Overleg tussen gemeente en sportbonden in Sportraad Zal de Toonkunst Muziekschool *n volks-muziekschool worden BMÉM Kapitein van „Casino55 schond morele plicht Noodlottige inzinking van Van Soelen Overleg drankindustrie in impasse geraakt Koos van Driel: vereist is innerlijke behoefte HOUTMAN UIT DE GEMEENTERAAD Vestiging van bakkerij Vlug aan Broersvest is duur maar nodig BILJARTEN HOOFDKLASSE LIBRE Van Eyk (Sunlight) stelt kandidatuur voor titel CSWV houdt 't been stijf Twee winstpartijen van Quirijns WF-filmavond Matte Silvana in Mambo De robijn van de Birma Prins Kerkdiensten Damkampioenschap van Schiedam Expositie Jan van Heel geopend REORGANISATIESBLO IN NIEUW LICHT Jongen aangereden Schoorsteenbrandje PIANO'S - ORGELS Nieuw centrum van BB Vrachtauto gestolen Nederlands ma troos in Le Havre gedood Te vroeg en ten onrechte doorgevaren bij de ondergang van m.s. „Carpo" Zaterdag 24 maart 1956 Drie punten hebben In hoofdzaak de belangstelling gehad van de ge meenteraadsleden tüdens de vergadering die gisteravond is gehouden. Allereerst de nieuwe Schiedamse Toonkunst Muziekschool, waarvan de instelling allerwege de goedkeuring kon wegdragen (de heer J. Hofman sprak van „een begin in allegro vivace"); verder de wflkraad-Kethel, waarvan b. en w- geadviseerd hebben die niet in het leven te roepen, waarmee de communist en de WD-fractie het niet eens waren. En ten slotte het voorstel om Bakkerij Vlug een perceel aan de Broersvest te ge ren voor de bouw van een nieuw pand, Hierover ia nog uitvoerig ge disputeerd. De PvdA-fractie heeft met be langstelling de nieuwe Muziek school zien ontstaan, vertelde mevr. B. R. Drukker-Brink. Zij was over tuigd van de waarde van goed mu- riek-onderwijs. Maar kan deze mu ziekschool geen Volks Muziekschool worden, zoals er in andere steden ook zijn? De heer W. Kok (CHU) had vooral belangstelling voor de financiële verantwoordelijkheid van de stichting en wilde voorts Schie damse musici als docenten aange steld zien. De katholiek J. Hofman hield zelfs een met muziek-termen doorspekte lofrede op de muziekschool en vroeg meteen of er geen dependances in gesteld konden worden. Ook hij wil de aansturen op een Voiks-muziek- schooL Het was zijn partijgenoot ir. V7. H. v. d. Toom die als enige wat donkere randjes zag aan de nieuwe stichting. Immers de school was voortgekomen uit twee totaal anders geaarde instellingen, zodat ook de leerkrachten anders ingesteld zou den zijn. Hij vroeg dan ook voor de moeilijke overgangstijd, tot de aan stelling van de definitieve directeur, de bijzondere aandacht van 't stich tingsbestuur voor de leiding van de muziekschool- Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren had meer vertrouwen in de stichting en haar bestuur. Aan dit bestuur moet veel overgelaten kun nen worden en o,a. door de aanstel ling van de directeur zelf de rich ting uitstippelen waarin de school .zich kan ontwikkeien. Ook hij had fedacht in de toekomst te kunnen amen tot een Volks-muziekschool, De aanstelling van (Schiedamse) leraren moest maar aan dit bestuur overgelaten worden, evenals de vorming van dependances (waar hü overigens weinig heil in zag)- De verstandhouding tussen docenten on derling en. met de ouders zou zeker bevorderd worden door het veelvul dig houden van leraren-vergaderin gen en ouder-avonden, iets waar de voormalige S.M.B. altijd veel succes mee heeft gehad. Tot geruststelling van de heer Kok maakte hij duide lijk dat het stichtingsbestuur zich wel strikt heeft te houden aan het begrotings-budget Wijkraad-Kethel Het feit dat '0 van de kiesge rechtigde inwoners van Kethel ver- .Jslaarö heeft belangstelling te.heb- -ihen voor een eigen wijkraad was -voor de heer K. Bosch (WD).aan leiding om bij b. en tv. aan tedrin- ;gen, tegen het advies in, om toch maar eens te onderzoeken of Kethel geen wijkraad kon krijgen. Als com promis stelde hij een advies-com missie voor. Neem eens een proef van twee jaar met zo'n wijkraad, ondersteunde de communist J. Collé het streven van zijn politieke te genstander. Maar een wijkraad is een advies commissie verklaarde burgemeester mr. J. W. peek, en die willen we juist niet hebben. Vijftien jaar ge leden kwam Kethel bij Schiedam en men is in die tijd zo goed aan elkaar gewend geraakt. De instel ling van een wijkraad betekent de klok 15 jaar terug zetten. Een tij delijke proef is. helemaal uit den boze. Als de mensen in Kethel 20 gebrand zijn op een eigen cultureel leven, kunnen zij altijd een contact lichaam instellen, dat een plaats kant krijgen in de Schiedamse Gemeen schap. Met vier Kethelaren in de gemeenteraad is dit landelijke dis trict al te sterk vertegenwoordigd. Het advies van b. en. w. om geen wijkraad in te stellen werd geac cepteerd Maar de communist en de liberalen wensten, aangetekend te hebben tegengestemd. Dure ruil Dat de oude gebouwtjes in de „put" aan de Broersvest moesten verdwijnen en vervangen worden door een modern gebouw naast Pas sage van. Bakkerij Vlug, daar had den alle raadsleden wel vrede mee, want het betekende een aanzienlij ke verfraaiing van het stadscen trum. Maar waarom moet voor de ruil van de plaats van de bakkerij de gemeente ƒ535.000 betalen? wil den enkele raadsleden wel weten. Deze vraag bracht zelfs een scheu ring in. de PvdA-fractie, waarbij de heer J. Weergang de oppositie aan voerde. Hij vond dat de gemeente wel ontzettend veel betaalde voor mate riaal dat de bakkerij Vlug niet meer wenste te gebruiken en in deze aan gelegenheid ontkende hij de deskun digheid van de taxatie-commissie en van de Bakkerij-stichting, die advies had gegeven. Ook de heer S. Alijk van de KVP vond de som te hoog voor betgeen de gemeente in ruil terug zou krijgen. Maar de bedachtzame notaris A Hoek (ASP) had meteen door waar de schoen wrong. Door de rooilijn bepalingen in 1944 voor de Singel vastgesteld, was de bakkerij ernstig gedupeerd geweest en het bloeien de bedrijf kon zich met uitbreiden. Het was billijk dat de bakkerij nu de kans kreeg, met een vergoeding naar de Broersvest te komen, wel ke straat hierdoor bovendien nog opgeknapt werd ook. Wethouder Th. J. L. v. d. Berg onderschreef deze gedachte en weer legde bovendien de aantijging van de heer Weergang dat de taxatie commissie niet deskundig zou zijn geweest. Integendeel zelfs. Boven dien kreeg de gemeente voor het half miljoen wel degelijk iets te rug, nJ, de panden van Vlug aan de Singel, welke panden de gemeente nodig heeft om de Singel te kunnen gaan verbreden. Dit moet binnen niet al te lange tijd plaats hebben, zulks in verband met het vorderen van de Spoorwegplannen. Het plan voor de ruil kwam ten- slotte in stemming en werd aange nomen, met alleen drie socialisten als tegenstemmers. De andere voorstellen op de agen da door ons reeds eerder min of meer uitvoerig besproken werden alle aangenomen. SCHIEDAM. Bfjna had de kersverse eerste klasse kampioen "Van. Soelen in het vrijdagavond begonnen libre-hoofdklassek&mpioènschap voor een verrassing gezorgd. Na 9 beurten noteerde de Entre Nousspeler piet minder dan 203 caramboles, d.w.z. een moyenne van dik 22.00! Series van achter eenvolgens 61, 48, 34 en 22 in de 6e t/m 9e speelbeurt hadden zHn 38—61 achterstand veranderd In een veilige 203—109 voorsprong. Veilig... Dat dacht (bjjna) iedereen. Van Eyk, zijn tegenstander, was daar niet bij. In het geheel niet geïmponeerd door zijn achterstand stapte hij nadat arbiter Simons 22 had geannonceerd voor zijn tegenstander Van Soelen probeerde een. tnassé op een. vastlig gende bal. die mislukte naar de groene tafel en produceerde eerst 33 caramboles en vervolgens, na de poe del van Van Soelen, een zeer gave serie van 53. In deze series bewees Van Eyk, dat hij van het deelnemende vijf tal het Iibrespel het best beheerst! Met één van zfjn concurrenten heeft bij HES het gisteravond zo zuiver gespeeld als de Sunlight- speler. Van Soelen bewees weliswaar op nieuw het laatste jaar enorme vorde ringen te hebben gemaakt. In dit ge zelschap kan hij ook uitstekend mee; bovendien is dit toernooi een prima training voor hem voor de geweste lijke titelstrijd. Om terug te komen op de partij Van Soelen—Van Eyk: na 10 beurten was dus de stand 203195 en waren de kansen vrijwel gelijk. In de strijd om de zege, toen de spelers kennelijk niet meer vrijuit speelden, daalde de kwaliteit zienderogen. Van Eyk was iets produktïever en won. Voor de laatste 55 caramboles had hij 8 beur ten nodig gehad. Slechts 26 vloeiden er toen uit de keutop van rijn tegen stander Desondanks noteerde hij een gemiddelde boven het maximum van de hoofdklasse (di. 11.00), nJ, 12,72. Van Eyk eindigde op 13.88. Van Eyk 250 18 53 13.88 Van Soelen 229 18 61 12.72 Het toernooi was geopend met de partij Ruggenberg (Rembrandt)— Quirijns (Raadhuis). De Vlasrdinger begon met een grote voorsprong te nemen (40—106 na 9 beurten). Daar na had hij een inzinking, waarvan Ruggenberg met nuttige series, (zon- De besprekingen die reeds gedurende geruime tyd gevoerd worden tussen de vakbonden en de werkgeverscommissie in de drankinoustrie om te kometi tot verbetering der lonen en arbeidsvoorwaarden zijn don derdag j-h bjj de besprekingen in Den Haag in een impasse gekomen. Dit werd meegedeeld op twee vergaderingen die vrijdagavond in Schiedam zijn gehouden en wel van de vakgroep voeding*- en genotmiddelen van de Alg. Bedrijfsgroepen Centrale (NVV) in het Volksgebouw en een ge combineerde bijeenkomst van dezelfde vakgroepen St. WilUbrordus van de KAB en de Chr. Besturen Bond in Arcade. Hoewel apart optredend, rijn de A.B.C. en de unie van de prot. chr. en de katholiekegroepuiteindelijk tot dezelfde voorstellen gekomen n.l, de instelling van een nieuwe toon groep, nieuwe basis lonen, dienst- rijdtoealagen en 7,5 pet prestatietoe slag. Daarboven een loonsverhoging van tenminste 3 pet en een uitke ring ineens van 3 pet Tenslotte ver hoging van de vakantietoeslagen tot 4 pet en uitbreiding van het aantal vakantiedagen tot vijftien. Donderdag nu heeft het Centraal Sociaal Werkgeversverbond ver klaard met het voorstel van 22 febr. reeds tot het uiterste te zijn gegaan. Bovendien zijn rij van oordeel, af gaande op een uitspraak van de Tijksbemiddelaars dat boven de door hen gedane toezegging geen 6 pet, zou kunnen worden gegeven. Deze 'zes .procent zou immers slechts kun nen worden gegeven op de bestaan- De vakbonden hebben dit stand punt verontwaardigd van d« hand gewezen, omdat dit zou betekenen dat ook In de bedrijven, die tot dus ver achterbleven bfj de bestaande richtlijnen, een achterstand zou moe ten blijven bestaan. Door de na-oorlogse moeilijkheden de accijnsverhoging is een achter stand in de lonen ontstaan, waardoor o.a. .moeilijk jonge krachten aange trokken konden worden. In oktober 1954 was er overleg toen de verbe terde situatie een optrekken van. de lonen mogelijk maakte. De achter stand is toen gedeeltelijk ingehaald maai heeft nog lang met het niveau van deandere bedrijfstakken ge ëvenaard. Bovendien is er geen mo gelijkheid om volgens Premie of ta- rfefSysteem een over-verdienste te bereiken. De werkgevers voeren echter aan dat de drank-Industrie geen hogere lasten kan dragen, ook niet de mo gelijkheid om de vakantie te ver lengen tot 15 dagen, met 'n vakantie toeslag van 4 pet die elders in de voedings- en genotsmiddelenindu strie wel toepassing vindt Op 4 april zal wederom een be spreking worden gehouden tussen de vakbonden en het - C.S.W.V. Moch ten ook deze geen resultaat opleve ren dan ia de ABC. van voornemen om zich rechtstreeks tot de bedrijven in de drankindustrie te wenden om zo een verbetering van de C.A.O. te verkrijgen.. Voor de bijeenkomsten, zowel van de A.B.C., waar gesproken is door de hoofdbestuurder B, van Hattem, se cretaris van de bedrijfstak Drankin dustrie en de beer F. Drfel, voorzit ter vakgroep voedings' en genots middelen afd. Schiedam, als van. de Unie bestond grote belangstelling. Ook van de ongeorganiseerd werk nemers. der eenmaal te poedelen) profiteerde en zich tot de hoogte van Quirijns opwerkte. Na 19 beurten waren de kansen bij de stand 162—169 gelijk. Daama presteerde Ruggenberg niets meer (25 caramboles in 12 beurten) en klom Quirijns zonder opvallend werk naar het eindpunt: 250 caram boles. Quirijns 250 31 23 8.05 Ruggenberg 187 31 29 6,03 Doordat de Vierspelenkampwinnaar Van der Plas (van WF) wegens ziek te zijn inschrijving moest intrekken, was de- (verlate) inschrijving van Ruggenberg niet voldoende om het aantal deelnemers tot 6 op te voeren. Daardoor moet op iedere speelavond één van de deelnemers twee partijen spelen. Quirijns was daarvan het eer ste slachtoffert?). Het begin van de partij Quirijns— Buitenhek bleef ver beneden het peil van de hoofdklasse. Na 14 beurten was de stand 6860. Toen kwam de door-maagpijn gekwelde Quirijns er beter in en nam met series van 3S in de 16e beurt, 22 in de 17e, nog eens 22 in' de 21e en 30 in de 22e een rui me voorsprong, die na 24 beurten bij- na 100 caramboles bedroeg (222—139). Tenslotte won hij in 28 beurten, Quirijns 250 28 3 6 8.92 Buitenhek 174 28 39 6.21 Voor het personeel Wilton Fijen- oovd zijn gisteravond, nog eens de films „Journaal '55'*, een overzicht van de gang van zaken in. het be drijf gedurende 1955, en „Eeuwige jeugd", de verfilming van de boot tocht die de oudjes vorige zomer maakten, vertoond. De hoofdmoot van. het programma vormde echter de speelfilm „Circus op een dak", waarin een danseres zich bet lot aantrekt van artiesten, die maat schappelijk zijn'vastgelopen. Beken de orkesten zorgen voor een dave rend show in deze film. Zoals gewoonlijk was de zaal van Musis Sacrum weer tot de laatste plaats bezet. De chef van de afde ling sociale zaken, de heer C. Key- zer sprak een openingswoord. In Passage: Arme Silvana Mangano! Wat ziet ze er slecht uit in „Mambo''! Geen spoor meer van het temperament, dat ze als pikante oogstwerkster ten toon spreidde in „Bittere rijst" Niets meer te hespeuren van de energie uit die ene beroemd ge worden zangscène van „Anna", Ze ringt en ze danst weliswaar in deze film. maar het is slechts een slap aftrekseltje van wat we voor heen van haar zagen. Haar ogen staan mat en haar stem is vlak. In deze film ondergaat ze kennelijk nog de nadelige invloed van het nieuwe (Amerikaanse) klimaat, In „Mambo" weet Silvana tot vijf minuten voor het einde niet, wat ze wil. Ze zwalkt heen en weer tussen twee minnaars, een arme en een rijke. Tenslotte trouwt ze met de gefortuneerde graaf; alleen om het geld. Maar ziet: op het moment dat de graaf, levensgevaarlijk ge wond zijn ogen voor het laatst op slaat, beseft Silvana dat ze echt van hem houdt. De erfenis laat ze de familie en ze keert terug naar de balletgroep, waarin ze. eens triom fen vierde. Deze balletgroep van Katherina Dunham ze treedt onder haar eigen naam op vult heel wat ra«- ter celluloid. Het zijn beslist niet de slechtste delen uit de film. Michael Rennie speelt voor graaf en Vittorio Gassman (ook al niet te vergelijken met vroegere rollen) is de gewetenloze tweede minnaar, Robert Rossen deed als regisseur zijn uiterste best om de Amerikaan se en Italiaanse elementen in de film te laten harmoniëren. Hij slaagde daarin slechts gedeeltelijk. In Monopole: De superscope technicolor pro- duktie „De Robynen van de Birma Prins" is niets meer dan een duur en breed opgezette oude western. Barbara Stanwyck en Robert Ryan zijn de hoofdfiguren, die ten slotte van alles een happy ending zullen bewerkstelligen. Het kost Robert, die de vriend van de Birma Frins was en nu wordt verdacht deze konink lijke knaap het tijdelijke met het eeuwige te hebben laten verwisse len, heel wat moeite z'rv onschuld te bewijzen, teneinde z'n geliefde Bar bara voor goed te kunnen omhel zen. In fraai uitgedoste paleizen wor den gevechten van man tegen man geleverd en in schijnbaar ondoor dringbare oerwouden laat de papa van de ongelukkige prins z'n strijd' macht enorme charges uitvoeren. De spanning -die langs onbegaan bare wegen van het dichtbeboste gebied en via geheime gangen van een verlaten tempel in hoge mate wordt opgevoerd, vergoedt veel van de onbetekenende opzet van het verhaal. Er wordt fhnk gevochten en hartelijk met zoenen geklapt, zo dat aan het slot een ieder tevreden is. Ned, Herv. gemeente. Grotekerk: 10 uur, ds. A Hoffman en 5 uur, ds. J- G. Jansen, Bevestiging van lidmaten. Nleuwekerk: 10 uur, ds. J, D. Smids en 5 uur ds. H, W. Hemmes. Bevesti ging van lidmaten.. Westerkerk: 3 uur. ds J. G. Jansen en 10,30 uur ds, J. G. Jansen (H. Avondmaal) en 5 uur dr. L, J. Cazemler (bevestiging van lidma ten). Vredeskerk: 9 uur, ds. J, Gras; 10.45 uur, ds. J. Gras (bevestiging van lidmaten); 7 uur. ds. M, J C. Visser (Rotterdam) opendeurdienst, Kethel: 10 uur ds. F. T de Bruijn (bevestiging lidmaten): 7 uur ds. KUisener (Delft). Geref. kerk. Ooaterkerk: 10 Uur. ds- G. Brinkman en 5 uur ds. E. J. Oom- kes, Plantagekerk: 9.30 uur, ds. W. A, Krfcgeren; 4.30 uur, ds. G. Brinkman. Julianakerk: 10 uur, ds. E. 3 Oomkes en 5 uur, ds. W. A. Krijger. Keghel: 8.30 uur ds. H. H. Grosheide (Char- lois) en 2.30 uur, ds. W A. Krijger. Zieken dienst gemeente-Tiekenüuls7 uur ds. Oomkes. Ned. Herv. Geref. Evang.; gebouw Irene. 10 en 4 uur, ds. G. M. van Dieren (Ede). Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 10 30 uur, dr. J, C. A. Fetter (Den Haag). Evang. Lutb, kerk: 10 uur. ds. Wiets- ma (Ede). Ond-kath. kerk. Dam 28; 10.15 uur, Hoogmis van Palmzondag met palm- uitreiking Donderdag 29 maart: 8 uur n.m.. Hoogmis van Witte Donderdag, Chr. Geref, kerk. Kerkgebouw Wa randa. B-K.-laan: 10 en 5 uur, ds, Zwiep, Chr. Geref, gemeente. VolKsgebouw TuinJaan: 10 en 4 uur, ds. J. M. Mid delkoop. Oud-greref. kerk. Jeugddienst, Lange Haven 97: 10 en 5 uur. ds. J. H, Orts- nlpt. Baptisten gemeen te. Kerkgeb Broers vest 53: 10 en 7 uur, ds. J. Segaar. Leger flea Belli, Lange Haven 27: 10 uur heihgingssamenlcomst; 7.30 uur, verlossingssamenkomst. Gemt V>rboon. straat; 6.30 uur, openluchtsamenkomst o.l.v. majoor en mevr. J H. Drentje. Burgerlijke stand GEBOREN; Johan A, z. van J. Houtman en J. G. Dirkzwager; Ma ria J., d. van C. L- v. d. Nouw- land en E. E. Vermeulen. OVERDEDEN; J. de Keljzer, 80 jaar, wed. van J. Usselstein. De voorwedstrijden om het dam kampioenschap van Schiedam zijn begonnen en al direct ontwikkelde zich aan enkele border) een leven dige strijd om de punten. Er zijn drie groepen van elk zes deelne mers, waarvan er tenslotte zes dam mers zullen spelen om de eerste plaats. Dat er fel op winst werd gespeeld getuigde 't feit, dat slechts één partij in remise eindigde. De volgende resultaten werden behaald: W. KoogjeD. Bikker 20; L. Vrijland—J. de Wilde 9—2; G. v. d. Horst—A. v. d. Moer 0—2; C. W. Sleeuwenhoek—J. COninK 0—2; Chr. A. Habermehl—H. Bikker 20; J. Wester veldH. Vosmeijer 11; j. Breman—M. Jurg 02; P. van Noordennen—J- Bikker 2—0; W. M. Pranger—B. J. Vermaat2—0. De 57-jarige schilder Jan van Heel heeft in zijn loopbaan reeds vele schilderijen vervaardigd. Zestig van z(jn werken rijn thans te be zien op de tentoonstelling die in het Stedelijk Museum aan de Hoog straat .wordt gehouden en gister avond officieel werd geopend. Deheer D. Schwagermann, con servator van het museum, sprak enkele Inleidende woorden. Hij moest tot rijn spijt mededelen dat de wethouder van culturele zaken in verhand met een gemeenteraads vergadering verhinderd was. Jan van Heel heeft daarna zijn tentoon stelling geopend, waarbij hfi lako- niek opmerkte dat het een niet alle daags verschijnsel is dat een kun stenaar rijn eigep expositie opent. Na een korte samenvatting van de kunstenaars werden de talrijke bezoekers in de gelegenheid gesteld de vroegere en recente werken, 0.a. een kapelletje in het noorden van Frankrijk en enige Spaanse land schappen, te bewonderen. De tentoonstelling is opengesteld tot 29 april a.s. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L. H. Geerdes, Veenlaot- straat 2. lel. 68357; L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. G8067 en W. A. de Ridder, StadÜou- derglaan 46, iel. 67599. Geopend is apotheek M. M. H, Evers, Lange Haven 81. die ook ge durende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Ten overstaan van notaris P. Scha berg zyn gisteren de panden van de voormalige melkinrichting „De Landbouw" verkocht. Vier percelen werden gecombineerd verkocht voor f 110.020 aan de -heer G. Sanders qq. te Schiedam. De roerende goe deren, de stoomketel, enz., gingen voor I 4300 aan de heer F. A G. Daniël, Boskoop. De reorganisatie van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening in het bijzonder, en de reorgansatie in het sport gebeuren in onze stad in het algemeen, waaraan reeds zo lang gedokterd wordt, is in een nieuw stadium getreden. In een helder en boeiend betoog heeft de heer Koos van Driel, refe rendaris van de afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling van de gemeente Rotterdam, vrijdagavond op een buitengewone algemene ledenvergadering van de SJ3.L.O. in hotel Beijers- bergen gesproken over een door hem in beginsel ontworpen nieuwe organisatievorm voor het overleg te Schiedam tussen overheid en sportbeoefenaren. Bij zijn toelichting op het op gestelde lompschema, dat door het bestuur van de S.B.L.O. met enthousiasme is ontvangen, maar dat van de vergadering weinig reacties kreeg, stelde de heer Van Driel duidelijk, dat het door hem gepropageerde overlegapparaat dan alleen be staansreden heeft, als daaraan in de gelederen van de sport beoefenaren een innerlijke behoefte bestaat. Daarbij zal het plan, dat alleen principiële hoofdlijnen jreeft e» dat afgestemd op de Raad voor Licha melijke Opvoeding; in Rotterdam in zekere zin een grootste genjene- deler vormi van organisatievormen in andere steden, moeten worden aangepast aan lokale factoren. De ontwerper van het plan-Mazure noemde drie eisen, waaraan bet ge meentelijke overlegapparaat zal moeten voldoen. Een directe invloed en medezeggenschap van de sport beoefenaren; een efficiënt apparaat met grote besluitvaardigheid, waarin geprofiteerd wordt van de deskun digheid, die In bepaalde groepen van de burgerij op dit gebied aanwezig is; een zo veelzydig mogeiyke samen stelling. Bevoegdkeid Getracht z;ou kunnen worden, te komen tot een reorganisatie van de S.B.L.O. en een opheffing van de gemeentelijke Sportcommissie, in dier voege, dat een lichaam zou ont staan, dat de naam zou kunnen krij gen van de Schiedamse Sportraad, die in de stichtingsvorm zou kunnen worden gegoten. De bevoegdheden van deze sport raad riet de heer Van Driel aldus: a. Een beslissende bevoegdheid ta.v, bepaalde met name in de statuten te noemen onderdelen van het ge meentelijke sportbeleid. (Eext en. an der uiteraard binnen de grenzen van de door de gemeenteraad aanvaarde begroting en binnen het kader van de uiteindelijke verantwoordelijk heid van 't gemeentebestuur), b. Ben adviserende bevoegdheid (b.v. bij het reserveren van ruimte voor de veld. en. binnensporten bij het ont werpen van-uitbreidingsplannen), c. Organiserende bevoegdheid (b.v. medische sportkeuring, sportweek, sportmanifestaties op nationale- en stedelijke hoogtijdagen), d. Beheren de bevoegdheid (b.v. beheer en. ex ploitatie van bij de gemeente in eigendom zijnde sportobjecten). Begin bescheiden! Bij de bespreking van zijn plan liet de heer Van Driel duidelijk uit komen, dat hü de Raad voor Licha melijke Opvoeding in Rotterdam niet als een lichtend voorbeeld stelde, maar dat er plaatselijke omstandig heden zijn (zoals de traditie), die op de vorm van een sportraad in Schie dam een grote invloed zullen (en moeten) hebben. De sportraad in Rotterdam bestrijkt een zeer uitge breid terrein en is zelfs (met zijn 50 commissies!) werkzaam op terrei nen, die niets meer met de sport als zodanig te maken hebben. Zijn advies aan het bestuur van de S.B.L.O. luidde: begin bescheiden en geef met een wijde formulering van de statuten ruimte aan latere uitbreidingen met vormende moge lijkheden. Men kan rich zo gemak kelijk op het terrein begeven, dat reeds door bestaande organisaties (Schiedamse Gemeenschap!) wordt bestreken, met alle narigheid van dien. Het tot stand komen van een sportraad zou met een dergelijke al te uitvoerige taak-stelling ook bij de gemeentelijke overheid aller minst gediend zijn. De sportbeoefenaren een sportraad opleggen beeft geen zin: het voor stel moet met geestdrift ontvangen worden, anders kan men beter op de oude weg voortgaan. Plaatselijk karakter Bij monde van de voorzitter, de heer E. A Leenderts, toonde het S.B.L.O.-bestuur in principe zijn in genomenheid met de plannen, waar bij het zich schaarde achter de op merking van 'de heer Van Driel, dat het door hem opgestelde geraamte „eerst vlees en botten zal krijgen na een verder uitvoerig overleg in eigen kringen". Er zal aan het ont werp van de heer Van Driel nog het nodige gevijld moeten worden om het aan te passen bij Schiedamse toestanden, die historisch gegroeid rijn. De zaak moet zeker niet ge forceerd worden; bij voorzichtige in formatieve besprekingen is reeds vast komen te staan, dat er buiten de S.BJL.O. meningen zyn, die lijn recht in strijd zijn met de voorstel len. Een bedenkelijk feit is boven dien de veel te geringe opkomst op deze belangrijke vergadering, van de vertegenwoordigers van de di verse sportorganisaties en de lau we mentaliteit van de meerderheid der sportbeoefenaren, die zich niet in het nieuwe willen verdiepen en een afwachtende houding aanne men, aldus de heer Leenaerts. De gang van zaken dient niet ge forceerd te worden: eerst is nog eens een grondig overleg in eigen kring nodig. Het rompprogramma zal uit gewerkt worden tot een concreet voorstel, dat op de eerstvolgende jaarvergadering (binnen enkele maanden) zal worden voorgelegd aan de leden. Bestaat voor dit plan dan een beduidende meerderheid, dan kan het aan de bevoegde ge meentelijke instanties worden, voor gelegd. In verband met de aanstaande ge meenteraadsverkiezingen, die moge lijk wijzigingen In de samenstelling kunnen brengen,-achtte de voorzitter het raadzaam nog niet met het huidi ge college overleg te plegen. Over de werkwijze van een derf gelijke sportraad kon de heer Van Driet nog het volgende mededelen. De Schiedamse Sportraad, die maan delijks In vergadering bijeen komt, heeft een bureau. De werkers van dit bureau zijn gemeente-ambtena ren, gedetacheerd bij de sportraad, die o.m. belast zijn -met het voorbe reiden en uitvoeren van de beslui ten Van de sportraad. Een gemeen te-ambtenaar is ambtshalve secreta ris; het overige dagelijkse bestuur wordt door en uit de sportraad geko zen. Voor de behartiging van de di verse onderdelen van de taak van de sportraad worden commissies in gesteld, die slechts een adviserende bevoegdheid hebben. Nauw overleg met bepaalde gemeentelijke dien sten (Gemeentewerken Plantsoenen dienst enz.) is nodig. Bij de samenstelling van de sport raad wordt gedacht aan ca. 28 leden, die o.m. gekozen zouden kunnen worden uit vertegenwoordigers van bepaalde (verwante) gemeenteiyke instellingen. Verder moeten er ver tegenwoordigers zijn van elk der In Schiedam beoefende sporten (de zeer weinig beoefende kunnen wor den uitgesloten) Gezorgd moet worden voor een be hoorlijke vertegenwoordiging van de voornaamste geestelijke stromingen. Naar het inzien, van de heer Van Driel kunnen gemeenteraadsleden geen lid van de sportraad zijn, noch van de commissies. Onderscheiding In zijn gloedvol betoog wees de heer Van Driel er op, dat de sport en de sportbeoefening een steeds grotere en belangrijke plaats inne men in onze samenleving, waar ia de toekomst een enorme taak is weggelegd voor iets als een over legapparaat, dat evenals op vele andere terreinen gebaseerd is op de samenwerking tussen de overheid en particulieren. In de discussie, die na afloop van de uiteenzetting volgde, kwamen weinig vragen uit de zaal naar voren. Vóór de aanvang van de eigenlijke vergadering had de heer M. Holl, sprekend namens de Schiedamse Ge meenschap, nog enkele waarderen de woorden gewijd aan het jubileum ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de S.B.L.O. (vorig jaar), waarbij hij een viertal bestuursleden in het zonnetje zette, die al die 25 jaar deel hadden uitgemaakt van hst bestuur. Het waren voorzitter E. A. Leenderts, secretaris A. van Schie, H. J. Scheffer en A Bovenberg, die de penning van verdienste van de Schiedamse Gemeenschap kregen aangeboden. De heer Holl maakte van de gelegenheid gebruik om van de goede samenwerking tussen de S.G. en de S.B.L.O. te gewagen, iets wat door de voorzitter volmondig beaamd werd. Over de plannen t.a.v. de reorganisatie liet de heer Holl zich bijzonder voorzichtig uit. VOOR HEDEN Apotheker* nachtdienst: Apotheek M. M. H, Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G,G. en G-D Tuin ia an 80. telefoon 69290. Geen. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur cd tedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 880 uur Zondags gesloten R.k, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 - uur Iedere avond (behalve^ donder dags en zaterdags)- van 7 tot 8,30 uur; des zondags gesloten. Stedeiyk Museum; Tentoonstelling moderne kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9 uur: „Mam bo". Monopole, 3. 5, 7 en 9 uur: „De robijnen van de Birma-prins". VOORSTELLINGEN Volksgcbouw, 8 uur: Gymnastiek- ver. ARMA, clubavond. Arcade, 7.30 uur; Chr. Padvinders ver. De schakel, toneel. Irene, 7 uur: D.O.K.-uitvoering. Musls Sacrnm, 8 uur: Pers.ver. Ba ron, feestavond. Tlvoll, 8 uur: Fers.ver. P. J. Mol, feestavond. Chr. Belangen, Kethel: Keöco-film- avond. Blauwe Huis, g uur: Vara tv-dub. De vijfjarige Albert B. uit de Van Marenstraat die gistermiddhg om streeks half zes de Hotterdamsedük bij het pompstation wilde oversteken maar halverwege weer terug kwam hollen, werd aangereden door een brornfietsrijder. Albert kreeg een ge compliceerde beenbreuk en werd door de GG en GD naar het Gemeen teziekenhuis gebracht. De brandweer moest gisteravond omstreeks elf uur met een ramoneur een schoorsteenbrandje doven in de woning van de familie W. L. aan de Rotterdamsedijk. (Advertentie IJU. Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres In de Rosier"" Taassestraat Is een nieuw. BB-centrum in gebruik ge nomen. Noodwachters hebben van een tweetal leegstaande winkels een vergadergelegenheid geschapen ten behoeve van de wijken 11 Lm. 14, dat" is het gedeelte van de rechter Maasoever ten westen van de Deils- havense Schie en de Coolhaven. In dit nieuwe centrum is een ruimte uitgespaard, om een gedeelte van het materiaal onder te brengen, zo dat daarvoor bij daadwerkelijk op treden dadelijk kan worden be schikt.' De noodzaak van dergelijke cen tra, waarin bijeenkomsten en bin nenhuisoefeningen kunnen worden gehouden blijkt meer en meer, nu de BB-organisatie hoe langer hoe meer de gedachte vormen aan gaat nemen en vooral het aantal nood- wachters in de zelfbescherming steeds meer groeit. Vannacht heeft men voor een ga ragebedrijf in de Oranjeboomstraat de lage Chevrolet vrachtauto van het expeditiebedrijf A S. aan de Persoonshaven gestolen. De wagen, die rood van kleur is en voor het vervoer van vorkhef trucks wordt gebruikt stond daar ter, reparatie. LE HAVRE De Nederlandse 25-jarige matroos Johan Rijnvis is in Le Havre om het leven gekomen door een val, waarbij hij rijn nek brak. Hij kwam te vallen, toen hij zich aan boord van zijn. schip, de „Sloterdijk" van de Holland-Ameri- ka-Lijn wilde begeven. ZINKEND SCHIP AND ERHALF UUR GEZIEN (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De Raad voor de Scheepvaart is van me ning dat de kapitein van het Liberiaanse tankschip „Casino" veel te vroeg en ten onrechte is doorgevaren en zodoende een goede en gevestigde zeemanstraditie en morele plicht heeft ge schonden. Ook heeft de kapitein, zolang zyn schip zich nog in de nabijheid bevond, nagelaten de door zijn bemanning ge- reedgehouden reddingsmiddelen daadwerkelijk toe te passen. Tot deze conclusie is de Raad gekomen na de behandeling van de zaak over het vergaan van het ros. „Carpo" in de nacht van 26 op 27 November 1954 in Het Kanaal bij zwaar stormweer. De twaalf opva renden kwamen daarbij om-het le ven. De „Carpo" is met plotseling gezonken. De „Casino" heeft het Nederlandse schip gedurende ander half uur in zinkende toestand waar genomen. Enkele bemanningsleden van de „Casino" hebben duidelijk gerien dat van de „Carpo"-een sloep werd gestreken, maar de kapitein van de „Casino" heeft geen opdracht gegeven hulp te verlenen. Ook door het Seeamt in Hamburg la de hou ding van de kapitein van d» tanker •rustig afgekeurd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1