Sê TIMCO Mister U"' KREUGER 8.95 12.90 SOI. Grootse opzet voor Avond-Vierdaagse Hoe de voetbal rolt dit weekeinde A.R.-kiesver. debatteert in de vorm van n forum Nog een kans voor Noad 5 Laatste kans voor S.Y.Y. Vei bred ing Koemarktbrug begint H| ai gf Sch eep vaartverkeer gestremd 13.95 Geslaagd N.E.H. te Rotterdam TAFELTENNIS „MAY FAIR overhemden Moderne showroom voor Geveke en Zn. Regelingscommissie Schiedam ASVION 20 jaar Jonathan-feest SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Tragedie Nagasaki voor JLA.B. -leden Flatgebouw bij Lorentzplein Bespreking van de zaaibloemen voor de volkstuinders Wegens handel in marihuana veroordeeld Jubilaris bij Groene Kruis 9 Donderdag 29 maart 1956 (Advertentie I.M.) Met hef zonnige weer zijn er vele Schiedammers, die even bluucn staan by dc Koemarfctbrng om rich ucrico'tderd af te vragen wat er precies gebeurt voor het ccfc ,J)e Unie" en wat de heistelling daar beneden te betekenen heeft. Gemeentewerken tref fen voorbereidende maatregelen voor de verbreding ven de Koemarktbrug en daarmee samenhangend de verbreding en asfaltering van de Gerrit Verboon- straat, die at vrij lange fjd het arbeidsterrein van de gemeente-werklieden vormt. Tijdens de teerfc- 2GGm.heden zal hel verkeer vanuit Vlcardingen niet meer over de Koemarktbrug gaan, maar vanaf de Burgemeester Knappertlaan omgeleid worden via de Sfadhoudersiaan, de Rozenburgsestraat, de Nieuwe Maasstraat, de Maasdijk en Utngs Gusto naar de Rolterdamscdijk. Het verkeer uit Rotterdam zal over oe Koemarktbrug blijven gaan. -Aan de overkant van de H.A.V.-banfc 2al men binnenkort beginnen met het wegbreken van de muur, die vanaf de brug doorloopt en het hoge van het lage weggedeelte scheidt. Maar eerst nadat de palen zijn geheid voor de nieuwe muur, die ongeveer drie meter naar bin nen komt te liggen en' zodoende voldoende ruimte. geeft voor de verbreding van de Gerrit Verboon- straat. Aan de zijde van hotel De Kroon zal de Koemarktbrug verbreed worden, zodat de fiets paden over de brug kunnen worden doorgetrok ken. In de toekomst zullen er dan twee banen voor het snelverkeer en twee rijwielpaden zijn. In verband met deze herzieningen zal het verkeers- lichtensysteem op de hoek van de Plantage ook vernieuwd worden. De Lange Nieuwstraat, die ook verbreed"wordt, zal in de toekomst een doel matige aansluiting geven op de Gerrit Verboonstraat. De Schiedamse afdeling van de a.r.-kiesvereniging „Nederland en Oranje" heeft gisteravond in het Geref. Jeugdhuis een forum-avond gehouden. Zoals voorzitter J, Wa genaar het uiteenzette in zijn ope ningswoord, was deze steeds meer opgang- vindende vorm van 'dis- Advertentie Url.) Als U deze Nylons bij U in buurt kunt kopen voor drie gulden per paar, koop ze dan maar gerust, U be taalt er geen stuiver te veei voor. Maar een spaarzame huis vrouw, die weet dat het kopen van kousen regelmatig terugkomt en voor wie het interessant is om meer dan éért gulden minder op een paar te betalen, neemt mor gen de moeite om naar de stad te komen, want voor haar hebben wij een speciale Jubtleumaanbieding Nylons, Import Nylons (irregulars) geheel geminderd met fijne naad en slanke hiel. Twee soorten: de prachtige middagkous 45-30 en de extra fijne avondkous 45-15, koopt U nu voor één prijs, voor nog. geen twee gulden per paar. Als speciale jublleumaanbie- dïng koopt U deze Nylons, geheel geminderd (dus ope ning in de boord), twee van de meest gevraagde soorten in verschillende nieuwe voor- ^aarstinten en in alie maten, per paar voor m Geen of schriftelijke oestelhngen. cussiëren gekozen (Voor het eerst overigens) omdat bij de gewone vorm, wanneer er een inleiding wordt gehouden, de discussie te vaak in het gedrang komt. Het forum bestond uit de leden van de A.R.P.-gemeenteraadsfractie, de heren A. Hoek, P. Mak, ir. K. J. J. Dominicus en W. van Scho- neveld, nog versterkt met de heer D. G. de Voogd uit Naaldwijk. Op deze vijf heren zijn door in ruime getale opgekomen leden van de kiesvereniging de vragen afgevuurd, die lagen op het terrein van de gemeentepolitiek, maar ook op na tionaal en zelfs internationaal ni veau. De grove, winsten die aannemers zouden maken bij de particuliere woningbouw <door minister Witte aangestipt) kwam onder de aan dacht. Een ieder moet weten wat hij wilde betalen voor de bouw van een woning: dat er een woning kómt is winst, was het antwoord. Van de woningtelling, binnenkort te beginnen, had het forum een gunstig idee. Men krijgt inzicht in het huizenbezit en tevens zal blij ken of er veel mensen wonen in huizen die, wat de huurprijs betreft, niet voor hen zijn bestemd. De heer Mak gaf de mannen van de gemeentelijke technische bedrij ven een compliment, in verband met het enorme werk dat zij verzet hebben in de vorstperiode. Notaris Hoek belichtte de borg stelling die van gemeentewege aan industrieën gegeven wordt bij ves tiging in het nieuwe industrie-ter rein. Alleen die bedrijven, die zaten op plaatsen, waar de gemeente ze weg wil hebben, kunnen zo'n borg stelling nog krijgen. Verder wordt het niet meer gedaan. Zijn er oppositie-partijen in de gemcenteraad?Awas een vraag. Nee, het antwoord. De raad is als ge heel een overheidsapparaat en stro mingen in de raad zijn niet ge wenst Ook de geringe mate van autonomie van de gemeente, die slechts enkele kleinere belastingen kan heffen, kwam ter sprake en werd algemeen betreurd. Dit waren zo enkele van de vele vragen die op het forum werden afgevuurd en waarop steeds een rustig, bezadigd antwoord werd ge vonden. GEWEESTE tÉÜÉ SCHIEDAM OFFICIEEL NIEÜWSl In de periode van 3 april—1 juli a.s. dient het scheepvaartverkeer door de Lange Haven/Buitenhaven er rekening mede te houden, dat we gens herstel van de Koemarktbrug, stremming zal kunnen optreden. Ophalen van huisvuil Op Goede Vrijdag zal geen huis vuil worden opgehaald. (Advertentie 1.M-) 'n groot succes VAST-BOOKD OVERHEMD dat 2 x zo lang meegaat OMDAT bij ieder overhemd *n reserve- boord en manchetten zijn bij gevoegd. Dit waardevolle hemd'kost slechts MEER KEUS BIJ BRO'ïRSVEST 6 De Herenmodezaak van Schiedam Voor het kandidaatsexamen in de economische wetenschappen, aan de Nederlandse Economische Hoge school te Rotterdam is geslaagd de heer J. G. van de Beek te Schiedam. Burgerlijke stand Geboren: Joannes D.. z. v. E. M. L. de Koning en S. C. Gordijn; Pi eter, z. v. G. Robberegt en H. C. de Vries; Maria. d. v. J. van den Berg en W. van Noortwijk; Johanna C„ d. v„ P. Kool en L. Nootenboom; Charlotte W.'M.. d. v. J. Denis en. M. M. van Naamen; Karin G., d, v, J. Vermeij en A. van der Kooij. (Aduertentfe t.M.) Uw og<n *'Jn Uw charm* verhoog Uw charme trie* de „|u>ste bril" van Telefoon Ó7649 Sl.Uduinattr.1 SCHIEDAM De tafeltenniscompetitie is beëin digd. Voor de eerste klas moest Ready nog een wedstrijd spelen tegen Robaver uit Dordrecht Onze stadgenoten verloren hun laatste competitiewedstrijd met 82. In de vierde klas is NOAD 5 op de tweede plaats geëindigd met één punt achterstand op de kampioen. NOAD 5 had echter nog een pro test lopen, over een wedstrijd die gelijk was gespeeld. Een speler van het NOAD-team mot-.'. l-ien twee wedstrijden gewonnen geven om dat deze speler zich op dat mo ment lichamelijk niet goed voelde. De competitie-leider heeft toen toe gezegd, dat wanneer de uitslag van invloed zou zijn op een eventueel kampioenschap de wedstrijd over gespeeld kan worden. Dit is inder daad het geval. De omstandigheden zijn nu In de afd. Rotterdam van dien aard. dat in verband met het overgaan van de Dordtsé' teams'uit de eerste klas naar de afdeling Dordrecht men automatische op schuivingen krijgt naar de hogere klassen. Het gevolg hiervan zou zijn dat diverse teams die op de tweede plaats zijn geëindigd ook zouden -promoveren. NOAD 5 zou dan de twee wedstrijden niet be hoeven te spelen, maar zou voor keur hebben voor de promotie. Vermoedelijk zal dit ook met PTTS 3 het geval kunnen zijn. In deze afdeling is echter nog geen kampioen bekend, zodat hier even tueel nog om gespeeld moet wor den. In de tweede klas (de afdeling van PTTS) moeten alle teams nog een wedstrijd spelen. De beslissing voor de bovenste en de onderste plaats is daar echter al gevallen. Over het geheel genomen zijn de prestaties van de Schiedamse teams over het afgelopen seizoen niet slecht. Vilten zal 'hoogstwaarschiin» lijk volgend seizoen in de tweede klas uitkomen. *N „KLASSE" OVERHEMD in de POPULAIRE PRIJS voor de betere Herenmodes Broersvest 56 - Schiedam VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bÜ ongeval: G.G en GJ3 Tulnlaan 8U. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Langé Haven, geopend iedere werkdag ibehalve maan dag) van 9-3D tot 4.30 uur en Iedere avond «behalve woens dags en zaterdags) van 7 tol 830 uur Zondags gesloten RJe. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag t behalve maandag» van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Mnseam: Tentoonstelling van werken van Jan van Heel. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot 5 uur, BIOSCOPEN VOOR VRIJDAG Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Don Ca- millo contra Feppone". Monopol e, 2. 7 en 9 uur: „Man from Laramie". VOORSTELLINGEN Amstelhron, 8 uur: Gew. Arbeids bureau, filmvoorstelling. Amstelbron. 8 uur: Contactavond Mobilisatiekruis. Passage, 8 uur: Harpe Davids, con cert voor donateurs. Irene, 8 uur: "Wijk IV, film. Volksgebouw, 8 uur: Alg. Bedrijfs- bond Meubilerings- en Houtbe drijven. Arcade, 8 uur: Comité Kath. Schie dam, voordracht. Arcade, 8 uur: 3e Orde St. Domini cus. filmavond. Lange Haven 70, 8 uur: Instuif en K.F.A., filmcursus. Irene, 8 uur: "W. de Zwijger school, ouderavond. Passage, 8.uur: O.BjiC.-concert. Toonkunstgebouw, uur: Alg Foto kring, jaarfeest, v Musis Sacrum, 8 uur: W.F., bedrijfs film. Kerk N.P.B., 8 uur: Matheaesser- kring, muziek en declamatie. Na de verbouwing, die ongeveer 6 weken heeft gevraagd, is de zaak in elektriciteitsartikelen van de fir ma W. J. H. Geveke en Zn. aan de Broersvest woensdagmiddag her opend. Vele bezoekers en dë overal opgestelde bloemstukken getuigden van de belangstelling voor deze offi ciële gebeurtenis. Naar een ontwerp van de inte rieur-architect Jan Hieminga en door zijn medewerkers uitgevoerd, is het oude winkelinterieur herschapen in een moderne showroom, geschilderd in lichte kleuren, die een praktische indeling heeft gebracht in het diepe winkelpand. Het plafond (in donker) is vry- hangend omlaag gebracht, en daar aan zijn door de gehele winkel de lampen opgehangen. De etalage is opengewerkt en de wanden 2ijn be timmerd met geperforeerd board. Enkele sierlijke toonbanken zijn doelmatig in de winkel opgesteld en achterin is een aardige hoek gemaakt voor het proefscheren. In totaal moesten in de winkel 400 stopcon tacten gemonteerd worden. Het ge heel is keurig en modern uitgevoerd. De Nederlandse Wandelsport Bond Is vair plan dit jaar dé Avond-Vier daagse in Schiedam op grootse wy- ze op te zetten om zodoende een re cord aantal deelnemers te krygen. Het bestuur van de NWB is va» oordeel, dat de tot nu toe gevolgde organisatie van fle .avondvierdaagse, gezien de behaalde resultaten (max, inschrijving 71 deelnemers), heeft gefaald. Daarom is in Schiedam een z.g. Regelings Commissie Avond-Vier daagse Schiedam door deN.W.B. ge ïnstalleerd. oestaande uit de leden: A- Hukshoorn, voorzitter, H. P. v. ci Sande (Hoogstraat 21 b) secreta ris, p. Thijsscn' penningmeester, ter wijl broeder Arnoldus ,van de Sb Thomasschool nog aan de commissie is toegevoegd. Deze commissie heeft intussen de nodige stappen gedaan bij de auto riteiten om medewerking te verkrij gen. waardoor een Commissie van Aanbeveling is gevormd bestaande uit: burgemeester, mr. J. \V. Peek, voorzitter, wethouder mr. M. J. van Kinderen, ds, J. B. Sehouwink, ds- W. A. Krijger, commissaris K. Rijp- ma; ds. J. Smids, 'dr. J. H. v. d. Berg. deken Reijnen, de heer J. Knaapen, voorzitter Centr. Ouderraad, en dc heren A. Sunderman cn A. J, Breve commissarissen resp. van de Ned, padvinders en Verkenners. De heer Hukshoorn zette uiteen, dat het in Schiedam absoluut mo gelijk moet zijn om ten minste tot een inschrijving te komen van dui zend deelnemers aan de komende avond-vierdaagse, welke van 6 t,m. 9 juni gehouden zal worden. Gelet (Van onze hockeymedewerker) Dezer dagen herdenkt Asvion de dag waarop 20 jaar geleden het toen- malige ASV Algemeen Sportver eniging dat reeds afdelingen had, die zich bezig hielden met de beoe fening van de voetbalsport, met cric ket en met de ruitersport, een nieu we groep vormde, die de hockey- sport had uitverkoren. De voetbal- en de cricketafdeling gingen later over naar Hermes- D-V.S., de hockey- afdeling groeide uit tot een zelfstandige vereniging: Asvion, Dit was de eerste Schiedam se hockeyvereniging, zij het dat reeds veel vroeger ter plaatse gehockeyd werd: - in 1915 moeten een aantal „distillateursdochters" zich daarmede hebben vermaakt. Hoe dan ook, het Asvion van thans, is een kerngezon de club, die 9 dames- en herenelf tallen heeft. De dames nemen een goede plaats in in de 2e klasse van. de KNHB. de heren zullen dit sei zoen in de promotieklasse de 3e en 2e plaats veroveren. De toevloed van jeugd neemt gestadig toe. Op Goede Vrijdag is er voor deze laatste groep leden een speciaal tornooi; zaterdag- wordt in intieme kring de oprichting feestelijk herdacht, waarna op lé Paasdag op de. Abtswei de aan de Oude Dijk. een aantal wedstrijden gespeeld .zullen worden; O.a. zal dan het Eqtupfe. de Ia Meuse, samenge steld uit 11 geselecteerde spelers van de clubs langs de Nieuwe Maas, uit komen tegen het eerste elftal van Asvion. Daarna volgt het gebruike lijke „après du match". Het was een bijzonder feestelijke jaarvergadering, die de. C.J.M.V.- jongensclub „Jonathan" (Oud-Ma- thenesse Rotterdam West) woensdag avond in het gebouw Irene heeft ge houden. Na gezamenlijke zang en een opening in het teken van de paasgedachte door de leider A. Mei boom, presenteerden zich de junio ren met fleurig en provisorisch speL De negenjarige Joop van Toor speelde heel kranig liedjes op zijn accordeon tot groot genoegen van de zaal. De andere knaapjes gaven een grappige uitbeelding van 't gedicht je „Zeven boeven". Hartelijk ge lachen werd er om de Amerikaanse kapper, die al zijn klanten tegelijk scheerde. Het was een pantomime door de jongens opgevoerd. Het spel „Trek aan de bel" viel weer in goede aarde, terwijl de jongens nog het sketehje „De elektrische slaapstoel" speelden. Tenslotte bleven ook de leiders niet achter, die het grappige stuk „De Tandarts" voor het voetlicht brachten. De pauze kwam. met sa menzang. Na de pauze genoten de aanwezi gen nog van enkele grappige smal films: „Laurel in the Jungle", „Geen indianen s.v.p.", „Vuurwerk" en „De ontvoering". Nu er weer enkele wedstrijden ge speeld zijn, na de gedwongen rust periode, komt er weer wat tekening in de stand, die de verenigingen op de ranglijst innemen. Met uitzonde ring van enkele elftallen, die moei lijk te verslaan zijn, hebben de mees te elftallen moeite om weer op gang te komen, waardoor vaak grillige uitslagen uit de bus komen, temeer daar de vorm van de ploegen vaak van week tot week wisselt, In West 2 van de KNVB krijgt Excelsior '20. dat op de negende plaats staat, hekkensluiter "Westlan- dia op bezoek. Een redelijke kans op een overwinning is er voor onze stadgenoten dus weL In 4 F zal HWD het tegen Belvé dère wel kunnen klaren, maai' zal Schiedam op eigen terrein terdege moeten oppassen tegen Rockanje, dat slechts één plaatsje lager staat met .een verschil van slechts 2 punten. Bij verlies van Schiedam zou het stui vertje wisselen tussen beide vereni gingen worden. DRZ, op de zevende plaats, moet van Flakke (bijna on deraan) kunnen winnen. AFDELING ROTTERDAM In 1 A ontvangt koploper Martinit Bloemhof, dat bijna onderaan de lijst staat. De Schiedammers zullen, in de thuiswedstrijd beide punten wel bin nenhalen, Ursus. dat met 12 uit 21 op de 5e plaats staat, gaat op bezoek bü Noorderkwartier, dat 3 plaatsen lager staat. Het zal voor Ursus toch wel even oppassen worden! Gud- Beijerland een zware concurrent van Ursus, zal het wel van AVO/ZVC winnen. In 1 B ztfo begrijpelijk de ogen gericht op W.F. dat zich met enkele prima wedstrijden naar de tweede plaats heeft gewerkt. De Schiedam mers zullen wel alles in het werk stellen, om met Saturnus, dat op de bovenste plaats staat, van plaats te wisselen. Doch hiervan zal dit week eind nog wel niet veel komen; WF heeft wel een goede kans op een overwinning tegen. GLZ, doch hier mede zijn ze er nog niet Saturnus gaat op bezoek bij Crooswijk, dat er niet 20 rooskleurig voorstaat, zodat een overwinning verwacht mag wor den. In 1 C vraagt de derby Demos— SFC de aandacht. Beide Schiedamse verenigingen staan er niet ?r best voor: SFC met 10 uit 11 op ue 7e plaats en Demos met 6 uit 12 op de 9e plaats. Moch het SFC zijn en mocht Geminal van Hekelingen verliezen, dan zou SFC nog een plaatsje hoger op kunnen. ZATERDAGMIDDAG VOETBAL In de le klasse gaat GTB het op nemen tegen VVOB, Als GTB niet al te slecht uit de hoek komt. dan is "er een kansje op twee winstpunten. In 2A gaat GSS op bezoek bij Vlaardingen. Voorts zijn voor deze afdeling nog vastgesteld: FPSC 2— Bolnes 2: GTB 3—Vlaardingen 2: TSB 3—PPSC 3: HESS 3—DVO "22 2. Tn 2 B zijn vastgesteld: GSS 2 VVHR 2 en GTB 3—Capelle 3, op de grote stijging van het aantal leden in Schiedam en mede door het voerenvan een flinke propaganda moet dit aantal te bereiken zijn, ge zien ook de resultaten verkregen in, steden met minder dan. 70.000 inwoners. Als startplaats van de vierdaagse is aan het Volksgebouw gedacht. Bij de rondvraag op de gisteravond, ge houden bijeenkomst in hotel De Kroon farael-t de heer J, Willeras- van Bèveren, inspecteur van politie, échter naar voren, dat dit ondoen lijk zou zijn, gezien-de werkzaam heden, die gemeentewerken tegen, die tijd in de Gerrit Verboon- en, Oranjestraat- zal moeten verrichten. Het aanwijzen, van eèn andere start plaats zal nog nader onderzocht wor den» Het startuur leek ook wel wat te vroeg gesteld (half zes), gezien het tegen die tijduiterst drukke verkeer. Tot besluit van de avond vertoon- .de broeder Arnoldus nog enkele kleurenfilms van de Avondvierdaag se eri de Vierdaagse te Apeldoorn, De films werden toegelicht door de maker er van, de hper C. Haitseraa, Voor een aanzienlijk aantal KAB- leden is woensdagavond in het ge bouw Arcade de bekende film „De klokken van Nagasaki" vertoond. Een historisch document, dat een beeld geeft van de tragedie, veroor zaakt door de atoombom, die destijds op een kritiek moment boven de Ja panse stad Nagasaki werd afgewor pen. Behalve deze historische zijde, die de film belangwekkend maakt, valt er van uitstekend spel te genie ten van de hoofdrolvertolkers. Im posant van opzet is het een boeiend filmproduct, dat een strijdvaardige Japanse dokter in het middelpunt van de handeling plaats. Het was een uitstekend geslaagde filmavond, waaraan de leden van de KAB veel genoegen hebben beleefd. (Advertentie IM.) Ons Zaterdagkoopje in verband met de feestdagen, deze week op Vrijdag en Zaterdag DAMES- /HANDSCHOENEN van prachtige, soepele kwaliteit leder, in leuk ?antas«e-model, in de kleuren zwart, bruin, cork, beige en grijs. Een zq uitzonderlijk voordelig Zaterdag-koopje, dat niemand zich mag laten ontgaan, Normale prijs 12.95 95 NU Telefonische of schriftelijke bestel lingen worden stipt uitgevoerd, BINNENWEG PLEINWEG 196 De SW'ers hebben 1..1 zondag tegen Rapid belaas niet de volle buit kun nen behalen maar het ene punt uit het gelijke spel is ongetwijfeld een kostbaar puntje voor de rood-groe- nen," terwijl het tevens het zo brood nodige zelfvertrouwen heeft verste vigd, want ook op de Kaalheide in Kerkrade is weer gebleken dat de Schiedammers zeker niet de mindere zijn van de bovenste acht geklas- seerden. Maandag a,s zal het er ech ter om gaan om zonder pardon, de volle twee punten in. Schiedam te behouden willen de SW'ers nog een laatste kans behouden om zich te plaatsen by de gegadigden voor de ere-divisie. De Alkmaarders zijn echter één van de lastigste tegenstanders, want het is één van de concurrenten die de rood-groenen in de gaten moeten houden. De Noordhollanders beschik ken over een geduchte defensie die hun tegenstanders weinig kansen zullen geven. Deze ploeg heeft met haar stevig spel reeds menig punt verzameld en staan momenteel nog boven de beruchte streep. Alkmaar heefe de laatste wedstrijden even eens enige punten verspeeld en heeft kennelijk momenteel ook met moei- lijkhelen te kampen. De kans is er dus voor de SW'ers om te trachten hiervan te profiteren. Zelfvertrou wen en de juiste taktiek kunnen de SVFers succes brengen, op paas maandag aan de Bosrand. SVV 2 gaat op bezoek bij het ster ke Holland Sport 2 op Duinhorst in "Wassenaar, een lastige uitwedstrijd voor deze reserves maar zeker niet Vlag in top bij Gisteren heeft de vlag gewapperd boven het in aanbouw zijnde flatge bouw, gelegen op de plaats waar de Lorentzlaan, de Boerhaavelaan en de Prof. Kamerlingh Onneslaan samen komen: het teken dat het hoogste punt is bereikt! Verwacht kan dan worden dat het gebouw in augustus of september gereed is. Veel ceremo nieel is er niet '-orbonden geweest aan dit hijsen van de vlag, welt heb ben de bouwvakkers er een biertje aan verdiend. Naar ontwerp van de Rotterdamse architect D. Dürrer wordt hier door de N.V. Aannemingsbedrijf v. d. We tering en Van Dalen een complex van 31 woningen en drie winkels ge bouwd. gedeeltelijk in vier en ge deeltelijk in twee etages. De wonin gen. die elk drie kamers, w.c. en douche-cel bevatten, zijn comfortabel ingericht Er is een elektrische per sonenlift en. een centraal antenne- systeem voor radio en televisie. De keukens worden voorzien van een. stalen aanrecht, fabriekskasten en ook een ingebouwde koelkast. KERKDIENSTEN OP GOEDE VRIJDAG Ned. Herv. gemeente. Grotekerk: 10 uur von. vie. A. v. d. Ban; 7 uur n.m. ds. J. G, Jansen en 8.30 uur ds. A. Hoffman, Heilig Avondmaal. Nieuwe- kerk: uur ds. H. W. Hemmes en 8.30 uur ds, J. D. Smids. Heilig Avondmaal. Westerkerk: en 8.30 uur dr. L. J. Cazemier. Heilig Avondmaal. Vredes- kerk: 7 en 8.30 uur as. J, Gras, Heilig Avondmaal. Kethel: 10 uur v.m. ds. P. J. de Bruijn en 7.30 uur ds. P. J. de Bruijn, Heilig Avondmaal. Geref. kerk. Juüanakerk: 8 uur n.m. ds. W. A. Krijger. N'ed. Herv, Geret Evane. Gebouw Ire ne: 8 uur n.m. ds, J, v. d. Velden (Dor drecht). Hcd. Prot, Bond. "Westvest 32: 13.30 uur ds. J. 'A. Hebly Heilig Avondmaal. Evang, Luth. kerk: 3 uur R.m. ds. W. F, Jense (Apeldoorn), Heilig Avond maal; 8 uur non, ds. A. K, v. d, Mey (Den Haag} Heilig Avondmaal. Oud-kath. kerk, Dam 28: donderdag 8 uur n.m.. Hoogmis van Witte Donder dag. Vrijdag 3 fl)ur n.m., H. dienst van Goede Vrijdag. Zaterdag 8 uur n.m., Paasavonddienst. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa randa BK.-laan: 8 uur ds. A. Zwiep. Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 8 uur lecsdienst. Bapüstenzemeente. Ketkee. Broers vest 53: 8 uur ds. J. Seggaar. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10.30 en 8 uur, samenkomst kansloos. SW 3 speelt maandag om 10 uur thuis tegen CW 2 en SW 4 speelt in Rotterdam tegen Over maas ,2. Volkstuinvereniging „Nuttige Ont spanning" van de Vijfsluizen heeft gisteravond een bijeenkomst gehou den in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. De heer C. J. Voordouw, assistent van de directie van de Kon. Zaadhandel Turkenburg uit Bode graven, hield, een voordracht over „Éénjarige zaaibloemen". Nadat hij het een en ander had verteld over de geschiedenis vandeze bloemen en de meer primitieve teelt in het verleden, die nu aanmerkelijk ver beterd is, lichtte hij de betekenis en de oorsprong van de bloemennamen toe. Aan een aantal zaaibloemen, wijd de de heer Voordouw een uitvoerige bespreking, waarbij het hoe en wan neer van het zaaien en de bodem gesteldheid e.d. ter sprake kwamen. Het niet zeer talrijke publiek werd hierna in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Het tweede deel van de. avond bracht de projectie in kleuren van de besproken zaaibloe men en ook van. bloembollen. Ten slotte werd nog een serie bijzon der aardige plaatjes van de Keuken hof vertoond. De avond werd geopend door de voorzitter van de vereniging, de heer J. W. Zuidgeest. Meegedeeld kan nog worden, dat zaterdagmiddag op de tuinen aan de Vijfsluizen pootaard- appelen aan de leden zullen worden uitgereikt. ROTTERDAM Vanmorgen veroordeelde de Rot terdamse rechtbank twee mannen wegens schending van de „opium wet". De meter en weger Th. van O., 45 jaar oud. werd veroordeeld tot negen maanden met aftrek van voorarrest (eis: één jaar met aftrek). De 32-jarige controleur L. W. hoorde zich veroordelen conform de eis, tot zes maanden met aftrek. Bij Van O. had de politie in februari een partij marihuana sigaretten en een plak Indische hennep in beslag genomen. Van O. maakte de sigaretten, W. zou ze verkopen. In Pernis: De afdeling Pernis-Heyplaat van de Zuidhollandse vereniging het Groene Kruis herdacht gisteren het feit, dat de heer T. Schalekamp 25 jaar het secretariaat der afdeling heeft waargenomen. De voorzitter, de heer G. A. Soeteman, sprak de ju bilaris in hartelijke bewoordingen toe en overhandigde hem een blij vend aandenken. De directeur, van de Zuidhollandse vereniging het Groene Kruis, dr. J. Steyling, heeft de heer Schalekamp namens het hoofdbestuur als blijk van grote waardering de zilveren penning van verdienste overhandigd. Het comité Heyplaat van het Groene Kruis had bloemen gezonden. Vorige week isde diesselbatrfermo* len ..Westgeul" aan de baggervl'oot van. de N.V. A. Prins Thzn's. Aanneming Maatschappij te Sliedrecht toegevoegd. De referendaris der 2e klasse der P.T.T. A. Z- Willemsen te Rotterdam (telefoon-district) is Ingaande 1. januari '36 bertioemd tot referendaris der P.T-T. met gelöktüdige aanwijzing als ad junct-administrateur van het tele "'ion- district.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1