erbreding van de Koemarktbrug schept groot verkeersprobleem Hoe is het gesteld met uw woning? HOUTMAN De beroepskeuze bij bet verlaten van de ULO Geldt voor Don Camillo driemaal scheepsrecht? Geslaagd OBK-concert ondanks moeilijkheden Ouderavond ON-school Hoofdrijweg wordt opgebroken! Verkeer uit het westen moet geheel omgelegd Slecht begin Jaarlijks toernooi: Schoolvoetbal èn -handbal PIANO'S ORGELS VELE VRAGEN TE BEANTWOORDEN Op 3 april begint in Schiedam de algemene woningtelling OUDERAVOND W. DE ZWIJGERSCHOOL PASSAGE VERTOONT: Korfballers in clubtoernooien Leerlingenavond Oud-Mathenesse Paukenist zwaait dirigeerstok Sjors en Sjimmie's nieuwe avonturen Toonbeeld van bekwaamheid Rolschaatsen met handicap Onbewoonbaar.. Damkampioenschap Zaterdag 31 maart 1956 -De dienst voor Gemeentewerken in Schiedam is, zoals we emeid hebben, reeds begonnen met het voorbereidende werk oor de verbreding van de Koemarktbrug. Maar op dinsdag -- - april zal het werk eerst in volle omvang ter hand wordenV0£pdaf^r<^ enomen. Tegelijkertijd werkt men ook aan de verbreding en e asfaltering van de Gerrit Verboonstraat en de Oranjestraat, ierdoor krijgt men een verbetering, zij het geen erg grote, an dit vrij moeilijke verkeerspunt in Schiedam. Een gevolg an deze verbetering is echter dat gedurende de drie maanden dat de uitvoering zal duren, men in Schiedam met een zeer grote verkeers-stremming zal zitten. De Koemarktburg en ook de Gerrit Verboonstraa>Oranjestraat "loeten opgebroken. Om nu de ver- keers-stremrmog niet erger te doen «n dan hoogst nodig voert men dit ~erk zo uit dat eerst de eene helft Wordt opgebroken (zes weken lang) en dan de andere helft. De rijweg op a« brug wordt dan terug gebracht tot 4 meter en dat is te smal. dat het verkeer in twee richtingen gehandhaafd kan blij ven. De instelling van een eenrich tingsverkeer is noodzakelijk. Door de Verkeers-commissie (waarvan ir. J. v. d. Akker, hoofd van G. W. de voorzitter is) is daar om voer het verkeer de volgende regeling gemaakt. Al het verkeer uit de richting Rotterdamsedijk zal gedurende de 3 maanden van de normale verkeers- baan gebruik kunnen maken, maar het tegenliggende verkeer moet omgelegd. Het wordt geleid van de B.K.-laan af via Nieuwe Haven - Westerkade - Westerhavenbrug - Boozenburgerstraat - Nieuwe Maas straat - Lekstraat - Koninginnebrug en via de Buitenhavenweg naar het stads-centrum of via Maasdijk - Nieuwe Mathenesserstraat - van De ven terstraat - Botterdamsedijk naar Rotterdam. Het is niet mogelijk dat al het verkeer over de Stadhouderslaan gaat, gezien de slechte toestand van deze weg. Wel zuilen de fietser van Wilton 's middags van deze route gebruik moeten maken. Er is ook aan gedacht om de auto's te leiden over de Willemsbrug, maar doordat er juist gebouwd wordt op de hoek by die brug (waarvoor een spoor lijntje is aangelegd) heeft men hiervan moeten afzien. Het verkeer krijgt dus een veel grotere omweg te mmen. Regeling voor bussen Voor de bussen heeft men een af zonderlijke regeling gemaakt. De buslijnen 43 en 48 uit Vlasrdingen krijgen het eindpunt verlegd van de Broersvest naar twee punten ten westen van de Koemarktbrug, De passagiers zullen dan gedurende drie maanden een eindje moeten lopen om bij de Koemarktbrug te komen. Voor de eerste zes weken komt dij eindpunt op de Nieuwe Haven bij de kerk, te bereiken via B.K.-laan - Warande - Schoolstraat - Nieuwe Haven. Voor de tweede zes weken komt het eindpunt op de Lange Niemv- straat, te bereiken via B.K.-laaan - Nieuwe Haven Oranjestraat. Bus 41 rijdt gedurende de hele periode over de normale route, alleen gaat hij van de Lekstraat, via Koninginnebürg en Buitenhaven- weg naar de Koemarkt, Bus 39 rijdt de hele periode de normale route tot de B.K.-laan - Warande - W. de Zwijgerlaan - Stadhouderslaan - Willemskade - Groenelaan - Brouwerstraat Buitenhavenweg - Koemarkt. Bovendien is het waarschijnlijk dat gedurende 2 of drie dagen het gehele verkeer over de Koemarkt brug gestopt zal moeten worden. Men tracht echter deze stopzet ting alleen ih de avonduren te doen plaats hebben. Door de politie zijn de nodigs maatregelen genomen om de ver- keers-omïegging zo soepel mogelijk te doen plaatshebben en duidelijke aanwijzingsborden worden ge plaatst. Wel wordt een beroep ge daan op de ouders vooral in Schie- dam-Zuid, om de kinderen zoveel mogelijk van de ineens druk ge worden straten te houden, zulks om geen ongelukken te krijgen. Afzorulerïijke rijbanen Wat de verbreding van de Koe marktbrug betreft, kan het volgen-- de opgemerkt. De brug wordt 1.7 meter breder, maar de huidige rij weg voor auto's en fietsen van 10 meter wordt gemaakt tot een 8 me ter brede baan voor auto's en daar naast een weerszijden, twee fiets paden van 2,50 meter breed. Ook de trottoirs worden 2,5 meter breed. Het werk begint aan de kant van de HA V-bank. en zal in vier etap pes, elk an drie weken, uitge- De afrit van de brug aan de kant van de HA V-bank wbrdt iets pret tiger gemaakt, doordat de moeilijke bocht verruimd wordt en reeds op de brug zal beginnen. Daarvoor moet het muurtje langs de weg ver plaatst en hiermee is men thans bezig. Wat de verbetering van de Gerrit Verboonstraat en de Oranjestraat betreft, zal de Kon. Wegenbouw Mij uit Utrecht donderdag aan de slag gaan. De keien gaan er uit en daarvoor sn de plaats wordt er be ton ingewalst. Hieroverheen komt komt dan een bovenlaag van asfalt beton. Het profiel van de wegen, zal iets worden gewijzigd. Voor de verbreding van de Koemarktbrug moeten er aarv de westkant van de brug pa len geheid worden. By het in slaan van. de tweede paai wu is er donderdagmiddag om streeks twaalf uur een onge luk gebeurd. De paal stootte op een. stuk fundament en brak, waarbij een elf meter lang stuk over de weg viel, bovenon een juist passerende bus van de RÊT. Het dak van de bus werd vrij ernstig be schadigd, maar de passagiers kwamen er met de hevige schrik goed af. Het was overigens een ge luk dat de paal op de bus wiel, anders waren mogelijk drie kykers by het werk, ge troffen geworden. De politie heeft maatrege len genomen om een hcr!-i- Hng te uoorfcowjen en het westelijk trottoir voor uoet- ganeersuerfceer afgesloten. Het schoolvoetbal- en handbaltoer- nooi, dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen, zal dit jaar op 3, 4, 5 en 6 april worden gehou den op de terreinen aan de Roshoek. Het programma vermeldt weer een aanzienlijk aantal scholen, dat aan deze sportieve en aantrekkelijke strijd deelneemt. Evenals vorige jaren hebben vele scheidsrechters zich weer spontaan aangemeld en hebben diverse instan ties en personen bun medewerking (Advertentie LM.) Sinv «1 114-11$ - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Met ingang van dinsdag 3 april kan elk gezin in Schiedam verwachten dat er op een goede dag een dame of een heer aanbelt, die, na zich be hoorlijk gelegitimeerd te hebben, komt met het verzoek of men even een kijkje mag komen nemen in. het huls. En 3ls hjj of zij binnen is zal een enorm aantal vragen worden gesteld, die de bezoeker dan weer netjes noteert op grote formulieren. Hieraan kan men dan merken dat ook in Schiedam, evenals overal elders in Nederland, de Algemene Woningtel ling 1956 aan de gang Is. Deze vragen hebben in de eerste plaats betrekking op het huis waar in. men woont, maar ook op de be woners zelf. Gevraagd zal o.a. wor den in wat voor soort huis men woont, een alleenstaande woning of een deel van een woning, een. flat, een woning speciaal voor ouden, van dagen, of een onbewoonbaar ver klaard krot. Wie de eigenaar is, hoe-' veel vertrekken er zijn en. ook spe ciaal hoeveel slaapvertrekken. Hoe of men deze slaapvertrekken ge bruikt, of er geen grotere jongens en meisjes in eén vertrek slapen (wat ontoelaatbaar wordt geacht). Is' de woonkamer wel groter dan. 14 m2 vloeroppervlak en hoger dan 2.20 meter (het minimum voor een woonvertrek). Hoe is het met bet comfort ge steld? is er wel gas, waterleiding, elektriciteit en een riolering? Een eigen toilet en badgelegenheid? Is men „alleenstaand" of heeft men een gezin en hoe is dat gezin sa mengesteld? En wat is de sociale toestand van. de bewoner? in te de len in vier inkomen-groepen. Dit zijn zo enkele van de zeer vele vragen, die bij deze woning telling gesteld zullen worden. De meeste liggen voor de hand, enkele zullen wat hoofdbrekens géven bü de beantwoording. Maar de „tellers", goed geïnstrueerd, zullen wel een. handje helpen, bij de beantwoording van de vragen. Uit de gegevens die men bü deze telling verkrijgt, kan de overheid, niet alleen de gemeente maar ook de provincies en het rijk een over zicht krijgen over de omvang en de structuur van de woningvoorraad en ook over de bezetting der wonin gen. Aan de hand daarvan kan men weer berekenen de woningbehoefte en zo het woningtekort. Hopelijk kan dan de conclusie getrokken worden dat er in Schiedam veel te weinig goede huizen zijn en moge lijk kan dit tot resultaat leiden dat het bouw-contingent voor onze stad verhoogd moet worden. Dit laatste is echter maar een. wens. Het was «en goede gedachte om na het uitreiken van de rapporten de directeur van het Arbeidsbureau te Schiedam, de heer B GeetUags, te laten spreken over beroepskeuze op de ouderavond van de Willem de Zwijger(-ul.o.}school, die donderdagavond in de grote zaal van Irene is gehouden. Zoals de W. de Zwijgerschool het gewend is, was «r weer een goede opkomst en verliep de avond in een uitstekende sfeer. Waar de heer Geerlings in zijn toespraak de nadruk, op legde, was het belang om niet te zeggen de noodzaak van studie ln.de avonduren, als de leer lingen de school verlaten hebben om de praktijk in te gaan. „Van school af... wat nu?", dat is de vraag die vele leerlingen en ook de ouders zich stellen. Door- Studeren of een baan zoeken? Een weloverwogen keus van het beroep is noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen, zoals de heer Geer lings ze op zyn bureau leerde ken nen. Werkzoekenden ondervinden vaak te laat de nadelen van een onvoldoende of éénzijdige opleiding Het diploma kan Gen grondslag vormen, maar geeft lang niet alles. Ieder jaar presenteren zich B a 30.000 jonge mensen, die het uio- dlploma in de zak hebben. Het grootste gedeelte hiervan gastwer ken, wat dan vaak betekent, dal zo naar een kantoor gaan. Zonder zich vaak te realiseren, dat het be grip kantoor nog een grote ver scheidenheid van beroepen omvat. Spreker wees op de verscheidene mogelijkheden, die hier liggen en de richtingen, die de ulo-leerlingen kunnen "kiezen. Ook als de jongens en meisjes een betrekking hebben gekozen, blijft het van het grootste belang om in de avonduren te stu deren, teneinde zich een goede po sitie te verwerven. De heer Geerlings besprak ten slotte nog twee specifiek vrouwe lijke beroepen: stewardes en Ver koopster, Hij bestreed de opvat ting, dat de meisjes voor het be roep van. verkoopster weinig be hoeven te weten (aan een goede verkoopster worden hoge eisen, ge steld) en de bü meisjes gangbare mening, dat het beroep van ste wardes niets dan rozegeur en mane schijn betekent. Het hoofd der school, de heer M P Hevboer. die bij de opening zijn tevredenheid uitsprak over de grote opkomst, ging nog even op het thema van de beroepskeuze door en wees op.de talrijke andere mogelijkheden, die er voor jongens en meisjes in het bezit van het ulo-diploma in de maascnappij zijn. Hij maakte nog enkele alge mene opmerkingen naar aanleiding van de uitgereikte rapporten en bracht bij de rondvraag de sehooi- wedstrijden ter sprake. Op de agenda stond nog de ver kiezing van een. lid van de ouder- commfssie, In de plaats van de aftredende heer J. W. v. d. Stólpe werd de heer J- L. van t Hof by acclamatie gekozen. Tenslotte vertoonde de leraar M v. d. Kraan nog een aardig filmpje van de opnamen gemaakt «y de schaatswedstrijden .van de leerlin gen die ir. februari gehouden wer den. Help 'n handje Wel blijkt hieruit dat deze wo ningtelling van groot belang is, ook voor Schiedam. Daarom doen de gemeentelijke instellingen, die be last zün met deze telling, een beroep op de bevolking om de tel lers wel te willen helpen bff hun werk. Er schuilt nJ. voor hen nog een. addertje in het gras. Zoals bekend is de wet op deze woning telling nog niet door het parlement aangenomen en daarom hebben de tellers nog geen wettelijke toegang tot de woning. Men kan dus wei ger en toegang te verlenen. Maar dc wet kan binnenkort wél aangeno men zün en da» heeft men wèl toegang. Maak het dus de tellers niet onnodig moeilijk, zo wordt vriendelijk gevraagd. Want geteld zal er tóch, daar ontkomt men niet aan. Nu zijn vele bewoners erg huive rig voor deze telling, ornaat men het idee niet van zich af kan zetten dat de telling tot gevolg kan heb ben dót men inwoning krijgt. Dit nu wordt ten stelligste on+kent. Het bureau Huisvesting heeft niets aan deze gegevens en bovendien worden ze niet aan die dienst verstrekt, zo werd ons verzekerd De formulieren gaan naar' Den Haag om daar verwerkt te worden. Maar tevoren krijgt het Bureau Be volking ïn Schiedam nog even ge legenheid om een aantal gegevens over te nemen, die neergelegd wor den op de kaarten voor een gloed nieuwe, nog in te richten bevol- ki ngs-cartotheek. Bij dit Bureau heeft men. grote behoefte aan de laatste gegevens over Schiedams be volking. Drie maanden tijd Deze woningtelling is een om vangrijk werk. De gemeente is daar voor ingedeeld in 38 teldistricten, waar in. totaal 24 tellers hun werk zullen verrichten. Door het grote aantal vragen dat ingevuld moet worden (door de tellers persoonlijk) zal elk bezoek ongeveer een half uur duren, zodat men. totaal onge veer 3 maanden nodig zal hebben voor de telling. Deze moet trouwens voor I juli a.s. beëindigd zijn. Het is in Schiedam zo geregeld dat men de bezoekers kan verwachten tussen half negen 'smorgens en half zes *s middags. Voor het (tijdelijke) baantje van teller bestond een vrij grote belang stelling, maar de vrij zware keu ring (tellers moeten goed trappen kunnen lopenf) heeft heel wat lief hebbers uitgeschakeld. Men treft er een aantal dames onder en ook een paar werk-studenten. Tenslotte moet nog vermeld, dat gelijktijdig met de woningtelling ook een enquête gehquden wordt betreffende! het wootjwerk-verkeer. Dit gebeurt eveneens in Botterdam en Vlaardingen. Men krijgt hierbij een aantal vragen, te beantwoorden, waar men werkt of welke scholen men bezoekt en hoe men naar het i werk of school gaat. Deze enquête is van belang om te weten hoeveel mensen er „op trek'' komen voor het werk en hoe de verkeers-inten- siteit ligt Dit kan ev. van belang zijn voor het vaststellen van de plaats voor de tweede tunnel onder de Maas. De oorlog lussen de agressteue priester en de communistische burge meester duurt voort in de derde aflevering van GuareschVs populaire Don-Camitlo-feuületon. Zal het ook de laatste film zijn yan de succes- reeks? Aan het slot van deze derde, zeer avontuurlijke episode is de sta tus quo van het begin, hersteld; Peppone blvft burgemeester van het stadje, cp dringend verzoek vanzijn aartsvijand Don Camillo, die hem in een volgend avontuur dus toeer naar hartelust pesten kan. Er is nog een andere factor, die een vervolg op „Don Comitlo contra Peppone" niet helemaal onwaar schijnlijk maakt, De verleiding van het succes. Het succes van de twee voorgaande Don Camillo-films, Het zijn sterke filmproducers, die aan die verleiding tot doorgaan, weer stand kunnen bieden. Het zijn ook sterke films, die de weelde van se- rie-produktie kunnen verdragen. Bij deze derde editie gaat men. zich af vragen, of het Don Camillo-gegeven wel sterk genoeg is. Het verrassende, het spontane, de humor, waarmee de eerste film die koude oorlog tussen priester en communist in een sympathïek-objec- tieve sfeer wist te plaatsen is door de veelvuldige herhaling langzamer hand een vast procédé geworden, soms zelfs een kunstje. Schakelt men de herinnering aan de voorgaande Don Camillo-film. uit hetgeen niet zó gemakkelijk is omdat het nieuwe produkt beslist aanspraak maakt op een bepaalde bekendheid met de sfeer van het voorafgaande dan blijft in deze geschiedenis genoeg over om zich mee te amuseren. De inzet van de geschiedenis is Goede western van Stewart? „De man uit Laramie" is een Wes tern van het goede slag. Keiharde kerels vechten er in op leven en door; de goeden overleven het en de kwaden krijgen, hun verdiende loon. Zo op het eerste gezicht een film, waarvan er twaalf in een do zijn gaan. Toch onderscheidt „The man from Laramie" zich van talloze andere ge schiedenissen in hetzelfde genre. Het tamelijk traditionele gegeven is knap verfilmd. Anthony Mann leverde geen toppunt van filmkunst af, maar wel gedegen vakwerk. De fotografie is vaak verrassend goed. ook al door- da thetin drukwekkende landschap van Nieuw Mexico zich bijzonder goed leende voor het werken met Cinemascope en technicolor. De held van het verhaal een man die wraak zoekt voor een moord op zijn broer, wordt vertolkt door Ja mes Stewart Hij is geen uitgespro ken paardrijder en „gun fighter", maar hij weet toch veel van z'n rol te maken. Een ander mooi type is Arthur Kennedy. een felle verkiezingsstrijd, Peppone is kandidaat gesteld voor het par lement, Camilla spant zich dus da nig in om zijn. verkiezing te verhin deren. Br komt een vermakelijk exa men aan te pas, een nachtelijke rit met een uit de oorlog bewaarde tank, een kippendiefstal, e- verkie- zingsredevoenng, die e< onver wachte wending neemt. De likwida- tie van Don Camillo wordt voorbe reid, hij. op zijn. beurt, pleegt mo rele chantage, als hij er maar kans too ziet, Peppone krijgt het met een vrouw aan de stok en zo rolt dit koude oorlogje van het ene incident naar het andere. Dat Femandel en Gino Cervi hun hoofdrollen met feilloze zekerheid en weer onverbetelijk spelen, hoeft nauwelijks meer gezegd te worden. In plaats van Duvivier had nu Car mine Gallone de regie. Opvallende verschillen in stijlopvatting zal men echter niet waarnemen. Het is voor de organisatoren pret tig te weten, dat zovel en hun vrije tijd beschikbaar stelten voor de jeugd. Het vorige iaar waren er reeds verschillende 1 schoolelftallen, die in een compleet en fleurig voet baltenue op bet veld verschenen en gehoopt wordt dat deze keer nog meer scholen in eigen shirts en broekjes naar voren zullen komen. Met de paasdagen: In de korfbalwereld is het niet gebruikelijk, dat op de paasdagen competitiewedstrijden worden ge speeld. Die worden allerwege ge bruikt voor verenigingsseriewed- strijden. Ook de drie Schiedarnse clubs hebben daarop ingeschreven. Schiedam en Succes nemen deel aan de jubileumserie wedstrijden varx de Rotterdamse vereniging Ons Huls, die 25 jaar bestaat. Op do 2e Paas dag houdt deze vereniging een groot toernooi Op het sportcomplex aan de Abraham van Stolkweg in Rot terdam. ODI heeft ingeschreven voor de series van de Haagse ver eniging VES. Sportclub Schiedam komt met een combinatie 1/a uit in afdeling 1, samen met Sperwers, Overkanters. WlON, Pams en Phoe nix. Schiedam 2/3 is ingedeeld in afdeling 5 samen met De Spartaan 2, Het Zuiden comb,, De Raven 2, Overkanters 2 en Ons Huls 3. "Suc ces neemt deel met een jeu^d- en een adspirantentwaalftal. Het jeugd- twaaiftal heeft als tegenstanders in afdeling 6 Sperwers, Hillesluis, Phoe nix en WIÓN en het adspiranten twaalftal ontmoet in afdeling 7 Sperwers A. De Spartaan A, Phoe nix A en Ons Huis A. ODI komt met het le twaalftal uit in de le klasse van de VES- series, met het 2e twaalftal in de 3e klasse en met een adspiranten twaalftal in de adspirantenafdeling. We zijn benieuwd naar de resul taten van de Schiedarnse teams. Hoe die ook mogen uitvallen, als de weersomstandigheden meewerken, is men verzekerd van een allergenoe- gelijkste sportdag. Een. bewonderenswaardig intiatief heeft de staf van het lerarenkorps va:, de Oud—Mathenesse h.b.s. dit jaar genomen. Aan de uitvoering van ait initiatief werd donderdag in de kerk van de Nederlandse Pro testanten Bond gehoor gegeven. In de letterlijke zin van, bet woord, want een koor van leerlingen, met solistische medewerking van de leer lingen en instrumentale groepjesliet zich horen. Bovendien was er de declamatie van enkele gedichten door een drietal meisjes. Het be- ke Me .Reiziger" doet Golgotha" an Achterberg werd goed voorge dragen. Het publiek hoorde een uitgebrei de en gevarieerde collectie liederen. Bekende namen kwamen in het pro gramma voor: Furcell, Corelli, Pa- lestrina cn Bach. De uitvoering stond op behoorlijk peil, met helaas minder goede inspiratieve momen ten in dig gedeelten waar een enorm zeggen en expressiviteit van het koor werd verwacht. De bege leiding van de instrumentalisten was zeer exact, vooral gezien het feit dat het hier jeugdige dilettanten be treft. De avond werd met een enkel woord ingeleid door de leraar, de heer J. E. W. Spronk, en de heer Van Dijk beloonde ahn het slot het zestal solisten. Trainingsvlucht van „De Blauwe Doffer" Voor de georganiseerde duiven- houders houdt de Schiedarnse post duiven-vereniging „De Blauwe Dof fer" een trainingsvlucht op Tweede Paasdag. De vlucht vindt vanuit Moordrecht plaats. Inkomen tussen half acht en half negen Tweede Paasdag, verenigingslokaal Sc hie. Het jaarlijks concert van da mu ziekvereniging OBK heeft dit keer voor moeilijkhden gestaan. De oefe ningen verliepen vooraf niet zo vlot, totdat het actieve bestuur weer onderdak in gebouw Tivoïi had gevonden. Tot overmaat van ramp werd de dirigent, de heer D. Koster, zaterdag ziek en het be stuur stond voor de zeer moeilijke taak voorzieningen te treffen. De paukenist, de heer W. Straatman?, werd bereid gevonden de dirigeer stok in handen te nemen. Enkele spoedbijeenkomsten wer den belegd en het gehele gezelschap musiceerde donderdag in Passage geanimeerd onder leiding van col lega Straatmans- Voor deze presta tie verdient de heet Straatmans meer dan bi-'zanders lof. De uitvoe ring werd een succes: met overtui ging en souplesse stuwde de plaats vervanger van de jeugdige heer Koster de muzikanten door een serie boeiend orkestwerken. On danks de handicap had het orkest het zich niet gemakkelijk willen maken. Na een routinemars van Gerard. H. Boedijn kwam een universele uitvoering' van P. I. Tsjaikowsky, Alle facetten van het korps konden hierin worden beluisterd. De Ouver ture Historique is een allegorie van de nederlaag van. Napoleon in 1812 bij Moskou. De pauken met kanon gebulder, de trotse hobo en de pis tons vertolkten strij'd, blijheid, de MarseOlaisse en het Russische volks, lied. Een magistraal nummer en uitstekend uitgevoerd. Een tweede succes was het Loc- eer tino voor klarinet van Kaxl Ma ria von Weber. De jeugdige klari nettist A. de Bruin nam hier de so i voor zijn rekening. Het werd een bewonderenswaardige prestatie. Foutloos werd dit pastorale werkje gebracht. Het publiek toonde zijn dankbaarheid met een enthousiast applaus. Het slot was voor het lichtere werk. Een zwierige Geschichten aus den "Wienerwald van Johann Straus en een klinkende finale waren de aanvullende ingrediënten van een goed en verantwoorde muzikale schotel, die ondanks de tegen slag met vakmanschap werd op gediend. Na de pauze lieten Rosemary Clooney en. Bing Crosby zich horen en zien in „White Christmas". Een goede showfilm waarin ook Danny Kaye optreedt. Het openingswoord van de heer K. F. Pelt behelsde de teleurstellingen van de afgelopen periode en het dankwoord aan de heer Van Krogten voor het beschik baar stellen van de muziekinstru menten aan het jeugdorkest. OBK gaat een actie voeren om de jonge lui van eigen instrumten te voor zien. (Advertentie I.M.) TWEEDE PAASDAG Mortodub Schiedam viert negenjarig bestaan Vanavond zal de motorclub Schïe- dag zijn negenjarig bestaan vieren met een grote feestavond in Musis Sacrum, Door het eornité „Schiedam voor Christus" wordt op le Paasdag des morgens om 8.15 uur een openlucht bijeenkomst belegd op de Grote Markt. Naast een korte toespraak zullen vele bekende paasllederen gezongen worden, waartoe het muziekkorps van het-Leger des Heils medewer king verleend. Jaarfeest Alg. Fotokring Opgewekt heeft de Algemene Fo tokring Schiedam donderdagavond in het Toonkunstgebouw zijn zesde jaarfeest gehouden. Dat het de Foto kring met zyn ruim 50 leden naar den vleze gaat, is aan geen twijfel onderhevig. Daarvan getuigden in zekere zin ook de dia's door de leden vervaardigd, waarvan de ver toning een indrukwekkend en prach tig beeld gaf van het kunnen van deze amateur-fotografen. Nadat de voorzitter, de heer H. J. Lindenhof, een openingswoord had gesproken, stelde de heer J. A. Simons zich op achter het projectie apparaat om de leden fotografisch in kleuren en zwart-en-wit,- het woord te geven met opnamen uit allerlei landen en streken, in zomer en winter, buiten en binnen, kinde ren. stedeschoon. landschappen enz. enz. Eén en ander ging gepaard met allerlei deskundige commentaren uit de zaal en zachte kreten van be wondering over de vaak knappe staaltjes van vakmanschap gekop peld aan artistiek inzicht. Bewon derenswaardig waren vele kleuren dia's, scherp tot in details uit de juiste gezichtshoek genomen, en met sprankelende kleuren. De vertoning werd een demonstratie van niet ge ring kunnen. Het geheel werd mu zikaal omlijst met muziek van de bandrecorder, bediend door de heer J. D. Seip. Na de pauze werden nog de films: „Duizend en eeu nacht", „De vloot op stelten" en „Woodi speelt Cho pin' vertoond. Foto Niestadt bracht nog een mooi filmpje over Parijs# Kindenvedstrijden Op 30 april worden weer de jaar lijkse wedstrijden voor kinderen ge organiseerd door de Verenigde Na tionale Feest- en Gedenkdagen, Aan alle scholen zijn hierover circulaires gestuurd. Een bijzonderheid is, dat de rolschaatsweastrijden met een handicap gehouden zullen worden. Iedere deelnemer aan deze wedstrij den zal bij de start een bordje met een bal er op krijgen, die niet ver loren mag worden vóór het einde bereikt is. De jeugd kan zich dus al vast gaan voorbereiden. De gereformeerd Oranje-Nassau- school heeft donderdagavond een ouderavond belegd in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven, waarvoor een ruime belangstelling bestond. Het hoofd der school, de heer G. W. de Lange vertelde in het kort wat er in het afgelopen jaar is gebeurd met de school, waarna de leerlingen aan het woord kwamen. Onder leiding van de heren J. Bosch en P. de Keyser hadden de kinderen wat nummer tjes ingestudeerd. De meisjes van de 3e en de 6e klas kwamen met aardige paasliederen, terwijl leer lingen van de 2e en 6e klas aan het declameren sloegen. Heel aar dig was ook de dramatisering van een stukje uit een leesboek, gaande over Sneeuwwitje, door de oudere kinderen opgevoerd. Daarna was het de beurt van de ouderen. De heer F. de Key sec sprak over het onderwerp: „Waar gaan onze kinderen naar toe na de lagere school". Hierbij wees hij er op dat teveel kinderen naar de hbs gaan en ook naar de mulo. Dit maant tot voorzichtigheid, ge zien het grote aantal dat het Diet kan bolwerken, vooral op de hbs. Deze inleiding werd daarna in dis cussie gebracht waarhij de vele vragen van de ouders beantwoord, werden door een forum, bestaande uit de leerkrachten mej. van Waart en de heer de Keyser en twee ouders, mevr. Komvenhoven en de heer J, Bronkhorst. Tot slot werd een film-strip vertoond, opgenomen op de schooi en op de afdeling in Nieuwland, waar de kinderen zijn onderge bracht in een houten nood-gebouw. Tweede paasdag arriveren de 2 populaire figuren uit 't weekblad Panorama Sjors de befaamde voor zitter van de Rebellenclub en z'n olijk negervriendje Sjfmmie, in le vende lijve te Schiedam, waar zij zullen optreden met hun nieuwe en spectaculaire avonturen in de schouwburgzaal Musis Sacrum. Pers en publiek zijn enthousiast over het sublieme en geestige toneelspel van Sjors en Sjimmie met hun bekwame medespelenden. Pedro: de meest vol maakte schurk (Dagblad Het Bin nenhof). (Dagblad De Telegraaf): het spel van tedro was zó over tuigend, zó echt... (Dagblad De Tijd): ...het was een schone droom het Concertgebouw (Amsterdam) zeker niet onwaardig. Zo'n groot ge» loof hebben we in de Stadsschouw burg nog niet gevonden... Elk kind ontvangt een fraai ge ïllustreerd Sjorstijdschrift cadeau en. een uitzonderlijke verrassing met speciale Sjors-Cowboykostuums. VOOR BEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G en GD. Tulnlaan 8U telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tol 4.30 uur ea iedere avond (behalve woens- daga en zaterdags) van 1 tot 8.30 ou* Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag tbehalve mnandacvan 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) vas 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van werken van Jan van Heel, Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 7 cn 9.15 uurr „Don Ca millo contra Peppone". Monopqle, 2, 7 en 9 uur: „Man from Laramie", VOORSTELLINGEN JnlïanakerR, 8 uur: passiestond, „Jong Schiedam voor Christus". Musis Sacrum, 8 uur: Feestavond Motorclub Schiedam. Beijersbergen, 8 uur: S.Z.C., con tactavond. TivoH, 8 uur: SVDPW, cabaret avond. Geb. Cbr. Soc. Bel., 8 uur: Wer kende Jeugd, clubavond. Donderdagavond was de 65-jarige heer J. C. van G., die in een van de onbewoonbaarverklaarde huizen aan de Laan Ons Genoegen woont, bezig de gammele voorgevel van zijn even gammele woning te stut ten, toen deze muur in elkaar zakte. De heer v. G. werd door vallende stenen zodanig gewond, dat hij in de dr. Noletstichting opgenomen moest worden, zijn verwondingen zijn niet ernstig. Over onbewoonbaar gesproken.. HONKBAL BEGINT Als voorbereiding op het honk bal-seizoen, dat op 5 mei geopend wordt, begint de voetbal- en honk balvereniging „Schiedam" zondag as, reeds de eerste oefenwedstrijd te spelen. Een goede training alvast. Om 2 uur treedt op de Boshoek het eerste negental van Feijenoord aan, een zeer sterk team, waar de Schiedammers hun handen vol aan zullen hebben. In de voonvedstrijden om het per soonlijk damkampioenschap van Schiedam werd deze week de twee de ronde gespeeld. De resultaten van de deelnemers waren: A. v. d. Moer—W. Koog je afgebr.; J. de Wilde—G. v. d. Horst 2—0: D. BikkerL, Vrijland 02; H, V osmeyerC. M. Sleeuwenhoek 0-7-2; H. Bikker—J. Wester veld uitgest: J. C. OninkC, A. Haber- mehl 20; B. J. VermaatJ. Kre- man 0—2; M. Jurg—F, v. Noorden nen uitgest.; J. Bikker—W, M. Pranger uitgest Volgende week donderdag wordt in zaal lo van het Voïksgebouw, Tuin laan 5c de derde ronde ge speeld. Belangstellenden zijn van harte welkom. KERKDIENSTEN Ned. Ilerv. Gemeente. Eerste Paas dag. Grote Kerk: fl uur vm ds. H. j Teutscher. Zondagsschooldienst. 10.15 ds. J. G. Jansen en 5 uur ds P. W. Spruit (Amsterdam) jeugddienst. Nieuwe kerk: 10 uur ds J. D. Snuds en. 5 uur ds. W. Sirag (Vlaardingen) opendenrtiienst. Wester kerk; S en 10.30 uur ds. H. W, Hemmes cn 5 uur vie. A, v, d. Ban. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds J. Gras. Ger. kerk. Franselaan 8 uur ds. J. D. Sm Ids en ds. J C. A- Van Loon Oecu menische dienst. Tweede Paasdag, Grote kerk 10 pur dr. L. J, Cazemicr. Kethel: Eerste Paasdag io uur ds. P. J. de Bruyn en 7 uur Paaszangdlenst. Tweede Paasdag 10 uur ds. Keijzer (Maasland). Geref. kerk. oosterkerk Zondag 3» uur ds G. J. Sybesma en 5 uur ds. E. J. Oomkes. Maandag; 10 uur ds. G. Brinkman. Plantagekerk: 9 30 uur ds, G. Brinkman en 430 uur ds. G. J. Sy. Sesma. Julianakerk: 20 uur ds. E. J. Ooinkes en 5 uur ds. G. Brinkman, Kethel; 9 30 uur ds. H. H. Grosheide (Charlois) en 2 30 uur ds. G. Brink man. Nod. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene. Eerste Paasdag 10 en 4 uur eerw.' heer K. Asmus (Zwijndrechtl Tweede Paasdag 10 uur eerw. heer K. Asmus, Ned. Prot. Bond. Westvest 92. 1« Paasdag 10 30 uur ds. J. A. Hebly. Evang. Luth. kerk: 10 uur ds. Wiersma (Ede). Oud-Kath. kerk. Dam 28. Zaterdag 8 uur n.m Paasavonddienst. Zondag 10.15 uur Paashcogmis en 5 uur Paas- vespers. Maandag 10,15 uur, 10.15 uur Hoogmis. Bapüstengemeente, Kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 1 uur ds. j. Sc- gaar. Leger des Hciis. Grote Markt: 815 uur Faasgetuigenis, Lange Haven 27: 10 uur heiligmgssamenkomst 7.30 uur verlosslngssamen komst. Gerrit Ver boonstraat 6.30 uur openluchtsamen- komst o.l.v. matoor en mevr. J, H. Drentje. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa- randa/B K.-laan. Zondag: 10 en. 5 uur «s. A. Zwiep. Maandag 10 uur ds. A. Awiep. - Oud-Geref. berk. Jeugdhuis Langs Artsendienst gedurende de paasdagen In spoedgevallen zijn gedurende de Paasdagen de volgende artsen te raadplegen: mevr. C. Duyster-Jamin, Burg. Knappertlaan 356, tel. 69991; L. H, Geerdes, Veenlantstraat 2. teu 68357; W. A. de Ridder. Stadhou derslaan 46, tel. 67590 en J. van der Veer. Ruys de Beerenbrouckiaan 16, tel. 69873. Geopend is apotheek Gouka, Hoogstraat 29. die ook gedurftndeös volgende week de nachtdienst waar neemt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1