ZEEMAN'S ijzerhandel Hobbel in terrein bezorgt Schiedam een nederlaag z wtsalmt C BÈÊÊSSinS:T3 vrouwelijke KRACHT Orpheus gaf Paasconcert in Grote Kerk WALDO-TAX Motorclub Schiedam start het nieuwe seizoen Geslaagd jimiorentoernooi van jubilerend HBSS Waterkering Hoofdstraat zal worden verbeterd Na harde strijd wint Martinit van Bloemhof Paasmeeting EEN BRIL SVDPW sterkt de band Burgerlijke stand Negen-jarig bestaan gevierd 'n Heitje voor een karweitje Bromfietser door* auto geschept Overstromingen BEKEND euvel Muzieksuccessen van Schiedammers Voetbal in Schiedam Afd. KNVB Afd. Rotterdam mooie, zachte handen Man gedood op jachtwerf van de jeugd Werknemers in de drankindustrie vergaderen weer CINDER wel bijzonder 'enerverende omstandigheden, die het concert echter gelukkig nauwelijks hebben geschaad, heeft de Koninklijke Zangvereniging Schiedams Mannenkoor aan de avond van tweede Paasdag gezongen In öe tampvolle Grote Kerk. Weinig heeft men, toen het traditio nele kerstconcert werd uitgesteld wegens ziekte van de dirigent, kunnen vermoeden, dat Gijsberi NicuwJand slechts enkele uren voor het thans geprojecteerde concert een operatie zou moeten ondergaan. De toestand' zou beslist hachelijk zijn geweest, ware het niet, dat voor deze avond de medewerking was ge vraagd van Schiedams Vrouwenkoor en het dameskoor van ,,De Kleine Stem West". Er waren dus twee diri genten. aanwezig, die Nïeuwland's taak konden overnemen en vooral ïtia Borgmeyer heeft zich daarin buitengewoon onderscheiden. De drie kwartier in beslag nemen de Mis van Jef van Hoof voor gemengd koox* en koper-ensemble heeft zij na luttele voorbereiding perfect gedirigeerd. Het was zeer ver standig, dat zij haar toevlucht nam tot bijna afgemeten takteerbe%vegin~ gen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Zodra zij echter ook maar even kon vermoeden, dat het machtige apparaat niets kon ge beuren, kwamen er wel degelijk soe peler manipulaties voor de dag, die niet nalieten,, .zangers en spelers te bezielen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk, dat onder normale omstandigheden het werk niet beter of minder goed zoü zijn uitgevoerd, dan nu het geval •was. Men dient veel respect te heb ben voor de niet onwankelbare maar toch grote zekerheid bij de zangers, want Jef van Hoof mag dan een, traditionalist zijn wat hetreft zijn geheel aan de tonaliteit gebonden schrijfwijze, de stemvoering vertoont toch telkens schier onoverkomelijke moeilijkheden van de soort zoals men doet ook even aan Mahler denken, althans wat de wijde ligging Dubbele contactavond De sportvereniging SVDPW staat bekend om de hechte onderlinge band. De contactavonden, worden m serie belegd en deze bijeenkomsten dragen in niet geringe mate bii tot de versteviging van die band. Nu het be sluit is genomen om ook de donateurs en donatrices tot de gezellige avon den toe te laten is er een probleem bij gekomeru De aanhang van SVDPW is te talrijk om gezamenlijk in. één zaal te kunnen worden onderge bracht. Zaterdag en zondag kwamen daarom de SVDPW'ers in Tivoli en tweemaal was de zaal aan de Nieuwe Haven volledig bezet. De feestcommissie had weer voor een goed programma gezorgd en bei- de dagen vermaakte het cabaretgezel schap „De Copacabana's" van Johnny van Heyst de mensen van de Paral- leweg en omgeving- De muziekgroep van de Copacabana's zorgde tevens dat er enige uren gedanst kon wor den aan het slot. De voorzitter van de feestcommissie, de heer J. Crania, sprak een kort openingswoord, waar na de verenigingsvoorzitter, de heer H. Hardeman zijn sportvrienden op de ernst van de komende wedstrijden wees. Sprekende over de successen van het vorig jaar, geloofde hij nu dat het succes ook dit keer niet zal uit blijven. Met de spelers van het eerste elftal wilde hij, denkend aan het de vies „Door Plicht Winnen", de af spraak maken om de vervelende rode lantaarn aan anderen te schenken. Hij stelde daarvoor de eis, dat als minimum vier van de vijf te spelen wedstrijden zullen worden gewonnen. De bezoekers van deze contactavon den lieten zich door de slechte plaats van hun. favoriete elftal niet ontmoe digen en beide bijeenkomsten werden een succes. GEHUWD: W. J. van Rhijn 31 j. en J. J. J. de Groot 27 j. J, Verkerk 37 j. en C. A. Advocaat 31 j. S. J, van Schaak 54 j. en C. J. J- "Wou- terse 26 j. J. Verspaget 22 j. en. C. A. Cino 21 j. D. L- Schipper 24 j. en C. Silvius 20 j. S. v. d. Hoek 21 j. en K. Snoeij 20 j. E. Uilbeijez/e 28 j. en J. Nijland 24 j, D. Scheep maker 23 j. en A. v. Meeteren 21 i. OVERLEDEN: J. J van Beek 72 j. P. Meijdam 80 j. *ed. van H. de Koster. GEBOREN: Josepha J. M. d. v. H. Gunneweg en J. A. M. van Geene. "Theodora B. M, d, v. "F. J. M. Hengst en R. C- Swarte, Oeds H. Z. V. S. H. Mantel en P. K, Gon- griep. Bemardus C. H. z. v. H. J- Zondag en C. D. iJzermans. Nicoiaas J. M. z. v. H. W. G. Lansbergen en C. G. M. Bakker. ONDERTROUW; P. F. W. Engelsè 61 j. en A. M- Wuijster 54 1 J- W. Houibraken 22 j. en D. H, de Nijs 16 j. W. Groenhorst 24 j. A. P. Du- ckenne 23 j. J. Schemkes 45 j. en M. Brouns 19 j. C. van Dijk 28 j. en N. van der Sloot 22 j. A. van der "Wolf 27 j, en L. T. van dole 22 j. L. Tanis 25 j. en M- de Ronde 24 j. L. van der Brugge 29 j. en 3?. van der Waal 26 j. B. G. M. Hengst 28 3. en T. E. C. Collignon 20 j. G. J. Kots 27 j. en J. A. Maas 25 j. GEBOREN: Pieter. z. v. J. Bijloo en. D. Jephson; Geertruida A. M., a. v. A. P. de Vette en L. E. Kerkhof; Johanna, d„ v. H. de Hoop en T. S, Oosterom; Alexander M., z. v. M. P Kloosterman en H. C. Hollmk; Hendrik, z. v. H. E. Rotmans en H. E. Pembroke; Wijnand, z. v. A. Hop pe en C, Degeling; Robert Jan, z. v. W. J, J. van den Berg en D. Roden berg; CARLA L. P., d. v. A. van der Most en L. J. Kreft; Johannes C. ML, z. v. P, A. C. Lijten en T, C. M. Ber- tels; Peter K.. z. v. P. H. van Vliet en C. L. Ie Feber; Roeland P. M., z- v J. C, C. Ascherl en M. J, L. Thiel; Carolina W„ d. v. D. W. Bouwer en J Rook; Pxeternella, d. v. C. van Oostende en C. M. A. Brökhng; Cor nells D., z. vA. H. Wittkaropf en H. Kniepstra. OVERLEDEN: Hendrtka Filius, wed. van J. van Dommele, 90 j. dit een typisch kerkelijk werk, vrij ver verwijderd van het Gregoriaans, maar ei' toch uiteindelijk van afstam mend. De overgave, waarmee deze Nederlandse première werd gebracht, strekt het ganse apparaat tot eer en het geheel heeft kennelijk veel in druk op de toehoorders gemaakt. Het hoofdwerk van de avond werd voorafgegaan door enkele kleine mannenkoorwerkjes, ten. dele door Ria Borgmeyer, voor het overige deel door Leo Smit gedirigeerd. Het is Orpheus niet kwalijk te nemen, dat hierin de nervositeit het meest merk baar was. Waar Adri Slootmaker aan de piano enige steun verleende keer de de rust weer terug en zong het mannenkoor fraai en sonoor. Jacq. P. Beckers speelde enkele orgelintermezzï (stukjes van Loeillet, vermoedelijk voor klavecimbel en een gefigureerd koraal van Bach) en het kop er-ensemble, bestaande uit leden van. de Marinierskapel deed zich horen in een Intrada van Wage naar en een Interludium van Gordon Jacob. ELLY SALOMÊ VOOR BEDEN Apotheken nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven Bellen bfj ongeval: G.G. en GJ> TuinJaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Uaven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3o uur 2ondagS gesloten B.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van werken van Jan van Heel. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Dort Ca- millo contra Peppone". MonopoJe, 2, 7 en 9 uur: „Op stand der Krokodilmensen.". VOORSTELLINGEN Irene, 7.30 uur: ONZ, feestavond. Nieuwe Haven 121, 2 en 4 u,: Stu- dentenmissieclub St. Jan, film. Blauwe huis, 8 uur: Vara-tele visie club. Programma Vara TV-club Vanavond is er kijkavond voor de leden, van de Vara Televisieclub. De film „Berliner Ballade" wordt dan vertoond. Zaterdag kan men kijken naar het internationale cabaret-pro gramma „Krokodil", (Advertentie LM.) 67570—69915 Esperanto-agendo Jaudon, la San de aprilo Membrar- kunveng Raportoj de la sekretario h.t.p. ce familio v, Girds Ploegstraat 19. Montru vian intereson pri sekcïa kaj precipe Esperanta vivo. Lezing voor Lasclub De Lasclub Schiedam van de Ned- Ver. voor Lastechniek organiseert op ag 4 april om 8 uur in het machten?" Verder wor. Toepassing van het i en Europese Rapso- Een gedeelte van de Lange Haven vertoonde zaterdagavond een ander aanzicht dan gewoonlijk. Het was duidelijk te zien. dat de motorclub „Schiedam" in Musis Sacrum het negenjarig bestaan vierde.De ma chines op twee en drie wielen, die bjj het uitoefenen, van deze sport ho ren, stonden in groten getale gegar neerd rond het stedelijk verblijf dat aan de Muzen is gewijd. Als die naren van deze godinnen kwamen za terdag een serie klasse-artiesten op de planken. Allereerst was daar Daan Hooy. kaas, die zijn Extase voor één avond had verlaten om motorenminnaars tot "enthousiasme te brengen. Koos Vermeulen stond hem terzijde aan de vleugel. De Wama's schakelden een. heerlijke uitlaatklep in om allen eens goed te laten, schateren. De muzikale versnelling werd gehan teerd door de twee Pico's, uitsteken de accordeonisten met een maatvast ritme. De Etona's vertoonden staal tjes behendigheid en lichaamsbeheer- sïng. De meer dan 150 leden van deze actieve motorclub mochten met hun dames zelf ook de acceleratieproef afleggen na afloop van het program ma. Onder leiding van de bandleider Jalink werd nog gezellig gedanst. Hoewel deze verkeersdeskundigen bij hun oefeningen en wedstrijden zulk een vakmanschap aan de dag leggen, kwamen er nu wel botsingen met tegenliggers voor en het „snijden" van. duo's was aan de orde van de nachtlijke dans. Op 7 april viert de vereniging het negenjarig bestaan,'deze bijeenkomst gold evenwel meer de opening van het seizoen. Niet voor niets is m.c. „Schiedam" als één der actiefste clubs bekend. Er zyn weer voldoende plannen. Daarvan vertelde voorziitter C. Wassenaar, die het welkomst woord sprak. Gezocht wordt naar een geschikt terrein in Schiedam voor een trial. Deze spectaculaire behendig- heidsritten hebben vorig jaar zoveel publiek getrokken. Het bestuur hoopt dit evenement te kunnen prolonge ren. Een. zoekrit staat ook weer op het programma. De stemming zat er goed m zater dagavond, het werd een knetterende feestavond. Een waardige start van een. knallend seizoen, In de hal van Musis stonden een aantal met glim- mend chroom pronkende motorrij wielen. De heer Mathijssen. hield hier een kleine show, Amusements-rit Als voorproefje voor de komende Welpen en kabouters, padvindsters en gidsen, verkenners, padvinders en de ouderen uit deze organisaties zul len ook dit jaar weer hun diensten aanbieden om wat geld voor hun or ganisaties te verdienen en hiervan een gedeelte aan een goed doel te geven. Dit jaar zal deze actie plaats vin den op donderdag 5, vrijdag 6 en za terdag 1 april. Alleen gedurende deze dagen kunt u vragen krijgen van deze jongens en meisjes om werk, waarvoor ze dan graag, naar vermogen en omvang van de karwei iets willen verdienen. Op de medewerking van de inwo ners van Schiedam wordt gerekend. Alleen maar werkjes gedurende bovengenoemde dagen voor geld, ver der willen de jongelui u graag van dienst zijn zonder beloning. Woensdagavond wordt deze actie met een kleine mars door de stad in geluid. geneugten in 1956 is er op tweede paasdag een amusementsrit gehouden naar Roekan je. En óf men er zich ge amuseerd heeft! Er is hartelijk en veel gelachen, vooral bij de paas- eieren-raap-tccht, waarbij de duo- rijdende dames moesten sprinten om eieren te rapen. Verder is er op deze gezellige club middag nog een puzzeltocht gehou den, waaraan door 72 motorrijders is deelgenomen. De winnaars waren: 1. Dijkman, 2. mej. v. d. Laak, 3. C. Jung. 4. Slijkkoord, 5. mevr. v. Dam, 6. mevr. Slijkkoord, 7. mevr. Koe ling, 8. H. Heuvelman, 9. mevr. Heu velman en 10. A. Bakker. Het bestuur van HBSS kan met genoegen terugzien, op het in alle opzichten zo uitstekend geslaagd ju nioren-toernooi. dat tweede Paasdag in verband met het 6e lustrum van de vereniging, op het mooie sport park van DHS in v.ra. Kethel is ge houden. Het weer was de gehele dag prima; bijna geen wind en zelfs af en toe een zonnestraaltje; de temperatuur was uitstekend geschikt voor voetbal. De prima onderhouden DHS speel velden waren in prima toestand en hebben de zware beproevingen van het groot aantal wedstrijden kunnen doorstaan. De gezellige ligging van complex trok de aandacht niet alleen van sportliefhebbers, doch ook van wandelaars, die niet verzuimden eens het jeugdvoetbal van naderbij te gaan bezien. Dit alles bijeen genomen leverde een sfeer op juist zo nodig bij toer nooien, omdat anders dit soort wed strijden spoedig vervallen in eento nigheid. Hiervan is echter geen spra- geweest. De voorzitter van HBSS de heer K. J. Eibers sprak bij de opening van het toernooi de hoop uit, dat dit toernooi niet alleen zou slagen, doch ook van propagandistische waarde zou mogen zijn voor het jeugd-voet- bal. Voor deelneming hadden ingeschre ven: TOGR (R'dam), Unicum (Rot terdam), Oranje Wit (Dordrecht); Excelsior (Maassluis)Groen Wit (R'dam) en HBSS (Schiedam). De leiders mag wel bijzondere lof worden toegezwaaid voor de wijze, waarop alles was geregeld, en de wijze, waarop de 24 te spelen wed strijden precies volgens tijdschema konden gespeeld worden. Hoe keurig de accommodatie van het DHS ter rein ook moge zijn, op een toeloop van zoveel voetballers op een dag kon niet gerekend worden, zodat HESS nog-een extra kleed-tent en kleed-wagen had gerequïreerd. Nadat de laatste partijen gespeeld waren kon bij de kantine om vijf uur voorzitter Eibers de prijzen uitrei ken. De uitslagen waren: Afdeling A: 1. Oranje-Wit, Dor drecht; 2. Excelsior, Maassluis; 3, Unicum, Rotterdam, 4. HBSS. Afdeling B: 1. TGOR, Rotterdam; 2. Unicum, Rotterdam; 3. Excelsior, Maassluis; 4. HBSS (Parool Medaille) Afdeling C; le prijs: Unicum, Rot terdam; 2. TOGR, Rotterdam; 3. Oranje Wit, Dordrecht; 4. HBSS, Schiedam. De jubilerende vereniging HBSS heeft in alle afdelingen genoegen ge nomen met de 4e prijs. Zaterdagavond werd de bromfiet ser P. L. uit Schiedam door een personenauto, bestuurd door G, W. J. N. uit Rotterdam, geschept toen hij plotseling de .BK-laan verstak in de richting van de Ary Prins laan. De man werd een aantal me ters op de motorkap meegevoerd en vervolgens op de straat gesmakt. Hij hep een hersenschudding op en is in het Gemeenteziekenhuis cpgeno-. men, NCGOV propaga nda-avond De Nat- Christen Geheelonthou ders Ver. afd. Schiedam organiseert woensdag 5 april in Irene een pro-" paganda film-avond, met als hoofd film „De twee zusters Klch". Aan vang 8 uur. Voor de jeugd is er echter de zelfde middag ook een kindervoor stelling, waarbij gedraaid wordt „Het i vermiste kind". Naar aanleiding van het adres aan de Gemeenteraad van enige aan de Hoofdstraat gelegen bedrijven wijst men van bevoegde gemeentelijke zijde er op, dat nlt de aard der zaak de in het adres geuite klachten alleen be trekking hebben op het gedeelte van deze straat, dat gelegen Is buiten de hoogwaterkcrende d(jk langs de noordelijke oever van de Nieuwe Water weg, welke dijk o.m. Schiedam beschermt, 3 De federatie van. Vlaardingse mu ziekgezelschappen heeft zaterdag en maandag een regionaal solistencon cours gehouden in de zaal Harmonie te Vlaardingen. De harmonie "Wilton Füenoord had op dit concours een afvaardiging van 4 leden, terwijl van de muziekvereniging Gusto 1 lid aan dit concours heeft deelgenomen, In de superieure - afdeling behaalde de heer G. Berger (Wiltons harmonie) 82 punten en ontving een le prijs met lof, instrument tuba. De heer P. Krommenhoek (Gusto) behaalde hetzelfde aantal punten en verwierf ook een le prijs met lof met een klarinetsolo, in dezelfde af deling. De heer M. v. Os behaalde in de superieure-afdeling 81 punten en was daarmede onze derde stadgenoot die een le prijs met lof kreeg toegewe zen, als alt-sax solist. De heren W. Rosman en M. Boer ontvingen in de afdeling uitmuntendheid resp. met 75 en 73 punten eveneens een le prijs als klarinetsoiisten* De pianobegeleiding werd verzorgd door mevr. J. Rinia van Nauta-Kreu- len uit Rotterdam. Vanouds Is op deze buitendijkse gronden langs de open mond van de Schie een bebouwing aanwezig ge weest, welke bebouwing in de loop van de eeuwen steeds werd ver nieuwd en uitgebreid ondanks her haalde overstromingen, dus in de volle wetenschap van de gevaren voor de eigenaren en de bewoners, dat bij hoog water het gebouwde zou kunnen onder water lopen, waarom de gezamelijke bewoners door middel van vloedplanken, zo als ook in het adres is aangegeven, een en ander moesten beschermen. In de volle wetenschap van de bezwaren die zij op zich hebben genomen tengevolge van het buiten dijks houwen, dragen dus alleen de betrokken eigenaren het volle ri sico. Geen waterschaps- of ander bestuur is daarvoor verantwoorde lijk. Indien zoals het adres be toogt de in de bebouwing opge stelde machines en opgeslagen goe deren een hoge waarde vertegen woordigen, mag niet uit_ het oog worden verloren, dat het risico hier aan verbonden tevoren volledig be kend was en dus geheel komt voor rekening van de eigenaars. Zij ver keren in dezelfde positie als de rechthebbenden op andere buiten dijkse gronden,', zoals o.a. Wilton Gusto en de bedrijven aan de Ha venstraat. Niettemin heeft het Gemeentebe stuur plannen doen ontwerpen om bij de verbetering van de hoogwa- terkerende dijk ook het onder water lopen van het „Hoofd" zoveel mo gelijk tegen te gaan. Bij de voorbereiding van deze plannen is* reeds gebleken, dat het Het Paas voetbal heeft voor de Schiedamse verenigingen niet zo veel overwinningen gebracht, als verwacht had kunnen worden. Excelsior '20 boekte uiteindelijk een benauwde 10 zege; Schiedam heelt het tegen Rockanjc op eigen terrein niet kunnen bolwerken, terwijl DRZ eveneens op eigen terrein van Flakkee verloor. In de afdeling Rotterdam kon koploper Martinit In een zeer harde wedstrijd maar juist met 1O van Bloemhof winnen, terwijl Ursus in Noorderkwartier zijn meerdere moest erkennen. WF heeft ook gisteren de ingeslagen goede weg niet verlaten en won met 31 van GLZ; tenslotte de derby DemosSFC. Hoewel SFC op de ranglijst twee plaatsen hoger stond als Demos, moest het toch met een 1—4 neder laag genoegen nemen. Jammer dat kort voor het einde op bijzondere wyze het 2e tegenpunt gescoord werd. Een der voorhoede spelers van Rockanje lostte van ver re afstand een schot op het Schie damse doel. De bal bleef over de grond rollen en kreeg juist vlak voor het doel door een oneffenheid van de grasmat effect, waardoor hij bui ten het bereik van de Schiedamse doelman in het net verdween. Hoewel Schiedam nu nog alles op alles zette om gelijk te maken, mocht dit niet gelukken. DRZ-F lakken DRZ begon al direct heel goed, door binnen een minuut het eerste doelpunt te scoren, 10. Flakkee be antwoordde dit doelpunt met tegen aanvallen, waardoor de Schiedamse verdediging in het nauw werd ge dreven» De verdediging ging grove fouten maken met als gevolg dat de stand bij rust reeds 14 was. Na de thee liet DRZ zich van een andere kant zien. Het ging nu beter vlotten in de voorhoede, zodat de ruststand al spoedig veranderde in 24 en 34. De gelijkmaker ont stond bij een scrimmage voor het doel van Flakkee, waardoor een der verdedigers zelf voor de gelijkmaker zorgde. Er werd nu van beide kanten hard gestreden om het winnende punt, een strijd, welke tenslotte door Flakkee werd gewonnen., 4—5. Excelsior-Westlantlia 1-0 Hoewel de Schiedammers er op de ranglijst aanmerkelijk beter voor staan dan "Wesfclandia, dat de hekken sluiter van deze afdeling is, heeft Ex celsior op eigen terrein het niet ver der gebracht dan een benauwde 10 overwinning. Dit enige doelpunt werd reeds tien minuten na de aanvang door Bier huizen gescoord, zodat heter voor Ex celsior hoopvol uitzag. Hoewel ster ker spelend dan Westlandia kwam er niet veel gang in de strijd en moest Excelsior's verdediging nog danig op haar hoede zijn voor aanvallen van Westlandia. In elk geval hebben de id wet Schiedammers stan< den. weten te hou- Schiedam-Rockanje Rockanje is een zware concurrent van Schiedam met slechts 2 punten minder, zodat na de overwinning beide verenigingen eenzelfde aantal punten hebben. Het is een snelle en sportief ge speelde wedstrijd geworden. Beide ploegen waren tegen elkaar opge wassen doch door een zekere span ning bij' de spelers werd het geen mooie wedstrijd. Na 20 minuten spe len hadden de gasten succes en was de stand 0—1. Na de rust ontstond de gelijkma ker op bijzonder fraaie wijze. Bij een. Schiedamse aanval kon Rockanje slechts redden door een corner. Deze corner werd door Van Gent keurig genomen en door v. d. Ven in de gelijkmaker omgezet. 11. Dit gaf hoop in de Schiedamse gelederen. Martinit-Bloemhoj 1-0 Het was geen fraaie wedstrijd in het Volkspark, daar Bloemhof er op voorbereid scheen de huid zo duur mogelijk te verkopen. Met lange trappen werd eigen ter rein gezuiverd, om eigen voorhoede aan het werk te zetten. Een straf schop werd tot vreugde van de Mar- timt-spelers door Troost gestopt Tien minuten na het begin moest C. Mal tha wegens blessure het terrein ver laten en werd vervangen door Cos- ter. Deze speler was het die voor het enige doelpunt heeft gezorgd. Een goede voorzet van de linksbuiten kwam bij Sehrumpf, die de bal door gaf naar Coster, die zijn kans benut te, 1—0. Na de rust zette Bloemhof alles op alles om de stand gelijk te krijgen, waardoor het spel niet „zachter" werd. Linksbuiten Van Leeuwen moest eveneens geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Hogenboom. Hoewel in het laatste deel van de strijd Martinit wel ster ker werd, kon dit niet in doelpunten worden uitgedrukt, zodat de stand 10 bleef. GLZ-WF 1-3 Hoewel GLZ geen gemakkelijke tegenstander is, vooral op eigen ter rein, heeft WF na een sportieve wed strijd haar zegetocht met een 31 overwinning voortgezet. "WF begon met enkele gevaarlijke uitvallen welke in de 10e minuut het eerste doelpunt door Speksnijder op leverde. Schell kreeg een bijzondere bewaking, maar dit kon deze speler toch niet verhinderen in de 20ste mi nuut het 2e doelpunt tc scoren. Hoe wel GLZ diverse goede aanvallen opzette, kwam het niet tot doelpun ten. Na de thee ging GLZ uit een ander vaatje tappen en kwam gevaarlijk voor het WF-doeï, alwaar de verde diging moest ingrijpen om doelpun ten te voorkomen. WF kwam door een strafschop nog aan het derde doelpunt. Bij een aan val sloeg een der verdedigers van GLZ de bal met de hand uit het doel. De eer werd door GLZ nog gered door een misverstand in de verdedi ging van WF waarvan door GLZ ge bruik werd gemaakt, 1—3! Verdere uitslagen Noorderkwartier—Ursus 3—2; De mos—SFC 4—1; Martinit 2Sportvo- gels 2 30—1; Martinit 3—GLZ 3 6—2. Evenals het eerste elftal, staan ook het 2e en 3e elftal resp. met 7 en 5 punten aan de kop van de afdeling, j Schiedam 2DZB 14; Schiedam 3— DVC 1—0; Schiedam 4—Steeds Vol- harden 51; Schiedam 5—Demos 3 1 3—2. In het adres aanbevolen middel de verplaatsing van do Bmteasluis mar de ingang van de Voorhaven om verschillende redenen geen aanbeveling verdient. Nog ingrijpender maatregelen zul len nodig zijn. (Advertentie LM.) Bij het verplaatsen van het casco van een zeiljacht op het terrein-van de jachtwerf Moerman aan de Hoofdstraat in Schiedam, raakte de 44-jarige arbeider A. Rikkelman van de Grofbaan onder de scheeps romp, die van de schoorpalen kan telde. Met zware inwendige kneu zingen werd het slachtoffer naar de Dr. Noletstichtmg gebracht, waar hij enkele uren later aan de opge lopen verwondingen overleed. Na het succes van de massale jeugd-meeting in januari gehouden, heeft de „Jeugd en' Evangelie"- organisatie zaterdag aan de voor avond van pasen wederom een jeugdmeeting uitgeschreven, dit maal in. de Juhanakerk aan de B.K.-laan. En ook deze - meeting heeft zich, zoals de heer M. H. v. d. Steeg het in zijn welkomst woord -memoreerde in een grote belangstelling mogen verheugen. Ingeleid door hei muziek-korps van het Leger des "Heils o.l.v. kapelmeester van .Gulik en afge wisseld door samenzang,; .-onder enthousiaste leiding van majoOï-L. H. Drentje werd de avond gevuld met solo-zang van Diet v. d. Spek of een duet van Diet en Jannie v. d. Spek. Corrie' Heiner decla meerde ontroerend een gedicht van Willem de Meroóe, terwijl de tech nisch leider van de avond, de heer P. Neleman voor allen een getui genis aflegde. „Ook Schiedam viert feest in de voorbereiding op pasen. De spreker van de avond was ds. Van Duinen uit Wassenaar, die in een variant op bet bekende ge zegde opmerkte „dat het leven begint met pasen", want immers, door het sterven van Jezus Chris tus is de dood van de kracht be roofd. Na nog een piston-solo van de heer Van Gulik met orgelbegeleiding sprak 'ds. G, Brinkman het slot woord, J waarop na samenzang ook deze tweede massale jeugd mee ting voorbij was. Zoals wij alreeds' eerder hebben gemeld, is tussen de vakbonden en de werkgeverscommissie voor de Drankindustrie nog steeds geen over eenstemming bereikt, over door de vakbonden ingediende loonvoorstel- len en uitbreiding van de vakantie on vakantietoeslag. Woensdag 4 april komen de vakbonden en werkgevers- commissie weer bijeen om nogmaals de situatie te bespreken. Het hoofd bestuur van de Algemene Bedrijfs groepen Centrale, heeft inmiddels laten weten, dat zij met'de afwijzin gen van de werkgevers niet akkoord kan gaan cn er voor zal blijven ijve ren, dat de werknemers in de drank- industrie. niet achter zullen raken bij datgene wat in het land geldend is. Om het resultaat te bespreken, van de bespreking met de werkgevers op 4 april, zal de Algemene Bedrijfs groepen Centrale op donderdag 5 april een vergadering beleggen voor haar leden en belangstellenden, wel ke wordt gehouden in het Volksge bouw Tuinlaan 50, aanvang 8 uur. Kosteloze inenting Op wijdag 6 april, des namiddags van 2 tot 3 uur, bestaat voor kinde ren vanaf 6 maanden oud, gelegen heid tot kosteloze inenting tegen dif terie, kinkhoest en tetanus in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuin laan 80. SCHIEDAM Voor spoedige indiensttreding gevraagd een IGoed kunnende typen. [j EXPEDITIEBEDRIJF JAC. VINK I Gustoweg 93 DAN NAAR 1>. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 6S431 Te koop aangeb. Uw mes of schaar bot? „So- llngen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- handei „Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193. "Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen. Goro Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, telefoon 66192. Passnlegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 f 14.75, 80 rond 17»—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schulfglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. Meubelen Blank bankstel f 475.-, mooi kersehout 5-delig stel, apar te kussens, ook in andere kleuren. Plate t.o» Stadhuis, Schiedam. Auto's Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering Van taieuwe ket- tmgkast, spaken, spatborden en jasheschermer, f 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, tel, 68948. Personeel gevr. Net dagmeisje gevraagd voor halve of hele dagen. Geen schoonmaak, hoog loon. Gie- zen. Burg. Meincszlaan 107, Rotterdam, telefoon 31514. Gevraagd een flink meisje van 8—5 uur. Mevr. Borst, Nassau Dillenburgstraat 17, Schiedam, telefoon 66599. Permanent Wave Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames, en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841, Uw perma nent is bfj ons In goede han den. Permanent 8.- en f 10.» Oliepermanent 11 (stroom loos). Dam e ska ps al on W, N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet f 6.-—. Broersvest 115. tel. 67237. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam, teL 36777. Fotograiie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck, K. van Vuuren, Hoogstr. 106, telefoon 66720. Diversen Alles voor uw schoonmaak. Nagelborstel of werkborstel 19 cent. sponsen 25 cent per stuk. 1001 Bazar, Broersveld 45, tegenover Passage. TeL 66015. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa'"Ve" Glas-in- loodbedrijf. West Franke- landsestraat 16. tel. 66280. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124. Telefoon 68415. GORDIJNRAIL com pi. p. m. f 1.- GORDIJNSPIRAAL GORDUNSTEUNEN WRINGERS - staal en hout GORDIJNRINGEN WASKETELS EMMERS TEILEN - DROOGLIJN draad en plastic GRASMAAIERS GRASSCHAREN HARKEN - HAKKEN BLOEMENGIETERS SCHOFFELS - SPADEN CACTUSGIETERS TUINGIETERS TUINSPROEIERS TUINSLANG - rubber en plastic BROERSVEST 52 TELEFOON 67594

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1