1 C D Amateurs vóór Zes panters logeren poosje in Piaswijck 't Honkbalseizoen begint Diploma's uitgereikt bij Nijverheidsavondschool D. W.S.-handbaltoernooi tijdens paasdagen Jan Wood start niet van vliegveld Zestienhoven sf| Schiedam wint ongeslagen Als bijenzwermen over het veld Geslaagde eerste dag van Schoolvoetbal-toernooi Loop der bevolking in februari WALDO-RiJSCHOOL 69915 GOED CONCERT TAN" ONI Vlot toneel van Bréderocle Schiedam wint proef wedstrijd Schoorsteenbranden Burgerlijke stand Amerikaanse pilote in Frankfort Veertig jaar dienst bij de R.M.I. Wijzigingen voor vier buslijnen in Schiedam KORFBAL BIJ ONS HUIS Jubileum van F. A. de Wolff G.S.W.-werkplaats in. gebruik gesteld Vuurzee vernielde grote kapscliuur SCHIEDAM ADMINISTRATIEVE KRACHT CÉBHEBBEEB Woensdag 4 april 1956 Het Schoolvoetbal- en Handbal- toernooi 1956 is in volle gang. In een uitstekende sfeer zijn gisteren de eerste wedstrijden gespeeld, die verscheidene voetballertjes van di verse lagere sehoïen ïn het veld brachten. Fel maar sportief is cr gestreden door de knaapjes, die als bjjen over het veld zwermden en in hun enthousiasme vergaten, dat de wind toch nog wel koud was- De eerste dag van het vierdaagse toer nooi is bepaald een succes geworden, dank s^j ook de beproefde leiding van de heren M. v. d, Dijk (voorzit ter,) en P. F. v. d. Ploeg en de me dewerking van broeder Hermano. Er was sfeer op de terreinen aan de Boshoek. De vlaggen klapperden vrolijk op een stevige bries, de stem van de heer Van Dijk schalde door de microfoon, luidruchtige jongens en meisjes groepten rond het veld en moedigden hun vriendjes aan en ook een aantal ouders was gekomen om naar de verrichtingen van hun, spruiten te kijken. Allemaal deden ze hun. best, niet in het minst de scheidsrechters, die zich. zo spon taan beschikbaar hadden gesteld. Voor de jeugd is zo'n toernooi een mooi gebeuren en velen, genieten er naar hartelust van. Als we goed ge teld hebben, dan komen er maar liefst 69 handbal- en voetbalelftal len in het veld. Dat betekent dus een kleine 800 jongens en meisjes binnen de lijnen en nog de nodige er buiten ook! Het was aardig om te zien, dat er al verscheidene schoolelftallen waren, die in een keurig voetbal tenue in het veld verschenen. De sfeer werd hierdoor nog verhoogd. De strijd werd deze dag gevoerd in poule 1 en 2 van de afdeling D van het schoolvoetbal. In poule 1 nam de Prinses Beatrixschool na verlenging en na het nemen van strafschoppen uiteindelijk de eerste plaats in en ire poule 2 heeft de St. Aloysiusschool de leiding. De standen zijn: Poule I: 1. Pr. Beatrixschool 9 7 3 r 2. St. Bernardusschool I 3. Theo Thijssenschool 4. St. Jozefschool 1 5. KI. de Vriesschool A 6. Burg. Verveenschool 7. Oranje Nassuscbool Poule 11: 1. St. Aloysiusschool 2. W. Brouwerschooi 3. Dr. de Visserschool 8 8 4. Prof. Dr. Fh. Kohnstammschool 6 5 5. St Thomassehool II Comeniussehool B 7. Kon. Julianaschool Een moment van hevige span ning tijdens de eerste dag van het schoolvoetbal-toernooi. De doelman staat klaar om in te grijpenmaar gelukkig voor hem gaat de bal juist naast 3 2 4 3 3 13 2 14 I 12 11 10 8 7 1 4 2 7 1 11 In de maand februari is de be volking van Schiedam met 16 zielen toegenomen tot 76.653. Het geboor teoverschot bedroeg 78 en het ves tigingsoverschot 82. d.ï. geboren 132, overlenden 54, ^vestiging 142 en vertrek 204. Van de 132 geborenen waren 56 eerstgeborenen. Bij de 54 sterfgevallen waren 7 beneden de veertig, 7 tussen de veertig en de zestig, 30 tussen de zestig en de tachtig en 10 van tachtig of ouder. In Totaal werden 41 huwelijken voltrokken, waarbij in 26 gevallen beide echtelieden uit Schiedam ko men; in 6 gevallen komt de vrouw van elders en in 9 gevallen de man. Na voltrokken huwelijk wonen de gehuwden: 7 in eigen woning, 16 inwonend bij ouders of familie, 7 elk afzonderlijk, 9 buiten de ge meente en 2 in onderhuur. Zeven echtscheidingen vonden plaats in februari. De S.G.-revue Zoals bekend zal gedurende de a.s. Vakantieweek van de Schiedamsein augustus door de plaatselijke ama teurs een revue in Passage op de planken worden gebracht, die in het teken van de scheepvaart zal staan. Een revue is gekozen omdat dit een evenement is waaraan alle secties van de S.G. kunnen deelnemen, zo wel toneel, als zang, muziek en bal let. De regie is in handen gelegd van de Rotterdammers Rhuis en Dor reboom, die ervaring hebben1 op dit gebied. De opvoering is echter slechts mo gelijk, zo meent de S.G., wanneer iedere Schiedammer, lid of geen lid van een vereniging, die een van de bovengenoemde kunstvormen als liefhebberij beoefent, zich opgeeft Maandag 9 april nu zal de eerste „auditie-avond" worden gehouden in het gebouw Arcade. Zij, die zich willen opgeven voor toneel, zang en muziek, worden verzocht om 8 uur aanwezig te willen zijn. Ook zij die een - persoonlijke prestatie kunnen leveren o.a. het bespelen van een'ac cordeon, guitaar, enz. of op ander terrein zoals goochelen, acrobatiek, enz. worden verzocht hun medewer king te willen verlenen. De repetities voor de revue zullen voornamelijk plaatsvinden op de woensdagavonden, te beginnen in meL i A - (Advertentie 1M.)' VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H, Evers, Lange Haven 8L Bellen bij ongeval: G.G en GJD Tumiaan 80 telefoon 69291) Gem Openbare Leeszaal ,en Biblio theek, Lange tiaven, geupeno ledeie werkdag toehaive maan dag) van 9 30 tot 4.30 uul eo iedere avona ibehalve woens dags en zateiüagsJ van 7 -tot 8.30 uur Zondags gesloten Het MandeTtnc-pecelschap ONl heeft gtrterauond voor een bevredi gend aantal belangstellenden in Irene een menu? programma ge bracht, dat de goede kwaliteiten van het gezelschap tot zijn recht deed komen. De aanwezigen toon den zich zeer dankbaar voor het concert en hadden ook een harte- lijk applaus voor het toneelgezel schap „Brederode", dat de auond opluisterde met het succesrijke blij spel „De gelukkigste dagen, van m'n Ie®ere". Na de goede inzet met traditio nele marsmuziek bracht ONI. (27 man sterk) 'een potpourri van be kende Weense arrangementen, waar bij gezongen werd door mevrouw R. Hakkert-Kroon, die yoor haar R.k. Leeszaal en Bibliotheek, .Dam, verdienstelijk optreden aan 't eind .Op- geopend iedere nag ibehaiv maandag t van 2 tot 4 uui Iedere avond ibehaJ"e donder dags en zaterdags) van 7 tol 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling van werken van Jan van Heel. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot - 5 uur.' BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Don Ca- rrnllo contra Peppone", Monopole, 2. 7 en 9 uur: stand der Krokodilmensen". voorstellingen Arcade, 8 uur: Kath. Bond voor Be jaarden en Gepens., film. Amstelbron, 8 u.: Mobilisatie Kruis, contactavond. Geb. Chr. Soc. Bel., 8 uur. Lasclub Schiedam, lezing en film. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. ver. Albert Heijn. feestavond, Irene, 3 en 8 uur: N.C.G.O.V., pro- paganda-voorstelling. Bromfietser gevallen Bij het uitwijken voor een perso nenauto op de hoek Niemve Haven Vlaardingerdijk kwam de brom fietser J- K. uit de Dr. Boslaan gis teravond omstreeks zes uur te val len. Hij liep verwondingen op, die ter plaatse door de G.G. en G.D. werden behandeld. K. kon op eigen gelegenheid huiswaarts keren. van de avond bloemen kreeg aan- geboden. Het dankbare publiek rea- i geerde vooral op dit gedeelte van 't programma met een luid- applaus. Het Moment Musical van Schu bert kreeg een bevredigende ver tolking, maar het was vooral Le Rocher Fanpóme van Mano Ma- ciocchia. waarmee het gezelschap eer m légde. Onder leiding van de dirigent J. G. Hakkert kwam dit stuk uitstekend tot klinken, afge zien van enkele detailgebreken. Het gezelschap, dat twee jaar achter een een eerste prijs in de ere-af- cielmgen behaalde, voelt zich nog niet helemaal rijp voor de supe rieure afdeling, waar bovengenoemd stuk als verplicht concoursnummer werd gesteld. De vertolking van dit moeilijke muziekstuk belooft ech ter het beste. Besloten werd met 2 marsen van L. J. van Dijk uit Vlaai-dingen in een speciale bewerking van J. G. Hakkert, waaraan enkele gast-ac- cordeonisten medewerking verleen den. Daarna was het woord aan Bre derode, dat onder regie van Karei Tubbing een vlotte aantrekkelijke vertoning (het werd voor de derde keer gespeeld!) van het blijspel van John Dighton gaf. De grappi ge gevolgen van het onderbrengen van een meisjesschool in een prin cipiële jongenskostschool tijdens de oorlogsjaren kwamen weer goed tot hun recht. Dik tevreden over het gebodene konden de bezoekers ten slotte huiswaarts keren, toen met het barricaderen van de schooldeu ren voor de invasie van nóg een andere school,-het einde I-wam aan het geestrijke stuk „De gciukkigste dagen van m'n leven." In -ijn open: ngs woord wees de heer riakkert et op, dat het finan ciële tekort, ontstéan door de vie ring van het 40-jarig bestaan vorig jaar, opgeheven _was door de steun van de donateurs en dat het daar door mogelijk was geworden deze avond aan te bieden. Binnenkort zal op dinsdagavon den begonnen worden met een nieuwe serie concerten tc geven m diverse tehuizen en ziekenhuizen, zoals te doen gebruikelijk is. ym MMiiBMif iiisji! ^lüHiü-irfWaiWiWiiiioiiü1]!! \sm\m n mm v muvmdaimvuwmmimk De zomersport gaat weer de aan dacht vragen. In het raam van een serieuze voorbereiding van het ko mende seizoen hebben de meeste eerste negentalspelers van de voet bal- en honkbalvereniging „Schie dam" elke dinsdagavond in de Koop mansbeurs getraind. Van deze "trai ning, waar zelfs Nederlands beste honkbalspeler H. Urbanus aan te pas is gekomen, -heeft men in Schiedam kringen de hoogste verwachtingen. Het komend seizoen zal van- het eerste negental der zwari-witten de volle 100% gaan eisen. Naast de oude bekende SVV en USC bestaat de af deling uit teams uit diverse provin cies van ons land. Op een enkele jitzondering na (Allen Weerbaar) Bij de Gemeentelijke Nijverheids avondschool te Schiedam is de cur sus 19551956 weer beëindigd en donderdag j.l. rijn de diploma's uitgereikt aan hen die met vrucht de school, hebben doorlopen, terwijl ook de verhogingen bekend werden. In totaal.- verwierven 148 jongelui hun diploma, drie ontvingen een aantekening en 24 moesten, worden afgewezen. De volgende leerlingen ontvingen het diploma: 3-jarige cursus A Klasse 3 "W: R. C. Boer, F. W. J. Bijloo, A. C. Hinten, L. A. v. d. Kemp, H. de Koster, J. C. van Lies hout. B. H. A. M. van Luyn, G, H. Marinus, P. D. G. Romeyn, G. A. Slavenburg, G. J. Smirren, G. H. Sprong. A. Veldhoven. Klasse 3 AR: J. Beumer, D. de- Schipper, R. Witberg. Klasse 3 E: A. J. C. Rosse. Klasse 3 KO: A. de Bruyn, C. Gunnewegh, J. de Heer, "W. J. v. d. Hoek. Klasse 3 PL: C. van Gcnd, G. H. ran Gerven, D. Kinds, C. Landzaad, H. E. de Koster, W. H. Noordzij, W. Veldhoen. Klasse 3 SB: A. v. d. Berg, G. J. den Boef. A. v, d. Most, P. W. J. den Ouden, W. van Uden, H. R. Akkerman. Klasse 3 T: L. H. Duizendkunst. Klasse 3 SCH: T. Avoir,d, A. But- selaar, M. Min. Aangezien er met de geen competitieprogramma was vast gesteld heeft de Schiedamse hand balvereniging DWS een toernooi ge organiseerd op le paasdag op de terreinen aan de Oudedijk. De heren. van. DWS moesten in hun le wedstrijd al de meerdere erkennen, in de Rotterdamse Meeu- wen en verloren met 5—6. In de tweede wedstrijd behaalden zij een 1 duidelijke overwinning op Vires et Celeritas uit Gouda 138. Meeuwen en Vires behaalden een gelijkspel, zodat de Rotterdammers als le in deze poule eindigden met 3 punten gevolgd door DWS met 2 punten en Vires met I punt. De dames 1 van DWS speelden '«aar één wedstrijd daar de dames van Vires et Celeritas verstek lie ten gaan- Zij wonnen van de Meeu- 'wen met 6—4. In da 2e afdeling speelde een com binatie-elftal van Wilton Fijenoord tegen, de Meeuwen en won met 5— 1. Tegen DWS 2 speelde dit team gelfjk 33. De eindstand in deze poule was tenslotte W.F. comb. 3 punten. Meeuwen 2 punten en DWS 2 1 punt. Heren 2 van DWS won gemak kelijk van Vires met 10—.1; bij de Meeuwen. 2 moesten zij met 4—6 het onderspit delven, rfj Jun. jongens van DWS wonnen met 63 van de Meeuwen en zege vierden met 62 over Actief uit Rotterdam. Jun. meisjes verloren met 3—5 van Actief. Aspirant meisjes wonnen met 6—0 van de Meeuwen, aspirant jongens verlo ren met 14 van Actief. Op het terrein van Wilton Fijen oord was 2e paasdag een trainings wedstrijd vastgesteld voor de twee herenteams. In het z.g.n. A-team speelde de voorhoede van het 2e elftal met de verdediging van het le team. In het B-team was het omgekeerd. Voor alle spelers een goede oefenpartij, daar zij nog zwa re wedstrijden in het competitie programma voor de boeg hebben. 2-jarige cursus B Klasse 5 Wl: Th. J. M. Bakker, J. Bezemer, D. Christen, F. Th. Dol leman, J. M. Eysberg, j. A. M. van Geene, E, van Gils, J. Gunneweg, J. P. van Heest, A. de Jager, J. Jagt, H. Kiela, J. J. P. Klein, A. B. Kruming, J. H. B. Lansbergen, S. H. Mantel. J. J. H. Pattenier. Klasse 5 W2 C. Boer, C. A. Mulder. C. van Nieuwenburg, J. H. Ooms, L. Oosterom, G. J, v. d. Pol, B. van Slobbe, A. Sommer, A. den XJyl, H. C. M. Vlek, A. Wessel, E. A. Wöhler, H. J. Zijlstra. Klasse 5 E-I: R. A. Domselaar, W. Geerlings, C. v. d. Giessen, J. de Graaf, C- den Hartog, G. M. Heshof, J. C. Krabbendam. A. P. Meyer, E. Roza, A. G. Streng, W. de Vries, C. D. v. d. Windt. Klasse 5 KO: J. van Genderen. O. E. Jung, M. Korpel, J. v. d. Kraan. Klasse 5 PL: H. J. Kardas, J. G. Krabbendam, B, Kramer Freher, J. A. Verhoek. Klasse 5 SB: H. Hamerslag, J. C. Tanis. Klasse 5 T: P. Aleman, J. G. P. Flanderijn, G. J. van der Hoek, C. A. Kruse, C. Molenaar, H. E. Rey- ken. F. J. Stinissen, B. v, d. Toom, C. Uitenbogaard, (aantekening), H. Vermeer. Klasse 5 ST: P. J. M. J. Bakker, V. A. M. Biemans. D. van Dijk, A. M. Gijzcn, F. van 't Hoff. J. J. Maagdenberg, C. B. M. v. d. Zou- wen. Klasse 5 MO: G. A. Fijlen. R. J. den Hartog, (aantekening) W. J. B. de Jong (aantekening). Klasse 5 M: H. Bontebal, W. v. d. Hoeven. Klasse 5 SCH: C, M. J. Haas, A. v. d. Slot, J- Winter, A. M. Groenen- daal, Cursussen zijn deze clubs totaal onbekend wat speelsterkte betreft. De afdeling bestaat uit: de reeds bovengenoemde teams en uit: PSV (Eindhoven); Blue Lions (Tilburg); Hazenkamp (Nijmegen); DOS (Utr.) en Allen Weerbaar (Bussum). De algemene verwachting is, dat deze clubs speltechaisch iets minder zullen zijn dan de Haarlemse. Zij stellen daar echter een zeer scherp wapen tegenover n.L hun enthou siasme, een wapen dat niet te on derschatten valt. Het komend seizoen lijkt niet al deze nieuwe gezichten veel belovend, maar voor dat de eerste competitie dag, n,L 5 mei a.&. achter de rug is valt er weinig van de krachtsverhou ding te zeggen. Voordat het seizoen gaat beginnen staan er vriendschappelijke wedstrij den op het programma o.a. tegen RFC, Sparta en Neptunus, maar deze moeten helaas 'door terreinmoeilijk heden bjj de tegenstanders gespeeld worden. Maar de eerste de beste gelegen heid om op het veld te spelen is aangegrepen en zo speelde Schiedam zondag op de .Boshoek tegen het ne gental van Feijenoord. Als deze wed strijd als maatstaf mag dienen dan gaat Schiedam een goed seizoen te gemoet, want de zwart-witten won nen met liefst 19—3 van de Rotter dammers. Om schaakicissehuil ZWARTE PAARD-PON Op de donderdagen 12 en 16 april vinden weer de jaarlijkse schaak wedstrijden van de Schiedamse schaakvereniging „Het Zwarte Paard" tegen P.O.N. plaats met als inzet de schaak-wisselzuiL De jaarvergadering van de ver eniging op 22 maart wees een gun stig verenigingsjaar uit. De resulta ten van de beide tientallen, die in N.R.S.B.-verband uitkwamen, waren nog al wisselvallig. Het eerste tien tal beëindigde de competitie in de middenmoot, terwijl het tweede tien tal een eervolle tweede plaats voor zich opeiste. De jaarlijkse gezellige gongwed strijden, die weer op 29 maart zijn gehouden, hadden wederom tot re sultaat, dat vele leden in de beste stemming met eieren huiswaarts keerden. Jaarvergadering THOR Op vrijdag 6 april zal de Schie damse vereniging voor lichamelijke opvoeding T.H.O.R. Zïjn jaarverga dering houden in hotel Beijersbergen Op de agenda vap deze vergadering, die om 8 uur begint, staat onder meer een bestuursverkiezing. Dinsdagmiddag zijn. er twee schoorsteeenbranden geweest: bij de fam. D. in de Nieuwe Maasstraat en bjj de fam. P. in de Anthony Muys- straat. De brandweer verwijderde het vuur in beide gevallen met een ramoneur. Er ontstond geen schade. Eén voorstelling in Passage-theater Met ingang van vrijdag a.s. wordt er in het Passage-theater op door de week se dagen maar één voorstel ling gegeven, aanvangende om 8.15 uur. Op zaterdag en. zondag blijft het zo dat er drie maal een film wordt vertoond. Hiermede wordt de oude toestand weer hersteld, zulks op veelvuldig verzoek van het publiek. Zondagavond om 8 uur houdt de Oecumenische Jeugdraad 5chiedani de tweede van eenserie van vier zangdiensten in de Grotekerk. Ds. H. W, Hemmes zal deze dienst lei den en de heer J. P. Bekkers zal het orgel bespelen. De gezangen worden uit de hervormde bundel gezongen. GEBOREN: Johannes G. A. M.. z. v. J. L. Simons en T. J. Hendriks; Johanna, d. v A) v. Dutiren en A. M. Mookhoek; Deslrée M. A., d. v. J. E. Fanis en H. Seheffers; Hennie, z. v. L. v. Loeneii en J. H. Web er; Wilhelmus M., z. v. S. D. Landman en M v d. Pas; Cornel iét. d. v. G. van Eijk en K. Huigen; Johan H,, z. v. L. Witkamp cn A. H. Schalk wijk; Pieternella W.. d. v. J. P. A. v. d. Zwaan en. J. Oost^rloo; Ma rina d. v. P. Steenbergen en H. J. de Wert; Cornelia A., d. v. P. H. Bocckom .en M. P. v. d. Bosch; Minke. d. v. C. van Keeken en G- Luehof; Paulus C., z: v. J. van Pelt en M. C. Treurniet; Robert, z. v. G. Broere en H_ Albers; Cornelis R., z. v. A. J. ter Braak en D. A. F. Wolf; Gerda, d. v. G. van Kat wijk en E. Smit; Wilhelmina J. E. M.. d. v. A. L, M. C. Verbeek en A. E. W. van Reijen. OVERLEDEN: J, A. J. Marcus. 11 mnd.; A. Rikkehnan, 44 jaar, echtg. van M. H. F. Hauberwallner; M. J. van der- Vlies, 35 jaar. §1 Zn Plasunjck logeren zes s=> panters. Ze hebben min of gt meer vakantie, want het zijn circusartiesten en ze wachten 3 op een nieuw engagement. Verzorger Fritz MiiUer uit g Celle is al een goede béken- H de bij het Rotterdamse abat- f.o?r geivorden. Dagelijks gaat E ïiy daar honderd kilo vlees halen, want de eetlhst van de grote gecl-zwarte poezen laat niets te wensen over. ,Het zijn lieve dieren", zegt Fritz, „Ik praat veel met ze, want daar hebben ze be- -J. hoef te aan". Hun baas is -I Johnny de Kok, die al jaren 3* als dompteur in verschillen- =p i: de circussen werkt. isw II t!!l'iW]1 mih.li ii'l'MI |"1|[ Villi .III IV M'S K'-ul M Jan Woad, de Amerikaansg pilote, die volgens haar vriendin Heleö Smith, met haar tweemotorige Cess na van Zestienhoven zou opstijgen voor een tocht om de wereld-— zie ons blad van zaterdhg -j.!. ,is zater dag plotseling in Frankfort opgedo ken. Morgen zal zij naar Parijs vlie gen om vandaar uit haar'wereldreis te beginnen. Hieruit blijkt dat juffrouw Wood niet van estienhoveno zal starten. Wel is het mogelijk, dat zij een be zoek aan Rotterdam zal brengen, doch dan zal zij haar toestel op Schiphol laten staan. Jan Wood, de 38-jarige gymnas- tieklerares uit Californie heeft geen haast. Zjj heeft tot januari 1957 de tijd om haar tocht om de wereld te maken. Zij zal vijf maanden in Europa blijven. Daarna vliegt zjj naar Ko penhagen om haar vader en moeder te ontmoeten .die op 15 september per schip uit Amerika arriveren. Sa- Vandaag vierde 3e"heer G. Don ker, voorman in de fabriek van de N.V. De Rotterdamsche Melkinrich ting, de dag waarop hij voor 40 jaar bij het bedrijf in dienst trad. Hij werd op het hoofdkantoor ont vangen, waar hij 'door directie en personeel op de gebruikelijke wijze werd gecomplimenteerd. Namens de directie werd hera een cadeau onder couvert aangeboden. Tevens werd hem het vererend ge tuigschrift toegezegd van de Neder landse Vereniging voor Nijverheid en Handel, terwijl hem het insigne van deze vereniging werd overhan digd. In verband met bestratingswerk zaamheden in Schiedam krijgen de buslijnen 39 en 4i van de RÊT een gewijzigde route. Het begin,- res pectievelijk eindpunt van de buslij nen 43 en 48 wordt tijdelijk ver plaatst naar de Nieuwe Haven voor de Oranje brug. De wijzigingen gaan morgen in. Bovag II: H. J. M. Groenendijk, J. v. ci. Meyden, C. van Rossen. J, J. de Wit, J. W. Vollebregt. Scheepsb. v. volw. II: H. C. Donatz, A. van Dordt. G. L. H van Eiswijk. A. v. d. Ende, M- van Erkel, A Groenheide, G. J. M. den Hollander K. van Hoogdalem, 1. Lussenbur; A. Mulder. B. Oost, P. C. J. Poel, W. D. Slee, K. van Straten, J. H. IJperen, A .Breederveld, C. Nesse. v Aanbouvers II. volw.: K Boets, H. Dikboom. E. Forsten, H. H. Jager, F. Norder, G. Orsel, D. A. Pastoor, H. Poelman, H. Schut, J. Smid. De heer F. A. de Wolff, bekend als secretaris van de Schiedamse Gemeenschap herdenkt vandaag het feit, dat hij 25 jaar in dienst is van de N.V. Kaashandel Betz en Jay in Rotterdam, als procuratiehouder, Met zijn echtgenote- is de jubila ris vanmorgen, door de directie ont vangen en gehuldigd. De directeur. de heer E. G. J. Brokmeier, heeft hem waarderend toegesproken en hein een cadeau onder couvert over handigd, terwijl mevr. De Wolff een boeket bloemen kreeg aangeboden. Namens het personeel sprak de pro curatiehouder, de heer C. Foude- royen, die eveneens' een cadeau en bloemen aanbood. Nog diverse an dere sprekers voerden het •woord. Schiedam en Succes hebben het er best afgebracht op de jubileumscries van de Rotterdamse vereniging Ons Huis. In de hoogste afdeling heeft Schiedam 1 zelfs ongeslagen beslag weten-te leggen op de eerste prijs. Dit feit was reeds bekend toen de laatste wedstrijd door Schiedam nog gespeeld moest worden. De andere ploegen hadden intussen al zoveel punten van elkaar afgesnoept, dat de roodzwarten onbereikbaar waren geworden. Er werden in deze afde ling bescheiden scores bereikt De uitslagen van de door Schiedam ge speelde wedstrijden luiden: Schie dam—-WION 10; Overkanters— Schiedam 1I; Schi-edamSperwers 23; FamsSchiedam 01; Phoenix Schiedam 24. De jeugdploeg van Succes behaal de. de 2e prijs in afdeling 6. Een al leszins verdienstelijk resultaat» Hier luiden de uitslagen: SuccesSper wers 10: WION—Succes 12; Phoe nixSucces 30; SuccesHiUesluis 7—1. De Schiedam twee derde combina tie en de adspïranten van Succes kwamen niet zo goed voor de dag, zoals uit de volgende uitslagen wel blijkt. Schiedam 2Spartaan 2 01; Raven2—Schiedam 2 ,2—1; Schiedam 2Ons Huis 3 2—0: Overkanters 3 Schiedam 2 7—1; Zuiden comb. 2 Schiedam 2 0l; Spartaan a—Succes a 02; Succes aPhoenix a 12; Succes aSperwers a 02 en Ons Huis aSucces a 70. Zaterdagmiddag speelden ODI 1 en 2 vriendschappelijk tegen elkaar. ODI 2 haalde het bravourstukje uit om met 83 te winnen. De ODI b adspïranten wonnen, op eigen terrein met 41 van SSV. - men zullen zij dan in de Cessna een. tbcht, van vijf- weken door Europa maken. De pilote is van plan een paar weken aan de Franse RiVièra te blijven5zonnen»;an gaat zij-naar het nabije Oosten om zoals zo het uitdrukt heerlijk in de Rode Zee te kuipien zwemmen. Daarna wil zij nag e enbezoek aan Australië bren gen, Juffrouw "Wood denfet in totaal een afstand af et leggen, van 30.000 mijlen in haar Cessna, Onderwijzers over: Mishandelingszaken tegen onderwijzers NIJMEGEN De behandeling van strafzaken tegen onderwijzers die terecht moeten staan wegens mishandeling, zou achter gesloten deuren plaats vinden, als de afde ling Uden van de Katholieke On derwijzersbond in het bisdom. Den Bosch haar zin zou krijgen. Het hoofdbestuur van de bond acht een dergelijk verzoek echter niet voor verwezenlijking vatbaar. Wel zal het hoofdbestuur voortgaan met de pers overleg te plegen over de berichtgeving over rechtzaken tegen onderwijzers, opdat het on derwijzerskorps niet of zo min mo gelijk wordt gecompromitteerd. Door staatssecretaris: (Van één onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mr. dr. A. A. van Rhijn, staatssecretaris van sociale zaken, heeft dinsdagmiddag de nieuwe'werkplaats geopend, die m het kader van de gemeentelijke sociale werkvoorziening tot stand is gebracht. Deze nieuwe werkplaats, die de twee Jaar geleden in ge bruik genomen te klein geworden ..beschutte werkplaats" vervangt, is ingericht in dc voormalige am bachtsschool. Thans vinden ruim-60 gehandicapten cr een -.passende ruimte voor ongeveer het dubbele aantal personen. In zün rede heeft mr. dr. Van Rhijn uitvoerig uiteengezet, dat bet van het grootste^ belang is de zoge naamde „gehandicapten" zovealmo gelijk in het arbeidsproces te be trekken. De overheid steunt dit streven, zeer belangrijk. De staats secretaris prees zich. gelukkig te kunnen vaststellen, dat op dit ter rein Nederland Internationaal een zeer goed figuur slaat. Het aantal GSW-werkplaatsen neemt snel toe. In juli 1953 werd begonnen met de toepassing van de GSW-regaling bp werkplaatsen; thans zijn, er 125. Het aantal gemeenten, waar de GSW-regeïing toepassing vindt, - ïs ondertussen gestegen tot 542. Steek proeven hebben uitgewezen, dat via de sociale werkvoorziening velen weer tot het normale arbeidspro ces worden teruggebracht. (Van oiize correspondent) EMMEN Door tót nu. toe onbe kende oorzaak brak gisteren brand uit in een grote kapschuur achter de boerderij van de landbouwer W. Wijnholds te RoswinkeL In korte tijd stond de schuur waarin zich on der meer 200 pakken stro, 30 balen kunstmest, een hoeveelheid*hooi" en turf bevonden alsmede landbouw- en deelgereedaehappett -in •- licht» laaie. De onmiddellijk "gealarmeerde- brandweren uit Vlagtwedde en Em- men konden tegen de vuurzee niets uitrichten. Dank zij de gunstige windrichting kon de boerderij, die op slechts vier meter van de schuur staat behouden blijven. N.V. W. A. HOEK'S MACHINE- en ZUURSTOFFABRÏEK te Schiedam, vraagt <vrL) leeftijd boven. 23 jaar, voor debiteurenadministratie. Brieven onder nr. 4023 aan het bur. van dit blad. Te hoop aangeb. Kastrol 5 meter 25 cent, plas tic kastrol afwasbaar 39 cent per rol. Kastranden, mooie sortering. 1001 Bazar, Broers- veld 45. tegenover Passage, tel. 66015. Morris Oxford 1950 te koop aangeboden (met gebrek), Wattez, Nwe Haven 131. Voor de bloementuin: bïoem- zadefti onovertroffen, soort- echt en raszuiver, 25 ct per pakje. Gazongraszaad 60 ct per 100 gr., ƒ5per kg. Potaarde met kompost 50 ct per zak. Korrelmest en pa tentkali in iedere hoeveel heid. Dubbele begonia's 25 ct, koningsleiies 40 ct, dah lia's 40 ct, gladiolen 10 voor 70 ct. Ook voor groenteza den, pootaardappelen, plant- sjalotten, plantuitjes enz. naar zaadhandel 't Westland, fa. A. Verkade, Groenelaan 81, tel. 69947. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl u wacht. Hooftstraat 111 tel. 69602. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van. Vuuren, Hoogstraat 106, Tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Meubelen Rooktafels 54.50, draaibaar met licht en 5-delïg rookstel, nieuwste modellen bij Plate, t.O. stadhuis, Schiedam. Weggelopen Weggelopen zwart langharig hondje, opstaande oren, type smous, gele pootjes, gele halsband, naam Dinkie. Lijdt aan toevallen, volkomen cn-.. gevaarlijk. Terug bezorgen: - Newtonpleln 16 a, tri. 65508.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1