- De konijne-buurt" is onder slopershanden gekomen! De eerste heitjes zijn al verdiend C D Noordvestlaan verdwijnt voor niéuwe bebouwing Schiedammers in finale van PTT-competitie Hermes-DVS tegen SVV EEN QRIL 2 Laatste eigenaar breekt zelf af Film voor de Kath. 'daarden Bond Bejc NIEUWE ROMANS - voor kleine karweitjes - n Moderne grafiek in het sted. museum Burgerlijke stand TAFELTENNIS Noad 4, met moeite, kampioen Tweede dag: Schoolvoetbal- toernooi De Schiedamse derby Filmavond van de N.C.G.O.V. Om het persoonlijk schaakkampioen schap van Schiedam Brand in afvoerpijp van koffiebranderij Veertig jaren Zilveren Stem van de Lloyd Venlo's bezoek aan Zuidplein SCHIEDAM PASSAGE THEATER op WEEKAVONDEN avondvoorstelling aanvang KjSI*| uur1 GYMNASIUM TE SCHIEDAM SpejmdJQatiek WERKSTER Donderdag 5 april 1956 Slopershanden hebben zich eindelijk gelegd op een van die oude buurten van Schiedam, die de stad ontsieren en dan ook gedoemd zijn om te verdwijnen. Jarenlang is er over gepraat en zes jaar geleden zijn de oude huisjes opgekocht, maar nu is het tijdstip aangebroken dat eindelijk de sloper zich ontfermd heeft over de bouwvallige woningen aan de Noordvestsingel in de omgeving van de Noordvestlaan. Over enkele maanden zullen al 'deze onbewoonbare huisjes verdwenen zijn en nie mand zal om het verlies treuren. Het werd tijd ook. Het ligt in de bedoeling dat al die oude huizen aan de noordkant van de Damlaan met de 'tijd zullen verdwijnen. Ze zijn reeds aange kocht door de gemeente, maar het wachten was op de verwezenlij king van het vervangend contin gent, voordat de huizen inderdaad afgebroken kunnen worden. Nog zijn alle woningen niet ver laten door de bewoners en dezen zullen wel blyven zittep, tot hun een andere woning is toegewezen. Maar van de leegstaande panden heeft de sloper, de heer C, de Jong zich. nu meester gemaakt. Nu is deze heer De Jong de laatste eige naar geweest (vóór de verkoop aan de gemeente, wel te begrijpen) van deze buurt, zodat hij precies weet wat voor vlees hij in de kuip heeft Nu, veel fraais is het niet Deze huisjes zijn ongeveer, een eeuw oud en beslist niet op de eeuwigheid gebouw. Pneumatische werktuigen heeft hij niet nodig voor het slo pen. Je hoeft- er maar tegen, te De oudjes van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden vulden woensdagmiddag de zaal van Arcade, waar pater Edm. v, d. Vel de achter het filmapparaat had plaats genomen om de oude bekende film „Maria Goretti" te vertonen. De tragiek van deze rolprent, waarin het arme gezin Goretti naar een an der dorp trekt-om daar de zware strijd voor het bestaan voort te zet-, ten, bereikt zijn hoogtepunt als Ma ria door een hartstochtelijke jonge-, ling van het leven wordt beroofd. Een goede film, die de oude men sen zichtbaar ontroerde. De voorzit ter van de bond, de heer A. v. Don gen, "heette de aanwezigen harte lijk welkom en dankte pater Edm. v.- d. Velde hartelijk voor zijn be reidwillige medewerking. Albe. „Aurita"? De weelderige ïistuur" van de Canarische Eilanden vormt de achtergrond van. dit verhaal over het leven van een jong meisje. J. Cary. „A house of children". Beel den uit zijn jeugd die hu nu m onder ling verband tracht te zien, komen de schrijver voor de geest in een verhaal dat zich afspeelt tijdens de zomerva kantie die een aantal neven en nicht jes doorbrengt aan zee. M. van DesselPoot„Het einde wordt h«t begin". De zeven leden van de be manning van een zeilschip die allen door de kapitein zijn opgenomen om dat zij in hun geboorteland gezocht worden voor misdrijven die zy" «i hun jeugd ondoordacht begaan hebben, vin den pas volkomen rust. wanneer zij, teruggekeerd naar de plaats van hun wandaad, opnieuw geconfronteerd wor den met hun verleden. H. V/. Richter, „Du solist nicht to ten". Met de beschrijving van de be levenissen van een Duitse familie in de 2e wereldoorlog toont schr. het zin loze van de oorlog aan, die de men selijke waarden vernietigt en de mens moreel ten gronde richt H, W. Richter. „Gij zult niet doden". Met de beschrijving van de belevenis sen vau «en Duitse familie in de 2e wereldoorlog toont schr. het zinloze van de oorlog aan, die de menselijke- waarden vernietigt en de mens moreel te gronde richt. G. Greene. „The quiet American". In de beschrijving van de ooriog in Indo china waarbij Amerika door talrijke insinuaties er bedenkelijk afkomt, wor den 3 mensen getekend een Engelse verslaggever, die indirect aan de oor log deelneemt, zijn Vietnamees vrien dinnetje en een Amerikaanse handels attaché. die deze strijd van onduidelij ke partijbelangen in de Frans-Vietna- mese oorlog wil benutten om een nieuwe handelsmarkt voor zijn land te Scheppen. A. van der Ltigt. „Een dorp ver dwijnt" De bouw van een stuw bij het dorpje Tignes ten toehoeve, van Frank- rijks elektriciteitsvoorziening, betekent voor de bewoners evacuatie met 8l het materieel en geestelijk leed hieraan ver bonden. L, Marchal, „La rancune". Voor ae buitenwereld vriendelijk en behulpzaam, maar innerlijk vol bitterheid en jaloe zie tegenover allen die zich.'gemakke lijker bewegen dan zijzelf, lijdt een 40-jarige ongetrouwde vrouw onder haar eenzaamheid waarvan haar ver kapte eigenliefde de werkelijke oorzaak is. - Th, Plievier. „Aan de rand van de wereld". Belevenissen van een gedroste Hollandse matroos, die in Chili voet aan wal zet en om de gunst van een. meisje te winnen zich een. positie pro beert te verwerven door visvangst met dynamietpatronen. htegeen hem in Strijd brengt met het gezag. duwen, bij wijze van spreken, en de muren brokkelen al at Begonnen is met een hofje, vlak achter de Noordvestlaan gelegen, dat bekend heeft gestaan als „het hofje van De Jong" en hiervan is al een groot deel van de hele klei ne huisjes met de grond gelijk ge maakt. Successievelijk breidt het afbraak-werk zich uit tot de wo ningen aan de Noordvestlaan, ach ter het Hermes-veld gelegen. Hier staan wat grotere huizen tussen, o.a. de villa die eens bewoond is feweest door een burgemeester van cbiedam. Maar ook hier is weinig fraais van voorgebleven en "zij zal verdwijnen. Het karwei dat de heer De Jong aan het volvoeren is omvat 44 huis jes, maar ook de panden aan Laan Ons Genoegen zal hij onder han den nemen, om een kale vlakte achter te laten. Een vlakte die dan binnen afzienbare tijd weer volge bouwd zal worden, Onderandere komt hier het zeer modern opge zette bedryf var Cartonnagef abri ek. Blauw- en roodbroeken Verdwenen is de tyd van de oude branderyen, verdwenen de krom- gewerkte brandersknechts en zo zullen nu ook de huizen waar zij in hokten verdwijnen. Want deze buurt by de Noordvestlaan, popu lair aangeduid met „konynebuurt"; was het domein ^an de werkers dn de branderyen. Hun reeds lang ver stomde ken-roep „ouwe taid" heeft er weerklonken langs de kleine huisjes, die meest maar een kamer tevens keuken bevatten, met de slaapplaatsen op zolder. Zo hokten hier de „roodbroeken", die knechts zo genoemd naar hun rood-baaien ondergoed, terwijl de „blauwbroe- de meesterknechts, er wel eens een vertrek by hadden. De laatste eigenaar, de heer De Jong, die nu de sloper is van zijn voormalig bezit, weet nog sma kelijke, echt-Schiedanase verhalen te vertellen over deze oude krotten. Maar ook hy, evenmin als de be woners, zijn er rouwig om dat deze „konijnebuurt" gaat verdwijnen. Zij zijn rijp voor de sloper, meer dan rijp zelfs, deze vervallen huis jes aan een hofje aan de Noord vestsingel, die aan de achterkant hangen boren een uieze sloot, uot afval. Vandaag zyn weer hele zwermen kabouters en welpen, padvindsters en verkenners op Schiedam neer gestreken, om, als nijvere bijen huis aan huis te vragen of zy een „karweitje" mogen opknappen, om daarmee het begeerde „heitje" te verdienen. Het kwartje dat be doeld is om de eigen kas te ster ken, maar ook. om een liefdadig doel te dienen. Het zijn de leden van, de verschillende groepen van hot Ned. Padvinders Verbond, de Kath, Verkenners, het Ned. Pad- vindsters Gilde en. de Ned- Gidsen Beweging, die aan deze actie deel nemen. Gisteren is het overigens al be gonnen, toen een kleine optocht door de stad trok. van de "Warande naar de Grote Markt, om daar de (symbolische) eerste „heitjes" te verdienen. Voorop, met roffelende trommen en schetterende trompet ten de Ravo drumband van het N-P.G. en daarachter de jeugdige werkers en werksters, die als teken dat het hun ernst was met het kar weitje", meteen maar de bezems, de mattekloppers en de andere schoonmaak-attrïbuten meevoerden. De leiders en leidsters gaven hier meteen het goede voorbeeld. Want mej. A. Visser, ass. districts- eommlssaresse van het N.P.G.. mej. Pluim a.d.c. van de K.V. en ..gutdo" W. Scheffer a.d.c. van. de N.G B. klommen, bijgestaan door de heer A. M. Sunderman, a.d.c. van het N.F.V. op een wankele trapleer, om onder hartelijk ge juich van de kinderen de grote ramen van de politie-post aan. de Grote Markt een goede beurt te geven. Waarop zij van inspecteur van. politie D. Kniepstra, die tevo ren de padvinders kort en kern achtig had toegesproken, het zil veren. heitje ontvingen. Het „hand geld" van de actie dus. Maar vanochtend is de jeugd dus zelf aan het werk getogen, gewapend met het „werkboekje", waarin de (heel tijdelijke) „werk gever" een aantekening betref fende het verrichte werk kan plaatsen. Ook zijn er de "bekende zegeltjes, waarmee de bewoners "Zij voeren el]fc karweitje uit, voor een heitje tenminste, deze kabouters en. gidsen van Schiedam-zuid, die gisteravond meeliepen in de optocht Me de actie Heitje voor karweitje'* inluidde. De bezems en rage bollen hebben ze maar vast meegenomen aan de deur kunnen aangeven, dat bij hen het karweitje is ver richt. De leiding heeft besloten om de stad niet in verschillende wijken in te delen, maar ieder vrij te laten in de keus van de te bezoeken adressen. Gezellige actie De „heitje voor 'n karweitje" is een gezellige actie en ook een nuttige, omdat de jeugd-in-unxform leert iets te presteren voor het geld, dat hun organisatie ten goede zal komen. Een bezwaar is echter dat er weinig controle mogelijk is op het uitvoeren van de werkjes. Het overgrote deel van het publiek snapt wél dat het bedoeld is als een nuttig grapje, maar er zyn ook uitzonderingen. Het is beslist niet de bedoeling van de actie om het publiek aan goedkope arbeids krachten te helpen. Het karweitje moet wel in. verhouding blijven tot het geld dat men biedt. Aan de andere kant zSjn er ook de karweiers die in hun jeugdig enthou siasme te ver gaan. en zich op dringen, wat ook ongewenst is en de naam van de padvindersbewe ging schaadt. Om deze reden heb ben verschillende groepen, (en in Rotterdam bv. zelfs het gehele N.P.V.) zich buiten de actie ge houden. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek M, M. -H, Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval; G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3Ó uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gestoten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van werken van Jan van Heel. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Don Ca- millo contra Peppone". Moncpole, 2. 7 en 9 uur: „Opstand der Krokodilmensen". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Btindenver. Steunt Ons Streven, feestavond. Passage, 8 uur: Vara-Schiedam, pro- paganda-feestavond. Irene. 8 uur: O.D.S,. J.V. en M.V., jaarvergadering en toneel. Volksgebouw, 8 uur: Alg. Bedrijfsgr. Centrale, bespreking Drank- industrie. De Kroon, 8 uur: Schied. Kegel bond. concours. In het Stedelijk Museum wordt van 7 april tot en met 6 mei een ten toonstelling gehouden van interna tionale moderne grafiek. Deze ten toonstelling, welke verzorgd is door de „Guide Internationale de la Gra vure" te Parijs wil meer dan alleen maar een aantal kleurenlitho's, et sen en. houtsneden tonen- De Guide tracht n.l. de goede grafiek, tegen lage prijzen, nader tot het grote pu bliek te brengen; bekende kunste naars verlenen hieraan hun. mede werking.. Van elke prent worden ca, 2(10 drukken vervaardigd, die de kun stenaar signeert, waarna de plaat uit de roulatie wordt genomen. Er be staat gelegenheid exemplaren van deze grafiek op de tentoonstelling te kopen. Enkele namen van de kun stenaars zijn: Arp, Baumeister. Van Dongen, Esteve, Kerg, Masereel, Sc- veïini, en Zadkine. GEBOREN; Joost, z.v. N. van Klin ken eii D. Borisenko; Joyce A. C.." d.v.J. H. J. Jongepier en B. Mac Lean; Maria T„ d.v. H. W, Nieuwen- huizen en G. J. M. F. Zaunbrecher; Adrianus, z.v. E. Breddels en M. Bockkom; Bartholomeus A., z.v. W. v. d. Spoel en J, H, J. W. Kuiters; Cornells, z.v„ S. Vos en S. Gras. OVERLEDEN: F. C. Piesens. 49 j„ echtgen. van G. de Boer; A. Hooge- veen, 85 j., wed. van J. Waard. N.O.A.D. 4, dat met evenveel pun ten da competitie heeft beëindigd als Shell 5, heeft de beslissingswed strijd tegen Shell 5 gewonnen. De wedstrijd werd gespeeld in het ta fel tenniscentrum in Rotterdam. Het leek er aanvankelijk op dat de be slissing spoedig zou vallen, want na 5 partijen was de stand 4—1 voor N.O.A.D. Shell gaf zich echter nog niet gewonnen en toen er weer drie partijen waren verspeeld was de stand weer gelijk 44. De laatste wedstrijd moest dus de beslissing brengen. Nadat de N.O.A.D.-speler de eerste game van deze laatste partij op zijn naam had gebracht met een ruime voorsprong, leek het er op dat de strijd in twee games zou worden beslist. De spanning werd echter nog vergroot want de N.O.A.D. spe ler Gerard Leening verloor die tweede game met 22—20. De derde game moest dus beslissen welk team kampioen zou worden. Nadat NOAD hier een 1913 voorsprong had slonk deze weer tot 1917. Beide spelers zetten toen alles op alles en Ondanks het gure weer is de tweede dag van het school voetbal en handbaltoernooi gisteren op de terreinen aan de Boshoek weer uit stekend verlopen. Alsof hun leven er van afhing, zo sjouwden de jon gens achter de bal aan, die nog wel eens een andere richting aannam dan door de voetballers wei bedoeld was. Maar dat mocht niet verhin deren. dat er doelpunten werden gemaakt en met veel animo over winningen werden bevochten. In poule 3 van de afdeling D heeft de St. Thomasschool 1 thans de lei ding en in poule 4 van deze afdeling gaat de St. Henrkiusschool aan de kop. Ds standenlijst ziet er als volgt uit; Poule 3 <D>: totaal voor tegen St. Thomasschool 1 12 17 0 Kon. Wilhelmlna 10 10 4 Sav. Lohmann 7 5 5 Comenius A 5 2 11 Mathenesse A 5 2 4 Prof, Casimir 3 2 7 St Jozef 2 1 1 8 Poule 4 (D): St. Henricus 10 13 2 Goem. Borgesius 10 13 4 J, Ligthart 7 15 4 Pr. Juliana 7 5 5 Erasmus A 4 4 12 Dr. Kuyper 2 2 10 St. Jacobus 2 1 16 Zondag a.s. om 12 uur zal op het terrein Damlaan dan. eindelijk de reeds enkele malen, vastgestelde vriendschappelijke wedstrijd tussen H-DVS en SVV plaats vinden. Het aanvangsuur is op 12 uur gesteld om het publiek de gelegenheid te geven, 's middags weer tijdig bij de radio te kunnen zijn voor de wed strijd BelgiëNederland, Het kan een interessante wed strijd worden. Zowel Hermes als SW zullen hun best doen van de schrik van jl. 2e paasdag te be komen en om te proberen een me thode te vinden om weer tot betere resultaten te kunnen komen. Hermes-DVS staat bovenaan in de le klas en SW zal ook zeker alle krachten willen inspannen om weer in vorm te komen. Het belang van deze wedstrijd gaat dan ook boven dat van een gewone vriendschappelijke wedstrijd uit en daarom is er veel van te verwachten. Beide elftallen zoeken hun kracht in behoorlijk voetbal en daarom mag een goede wedstrijd verwacht worden. Vooraf zullen 2 pupillen-aspirant- elftallen van Hermes-DVS een voor wedstrijd spelen. Aanvang 11 uur. "Zaterdagmiddag om 4 uur wordt de competitiewedstrijd HDVS 2— SW 2 gespeeld, twee van de sterk ste elftallen, in de reserve le klas. Ook dit kan een spannende kamp worden met goed voetbal. Hermes-DVS 4 speelt zondag om 10 uur in Laan Spieringhoek tegen Xerxes 4, Hier kan winst worden bereikt. PHILIPS VERZORGT LASCLUB-AVOND Een interessante lezing en film avond is woensdagavond door de N.V. Philips Nederland verzorgd in het gebouw voor chr. socia'e belan gen voor de leden van de Lasclub Schiedam. Het was de heer "W. Moer man van de N.V. Philips, die sprak over het onderwerp „"Wat kunt u van de moderne elektroden verwachten?" Van de diverse elektroden-typen, die in de laatste jaren zyn ontwikkeld, werden de specifieke toepassings gebieden besproken. De film „Toc- Eassïngen van het vlambooglassen" ehandelde alle lasprocédé's, die momenteel toegepast worden. Een knap en bijzonder interessant film werk was „Europese Rapsodie", een blik op de werkzaamheden, die door het Philips-concern in Europa verricht worden. Al met al een leer zame avond voor de leden van de lasclub. De voorzitter, de heer A. Klein, opende de avond met een woord van welkom en wees er op. dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor de excursie naar Soudo Metal in Brus sel. De afdeling Schiedam van de Ne derlandse Bond van. Oud Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis houdt op dinsdag 10 april, aanvang 8 uur, - een toneelavond voor leden en donateurs in Musis Sacrum, waar het Schiedams Toneel zal "opvoeren het blijspel „Het spook Van de Vrij- burght". 1 namen geen risico's meer. Het werd een eindeloos heen en. weer gespeel, geen van beiden ging in de aanval. Tenslotte won Leening deze game met 21—17. Luc Santing kwam in dit duel niet tot winst. John Zuidgeest won twee partijen en Gerard Leening won zyn drie partijen en bleef In dit duel dus ongeslagen. De poort voor N.O.A.D. 4 naar de derde klas staat dus nu open. Voor de vijfde klas zijn onze stad genoten P.T.T.S. 3 ingedeeld met Ferro 2 en Hagero voor een halve competitie, omdat deze drie teams met een gelijk aantal punten de bo venste plaats moeten delen. De teams zijn nu in onderlinge strijd gewikkeld. Helaas heeft P.T.T.S. 3 de eerste wedstrijd tegen Ferro 2 met 8—2 verloren. De kansen, zijn echter nog niet verkeken. Immers, wanneer onze stadgenoten kans zien de wedstrijd tegen Hagero te win nen. zijn zij verzekerd van de twee de plaats en dan maakt men ook een zeer goede kans op promotie. P .T .T .-bedrijf scompetitie De Schiedamse P.T.T.'ers zijn dit jaar in deze competitie Weer zeer succesvol. Twee jaar geleden wer den zij P.T.T.-kampioen van Neder land en vorig jaar sleepten zij de titel bijna in de wacht. Nu zijn zij er weer in geslaagd de finale fce be reiken. Zij' versloegen in de halve finale Eindhoven met 6—4. Thans staat P.T.T.S. voor de finale welke gespeeld zal v/orden in Bussum op 14 april a.s., de andere finalist is Arnhem. Wanneer onze stadgenoten deze wedstrijd van Arnhem weten te winnen, zullen zij weer voor een jaar de titel kunnen voeren van kampioen van Nederland. P.T.T. be- dryfscompetitie. Tevens zyn zij dan weer voor een jaar in het bezit van de prachtige kristallen, bokaal. Laten wij hopen dat onze stadgenoten hierin zullen, slagen. De Schiedamse P.T.T. komt uit met de spelers: C. Pluym, C. Groeneweg en B, Luteyn. Dit team speelt nu voor het derde jaar al in dezelfde formatie deze bedryfscompetitie. Gisteravond heeft de Nat. Chris ten Geheel-Onthouders Vereniging een propaganda-filmavond verzorgd in de grote zaal van Irene. Ver toond werd de film ,De twee zus ters Kleh" naar het gelijknamige boek van Gina Kaus, die de hoog gaande strijd tussen twee zusters behandeld om het bezit van een buiten-echtelijk kind van één van de zusters. Nadat de jonge vrouw, die het- kind toebehoort door haar zuster in de arm is" geschoten en de verleider zich door afpersing nog' onsympathieker heelt gemaakt, kan het geheim tegenover de zo genaamde vader niet langer be waard blyven en moet de rechter uitspraak doen in dit conflict, waarin twee vrouwen eenzelfde kind opeisen, Het kind zorgt ten slotte zélf voor de juiste oplossing in deze film, die als een waar schuwing is bedoeld tegen de zede loosheid, In het voorprogramma werden nog een drietal korte filmpjes ver toond" met een zeer uiteenlopende inhoud, waarvan de eerste een tekenfilm was, die door zijn strek king propaganda maakte voor de drankbestrijding. In zijn openings woord .benaderde voorzitter A. de Weger de'liefde tot de medemens (dat is ook de mens, die aan drank verslaafd is) via de paasgedachte. 's Middags was er nog een kin dervoorstelling, waarvoor zoveel belangstelling bestond, dat er nog verscheidene van de jeugdige be- zoekertjes naar huis moesten wor den gestuurd. Naast dg hoofdfilm „Het vermiste kind" werd hetzelfde voorprogramma, als ,s avonds ver toond. Deze film toont hoe een Zwitserse boer op de terugreis van de markt met zyn haard-en-wagen zo zéér onder de invloed van sterke drank geraakt, dat hy hele maal zijn dochtertje vergeet, dat hij op de wagen heeft achter ge laten., De ziekte, die het kind „hier door oploopt, betekent voor de vader de terugkeer naar het rechte pad, zonder alcohol. Amigo-uitvoering De Schiedamse toneelvereniging „Amigo" voert Op zaterdag 7 april in de grote zaal van het Volksgebouw "het. kolder-blijspel „Brieven onder nummer" op. Vrijdag a.s. beginnen de schaak wedstrijden om het, persoonlijk kam pioenschap van Schiedam, met als inzet de „zilveren koning", de wissel- prijs die door „De Schiedammer" als wisselprys tor beschikking is gesteld. Burgemeester mr, J. W. Peek heeft toegezegd het toernooi dat verspeeld wordt in de kantine van NV- Werf Gusto aan de Maasdijk 51 om half acht te komen openen. Propaganda-avond van de T.h.c.-vereniging De Ver. .tot Behartiging van de Belangen van t.b.c.-patiënten in Ne derland, afd. Schiedam organiseert op donderdag 12 april een grote pro- paganda-feestavond in Irene-. Weder om zullen bekende artisten. optreden o.a. the Jolly Players, Joanne van Raay en Walt Disney. Kaarten zyn verkrijgbaar by de heer Veringmeier, Iepenlaan 28 (Kethel), mevr. Ver- linde-Naterop, Marconistr. 69. de beer Witsen, van Leeuwenhoekstr, 14, de heer Sanstra, P. Potterstr. 20 en mevr. Borsboom-v. Dijke, Aleidastr. 130. Verder's avonds aan de zaai Gistermiddag brak door overver hitting brand uit in een afvoerpijp voor hete lucht in de koffiebran derij N.V. Handelsonderneming Im- co aan de Noordvest. De brandweer rukte uit met de ladderwagen en was het vuur spoe dig meester. De schade was gering. ROTTERDAM zaterdag wordt er in de Wllhel- mfnakerk aan de Oranjeboomstraat een kerkconcert gegeven. Het Chr meis jeskoor „Cantemus" zal o.a, mede wer king verlenen. Gisteren, op de dag dat het veer* tig jaar geleden was dat zit in dienst trad by de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd, is mejuffrouw BL J, Laurillard onderschelden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Onlangs was zij reeds: op' de jaar lijkse huldigingsavond van de maat schappij „De zilveren Stem van de Lloyd ka de" genoemd door de heer N. Eyken Sluyters, directeur van do Lloyd. Nu kwam de heer A. Mol, secretaris van "de Commissie tot het verlenen van Koninklijke Onder scheidingen haar de medaille uit reiken. Hij zei, dat mede overwogen; is, dat het slechts zelden voorkomt, dat een telefoniste 49 jaar „aan dé lijn zit". Mejufrouw Laurillard was,* voor zij bij de Lloyd kwam, reeds negen jaar werkzaam geweest bij. de telefoondienst, Nadat de heer Mol haar de ver sierselen op de borst had gespeld,, sprak ir. D. T. Ruys, directeur van de Lloyd, haar hartelijk toe. Hij zei, dat het door haar opgewekt heid een genoegen is om de Lloyd- kade op te bellen. Mefjufrouw Lau rillard noemde in een. vlot en gees tig dankwoord de onderscheiding „heerlijk" en vertelde, dat zij al twee centrales aan de Lloydkada heeft versleten. De commissie tot bestrijding der a-socialiteii te Venlo, onder voor zitterschap van mr. dr. J. M. A.' van Rooy. burgemeester van Venlo," heeft woensdag 4 april een werk bezoek aan het opheffingscentrum. Zuidplein gebracht, waar zij werd voorgelicht door de directeur van de dienst van Sociale Zaken, de heer J. van Mill en zyn staf. SCHIEDAM, var» vrijdag 6 April af;X J j wederom slechts Lange Niemvstraat 183 Telefoon K 1800 68824 AANMELDING VAN LEERLINGEN voor de nieuwe cur sus kan geschieden toÊ 1 juni op het spreekuur van de rector ('s-woensdag van 10 tot 11 uur of na telefonische aanvraag) of door het invullen en indienen van een" bij de rector aan te vragen aanmeldingsformulier. Het schriftelijk gedeelte van het toelatingsexamen zal worden afgenomen op maandag 13 juni, het mondeling gedeelte waarschijnlijk op dinsdag 3 en woensdag 4 juli a.s, Een keur van VOORJAAKS- DAMESJAPONNEN was- en kleurecht v,a. 14,75 Tot ln de grootste maat. Deux-pièces, blouseti, rokken enz. W. v. d. BURG Lange Kerkstr. 19, Schiedam Telefoon S6135 DAN NAAR Voor patates frites zeer. fyn van smaak, door onze horo- friteuse het snelste en mo dernste bakapparaat. L„ Boer,, het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des mor gens 9.30 tot des avonds 12 uur. Viaardingerstraat 10, tel. 67045. D. DE BKLIN Oranjestraat 9 SCHIED AM TEL. 66431 gevraagd voor enige hele of halve dagen. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. van Vel zenBlelders, Nassau Dillenburgstraat 16, Schiedam, telefoon 68463 Te hoop aangeb. Gegalvaniseerde emmers, teilen, wasketels, afwosbak- ken en inmaakketels bij B. v. Doorn, Broersvelci 156, telefoon 67979. Verder lopen is duurder ko pen. Fopartikelen, grote ver scheidenheid. 1001 Bazar, Broersveld 45, tegenover ;e, tel. 66015. Door onze horofriteuse, het snelste en modernste bak apparaat bent U binnen 2 minuten geholpen en heeft u een dubbel portie patat voor 25 cent. De speciaalzaak van Schiedam, L. Boer, Vlaardingerstr. 10. tel 67045. Zo vindt u ze nergens, onze vlcescroquetten. D« speciaal zaak van Schiedam, L, Boer, Vlaardingerstr. 10, tel. 67045. Heeft u onze gebakken vis al geprobeerd. Het kan niet beter en goedkoper dan bij de- speciaalzaak van Schie dam, L. Boer, Vlaardinger- straaf 10, tel. 67045. Wilt u zichzelf fracteren, proef dan eens.onze warme worst en ballen gehakt. De speciaalzaak van Schiedam, L, Boer, Vlaardingerstr. 10, tel. 67045. - Voor de fijnproevers zijn on ze nierbroodjes een delica tesse. 'Probeert u ze eens. U komt er beslist op terug. De - speciaalzaak van -Schiedam, L. Boer, Vlaardingerstr. 10, tel, 67045. 9 G. H. Mast, Groenelaan 65, tel. 57708, uw adres voor vensterglas op maat en inge zet. Grondverf, stopverf, pla muur, terpentijn, lijnolie, siccatief, koudwaterverf, zeemleder en sponsen. Alle was- en zeepartikelen, bleek- water, ammoniak, zoutzuur, lodaline, wasbenzine, voor bromfietsberijders benzine 0.55 per liter. Wasmachinefabriek heeft re gelmatig licht beschadigde emaille wasmachines 145,-, gloednieuw met 1 jaar garan tie. Ook gem, betaling. Depot Schiedam, Lange Haven 126. Voor de bloementuin: Bloem zaden onovertroffen, soort- echt en raszuiver, 25 cent per pakje. Gazonzaad 60 cent p. 100 gr. 5.—- per kg. Pot aarde met kompost 50 ct per zak. Korrelmest en patent kali in iedere hoeveelheid. Dubbele begonia's 25 cent. Koningslelies 40 cent, dah lia's 40 cent, gladiolen 10 v, 70 cent. Ook voor groenteza den, pootaaxdappelen, plant- sjalotten, plantuitjes enz. naar zaadhandel 't Wesfcland, fa. A. Verkade, Groenelaan 81, telefoon 69947. Schoonmaaktijd! Goed ge reedschap is het halve werk. Wij helpen u daarbij: zeem leer, sponsen, borstelwerk witkwasten, kastpapier, kast randen enz. enz. Grote sor tering, lage prijzen. Aanbe velend B. van Doom, Broers veld 256, telefoon 67979, Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Meubelen Clubstel gotisch 399.4 eiken stoelen, 2 eiken clubs eigen gemaakt werk met pri ma wollen stof by Plate, meubelstoffeerderij, t,o. Stad huis, Schiedam. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie, G. van Loe- nen, Dam 41—43, tel. 66192, showroom: Vlaardinger- straat 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1