I In de bosjes klinkt al een aardig vogelconcert op Schiedamse schakers in kampioensstrijd mSÊÈÈÊMSIÈm Huiseigenaren bespreken het huur-probleem HOUTMAN De ongenaakbare Quirijns wint twee partijen Zaterdag 7-april 1956 VOGELS IN APRIL -Nog versterkt door de eerste zomervogels - de tjiftjafs PASSAGE VERTOONT: DE OPERATIE TIRPITZ .The Command Artsen op zondag Programma Ned. Ver. v. Huisvrouwen I BURG. PEEK DEED EERSTE ZET PIANO'S - ORGELS Biljarten hoofdklasse libre In 15 resp. 14 beurten Van Eijk en Ruggenberg de baas DE ARBEIDSMARKT IN MAART KERKDIENSTEN Cefa: mensen in het wit Paard herkende stalgenooh... Corry van Dijk (12) behaalt 'n prijs Baldadigheid Met fiets gevallen Brand in pand aan Zwaanshals Handelsgebouw wordt gesloten Circus Boltini komt weer Kind uit het water gered Handbal in het schoolioernooi Om het persoonlijk dam-kampioenschap Langzaam en schuchter is ditmaal de lente gekomen. Maar nu kunnen ;WC dan toch heus van lente spreken. Sneeuwklokjes, krokussen, klein hoefblad, els en hazelaar .staan reeds in volle bloei en het zal nu niet lang ;meer duren of we zulten overal weer jong groen zien. Er staat weer een prachtige tijd voor de deur. Na' alle rarigheid die de strenge winter hen heeft berokkend, hebben, de meeste vogels het voorjaar al in de kop. De vogels uit het noorden en oosten van' ons- werelddeel, die bij ons hebben overwinterd, zijn voor het merendeetal weer huiswaarts getrokken. Zodoende ontmoeten wij thans, op een ^enkele uitzondering misschien, geen bonte kraaien meer in de pol der evenmin als kramsvogels en ko- Êerwieken. -Alleen de roodborstjes lijken-nog weinig haast te maken; op tal van plaatsen in onze omge ving muziseren zy nog volop, Bijna dagelijks zien wij flinke troepen wilde fanzen, „gak-gak" -roepend, in snelle vlucht naar het noorden trekken. Ook de kepen, <3e naaste bloedverwanten der vinken, hebben ons al verlaten. Vanaf eind januari tot uitgerekend 21 maart waren ze dagelijks op de voertafel in mijn tuin te gast en na laatst ge noemde datum was het ineens af- - gelopen. Overigens was het dit jaar de -eerste maal, dat de kepen zich in mijn tuin vertoonden en, zoals ik de vorige keer al vertelde, soms met twaalf exemplaren tegelijk. Onze standvogels, merels, lijsters, vinken, spreeuwen, winterkoninkjes, „heggemussen, duiven en groenlingen zingen en koeren er al lustig op los en dientengevolge kunnen we in het bos en omgeving al een vrij aardig vogelconcert beluisteren. Merels en zanglijsters zingen al zeer uitbundig en vooral de eersten zingen het best in de avonduren tot zelfs ver na -zonsondergang. Groenlingen horen we zo goed als-de hele dag; hun zang is eigen lijk met die van geen enkele andere vogel te venvarren. EeTst horen we enkel tamelijk hees klinkende geluiden gevolgd door een paar zeer zijn klinkende strofen, die nog het meest lijken op de zang van een kanarie. Jammer alleen dat de groenlingen za onverdraagzaam, zijn tegenover andere vogels, vooral vin ken en kneutjes. Wanneer een van deze twee het ongeluk heeft zijn nest in de buurt van dat van een 'groenling te hebben, lopen zij grote kans dat dit door de groenling ver stoord wordt. Wat de spreeuwen betreft, de le zers zullen intussen wel geconsta teerd hebben, dat het aantal dat op en om het Pompstation overnachtte al belangrijk is terug gelopen. Mis schien is dit gezellig samenzijn al helemaal afgelopen als u deze regels leest Eerste tjiftjaf Inmiddels is de tjiftjaf, de eerste tomervogel, al weer in het bos ge arriveerd en wel op 25 maart, net nog een dag vroeger dan verleden -jaar, maar niettemin een week la ter dan normaal. Hieruit blijkt dus dat hy het «orip jaar ook -niet vroeg was. Ik koorde drie exémplaren Set bekende enigszins monotone ntjif-tjef-tjif-tjef' klonk my als mu ziek in de oren. Het is onbegrijpelijk, dat dit vo geltje, op en top fnsecteneter als het is, nu reeds aan de kost kan ko men. Toch schijnt het hem te luk ken. hoewel h{j bij guur weer, als er helemaal geen insecten rondvlie gen, de buikriem wel wat zal moe iten aanhalen. In de loop van de maand zullen er nog wel enkele soortgenoten bij komen, In de loop van deze maand ver wachten we nog een aantal familie leden van onze tjiftjaf, n.l. de fitis. de gekraagde roodstaart, de grauwe vliegenvanger, de bosrietzangers, de tuinfluiter, de grasmus en naar ik hoop nog tal van andere. De rest der insecteneters, de riet- zanger, de karekiet, de spotvogel benevens de tortel komen meestal niet voor mei. Ook de eerste boerenzwaluwen kunnen iedere dag gesignaleerd wor den, terwijl de huis- en gierzwalu wen doorgaans niet voor het eind van deze maand arriveren. Voorts ben ik benieuwd wanneer we voor het eerst de koekoek, zullen horen. Duikelende kieviten 'In de tueilanden echter Kethel za gen en hoorden we de eerste kievi ten op U maartterwijl de eerste grutto's en tureluurs precies een week later waren aangekomen. De eerste scholeksters waren nóg een paar dagen later Aanvankelijk was het aantal van deze weidevogels slechts gering; van iedere soort maar enkele exempla- ren. Maar het begin is er in ieder geval en iedere dag fcotnen er meer vogels bij. Al waren er in het begin dan ook weinig van deze vogels, op mooie dagen was hun uitbundigheid om gekeerd evenredig aan hun aantal. De kieviten baltsten dat het een lust .was en maakten daarbij de fraaiste evoluties, zodat het een ge noegen was de zwevende en dui kende vogels met de kijker ie vol gen. Tureluurs en grutto's maakten eveneens mooie vliegtoeren en rie pen daarbij aanhoudend hun eigen naam. Als nu in de loop van deze maand dé rietgorzen, de witte en gele kwik staarten en de graspiepers zullen verschijnen, dan is de weidebevol- king wat de vogels betreft weer ge heel compleet. Ook de koekoek zal 2ich stellig wel in de polder ver tonen. Meer nestkastjes' Wellicht kan het zijn nut hebben nog even te memoreren, dat de raap- tijd van kievitseieren met een week verkort is, zodat het rapen van deze eieren nu is toegestaan tot en met 12 april. Na die datum mogen dus geen kievitseieren meer geraapt of vervoerd worden. Verder mogen in het geheel geen eieren geraapt ol vervoerd worden van alle soorten eenden, waterhoentjes, meerkoeten, tureluurs, grutto's, kemphaantjes en scholeksters. Met genoegen heb ik dezer dagen mogen constateren, dat er in 'het Volkspark enkele nestkasten in de bomen zun opgehangen. Ik hoop zulks ook op andere plaatsen is beurd en dat er bovendien in 'de naaste toekomst nog meer kastjes zullen worden aangebracht. Dat zulks in een dringende behoefte voorziet moge blijken uit het feit, dat een paartje pimpelmees jes reeds op 25 maart druk aan het nestelen was in een der kastjes. Ik ben er vast van overtuigd dat ook de andere nestkastjes door kool- of pimpelmezen in gebruik zullen worden genomen gezien het enorme gebrek aan nestgelegenheid voor deze vogels. eerste tureluur. Eén van de vermetelste onderne mingen van de Britse Navy in de laatste oorlog is de uitschakeling van het Duitse slagschip „Tirpitz" geweest. De „Tirpitz" vormde een grote bedreiging tvoor de Noordat- iantisehe konvooiroute en diep In het Noorse fjord verborgen, was deze machtige bodem praktisch on aantastbaar. Echter niet voor een speciaal ge trainde vrij willigerscenheid van de Navy, die eerst met „menselijke torpedo's"een mislukte aanval on dernam en vervolgens met jninia- tuurduikboten in de met mijnen en netten en door patrouilleboten afgeschermde fjord doordrong en de tijdbommen onder de romp van de „Tirpita" wist aan te brengen. In Monopole: CinemaScope, hoog geprezen door de één, gerediculiseerd door de an der. biedt voor het genre films, waarin massa's mensen in een wijds landschappelijk decor optreden, na tuurlijk toch wel aantrekkelijke mo gelijkheden. Veel duidelijker nog dan in „The Robe" treden de boei ende ruimtelijke efiecten van de ver brede projectie aan de dag in 'de overigens zoveel minder' preten tieuze film „The Command", de be werking van een eenvoudig ver haal over kolonisten en vijandige Indianen, die elkaar beurtelings op de hielen zitten in het golvende heuvelland van het midden-westen der V.S. Met behulp van het CinemaScope. systeem heeft regisseur David But ler op een indringender manier dan zulks met normale projectie moge lijk zou zijn geweest de beklem ming vastgelegd, waarvan de voor trekkers in dit reusachtige lege land een prooi moeten zijn geweest. Hij had daarbij het voordeel van een uitmuntend scenario, dat nu eens met in de eerste plaats de hel denmoed. romantiseert, doch meer een ode is aan de intelligentie van een jonge legerdokter, die ondanks zijn gebrek aan militaire ervaring een konvooi kolonisten naar de vei ligheid voert. Guy Madison geeft van deze rol een sympathieke ver tolking. Joan "Weldon is zijn eigen gereide tegenspeelster. Met een rekest aan verschillende Kamerleden zullen de Sebiedamse huiseigenaren 't verhuurdersprobleem nogmaals onder de aandacht van de regering brengen. Hiertoe werd besloten tijdens de vergadering van de Schiedamse Vereniging van Huis eigenaren. die gisteravond in de Amstelbron is gehouden. Een zeer geanimeerde vergadering overigens waarop de huis-bezitters hun danig bezwaarde hart hebben kunnen luchten. Nadat 'de voorzitter, de heer S. Verloo. een globaal overzicht had •gegeven van deze huurproblemen, gaf de secretaris, de heer A. v. d. Graaf een verslag van de toestand in het afgelopen jaar. De huurpoli- tiek van de regering noemde spreker „armzalig" en hij achtte het onver antwoordelijk dat de regering Be wust toelaat dat het huizenbezit in versneld-tempo verloren gaat, dat de „huizen, tot krotten" vervallen. Hij kwam hierbij met sterke cij fers aandragen. Een huis dat in 19*10 verhuurde voor 6.doet nu dank zij tweemaal verhoging 8.55. Dit is echter in feite 2,85, aingezien de waarde van de gulden volgens zijn -berekening tot op 1/3 is ge daald Neemt men daarbij nog in aanmerking dat de onderhoudskos- i waarneemt. ten tot het vijf-voudige zijn geste gen en ook de polderlasten en pre cariorechten verhoogd zijn, dan is het de verhuurders onmogelijk de panden op waarde te houden, daar het noodzakelijke onderhoud naar de mening van de heer Van der Graaff niet uitgevoerd kan worden. De huren zijn gekoppeld aart lonen en prijzen, maar terwijl er zeven loonronden zijn geweest na de oorlog, was er maar tweemaal een huurverhoging, tot 40 Zolang de huren niet tot 300 zijn ge stegen zouden de huiseigenaren op verhoging moeten blijven aandrin gen zo meende hij. Vandaar het bovengenoemde rekest. In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: J, van Buren. Buys Ballot singel 72—74. tel. 69681; A. Q, C. Klomp Jul. van Stolbergstraat 3, tel. 89952 en A. Hoogendijk, Tuin- taan 74. tel. 08785 Geopend Is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook geduren de de volgende week de nachtdienst Van deze sensationele operatie geeft de Britse film „Above us the waves" (Operatie Tirpitz), geregis seerd door Ralph Thomas een dra matisch èn gedramatiseerd beeld. De spanning in de kleine bootjes, als het uur van actie aanbreekt, is uitstekend voelbaar gemaakt en zij wordt bijna ondraaglijk als één van de X-boten in een torpedo-net raakt en een ander zwaar beschadigd en „blind" op de fjordenbodem ligt. In de rolbezetting van deze echte „mannenfilm" (er treedt geen en kele vrouw in op) komen we een bekende marine-filmacteur als John Mills tegen, voorts John Grcgson en Donald Sinden. De onderwateropnamen, die door de Britse admiraliteit beschikbaar zijn gesteld, zijn buitengewoon spannend en dat geldt ook voor het geheel van deze film, die echter wel een wat sterkere dialoog had kunnen gebruiken. Het programma van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen ziet er voor de maanden april en mei als volgt uit: 18 april: excursie naar de nieuwe cacao- en chocoladefabriek „Baronie" te Alphen aan den Rijn; 23 april: sluitingsmiddag in Maison V7esthuis; 17 mei: autotocht naar de bloemenveiling te Aalsmeer; 31 Burgemeester »nr. J, W. Peek, zelf geen schafeer, doet voor hoofdklasse-speler ff. ff oor der- graaf van ESS (rechts) de eerste zet in diens party tegen MJvan Ede van SBO en opent daar mee officieel de wedstrijden om het persoonlijk schaakkampioen schap van Schiedam. Met een symbolische zet op het nog „lege" bord, dat tussen twee hoofd klasse-spelers stond, heeft burgemeester mr. J. W. Peek gisteravond het schaaktoernooi om het persoonlijk kampioenschap van Schiedam geopend. En hoewel het na deze „officiële" zet nog wat roezemoezig bleef in het kantine-zaaltje van Gusto, bepaalden de veertig deelnemers aan dit toernooi daarna hun aandacht op de borden-met-de-vierenzestig-vakken, om elkaar met listige zetten de kansen op een kampioenschap te betwisten. Om de twee jaar worden deze kampioenschapswedstrijden gespeeld, dit jaar voor de vijftiende maaL Onder stijgende belangstelling overi gens. Maar was het in de beginjaren uitsluitend de Eerste Schiedamse Schaakvereniging die voor de orga nisatie opdraaide, naderhand, om precies te zijn in 1950 hebben ook de andere Schiedamse schaakverenigin gen, t.w, de r.k. schaakver. S.B.O., de schaakverenigingen van Gusto en Wilton-Fijenoord en (als jongste) het Zwarte Paard, hun aandeel ge nomen in de organisatie, zodat het nu van deze vijf verenigingen^ uit gaat Dit jaar is de Gusto-vereniging de gastheer, zodat met medewerking van de directie, de wedstrijden in de kantine van Gusto gespeeld worden. Niet alleen de belangstelling voor, maar ook belangrijkheid van de wedstrijden is gestegen, zodat de organisatoren bet toernooi wat gro ter hebben aangepakt dan in voor gaande jaren. Aan dit toernooi zijn selectie-wed strijden voorafgegaan en van elke klasse (volgens de indeling van de schaakbonden) zijn de tien besten overgeheveld naar dit toernooi om elkaar daar de kampioenstitel te be twisten. Er zijn vier klassen, waar van de hoogst en de laagst geklas- seerden kunnen promoveren of degraderen. Maar de winnaar van de hoofdklasse, mag zich voor een jaar schaakkampioen noemen. Het is nu de heer J. F. W. Meijer die zijn titel zal moeten .verdedigen en ook het bezit van d,e wisselprijzen, waarvan de verguld-Zilveren medaiHe van de gemeente Schiedam de hoofd-trofee is en verder ook de „zilveren ko- ning"-wisselprijs van het dagblad „De Schiedammer". Oud en jong Voor de aanvang van de strijd'gaf de heer H. Sonnemans, voorzitter (Advertentie IM.) Singel 114-llfi Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres mei: gewestelijke dag te Vlaardïn- gen met ontvangst in de Stadsge hoorzaal. SCHIEDAM. De derde speelavond in het clublokaal van R.E.S. om het kampioenschap hoofdklasse libre van het district Schiedam, heeft gister avond twee bijzonder mooie partijen opgeleverd, welke in 14 en 15 beurten waren geëindigd. Bij beide paHjjen was Quirijns de winnaar en wel op opvallende wijze. In de eerste partij heeft deze speler Van EyR de eerste nederlaag toegebracht, terwijl hü in de direct hierop volgende wedstrijd met Ruggenberg in 14 beurten afrekende. In deze party maakte Quirijns een serie van 105. Van meet af aan was Quirijns goed op dreef in zijn partij tegen Van Eijk en noteerde in de vierde beurt reeds 79 tegen Van Eijk slechts 29. Toen Quirijns in de 8ste beurt een serie van 76 noteerde en op 169 kwam te staan, had Van Eijk het niet verder gebracht dan. 44. In de 9e en 10e beurt liep deze speler door resp. 35 en 56 caramboles in tot 135 (Quirijns 172» doch hierna kon hij geen goed meer doen. In de 15e beurt had Qui rijns de 250 vol, waar tegenover Van Eijk slechts 159 noteerde. Quirijns poedelde in deze partij geen enkele maal. Van Eijk 159 15 58' 10,60 Quirijns 250 15 76 16.66 Quirijns in topvorm Onmiddellijk hierop bond Quirijns de strijd aan tegen Ruggenberg. Doch in deze partij bleek Quirijns nog on genaakbaarder te zijn, dan in de vo rige. Ruggenberg sukkelde nogal met „stiften" waarschijnlijk ornaat hij met een vreemde keu speelde. Aan vankelijk ging het bij Quirijns ook niet vlot (in de 5e beurt noteerde hij 48 tegen Ruggenberg 13)doch in de zesde beurt bouwde hij langzaam een serie op, welke een stilte in de zaal afdwong, waarna bij het bereiken van de 100ste carambole een dave rend applaus losbarstte. Tot 105 voer de hij zijn serie op om op 153 te ko men. Ruggenberg antwoorde wel met een serie van 22. doch kon hierna geen goed meer doen. In 14 beurten beëindigde Quirijns zijn partij, ter wijl Ruggenberg het slechts bracht tot een schamele 62. Quirijns 250 14 105 17.85 Ruggenberg 62 14 22 4.42 Te zachte trekballen De laatste partij tussen Van Eijk en Van Soelen heeft het grootste aantal beurten gevorderd, nl. 21. Eni ge hilariteit werd er verwekt, door dat arbiter Simons zich tot driemaal toe vergiste met het aanwijzen van de speelbal. (Wellicht als gevolg dat er een bal werd gebruikt met slechts één stip!) Het opnemen van de bal len bracht wellicht ook enige veran dering in de situatie. Beide spelers hebben zeer goede beurten gemaakt, zo noteerde Van Eijk series van 19, 21, 24 en-27, tegen Van Soelen 20, 25, 44 en 46. Wel type rend was het dat deze speler tot 6 maal toe een serie afbrak door het te zacht nemen van een trekbal! In 21 beurten boekte Van Soelen de overwinning en Van Eijk noteer de 177. Van Eijk 177 21 27 8.42 Van Soelen 250 21 46 11.90 Na drie speelavonden heeft Qui rijns 4 gewonnen en 1 verloren par tij; Van Soelen 3 gewonnen en 1 ver loren partij, Van Ejjk 2 gewonnen en 2 verloren partijen, terwijl Ruggen berg en Buitenhek nog geen enkele partij hebben gewonnen. van S.B.O. een uiteenzetting over het toernooi, terwijl daarna burgemees ter Peek nog.een kort woord sprak, waarin hij er op wees dat het eeuwen-oude spel van Caïssa nog niets verloren heeft van de aantrek kelijkheid. Waarop mr. Peek met de eerste zet op het schaakbord, de wedstrijden 'n aanvang deed nemen. Onder het toeziende oog van wed strijdleider W. H. H. Nadels, begon nen de spelers hun geestelijk ge- ve'cfat. Een strijd echter waarin zij hun sporen al verdiend hadden niet alleen de oudste deelnemer de jarige heer J. Penning, maar eveneens de 14-jarige Jan Bronne- man. Want zonder deze „sporen" zou Jan niet tot de wedstrijden zijn toe gelaten! W edstrijdverloo p In de hoofdklasse viel gisteravond het volgende waar te nemen: De partij LeerentveldBijloo had iets van Spaans weg. Bijloo raakte al spoedig achterop door een dubbel- pion, die hij later weer op kon los sen. Hij kwam in gedrang, maar wist zich nog te herstellen. Leerentveld kon toen juist met eeuwig schaak nog remise bereiken. Piek en notaris Meijer speelden een soort Grunfeld-Indisch. Al spoe dig werd van de theorie afgeweken, waarbij Meijer de beste papieren kreeg. Hij kreeg hoe langer hoe meer de overhand en zette zijn voordeel in winst om. De koningsgambietpartij tussen v. d. Starre en W. de Bruin werd wel snel- door, v. d. Starre behandeld. Hij liep helaas ook Snel achterstand op en moest tenslotte in De* Bruin zijn meerdere erkennen. Reitsma liep in een Ciciliaanse party tegen Groen sr. een dubbelpion op die echter niet veel nadeel betekende. Ook hij wist zijn party te winnen. In de Iconings-Indische partij van Noordegraaf tegen v. Eden ging het kalm toe. Beiden namen niet veel risico en het werd een slepend taai geval, dat afgebroken werd. De overige uitslagen waren: Klasse la: PaapSlagmolen i/2; Penningv. Beekum 10; Plan kenWinkelman 10; v. d. Heijde v, Etten 01; Marks—-v, d. Velde 1 —0. Klasse lb: SteenhouwerKoster zhl/i; v. TolA. de Bruin 0—1; KoogjeVisser 01. Klasse 2: Den Hartog—Noordara 0l; .Bergman—Tindal 10; Roo- denburgv. Teledo 10; Groeneweg Beljl lf-lhi BronnemanG. Groe neweg 0—1. Het toernooi wordt tien achter eenvolgende vrijdagavonden, ge speeld. Op 28 februari 1956 stonden bij het nevenbureau Schiedam van het gewestelijk Arbeidsbureau Rotter dam ingeschreven 170 mannen en 24 vrouwen, van wie er resp. 139 en 7 geheel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedUf- rende de maand maart 1956 be droeg 128 mannen en 42 vrouwen; geplaatst werden 101 mannen en 29 vrouwen; afgevoerd werden 89 mannen en 16 vrouwen, zodat op 28 maart 1956 nog ingeschreven stonden 108 mannen en 21 vrou wen, van wie er resp. 93 en 6 ge heel werkloos waren. Gedurende de vsrslagmaand wer den ontvangen 207 nieuwe aanvra gen van werkgevers voor mannen en 67 voor vrouwen, terwijl op 28 maart nog 2041 aanvragen voor mannen en 125 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in maart 5 nieuwe gevallen genoteerd, ter wijl 8 gevallen werden afgewerkt. Op 28 maart waren nog 11 gevallen in behandeling, JJed. Herv. Gemeente, Grotekerk 10 H.W. Hemmes en 5 uur vie. A. v. d. Ban: Westerkerk: en 10.30 uur ds. J. D Srrüds en 5 uur da. J. Gras; Vre- deskerk: a en 10.45 uur ds. J. G. Jan sen en 7 uur dr. ElderenboSeh. (Voor burg) Jeugddienst. Geref. Gemeente, Oosterkerk: 10 uur ds, G. Brinkman en 5 uur ds. J. v. d. Linden (Delfshaven). Plantagakerk: 9-30 uur ds. J. v. d. tin den en 4.20 uur da. E. J. Oomkes; Julia- nakerk: io uur Os. E. J. Oomkes en 5 uur ds. G. Brinkman; Kethel: 9.30 uur ds. G. van Andel (Charloir) en 2.30 uur ds. G. Brinkman. Zieken dienst ge meente-ziekenhuis: 7 uur ds. J- B. Srr.:da Ned. Herv. Gerer, Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. t>. B. van Lokhorst (Bergse- beek) en 4 uur ds. W. L. Tukker (Rot terdam). Dingdag 10 april Westerkerk: 8 uur ds. H, G. A, Abma (Monster) On derwerp: „Zelfs de heidenen". Ned. Pret, Bond, W.estvest 92 20.30 uur ds. M. v. d. Zljpp (Rotterdam)Evang. Luth, Kerk; 10 uur dienst. Oud-katholieke Kerk. Dam 23: 30,15 uur Hoogmis van Beloken Pasen. Afscheid pastoor Tol, Chr. Geref. Kerk; Kerkgebouw Waran- de/B.K,-laan: 10 en 5 uur ds. A. E.viep. Chr, Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds. M. J. Middel koop. Oud-Geref, Kerk. Jeugdhuis Lan ge Haven 97: 10 en. 5 uur dienst. Bap- fistengciaeetite. Kerkgebouw Broers- vest 53: 10 en 5 uur ds. J. Segaar. Le ger res Heïjs. Lange Haven 27: 10 uur helUgingssamenkomst, 7.30 uur verlos singssamenkomst. Gerrit Verboonstraai 6.30 uur openluchtsamenkomst 04.V. ma joor en mevr. J. K. Drentje. De Chr. Film-actie in Schiedam, heeft gisteravond de leden in Irene weer eens verrast op een uitste kende film: „Mensen in het wit" (White corridors), waarin proble men die zich kunnen, voordoen bij de uitoefening van de medische we tenschap op beheerste wijze wer den behandeld. Tegen de achtergrond van een ziekenhuis is de geestelijke strijd afgebeeld tussen de jonge" talent volle en .eerzuchtige vrouwelijke arts en de stille wetenschappelijke werker, haar verloofde. Via een redding van een ernstig ziek .jon getje en een gevaarlijke medische proef wint de man de strijd. Googie Withers en James Donald, spelen op typisch-Engelse beheerste wijze hun rol. warm en diep-men- selijk, waarbij de gevaarlijke klip van het sensationele goed omzeild werd. De uitbeelding van de me dische problemen heeft steeds de belangstelling van het publiek, zo dat de zaal goed bezet was en van avond nog wel beter gevuld zal zijn. Ccfa-voorzitter ds. G. Brinkman sprak een kort openingswoord, waarop het voorprogramma van twee filmpjes „Krijgertje spelen op ski's", met prachtige opnamen van Sun Valley en een Engelse spoor- wegfilm van miniatuur-treintjes, af gedraaid werd. Gistermiddag om twee uur is het volbloed raspaardje van de groen tehandelaar Van der G. van de Westvest er met groentewagen en al van door gegaan in de Lange Nieuwstraat. Het gebeurde toen Van der G. even om de wagen heen liep om. een klant te helpen, juist op het moment dat zijn zoon met een andere groente-wagen met een paard er voor passeerde. Het vosje herkende pnmiddellsjk zijn beste stalgenoot en zette het op een lo pen er achter aan. Dat lopen ging spoedig over in een wilde galop, waardoor de aandacht werd ge trokken van een aantal politie agenten, die tot hun schrik be merkten, dat er een knaapje op de bok zat, die doodstil de gevol gen van de wilde ren zat af te wachten. Hoofdagent Van Hcuwe- lingen van de verkeerspolitie greep in en slaagde er in het op hol ge slagen paard totstilstand, te bren gen. De vijfjarige Martien S., die op de wagen zat, kwam met de schrik vrij. Onze twaalfjarige stadgenote Cor ry van Dijk uit ae Potgieterstraat 12A heeft een aardig muzikaal suc cesje geboekt. Want met haar ac cordeon :eft zij deelgenomen aan het soliitjn-concours om het kam pioenschap van Zuid-Holland, dat donderdag in Leiden op Den Burcht is gehouden, waar zij een tweede prijs in de derde afdeling voor amateurs heeft behaald met 701/3 pnt. Pas drie jaar beoefent zij haar hobby eh dit is dan een mooie be-- loning. - v Gisteren hebben weer een' aantal knapen een flinke berisping gekre gen op het hoofdbureau van politie. Enkele jongens van omstreeks tien jaar hadden een gietijzeren buis weggenomen van de koopman F- J. B. aan de Nieuwe Sluisstraat en deze in stukken gebroken voor verkoop. Zij werden betrapt door B-. die door deze handeling een schade van f 40,- kreeg. Een zestal jongens van acht tot veertien jaar heeft danig huis gehou den op een opslagterrein van bouw materialen aan de Abbenbroekse- straat. Dakpannen en rioolbuizen werden vernield, en van 'het opge slagen hout werd een vuurtje ge stookt. Daarbij kwamen nog enkele andere kleine vergrijpen. Vrijdagmorgen kwam de zestien jarige Trudy T. uit de Prof. Kamer- lingh Qnneslaan met haar fiets in de Tuinlaan te vallen, toen ze zich door een vracbauto liet voorttrekken. Ze kreeg een hersenschudding en ver wondingen - Na in de Dr. Noletstich- ting behandeld te zijn. werd het meisje naar haar woning gebracht. Avondgebed in april Het oecumenisch avondgebed dat iedere zaterdagavond om half acht in de Lutherse kerk wordt gehou den, zal gedurende de maand april achtereenvolgens worden geleid door: ös. J. D. Smids, op 7 april; ds. E. J. Oomkes, op 14 april; dr. H. J. Jaanus, op 21 april; da. J. Gras, op 28 april. Burgerlijke stand GEBOREN: Freddie, z. van J. van Schijndel en A. Heus; Johanna A. B.. d, van J. M. van Alm en en A. P. pL Scholte; Elisabeth, d. van J. Wjjzenbroek en A. van Loopik; Astrid, d. van G- de Niet en J. M. Glimmerveen; Daniël W, A., z. van J. J. Fontijne en G. N. Bredemeijer; Maria H. C., d. van T. M. van Dijk en J. M. Oostrum; Peter M., z. van J. S. Daniels en C. J. M. Kloppers. Door een. foutieve schoorsteen constructie is gisteravond laat brand ontstaan op de zolder van een pand aan de Zwaanhals. Er is een schade van 600.— aangericht aan plafond, binten en vloerdelen. De eigenaar, E. Niemandsverdriet is niet verze kerd. Met een nevelstraat werd de brand geblust door personeel van blus eenheid .23 en gereedschapswa gen 2 onder leiding van brandmees ter A. Hoogendoorn. (Van een onzer verslaggevers) De gemeenteraad van Viaardingen besloot vrijdagavond zo spoedig mo gelijk tot sloping van het Handels gebouw over te gaan. Restauratie van dit gebouw, dat veel geleden heeft door verzakkingen zou te veel kosten. Op dezelfde plaats zal een ander recresentatief gebouw verrijzen. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GD, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en "iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJc, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dagJ (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder- dags en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum:Tentoonstelling van .werken van Jan van Heel. Tentoonstelling „Modern Gra fiek". Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Ook zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, .7 en 9.15 uur: „Operatie Tirpitz", Mono pale, 3, 5, 7 en' 9 uur:" „The Command". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur; S-T.V. Onder ling Kunstgenot. Toneelavond. Volksgebouw, 8 uur: Schied. toneel ver/ Amigo, Toneelavond. Arcade, 8 uur: Schied. accordeon- ver. K-D.O. Concert, Irene,,8 uur: Cefa. Filmvoorstelling. Tivoli, S uur: Zangver. Euphonia. Feestavond. Beatrix, 8 uur: Reisver. ÜDO. Feest avond 30-jarig bestaan.- Blauwe Huis, 8 uur: Vara t.v.-dub. Voor de achtste keer na de oor log komt circus Boltini naar Schie dam. Het zal een plaats krijgen op de zandvlakte in het Sterrebos. De openingsvoorstelling zal plaats vin den op vrydag 13 april, 's avonds om 8 uur. Verder zullen er voor stellingen worden gegeven op zater dag- en zondagmiddag om 3 uur en maandagavond om 8 uur. Voor de pauze zal het publiek een zuiver circus-programma wor den geboden, waarin o.a. optreden, het Oostenrijkse rolschaatsduo, de Hartungs, de Italiaanse kunstwiel rijders, de Rennelly's, de Stanley's met luchtacrobatiek en The Win- claïrs met antipode-spelen. Na de pauze wordt een z.g. sensatie-sport programma vertoond,, waarin o.m. de Zuidamerikaanse Bossle-Troupe optreedt" met zijn motoren. Een speciale attractie na de voor stellingen zijn de toeren, die twee acrobaten op 40 meter hoge scheeps masten in de buitenlucht vóór de tent zullen verrichten. Op vertoon van een legitimatie bewijs hebben ouden van dagen toe gang tot alle voorstellingen tegen betaling van f 0.50. Naar we eerst thans vernemen is de vijfjarige Wilhelmus Peitsma van jieJWarande woensdagmiddag spelen derwijs in het water van de Wester haven geraakt. De heerW: -Kemper uit Hilversum, bedrijfsleider van de V.y.O.-fabriek aan de Willémskade, zag het ongeluk gebeuren. Hij sprong aan de Willemskade* te "water, zwom de Nieuwe Haven over en slaagde er met behulp van een schillenophaler Kerkhof van de Nieuwe Haven in het knaapje op het droge te bren gen. Het jongetje heeft geen nadeli ge gevolgen van het bad in het vuile water ondervonden. De laatste dag: Op de laatste dag van het schooi en handbaltoernooi zijn de hand ballers in actie gekomen, waarbij dus ook de meisjes eens aan bod zijn gekomen. Zij hebben overigens net zo enthousiast gespeeld als de jongens in de voorgaande dagen bij het voetballen. Bjj de lagere scholen is men tot aan de finales gekomen, die ver speeld worden op Koninginnedag, 30 april, In de kwart-finales zijn ge speeld Pr. Beatrix—St. Maria Go- retti 1 5—1; St. Maria 1—St. Wil- librordus 1—2en Kon. Wilhelmina Kohnstamm 3—0. Uiteindelijk hebben zich in de fi nale geplaatst Pr. Beatrix die Ag nes 1 met 2—1 sloeg en Koningin Wilhelmina, die St. Willïbrordus er met 1—0 onder kreeg. Bij de u.Lo.-scholen namen acht teams deel, die elk drie wedstrij den speelden. De huishoudschool en Mater Dei kwamen er nog het best af en zitten elkaar wat de punten betreft dicht op de hielen. De stand is hier: 1. Huishoudschool 2. Mater Dei 1 3. St. Liduina 4. Mater Dei 3 5. Mater Dei 4 6; Mater Dei 2 7. W. de Zwijger 1 8. W. de Zwijger 2 stand voor teg. 12 14 8 4 2 2 3 0 In de deze week gespeelde par tijen voor het persoonlijk damkam pioenschap van Schiedam werden, geen opmerkelijke resultaten be reikt De meesteuitslagen waren volgens de verwachtingen. A. v. d. MoerL, Vrijland 2—0; J. de Wilde—D. Bikker 0—2; J. "WesterveldC. W, Sleeuwenhoek 20; H. Vosraeyer—C. A. Haber- mehl 0~2; W. M. PrangerJ. Bre- man 11; B. J. VermaatP. v. Noordennen 0—2; W. M. Pranger— M. Jurg 11. Ook werd nog een afgebroken partij tussen A. v. d. Moer en W. Koogje uitgespeeld; deze eindigde ia een overwinning voor v. d. Moer. Li groep 3 heeft J. Bikker zich teruggetrokken. Hoe wel er in elke groep wel enkele koplopers zijn. is de stand door een paar uitgestelde partijen nog erg onoverzichtelijk. Deze partijen worden volgende week ingehaald, zodat daarna mis schien al een prognose gegeven- kan worden van de vermoedelijke fina listen. De voorlaatste ronde van de voorwedstrijden zal worden ge speeld donderdag a.s. in zaal'10 van het Volksgebouw. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1