Nieuwland groeit weer uit 1 mei-viering in een nieuw gewaad Kethels bacL met klaar Schiedams revue-artiesten treden (in massa) aan De DWS-heren slaan in matige wedstrijd CWP HOOFD VAH DE ADMINISTRATIE (ra. of vr.) EEN BRIL MMB Deze maand de eerste woningen in Damlaan-complex betrokken Min. dr. W. Drees komt spreken! Mei-bal voor jong-Schiedam ,De Postduif' betrekt een eigen clublokaal aan de Broersvest „Het begon in Aantal Humanisten stijgt in Schiedam E.H.B.Ö.-feestavoiid ii Heitje voor een karweitje Bromfietser sloeg over de kop Ponton voor een drijvende bok DE EERSTE AUDITIE-AVOND HANDBAL WF-heren kansloos tegen Animo Wedvlucht van de S.V.C. De Postduif KFA-film Pastoor C. Tol nam afscheid Dc Blauwe Doffer SCHIEDAM VR. ADMINISTRATIEVE KRACHT Dinsdag 10 april 19b0 Schiedams nieuwste woonwijkWiétttoland, breidt zich gestadig uit. op het bouwterrein langs de Damiaan steun lie/st twee hope hei-stettingcn (wérkend volgens het fibro-systeem) hun nijvere twee-tor.ige roep in stoom af te blazen en de toekomstige Monseigneur Nolens-laan, thans nog- een rommelige' „werk"-weg is Hier gelegd. .Aan het «inde van deze Dam- laan heeft het complex van 228 systeem-woningen al de definitieve vorm gekregen. Over twee weken, dere maand dus nog, zullen in dit complex de eerste huizen betrokken kunnen worden. Men zou het niet zo zeggen, wan neer men door dit nieuwe complex heen wandelt, want er heerst -overal nog de schijnbare chaos, die bij de woningbouw behoort. Een zeker te ken dat de eind-fase- is bereikt: Ls echter wel dat hier een straat in de definitieve vorm is gelegd. Het is de Gijsbert Karei -van Hoogendorplaan die mogelijk <na een protest in de gemeenteraad) teruggebracht zal worden tot de van Hoogendorplaan. Het-zijn de blokken aan deze straat die het eerst bewoont worden. Deze van Hoogendorplaan loopt parallel aan de Damlaan-Oudedijk VOOR HEDEN Apothekers' nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rombrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere, avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) ..van. 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot. 3.30 uur: .des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonsteinn- gen: Werken van Jan van HecJ (tot 30 april) .en „Modern Gra fiek" (tot 6 mei). Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag en vrijdagavond van. 7 tot .10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 ,.uur:..Operatie, - .Tirpltz". Monopole. 2. 7 en 9 uur: -,,'t Begon in Shanghai". VOORSTELLINGEN Arcade, 8 uur: Auditie-avond. Schie- damsc Gemeenschap. Monopole, 7 en' 9 uur: K.F.A.-fum. BeUersbergen, 7 uur: Zakenstudie- kring, contactavond. Musis Sacrum, 8 uur: Mobilisatie, kruis,, toneelavond Schied. To- neel. J; Geb. Chr. Soc. Bel-, 8 uur: Het Sm- gelkwartics. feest aspirant-leden Irene, 8 uur Katb. Vrouwenbond, telepaath Lestikoff. Westerkerk, 8 uur: Gercf. Zendings- bond. ds. Abma over „Zelfs do- heidenen." Toneel van landsluu oct Den Hoag veur Gruno Zoaterdag 14 april komen de leden van de Grunneger verainen Gruno weer bienkander om tc kicken en te luusteren noar heur landsluu oet Den Haag. Zai zullen opvoeren 't to- neelstok ..Heur afschaid" van Willem Niewold. Nou der gasten binnen, re-; kent 't bestuur d'r ep dat aale le den komen. De landdag in Delft wordt nait op Hemelvoartsdag hollen, maor op zoa- terdagoavend 9 juni. Doarover krie- gen de leden nog noader bericht. Bouwbedrijfsbond viert liet 50-jarig bestaan De afdeling Schiedam van de Al gemene Nederlandse Bouwbedrijfs bond houdt op donderdag 26 april een jubileum-contactavond in het Passage-theater (aanvang 7.30 uur), ter. gelegenheid van het 50-jarig be staan. Medewerkers aar. het pro gramma zijn o.ra. conferencier An dre MeUrs. het showorkest The Topjiners de acrobaten Rivers Trio, het Majoco Trio.cn Toby. Rix. Dit is de gloed-hieuwe Van Hop- gendorplaan in het Damlaafi-cpTn- pïex in Nieuwland. Van dé 'fiuizeri aan weerskanten zullen jde éérste dezé maand nog bètrókken worgen.. en'doorsnijdthet complex Tn Bét midden. Dit vérmeiden, we maar om de belangstellenden „wég"-wijs - te maken in het complex. Ongeveer, in-het verlengde.,van dé Damlaan komt de Van der Dtiyn van Maasdamlaan (afkorting .onbekend) te liggen, de van Hoogendorplaan kruizend dus, terwijl langs "de" spoor lijn de van Limburg Stirumlaan komt Aan de noord-oostkant wordt het complex begrensd door de Dam laan, die 'ovér de spoorweg (of - via een tunnel onderdoor?) naar.Kethsl gaat lopen: y In het'complex koriièn in Nieuw land-stijl acht blokken van elk -' 24 woningen in '4 woonlagenterwijl haaks daarop/ langs de van ■•Maas damlaan- nog twee blokken komen van 12 woningen in.' drie woonlagen. Het ziet er allemaal echt Nieuwland- achtig uit. De bouwer is danook Muys en de Winter, naar het ont werp van de architecten Spruyt en den. Buttér. De viering van 1 mei, de Dag van de Arbeid, zat dit 5aaï in'Schiedam (het is een experiment!) in andere vorm worden gegoten. Nipt alleen hj onze stad, maar ook landelijk komt men meer ra, meer tot o p.n vertui ging dat de cuöe wijze van herdenking, waarbij de, socialistische demonstratie het'hoogtepunt was; de grote massa niet meer pakt. en, dat nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Het zal de oude strijders misschien wat vreemd vallen, maar nu het socialisme van oppositie een leidende stroming is.ge-, •worden,'moeten de bakens worden verzet,. i-" Difc heeft het 1 mei-comité, bat dit jaar "onder leiding; staat van ir. C. Boerman en dat-voor het.-eerst is samengesteld uit vertegenwoordi gers van alle socialistische en mo derne groepen,' niet alléén de PvdA. en de NVV-Bestuurdersbond, maar ook de Vrouwenbonden, de jeugdverenigingen Jonge Strijd, A;J,C., Nieuwe Koers, Arma, en de zich op cultureel terrein bewegende groepen als Crescendo. Exselsior, La Matin ata, Kunst na Arbeid en het I.v.A.0., ook begrepen. "Vandaar dat een programma vol gens een ander idee is opgesteld, dat eveneens de hele dag zal vul len. En hoe! HOOGTEPUNT Dr. DREES Het hoogtepunt is de rr.ei-bijeen- komst die 's avonds om 8 uur in Musis Sacrum wordt gegeven. On ze minister-president dr. W. Drees zal zelf komen om de mei-rede uit te spreken. Verder wordt de avond gevuld met zang van de gemengde zangvereniging ..Excelsior", me'.mu. ziek van „La Matinata". met ballet door de dansers van de groep van Netty v. d. Valk. uit Rotterdam, terwijl Otto Sterman de avond met' declamatie besluit. Jong-Schiedam krijgt een heel ander programma voorgeschoteld, n.l. een mei-bal, -te verzorgen door de jeugd-verenigingen. Het Beursge bouw wordt dan-, plezierig, opge maakt met groen cn andere versie ringen, maar de midden-vloer blijft vrij voor het dansen het hoofd deel van het feest. The Melody Se renades verzorgen de muziek, die echter onderbroken zal worden aoor het optreden van de acrobatengroep en de ritmische dansgroep van Ar- Na jarenlang in een café gekuis- vesc te zijn, was het voor de leden van de postduivenvereniging ,j?e Postduif" een heugelijke dag, toen gisteravond het nieuwe clublokaal aan de Broersvest 167 officieel in ge bruik werd genomen. Met gerecht vaardigde trots keken de duifjes- melkers rond in hun eigen vertrek, dat van de gemeente gehuurd is, want het opknappen van hef ver waarloosde zaaltje hadden ze zelf ter hand genomen. Het 2aaltje 2iet er inderdaad nu keurig uit er. vormt een geschikte plaats voor de bijeenkomsten van de vereniging. Een 40-tal nieuwe stoe len zijn aangekocht en er is een keukentje ingericht, waar op zijn tijd een kop koffie kan worden klaargemaakt. Met voldoening sprak de voorzit- ter Van „De Postduif", de heer P. v. Os, over het bereikte resultaat voor de leden, die in grote getale, waren komen opdagen. Ook waren er verscheidene - vertegenwoordigers van zusterverenigingen, die allen, het woord voerden -én de! vereniging complimenteerden met de nieuwe aanwinst.' - De voorzitter vdh de Rotterdamse FoStduivenhouders Bortd, de heer M. de Roode, maakte van de gele genheid gebruik om te spreken over het;werk van: de postduivenvereni gingen, dat een nuttige vrijetijdsbe steding betekent voor de leden,, xnaar waarover in vele kringen een verkeerd begrip bestaat. Talrijk zijn de wedvluchten, die door. de vereni gingen worden georganiseerd ten bate van de tuberculose-, de kanker bestrijding e.d. Spreker, wees er, op,, hoe het door gemeentelijke voor schriften. voor duivenhouders onmo gelijk wordt duiven te houden, wan neer ze b.v. van oud-Schiedam naar dé nieuwbouw-woningen verhuizen. Hij pleitte, voor een oplossing en hoopte op beter begrip van de over heid voor het werk van de. duiven- houders door. meer optreden naar buiten, waardoor in deze regeling ■wellicht verandering zou kunnen komen. Dc diverse sprekers 'lieten hun woorden van bloemen vergezeld gaan- ma. De A.J.C. komt met teen*'mei boom dans. en.de groep van Nêtty v. d. Valk danst. Henk Voorwinde vult met praatjes dé^ajatjêis. Ook. de - heel'jonge jeugd komt' aan zijn trekken. Ditmaal eens geen bui tenspelen .maar' een gezellige; film- middag in Musis Sacrüm,: die óm 2 uur begint. De- Vrouwengroepen hebben hier: de organisatie in- han den. 1- Met een blik" op detoekomst ..is er voor belangstellenden nog iets speciaals op hef' programma .-geno men:een ochtendexcursie oi-v; 'de stedebouwkundige. - de. heer 'J. M. Horvath- naar de nieuwe stadsdelen ende delen die nog - stad. zullen worden,. Om 9.30 uur wórdt -.vanaf het Dr, Wibautplein vertrokken. Men ziet. het programma- ver- Schilt aanzienlijk-van wat men. in voorgaande -jaren opgediend- kreeg. Maar daar- het eeruexpènment be treft. - hééft' 'men meteen goed - van. wal willen steken. Dit - alles; dan on-, der dc niéuwe .leus: Door maat schappelijke ordening, naflr -sociale gerechtigheid en -- culturele ont- r,lnr>i1ncr'- In Monopole: Mayo verdwijnen xn ,,'t Begon ,ln Shanghai", ternauwernood van het doek en geen. bezoekster of bezoe ker zaï zich er dus aan ergeren dat met deze film eigenlijk een overja-7 rige ooriogsknol van stal is ge haald. Pearl Harbour, ach, dat is zo lang; geleden wat zal zo'n" tame lijk boertige geschiedenis over twee, tussen nazi-vrienden terecht geko men Amerikaanse mariniers en hun vriendinnetje ons nu nog moeten le ren omtrent het. ijzeren heldendom, van hen die tenslotte, de Pacific be vrijdden?. Maar daar is dan gelukkig dat' tweetal, dat. voor de krijgsraad de éigen eer en die' van de omge komen kameraad, tracht teredden eri daarin ..ook 'wél slaagt;Dit alles onder'; leiding van regisseur Arthur Lubiri', ,die erverder, ook niets aan kon' dóen dat scenarioschrijvers vaak kop noch staart aan 'hun eigen- bi zarre verhalen 'kunnen vinden. De gemeenschap Schiedam van hot Humanistisch Verbond houdt op don derdag 12april ten huize van de heer' W. A. Kole, Lange Haven 9 haar jaarvergadering. Op het pro gramma staafde bestuursverkiezing, het vaststellen van de congresvoor- stellen en het uitbrengen van het jaarverslag. Uit dit verslag blijkt, dat ln het afgelopen jaar het ledental met ruim 10% is gestegen tot 103, dat de fi nanciële positie gezond is en dat er negen bijeenkomsten-met-cause- rie-zijn gehouden. Op zaterdag, 21 april, aanvang 7.30 uur, geeft. de afdeling Schie dam van de Kon. Ned. Ver. Eerste Hulp' bij Ongelukken een feestavond in Arcade. Na afloop van het caba retprogramma is er bal onder lei ding van Cor-Nielson. m.m.w. van het dansorkest o.l.v. Gerrit van Unen. De afdeling, die reeds 38 jaar be staat, behandelt per. jaar meer dan 1000 ongevallen. Ieder jaar wordt er een cursus georganiseerd voor op leiding van nieuwe leden en ver dere scholing van gediplomeerde E.H.B.O.-ers. Deze cursus begint •half september en duurt 26 weken. „Goede Voeding" voor de Vrouwenbond N.V.V. De. Vrouwenbond van het N-V.V., afdeling Schiedam, organiseert don derdag 12 april, aanvang 8 uur, een bijeenkomst in het Volksgebouw, waar de film „Goede voeding" ver toond- zal worden. D,e film .- wordt aangeboden door dc commissie voor Geziris-:en Huishoudelijke Voor lichting uit Den Haag. De jaarvergadering zal op don derdag 19 april in het Volksgcbouw worden gehouden; Dc' jaarvergadering .van de Ned. Ver; tot- Afschaffing van Alcohol houdende Dranken,.-afdeling- Schie dam, wordt Pp; dinsdag 17 april; aan vang 8 uur. geKohden in. .Sursttm Corda. Na afloop van de vergadering Wordrde-filmstrip „Dewerlige- weg", vertoond, waarbij de heer Baicker éen toelichtend woord zal spreken. (Zk red»ctie behoudt tdeh het reeht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme «tukken gaxo to di prullemamd), Deze campagne lijkt Wel heel goed en heel leuk, maar ouders weet U dat dan de jeugd.leert voor hun ge noegens te laten" betalen. Dit is op. zijn minst uitgedrukt, verkapte be delarij. Voorts ls het. gedekt door een schijn van liefdadigheid en z.gm. voor een goed doel. Op deze manier maken wij van onze jeugd kléine gangstertjes. Zoals in de USA, moet je, nueen kwartje betalen, anders gaat .de hele dag de bel. Dus heus geen goed middél voorhet goede doel. Ook zijn de gevolgen veel slechter dan net wellijkt, «en heel legertje* van kinderen gaat ongeorga niseerd aan de bel trekken, hoévelé moeders en ouden van dagen worden nü onnodig gestoord? Op hoeveel manieren heeft dit meer- of mindere gevolgen voor débovengenoemde?. Hoeveel trappen worden onnodig ge lopen?. Af Als nu het betalen van één kwartje de zaak oploste/ kunnen velen.-dit soort van gang accepteren, maar als men verder doordenkt is dit niet te' accepteren. Het is gebleken: dat wan neer men niet naar een zegeltje vraagt, een volgend kwartje geofferd moet worden. Ook hoeft het betref fende kind één kwartje niet te. ver antwoorden, ook hierin zitten ver keerde gevolgen. Kleine hummels gaan net ala de grotere ook belletje trekken, ontvangen ook kwartjes en zo is er een geval mij bekend dat een hummel c.h. -ƒ 2.00 heeft versnoept. De zegeltjes worden door andere kinderen van de deur verwijderd, dus weer een kwartje. De hummels klimmen tegen pas geverfde deuren omhoog om bij'de bel te komen wat ook niet altijd in de smaak valt. Laat Nederland of laat de overheid zich bedenken. Laat zij radicaal alle soorten van bedelarij afschaffen, dit past niet meer in een land waar over weivaart wordt geschreven, en zeker niet meer in het jaar 1956. We hebben nu zoveel wetenschap ter be schikking, dat voor elk probleem zeker een passende oplossing gevon den kan wórden.v. Wij Nederlanders geven via de be lastingen „wat des keizers" is, daar: aan ontkomen. %vij niet en willen wij niet aan ontkomen, doch Nederland of de overheid moet ook geven wat „des keizers" is. Laat allen daarvoor werken, dat lijkt mij het enige doel. Armlastige instellingen enz. moeten verdwijnen d.w.z. op één of andere manier tot oplossing worden ge bracht, en elke Nederlander of in stelling moet op zijn eigen twee be nen leren lopen, dat alleen kan een gezonde maatschappij geven Een. Schiedammer Deze week heeft de Vara-televlsie- club twee interessante kijkavonden. Woensdagavond 11 april, aanvang 8 uur. vindt er een rechtstreekse re portage plaats van de voetbalwed strijd Zwitserland—Brazilië vanuit Zürich. Zaterdagavond 14 april, aan vang 8 uur, is er weekendshow -'en uitzending van' het -Europees Dans- toernooi vanuit 't Kurhaus in Sche-. venfngen. Daarna volgt een Eurovi sie-uitzending -van-een^voorstelling, die het bekende Mouskouse circus in Parijs geeft. Oude'bad toch geopend Het nieuwe -opehluchtbad in Ke* thel zal op 1 juli niet geopend kun-; nen word en,, zoals aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen en het ls zeer- de vraag of het deze zomer nog wel het geval zal zijn.. Dit-is de schuld van delangdurige vorst, die het wérk tc Jang heeft lamge legd;' Met ralle macht wordt' er .thans gewerkt-aan de bak, de gebouwen en de Omgevende tuin; Geheel ge reed komt het bad vast niet, mis schien wel een gedeelte, dit hangt op een paar weken. Nu: is het'.zo, dat het weinig zin heeft,, önv' in; september het bad nog open te'stel len: dan kan men beter rustig af-, werken en volgend jaar .openen; Kan hét bad echter-al, half-„augus tus gereed zijn, ::dah; Zal hét wel prettig zijn-voor de schoolj eugdöm hier gedurende' de vakantie te zwemmen, zodat het dan overwogen kan worden om het openluchtbad" toch tn gebruik te nemen. Om de, zwemmers niet al te zeer te duperèh, is besloten om het. ou- de zwembad aari de Wést Franken; landsedijk toch maar weer in ge bruik te nemen. bij. het aanstaande seizoen; V' Men is thans al :bezig met 't op knappen en schoonmaken. De 25-jarige C; M; van T. uit. Schiedam sloeg met zijn bromfiets over de kop, toen hij gisteravond door een kuil in het wegdek van de warande- reed. Hij liep -verwon dingen op, die in hetGemeentezie kenhuis werden behandeld. Daarna kon hij huiswaarts keren. Bij de n.v. scheepsbouwmu. ;,De Hoop" te Schiedam -is met goed ge volg een ponton te watergelaten gebouwd voor rekening -van de Ge broeders Goedkoop N.V, te Amster dam. Aan deze ponton zullen nog twee zijpontons gekoppeld worden. Daarna gaat het geheel naar de fir ma C. Kraayeveld te Siiedrecht, die voor verdere afbouw tot een drij vende bok met een .hefvermogen van 30 ton zal zorgen. De ponton is 25 meter lang, 7.40 meter breed en. heeft een holte van 2—20 meter. „Stel. je ..voor een stormachtige koude avond. TJ zit alleen in de ka mer iets-te doen.. Bulten klinken op een trap voetstappen, die steeds na der komen. Hoe zou U er op reage ren? Kunt U dat uitbeelden?" vroeg de heer Rhuis. Een jonge dame stapt naar hetpodium, zit te kleumen, kijkt angstig of verschrikt by de niet.te horen naderende voetstappen en reageert opgelucht daarna. Na haar hèrhaalt een andere dame het zelfde spelletje en dan nog een. Want -bovengenoemde -vraag was een van de tests die gesteld werden' op de auditie-avond gisteravond in Arcade voor. d#> revue, die *door de S.G. tijdens de Vakantie-week wordt: opgevoerd. Dit was dan een test om de ac teer capaciteiten te onderzoeken van hen die graag een rolletje hebben Bij het inhaalprogramma voor de districtsklasse heeft het le heren- team van DWS twee punten behaald op het. Haagse;-CWP, In1 deze zeer matige wedstrijd bracht DWS de stand spoedig óp 4^-1 doör -doelpun ten van. Ten Bosch (3x) en Goed hart die weer voor het ie elftal was opgesteld. CWP- bracht .daarna dc stand op 43. Bij de. rust was dc stand 5—4. In dc tweede helft toonde de Haagse doelman z'n" talenten. .DWS's nieuwe aanwinst. Dokters, scoorde voor 2iin nieuwe club '6--5. Hierna zette DWS alles-op' alles-ren- liep uit tot 10—6.'. Wel maakten de Hage naars, nog, een tegenpunt doch kon den de nederlaag.niet :meér vërhin-- deren. Met deze overwinning be houdt DWS zijn ,2e plaats, op de ranglijst, samen mét. Wilton.' Fije? noord. V, i Het. 2e herenteam van DWS moest' het in Rotterdam opnemen tegen het nóg Ongeslagen Actief.2. Deze Rotterdamse ploeg vièl "tégen maar Schiedam stond bij dé' rust met 2—1 achter. In de tweede helft werd destrijd nog .harder endestand 3—3. Hét winnende, doelpunt 4—3 voor de Rotterdammers werd op on aangename wijze, yoor.'.DWS; ge scoord. By een vrije worp (17 me ter) stond, de Schiedamse doelman nog niet op zijn plaats zodat het voor Actief een klein kunstje was te scoren. DWS tekende direct- nt afloop protest, aan tegen dit doel punt. .r Heren 2 van Wilton kon het weer niet tot een overwinning brengen en. verloor met 5—0 van Animo 2 in Den Haag. In de eerste helft liet Wilton het beste spel zien, doch de .viermansvoorhoede wist niet tot doelpunten te komen: In de tweede helft was het de Haagse midvoor die voor vier doelpunten zorgde. Dat de score niet hoger is geworden is in hoofdzaak te danken aan in valler doelman B. Binnekamp die vele schoten op fraaie wijze keerde. Het 2e .damesteam van. Wilton Fijënoord spelèdë op Laag Zestien- hoven tegen Actief 2 en bracht de twee punten mee naar Schiedam. Met 45 wonnen zij -de ontmoeting. Dames 2 van DWS moesten, zoals was verwacht, het onderspit delven tegen het le team van Dynamo in Rotterdam. De eindstand werd 64. De juniormeisjes van Wilton ver loren met 5—9 van de meisjes van DWS. De jongens van. DWS zegevierden ook 'al over Wilton met -7—2. Het 2e juniomneisjeselftal van DWS had op de Ouaedijk bezoek van RODA 3. Zij verdeelden de punten 44. in de revue. Na de dames, de heren die van een denkbeeldige directeur een, uitbrander in ontvangst .gingen nemen. Voor een heel jeugdige as pirant-acteur werd het een uitbran der van het schoolhoofd overigens. Niet alleen de tonelisten kregen een beurt, ook de andere amateur revue-artiesten kwamen voor het keurende oog en oor van de heren Rhuis en Dorreboom, die de leiding hebben bij de opvoering van de re vue. Enkele zangers en zangeressen, gevoelig gehandicapt en daardoor onzeker dóórdat er geen muzikale begeleiding was. daarna musici, vooral accordeonnisten. Het werd echter pas goed toen de heer Rhuis (hij heet niet zo, maar laat zich' zo noemen) aan de accor deons vroeg: „Kunt u Johnny Jor- daan spelen?" Of ze het konden cn in minimum van tyd zong ieder mee. Daarna kwam het eerste danspaar op do vloer en zo walsten spoedig heel wat paartjes in de beperkte ruimte rond. Een reuze leut, die de stemming op deze auditie-avond goed weergeeft. Intussen hebben de regisseurs, bij gestaan door de bestuursleden van de sectie-toneel, de kans gehad een lijst op te'maken van de talenten, die zich aanbieden voor de revue. Zij weten nu wat zij voor vlees in. de kuip hebben en kunnen aan de hand van deze. wetenschap de re vue in vastere vormen gieten. Daar na volgen, dan meer gespecialiseer de keufings- en oefen-avonden en. zo krijgt de. revue, (die ln het teken, van de scheepvaart zal staan) de eind-vorm; -Uil De organisatoren waren best te spreken overdé opkomst.van' de amateurs eri er zitten'voldoende ta lenten onder, om van deze revue iets te maken. De S.C.V. „de Postduif* heeft de zer dagen een wedvlucht vanuit Go- rincliem georganiseerd over 37 km. A. v. d. Tuyn ging met de erepalm strijken en Jan Christen kreeg de tweede en de vierde prijs. Verder waren de uitslagen: 3, 12, 15, 28, 41, 47, 50 en 54 C. VerUnder.; 5 N. in 't Hol: 6. 18, 30. 32. 40. 46 Henk Cramn: 8 Thijin Weelie; 9, 13. 21, 49 J. Doejaaren; 10 E. Sroirren; 11. 3? A. v. d. .Grijp: 14. 25. 34. 35. 39. 63 J. de Koster; 16. IS, 23. 27, 33 G- Kieia; 17 L- Verheugen; 20, 45, 66 K. v. d Kant; 22. 42. 58. 65. 68 F. Eijkenbroei; 24, 51, 53 P. Hinten; 26, 64, 67 P. Dalhuizen; 29 J. Freij; 31 L. Crama; 36 Th. Jansen; 43 Joh. Brand: 44 C. de Tuinder; 48 J. Lips 52, 61 Gebr. Harmeien en Co.; 55 C. v. Tricht; 57 mevr. Bakker; 59 P Gouweleeuw; 00 K. Muilwijk. Gelost: 0 uur; eerste duif 9.31; laatste 9.39.00. De Katholieke. Film Actie Schie dam heeft gisteravond in het Mo nopole Theater dc Duitse film„So lange du da bist" vertoond. Een goe de rolprent, die zich in de filmwe reld afspeelt. Regisseur Harald Braun heeft een meisje de rol'van haar leven laten spelen, waarbij het gegeven op verfrissende wijze is aangepast, -Met deze filmvertoning is de filmcursus afgesloten; die in samenwerking met „De Instuif'! is gehouden- en waaraan vijftig, -be langstellenden hebben deelgenomen. Twee grote herdershonden hebben in- hetrecreatiegébiecL -tenwesten van.;de; sppórbaari- Schiedam—Vlaar.r dingen acht.-'kónljrianJ doódgebët'cn, dietoebehoorden, aan P, K.,- D® ei genaar van de honden móet -dé schade van ongeveer f 75 vergoe- deru - Zondagmiddag: >heeftpastoor C, Tol afscheid genomen van zijn oud- katholieke - gemeente ln hetkerkge- bouw- aan .de Dam. Na negen ja<r in Schiedam gestaan te hebben, zal hij naar -Amsterdam vertrekken waar hij een riieuwe functie aan vaard heeft.;Ditafscheid had plaats na de H.Mis gehouden, ter gelegen heid variVBelókcn Pasen co er be- stond grote belangstelling voor,, niet: alleen van de zijde van zijn gèmeen- teleden, maar eveneèns van de pro testanten kerken, waarmee pastoor Tol lang heeft samengewerkt. Ook wethouder Th. J. L. v.: d. Berg en gemeente-secretaris mr. N. J. Post gavén van hun belangstelling blijk. In zijn afscheidsrede verklaarde pastoor Tol dat het hem pijn deed om gemeente waar hij zo'lang,en zo "vruchtbaar hééft 1 gewerkt; te moetenverlaten, maar hij hield zijn blik, als een goédchristen, op de toekomst gericht, -Verschillende aan wezigen o.a. vj'ethouder v.d. Ber? en dr. 'Li' J. Gazemler; wensten hem veel goeds toe. waarna de gemeente leden dc gelegenheid kregen hutt priester voor het laatst- de-hand té drukken. In de pastorie werden hem ver volgens van .verschillende zijdege schenken aangeboden, o.a. een cas sette namens de gemeente, een scha- merlamp namens dc' oekumenische jeugdraad; Ook dc Schiedarrrse postduiven vereniging „De Blauwe Doffer" heeft deelgenomen aan de wed vlucht uit Gorinchgm, een afstand van'37 km. Gelost werd om 9 uur. De eerste duif kwam binnen om 9.37.34 uur en de laatste om 9.43.32 uur,-. De winnaars', zijn:. I 17,-- Berkhof; 2 6 v. d. Bant: 3 J, Flipse; 4" L. Lems; 5. 8II v. Leeu wen en Co.; .7 Sebrichts;9 A. van. Gogh: 10 30 v. Deursen; 12 19 A. Broeders; 13 M. Putters Zn.; 14.20 23 v. Gogh en Co.; 15 28 P. Morra; 16 Lïmborgh; 18 33 - Duivenbode; 21 26 38 Van Sloot en Co.;- 22 36 G. Breur; 24 B. van Gogh; 25 29 M. van Loopik. Co.;;-27 32 F. van Wijk; 31 Doment; 34 W. v. d. Hoe-, ven; 35 37 Itman;- diploma Doxneni Burgerlijke Stand GEBOREN: Geertruida D. J. d. ,v. A. J. Zoll en G. J. Munnik. Lam- bertina A. M. d. v. J. van Dongen en H. v. d. Lee. Barbara A. W. d. v. A. M van Vliet en G. Klepke. Maria J. d. v. J. M. Heger en J. Stavori- nus. Helena C. d. v, B. Germers en H. J; van Hagen. Joannes J. M. z. v. J. W. A. M. Mulder en J. M, Mulder Joanna L. M. d. v. J. W. A. M. Mul der en J. M. Mulder. Augustinus B. J. z. v. B. A. M. Melcehrs en F. ,P. Boerboom. Wilma d. v. C. Jacobsén en A. T. G. Baumann. Johanna d. v- W. Scheybeler en C. Poot. Catharina d. v. W Scheybeler en C Poot. Neeltje B.-d.' v. W. H, v. d. Horst en;H. Sas. Karei A. -Z. v. W. Jongste en J. M. Both. Antonius J. z. v. A. J. Voeten en A. M. J, de Munck. ComeUs J. z. v, C. Goedknegt en H. S. M. Verheij. - j OVERLEDEN: M. H. J. Hassing 68 j. echtgen. van P. J. A. Willems. Doordat het vierjarig zoontje van de familie A. -B„ Lange Nieuw- straat 121, een: petroleumkachel om- ver, gooide,, .brak ;er„-gistermorgen braud uit dn de^-keuken.^Men -slaag de er in het vuur met .emmers Waterte blussen, Asodatide1 brand weer 'die - uitrukte,, 'geen', dienst, be hoefde te doen, Le schade was gëring.v, - Gevraagd voor HET DISTRICTS CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSEBESTEIJDiNG te Schiedam een Gegadigden moeten leiding kunnengeven éh organisatorisch inzicht hebben. Salaris volgens rijksregeling, SoHfcitatlee richten- aan: Het bestuur van de Provinciale Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding der tuberculose, Balistraat 96 's-Gravenhage. j SHELL ri?y-SHELL NEDERLAND N.V., vrsagt voor haar kantoor te Pernis e Leeftijd 18—2S jaar. Minimum-opleiding MULO, kunnende typen. Ervaring strekt tot aanbeveling, Brieven, voorzien van pasfoto en uitvoerig* in lichtingen omtrent leeftijd, opleiding en prak tijk aan Shell Nederland N.V^ postbus 79, Vlaardingen, DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 ren. Grondverf 1J55; glans- verf: 2„45; plasticverf 3.25 en'3.00 per kilo. Vakkun dige/voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk; Broers- veld-37—41. tö. Passage, tel. 68039. Xato'i Molorvn di (A (A «A «•b Jkt Ac Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer 37,50. Frans Waltman; Rotterdam* Te koop aemgeb. sedijk 240, telefoon 68948. geen keus. Die moet naar „Sollngen". Scharen,, messen. Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Divan» Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorden vaa de nieuwste boeken, ls Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaaa 124. Telefoon 6S415. Verf. Komt u onze etalages eens zien; grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten 2.35. De verfhandel iriet de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, tel. 68039. AiJes op het gebied van glas in lood ^Aa»Ve" Gl«-ln- lood bedrijf- West F rank e- landsestraat 16, tel 662M,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1