't Verkeer zoekt zich nieuwe wegen door Schiedam m fes Na twee oorlogen op zee wil hij nóg varen! Schiedams toneel speelt Spook van de Vrijburcht* Grote moeilijkheden zijn er nog niet geweest AVONTUREN VAN EEN DONKEYMAN Woensdag 11. april 1956 Wie heeft iets verloren? VOOR MOBILISATIEKRUIS: Nu de Koemarktbrug is afgesloten Technische controle op het verkeer SZC verliest van Merwede WALOO-RIJSCHOOL 69915 KORFBAL Schiedam buigt voor die Haghe ODI wint verdiend jubilaris bij Hollandia De spaarcijfers in de maand maart Junioren-cabaret van Singelkwartier Tl UITSLAG PAASPRI1SVRAAG 5? 55 TT//" AT de huisgenoten ran dc 63-jarige Abraham v. d. Leye VY/ zich afvragenis hoe lang hij het nog zal harden bij de vy fabriek, waar hij sinds twee jaar werk aan de lopende band verricht. Want deze vader van tien kinderen, gezegend inet tivaalf kleinkinderen, die in de Zwartewaalsestraat woont, heeft aan land rust nog duur en zou het liefst zo spoedig moge lijk naar de zee terug keren, waar hij bijna 50 jaar heeft rond gezworven. Geen grote vaart meer, maar kustvaart, zodat de tijd tussen uitvaart en thuiskomst niet al te lang duurt. Eigen lijk is het een wonder, dat de heer Van der Leye dat wil, want de zee heeft hem het nodige aangedaan. „Kleine Brammetje", zoals hij bij de koopvaardij bekend staat, maakte gedurende twee wereldoorlogen levensgevaarlijke tochten over de oceaan. Maar het feit, dat zijn schip driemaal getorpedeerd werd, kon zijn hang naar de vaart niet bekoelen. Temeer niet daar hij op het water verbetering ran zijn gezondheidstoestand verwacht, die nu nog al wat te wensen overlaat We zijn eens naar dc woning jn de Zwsrtcwaalsestraat gegaan waar we de kieme zeeman thuis troffen met zün vrouw en 16-jarige zoon Piet. die nit;! de voorliefde van zijn vader op de binnenvaart de kost verdient. Aandachtig volgt bet tengere man netje de bewegingen van de vissen in het aquarium als we hem naar zijn belevenissen vragen. Over die oorlogsjaren is hij niet zo gemakke lijk nan het praten te krijgen, maar de vrouw des huizes helpt hem. op ■streek. En dan komen de verhalen los. een stroom van wederwaardig heden van alle windstreken en ook tegenslagen, die de zeeman niet on beroerd nebben gelaten en hun stem- pel hebben gedrukt op het ge2in. Md 13 naar zee Dertieu jaar was Bram toen hij zijn zin kreeg cn bij de haringvisserij kwam. waar hij zijn eerste ervarin gen opdeed. Die waren tenslotte van dien aard. dat hij op zestienjarige .leeftijd na een hooggaande ruzie de benen nam naar zijn geboorteplaats Rotterdam, waar hij als koksmaat p aanmonsterde op de Oceaan. Het .echte zeeleven begon toen eigenlijk pas. Bram v. d. Leye stond het wel 7 aan en in de loop der jaren groeide hij op tot een ervaren zeeman, die als trerrimer. "stoker, en donkeyman vele vaarten op vele schepen voor vele maatschappijen maakte. De grote moeilijkheden kwamen met de eerste wereldoorlog". Het va ren met graan van Noord-Amerika naar Rotterdam in dienst van de Re- 7 lief was ccn riskante onderneming. -."We hadden een kegel in de mast", vertelt de heer Van der Leye, „wat een waarschuwing voor de torpedo» bootjagers moest betekenen om 'geen. aanval op het schip te doeu. Helpen deed het echter niet: de schepen wer. den toch de grond in geboord. Wij ook; tweemaal. De eerste was de Eemdijk,. die'in het Engelse Kanaal ie grazen werd genomen en met een ...flink lek naar Southampton moest .worden gesleept. De tweede, de. Maasdijk ging in de buurt van hst eilandWight naar de kelder. De - stuurman, en de tweede machinist kwamen om het leven; de rest van de bemanning kon zich in de sloepen redden. Voor „mijnengeld" ,Van der Leye glimlacht even als hij vertelt, dat zijn moeder niet meer wilde dat hij ging varen. Wat doet een rechtgeaard zeeman? Hij vaart toch! En al varend ging Bram v. d, Leye een tweede oorlog tegemoet. „Alles wat vaart wordt getorpe deerd". in deze geest lieten de Duit sers zich horen in 1939. ...Toen heb ben we het werk er bij neer ge- - gooid", verteltde kleine zeeman; „het risico was te groot". Maar het gevatengeld (mijnengeld) gaf ten- slotte de. doorslag en. zo kon het ge beuren, dat de zeeman uitvoer in 1939 op de Nieuwland van de SSM naar Engeland. En dat er gevaar was bleek, maar al te gauw. De schepen, die onder bewapening in konvooi voeren, kregen het zwaar te verdu- ren,, zowel in het water door de tor- pedoboten als vanuit de lucht, waar de Duitse vliegtuigen hun boordge- schut afvuurden. Bommen op het schip afge gooid vielen juist aan weerszij den van de Nieuwland in het water,zodat er een ware paniek Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 25 uur: ,1 Pak hout; handdoek met badpak; bos autosleuteltjes. •Te bevragen bij de vinders: Speelgoedauto, C. van Kappel. po- pulierenlaan 24, Kethel; autoped, J. Scheffers, Strijensestraat 24; auto ped, Corpeteüi, Vlaardingerdijk 21.9; ring met sleutels, C. Baanveger, Boèrhavelaan lGOb; sigarenaansteker. Douw. Willemskade 43a; elastiekje met sleutels, F. Baan, Dr. Kuijper- laan 32; contactsleutels. Bronsgeest, Oosterstraat 80; koord met sleutel tjes. B. Leonmans, B.K.-laan 199a; grijsrode sjaal, ülrich. G. Verboon- straat 2; 1 p- rode kinderwantjes. Bu reau Ziekenfonds. Tuinlaan 90: zwart glacé dameshandschoen, J. Maisson. Julianaluan 100; 1 p. wollen heren- handschoencn. C. Baanvinger, Boèr havelaan 100b; bruine herenschoen CR), H. dc Jong, W. Brouwerstraat 2öa: alpinomuts. Muijsson. Fabri- straat 33; grijze handschoen (R). Ris- se. Hoofdstraat 249: gele sjaal. mevr. de Klerk. Iepcnloan 06; lederen riem. J. v. Krogten. Rozen laan 15; 1 pet en l p. groene handschoenen, Geclmans. L. Nieuwstraal 23b; blauw haarlint,; Peüt. p. de Hooghstraat 10a; rood bruine dameshoed. W. Brand. Sin gel 89b; regenjas. Th. v. Duijn, Pr. Fr. Hendrikstraat 8b; portemo.maie. Köneman. Alb. Thijmstraat 23b; kin dertasje, Broercn, Prof. Aalberselaan 32; aktetas. H. v. d. Have. Jan Ver- meerstraat 28; portemonnaie met in houd. B. dc Wolf. Alb. Thijmstraat 72b; herenpolshorloge. K. Scholte., Gordonstraat I2a; gouden oorbel. Wijnmans. Boèrhavelaan 83; valhelm met stofbr.l. A. Loch, Hoofdstraat 139b. aan boord ontstond,Een andere boot liep op een mijn en vloog de .lucht- in. Eén vliegtuig werd neergehaald en stortte brandend, in zee. Vijf schepen werden on derweg naar Londen' getorpe deerd. Velen kwamen om het le ven. De Nieuwland pikte de be manning van een gezonken schip op. Het gevaar was niet van de lucht en ook niet van het water. Heel de bemanning was op het ergste voorbereid. Het ergste gebeurde Dat ergste kwam. op 4 september 3941 om 11 uur 's avonds door een verraderlijke torpedo, die precies on der de kajuit in het schip sloeg. Donkeyman Van der Leye had zich juist aan dek begeven om een kop koffie te gaan halen, toen htf aan stuurboord de golven in een rechte streep zag breken. Twee dergelijke ervaringen „rijk" begreep hÖ on middellijk wat er gaande was en nog vóór het projectiel de scheepsromp trof, klonk zijn waarschuwingskreet over het schip. Maar te laat was het toch al. Het getroffen schip maakte onmiddellijk zoveel slagzij naar stuurboord, dat het gebruiken van de reddingssloe pen alleen maar gevaar kon opleve ren. Binnen zeven minuten was de Nieuwland geheel onder water ver dwenen en daarmee de kapitein, die op de brug wss gebleven en enkele bemanningsleden.De andere opvarende waren overboord gespron gen, en trachten zich vast te klam pen aan de wrakstukken van het ge zonken schip. Drijvend in zee In het nachtelijk donker drijvend op zijn zwemvest slaagde Bram v. d. Leye er in zich nan een trapleer vast te klampen. Het kreunen van een menselijke stem bepaalde de koers, die hij al „peddelend" aflegde. Even later kon hij het gewonde hoofd grij. pen van een Schiedammer, de ma troos Simon van Pelt, die in bewus teloze toestand dreigde te verdrin ken. Zich stevig vastklampend aan de trapleer slaagde Van der Leye er in het hoofd van de gewonde zeeman boven water te houden en zich voort te bewegen in de richting van een vlot, waarop zich een aantal mede- opvarenden had gered. Plaats was er op het vlot echter niet meer, zo dat de donkeyman met zijn last in het water moest blijven liggen. Een uur, dat dagen scheen te duren, ging voorbij, en nog steeds dreven de zeelui bevan gen.door de kou half bedwelmd in hét water. De kramp joeg Van der Leye door armen en benen, maar hij hield vol, hoopvol naar redding uitziende. Drijvend, aan de golven overgeleverd zag hij vijf Schepen, die in brand ston den (later bleek het „slechts" één in de brand geschoten tanker te zijn, die hij ronddrijvend vijf maal waarnam). En toen eindelijk dan zag hij de omtrekken van een schip. Het was een Engelse vrachtboot, die de- dren kelingen aan twird hees. De reis naar Engeland werd in de warmte van de machinekamer doorgebracht, waar de slachtoffer langzaam aan weer op verhaal kwamen. gen cn een oorlogslint „voor krijgs verrichtingen" in „oorlogsdicnst Koopvaardij" gedurende 3940—1945 met een oorkonde leggen getuigenis af van zijn volledige inzet. En wat te leggen - Het verhaal van „kleine. Branime- tje" van de koopvaardij zou biet vol. ledig zijn, als Ave niet vertelden dat hij ondanks alles na de oorlog weer gevaren heeft en dat hij hun kert naar een nieuw schip. En wat te zeggen van de vrouw, die: voor de schijnbaar onmogelijke taak stond om gedurende de oorlog helemaal al leen met een belachelijk klein inko men acht kleine kinderen in het le ven te houden, ze op ie voeden en groot le brengen? Wat te zeggen van het vervroegde pensioen yan de ten gere zeeman, dat zo gering iè dat' er hard bij gewerkt moet worden. Moge het voor Abraham v, d; Leye weggelegd zijn, dat hif tenminste nog eens het zeegat kan kiezen. VOORHEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rcmbrandtlaan 5. Bellen by ongeval; G.G, cn GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gcm. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens- dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstellin gen: Werken van Jan van Hsei (tot 30 april) en „Modern Gra fiek" (tot 6 mei). Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 uur: „Operatie Tirpitz". Monopoie, 2, 7 en 9 uur: ,,'t Begon in Shanghai". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Pers.ver. W.F. Lezing Jan Strljbos. Irene, 8 uur; Zonnegloren Toneel avond. Chr. Soc. Belangen, 7.45 uur: Ned. Ghr. Beambtenbond Jaarverga dering. Geref. Jeugdhuis, 8 u.: D.OK. Jaar vergadering. Blauwe Huis, 8 uur: Vara TV-club. Gezellig gezeten aan tafeltjes heb ben de leden van de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Bond van Oud-strijders., en dragers: van het Mobilisatiekriiis gisteravond in de benedenzaal van. het Musis Sa crum genoten van het goede spel' van de toneelgroep van- het Schie dams Toneel. Opgevoerd Werd „Het spook van de Vrijbuixht", een mid delmatige klucht met als enige ver rassing dat dit keer nu eens niet de kinderen maar; de ouders het hoog in de bol hebben. De heer C. J. van Luttervelt ver tolkte de hoofdrol in dit blijspel 5 n drie bedrijven. Hij was een nukkige kaashandelaar, wien het voor de Avind was gegaan en zijn streven is zijn dochters behoorlijk aan de heer te brengen. Daarvoor had hij zich vorstelijk op een kasteel gevestigd, maar de dochters .voelen niets voor de idealen van papa en zij wensen hun eigen weg te gaan. De conflic ten blijven dan niet uit. Het eind van het lied is dat de dochters toch doen wat zij,.van.plan zijn en voor papa zit er .niets anders op <3an zich te verzoenen .met de doodgewone hap py endings van zijn kinderen, Voor dat de meisjes evenwel met de jon geman van hun. eigen keuze kunnen trouwen vallen er heel wat brutale woorden. De eerste dialogen met Wéér varen! Op deze Avijze kon het gebeuren, dat de Schiedamse zeeman tot 27 de cember 1941 in een hotel in Londen verbleef. Toen kreeg hü een nieuw schip, want hoe kan het anders? er moest gevaren worden! Voor de KNSM ging de onverzettelijke zee man toon op stap, zo mogelijk met nog meer gevaar dan voorheen. Van. uit Engeland in oorlogsdienst van. de koopvaardij moest er met allerlei oorlogsmateriaal worden gevaren naar gevaarlijke havens in de Mid dellandse 5Iee, naar Oost-Azië en Zuid-Pacifie. Hoe vaak Abraham van der Leye toen uitgevaren is, welke havens werden aangedaan.hij weet het niet meer. Wat hij wel weet is, dat hij een verschrikkelijke tijd heeft meegemaakt tot' 1045 met tal loze gevaren, die hij liefst wil ver geten. In Londen is de zeeman door de koningin en prins Bernhard ontvan- Wanne er. men er ooit aan getwijfeld zou hebben dat de weg Botterdamsedijk Koemarktbrug Gerrit Verboonstraat Oranjestraat Nieuwe Haven. Burg. Knappertlaan de hoofd verkeersader van Schiedam is, dan kan men thans wel het be wijs hiervoor vinden. Thans,, nu de Koemarktbrug half opge broken is en een éénrichtingsverkeer ingesteld. Want de om leggingen die hiervoor nodig zijn hebben wel een duidelijke invloed op het verkeer dat van west naar oost trekt. In plaats van als één. dicht aaneen gesloten lint dat over de Oranje- en de Koemarktbrug trekt, is het verkeer nu uitgewaaierd over de gehele stad. Vooral in de spitsuren en dan nog in het bijzon der om vijf uur's middags wanneer Wilton-Bijenoord en de grote bedrijven rond de Wilhelminahaven de werkers uitbraken is dat heel goed te merken. 7 7 Het is nu eenmaal zo dat het ver keer altijd de kortste weg zoekt en de officieel aangegeven omlegging voor het rij verkeer' via de Nieuwe Haven Westerkade Rozenbur- ferstraat Nieuwe Maasstraat .ekstraat en zo over de Komngmne- brug is niet altijd de kortste weg. Dus zoekt thans een groot deel van de auto's de weg over de enige an- 3ere mogelijkheid: de Vlaardinger dijk vlaardingerstraat Dam Lange Kerkstraat en zo naar de BroersVest, ■Deze normaal toch al overbelastte smalle wegen, worden thans over stelpt door het verkeer; heel zwaar verkeer zelfs. Zware opleggers en 16-tons tankwagens kan men nu een verwoede poging zien. doen. om, zich hier een. weg door heen te banen. „Kleine Brammetje", de don keyman, in zijn hut op de laat ste vaart met de Alamak in 1954. Het bezwaar van de „bottle-neck" Koemarktbrug is zo verplaatst naar de mogelijk nog grotere bottle-neck Dam en omgeving. Overigens ont moet het officieel omgelegde verkeer ook zijn bottle-neck en wel op de smalle Koninginnebrug. Een heel on plezierig punt op de omlegroute. Een minder prettige bijkomstig heid is verder dat juist nu de Hoofd straat bij de Willemsbrug geblok keerd moet zijn, Avaardoor het ver keer de extra-grote omweg via de Rozenburgerstraat en de Nieuws Maasstraat moet maken, welke we gen gelukkig kort geleden aanzien lijk verbreed zijn geworden. Zelfs de aanleg van de nieuwe Spuisluïs, waardoor de Havendijk af. gesloten is doet zich nu des te meer als een obstakel gevoelen in het ver keer dat van de Adm. de Ruyter- straat. afkomt. 't Kippebruggetje Dit wat het rij verkeer betreft. Het rijwielverkeer deelt ook in de alge mene moeilijkheden, maar hiervoor bestaat er nog een extra afvoerlijn, n.I. het kippebruggetje over de Nieu- %ve Haven, dat nu ineens is bevor derd tot een belangrijke verkeers ader, zij het alleen voor de fietsers. Via de Branderssteeg snellen de fietsers op de Lange'Haven af om zich vandaar in verschillende rich tingen te verspreiden. Op de anders zo rustige Lange Haven heerst nu in het spitsuur omstreeks vijf uur een. drukte van belang. Voor de verkeerspolitie'betekent deze tijdelijke omlegging een hoop extra werk, want op tal van.;punten staan thans agenten geposteerd om het verkeer in goede banen te leiden. Het zal niet altijd even pijnloos gaan, maar grote moeilijkheden zijn er nog niet gemeld. Wel kan men, als men het oor te luisteren legt bij de „moeilijke" pun ten. allerwege een opgewekt „gekan.' ker" horen, maar toch schijnt het publiek zich er bij neer gelegd te hebben. In de Avetensehap Avaar- .schynlijk dat de verkeersmoeilijkhe den maar tijdelijk zijn en dat men daarna een verbetering (zij het geen Het miebelende „kippebruggétje" over de Nieuwe Haven is, tv eg ens de tydeiijke a/sluiting van de Koemarktbrug, plotseling verhe ven tot een oelangrijke verkeers weg voot lietsers. Op de spits uren trekken vele honderden ovér deze brug. grote), zal vinden in de oude bettle- neck, de Koemarktbrug. Gedupeerden Een ander bijkomend bezwaar van de wegomlegging is dat de win keliers aan de Gerrit Verboonstraat gedupeerd worden, omdat het aan tal rustig voorbij trekkende wande laars afgenomen is. Het is er roe zemoezig op de galerij en de men sen hebben nu minder gelegenheid om eens binnen te wippen. Bij de een is dat duidelijker te merken dan bij de ander, maar goede maan den worden «2r komende drie toch niet Aan de andere kant is er wel be grip voor de noodzaak van de ver breding van de brug en de verbe tering van de straat. De politie heeft gisteren een tech nische controle gehouden op voer tuigen. Er werden in totaal elf processenverbaal opgemaakt: zeven wegens technische gebreken, twee Avegens het ontbreken van de no dige papieren en twee voor over tredingen van de wet op vervoer van goederen. De stuurinrichting van een bestelwagen verkeerde in een dermate, deplorabele toestand, dat het voertuig uit het verkeer moest worden genomen. Voorts heeft de politie gisteravond acht fietsen, vier motorfietsen en een bromfiets meegenomen, die on-, beheerd en niet op slot langs de weg werden aangetroffen. De eige naars kunnen hun eigendommen bij de politie, terugkrijgen. Het eerste herenpoloteam van de Schiedamse Zwemclub heeft gig- teravond een 41 nederlaag te slikken gekregen van de Dordtse vvaterpoloclub Merwede, in de al daar gespeelde Wedstrijd, pit was wel te verwachten, daar de Dordte- naren een klasse hoger spelen in de competitie.. In de eerste paar minuten scoor den de gastheren reeds twee doel punten, Avelke stand tot de rust gehandhaafd bleef. Daarna maakte de Schiedammer P. Verlinde het eni^e tegenpunt. Toen D. van der Kuu Avegens een overtreding door de scheidsrechter iiit het water iverd gestuurd (tegen welke be slissing SZCprotesteerde) kon de 5ehieaamse ploeg wegens de nume rieke minderheid en ondanks haar goede strijd het niet meer bolwer ken. De eindstand werd 4—1. zijn jongste 'dochter zijn al een openlijke oorlogsverklaring en ais vechthaantjes komen later dé beide anderen dezelfde ideeën verkondï- gen. '7 Het publiek .heeft zich kostélijk- geamuseerd. Een aardig type Avas dc heer H. C. Poort, die als eein echte jonkheer van Heusden tot Leusden een poosje op het slot komt logé ren. Bij de opvoering vnn dit stuk van Mar Jansen en Gerard Nielen, had de heer L. Janse de. regie.. Fraai meubilair toonde als kostbare requi- sitön op de juiste wijze dé weelde, van de kaashandelaar.,-' De avond werd,, na" het zingen van het Wilhelmus, geopend door de afdelingsvoorzitter de beer P- van Rijn die de afgevaardigden van de zusterorganisaties welkoïn heette Advertentie LMJ «S ..w. Er is ditmaal lustig öp los geseoord m de meeste wedstrijden, waarbij korfbaltwaalftSllen uit onze stad be trokken waren. Zoals .te verwachten was. heeft Schiedam tegen Die Haghe t onderspit moeten del ven, maar ODI kwam uitstekend voor de dag door Rdam-zuid2 op eigen terrein te Ver. slaan. De wedstrijd Trekvogels—Suc ces is te elfder ure vervangen door Trekvogels—Sperwers,:, waardoor de blauw-witlen dus vrij kwamen. Schiedam heeft zich tegen Die Ha ghe nog geruime tijd staande weten le houden. De rood-zwarten namen zelfs na ruim 10 minuten de leiding door een verre treffer van D. Vermeu. len. Eerst na 25 minuten maakten de kanaries gelijk. Tot de rust kon Schie dam nog aardig partij geven, hoewel de Hagenaars toen reeds ccn 41 voorsprong hadden. Na do hervatting kon men echter tegen de betere tech niek en het daardoor hogere tempo van de thuisclub niet meer op. Op re gelmatige wijze voerde Die Haghe de slatid op tot 11—1 en kwam met deze monsterzege weereen stap dichter bij het ongeslagen kampioenschap. ODI was Rotterdam-Zuid 2 over de gehele linie de baas. Na 0—1 kon dc thuisclub nog gelijk maken, maar bij de rust was de stand l—3.in het voor deel van ODI. Na de thee vonden de Rotterdammers hot eerst dc korf. maar toen was het weer dc beurt aan onze stadgenoten, die tot 25 uitlie pen. Na 3—5 werd het 6—3. Ten slotte had Rotterdam-Zuid 2 het laatste woord: eindscore 46. De reservotwaalftallen van ODI kwamen eveneens goed voor dc dag. ODI 2 won met 3—2 op eigen terrein van ODO 2 cn ODI 3 kwam met een 12 zege naar huis op Blauw Wit 3. Het tweede twaalftal van Succes kwam zeer verzwakt binnen de lijnen tegen Chariots 3. Het Rotterdamse twaalftal won met niet minder dan 101. Mot nagenoeg dezelfde cijfers versloeg de kampioen Schiedam 2 het vierde twaalftal van Trekvogels, n.l. met 102. Schiedam 3 verloor met 3—1 A'an Zwaluwen 4. Tenslotte won nen de A-adspiranten van Succes met 0—11 van Het Zuiden C. Het jaarfeest van het Schie's Mannenkoor, dat 46 jaar bestaat, is gisteravond gehouden in het Verenigingszaal te Overschie. De hoofdschotel van de 'avopd was de opvoering van ..Vier mannen en een meisje", een blijspel in" drie bedrijven, door An joel Valo en Koos Brakenburg. Hét werd ge speeld door .de- Chr. Toneelver. „Inter Amicos". •Gisteren herdacht de heer3. F. Wessel, bedrijfö-assistént wonende Nic. Bcetsstraat" 48a, Schiedam, de dag, waarop hij vóór 25 jaar ja dienst trad bij de N.V. Branderij Gistfabriek Hollandia II. Om 11 uur werd. de jubilaris met 'zijn: familie len 'kantoreontvangen en: door ae directeur; in zeer waar derende woorden: toegesproken, on der: aanbieding van het gebruikelijke cadeau onder couvert. Verder ont ving de jubilaris bij monde van da heer F.-L. Geerdes, het. vererend getuigschrift namens de Maatschap» pjj' voor Nij verheid en Handel en de zilveren legpenning met inscriptie! Voorts sprak namens het gehele per soneel do'heer W: A. Plomp, even eens met aanbieding van een ca deau onder, couvert en werden me vrouw Wessèl bloemen overhandigd: In hartelijke bewoordingen bracht de. jubilaris dank voor de - steeds prettige samenwerking en voor alles wat hij: op' deze' dag mocht ontvan gen, waarna men nog enige tijd ge zellig bijeen bleef. In maart 1936 overtroffen bij de SpaarbankAnno 1820 te Schiedam de inlagen dc terugbetalingen met 225.427.02 (maart 1955 231.003,44) Het totale tegoed Van inleggers be droeg op 31 maart 1956 18.346.899.14 verdeeld over 41.477 rekeningen (oo 31 maart 1955 16.216.295,33 en 40.535 rekeningen). "Hierin zijn begrepen 6.266 reke ningen van jeugdige spaarders met 'n gezamenlijk tegoed van 104,562,78 (31 maart 1955 86.467.91, verdeeld over 6.113 rekeningen). In de bedrijven werd gespaard 10.016.40 maart 1955 f 9.264,— door dc Afhaaldienst werd^lri vier wekelijkse perioden aan huis opge haald 56.246.50 (maart 1955 in vÜf wekelijkse perioden 61.402,—). met spaarbusjes werd gespaard 14.294.05 (maart 1955 11396,30). Voor pasge borenen -werden 39 nieuwe boekjes uitgereikt. Bezien wij de cijfers van het eer ste kAvartaal 1955 dan blijkt dat bij allé diensten de besparingen sterk zijn toegenomen. Het inlegoverschot bedroeg in het afgelopen kwartaal 1.141.734,50 tegen 730.575,25 in het eerste kwartaal 1955, De jeugdige tonelisten van. het SingclkAvartier hebben gisteravond in het gebouw van Chr. Soc. Be langen een reprise gegeven van d« voorstelling die zij 20 maart hebban gegeven -voor de oudere leden. Dit maal was de uitvoering meer in het bijzonder bestemd voor de junior- ieden. Dezen waren overigens in niet al te. grote mate omgekomen..en .dan, 2oals'voorzitter A. Teerds.hct in zijn openingswoord opmerkte, meer om te dansen daarna. Toch was het cabaret, dat geboden, werd, best de moeite waard om te zien. Het was een bont programma van schetsen, zangnummersen mu ziek, dat toch in de smaak is geval len. 7 Voorde gemeenschap :Rottard&m van "het Humanistisch Verbond zal zon» dagmorgen om half elf in. de grote zaal van „Ons Huis" aan de Gouveme* straat spreken de héér \v. H- Lichtveld uit Den. Haag- Onderwerp; „De Huma. nistischa wereld en het rassenvraag stuk". f Advertentie IM.) -f-* Korte Hoogstraat 22 - Rotterdam cZruictiklsdi>ig etiza ApecieAiteit Kuikentjes maken cn de slagzin vinden, was de opgave waarmede talloze lezers zich prettig hebben bezig gehouden. De Slagzin „KOOPT IN UW EIGEN STAD" werd door velen ge- - vonden, zodat bet lot de prijswinnaars, moest aanwijzen. Hier volgen de uitslagen. De geldprijzen kunnen worden afgehaald aan ons kantoor: Lange Haven 103. De overige prijswinnaars ontvangen een brief, \vaar- mede zij de prijs bij de schenkerin ontvangst kunnen nemen. le prijs 40.—: H. C. de Rooy, Fabristraat 14, Schiedam 2e prijs 30.A. Magiéïse, Groenelaan Ï23, Schiedam 3e prijs ƒ20.—; G. van Rij, Parallelweg 174 a, Schiedam 1 alpino, beschikbaar gesteld door de Broekenkoning; J. W. Neid, Lange Achterweg 13; 1 damesblouse, beschikbaar gesteld door Fa. W. v. d, Burg: Mevr. J. van Leeuwen-v. d. Bout,, van Swinden- straat 64; 1 paar Ballerina Enkalons, beschikbaar gesteld door de fa. v. d. Leeden: Mevr. Roycrs, Puttershoekstraat 33; 1 taart, be schikbaar gesteld door Banketbakkerij v. d. Pas; Mevr. de Beer, Brandersteeg 5; 1 taart, beschikbaar gesteld door Banketbakkerij Het Westen: R. v. d- Zee-Koeverraans, Vlaardingerdijk 4; 1 waar debon a ƒ2.50, beschikbaar gesteld door Fa. W. A. Verwayen: Mevr. T. Janse, Laan 42a; 1 zonnebril a: 3.—beschikbaar gestéld door de Fa. v. d. Arend; Mej. Wymans. Huismanstrnat 84b;,l waardebon a. ƒ5.—, beschikbaar gesteld door Schoenmagazijn van Gils: H. v. d. "Wel, Abbenbroeksestraat 7a; 1 asbak, beschikbaar- gesteld door Foto Niestadt: Th. Hollander. Meidoomlaan i 16 (Ke thel); 1 waardebon a ƒ2,50. beschikbaar gesteld door De Goedkope Winkels; Mevr. J. v. d. Hul, Nw. Maasstraat 126; l waardebon 2.50, beschikbaar gesteld door De Goedkope Winkels: Mevr. Th. v d. Moer, Gordonstraat 15; 1 grammofoonplaat, beschikbaar ge steld door Fa. Hakkert; L7H. Schults, Rotterdamsedijk 24b; 1 taart,: beschikbaar gesteld door Fa. Kok: W. A. Timmermans,- Alb. Thijm straat 55; 1 waardebon a ƒ2.beschikbaar- gesteld door Schoeh- magazijn Excelsior: Mevr. A. Boef-Prooy, Thom. a Kempisstraat 8b; 1 doos zakdoeken, beschikbaar gesteld door Fa. W.-Janse; G. van Kampen. Wattstraat 34b: 1 palingworst, beschikbaar 'gesteld•door De Graaf's.Slagerij: P. Bijkerk. Galileïstraat ld; 1 raammedaïllon, beschikbaar gesteld door Fa. Aa Ve; S. Boas, Lange Singelstraat' 92a; 1 kleurenfoto. 13x18, beschikbaar gesteld door-Fa. K- van "Vuu- ren; A. Brussaard, Aleidastraat 34c; 1 sjaal, beschikbaar, gesteld door Herman Eyl: B. Wiegel, Nic. Beetsstraat 33a;1 theebeurs, beschikbaar gesteld door Willems en Ernsting: Mevr. C. v. d; Meer, Rozenburgséstraat 18a; 1 waardebon a 5.beschikbaar gesteld door Schoenmagazijn Dijkstal: J. v. d. Most, IJsselmohdesestraat 62; - 1 rijwielslot, beschikbaar gesteld door Fa. Hoppstein: S. J. Jansen, Kleingroenendal 11;'X Avaardebon a ƒ5.—, beschikbaar.gesteld door 7 Fa. Martens en Co.: Mevr. B. C. Krabbendam, Tollensstraat 27 b; 1 paar nylons, beschikbaar gesteld door Fa. D. B. Forehead; Mevr. Har te veld, Talmalaan 50; 1 waardebon ƒ5:—„beschikbaar gesteld door Maison-van Straaten; R. van /Smirreh.. Stationstraat Sb;l waardebon, beschikbaar gesteld door Waar dat wiel draait; Henk Elshof,. Nav, Maasstraat 2a. 7 - - '•'•7';y,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1