Circus BOLTINI start goed, ondanks regen Laatkomer Buitenliek gediskwalificeerd Vochtige voetbalstrijd Schiedam- Vlaardingen Er komen reclame-borden in Schiedam Het dubbele jubileum van Kettingf abriek „Schiedam" S.V.Vnaar Sittardia HOUTMAN Helse motoren knetteren in de sfeer en geur van het circus Wijziging Warenwet Ambtenaren verdedigen stadseer Biljart hoofdklasse 250 libre Van Soelen in 8 beurten uit Dammen Het persoonlijk kampioenschap Onderhoudende avondturenfilm Vrolijke Vagebond in Passage Het Chr.'Mann enkoor concerteert Feestavond van 4e Prinsenkind Kat.h. Kring: ,,'Tosca" Wie heeft iets verloren PIANO'S - 0BGELS De Snelle Vliet bomvt garage Gem. geldlening Ministers spreken over Nederlands- Duits verkeer Luchtmachtgroep in West-Duitsland Sowjet-leiders zien trots van R.A.F. In Nistelrode komt Ambonezenkamp 2 Zaterdag 14 april 19S6 De regen Bad de Zandvlakte in een modderpoel herschapen toen de schet terende tonen van het orkest vrijdagavond aankondigden, dat de openings voorstelling van circus Boltinl was begonnen. Zeker niet talrijk waren de Schiedammers, die de regen hadden getrotseerd om ie de circussfeer gezel- Jig te huiveren bij de sensaties cn de souplesse van de acrobaten te bewon deren. Het jzat de circusmensen niet mee deze avond en het mag nog een wonder heten, dat het jachtige gesleep dat "s morgens in alle vroegte was begonnen met dit resultaat eindigde: een voorstelling, die weliswaar te laat begon, maar die bracht wat de liefhebbers er van verwachtten. Diverse nummers van goed gehalte zorgden er vooral na de pauze voor dat het sombere, koude weer werd vergeten in een ademloze spanning. De alom geroemde typische circus sfeer werd deze avond vooral be paald. door het optreden na de pau ze, dat gepaard ging met het helse geknetter van de machines in. de Amerikaanse motor-rodeo cn de in vallende spanningstilte bij de toeren van de Bossle-troep op het hoge staaldraad. Bij dit laatste optreden werd-de spanning nog verhoogd, door de plotselinge kreten van de assisten ten en een stem, die het gehele ge beuren hoog in de nok van het cir cus scheen te beheersen. Onmiddellijk na de pauze begon nen de motoren te razen en dender den de motorduivels de piste bin nen, waar menselijke hindemissen met veel bravour via een springplank al rijdend werden genomen en. een brandende hoepel geen beletsel vormde om er door heen te jagen. Geen geur van paarden dus, maar de wellicht even prikkelende geur van knallende motorrijwielen. Nog meer sensatie verwekte het optreden van de Eossle-familie. die rustig over een schuin-oplopende staaldraad schreed tot in de nok van het circus. De bekende captain Bos- sle, die eens boven de Theems op een staaldraad balanceerde en die zelfs de Eifeltoren niet te hoog vindt voor zijn halsbrekende toeren, toon de zijn meesterschap op dit nummer door geblinddoekt langs de steile draad omhoog te schrijden en even zo achteruit lopend naar zijn uit gangspunt terug te keren. Een nummer van klasse was ook de luchtacrobatiek van de 2 Stan ley's. die hangend in eikaars ver lengde door de nok van het circus buitelden, alsof de grond daarvoor een minder geschikte gelegenheid vormt. Tenslotte hield het publiek de adem in bij de z.g. dodenrit naar de nok van het circus met een. motor over het dunne staaldraad, waarbij captain Bossle op de motor zat en zijn oudste zoon er onder aan hing. Op deze wijze rond de draad te draai en, zodat nu eens de motorrijder on der de draad hing en dan weer de m ede-onderrijder, bleek tot de moge lijkheden te behoren. Voor de pauze werd het meer tra ditionele circusprogramma vertoond met de heer Althoff met zijn goed gedresseerde leeuwen, en beren, di verse paardennummexs» waarin de familie Boltini van groot tot klein zijn bekwaamheid toonde, een knap pe dressuur van Rudölphie met gei ten, ponnies en bekwame poedels, een uitstekend rijwielnummer van The Eenelly's en knappe antippde- spelen van de beide Winclairs. Noe- Aangezien de Warenwet een wijzi ging heeft ondergaan voor wat be treft de straf- en opsporingsbepalin- gen, stelt de commissie voor de Straf verordeningen van de gemeente Schiedam voor om de gemeentelijke verordening op de keuring van wa ren in overeenstemming daarmee te wijzigen. Om praktische administra tieve redenen wordt er de voorkeur aan gegeven de oude verordening in te trekken en haar opnieuw, met de veranderingen, vast te stellen. De ge meenteraad zal hier de goedkeuring aan moeten hechten. men we tenslotte nog het voetballen de paard, dat Abe-geroep aan de jon gere bezoekers ontlokte, en de beide lilliputters, waarvan, de manlijke helft 2ieh behalve een verdienstelijk reclame-maker ook een handig acro baat je toonde, dan hebben we een indruk gegeven van hetgeen u bü een eventueel bezoek te wachten staat. Buiten voor de tent konden de be zoekers nog even huiveren bij de acrobatische toeren van de Bossle's op 40 meter hoge scheepsmasten. Deze foto staat beslist niet op zijn kop, maar toont de „salto" aan, die de Bossle's op hun uitgebouw de motor, draaiend rond de staal draad, maken in de nok van het circus. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F-H Backer, St. Liduinaslr, 53 Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tuin laan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten E.k, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstellen- gen: Werken van Jan van HaeJ tot 30 april) en „Moderne Gra fiek" (tot 6 mei). Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage. 2. 4.15, 7 en 9.15 uur. „De Vrolijke Vagebond". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur. „Het Purperen Masker". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum. 7.30 uur Tot steun in den Strijd Toneelavond. Sportfondsenbad. 8 uur Nat zwem wedstrijden Olymp. ploeg. Arcade. 7.30 uur Ontsp. ver. PTT jubileum met cabaret. Volksgebouw. 8 uur Gruno toneel avond. Tivolï. 8 uur Voetbalver. Kethel Blauwe Huis.' 8 uur Vgra TV-club. Zandvlakte. 3 en 8 uur Circus Bol tini Regenverlet kom niet voor in de registers van de gemeenteambtenaren als zy zich gaan voorbereiden op het jaarlijkse ambtenaren voetbaltoernooi in Amersfoort. Op 27 en 28 april is het weer zover, dan vertrekt de sterkste afdelnjgsploeg naar de stad van burgemeester Molendijk. Op het veld van Demos aan de Spicringhock heeft Schiedam gister avond een oefenpartij gespeeld tegen de collega's uit Vlaardingen. In de eerste helft was de buurgemeente overtuigend sterker. Toch zag het er geruime tijd naar uit dat de papieren blank zouden blijven, want de heer Van der Griend, die zich tussen de palen had gehuisvest, dartelde weer als in de roemruchte jaren van H-DVS. Helaas moesten de gastheren het hoofd buigen voor het technische overwicht. De groep uit Vlaardingen bestond hoofdzakelijk uit getrainde voetbal lers en zij slaagden er na twmtig minuten in de doelverdediger te dwingen hun een vergunning tot ves tiging in het doel uit te reiken. Twee maal schreven bedroefde en druip natte potloden het Schiedamse na deel. Daarna decreteerde scheidsrech ter Jan van Schijndel dat de elftal len het grondgebied van de tegen stander moesten gaan verdedigen. Het had inmiddels constant gestort regend, zodat de doelverdedigers die over de lengte van het veld naar hun nieuwe domein wandelden, tevens de gelegenheid kregen voor lange af standzwemmers te trainen, Rond de middenpias stond kalm en bewust van zijn autoriteit scheidsrechter Van Schijndel te wachten tot de teams zich gereed hadden gemaakt voor zijn sein voor het begin van de twee de helft. Het was zeldzaam dat hij de fluit onder zijn camouflagejas van daan moest halen, want zijn faam was voldoende voor de ambtenaren om zich bijna steeds aan de regle menten te houden. Supervisor Smit stuurde twee ver se krachten in het moeras tijdens dit korte oponthoud en hierdoor kreeg Schiedam stootkracht. De aanvallen kwam nu ook in het gebied van de buren en het samenspel werd gelei delijk heter. Een onverwachte uitval van de mannen van burgemeester Heusdens zou eerst nog het derde doelpunt veroorzaken, daarna gaf Schiedam geen krimp meer. Voort durend bestookten zij de uitstekende doelman, van Vlaardingen. Enkele kansen mislukten evenwel. Enkele minuten voor het officiële einde slaagde Schiedam erin de eer te red den (3—1) en het zag er naar uit dat de achterstand nog kon worden ver kleind. Heel droog echter floot de scheidsrechter voor het einde, minu ten te* vroeg maar dat kwam omdat het zo nat was. De Schiedamse ploeg was zwakker, doch het ploegverbana Was bij beide elftallen zoek. Tegen het einde Werd Schiedam een homogeen team. Het ziet er echter niet naar Uit dat Schie dam weer een ereplaats gaat bezet ten zoals bijvoorbeeld in 1954, toen de tweede plaats werd veroverd. De burgerlijke staat van de Schie damse ploeg zullen we niet vermel den omdat dertien man op deze der- In het biljart toernooi om het kampioenschap hoofdklasse 250 libre is gisteravond de speler Buitenhek gisteravond gediskwalificeerd omdat b« telaat kwam om zyn .wedstrijd te spelen. By is namelijk betaald voet baller bij sportclub Emma in Dordrecht en moet op vrijdag de verplichte trainingsavond bijwonen. Hij zou zo later komen volgens afspraak, maar gisteravond kwam hij eerst tegen half twaalf opdagen, te laat om nog te spelen. De wedstrijd RuggenbergVan Soelen was daarvoor ingelast. Bui tenhek heeft pas twee partyen gespeeld met nog vier voor de boeg, is dus achter en hondt het toernooi op. Om die reden heeft de wedstrijdconvtois- sie gemeend hem te moeten diskwalificeren. Overigens heeft dit incident de wedstrijdsfeer niet geschaad. Van Eijk won zijn partij van Ruggen- berg, die in dit toernooi al heel slecht op dreef kan komen. Het verschil in deze wedstrijd was slechts 53 caramboles, Quirijns re kende in 22 beurten met Van Soe len af, die op zijn beurt korte met ten maakte met Ruggenberg. Van Soelen maakte de kortste partij in dit toernooi, door zijn 250 caram boles in acht beurten te maken, en hierdoor een moyenne te noteren van 31.25. Toch zal a.s, vrijdag pas de be slissing vallen en zal de spanning er tot het laatst toe in kunnen blij ven. Volgende week heeft Van Eijk nog twee partijen te spelen, resp, tegen Quirijns en Ruggenberg, Van. de resultaten van Van Eijk zal veel afhangen. Van Eijk-Ruggenberg Van Efife heeft in 19 beurten deze partij gewonnen. Met 3 poedels had hij" slechts 4 beurten onder de 18, terwijl de meesten. dichtbij of bo ven de 20 lagen. Ook Ruggenberg speelde iets beter dan wij tot nu toe van hem zagen, doch bleef nog ver beneden zijn kunnen. Hij bracht het tot 197. Ruggenberg 250 197 19 23 10.30 Van Eijk 250 250 19 36 18.65 Van Soelen-Quirijns Quirijns was niet zo op dreef als vorige week en aanvankelijk zag het er naar uit, dat Van Soelen goed partij zou geven. In de acht ste beurt was de stand 5554. Na dat Van Soelen een serie van 36 had gemaakt antwoordde Quirijns met een serie van 92, waardoor hy een voorsprong van 50 kreeg. Hier na zakte Van Soelen terug en maak te Quirijns in de 24ste beurt de 250 vol. Van Soelen bracht het met verder dan 149. Van Soelen Quirijns 22 36 22 92 6.77 11,36 Ruggenberg-Van Soelen In de laatste wedstrijd ontpopte Van Soelen zich als werkelijke haofdklassespeler. Hoewel aarzelend begonnen met een score van 11 in de tweede beurt, beantwoordde hij een serie van Ruggenberg van acht met een van 71. Toen Ruggenberg nog één carambole erbij genoteerd bad volgde een serie van 84 vau Van Soelen. Een. serie van 71 en één van twee waren voldoende oho in acht beurten de 250 af te ronden. Ruggenberg noleerde slechts 49. Ruggenberg Van Soelen 49 8 11 6.125 250 8 84 31.25 Jubileum ds. van Noort Op woensdag 18 april wordt in de Bethelkerk een bijeenkomst gehou den, waarop het jubileum van ds. J. van Noort wordt herdacht. Toen ds. Van Noort 25 jaar predi kant was, is hieraan geen aandacht besteed, omdat op dat moment zijn echtgenote ziek was. De n.v. Publex uit Amsterdam zal in de toekomst dc exploitatie van de aanplakborden in Schiedam ter hand nemen. Dit als gevolg van een over eenkomst die gesloten is tussen b. en w. en genoemde n.v. die overigens in vele andere gemeenten deze exploi tatie verzorgt. Er komen in totaal 25 van deze aanplakborden, waarvan 22 stuks van acht vakken. 2 stuks van 6 vakken en een dubbelzijdig bord van 8 vakken. Elk vak 15 ongeveer een vierkante meter groot cn Publex betaalt de gemeente ƒ17,50 per vak per jaar. Dit brengt in totaal ƒ3570.— in de gemeentekas, hetgeen meer dan het dubbele is van de opbrengst van vorig jaar. Uit de bepalingen van de overeen komst blijkt overigens wel dat de gemeente zeer voorzichtig is geweest bij de verpachting van de aanplak borden, die door Publex aangebracht worden, maar volgens het ontwerp en de voorschriften van de gemeente. Voorts behoeft het aan te plakken materiaal de goedkeuring van de po litie, zodat er geen ongerechtigde reclame zal verschijnen op deze aan plakborden. Eén vak blijft gereserveerd voor de overheidsaankondigingen, terwijl per bord een vak gereserveerd wordt voor Schiedamse bedrijven of firma's. Bovendien krijgt de gemeente in ge- In de deze week gespeelde par tijen in de voorwedstrijden voor het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam werden de volgende resul taten bereikt: "W, Hoogje—J. de Wil de 0—2; D. BikkerA. v. d. Moer 02; L. Vrijland—G. v. d. Horst 2— 0: C. v. d. Horst—W. Koogje 2; C. W. SleeuwenhoekH. Bikker 2— O; J. C. Onïnk— H. Vosmeyer 2—0: H. BikkerJ. C. Oning 02; M. Jurg P. v. Noordennen 2-—0; H. Bikkei-— J. Westerveld afgebr; C. A. Haber- mehlJ. Westerveld uitgest.; P. v. Noordennen—'W. M. Pranger uitgest. Met 1 afgebroken en twee uitge stelde partijen en de laatste ronde van de voorwedstrijden in het voor uitzicht is de stand aan. de kop van e drie groepen op het ogenblik: Groep l: A. v. d. Moer en J. de Wilde; groep 2: J. C. Onnink en C. A. Habermehl en groep 3: M. Jurg «1 W. M. Pranger. Van deze zes spe lers is 66 procent reeds zeker van een plaats in de finale, terwijl de overigen in de laatste ronde een kans krijgen om zich definitief vei lig te stellen. Deze laatste ronde wordt gespeeld a.s. donderdag in zaal 10 van het Volksgebouw. Be langstellenden zijn. van harte wel kom. vallen van nood de beschikking over alle borden voor het plaatsen van bekendmakingen. In de verkiezings tijd moet Publex noodborden aan brengen voor het aanplakken van de verkiezingsbiljetten. De gemeente heeft zich dus wel in gedekt bij het verlenen van het ex ploitatierecht van de borden. Maar of het stadsschoen er door deze borden op vooruit gaat valt te betwijfelen. tiende april de stedelijke eer tracht ten te verdedigen. De krachtmeting was een goede oefening voor de be langrijke landelijke kamp in Amers foort. Voordat de sportieve gemeentena ren zich in het „natuurbad" Spie- ringshoek waagden was er veel hila riteit. Aan het administratieve con tact had namelijk wat ontbroken en zo kon hot gebeuren dat vriend en vyand in een wit shirt en zwarte broek op het* veld kwamen. Er kon evenwel wat worden gemarchandeerd en daarna begon een Schiedamse groep merendeels wit shirt de strijd tegen de mensen uit de vissers- stad. die een vreemd soort regen- boogtenu (met shirts van alle Vlaar- dingse clubs) droegen. Mouojjole vertoont: Wie niet op alle slakjes van on waarschijnlijkheid zout legt, komt tot de.conclusie dat „Het purperen mas ker" een alleszins genietbare avon turenfilm is. Sterker nog: een ge schiedenis, die weet te boeien en bo vendien nog amusant is. Een com binatie. die in dit genre niet al te vaak voorkomt. Het verhaal speelt zich af in bet Frankrijk van 3803, dat bepaald geen paradijs is voor de royalisten. Slechts weinigen weten te ontkomen aan de guillotine, Eén van die weinigen is René de Trevières, een jong edel man, die met ongelooflijke handig heid en een grote dosis flair Napo leons plannen dwarsboomt Voorzien van een paars masker haalt hij al lerlei sterke staaltjes uit. Zijn groot ste stunt is het bevrijden van een grote groep gevangenen juist op het ogenblik dat zij onthoofd zullen worden. Tony Curtis had aan deze figuur een dankbare rol. Achter het fatteri ge jongmens uit het begin van de film zoekt men nauwelijks de moe dige vechter aan. het slot, Minder overtuigend is zij'n tegen speelster Colleen Miller, maar zy heeft gelukkig haar gezicht en haar figuurtje mee. De Napoleon van Ro bert Comthwaite is nogal onbehol pen; het kost veel moeite om in deze man de toekomstige keizer te her kennen. CinemaSeope en technicolor doen. het uitstekend hij het bonte decor, dat mede voor de nodige sfeer zorgt Evenals Lutuska in Rotterdam ver toont het Passage-theater deze week de film „De vrolijke vagebond" met Rudolf Schock, Waltraut Haas, Paul Hörhiger. Willy Fritsch en Grethe Weiger in de hoofdrollen. Voor een verslag van deze film verwijzen we naar dê Rotterdamse bioscooprecen sies. Het Schiedams Chr. Mannenkoor (dirigent Jan van d:r Ree) geeft op donderdag 19 april een concert in Arcade. De voorstelling begint om 8 uur. Medewerkenden zijn: het Schiedams Vrouwenkoor, pianiste Ria Borgmeijer uit Den Haag, so praan Elisabeth Leguyt uit Amster dam en bariton Albert van Haaste ren uit Rotterdam, Op het programma staan a.m. Cboeur de jeurtes filles, C. Prank (vrouwenkoor), Chor der Jager, Von Weber (mannenkoor), Landerken- nung, Edv. Grieg (mannenkoor, ba riton en piano) V01 che sa pete, Mozart (sopraan), Wer in Lieb ent-, brannt, Smetana (bariton) en Reich mir die Hand, Mozart (sopraan en bariton). Voor de oorlogswezen De Stichting „Het Vierde Prinsen kind" hield gisteren een propagan- da-avond in gebouw Arcade. Het doel van de organisatie is oorlogswezen invalide en tot de leeftijd van veertien jaar ieder jaar een pret tige vakantie van veertien, dagen te geven. Getracht wordt die vakantie tot een bijzonder evenement in het leven van de kinderen te maken. Met personenauto's worden ze vervoerd en als vakantieverblijf worden mooie en rustige plekjes m Nederland ge kozen. De onkosten zyn evenwel zeer hoog. Vroeger gebruikte de organi satie de kampen van de D.U.W., maar deze zijn nu bezet door de Ambon- nezen en noodgedwongen moeten de kinderen bij particulieren worden ondergebracht. De stichting kan dus nog vele bijdragen gebruiken. Er zijn nu zeven kampen voor de pupillen van „Het Vierde Prinsenkind". De tweede voorzitter, mevrouw Schroot, sprak bij de opening een -kort propagandistisch woord. Het Schiedamse Vrouwenkoor met Ria Borgmeyer en de pianiste mevr. S. Plooy-Ploos van -Amstel verleende belangeloos medewerking. Het koor zong subliem een internationale lie derenschat. Vooral de werkjes van Mozart klonken melodieus en har monieus. De secretaris, de heer F. Hofstede, hield daarna een inleiding over de film „Het Licht brak door", die tot slot werd vertoond. De film is gro tendeels samengesteld uit 'oorlogs- journaals en fragmenten van repor tages, die gevonden zijn bij .Duitse officieren. Het leed van de oorlog, de strijd bij Arnhem o.a-, beheerst de twee eerste delen van deze documen taire. Zoals in de naam besloten ligt breekt het bevrijdend licht door het dreigend duister van de oorlogsellen de. In het derde deel is het al blijheid en zonneschijn. Dit slot is een kleu renfilm, waarin de oorlogswezen zelf de actrices en acteurs zijn. Het pu bliek krygt te zien welk een grote' vreugde en levenslust de kinderen in het zomerkamp opdoen. Het streven van deze nuttige instelling wordt door deze rolprent goed duidelijk ge maakt. Arcade was vrij goed bezet. Zondag gaan de rood-groenen. we derom op reis naar het zuiden om daar de strijd aan te binden tegen Sittardia. Daar beide ploegen de volle winst zullen willen grijpen, zal men elkaar weinig toegeven en het zal ook in deze wedstrijd niet aan spanning ontbreken. Door de nederlaag tegen Alkmaar is de positie van de SvV'ers op de ranglijst allesbehalve rooskleurig ge worden en de schotloosheid brengt van de road-groene vooxwaartsen een ieder tot wanhoop, behalve de tegenstanders, die hiervan al menig maal dankbaar hebben geprofiteerd. Mogelijk dat door een veranderde speelwijze de SVV'ers het vertrou wen in eigent kunnen weer kunnen terugvinden, want dit elftal kan. be ter- In de afvalrace zal men tot het bittere einde moeten volhouden en geen. enkele kans onbenut laten, wel ke er mogelijkerwijs nog in zou kunnen zitten, vandaar dat Jan van Schijndel en zijn mannon or alles op zullen moeten zetten om ditmaal met twee punten uit het zuiden te rug te keren. Dc reserves SVY 2 speelt a.s. zondag om 12 uur thuis tegen het Vlaardingse For- tuna, hetgeen, oen interessante ont moeting kan worden tegendeze voor de SWei's oude rivalen. SVV 3 gaat op bezoek by Sparta 3 en SVV 4 speelt om 10 uur thuis tegen Unitas 3. Voor de Katholieke Kring Schie dam brengt de Italiaanse Opera in het Passage-welter „Tosca". opera in drie acten van G. Puccini. De re gie berust bij Heinz Schade en mede werking verleent de Nederlandse Or kest-vereniging, dirigent Giuseppe Ruisï. De opvoering vindt plaats donderdag 19 april, aanvang 8 uur. Er heerste gisterochtend in Musis Sacrum een zeer gezellige stemming toen daar het dubbele jubileum van de Anker- en Kettingfabnek „Schie dam" werd gevierd. Dubbel omdat het bedrijf 25 jaar bestaat en omdat elf leden van het personeel, een groot percentage van het totaal van zestig werkers, van het begin af aan bij dit bedrijf werkzaam is geweest en dus mee jubileren. Het was in zekere zin ook een fa milie-herdenking, want president- commissaris de heer Th- M. Verhoeff kon zijn twee jubilerende zoons, di recteur P. Th. Verhoeff «1 proc. hou der C. M. Verhoeff toespreken even als de overige jubilarissen de heren F. Wessel, J, F. Klepke, T. Klepke, A. F. Middendorper, H. A. J. Prein, F. A. Klepke, H, Zuidgeest, L. Gor- zeman en B- Goedhart, die feestelijk met hun echtgenoten tussen de bloe men op het podium zaten. Er waren nog veel meer sprekers zoals adj. directeur A. J. Verhoeff, bedrijfsleider J. J. v. Eek, B. v. d. Borg namens de terwijl ,er tevens vele geschenken overhandigd werden. De heer C. H. Buschmnn reikte namens de Mij. voor Nij'ver- hcid en handel het gebruikelijke ge tuigschrift met bijbehorende penning uit. Het personeel had rich bij dit ju bileum ook niet onbetuigd gelaten en bood de directie een gebrandschil-, derd raam aan, vervaardigd door de glazeniers gebr. Henderiekx, voor- stellende een- smid omgeven door vier -symbolen- jiit do harde arbeid van het vervaardigen van de zware kettingen. Men bleef daarna nog gezellig bij een. waarna de jubilarissen, directie en personeelsleden eep feest-lunch genoten, 's Middags was er in het Parkhotel in Rotterdam een recep tie, waarbij vele Schiedamse'autori teiten zoals burgemeester mr. J. "W. Peek, wethouder Th. J. L. v. d. Berg, commissaris K. Rïjpma, en verder de vertegenwoordigers van bedrijven en handelswereld acte de presence ga ven. Volgende week vrijdag wordt het jubileum ...besloten, met een, feest-, avond in Musis Sacrum. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen S—12,30 uur en 2—5 uur: l p. zwarte dames- handschoenen; brume jongenspet; auto ped; houten autoped; gummibal; 2 halskettingen; 2 polshorloges; ring; wieldop; mutirboor; bril; bedrag aan geld. Te bevragen bij de vinders: Vulpot lood, G. Bervoets, B.KJaan 239a; rol- schaatssleutel. P, den Herder, Heren straat 45b; sleutel in étui. C. Steens, Marconistraat 81a; rozenkrans, G. Hoog land, St.-Jacobsgasthuis. J3.K.laan; ro zenkrans 3tl étui, J". Suttorp, Russische- straat 2g Rotterdam; rolschaatssleutel, H Vos F. de Hooghstraat 21b; ket- tinkje met sleutels, S- Verzeil Bos boomlaan 2; ring met sleutels, Bosma, Lorcntzlaan 30; balpen, R. Ltssmberg, Havendijk 14Za; bril, v. d. Vliet Dr. Zamenhoffstraat 85; straatstamper. L. Hagestem, Leliestraat 39; hond, inlich tingen me). E- Wuisman, Fa'oriplem 30b, tel. 64108; bedrag aan geld, A. Stormesand Zoutziederstr. 59b, R'dam; armband G. Wisse, Groeneweegje 70; tandje in zilver gezet, J. Rademaker, Lange Haven 134; zilveren kettinkje met klokje, v. d. Vlies. Groenelaan 85; bedelkettmkje F v. WaJsum, Voorne- sestraat 14: gouden ring. H, S13berden. Tieiman Oemstraat 8; rode autoped, Vermaat, Halteystraat 5a; plastic speel goedauto, L. Kok, BoerbaveJaan 72; groene autoped Verwegen Dr. Wibaut- plein 54; zwarte gJacé handschoen (r.), G. Booman Stationsstraat 82 II; 1 p. blauwe kinderwantjes, K. Meder, Jozef Ibraelstraat 4; rood met blauw kinder- w airtje (r.). v. Mansum, B.KJaan 274a; rode kindermuts. J Sijkctis v. Ostade- Jaan 20 b; groen met witte Lnkerwant, F. V. d. Sluis, Jan steenstraat 15; bruin glacé herenhandschoen, J. Hermans. Tulnlaan 22; pakje met aylonkousen. J, J. Prein. Vlaaraingerdijk 19b; bruin- Wit-gele kmderhandschoen v. d. Pol, Fabristraat 44; alpinomuts, A. v. Has- sel Belerlandsestraat 20b; wit kinder- schoentje. Douw, Wtilemskade 43; l p. bruine lederen handschoenen, Postkan toor, Tumlaan; 1 p, zwarte kaplaarzen, Willems. L. Nsciiwstraat 3S; 1 p. glacé dameshandsehoenen. M. den uil. Sin gel 60; zwart glacé dameshandsehoen Tl-), E. Koops, Engelsestraat 81, Rotter dam: 1 p. bruin lederen handschoenen, J. Hüntalder Bozenburgsestraat 19b; glacé dameshandschoen (1.) J. Wijnen, Numansdorpsestraat 8a; pakje inh. ny lon baby-schortje Bosman, Ampèrestr. 29b; t p witte gymschoenen, p. Ho ger werf, Verbrande Erven 5b; kano. in lichting politiepost Kethel; schaar. Goedhart, Fultonstraat I3c; buisje met kwik, N. v. d. Velden, Burg. van Haa- 1: en taan 522; schoolrapport Technische school, Afd. Beveiliging Wilton Fijen- oord, Vlaardingerdijk; 2 keukenmatj"es, P, v. Mil, Schiedamseweg 181. Kethel: beurs met inhoud, De Valk. L. Nieuw- straat 193; klnderportemonnale, Koe vermans Rijnstraat 15b; knipportemon- naie met inhoud, S. Veth J. Vermeer- straat 8a; portemonnaie met inhoud, A. Vollebregt, le Tumsingei 21; kmüer- portemorwaie. v Harmeien. Bilderdük- straat iflc; portemonnaie. Blom, Lange Singels trant 32; herenportemonnaie met inhoud, W, Bekman, Fabristraat 62; portefeuille met inhoud W. v. d, Gaag, VondeDaan 15b; aktentas met inhoud, C. Hermans, Bakkersbaven 5; knippor- tcmonnaie, N. v. DijK L. Nieuwstraat 159; portemonnaie met inhoud matroos P. Timmers a/b van „Corn. Drebbel", liggende bij Scheepswerf „De Nieuwe Waterweg"; schooltas met inhoud, W. v Zuuren, Nwe Haven 163/15; porte monnaie met inhoud, Chemische Was serij. Passage 10; portemonnaie met in houd, P, Korporaal Sneliiussingel 28a; portemonnaie F. Hasselt, Rubeasplem 15b; portemonnaie met inhoud chef „Hema", Rotterdsmsedijk; portentent, naie met Inhoud, M. Lourens, B.KJaan 183b. KERKDIENSTEN Ned. Hei-v. gemeente. Grotekerk: 10 uur ds, a. Sirag (Hiltegersberg)5 uur geen dienst en. 7 uur dr. P. J, Roscam Abbmg (Seheverüngen) opendeurdienst, Nleuwekerk: 10 uur dr. L, J. Cazeirues en 5 uur ds, A. Hoffman. Westerkerk: 9 en 10 30 uur ds. J. Gras (H. Doop) en 5 uur ds. B. Haverkamp (Nieuw-Lek- kcrland). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur da. J. D. Sm ids en 7 uur vie. A. v. d. Ban. Kethel: 10 en 7 uur ds. P, J. de Bruin. Geref kerk Oosterkerk: 10 uur ds G. Brinkman (H. Avondmaal) en 5 uur ds. G Brinkman. Piantagekcrk; 9 uur d3. W. A. Krijger (H. Avondmaal) en 4.30 uur da. W. A, Krijger. Julianakerk: 10 uur ds. E. J Oomkes (H. Avondmaal), 2.30 uur ds. W. A- Krijger H. Avond maal) en 5 uur ds. E. J. Oomkes. Ke thel.- 9,30 en 2.30 uur ds.'G. van. Andel H. Avondmaal). Ziekendlenst gemeente-ziekenhuis; 7 uur ds. A. Hebiy. Ned. He'rv. Geref. Bvang. Gebouw Ire ne: 10 uur ds, B. Haverkamp (Nieuw- iekkerlaad), Westerkerk: fi uur ds. B, Haverkamp. Ned. Frot. Bond. WestVest 92: 10.30 uur ds, jr A, Hebiy. Evans. Lutb. kerk: 10 ulir ds. A. Jense (Gouda). Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10,15 uur installatie, pastoor C. P. v. d. Berg door de Aartsbisschop van Utrecht mgr. prof. dr. A. Hinkel, Hoogmis van de Tweede Zondag na Pasen. Chr, Geref, kerk. Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan: 10 en 5 uur ds. J, V. Meijerlng (em, pred. Zierlkzee). Cbr. Gerer. gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds. M. J. Middel kamp. Oud-Geref. kerk. Jeugdhuis lange Haven 97; 10 en 5 -uur dienst. Baptistengemeente, Kerkgebouw Broersvest 53. 10 e/l 7 uur ds, J. Segaar. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst en 7.30 uur verlossiogssamenkomst, Gerrit Verboon- fctraat." 6,30 uur openlucht-samenkomst oJ.v. majoor en mevr, j. H. Drent je. (Advertentie LM.) Singel 1X4-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres De heer P. C. van Vliet van het reisbureau, en toeringcarbedrijf „De Snelle Vliet" te Schiedam heeft zich tot het gemeentebestuur gewend met het verzoek aan hem 1 n ei*fpacht te verstrekken een perceel grond aan de Kommiezcnlaan, groot 2800 m2r ten einde daarop een garage te bouwen met een werkplaats, ten. behoeve van zijn bedrijf. B. en w. zijn bereid hem de grond te verstrekken. B. en w, stellen, de raad voor, naar aanleiding van een ontvangen aanbod om een gemeentelijke lening aan te gaan van 1.000.000,— met een loop tijd van 5 jaar fixe, tegen een rente van 3??», op te nemen 1 augustus 1956, Dc opbrengst van. de lening'zal kun nen strekken tot dekking van kapi taalsuitgaven, welke in de loop van het jaar zullen moeten worden ge daan. ARTSEN OF ZONDAG In spoedgevallen zijn dit week einde te raadplegen de volgende artsen: D. Houthuysen jr., Swam- merdamsingel 43, tel. 68516; W. T. F. Nijenhttis, Burg, Knappertlaan 154, tel. 60880 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92 tel. 67856. Geopend is apotheek F. H» Backer, St. Liduinastraat 58, die ook gedu rende de volgende week' de nacht dienst waarneemt. Lezing Samen Bomven Mevr. 's JacobGoddard zal dins dag 24 april in het Volksgebouw voor de Vrouwengroep van de P. v. d. A. spreken over „Samen bou wen", een onderwerp dat al jaren in de algemene belangstelling staat Burgerlijke stand GEBOREN: Maria Th., d. v. P, M. Ozephius en J. F. J. de Heer; Mar- grelha B., d. v. Th. Reherman en P. v. d. Pluijm: Généviève J., d. v. H. J, Calon en B. D. Crathern; Aart J„ z. v. C, Hamerslag en A- v. d. Zou- wen; Carla, d. v. J. Schopenhauer en C. van Rij; Marinus G., z. v. R. Kemmer en G- H. van Uggelen. OVERLEDEN; P. Eversdijk, 54 Communisten iri V.S.; Stalin elimineerde joodse cultuur NEW VORK. Het Amerikaan se communistische blad „Daily Worker" bericht, dat de Sowjet- Unie onder valse beschuldigingen tegen het einde van 3940 een groot aantal Joodse schrijvers terechtge steld heeft en de joodse cultuur in feite geëlimineerd heeft. Het blad geeft Stalin hiervan da schuld doch geeft Uiting aan „grote ontevredenheid over het uitblijven van een uiteenzetting door do sow- jet-leiders van wat er gebeurd is." Zy dienen een verklaring te ge ven over de wijze, waarop dezo mis daden werden begaan. Het blad zegt indertijd de verklaring van het verdwijnen van de joodse cultuur al te ras te hebbeu aanvaard. „Wij zou den het socialisme echter beter ge diend hebben als wij dat (toen) niet gedaan hadden." DEN HAAG. De besprekingen die de Duitse minister van Verkeer, dr. Hans Seebohm, volgende week zal komen voeren met de minister van Verkeer en Waterstaat, rar. Al- gera, zullen tot onderwerp hebben de verbindingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek voor zover deze het spoorwegverkeer en het weg verkeer betreffen. In sommige kringen meent men, te oordelen naar In omloop zijnde geruchten, dat het bezoek van. mi nister Seebohm mede tot doel zou hebben een akkoord te bereiken inzake Rijnvaartvraagstukken. Dit is echter niet het gevat RAMSTBÏN. Een groep hoge officieren van de Nederlandse lucht macht onder leiding van stafchef luitenant-generaal waarnemer A. Ba» retta heeft vrijdag een officieel be zoek gebracht aan het hoofdkwar tier van de twaalfde Amerikaanse luchtmachtgroep in West-Duitsland. Het bezoek maakte deel uit van een program van genoemde lucht machtgroep om hoofdofficieren, van geallieerde landen te laten zien wel ke bijdragen de Amerikaanse lucht macht aan de Noordatlantische ver dediging levert, LONDEN. - Engeland zal Croesjls- jew en Boelganin een kijkje gunnen op de KAF-bommenwerpers, die atoombommen kunnen vervoeren. De Sowjet-leiders zullen 23 april een bezoek brengen aan de RAF-basis te Marham, waar een luchtvaartparade gehouden zal worden. Hieraan zullen, o.a. 12 Valiant bommenwerpers, die met vier straalmotoren zijn uitgerust, deelnemen. (Van onze correspondent) NIJMEGEN. De minister van Maatschappelijk "Werk heeft beslo ten het voormalig politie-opleidings- kamp in Nistelrode te bestemmen als woonoord voor de Ambonezen. De gemeenteraad van Nistelrode had het kamp liever bestemd voor huisvesting van eigen getneentena- ren. die groot gebrek aan woon ruimte hebben. De "minister achtte de woningnood van de Ambonezen nog veel groter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1