Cockie Gastelaars grootse SVDPW herstelt zich weer overspeelt Zuiderster C Beschonken jongelui met auto tegen WALDO-TAXI VOETBAL IN SCHIEDAM De eerste kampioen in Schiedam: Martinit 2 Kethels zomer-voetbal „Lied van de zee drama uit voorbije tijden H Schiedam verliest op het nippertje van Unicum Huishoudschool in 1955 10 jaar PTT-ontspanning Letste bieainkomsl van „Gruno" Opening van het seizoen Opbrengst, van het zwemtoernooi Burgerlijkestand Afd. Rotterdam Dronken man te water Tot Steun in den Strijd TER B RSIK KORFBAL Jaarverslag Tafeltennissers landskampioen SCHIEDAM KANTOORBEDIENDE (mnl. of vrl.) Maandag 16 april 1956 1 -Na de nationale zwemwed- strijden is Cockie Gastelaars a zaterdagavondin het - Sport- I ffondsenbad op sobere, maar Ifiiiéttemm indrukwekkende en Igigrootse .wijze gehuldigd. De 1-..Verbetering van Het reeds op 'haar- naam staande wereld- I|récor<l zette hiertoe de nodige juister bij. Het moet voor Cockie Gastelaars bijzonder I plezierig zijn geweest deze Ipprestatie in eigèn huis te kun nen leveren. En de Schiedam- k mers stelden het op hunbeurt l|ook heel er op prijs. Zij moeten Igevoeld ^hebben, dat er iets pgroots ging gebeuren. Dit bleek uit de massale opkomst Jvan 'ruim zeshonderd toe- schouwers, die het "Sportfond- ii senbad omzoomden. Onder hen J bevonden zich de burgemees- I'ter, mr; JV W. Peek, de com- I jhissaris van politie, ;de heer ||K. Eijpma en de voorzitter j van de Schiedamse Gemeen- I schap, de heer M. Holl. l^sEeit vande 'eersten die Cockie I'éeh i huidewoord toesprak was. de burgemeester. „Het; had in de be- lidoeling gelegen haar in een be- ■•.perkte kring in„het oude stadhuis te eren," zo zei mr. Peek, „maar het'- is .toch plezieriger voor de zwemster, dat dit te midden van haar ouders, en sportvriendinnen in |:,de;;;haar zo vertrouwde sfeer van 1 hét-.Schiedamse' zwembad geschiedt, I waar zy ónder gestadige training I „Van de bondscoach Peute in zokor- 1te tijd tot een enorme hoogte in de swemsport is gestegen." Namens de I gehele burgerij wenste :mr. Peek haar nog veel doorzettings- en uit- 1 houdingsvermogen toe, opdat zij I straks inMelbourne misschien het I ^schavotje" zou mogen betreden om I voor Nederland één van de Olym- Ipische medailles, in ontvangst, te I nemen. Daarna overhandigde de I burgervader haar een zilveren vaas- I le met inscriptie, verbonden met de I bestewensen voor haar verdere I sportcarrière en verder leven. I Namens de Koninklijke Neder- I landse-Zwembond sprak de heer P. kilt,;, penningmeester van de bond. 1 „Le.geloof dat hef de eerste keer 'is' I dat"-,onze" voorzitter Jan de Vries I niet' aanwezig is bij hetverbeteren B van veen; zo: belangrijk wereldre- leord,", zei de heer Lut. „Maar het is bijna onmogelijk voor hem ombij elke .verbetering van een-wereld-, record door-Nederlandse zwemsters I aanwezig te zijn, want jullie hou- I den niet op,"-békende hij lachend. I Namens de KNZB, kreeg zij een boeket fraaie rose-en witte anjers. 1 „Ik wil niet .zeggen, dat ik wist I dat' je 1 min.' 4 rsec. zou zwem-" llnen,"..zei de ere-voorzittervan de I S.Z.C., -de heer Whphers/ „maar. ik I heb-„>er- vaii - gèdrrórod^^Cockie schudde ongelovigjMiet ..hoof&i „Ja, - lik droomde.vanlhéngetal d4 en dat splitste ik in 1 en. 4, dus 1 min. en I 4 set.". I„Het is misschien een merkwaar- dige coincidentie, maar je zwom 11, min. en .4 sec. en wel op de 14e I ftj/rih" aldus de heer Putto, direc- teur van het Sportfondsenbad. ^Talrijk waren de^ geschenken die Cockie Gastel aars nog kreeg: van I de directeur van het Sportfondsen- 9 bad, van de Rotterdamse Dames I Zwemclub, van de 'zwemvereniging I ^Wilton-Fijenoord" enStart". I Twee kleuters van de* jeugdver- I eniging. S.Z.C., een jongetje en een B tneisjè iri badpak ..gestoken, boden I de „grote" clubgenote een prachtige fruitmand aan. I •'„•En zo nam oud en jong deel aan de huldiging van Cockie Gastelaars, I die zich in zo'n korte tijd tot 's wc- relds beste vrije slag zwemster I beeft; opgewerkt. fcDe grunneger veramen „Gruno"' I Schiedam, huil zoaïerdagoavend heur letste bieainkomst van dizze I winter, welke verzorgd wur deur I heur landgenoten oet Den Haag. Opvoert wur „Heur Ofschaid" van fAdvertentie IM.) ICCCaxXXXZasXttXXririrrrtrinrrinw'rifirYwv-Tyfxjyw* 67570—69915 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F.H Backer, St. Liduinastr. 53 Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tulnlaan 80. telefoon'69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag, (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot S.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van2 tot- 4 uur Iedere avond {behalve donder dags en zaterdags) van 7 tol 8,30 uur; des zondags gesloten.- Stedelijk Museum: Tentoonstellin gen: Wérken van Jan vdn Heel tot 30 april) - én .Moderne Gra fiek" (tot "6 mei). Geopend da- gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag én vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage. Alleen 8.15 uur. „De Vro lijke Vagebond". Monopolc, 2. 7 én 9 uur „Het Pur peren, 'Masker". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: r.-k. scholen Ouderavond. Zandvlakte, 8 uur: Circus Roltini. De schijnbaar onschuldige regen, welke vrijdag la gevallen, heeft toch nog enkele terreinafkeuringen tot gevolg gehad. Echter uitsluitend voor de zaterdagmiddag competitie, waardoor PPSC en GSS VTijaf kregen. Zon dag kwam geen enkele afkeuring door. Voor de KNVB heeft Excelsior *20 op eigen terrein zich goed geweerd tegen Celeritas en de wedstrijd met een gelijke stand afgesloten. Schiedam deed het op eigen terrein tegen Flakkee minder goed en verloor met 23. SVDPW heeft zich weer eens van de goede kant laten zien en won met liefst 71 van Zuideratef. Het bestuur van de Voetbal Ver eniging Kethel. .heeft .zaterdag haar sluimerende aanhang uit de win terslaap gewekt. De lange avonden staan weer voor de deur en dan gaan de bewoners van tuindorp "Kethel de deur uit om naar de voetbalvelden van Pieterman gaan. Dit gebeurt al jaren en zes jaar geleden bleek Kethel weer zo veel actieve voetbalenthousiasten te bevatten dat tot de oprichting, van een voetbalvereniging besloten werd. De ongeveer honderd leden van WK zijn van diverse pluimage, sommigen, dragen in de winter het shirt van één der plaatselijke'clubs en anderen voetballen uitsluitend in de "zomer in 'hun VVK.' Nadat de" KNVB enige jaren -geleden - ook de „wilde" en „halfwilde" voetbalor ganisaties ih het grote georgani seerde gezin opnam is ..VVKT over gegaan tot geregelde zomeravond competities. Eerst waren de ont moetingen met de toevallige toe schouwers incidenteel, doch nu deelt het besuur van VVK de tegenstanders In twee afdelingen in. In groep A met het eerste elftal van VVK de vermeende sterkste teamsen in groep B met het tweede elftal de overige. De .wedstrijden trekken altijd veel belangstelling en de kameraadschap heeft een ander niveau in zulk- een bedrijfsvoetbal- competitie. Om weer eens kennis met elkaar te. maken hield WK zaterdag haar jaarfeest ih Tivoli. De huidige goede samenwerking met de auto riteiten in de sport werd gesym boliseerd door de aanwezigheid van enkele afgevaardigden. Na-het welkomstwoord van voorzitter F. Bijl, die mededeelde dat. het start schot-op maandag 14 mei zal wor den gegeven, namen The Confetti Stars de toneelplanken in bezit en de microfoon ïn handen. Zij zorgden dat de talrijke aanwezigen zich buitengewoon vermaakten. Een on afgebroken reeks van muziek, schets en zang bracht er de goede stem ming wel in. De collecte, die zaterdagavond tij dens de" nationale zwemwedstrijden in het Sportfondsenbad te 'Schie dam is gehouden voor het Mr.' Bie- renbrooaspotfondSi- heeft een .be drag van f 137,79 opgeleverd, Verder wordt verwacht dat onge veer, zes honderd gulden aan baten overgemaakt kan worden. Geboren: Lucas F..-Z. v. W. Koer sen en V. A. M. Meijer; Patricia, d. v. W. M. van der Most cn L. C. Klap wijk: Thomas J.. z. v. Th. H. Gloude en N. Timmers; Carlo, d. v. W. A. v. d. Sloot en A. R. van Weert; Wil helmus L. M., z. v. Th. M. J. Scholte en Th. L. M. Weeland. Overleden:. J. C. Punt 83 j.; N. A. Knijpers 87 j.; G. Schellevis 86 j. Vier jongemannen, onder invloed "van sterke drank, strandden zondag avond omstreeks kwart vóór tien ln een auto met een daverende-klap tegen "een lantaarnpaal op de Singel tussen .de Wattstraat en de "Van Leeuwenhoëkstraat. De bestuurder, j de 24-jarige behanger J. F. T. uit Rotterdam, die de auto van zyn vader had weggenomen, zonder in het bezit van een rijbewijs'te zijn, werd door de klap achter het stuur weg geslingerd en lag. met een blbedende hoofdwond óp straat. De drie andere jongemannen, die eveneens gewond, werden, verlieten de auto cn kazen het hazepad. Een van hen, de zeventienjarige lorrenkoopman N. DL uit Rotterdam zakte na énige stappen in elkaar en werd met een slagader lijke bloeding op de weg gevonden Beide gewonden zijn naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd, waar op de bestuurder de bloedproef is toe gepast. De zwaar beschadigde auto is naar het hoofdbureau van politie gesleept" Excelsior-Celeritas 1-1 Excelsior heeft gisteren geen krimp, gegeven tegen het sterke Celeritas. Hoewel deze-laatste voor de rust wel sterker was, slaagde Excelsior er toch het. eerst in een doelpunt te scoren- Een goede voorzet van links, na een algemene .Schiedamse aanval, werd door Huet keurig ingekopt 10. De vele aanvallen van Celeritas werden keurig door het goede werk van Lam onderbroken, waardoor de tegenpar tij geen kans .kreeg om te doelpun ten.' 'i:" Daar na maakte de Exeelsior-ach- terhoede een kapitale fout. Toen een der Cileritas-spelers de bal krees toegespeeld meenden de achterspelers dat deze speler buitenspel stond. Waar de scheidsrechter noch - de grensrech ters zulks constateerden, kreeg de speler een gemakkelijke kans om da gelijkmaker te scoren, 11. Bij deze stand is het gebleven. Schiedam-Flakkee 2-3 Beide verenigingen zijn naaste bu ren op de ranglijst, Toch heeft Schie dam en nog wel op eigen, terrein, beide puntjes moeten afstaan. Toen er ..tien minuten gespeeld was, kwam een aanval op het doel van Schie dam. Doelman v. d. Poel weerde zich' goed, maar het derde schot ging onhoudbaar, in 0—1. Na twee' minuten was de stand reeds 02. De verdediging meende dat een Flakkec-speler buitenspel stond en. greep dus niet in. Zulks deed de scheidsrechter ook niet, waardoor de stand 0—2 werd. Na de rust werd het spel van Flakkee wel wat erg hard en de •scheidsrechter gaf eenwaarschu wing. Na een kwartier in de tweede helft,kreeg, rechtsbuiten v. d. Ven van Schiedam de bal van links toe gespeeld waardoor hij kon doelpun ten. 1—2. Twee minutenlater vergrootte Flakkee de voorsprong toén. de mïd- voor van 'grote afstand onverwacht een uiterst hard schot -loste. 1—3. Na 25 minuten spelen kreeg Renierse het: op de heupen. Hij ging er in zijn eentje vandoor tot vlak. by het doel en maakte er -23 van. Hierbij bleef het. Zuiderstër-SVDPW 1-7 In de éérste'speèl-periode ging'het spel''vrijwel gelijk, op en namen de gasten' na .een" kwartier spelen de leiding door een. goed doelpunt van rechtsbuiten v, d. Vlist. Na 25 minuten maakte de midvoor van Zuiderster de stand gelijk. 11. Na de rust ging SVDPW al vlug uit een heel ander vaatje tappen. Het bleek dat zij de. juiste vorm- te pakken hadden' gekregen, waardoor aanval op aanval op het doel der tegenstanders werd ondernomen. De druk werd onhoudbaar en de doel man van Zuiderster moest nog 6 maal de bal uit het net halen. Feijen zorgde voor? 4. doelpunten; terwijl .v, de Vlist en Ou wens elk nog een doelpunt voor hun rekening namen. Martinit-N'kwartier 4-0 Martinit heeft het tegen Noorder kwartier niet al te moeilijk gehad. Het is 4—0 geworden, hetgeen de thuisclub blijkbaar-genoeg vond. Over alle linies was de thuisclub sterker dan de gasten. Na een kwar tier had Martinit na enkele aanval len reeds succes, toen Schrumpf een toegespeelde bal keurig inkopte, a-0. Kort hierop, reeds na enkele mi nuten, was net A. Gouka, die de stand op 2—0 bracht. Zo bleef het tot aan de thee. Kort na de rust kreeg Martinit. een strafschop toegewezen, welke on houdbaar door Schrumpf werd inge schoten. 30. Deze speler krees nog tweemaal "de kans om le scoren; slechts van een maakte bij een goed gebruik, waardoor de stand 4—0 werd. Bij de tweede strafschop schoot hü naast. Het bleef 40. WF-Crooswijk 4-2 Crooswijkis geen gemakkelijke tegenstander en geeffc zich niet zo vlug gewonnen. Hoewel W.F. al heel W. Niewald. Zoal was nuver voL Speulers hebben best speult, be- r.oam Anneke; mensen hebben voak lacht moar dou Anneke ofschaid nomen haar, haarn bult mensen brok in keel. ..Het lied van de zee'' van A. I van 'der Lugt zong zaterdagavond I in Musis Sacrum. Boven en bene- I den was de Musis tot de laatste I plaats bezet, want de Schiedamse Arbeiders Toneelvereniging „Tot Steunin den Strijd" telt de niet geringe aanhang van vierhonderd 1 donateurs. Het vissersspel „Het lied I van de zee" 4s als een oude botter I van de hellinghalen en in vers l.water: weer. eens de drijfkracht pro- B beren. Dit experiment is zaterdag I slechts ten déle gelukt. Deopvoe- ring. was ;-zeker niet slecht, het stuk l isieen gezellig praatgeval en enkele I types werden zo goed vertolkt dat I het:voordeel van de lach al ge- I wonnen was. Toch-zijn er wel. enige Ibezwaren. Het-gegeven is- tesimplis. |.tisch om nog geloofwaardig te' kun- I oen zijn: .Een nadeel was ook de I moeilijkeén uiteraard veel tijd: I vergende decorwisseling Tüsseh het Teerste en tweede i én:, weer tussen I het tweede en derde bedrijf; Na, I het tweede1 bedrijf was het pauze. Tzodat het hiaat 'toen niet - ontstond I maar de eerste keer was dit op- onthoud storend. •VvAan het góede spel van.dc.tpne- listen kunnen deze bezwaren even- wel geen afbreuk' doen. Giel Poot, |:dé-: stuurman van de „Vrouwe B Maria': (H. v. d. Roer) .wordtver- ïiéfd op Zwarte Door,, dé dochter I 'vande f waard' vanHet Anker. I Dóó'rtje krijgt zoveel vatop, hem, I dat hij van plan is niet meer met I zijn- vrouwe" naar zee te gaan. I Dan komt het hele dorp in de Tweer. De intriges en kletspraatjes I Zijn legio. Als Giel Poot niet naar I zee gaat, .heeft het leven voor. het I dorp geen waarde meer. Met som- I bereV: gezichten hangen de schip- I pers over de tafel en.traag, melan choliek drinken zü hun traditionele bakje koffie. Schipper Eiceraam is het zwaarste geschut in dit ver haal van weeklachten. Hij brengt Poot, er weer toe naar zee te gaan. Goed spel zagen wij van de heer -P..Rodenberg, die als Koossie (oom van Giel) heel watmoest morali seren: en daarbij het eigen karak ter van oude vissersman goed wist te behouden. Het orgel wijf Sien Slons (mev. N. Rodenberg-de Vogel) was een gehaaide, radde juffrouw, één van ?de dorpstypes 'en met haar vinnige ressentimenten tegen' de gemeenschap zo goed uitgebeeld, dat zij telkens weer de zaal tot schate ren" bracht. De man waar het om draaide,, die het daarom bok het moeilijkst had. de -heer van de Roer, is niet ten volle geslaagd - in zijn streven het dilemma uit te beelden. Te vlot stapte hij over van zijn liefde voor v het meisje naar zijn liefde voor de zee. Zulk een dramatisch zielsgevecht vraagt meer uitbeel ding. 'De spanning om het conflict ontbrak- nu en daardoor,' werd de sfeervan een dergelijk probleem uit een voorbije periode niet. be naderd. Overigens wist de heer van de Roer zich wel door de moeilijk heden heen te slaan, maar de nodige greep op zijn omgevingkreeg hij niet; Daarvoor bleef alles te sta tisch-terwijl de bedoeling van de auteur het oproepen van een vul- canische uitbarsting zal zijn ge weest. De decors waren schitterend. Het publiek dankte na afloop *nthou- siast. De heer J. van de Graaf begroette de aanwezigen bij de aanvang en. hij besprak het ver- enigingsnieuws op deze laatste - avond van he seizoen. Onder de invloed van sterke drank geraakte de 27-jarige ijzer werker C. D. K. - uit Schiedam za terdagmiddag, omstreeks" half vier bij de Koemarktbrug te water. Toen men er met 'een bootje niet 'in slaagde de man op het: droge té brengen, kwam een agent'van", de.' politiepost met een. lange ladder te hulp. Op deze wyze slaagde men er in de man uit het water té halen. Hij had geen nadelige gevolgen, van de duik in het water' opgelopen. Zondag zijn te Londen, zeven schepen met Nederlandse, aardappe len aangekomen- De aardappelen zijn ïn gróte haast aangekocht we gens het tekort dat- in. Engeland door de vorst van februari is ont staan. Men verwacht, dat dit tekort- nog ongeveer zeven wekenzal du ren; In 'totaal zijnin .Nederland 150.000 ton aardappelen besteld. Advertentie IM.) Agent Ralelgh.en Fougers RIJWIELEN SPORTHUIS GROTE MARKT 3 spoedig in de aanval ging. was het spel van de voorhoede niet zo, al* wij de laatste tijd van hen gewoon zijn. Het duurde nu een kwartier, alvorens het eerste doelpunt door Schell werd gemaakt. Van de Spek liet een keurig staal tje voetbal zien. Een toegespeelde bal ging van zijn voet met een keu rige boog, hoc-g in het doek 2—0. Crooswijk, dat tot nu toe op de man had gespeeld, ging van tactiek veranderen en ruimde met verre trappen,. .Hierdoor werd de eigen voorhoede aan het werk gezet. Door een misverstand iri de verdediging van W.F. werd het 2—1. Hierdoor aangespoord- bleef Crooswijk door- ^etton en de stand werd zelfs gelijk. Na de rust had W,F. windvoordeel, waarmee te; weinig rekening werd gehouden, en de; bal te hard gespeeld. Schell bracht echter de stand op 3 —2 en uit een strafschop op 42. Martinit 2 hampioen Martinit 2 is door de overwinning kampioen geworden. WJ. 2 heeft sportief getracht dit nog te verhin deren, maar vergeefs, v De, AV.F.-speires waren het af en toe blijkbaar niet eens met de be slissingen van descheidsrechter en raakten hierdoor gedeprimeerd. Ten slotte won Martinit 2 met 8— 1 en behaalde hierdoor het afdeling» kampioenschap; W.F,-speïers compli menteerden de gelukkigen direct,- VERDERE UITSLAGEN S.F.C—Germinal 1—2; Dirksland— D.R.Z. 1—1; Aeolus—D.H.S. 2—7. Bijeenkomst Coöp. DES en NW-Bestuurdersbond Dinsdagavond 24 april wordt ér in het Volksgebouw een gecombineerde bijeenkomst gehouden van bestuur ders en ver trouwensled en van de bij de NVV-Bestuurdersbond aangeslo ten organisaties en de Coöperatie D.E.S. De heer H. J. ,v. d. Bom, oud- voorzittér A-N.M.B., houdt een inlei ding en verder worden er films ge draaid. In het jaarverslag 1935 van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstreken wordt weer melding gemaakt van de slechte toestand'van het schoolgebouw (de scheurvorming en verzakking zet zich voort), die de leiding met gro- Met een opgewekte en drukbe zochte feestavond in Arcade heeft de ontspanningsvereniging van de P.T.T. in Schiedam zaterdag het 10- jarig bestaan van de vereniging ge vierd.. Zoals liet bij een - jubileum avond gebruikelijk is, kwamen er eerst een reeks sprekers voor het voetlicht, waarvan de rij werd. ge opend door het hoofd van de dienst in Schiedam, -de heer A. Kuyper, die op het belang van een goede ont spanning wees, daar de prestaties vooruit gaan. wanneer de band tus senbet personeel versterkt wordt. Daarna spraken namens het dis trict Zuid-west de heer Weima en de heer Slierendrecht namens de zustervereniging in Rotterdam. De heer Jansen vertolkte de gevoelens namens de leden uit ;wier naam hy bovendien een nieuwe.vlag aan bood.. AI deze huldigende woorden gingen vergezteld van materiële blijken van waardering. Voorzitter 'A. Verlinde tenslotte vertelde er trots ot> te-zijn dat de tafeltennisploeg van de Schiedamse postmensendiezelfde middag het landskampioenschap had. gewonnen van de P.T.T.-competitic; waardoor zij de uitgeloofde bokaal in hun be zit kregen. De afd. Schiedam zal hier nog een beker voor het per soonlijk kampioenschap aan toe voegen. De voetballers tenslotte kregen een niéuwe bal aangeboden. Verder werd gehuldigd dé heer J, Kreuger, die sinds de oprichting de pers. ver. als penningmeester heeft gediend, Ook voor hem was er een geschenk. Daarna kon het; feestelijke'.deel van de. avond beginnen en ging het cabaret-ensemble van André Car- rell, die zelf de conférence ver zorgde, aan het werk. Voor het voetlicht verschenen de pianist To ny Schifferstcin. het '.Majoco-trio. de accordeonisten dé Williantry's en Marianne v. d. Berg metschetsjes. te zorg vervult. Aangezien de school niet de beschikking heeft over een eigen gymnastieklokaal moet nóg steeds gebruik gemaakt worden van de lokalen, die gehuurd worden van de gemeente. Voor een aantal lessen wordt ge bruik gemaakt van één der lokalen de rijks-h.b.s. Verschillende verbe teringen en vernieuwingen werden aangebracht in de lokalen en in de volgende jaren zal de gehele inven taris vernieuwd moeten worden. Met leedwezen-vermeldt het be stuur het overlijden vanmevrouw. E. M. Castendijk-Jansen,- - de - ere voorzitster en één der oprichters van de school, die zoveel voor de school heeft betekend. Op 31 december "55 bedroeg het aantal, leerlingen: 624;' primaire klas le jaars; 153, primaire klas 2e jaars: 100. vakklassen: 79, gezins- en huis houdhulpen van leerlingstelsel: 20 en cursisten: 272. Uit de omliggende gemeenten bezochten. 115 leerlingen de dagschool en 52 de cursussen. - Er is-ook dit jaar hard gewerkt om verbeteringen in het onderwij's te brengen. Aan de leerlingen van de le klas van de primaire oplei ding werd sexuele voorlichting ge geven. Leerkrachten en leerlingen werden weer bereid gevonden hun daadwerkelijke steun te geven, aan acties-voor' liefdadige doeleinden. Verschillende daguitstapjes werden het afgelopen jaar door de leerlin gen gemaakt. Drie jeugdconcerten van het Rotterdams Phïlharmo- nlsohOrkest wérden door de leer lingen der vakklassen bezocht De lessen via de schoolradio werden door énkele primaire klasseri en vakklassen regelmatig beluisterd, I Schiedam zal zijn 2e klasserschap vermoedelijk niet kunnenprolonge ren. De rood-zwarten hebben op het nippertje varr de tweede, degradatie- canüidaat Unicum .verloren. We me nen, dat deze. nederlaag niet onver diend is en dat althans de ploeg, die het langst heeft weten vol te houden, de overwinning heeft behaald. Dat neemt niet weg, dat we het verlies van het 2e klasserschap. voor Schie dam betreuren. Ondanks de grote'belangen die op het spel stonden, is er prettig ge speeld. Er stond een straffe bries over het veld en dit is vermoedlijk voor de thuisclub een voordeel ge weest. In eigen omgeving hebben de roodzwarten niet zoveel hinder van de wind. Het begin was al even ver rassend als sensationeel. De eerste Unicum-aanval leverde al een doel punt op en nog geen minuut later leidden de Rotterdammers al met 20. Dit betekende voor de thuisclub een enorme morele steun en voor onze stadgenoten een ontgoocheling. Toch hielden zij dapper vol, In twee de opstelling nam Schiedam het ini tiatief in handen en keer op keer werd de Unicum-korf belaagd. Het schieten was echter niet genoeg ver zorgd om de achterstand spoedig weg te werken. Mej. I. v. d. Maas kon tenslotte tegenscoren, maar Unicum deed dit voorrdeel weer tenniet door van ver de stand op 31 te brengen. Weer kwam Schiedam terug, maar andermaal zorgde de thuisclub voor het behoud van dezelfde afstand (42). In de beginopstelling volgde D. Vermeulen niet alleen het voor beeld van mej. Carrière zij zorg de voor 3—2 maar hij slaagde er na de rust zelfs in de partijen op ge lijke voet te brengen. Dit was voor 'J. v. d. Tuuk het sein om zyn club de leiding te geven (45) en als nu dewerdedging geen domme dingen had gedaan, "zou het waarschijnlijk nog goed zyn afgelopen. Men kreeg echter een inzinking).en wanhoop-; korfbalwas daar:hét gevolg van. Natuurlijk lieten de Rotterdammer» de kans niet voorbijgaan om gelijk te maken en tenslotte dé strijd in. hun voordeel met 65 te beslissen. De situatie aan de,staart is nu zo, dat Unicum 6 punten heeft uit 13 wedstrijden en Schiedam 4 uit 14. Schiedam moet Die Haghe en Velox nog ontmoeten-en Unicum 2wervers, Velox en DKC- Slechts indien Uni cum alle wedstrijden zou verliezen en Schiedam van Velox zou winnen is er nog een. hele kleine ontsnap ping aan de degradatie mogelijk via een beslissingwedstrijd. De kans op die beslissingswedstrijd is echter wel heel gering. Dat Succes er niet in zou slagen KNS er onder te houden, voorspel den we reeds, maar gelukkig hebben de blamvwitten de Lèidenaren heel wat beter partij gegeven dan in het eerste treffen. De eerste helft en tot kort na de rust hebben onze stad genoten, het hun tegenstanders heel lastig gemaakt, maar tenslotte gaf de betere techniek van de bezoekers de doorslag. Na 0—1 zorgden A. Ruseier en H, Bons'voor een 21 voorsprong. Daarna liep KNS tot 2—4 uit, maar mej, J. Veenendaal verkleinde de achterstand tot 3—4. Daarmee bleek het Succes-kruit verschoten te zijn. Tenslotte zegevierde KNS met 38. Van de overige wedstrijden vond alleen WTON 6—^Schiedam 2 door gang, die de Schiedammers m'et 1—3 wonnen; De regen van de afgelopen dagen was spelbreker voor-de andere ontmoetingen; Handelskantoor vraagt voor spoedige Indienst treding voor diverse administratieve werkzaamheden. Bij voorkeur in. bezit van mulo-diploma. Brieven onder nummer S 479, bur. v. d. blad.. di Permanent Wovd «5b Ad Moderne coiffures, K. v. cL Kruit. Dames, en Herenkap per, Singel 195. (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent Ia bij ons in goede han den. Permanent §.- cn 10- Oliepermanent 11 (stroom loos). Te koop aangeb. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75. 120x36 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. teyert.u Loo- pik's glasindustrie, B'oterstr 39. Schiedam, telefoon 68945 Dameskapsalon W, N. v." Erk, speciaal adres voor perma nent wave. compleet f 6.—. Van Loenen voor. Verf. De zaak rdet de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon 6Ö192. Broersvest 115. tel. 87237, Lessen Voor Hcooterles haar Autorij school H. P. Take. Jan Sön- i ést raat. 4. R'dam tel. 36777. Fotografie Soop nu Filmstroken, Wij nebben een grote sorterine o,a. Sjors, Tom Mix, Tarzan Soy Rogers. Donald Duck K. van Vuuren.' Hoogstr. 106,. telefoon 66720. j Verloren Verloren 1 léderen gevoerde herenhandschoen, lichtbruin. Adres Boerhaavelaan 82b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1