C chauffeur Opmerkelijkestijging jeugdcriminaliteit J Bij n algemene teruggang in de criminaliteit Mej. mr. Meijer: Ter Braak en het Humanisme Pastoor C. P. van den Berg officieel geïnstalleerd Toneeldebuut van Othello VERHOEF aank. en bekwaam chem. strijksters machineperser TELEFONISTE Koeriersters 'anssen Schiedamse recherche in '55 55 JAAR lief en leed LEZING HUM. VERBOND Parochie-avond St. Liduina Ook uw fiets?? 25 jaar bediende in slagerij De woonruimte besproken "El Tigre" Schaken Persoonlijk k ampioenschap Duivensport Halve eeuw in boekhandel Tweemaal 2-2 voor S.V.C. De Studievrienden exposeren Wie heeft iets verloren Ouden van dagen vieren feest Zeer jonge vereniging groeit snel SCHIEDAM EEN BRIL Als de zomer nadert... 29.75 Dinsdag 17 april 1956 Uit Bet jaarverslag: van de afdeling: recherche van de gemeentepolitie Schiedam blijkt, dat de criminaliteit in het algemeen over 1955 is afge nomen {ongeveer met 30% totaal). Het opmerkelijke feit ia dat daarbij «aangetekend kan worden, dat de jeugdcriminaliteit daarentegen aanzien lijk gestegen is. Werden er in 1954 410 kinderen {beneden de 18 jaar} Voor de kinderpolitie geleid, het afgelopen jaar bedroeg dit aantal 653. In totaal behandelde de recherche in '55 153 aangiften van misdrijven, Waarvan 412^ gevallen werden opgelost {het jaar er voor waren de cijfers ■espectievelyk 988 en 648). Het percentage opgeloste zaken bedraagt ons 62,7 wat zeer bevredigend is als men bedenkt dat een gemiddeld percentage van 50% landelijk hoog ligt. Het opvallend verschil tussen '54 en 'o5 is voor de recherche dat er het hele jaar door in het afgelopen jaar een belangrijke daling te con stateren viel in het aantal misdrij ven. De maanden juni en november waren hoogtepunten met resp. 72 en 75 misdreven (diefstallen, zedende licten, mishandelingen en beledigin gen); de maanden april, en december yormden een gunstige uitzondering. In totaal zijn in dit verband 303 processen-verbaal opgemaakt (in '54 316), 263 door de recherche en 40 door de verkeerspolitie. Het aantal inbraken bedroeg 48, waarvin 25, of 53% tót klaarheid werden gebracht <in '54 resp. 66, 26 en 40%). Grote inbraken vonden er niet plaats en het bleef bij incidentele gevallen. .De recherche kreeg in '55 389 aan giften van eenvoudige diefstallen ('54 447), waarvan 179 of 46% wer den opgelost ('54 246 of 60%)., De meeste aangiften betroffen diefstal len van geld,, metaal, fietsen e.d. Van de 198 fietsen, die gestolen zijn. werden maar liefst 165 bij de eige naars terug gebracht (137 stonden niet op sïott). Vooral door het op pikken van onbeheerd staande fiet sen slaagde de politie er in zoveel rijwielen weer op het spoor te ko men. (Het lijkt er veel op, dat de dieven de fietsen een poosje berijden om ze dan weer ergens neer te zet ten). Twee auto's, die werden mee genomen voor joy-ricüng. kwamen weer terecht. Het aantal arrestanten bedroeg over het afgelopen jaar 195 ('54 236), waarvan 141 in verzekerde bewaring werden gesteld (179) en 95 voor de officier van Justi tie werden geleid (146). Het to taal aantal daders was 333 (in '54 424), mishandelingen 25, dief stallen 158. bedrog 40 en zeden delicten 46. De verhoging van de criminaliteit by de jeugd kwam tot uiting, door dat 411 jongens en 242 meisjes met de kinderpolitie in aanraking kwa men (in '54 276 en 134). Veel van de gepleegde znlsdïyven door de jeugd berusten op diefstal. Zoals te doen gebruikelijk werden alleen In de ergste gevallen bekeuringen ge maakt. Dat was tegen 37 jongens en 1 meisje (in '54 15 jongens en 13 meisjes. Diefstallen werden gepleegd door 117 jongens en 27 meisjes (In '54 87 en 18). Dat de toegenomen criminaliteit niet In de baldadig heid schuilt, biykt nit het feit, dat 22 jongens en meisje- zich hieraan het afgelopen jaar schuldig maakten, terwijl dat cijfer in '54 liefst 55 be droeg. Vanricag zijn de bruidsda gen. inpepo/ui van de heer F. Oscphiws (76 jaar) en meur. A. OsephiusBleifcstoot (75 jaar), die op 1 mei de dag hopen ïe herdenken, riot- ze 55 jaar geleden .in het huwe lijk traden. Het echtpaar ge- met een poede gezottdheid en zal de gedenkwaardige dag gezellig in de jamilie- kring doorbrengendie onder meer gevormd uiordt door 5 kinderen en 7 kleinkinderen. De heer Osephius, die plichtsgeiroMO altijd zijn werkzaamheden vóór alles [iet gaan, is gedurende 30 jaar als sjouwersbaas toenfc- 2aam. geweest by de Scheeps- - bouw Mij. Nieuioe Waterweg n.v. Gepensioneerd geniet de bryldegom ongeveer sinds zeven jaar van een welver diende rust. Ledenvergadering O.v.D. De Algemene Bond van Ouden van Dagen belegt op woensdag 18 april, 's middags om twee uur, een algemene ledenvergadering in Mu sis Sacrum. Het bestuur verwacht dat alle leden zullen komen. (Advertentie I.MJ Als het voor U nlot veel uitmaakt of U twee gulden meer voor een meter gor dijnstof betaalt, dan Is dit géén aanbieding voor U! Maar als U de gordijnstoffen, die bfj U in de buurt voor vier of vijf gulden per meter worden aangeboden werke lijk mooi vindt*.aarzel dan niet, maar neem morgen bijtijds een trammetje naar de stad en koop dan die zelfde gordijnstof voor nog géén tweegulden per meter EFFEN DQBBYSTQF 2.98 G0RDUN 0MMST jaco weefstof 348 i SHADOW CRETONNE 22| M0O. WEEFSTOF Dul«ni="^'^„'S,d!7<S - s,a#en.120ü».br„i-""=^ Woensda* is de speciale dag voor de overgordijnstoffen. Dan beg.nt om 9 uur de verkoop van de mooiste gor dijnstoffen de U zich denken kunt.... en voor een prijs, die niets meer met de waarde te maken heeft. Eenmalige aanbieding. 3500 -chuimplastic stoelkussens. 33 x 33 cm, Ie keus, van voor 98 cent WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttl. WISS Mej. mr. J. W. L. Meijer uit Den Haag heeft zondagochtend in Musis Sacrum voor de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond gesproken over; „Menno ter Braak en het Humanisme". Ha een korte levensbeschrijving van Ter Braak gegeven te hebben, besprak mr. Meijer enkele van diens werken, daarbij wijzende op de verwantschap tussen de daaruit geuite gedachten en de grondbeginselen van het moderne humanisme. Menno ter Braak werd in 2902 in Eibergen geboren, genoot een vrijzinnige opvoeding, studeerde ge schiedenis en Nederlands te Amster dam, promoveerde daar in 1928, was enkele jaren leraar en werd in 1933 litterair redacteur van het Haagse dagblad „Het Vaderland". Tet Braak zag van den beginne af in welk welk gevaar het in 1933 in Duits land aan de macht gekomen natio- naal-sccialisme inhield voor de wes terse beschaving. Steeds krachtiger nam hij in zijn publikaties stelling tegen deze bedreiging. Bovendien vertaalde hij twee werken van dr. Rauschning, aanvankelijk een mede werker van Hitier. doch later een fel bestrijder van het nazi-isme en wel „De nihilistische revolutie" en „Hitlers eigen woorden". Het laatste werk werd kort na het verschijnen door de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Aan de avond van de capitulatie van de Vesting Hol- het leven. land beroofde Ter Braak zich van Hij was in de dertiger jaren wel licht de voornaamste criticus en essayist van ons land, bezat een sterk rationalistische levensbeschou wing, gekenmerkt door een groeiend besef van de relativiteit aller din gen. Dit toenemende relativistische inzicht, reeds tot uiting komende in „Het Carnaval der Burgers" (1930), beheerst vooral .Politicus zonder party" (1934), waarin Ter Braak zijn eigen ontwikkeling beschrijft, alsook. „Van oude en nieuwe Chris tenen." (1917) en „In gesprek, met de vorigen" (1938). Vooral in deze werken vindt men de verschillende afrekeningen met waarden, die in bepaalde perioden van zijn leven iets voor de schrij ver betekend hebben. Het denken van Ter Braak, dat grote invloed -ondervond van de Duitse wijsgeer Nietzsche, leidde hem uiteindelijk Voor vele katholieke jongens en meisjes nadert een. belangrijke en feestelijke gebeurtenis: het doen van hun eerste communie. De bij eenkomst, die de St.-Liduina-pa- rochie voor de ouders der commu nicanten van de St.-Joseph- de St.- Bernardus-, de St-A.gnes- en de Maria Gorettischool, alsmede de St- Thomas- en St.-Catharinaschool (Ha- vertkerk-parochie). organiseerde in Musis Sacrum stond in het teken van dit gebeuren. Een aantal communicantjes ver raste op deze avond de ouders door op snoezige wijze religieuze versjes te declameren. Spreker op deze druk-bezochte avond was pater Aamink (S.J.) van het Cathege- tisch Centrum te Maastricht, die sprak over de voorbereiding tot de biecht en de communie in het gezin en de samen werking in dit verband tussen kerk, gezin en school. Kapelaan J. Oudshoorn sprak een openingswoord, waarin hij een bij zonder woord van welkom richtte tot deken R. J- Reynen en de broe der-overste. Hy toonde zich ver heugd over de grote opkomst, die getuigde van belangstelling voor het belangrijke gebeuren, dat over en kele weken in de parochie zal plaats vinden. Er werd gelegenheid geboden om vragen te stellen. tot het standpunt dat de positieve kracht In de samenleving schuilt in de mens die geheel zichzelf is en voor zijn eigen mening staat. Typerend voor Ter Braak is zijn kritiek op en waardering voor Eras mus. Hij nam Erasmus zijn over schatting van de menselijke goed heid kwalijk, doch had grote waar dering voor het militante humanis me, dat Erasmus keer op keer te velde deed trekken tegen onver draagzaamheid en geweld. Menno ter Braak deed niet anders; hij streed tot het einde voor wat juist humanisten zo na aan het hart ligt, aldus mej. mr. Meijer tot besluit van haar inleiding. Unieke verzameling van 100 fietsen De politie heeft dit jaar al 251 fietsen in beslag genomen, die on beheerd" langs dé weg werden'aan getroffen. Dat de eigenaars veel waarde aan hun karretjes hechten" valt met recht te betwijfelen, aan gezien van dit respectabele aantal nog steeds 42 fietsen niet zijn afgè- haald aan het hoofdbureau van po litie. De „oude. voorraad" er bij ge teld. staan er nu op het bureau nog ongeveer 100 fietsen op hun eigenaar te wachten. Met nadruk worden eventuele eigenaars nog eens uit genodigd een kijkje op het bureau te komen nemen, omdat de uitge breide „verzameling" zo langzamer hand een probleem voor de politie gaat worden, gezien het gebrek aan ruimte. - - Gisteren ging het feestelijk toe in de slagerij van C. v. d. Most aan het Broersveld. De heer M. A. A. v. d. Moezel recipieerde daar in verband met het feit. dat -hij 25 jaar als bediende in dienst was van de slagerij. Op 22-jarige leeftijd deed hij zijn intrede in het bedrijf en blijkens de waarderende woor den van zijn patroon en het cadeau onder couvert, heeft hij al die ja ren zijn werk tot grote tevreden heid verricht. Ook de propagandist van de af deling Schiedam van de Alg. Ned. Slagershond, de heer Van Raalte, voerde deze middag het woord en overhandigde met enkele toepasse lijke woorden het voor de diensttijd gebruikelijke getuigschrift aan de jubilaris. Hij wees er op hoe weinig het tegenwoordig eigenlijk in de branche voorkomt, dat iemand 25 jaar lang in dienst is bij één en dezelfde patroon. Een aantal be langstellenden wenste de heer Van der Moezel geluk met zijn jubileum. Programma Vara TV-club De VARA televisieclub geeft deze week twee kykavonden n.l, woens dag om 7.45 uur een blijspel «Lief, dief en brief" en daarna een re portage van de gala-voorstelling in de opera van Monte Carlo i.vun. het huwelijk van Prins Rainier en Grace Kelly. Zaterdagavond is er om 8 uur een musical-comedy „Opname, 5 tellen na nu". VOOR HEDEN Apothekers cac.htdlenst: Apotheek F.H Backer, St. Liduinastr. 58 Bellen by ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R*k- Leeszaal en Bibliotheek, Dara, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere, avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstellin gen: Werken van Jan van Hee) tot 30 april) en „Moderne Gra fiek" (tot 6 mei). Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage. Alleen 8.15 uur. „De Vro lijke Vagebond". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „EI Tigre". VOORSTELLINGEN Arcade, 8 uur: K.AJ3., jaarfeest en toneel. Irene, 8 uur: Ned. Chr. Vrouwen bond, jaarvergadering en toneel. Musis Sacrum, 8 uur: O. en A. Wil ton, film en lezing Strijbos. Aula, 6 uun Ver. Vrienden Sted. Museum, museumconcert Sursum Corda, 8 uur: Ned. Ver. tot Afsch. Alcohol-houd.dr., jaar vergadering. Zondagmorgen heeft monseigneur dr. A, Rinkel, aartsbisschop van de oud-katholieke kerk in Utrecht de nieuwe priester in Schiedam, pas toor C, P. v. d. Berg, officieel ge ïnstalleerd, Dit geschiedde tijdens de hoogmis van de tweede zondag na Pasen in het kerkgebouw van de oud-katholieke gemeente aan de Lam. Voor deze plechtigheid be stond grote belangstelling, niet al leen van de zijde van de gemeen teleden, maar eveneens van autori teiten. van de vertegenwoordigers van de protestant-christelijke ker ken in Schiedam en van andere kerkelijke instanties. Nadat het orgel gewijde muziek ten gehore had gebracht las tijdens do dienst mgr. Rinkel de officiële aanstelling van pastoor v. d. Berg voor, waarna hij het woord tot de nieuwe herder, tot de gemeente en tot het kerkbestuur richtte. Na zijn installatie las pastoor v- d. Berg voor het eerst in Schiedam de Hoogmis, terwijl hij als tekst voor zijn preek had gekozen de spreuk: „Ik ben uw herder". Voorts vroeg hij het vertrouwen van de gemeen te ih hem als priester en sprak de hoop uit dat de gemeente een pe riode van bloei tegemoet mocht gaan. Voor de vele blijken van be langstelling die hij had mogen ont vangen sprak hij zijn dank uit Het kerk oor onder leiding van de heer A. de Winter zong daarop enige liederen, waarop door het or gel nog het Gloria in Excelsis Deo werd gespeeld, dit ter herdenking van het feit, dat het. orgel negentig jaar geleden werd ingewijd; Na afloop van de mis vond er In de gemeentekamer bij de kerk een kleine receptie plaats waarbij de ge nodigden kennis konden maken met aartsbisschop mgr. Rinkel en pas toor Van den Berg begroeten. In Schiedam De provinciale contact-commissie, Zuid-Holland inzake het Woonruim te vraagstuk zal in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam op donderdag 26 april de voorjaarsver gadering houden. Voor deze verga dering zijn uitgenodigd de verte genwoordigers van de gemeenten in Zuid-Holland, dit zyn de burge-, meesters, wethouders,leden van de huisvestings-commissies of chefs van de bureaus huisvesting, direc ties van enkele grote bedrijven, huisvestingsambtenaren van mini steries en andere instanties. Deze vergadering in Schiedam zal om 10 uur beginnen terwijl burge meester mr. J. W. Peek namens het gemeentebestuur van Schiedam het begroetingswoord zal spreken. Ir. B. Wilton, directeur van Wilton- Fijenoord zal daarna spreken over „Problemen van het bedrijfsleven i.vun. de woningnood. Daarna zullen de schriftelijk in gezonden vragen betreffende de uitvoering van de Woonruimtewet 1947 beantwoord worden. Na de lunch, die in de Koop mansbeurs wordt gegeven zyn er 's middags bezoeken aan de werf' Wiiton-Fijenoord en aan een aan tal distilleerderyen. Mionopole vertoont In 1700. oyèrlecd. KareiIIvan Spanje. Zijn dood veroorzaakte de Spaanse successie-oorlog,: die eindig de, met de epkenning van Philips V van Bourbon. Dat is. de historische achtergrond van. ,EL TIGRE", met dit verschil, dat oe scenario-schrij ver aan Philips IH, voorganger op de Spaanse troon van genoemde Karei posthuum een kleindochter heeft toegedacht. Deze prinses Lu cia verbleef in een Spaanse buiten post in Amerika. Zij maakte aan spraken op de Spaanse troon eii wist de onderkoning en de oproeri ge indianen ten spyt, de kust te bereiken om scheep te gaan naar Spanje. Op het laatste moment be denkt ze zich. en blijft met haar begeleider, de woesteling Tigre,. in Amerika. Een nogal warrelig ver haal maar verder een onderhouden de film met heel wat fikse vecht partijen. Vrijdag 12 april is de tweede ronde gespeeld om het persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam. Ver wacht wordt, dat de strijd hoofdza kelijk zal gaan tussen not. Meijer en Reitsma. In 1954 werd het kampioen schap behaald door Reitsma, die rich daardoor nu voor de taak gesteld ziet zijn titel te verdedigen. Dat beiden hun partij in de tweede ronde tot winst hebben gebracht, lag dus wel in de lijn der verwachtingen. De party V, Eden—-Reitsma- werd op de 23e zet door V. Eden opgege ven. Op dat mament speelde hij zijn dame naar d2, waardoor dit stuk door het zwarte paard op e4 zonder compensatie kon worden genomen. Dit was van V. Eden een ernstige fout waardoor Reitsma \vel goedkoop aan een winstpunt kwam, al moet gezegd worden dat de stelling van Reitsma ondubbelzinnige dreigingen inhield. De partij not MeijerGroen Sr. werd door Groen Sr bij de 25e zet opgegeven, De overige spelers in da- ze groep zijn met uitzondering van V. Eden wel van ongeveer gelijke sterkte, zodat met belangstelling wordt afgewacht wie zich in de kop groep zullen kunnen handhaven. De andere uitslagen In de hoofdgroep waren; BijlooPiek 01, W. de Bruin—Leerentveld 0—1, Noorde- graafv. d. Starre afgebr. Klasse Ia: Slagmolenv. d. Velde 0—1, V. EttenMarks 01, Winkel man—V. d, Heyde 01, V. Beekum Planken Paap—Penning af gebr. Klasse 1b: Koster—Immerzeel af gebr. Groen Jr—V. da Berg 01, Vis ser—V. d. Meer 10, A. de Bruin— Koogje 10, Steenhouwer—V. Tol 1—0. Klasse 2: NoordamGroeneweg BeijlBronneman 10, V. To ledo—Groeneweg l0, TindalRoc- denburg 0—2, De Hartog—Bergman 0—1. „De Postduif" De S.C.V. De Postduif organiseerde een wedvlucht vanuit Kesteren <77 km). Gelost 8.30 uur, eerste durf 9.45,13 u.. laatste duif 10.28,27 u. De uitslag was als volgt: 1, 6r 45 J. de Koster; 2. 40, 44 Joh. Christen; 3, 5, 8, 11. 25, 34, 38, 50, 58 J. Doe- jaaren; 4, 32, 42, 55 H. v. d. Kant; 7 41 li. <3rama; 9 Th. Weelie; 10, 13, 17. 22, 39, 43, 53 C. Verlinden; 12, 57 P. Gouweleeuw; 14, 16 Th. Jansen; 15, 37 C. v. Tricht 18 F. Koppenha- gen; 19,. 29 H. Crama; 20 P. Dalhui zen; 21, 23 mevr. Bakker* 24 A. v. d.; Tuijn; ~6 J. Nieumeijer; 27 P. Hinten; 28 C. de Tuinder; 30, 48, 60 L. Ver heugen; 31, 47 G. Kiela; 33 P. v, Os; ■35 A, Delmotte; 36 F. Bruinsel: 46 J. v. d Beek en Co,; 49 P. Eljkenbroek; 51. 61 C. de Graaf; 52 N. in 't Hol; 54 W. Poelman; 56 K, Muilwijk; 59, 62 A, v. Wachtendonk. Vanmorgen heeft burgemeester mr J. W. Peek, de zilveren medail le behorende bij de Orde van Oran je Nassau gespeld op de borst van de heer B. Th. Meyer, directeur van Rebers' boekhandel in d. Hoog straat te Schiedam, die vandaag vijftig jaar in dienst is van het be drijf. Hij is er als jongste bediende ge komen en in de loop van een hal ve eeuw opgeklommen tot direc teur. Burgemeester Peek heeft hem te zijnen huize huldigend toegesproken en er op gewezen, dat het in deze tijd wel uiterst zelden voorkomt, dat iemand vijftig jaar aan een bedrijf verbonden blijft. 's Middags was er een receptie in Maison Westhuis, waar veel vrienden eh bekenden en ook ver tegenwoordigers van de R.K. Ver eniging 'van Boekhandelaren, St Jan aanwezig waren. Burgerlijke stand Geboren: yjohann H„ z. van A. H. Zwanenburg en P. M. G. de Wolf; Johannes Dirk,, z. van D, van Leeu wen en R. V. Hoppe; Johannes M„ z. van W. Broeren en J. M. L. Braak; Johanna E„ d. van P. v. d. Windt en A, L. Weeda; Hendricus J„ z. van X. J. van Eyk en A. C. Feelders; Yvonne L. P., d. van A. Wendrich en W. C. van Kooten; Annemieke, d. v. G. Limburg en D. A. Smit; Richard, z. van A. G. Gorter en G. de Graaff; Arend, z, van W. Dijkshoorn en A. J. van Vliet; Adrianus J. J„ z. van A. H P. Meerburg en J. C. v. d. Reep; Petrus N.J., z. van G. J. Langelaan en K. J. M. Ruigrok. Overleden: J. den Held, 86 jaar, J. in 't Veld, 97 jaar; J. Mastenbroek, 47 jaar; E. M. F. A. Brockhaus, 70 U wed. van B. W. P. Verhagen. De beide herenteams van de Schiedamse volleybalclub „S.V.C.", kwamen de afgelopen week weder om in het strijdperk. Heren I speelde tegen Torpedo's uit Dordrecht een aardige partij volleybal. Jammer was, dat de Schiedamse aanval dit keer niet bijster op dreef was, zodat het team met een 2—2 gelijk spel tevreden moest zijn. Het tweede herenteam wist na 'n spannende strijd met goede momen ten het sterke team van de EVCH- Olympia-combinatie eveneens een punt afhandig te maken. Ook hier werd de eindstand 2—2. hetgeen volkomen de krachtsverhouding in deze wedstrijd weergaf. De teken- en schildervereniging ,,De Studievrienden", artistiek lei der Jaap de Raat, houdt een expo sitie van werken van haar leden van 5 tot 12 mei a.s. Deze tentoonstelling zal worden geopend op zaterdag 5 mei (Bevrijdingsdag) des middags te drie uur in „Arca de" aan de Lange Haven, te Schie dam. De bijzondere sfeer van deze ex positie is wel, dat pij wordt inge-, richt in het atelier waar de leden van deze vereniging werken. Esperanto-agendo Jaudon. la 19an dc Aprilo. Klub- vespero Ulo montros al mi bildoja ei Irlando fariiaj dum sia vojago. Venu montope al familio v. Gink Ploegstraat 19. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-5 uur. Achterklep van laadbak vrachtauto; portemonnaie met inhoud: beige wind jack; 1 paar witte gymschoenen; uit laatpijp: rozenkrans; rolschaatssleutej bouwverordening Ede. Te bevragen bij de vinders: Rolschaats L. v. Tiiborg. Geert Relndersstraat -ïoa; tennisbal, G. Moerman, Rubenslaan 4a; ring met sleutels, H. v. Noort, Kerk- laan 103, Kethel: ring met sleutels Mevr. Thijs, Treubl, 14, contactsleuteltje Klootwijk, v. Marumstf. Bh, bril in koker S. Hoogland, VlUnstraat ma; ring met sleutels, B, Kinds, Boerhavelaan Pa bonte. keeshond, Rouwit, Nleuwstraat Hl. jj?,ei^haar' F- ®e]ja.nrs. Lekstraat 24b: fietstrapper, A. Sciarone, Boter- str.mt 64;'zilveren broche, 'I. (Jen Hol lander, Geert Retadersstr, 4b: diadeem I,. Krabbendam.Jan Steenstraat 6- be.*- drag aan geld. H. v d, Eijk, Kandelaar, weg 7,. Rotterdam; Gouden oorbel v d Horst, Prof, Kamerlingh Önne'slaa'n m- wit truitje, M, de Rouw, Potgietemtraat 36a; rood kinderschoentje en K«^ent sokje. Kooij, Klein Groenend fl^/7- padvindersriem. J. C. de Bruin, Ribes! laan 31; 1 p, d. bruine wantjes Lange- straat, Vlaardingerdijk 195; blauwe jon- kenspet. H, Vrijenhoek. Prof. Kamer! Jingh Ormeslaan 142b; groene capuchon Sciarone, Boterrirdat 64; gr. hoofd! doek, Mevr. Eggelmeijer, Talmalaan 5; herenportemonnale met Inhoud, winkel RJVLI., Dr, WibautpleLn 95; söaarzezels Wet steil n. Vlaardingerdijlc^laffubè slasaus. M- Kloeseman. ff.K.-Iaan 214a; groen zysihot van een wegen, W; Bos volkstuin Oude Dijk" groen achterzeil van marktkraam; P. Bergkotte. v. Leeu- wenhoeckstraat 20b; houten bint, v. En. - gelen, Cpïsiusstraat 42. BOTTERDAM De zevende verjaardag' van' de afdeling Rotterdam der Nederland- Bond voor. Ouden van Dagen c.i. op grootse wijze gevierd. Het :uur met aan het hoofd voorzit ter P. C. Trouwborst, heeft liefst zes cabaretvoorstellingen georgani seerd en hoopt hiermee ruim drie duizend oudjes' een vrolijke avond te bezorgen. Het amateurgezelschap .De Wido- te's" verzorgde;'de eerste ontspan ningsavond, die gisteren in het r.-k.-verenigingsgebouw - aan het Afrik aan der plein werd gehouden. Het accordeonduo The mood ma kers speelde bekende liedjes die na tuurlijk meegezongen werden; The singing cowboys schoten er flink op los; de Tojato's toonden zich mondharmonikavirtuozen en de Wil- berjo's blonken uit in de sketches, verder waren er nog de - manipula tor mr. Enrico, een Hawaiian-en-: semble en de -conferencier Do van der Berg, die de loopbaan van voor zitter Trouwborst bezong. i De katholieke toneelvereniging „Othello", die het vong jaar op 2 november werd oprerichi aoor oud leden van de Kath. Arbeiders Jeugd met het doel om degenen, die. de K.A.J. waren ontgroeid, te binden, gaat het in 2ijn korte bestaan bij zonder goed. Reeds telt de vereni ging twintig werkende, leden en 115 donateurs. De eerste opvoering ïn het be staan van Othello" is gisteravond gegeven, in „Irene "met het bekende stuk „Zonsopgang" van Johan van Ekelen, dat reeds meerdere malen door andere gezelschappen in Schie dam is opgevoerd. Onder regie van de heer P. de Kaper maakte de vereniging een aardig debuut, dat zeer naar het genoegen van het pu bliek was. Het stuk draait om de wrijving tussen een meubelfabrikant en diens zoon, die verdacht van diefstal naar een kostschool wordt gezon den. Teruggekomenwórdt de jon gen nog steeds door zijn vader ge negeerd. De afstand tussen vader. ..en zoon wordt zo groot, dat de joh- geman met een eigen uitvinding naar een. concurrent van zijn vader loopt. Deze handeling Iaat aan dui-, delijkheld niets te wensen, over en .in de climax komt dan dè ontkno ping. die vader en zoon weer her enigt. Dc zoon des huizes kreeg een goed afgestemde vertolking van; re gisseur P. de Kaper. Karei van Ak keren slaagde op verdienstelijke wij ze met zijn creatie van de vader en diens vrouw werd op aannemelijke wijze gespeeld door,, mej. S. Korst- wagen. De heer L. J. Vis opende de avond met een hartelijk .woord van welkom en' vertelde iets over het ontstaan van de vereniging, die het al zo goed gaat. STOOMVEEVERTJ Singel 142 - TeL 69929 vraagt en Nieuw bedrijf op scheepvaartgebied vraagt per 1 juni of eerder Enige talenkennis en typen gewenst. Brieven onder no. 752, Adv. bur, K. Hoogstraaten, Raampoortstraat 42, Rotterdam Gevraagd bekwaam be trouwbaar voor onze I-ons bestel wagen Ford Taunus Bekendheid met meubel- vervoer strekt tot aan beveling. Minimum leef tijd 25 jaar. KROES' BEDDENHUIS Broersvest 64—66, Schiedam - Tel. 67920 ADVERTEER RE6ELMATIG DAN NAAR D. DE BIC ('IN Oranjestraal 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Te koop aangeb. Te koop 2-perü, opklapbed mét toebehoren, t.e.a.b, v. Noortwijk, Vlaardingerd. 95- VERSTANDIG TIJDIG UW GARDEROBE AAN,TE VULLEN NU DE MEESTE KEUS, DE LEUKSTE MODELLEN EN DE ORIGINEELSTE DESSINS Nevenstaand voorbeeld Een modern Provencaals dessins'- in een prachtige katoen Slechts HOOGSTRAAT 155—157 Wie echt kiezen wil, heeft geen keus Die moet naar „Sollngen" Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? MSo- Iineen" slijpt en knapt re op Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen". Broers vest 57 Telefoon 55193 Verf. Komt u onze etalages eens zien: grondverf vanaf i 1,55; glansverf in 40 tinten f 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting, Jan v. Kat- wijk's verfhandel. Broers- veld 37—41, to. Passage, tel. Verf, Voorjaar nu schilde ren. Grondverf 1.55; glans- verf 2.45; plasticverf 3.25 en 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers- veld 37—41, to. Passage, tel. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bJjievering van nieuwe ket- tingkest, spaken, spatborden en jasbeschermer 37,50- Frans Waltman, Kotterdam- sedijk 240, telefoon 68948. Diversen Alles op het gebied van glas in lood, „Aa-V*" Glas-tn- loodbedrUf. West Franke- landsestraat 16. tel 66280. Een goed gesorteerde biblio theek; steeds voorzien van de nieuwste boeken is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern. Boerhaavelaan 124 Telefoon 38415 Nommérbrieven flie 'naar ort« jordeéi niet bunaJiüe op ae inhoud der advertentie reage- ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1