Bulgarije treedt af 'Kleine Stalinleidde verzet tegen Tito Beelden Arabische Liga sluit twee Nederlandse bedrijven uit Jeugdige inbrekersbende maakte Kampen onveilig Molotow dronk op de vrijheid van Israël Voortdurende druk blijft niet zonder gevolgen Op betwiste zoen volgde een onbewezen mishandeling Minister vraagt 5y2 miljoen van Hoofdredacteur jL'Humanité" aangeklaagd Polen betalen f 150 voor lippenstift Verplichte inenting voor militairen EISENHOWER verbiedt landbouwwet Jungschlagers zoon kreeg antwoord Bemiddeling van Scandinavië in Midden-Oosten? Dollerit in Venestraat Woedende mensen menigte riep „Sla 'm dood Jongens van 15 tot 18 jaar hadden 12 insluipingen en inbraken gepleegd Fransen nu in heel Algerije in actie VERRASSING IN MOSKOU Indrukwekkende parade in Haifa Dief verborg zich half jaar in warmel uclit-tunnel Haat tegen Israel doet zich ook voelen Ambtenaren soms te formalistisch op Nieuw Guinea Dinsdag 17 april 1956 3 (Advertentie 1M.) t r Tsjerwenkow, de Bulgaarse premier, die bekend ï^f i u kleine tal in van Bulgarije", is gisteren afgetreden. Hjj is het eerste hooggeplaatste slachtoffer van de anti-Stalinkoers van het Kremlin. Tsjerwenkow Is zes jaar eerste minister geweest. Hij is sinds de veroordeling van de persoonsverheerlijking In Rusland begon scherp gekritiseerd, fsjerwenkow aal waarschijnlijk worden opgevolgd door Anton Joegow, het oudste lid van het Politbureau en organisator van het venset tegen de nazis. Deie werd na de oorlog minister van Binnenlandse Zaken. In ISoö werd hy wegens „gebrek aan waakzaamheid" minister voor de Industrie. Twee jaar later bleek hij toch echter weer zoveel aan invloed te hebben gewonnen, dat hjj vice-premier werd. De liquidatie van Tsjerwenkow schijnt zorgvuldig te zijn berekend. Hij was namelijk in 1948 de voor vechter van bet. besluit Joego-Sla- vië uit de Kominform te stoten. Zijn aftreden werd geforceerd op de dag, dat een delegatie van Joegoslavi sche parlementsleden het Bulgaarse parlement bezocht. Toen Tsjerwen kow de zaal van de Nationale Ver gadering betrad werd hij, in tegen stelling tot vroeger, niet toegejuicht. Kort na zijn binnenkomst diende hij zijn ontslag in, dat door de afge vaardigden werd aanvaard. Voorzit ter Kokowski heette de Joegoslaven van harte welkom en legde er de nadruk op, dat goede betrekkingen tussen Joego-Slavië en Bulgarije belangrijk waren voor bestendiging Zorg er voor Aspirin*] in huis te hebben, moor denk er can: Er bestaat geen Aspirin*] zondej' Bayer-kruis *1 gedeponeerd, handelsmerk Hogeschool Eindhoven: DEN HAAG. Voor bouw, inrichting, salarissen en ex ploitatie van de nieuwe Tech nische Hogeschool in Eindho ven, die in september 1957 zou moeten starten, vraagt de mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Tweede Kamer een rijksbijdrage in 1956 van ten hoogste vijf en een half miljoen gulden. In de komende jaren zal nog een krediet van Veertig miljoen nodig zijn om de tor stanökoming van de school te financieren. PARUS. Maandag zijn als ge- Volg van artikelen over de Alge rijnse crisis twee aanklachten in gediend tegen de hoofdredacteur van „lUmnanité", het orgaan van de Franse communistische partij. Hoofdredacteur :srre Courtade wordt beschuldigd van het berok kenen van schade door de publi- katie van een artikel op 24 augus tus. waarin hij de eisen noemde, welke de Algerijnse en Marok kaanse rebellen gesteld hadden. De tweede beschuldiging heeft betrekkingop een artikel, dat hij op 25 mei publiceerde over Jacques Soustelle. de toenmalige gouver neur van Algerije. MüNCHEN. Een uit Polen ge vluchte drogist heeft in een uitzen ding van radio Vrij Europa verteld, dat de Poolse vrouwen voor een uit het Westen geïmporteerde lip penstift 150 gulden betalen. Een in Polen gemaakte lippen stift kost een kleine 51- gulden, maar deze is van zulk een slechte kwaliteit, dat de winkels znet hun voorraden blijven zitten. DEN HAAG. De minister van Oorlog en van Marine h^eft beslo ten. aan de militairen van de zee macht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en h.rinenting tegen vlektyfus. De militairen var de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Lucht macht rnoetes zich onderwerpen aan inenting en herinenting tegen gele koorts en vlektyfus. WASHINGTON. President Eisenhower heeft zijn veto uitgespro ken over de landbouww-t, die de vorige week door het Amerikaanse Congres werd goedgekeurd. Waarnemers in Washington zijn van mening, dat Eisenhower's veto van beslissende betekenis kan zijn voor de uitslag van de in novem ber te houden presidentsverkiezin gen. Sommige republikeinen zeggen, dat de democraten het wetsontwerp door het Congres hebben gejaagd om de president te dwingen er zijn veto over uit te spreken en per soonlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de daling van de in komsten der landbouwers. De president heeft zijn veto uitge sproken omdat enkele van de bepa lingen der wet er toe zouden leiden, dat zich nog meer overschot-land- bouwprodukten zouden gaan opho pen. De president deelde het Congres mede. dat hij onmiddellijk rege ringsmaatregelen zal nemen om het inkomen van de boeren ie verbete ren. - DEN HAAG Ter gelegenheid van de opemngsvlucht op Luxem burg, dat deze; zomer voor het eerst In het KLM-luchtnet is opgenomen, zullen speciale enveloppen worden uitgegeven. Zij krijgen van de Luxemburgse posterijen een speci aal stempel. Bovendien zullen zjj bij aankomst in Amsterdam,' Nice en Madrid op datum afgestempeld worden. Voor de opepingsvlucj/c op Khartoem, die op 26 april is,zijn geen speciale enveloppen ontwor pen, maar wel krijgt de post van de Nederlandse posteryen een spe ciaal stempel. (Advertentie 1M.) ferzth n/ef V3n Trg.""* tot erger direkt met DÉBRfiUÜl van de vrede in de Balkan. Het in Belgrado verschonende dagblad Politika bericht, dat 20 oud-ambtenaren van de Bulgaarse veiligheidspolitie gearresteerd zjjn omdat zij processen tegen onschul dige mensen hebben voorbereid. De correspondent van de Politika te Sofia schreef, dat volgens som mige geruchten ook Rvan Rajkow, oud-directeur van het Bulgaarse bureau voor de staatsveiligheid, ge arresteerd zou zijn. V.S. volgen het proces in Indonesië nauwlettend DEN HAAG De 'Amerikaanse regering zal nauwlettende en welwil lende aandacht schenken aan alle toekomstige ontwikkelingen in de zaak-Jungsehlager. Dit blijkt uit de brief, die Sherman Adams, Eisenho wers rechterhand, heeft geschreven aan de zoon van Jungschlager, die Amerikaans soldaat is in Alaska. Sherman Adams getuigt in de brief van zijn begrip en van zijn diep meeleven met de gevoelens van de zoon. die enige tijd geleden pre sident Eisenhower verzocht te be middelen in het proces. Hij zegt ver der. dat het in het huidige stadium van het proces geen nut heeft een mening uit te spreker en vervolgt dan: ..Ilc twijfel er niet aan, dat de In donesische regering zich bewust is van de belangstelling, waarmee het proces in openbare en officiële krin gen wordt gevolgd, in de Verenigde Staten en in een groot aantal andere landen.. Ik wil u verzekeren, dat een ambtenaar van de Amerikaanse am bassade in Djakarta zal voortgaan met het, bijwonen van de rechtzit tingen". (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. De vijf Scan dinavische ministers van Buiten landse Zaken beginnen morgen in Kopenhagen een. conferentie, op het programma waarvan de coördinatie der Scandinavische politiek voor het Midden-Oosten staat. Hiertoe be hoort een gemeenschappelijke Scan dinavische bemiddeling tussen Is raël en de Arabische staten. Ge ruime tijd geleden werd de afzon derlijke Scandinavische regeringen, verzocht een dergelijke bemiddeling voor te stellen,, waarvoor zij als neutrale staten bijzonder geschikt lijken. Het is zeer waarschijnlijk, dat de ministers zich in positieve zin zullen uitspreken en een be middelingsvoorstel zal worden ge daan. VervHÏi» van pat*. 1 vallen, begon ik te begrijpen wat ik had gedaan." Het eerste wat L. zich weer herin nerde was, dat hij werd opgebracht naar een politiebureau. Van een woedende mensenmenigte die hem omringd had na de botsing wist L. ook niets. ,Jk voelde me niet .dronken, wel beroerd," zei L. van zyn toestand op het politiebureau. Na een kwartier wist hij te ontkomen. Hij liep naar de Hoornbrug en wist vandaar naar Rotterdam te liften. „Ondanks de grote hoeveelheid alcohol wist u toch nog een heel eind te lopen," merkte de president hierover op. „En u nog steeds niet realiserend wat u aan gericht had!" In Rotterdam durfde L. niet naar huis. Hy ging weer naar het café, waar hij de vorige avond het laatst geweest was. De verdachte verklaar de toen weer helemaal ontnuchterd te zijn. Om zeven uur in de morgen werd hij aangehouden in de straat waar hjj woont Op een vraag van de raadsman, mr. 3VL D. de Haas, zei L. nooit eer- ZWOLLE De arrestatie van drie knapen door de Kamper politie is de aanleiding geweest tot het oprollen van een jeugdige inbrekersbendej die zich gedurende enkele maanden heeft schuldig gemaakt aan rooftochten in Kampen. Zaterdagavond hielden drie jongens rich op verdachte wijze op bij een rijwielzaak, bij het naderen van on raad kozen zij het hazepad. Een fiets die een der knspeü achterliet was' echter een spoor. Spoedig had de politie het drietal te pakken. Uit het verhoor bleek dat het leden "waren van een bende, die Kampen onveilig heeft gemaakt. Het was voor de re cherche, een koud kunstje de hand te leggen op nog negen knapen die eveneens lid waren van de bende. Hun leeftijd varieerde van. vijftien tot achttien jaar. Het is gebleken dat zij twaalf inbraken en insluipingen hebben gepleegd. Bij winkeliers sta len zij bedragen van 20© en 400 gulden en bovendien namen zij win kelwaren mee. Ook een pakhuis moest het ontgelden, de buit bestond uit blikken conserven. Van de op brengst kochten de jongens lekker nijen. De politie is erin geslaagd de hand te leggen op iemand die ervan wordt verdacht als heler van de jon gelui te zijn opgetreden. In Parijs vechtende Franse kappers op het ogenblik uit urie de beste is, en dat nog wel over het hoofd van. zulke kleine jongens als op deze foto. Met kundige (en mis schien ook jaloerse) blikken keuren deze twee kaalhoof dige juryleden de blowde kuif van ae kleine man. ALGIERS. De Franse veilig heidstroepen zijn thans in geheel A'-gerüe in actie. De opstandelingen verloren in de afgelopen 24 uur 188 man; 57 rebellen werden gevangen genomen. Aan Franse zijde werden twee man gedood en drie gewond. De Franse troepen maakten vele vuurwapens en handgranaten buit Üit de Cherchel-gevangenis in Bii- da zijn maandag 22 gevangenen ont snapt nadat zij een cipier en de vrouw van do .gevangenisdirecteur hadden gedood. der cognac gedronken te hebben-dan op de avond van 24 september. Als eerste getuige hoorde de rechtbank de agent van politie G. de Graaf, die L. met de auto in de Venestraat zag rijden. De auto stop te niet op een stopsein ,van de agent, maar, reed claxonerend door. De agent sprong opzij en zag de auto in de richting van de Ket tingstraat rijden, met onverminder de snelheid. Toen botste de wagen eerst tegen een gevel rechts en zwenkte daarna helemaal naar links. „Sla 'm dood," schreeuwde het publiek tussen de enorme chaos, die In de Venestraat was aangericht. De mensen zagen een jongeman uit de auto kruipen. De agent De Graaf bracht L. naar het Buiten hof. „Maakte dte verdachte toen op u de indruk dat hij dronken was?" „Op my niet," antwoordde de ge tuige. L. had gezegd liever met de agent mee te gaan dan daar, in de Venestraat, te blijven. De agent De Graaf zag de licht groene wagen op 'de hoek van de Kettingstraat een uithaal maken om een. juist uit die straat komende autó te ontwijken. Door die ma noeuvre kwam L. tegen de rechter gevel. De volgende -getuige was de 34- jarige B: Simonis. die op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat- door L. werd aangere den. De beer Simonis kreeg o.a. een hersenschudding en een gebro ken schouderblad. De 37-jarige boekbinder J.. Lodder reed op z'n bromfiets door dé Grote Marktstraat in de richting Prinse gracht Op de kruising van de Wa genstraat werd hij'door L. aangere den, waardoor zijn bovenarm ver brijzeld werd. De heer Lodder ver bleef drie weken in het ziekenhuis en is nog steeds onder doktersbe handeling. Of de arm weer helemaal in orde zal komen is nog een vraag. „Langzamerhandbent u enigszins tot inkeer gekomen", zei mr. Van, Gelein Vitrlnga tegen de volgende getuige, de 22-jarige korporaal D. Andeweg, die met L. naar Den Haag reed. De president laakt het meerijden van de getuige, met L. „U had toch moeten weten dat h|ï niet eerlek aan die auto gekomen was." Andeweg wilde de rit. nog voor ze in Den Haag waren, beëindigen, maar L. zei naar Scheveningen te willen gaan. „Als u wat krachtdadiger was op getreden was er misschien een hoop leed voorkomen", voegde mr. Van Gelein Vitringa de getuige toe, toen deze de snelheid, waarmee L. door Den Haag reed, niet beangstigend zei te hebben gevonden. (De zitting duurt voort). 7}EZ£ splinternieuwe straaljager van de Amerikaanse Lockheed- fabrieken is de nieutaste aamcinst nan de Westelijke lucht strijdkrachten, Het ts een dag- en nachtjager. Z'jn topsnelheid is noggeheim, maar wel is meegedeeld dat het toestel bij klimming de zelfde snelheid zal kunnen halen als bij horizontale vlucht. De oleugels zouden de norm hebben ran een scheermes. MOSKOÜ De Sow jet-minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, en de eerste vice-premier Mikojan hebben maandag in Moskou voor een verrassing gezorgd door te verschij nen op de receptie van de Israëli sche ambassade ter gelegenheid van de Israëlische onafhankelijkheids dag. Het was de eerste maal dat lei ders van het Kremlin een dergelijke Israëlische ontvangst bewoonden. Met de. Israëlische ambassadeur, Svidar. dronken Molotow en Miko- jan opJde Israëlische onafhankelijk heid. Zij praatten tijdens de 40 minu ten, die zij bleven, opgewekt en vriendelijk met hem en andere diplo maten. Het: bezoek wekte zoveel ver rassing. omdat, in de Sow jet-pers de laatste tijd scherpe kritiek op Israel is geleverd. Meer dan 250.000 Israëliërs hebben in Haifa de militaire parade aan schouwd, welke ter gelegenheid van Israels onafhankelijkheidsdag werd gehouden. Hieraan werd deelgeno- HEIDELBERG. Een 24-jarige Duitser heeft sinds oktober van het vorig jaar gewoond in een warme- iucht-tunnel onder een complex wo ningen voor Amerikaanse militai ren in Heidelberg. Hij werd ont dekt, doordat een (gestolen) klok zo luid tikte, dat de stoker van het complex hem hoorde. De man ondernam geregeld stroop tochten naar de Amerikaanse wo ningen boven zijn hoofd. Daar haal de hij alles vandaan, wat hij nodig had. Toen men hem uit zijn schuil plaats haalde, vond men gestolen goed ter waarde van ca, 4000 gul den. men door tanks, artillerie en gemoto riseerde infanterie. De parade werd door president Ben Zvi afgenomen. Ben Goerion stond naast hem. Secretaris-generaal Hammarskjöld en de hoofdwaarhemer der VIN. in Palestina, generaal Burns, hebben maandag hun besprekingen met lei ders in Libanon voortgezet. De Amerikaanse democratische af gevaardigde Emanuel Celier heeft verklaard, dat zes Sow jet-duik boten thans onder Egyptische vlag varen. Desondanks, aldus Celler, weigert president Eisenhower Israel toe te staan, duikboot-jagers te kopen een zuiver defensief wapen. (Advertentie t-M.) Geen bleekneusjes maar snaken met blozende wangen want... óók lichtver- teerbaar, ijzer voor de bloedvorming 1,7 mgr. per stuk) is aanwezig in J-JF.T is nu toch teel geheel dui- l* defyk, dat de beeldhouwkunst definitief is verouderd en dient ie worden afgeschaft, opdat er einde- lijk een eind kome oan de reeks van onduldbare moeilijkheden, u-'aarin deze variëteit der menselij ke ptyt dhs in de laatste jaren heeft gestort. Wie gevoelig genoeg is om ontroerende courantenberichten niet onmiddellijk te vergeten, herinnert zich nog de smartelijke uitdrukking pan gefoptheid op het gelaat van de begaafde Italiaanse steenhouwer, die nog onlangs is blijven zitten met een. naar ilc meen 24 meter hoog standbeeld van de heer Peron. Hoetrel ik meeleef met de ruim teproblemen welke een winkeldoch ter van dit kaliber in een atelier kan opteveren, geloof ik tóch dat de man 2»ch het oude „eigen schuld plaagt 't meest" moet aantrekken. Hij had moeten voorzien dat de heer Peron het niet halen 20u. De „Ca mera Obscura" teas een der laatste glories, die het tempo, waarin beel den plegen te worden gehouwen, vermocht te overleven. De vulgaire politieke reputaties die tegenwoor dig om verduur2aming roepen zijn te kortstondig voor deze precisie- arbeid. Laat me« een vlot kiekje van zulke mannen maken, maar géén beeld. De affaire Stalin doet de deur achter de beeldhouirfcunst poor my definitief dicht. In Praag moet een granieten af beelding pan deze heer op korte termijn verdwijnen, omdat zulks „wordt geëist door de arbeiders". Aangezien de namen van „de arbei ders" er niet by staan, weet ik niet of zij familie zijn van „de arbei ders", die nog zo kort geleden de. plaatsing van het beeld eisten. Maar in elk geval lijkt my hun verlangen even verkwistend als be grotelijk, want alleen het hoofd van het kunstwerk ts al twee meter hoog, zodat de scherpzinnige lezer zich van de rest een voorstelling vormen kan. Wat zou er nu met zo'n beeld gebeuren? Er is ten slotte een hoop staats geld aan besteed. Zou het niet ver hakt kunnen worden tot een politi cus pan kleiner gestalte? Ik maak mij sterk dat de heer CfiroesjtsjeiD, met enig passen en meten, uit de heer Stalin te halen ZOii zijn als men de benen wat inkort en het daardoor vrijgekomen materiaal ge bruikt om de buik-partij wat op te vullen. De heer Boelganin ts op dit stuk niet te helpen; hij lijkt mij te lang. Wèl zou hij zich met de romp van de heer Peron kunnen behelpen, zodat'alteen een nieuw? hoofd aangemaakt behoefde te wor den. Maar ik begrijp dat men al die moeite nalaat Wie immèrs, kan verzekeren dat deze thans zo pronte jongens, nog aan bod zullen zyn als de beeld houwer zijn herstellingen heeft ver richt. Neen, de Engelsen pikken het, blijkens het ochtenblad, véél slim- mer in. Die hebben Boelganin en Chroesjtsjew bij Madame Tussaud gezet. Dat is niet alleen de Russi sche regering, doch ook de voor zichtige Brit ten voeten uit; het gebaar doet aardig aan en je kunt, die tvas altyd weer opsmelten en gieten in de mal, van een 'andere malloot. Het hele Imperium is,, ge loof ik. uit dit soort praktische, op- lossingente verklaren Intussen' zal ik nu wel eindelijk eens totilen toeten, toat tcy doen met onze Stalinlaan. Nee, nou niet zo'n gezicht van „laat maar zitten". - .v.-.lv.,-. Zelfs Paul de Groot heeft ten slotte de harde nek gebogen en dan heeft het -werkelijk geen enkele zin, dat de heer d'Aillg door Am sterdam blijft lopen -met een ge zicht-of hij de Russische geschiede nts beter kent dan de Russenzélf Trouwens, deze koppigheid lijkt mij schadelyk voor onze. betrekkingen met de Sowjet-Unie. JAls .ze .dódr de bordjes verhangen, kunnen tcy het op de Stalinlaan waarachtig óók wel doen. Hoe het er dan moet heten? Maak er wat mij betreft, 'de Iwanlaan van. Want hoeveel bloed er ook, al of niet per ongeluk" is gevloeid en hoeveel beelden, er ook, al of niet „tijdelijk", van de sok- kels sukkelen. de Iioans zijn ten minste eeuwig. Want zij- betalen de Tekening. KRONKEL ("Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Het bureau voor Economische Oorlogsvoering van de Arabische Liga heeft 49 bedrijven, waaronder twee Nederlandse, uitge sloten van het drijven van handel met de Arabische landen omdat *1} ook handel, driven met Israël. Andere bedrijven die hun afzetgebied vinden In de Arabische landen of havens en vliegvelden aandoen, staan aan een voortdurende chantage bloot. Een woordvoerder van de Egypti sche legatie in Den Haag deelde ons (Van een. onzer hij tiet," zei de verloof- bevond. Maar meneer de van die zoen van hield vol. verslaggevers) meneer, „want hy is De verdachte keek ook petnwuJd". De verloof- eerlijk rertconderd. Hij ae de had ook. een aan- was voor zijn aanstaan- van ,iaar tneurouu? S|^+ klc.ckt willen indienen, .de opgekomen en zei, Tegen meneer, uantcese dot meneer haar ruw die zoen. Maar de poli- gegrepen had. „Ik heb tie had hem gezegd dat haar niet ruw geduxed; zoenen geen misdrijf ze heeft niet geleden", tvas. .JTOu, edelachtbare*ei weneer. De verloof- waar is dan de grens?" de begreep wel, dat het De verloofde had ge- niet helemaal juist was zoend te zijn en dat had haar verloofde niet genomen. Hij was naar Nelly's werkhuis gegaan met zijn uerloofde. In het bijzijn van rvrouw en meneer had_ Nelly Mnnfmll ze9<ï niet 'gekomente geweest om ook te 9' w Jen zijn om te vechten, maar slaan. ,JVIaar als ze dan /«f! hil cm praten. Maar me- je aanstaande vrouw iKmFSÏ hVnr verlooide neer verklaarde in fraaie beet pakken, dan is het ZZkef stadhuistaal, dat de wel moeilyk," zei hij torn G«S "T°" moest de verloofde voor ten tegenover hem had gend. mee, dat alle Arabische landen de aanwijzingen van het bureau in Damascus opvolgen. Dit is hetzelfde bureau dat de inmiddels ingetrok ken schandelijke circulaire -heeft uitgezonden waarin bedrijven die joods personeel in dienst hadden met een boycot werden bedreigd, Er is ook in Nederland een om vangrijke Arabische actie aan de gang. De Arabische Liga heeft sinds kort in Zwitserland een speciaal bureau geopend, dat van nabij de Europese firma's onder druk zet om af te zien van handel met Israël.' Hoe groot de invloed is van deze pressie die gepaard gaat met econo mische spionage, kan moeilijk wor den geschat. HetNederlandse be drijfsleven is uitermate zwijgzaam in de hoop niet door de Arabische wraak te worden getroffen.. Bij de officiële instanties, in Ne derland gaf men te kennen zelfs niet te weten dat twee Nederlandse be drijven zijn geboycot. Buitenlandse en» Economische Zaken zeiden van niets te weten. Slechts het in Rotterdam gevestig de Midden-Qosten-instituut wist niet alleen dat er twee Nederlandse be- drijven op de zwarte lijst zijn ge- De officier zag toch plaatst maar ook welke bedrijven Het J'ioesi ua iicrtwuj'*ï uwi*, „„-tatty, In riin horst- rokje"De polïtierech- icei bewijs voor de mes- j waren. Men weigerde echter de na- j,„i. tok je', ue ponner«i;ri- w. staan amaat ny mi nu** ter wej von dryt>en en eiste veertig men te noemen „omdat er veel te hVm nT op en tuurde voor rich gulden. Maar de politie, grote belangen op het spel staan die had uit.- Het leek of htf het rechter vond het niet door publiciteit en de daaruit voort' slagen had. Natuurlijk getuigenis id oog en zon- beto :zen en sprak Nel- ontkent der overhemd te licht ly'a verloofde vrij. vloeiende ergernis in de Arabische wereld geschaad kunnen worden," Men kan er .gevoeglijk van uit gaan. dat de druk op.de Nederland se bedryven niet zonder effect blijft. Een woordvoerder van de Israëlische legatie in Den Haag zei dat ook daar deze overtuiging is gegroeid maar dat het moeilijk is de hand te leggen op'feiten. De enige mogelijkheid tot verweer ligt in' een gezamenlijk, krachtig op treden. Toen Duitsland ondanks .de dreigementen van de Arabische lan den toch de reparatie-overeenkomst met Israël sloot, bleef deze daad zon der gevolgen, alle dreigementen ten: SPÖt. Toen de Arabische landen later, hun druk verplaatsten naar het Duit—, sa bedri'fsleven en ook dit werd. be antwoord met een collectief stand- punt, liet men het bij woorden ."Het zelfde gebeurde jen Nederland scherp en afwijzend reageerde, op de schandelijke circulaire van- het Da-, i mascus-bureau. DEN HAAG. In bepaalde-geval len wordt op Nieuw-Guinea te -for malistisch gehandeld en kan'van ad». ministratief perfectionisme, worden gesproken. Aldus de: Memorie van Antwoord over de begroting van Nieuw Guinea voor 1955, die binnen-, kort in de Eerste Kamer behandeld zal worden. :-xy~ Dat het ambtelijke apparaat door. organisatie en opvattingen weinig ge-; schikt zou zijn om de doeleinden van de-regering te bevorderen, zoals en kele Kamerleden, haddén veronder steld, lijkt- dë regering „in haar alge meenheid" moeilijk te onderschrijf ven. De bedoelde Kamerleden had den de veronderstelling geuit dat; in Nieuw-Guinea te veel het in het voormalige Nederiands-Indië toege paste systeem zou worden gevolgd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2