Nieuwe constructie voor 0 M. Cohn's Wijnhandel krijgt 'n nieuw pand BLANKEN I MEI I pont Koeriersters Met een DWS-nederlaag verloor WF de kansen Komisch stuk van YCJB Reeordweek voor de Waterweg ROTTERDAMSE INGENIEUR ONTDEKT: St. Jorisdag gevierd EEN BRIL MIDDENSTANDS- CURSUS Eerste paai geslagen Later verdere uitbreidingen Beschonken man viel voor tram Vreemde vangst Paal aangereden Dekzeil in brand Schapenjagers VELE HANDBAL TEGENSLAGEN Ook de WF-dames moeten eerste plaats afstaan aan Vires De volle winst voor SVC „IK ZOU ZO GRAAG i officieelnTeuws'i Kampioenstitel bij Spirit De wandeling door de nieuwbouw Schoolhoofden met pensioen Burgerlijke stand Wie heeft er iets verloreji? Ruim 6000 voor de Emma-bloem 532 schepen: t Iflfel GUNSTIG korfbalweekeind SCHIEDAM EEN MANNELIJKE KRACHT lek RADIO Dinsdag 24 april 1956 Naasl dt reeds bestaande panden op de. hoek Wtllemskade—Nieuwe Ha verdten^en'Jdfe rter'ndei »V*rdtph!»r PelUkvloers en daarboven no? twee zullen bevatten! opslagtanks, de flltreertapparatuur en een kantine Het pand, dsfc tussen twee oude gebouwen wordt opgetrokken, op de plaats waar woningen zijn afgebro- ken, heeft een frontbreedte van 28 meter, een diepte van 23 meter en een totale hoogte van ongeveer 14 meter. Een tweede fase van de uit- breiding, die waarschijnlijk in '38 en '59 zal plaats vinden, betekent de opruiming van de oude panden op de hoek en aan de Willemskade 3, 'waardoor de gevellijn rond de hoek 1 kan worden doorgetrokken. j Door het bombardementen mei '40 i gingen in Rotterdam 16 bedryfspan- i aen van de n.v. verloren. Het be- i dryf werd in zijn geheel overge- 1 plaatst naar Schiedam, waar de dis tilleerderij en diverse wjjnpakhuizen Werden gevestigd, die in de loop der jaren de nodige uitbreiding en reor ganisatie ondergingen. De n.v. ging verder met de centra.isatie. die ook aanleiding werd tot de nieuwste uit breiding. Eén en ander vertelde mr. J. Coert jr., eén der commissarissen van de h.v„ die voor de aanvang van bet slaan van de eerste Paal, de aanwe zigen toesprak in het kantoorge bouw van het bedrijf- Onder de aan wezigen bevonden zich: mr. dr. ir. M. M. van Praag, directeur van Bouw- cn Woningdienst, wethouder mr. M. j. M. v. Kinderen, wethou der Th. J. L. v. d. Berg. commissaris K. Rijpma, de secretaris van de K. v. K, Beneden-Maas, de heer A. v. Minne en diverse vertegenwoordi gers van organisaties uit de wijn- handel en dranlcindustrie. Het nieuwe bedrijfspand is be- stemd voor opslag, behandeling en bet op fles brengen van wijnen en alles wat hiermee verband houdt De wijnkelder kan naast de opslag van wijnen op fust een half miljoen flessen wijn bergen. Gelijkvloers ko men flessenspoeiinstallaties en vol automatische bottelblocks. In het ge- bouw zijn tevens twee dienstwonin gen geprojecteerd. Het interne trans port zal plaats vinden door middel van liften en transportbanden. De opslagcapaciteit van het pand, in clusief de wijnkelder zal 1.050.000 liter wijn bedragen. De bouw wordt uitgevoerd in be- tonskelet rustend op 73 betonnen palen van 17 meter. Aanvankelijk was het plan om in het nieuio te bouwen panci een koelinstallatie volgens nieuio sy- s*~em aan te brengen. Hiermee zal echter worden gewacht tot een vol gende uitbreiding. Bij de tramhalte op de Koemarkt kwam een beschonken man zondag middag voor. een tramwagen van lfjn 4 te vallen, juist op het moment dat deze zich in beweging zette. De twintigjarige Rotterdammer (zonder beroep) D. had nog wel zoveel te genwoordigheid van gees* dat hij zijn benen voor de wielen van de tramwagen wegtrok. Hij" werd door de zijkant van de wagen geraakt, waardoor hij verwondingen opliep. Met een. personenauto is de man naar zijn woning gebracht. De schipper van een Belgische aak, die in de Buitenhaven ligt. heeft gisteren een merkwaardige vangst gedaan. Bij het verhalen ïwam er aan de staaldraad een vrij nieuwe fiets, merk Excelsior Vlaar- dingen, naar boven. Hoe dit rijwiel in de Buitenhaven komt is een raadsel, maar het moet er hort geleden in zijn gekomen, want de banden waren nog hard. Gisteravond reed H. G. de W. uit Schiedam met zijn bestelauto, ko mende uit de Troelstralaan, het pleintje in de Rembrandtlaan op en beschadigde daarbij een lantaren paal. Waarschijnlijk verkeerde de Bestuurder onder de invloed van sterke drank. Een bloedproef is niet afgenomen. Het .dekzeil, dat de hoop stenen, gelegen aan de West vest. overdekte is gisteren moedwillig in brand ge stoken. De stukken, bordpapier, die daar aangetroffen zijn, wezen op de kwaadwilligheid. Waarschijnlijk zijn baldadige jongens aan het werk ge weest Een agent heeft het vuur ge blust, dat al een gat van ongeveer een vierkante meter had gebrand. In de polders bij Kethel zijn weer twee honden achter de schapen aan geweest Een van deze dieren kwam in een sloot terecht en moest er uit gehaald worden. De eigenaar van de honden is achterhaald. De. dieren zullen waarschijnlijk af gemaakt wor den, want als. de honden eenmaal de smaak te pakken hebben van het opjagen van schapen blijven zij aan de gang en dat kunnen de boeren niet. hebben. Directeur B. Cats, in regenjas en met een helm op, trekt aan de tou wenvan de heistelling om de eer ste paal te slaan voor het nieuwe pand uan. M, Cohn's Wijn- en SptrituaUénftandei. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 83. Bellen b(j ongeval: G.G en GD.. Tuiolaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tol 8.30 uur. Zondags gesloten R-k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (hehalve donder dags en zaterdags) van 7- tot 8-30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum:Tentoonstel! Ut- gen; Werken van Jan van Heel (tot 30 april) en „Moderne Gra fiek" uot 8 roei) Geopend da gelijks van z tot 5' uur; woens- dag. envrijdagavond van tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, (alleen 8.15 uur): „The Benny Goodman Story", Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Satans- eiland". voorstellingen Irene, 8 uur: V.C.J.F.-toneel „Ik zou zó graag". Beijersbergen, 7.30 uur: Zakenstudie- kring, contactavond. Musis Sacmm, 8 uur: Vér. Glas fabriek cabaretavond.: Volksgebouw, 8 uur: P.v.d.A. Vrou wenbond. Lezing' over „Samen bouwen". Volksgebouw, 8 uur: Bijeenkomst N.V.V. Bestuurdersbond. Coöp. D.E.S. Arcade, S uur: K-A.B. Jaarfeest. Irene, 8 uur: Ned. Herv. Kerkkoor. Toneelavbhd.1 'A' Chr. Soc. Belangen, 730 uur: Vblks- tuindersver. „Klein-Babberspol- dér", film- Blauwe Huis, 8 uur: Vara T.V.-dub. In de districts 2e klasse B hebben DWS iheren) zondag niet kunnen] winnen \ran het liosaca De beide herenteams van de Schie damse Volleybal Club „S.V.C."! heb ben deze week gemakkelijke over winningen behaald. Het eerste herenzestal speelde haar laatste competitie-wedstrijd tegen het op de tweede plaats staande zes tal van Smash. De Schiedammers ga ven de Smash-spelers geen kans en wisten sterk aanvallend, met kei harde smashes, een ruim verdiende 4—0 zége te behalen. Het 2e herenteam won reglemen tair met 4—-0, wegens niet opkomen van de tegenpartij. Dit team heeft nu nog één wedstrijd voor de boeg en dan is ook voor hen de competi tie afgelopen. Vrijdag a.s. spelen allé SVC-teams thuis tegen de zestallen vaa het Rot terdamse Hou Stand, in het kader van het S.V.C.-nederlaagtoernooi, Spannende wedstrijden kunnen hiér wederom verwacht worden. Wat er allemaal kan gebeuren als de liefste wensen van een familie worden vervuld toonde een groepje tonelisten van de Vrijzinnig Christe lijke Jeugd Beweging maandagavond in Irene. De kist vermageringspillen voor Ma, de vierentwintig regenjas sen voor Mary en de „slee" voor Humphrey konden nog wel worden aanvaard, maar de olifant voor Lory en de bestelling van 3200 overhem den. voor de fabriek van Papa deed het gezin de das om. In het blijspel „Ik zou zo graag" van Jan Louwen heeft de familie Rollins het best naar de zin, maar er blijven altijd nog wel enige wensen over onder het verzuchten van „Ik zou zo graag". Totdat een dolleman het huis op stelten komt zetten. Een automobi list (Dick de Kok) mag na een. onge luk enige dagen logeren., Maar de familie weet niet welk een koekoeks jong in het rustige nest van de Rol lins is geworpen, want deze automo bilist is de „stukjesschrijver", een soort Londense Kronkel, van een groot Engels dagblad. Dagelijks be schrijft Heat dan. zijn belevenissen in de woning "'an het gastvrije gezin. Hij beweegt het gezelschap een spelletje „Ik zou zo graag" te spelen en in het tweede bedrijf worden die GOIEOITE! fSSBJIBIi Sluiting bevolkmgsbureau Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat het Bureau Bevolking, Kleirwatraat 26, ia verband met de mechanisatie van het bevolkings- '-«fiister op vrijdag, 27 april as. voor het publiek gesloten zal rijn. Voor aangiften van de burgerlijke stand is het bureau wel geopend. Voor het eerst sinds Spirit zijn nieuwe home. aan de Qudedijk be trok, kon het er een kampioenschap vieren, namelijk van het sterk spe lende jongens-a elftal. Kon vorige week van mede-kandidaat-voor-het- kampioenschap Victoria, slechts met grote moeite een gelijk spel worden afgedwongen, dit keer werd met dui delijke cijfers, 4—1, Dordrecht naar huis gestuurd en zo het begeerde kanvDioenschap in de wacht gesleept. Dordrecht, dat zelf geen kans meer op de eerste plaats had, begreep zijn sportieve taak volkomen en heeft hard voor een overwinning gevoch ten, zodat het een aantrekkelijke wedstrijd is geworden, die tot de laatste minuut spannend bleef. Verdere Spirit-uitslagen zijn: Asvion 2-—Spirit dames 2 13; Meisjes b—Hillegersberg 6—0; Da mes 3MKHC 2—3. Jongens b—Dor drecht b 0—3; Heren 4Dordrecht 4 1—1. Om technische redenen is er wijzi ging gekomen in het programma van het Meicmnité. De aangekondigde ochtendwande ling door de nieuwbouw gaat wel door, doch het vertrek op dinsdag ochtend 1 mei zal plaats vinden vanaf het postkantoor en wel om half tien. Teneinde de excursie zo aantrek kelijk mogelijk te maken, houdt de heer J. AL Horvath vrijdagavond 27 april a.s. ia het Volksgebouw een lezing over het nieuwe Schiedam, met vertoning van lantaarnplaatjes. Zowel bezoek aan de lering, als deelname san de wandeling is gra tis. Verder maakt het Meicomité be kend dat voor *t mei-bal dat 's avonds in de Koopmansbeurs zal plaats vin den, op de navolgende adressen kaar ten te koop rijn: A. Bakker, Graaf Florfsstr. 14; C. Boerman, BLK. Laan 189 a; M. Boomsluiter, Haven dijk i 194 a: G. Smfdt, Rotterdamse dijk 4c; 1T, Zwanenburg, Talmalaan 58, wensen, dan op vermakelijke wijze verhoord. ..Er komen ook wat on- gelukjes van maar redacteur Heat zorgt er in het. derde bedrijf voor. de brokstukKcn te ly'men.en hij smeed de zich met de charmante Lory ter', verzoening een verb eintems voor het leven. Zo blijkt bij 't slot dat 'n sprookje werkelijkheid is geworden. De wen sen zijn wat al te eruptief vervuld, er kwam wat wrijving door, wat ongemotiveerde verwensingen vlo gen in het rond, maar aan het einde.: is de charmante-duivelse-aardige- vervloekte-kranteman Heat een mo derne fee geworden. Dit grappige toneelstuk rit vol spitse vondsten en in twee bedrijven vol huiselijke taferelen met de on ontbeerlijke twisten en misverstan den werd het publiek onweerstaan baar gedwongen tot lachen. Het ti de bedrijf bracht een óntknopi waar iedereen vrede mee - had. Dr. beste vertolking leverde Louis Piek Hij was een waardige bedachtzame Frederic Rollins, het hoofd van het gezin, die pas uit de plooi komt als het werkelijk te gek wordt Bep van Dam gaf van de vrouw des huizes Alice een vinnige creatie, die de wendingen hartelijkheid-hatelijkheid in het spel bracht Ook de vijf an deren speelden verdienstelijk. De aanwezigen genoten zeer en het applaus gaf ondubbelzinnig blijk van waardering voor het gebodene. Re gisseur Leo Polhuis sprak een kort welkomstwoord. Na afloop was er gezellig samenzijn. winnen van het Haagse Operatie '55 en als deze Haagse ploeg in de reste-, rende 2 wedstrijden geen fout maakt kunnen zij de kampioensvlag hijsen.: Voor Wilton Fijeooord was het de] laatste kans om gelijk te komen, zelf. won W.F, met grote cijfers van AHC '28. N DWS. dat met 2 reserves aantrad had heel weinig in te brengen tegen de snelle aanvallen van de Hage naars. DWS scoorde voor rust 3 maal door J. v. d. Wart (2x) en P. Keur ling doch Operatie '55 wist 7 maal de Schiedamse doelman te passeren. In. de tweede helft was de wedstrijd het aankijken niet meer waard en de Haagse voorhoede speelde met de: Schiedamse verdediging. De einduii-; slag werd tenslotte 4^-14. Bij de wedstrijd Wilton—AHC '28 was het eenzelfde vertoning. Na 15 minuten gespeeld te hebben leidden de Schiedammers al "met 5—0. Voor de rust wisten de -snelle voerhoede van de rood-witten nog 3 maal te scoren, zodat met een veilige voor sprong aan de tweede helft werd begonnen.;, Inde 5eminuut van de tweede helft wist AHC de eer te redden en maakte er 8—1 van, doch met 3 doelpunten van L. Boer en een van H. Overheul voerden de scheeps bouwers de stand geleidelijk óp en toen de scheidsrechter voor de laat ste maal het fluitsignaal liet horen had Wilton weer 2 punten verdiend door een 12—4 zege. De DWS-dames hebben in de laat ste minuten van de wedstrijd tegen Animo een punt verloren. Robart wist haar ploeg een 10 voorsprong te bezorgen, doch Animo maakte spoedig daarna de stand weer gelijk. P. Olczak maakte er echter nog voor de thee weer 2—1 van. In de tweede helft ging de strijd gelijk op en daar er niet gedoelpunt werd lag het in de verwachting dat de blauw witten weer 2 puntjes in de wacht zouden slepen. Doch in de allerlaatste mi nuut kregen de Haagse dames een vrije worp toegewezen, die benut werd en zo moesten de punten eer lijk verdeeld worden, 2—2. De dames van Wilton hebben hun eerste plaats moeten afstaan aan het Goudse Vires et Celeritas. In deze klasse is echter nog van alles moge lijk, Vires heeft 17 punten uit IX wedstrijden en Wilton 17 uit 12, In de 5e minuut van de wedstrijd de JagersWilton maakten de Hage naars het eerste doelpunt, doch Wil ton kwrm hierop direct terug en met 3 fra .e doelpunten van N. Bos (2X) en E,;v. d. Bout ging de rust in met een, 1—3 voorsprong voor de Schie damse dames. In de tweede helft lie pen de Haagse dames uit en stonden in de 15e minuut met 43 voor- Nog. net voor het einde was het weer Bep v. d. Bout die de stand op gelijke voet bracht, 44. Het 2e herenelftaj.vari DWS staat er na de nederlaag tegen Hellas 5 wel erg slechU voor, daar de heren van .WiltonU'met' 3—2 zegevierden over Wings 2 staat DWS met 2 pun ten uit ll wedstrijden weer vaster op de onderste plaats. Wilton. 2 heeft nu 7 punten uit 12 wedstrijden en bezet de op een na laatste plaats. Zondag verloren de heren van DWS met .6—7' van Hellas "5,aan spanning heeft het echter in deze wedstrijd niet ontbroken, daar het met HOg I minuut te spelen nog 6—6 stond. De heren van Wilton hadden met de rust een 3—1 voorsprong we ten te behalen. Wings 2 was in de tweede helft de beter spelende ploeg doch de in prima vorm zijnde Wilton doelman Fortman wist vele schoten -.ai te stoppen. Twee maal moest j echter wijken, doch daar is het ook bij gebleven. Dames 2 van DWS verloren met 1—8 van bet sterke RODA, ook de dames van Wilton moesten weer een nederlaag incasseren en verloren met 93 van Snelwiek 2. Junior-meisjes van DWS zegevierden over Actief met 5—1. Junior-jongens hadden bij de rust een 54 voorsprong tegen Schutters; in de tweede helft moest de Wilton-doelman vervangen wor- dat zij met 5—9 als overwinnaar te voorschijn kwamen. Aspirantmeisjes wonnen met 3—1 van ADO en de kleinsten van DWS wisten met 4—1 van de Schutters te winnen- De heer J. Penning, schoolhoofd en de heer W. J. de Graaf, ondèrwij- zer aan de alg. school voor buiten gewoon lager onderwijs in Nieuw- land. hebben, evenals de heer A. C, M. Steijnis, hoofd van de Jan L4gt- bartschoól ;.L aan het gemeen tebestuur-eervol. ontslag ge vraagd .wegens het bereiken van de pensioengerechtigde- leeftijd. GEBOREN'. Adriana M.,- d. v. G. A. van Mil en M. P. Vlugman; Andreas J, M,, z. v. A. Ai Vink en G. M. Heïjnsbroek; Johanna M., d- v. W. Nettenbreijer en E. Ai Hofman; Govert A. z. v. F. A. W. Hulbers en L. Agter; Bernar- dina J. KL d. v. P. Th. van Kasteren en C. M. E. Kneppers; Roelof A-' C- z. v. J, Scheper en W. M. Veeningen; Paulus M., z. v. J. H. J. Vermeulen en Th. J. M. Hersbach; Wühelmina P. Mi d. v. A. J. de Vries en Th. W- Jansen: Jannes, z. V. J, van Mourik en G. Bekkema; Hugo R. t.. v. H. J. Elshof en G. Naastad; Rudolf, z. v. G. Lankamp en J. van Heest Te bevragen bij de vinder: Bedel- kettinkje, Voogd, Numansdorpsestr. 7a; halskettinkje en bedelkettinkje, A. Bouman, Numansdorpsestraat 12b. Rood-bruine herenschoen (L), P. v. Gulik. Broersvest 74c; alpinomuts, F. Fcrremans, Nieuwe Buurt; motor handschoen (R), P. v. d. Pol, Lange Kerkstraat 31; grijze kinderwant, C. v. Mansen,. BJC. laan. 274a; rubber laars <L), AiHuizer, P- Potterstraat 46b; zwarte wollen stola, Heetman, Boerhavelaan 13c; bruin glacé he-i renhandsehoen (RL St; Jacobs-Gast- huis, B.K. laan. 59;'rode dameshand schoen, Wiese, Groenweegje 70; hou ten autopedje, Smeehüizen, Lange Kerkstraat 24; groen-rode speelgoed auto, J. Tieman, Juliaaalaan 86b; gummi kinderemmer, H. Meure, El lips van Bourgondiëstiaat 41b; por- temonnaie- met inhoud, Kantoor Wasserij de Pauw, Stadhouderslaan 3; bruine aktentas, v, Oeveren, Edi- sonstraat 18; bruine portemonnaie, W. Wijnholts. Snellsussingel 52a; kinderportemonnaie met inhoud, F. Futselaar, Cartesiusstraat 4b; por temonnaie metinhoud, Sportfond- senbad, B.K. laan; aktentas, J. Kooij, Pr. Fred.- Hendrikstraat 23a; auto buitenband, C. v. Gerven, Trimalaan 52; kolenschop, W. v. d. Berg, Em- mastraat 24; sehaatssleutel, Heljstek, Beierlandsestraat 47b; kinderbril in koker, J. Sol, Portugeesestraat 42c, Rotterdam; rolsdiaatssleutel, v. Kat wijk! Lange Singelstraat 39; sleutel met plaatje, J. Mackay, Nieuwsiicht ZZ 23; lip sleutel, F. Zuidema, Edi- sonstraat 59a; vulpotlood, S. Spek snijder, Leibnitzstraat 10 a; sleutel met ketting, Leenders. Schie 10a; vulpen, Leenders. Schie 10 a. De j.l. zaterdag- iri deze gemeente gehouden Emmabloem-collecte heeft een bedrag van 6082,38 opgebracht. Niet minder dan 532 schepen zijn In de afgelopen week de Nieuwe Waterweg opgevaren. Daarmede is het hoogste weekgemiddelde bereikt, sinds de bevrijding. De Inhoud bleef bij het aantal schepen ten achter. In totaal werd een netto registertonnage van 921827 genoteerd. Het bleef dus nog aanzienlijk beneden het record cijfer van bijna één miljoen netto registerlon, dat in de week van 12 tot en met 19 november '54 bereikt wérd. Het recordcijfer van 532 schepen dat niet minder dan 52 hoger ligt dan het .cijfer over de overeenkom stige week van het vorige jaar en met 33 .schepen, boven het oude record ligt, werd ondermeer' bereikt door het binnenvaren -van Onassis' w al visvloot door het nog zeer druk uitvoeren vat? aardappelen. Talrijke kustvaartuigen komen nL de Nieuwe Waterweg op om aard appelen in te iaden op plaatsen op de Zuidhollandse eilanden. Rotterdam, met inbegrip van de oliehaven, boekte een vermeerdering van 15 schepen in verhouding tot dezelfde week van het vorige jaar. Het echtpaar J. van öer Kooij— T. Hoogerbrugge, Delftweg 164, is op 4 mei veertig jaar getrouwd. De hèer Van der Kooij is oun. voorzitter van het college van Notabelen in de her vormde kerk en hoofdbestuurder van de Hollandse MÖ, voor Landbouw. Op koninginnedag zal de Over- sehiese Harmonie een uitvoering ge ven ln de muziektent aan het Saenra- dampletn. Aanvang. 8 uur. den daar hij op ongelukkige wijze met de doelpaal in aanraking kwam en een lichte hersenschudding 'op liep. Hierover was de ploeg gedepri meerd en wist geen enkele maal meer te scoren. Schutters echter wis ten nog 5 maal de roos te treffen, zo- (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse ingenieur E. van Dieren heeft een nieuwe constructie ontworpen voor de plaats van de scheepsschroe ven. De laatste tijd zijn in Duitsland verscheidene sche pen afgeleverd, met achterste vens, waarvan de vorm sterk afwijkt van de gebruikelijke. Deze schepen heb Den namelijk allemaal de schroef drie meter verder naar achteren ge plaatst- GISTEREN was het St, Joris-dag, de naamdag van de schutspatroon van de padvinderij. De dag oofc dat alle padvinders overal ter irerpld, de eed of de belofte herhalen dip zij afgelegd hebben bij hun inf. in d« pad- tnnderij. Op die dao bezinnen zti zich ook op de ortikelext i hun pad- riMderstoef en cedenken St. Jons die de draakzinnebeeld van zelfzucht en laksheid, ouenucm. IN SCHIEDAM is deze dag begonnen met een plechtige bijeenkomst in de Plantage, het appèl teaerby de Schiedamse ass. districts-commiisaris A. M. Sunderman van het NJ*.V. de boodschap voorlas van de districts commissaris uit Rotterdam, aandachtig aangehoord door de toelpen, ver kenner* en voortrekkers. De «lap is er toen plechlip by gehesen e* tot slot zijn er rode tulpen uitoereikt, die het symbool moeten zijn tan het door St JOHs vergoten blOea. GISTERAVOND heeft er in tal van troephuizen het kampvuur ge brand en ook bjj grotere bijenkomsten zoals aan de Vijfsluizen of achter het RotcaUan-huis voor de Katholieke Verkenners. De broederschapsketen is er gevormdj de eed is er herhaalder zijn ernstige woorden gesproken en natuurlyk ook veel leutigewant een kampvuur U hèt grote feest voor de padvi-nders. Gesterkt door deze bijeenkomsten gaat men «en nieuto jaar in. De hogere eisen, die aan de snel heid van ,de schepen werden ge steld, hadden tot gevolg dat de langzaam lopende stoommachines door snellere motoren zijn vervan gen. Dit had weer tot gevolg dat de stoten, die de schroefbladen onder vinden van het onregelmatig toe stromende water vlak achter het schip, in het algemeen veel sterker en hinderlijker zijn geworden dan vroeger, het geval was. Dit stoten berokkende dikwijls schade aan ma chinedelen. Ir. E. van Dieren, die in bet scheepsbouwkundig proefstation in Wageningen proeven nam met een model van een schip, dat trilüngs- möeüjjkheden had. kwam tot de ont dekking, dat die moeilijkheden ver dienen wanneer de schroef drie me ter verder naar achteren werd ge plaatst Dé trillingsoorzaak verdween vrijwel geheel door een regelmatiger toestroming van het water, maar bo vendien bleek dat het onderzochte schip door deze wijziging nog een halve mijl sneller liep. Een aantal Duitse schepen, waar onder de Klaus van de Nordost Ree. der ei, de Elisabeth Schulte van de .Reederei Schulte' Bruns en de fruitschepen Brunshausen en Bruns. bütvel van de Reederei W, Brun* GmbH zijn thans met een verder naar-achter geplaatste schroef uit- ;erust..; Zowel de Reederei Schulte c Bruns ais de Reederei W. Bruns GmbH hebben schepen met een der gelijke constructie nabesteld. Verder worden nog twee schepen speciaal verbouwd om ze van de vinding van ir. Van Dieren te voorzien Onze korfballende stadgenoteö hebben, het afgelopen weekend niet slécht geboerd. Succes dwong op eigen terrein het sterke Overkan- ters een gelijk spel al (33) en deed daarmee een belangrijke stap in de richting van definitief lijfs behoud. Het winstpunt was de blauwwitten nog bijna ontgaan, want de laatste doelworp van de Rotterdammers leverde nog «en treffer op. De scheidsrechter had echter juist het inrukrignaalge geven. ODI stelde wat teleur tegen Blauw Wit. maar de Rotterdamse ploeg kon toch niet meer dan een puntenverdeling bereiken, fay de rust stond ODI nog met 3—1 voor. Schiedam 2 besloot de competitie met «en duidelijke 8—1 zege op Ons Huis 4- De reserves bleven dit seizoen ongeslagen. De doelcijfers 98—13 en een winstpuntental van 27 spreken duidelijke taalï Succes 3 kwam goed voor de dag met een 0—4 overwinning- op Charlofs 4. Ook ODI 2 schoot met een 2—10 zege op Blauw Wit 2 uit zijn slof. De wedstrijden Overkanters 3— Schiedam 3 en ODI 3Kwiek ein digden respectievelijk in 4 2—3 overwinningen van de partij. De adspiranten kwamen even eens met verdienstelijke resultaten voor de dag. Succes A won met 03 van Actief B en ODI B met 1—5 van Oranje Nassau B. Hille- sluls A—Succes B eindigde in een 3—1 zege voor d* tbuisclüb, GEMEENTE SCHIEDAM By het bureau huisvesting kan geplaatst worden in de rang van 5CHKÏJVER A Bezoldiging van 3096.tot 4093. Aanstelling boven het minimum is niet uit gesloten. Vereisten: Mulo-diploma, ervaring typen, enige administratieve ervaring. Leeftijd 23—26 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten 'aan burge meester en wethouders en voor dinsdag 1 mei «ls. ia W zenden aan bureau personeelszaken van de af&„C. deg gemeente secretarie, Nieuwstraat 26, Schiedam. D. DE BHÜIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 ZIE enz* com pitta colhetfo WASMACHINES PROFITEER ran orza t skkDfldige voorlichting Komt u eens lijken bij: De spec.zaak op de hoek van Rembrandt- Mesdaglaan. WASMACHINE- SHOWBOOM Mesdaglaan 9 tegen- Aanvang nieuw* |J| Inschrijving dagelijks. J nM8£r£#iM*WJS SINGEL 52. Tel. 88845 SCHIEDAM T» koop oemgafa. Verf. "oorjaar nu schilde ren. C-tondverf 155; glans- verf 2.45; plasticverf 3.25 en 3-60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk. Broers- vel d 3741, to- Passage, tel. Verf, Komt u onze etalages eens zien: grondverf vanaf f 1.55; glansverf in 40 tinten f 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 374L to- Passage, teL Personeel oangeb. B.z.a. bescheiden eenv. juf frouw v. d. huishouding be kend met lichte verpleging, v.g.g.v., goede beh. Br. - ndsr no, S 481 bur. v. d. blad. Te huur oangeb. Nette kotsganger gevraagd in burgergezin, goede kost. Brieven onder no. 6433 bur. van dit blad. Anto'g - Motore* Moffelen van riJwtelftn, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- ttngkast, spaken, spatborden en jasbe scherm er, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, teL 68948. Diversen Wie echt kk m wfl, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvast 57. Telefoon $5103. Uw mes of schaar bot? „So- Ungen" slijpt en knapt zo op. Slijperij en Staalwaren- h an del „Soiingen*. Broers- vest 57. Telefoon 55193. Alles op bet gebied van glas tn lood. rtAa-Ve" Gla*-ia- lood bedrijf. West Franke- landsestraat 16. teL 66280. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste hoeken, tsLees- blbüo th eek-Kantoor boekhan del Modern, Boerhaavelaaa 124. Telefoon 68415. Nummer brie ven, die naar on* oordeel niet bonafide op de inhoud der «dvansau* tcAge- ren, worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1