C D Hoe in Rowallanhuis de jongens werken Kandidaa tsstelling VERKOOPSTERS Koeriersters nieuwe ster aan Parijse schildershemel Coöperatie-idee vraagt om principiëele houding Als vrouwen gaan bouwen IN VAK EN VRIJE TIJD: Tentoonstelling geeft facetten van deze sociale arbeid Herv. Kerkkoor voor „eigen publiek" Volkstuinders vergaderen Verkiezing leden Tweede Kamér In Sted. Museum te zien: WALDO-RIJSCHQOL 6 9915 H. J. v. d. Born voor NVV-bestuurders Is deze oude liefde vergeten? Mevr. 's Jacob vertelt: Herdenking der Gevallenen Geslaagd Burgerlijke stand Gabaret voor Y egla-personeei Man aangereden Jongens stelen snoepgoed SCHIEDAM BEKWAME JONGEMAN BEDIENDE SCHRIJVER TT\ FLINKE WERKSTER machinestiksiers leerling naaisters Woensdag 25 april l956 In het statige Rowallanhuis aan de Lange Nieüwstraat 195, waar eertijds een deftige Schiedamse familie zetelde, heerst nu de jeugd Het is nl ge worden tot het Tehuis voor Werkende Jongens. Hier vinden jongens, wier opvoeding ietwat in dc knoop is gelopen, een veilig toevluchtsoord, waar zo nodig hun gedeukte opvoeding onder deskundige leiding weer wordt rechigestreKen en waar zy in de lijd dat zij hier wonen ("meest een jaar) weer tot nuttige leden van de maatschappij kannen worden gevormd. Het ministerie van O., K. en W. werkt hierin samen met het bedrüfsteven. Om nu de buitenwacht eens te la ten zien, welke mogelijkheden (voor de burgerij meest onbekend) het te huis de jongens biedt op het gebied .van. werk, studie maar ook vrije- /tijds-besteding, wordt, er gedurende •drie dagen een tentoonstelling ge houden in een van de bovehzaaïtjes van bet grote Rowallanhuis. De2e tentoonstelling, die-ook van daag en morgen nog geopend is van 3. tot 10 uur werd gisteravond offi cieel geopend. In de conversatie zaal sprak de huis-Commandant, de heer J. J. van Buren, de genodigden, en .belangstellenden, .waaronder zich ook bevonden wethouder Th. J. L. v. d. Berg namenshet gemeente bestuur, inspecteur J, J. Knook na mens da politie en verder vele pa troons en werkgevers, toe.. In de be langstelling, vooral van de zijde van de patróóns zag hy een aanmoedi ging om het werk op dezelfde wijzè voort;te, zetten,:-v Mr, J.'A. M. Schats, hoofd.van de afd. Soc. Jeugdstudie en vakoplei ding van het min. van'-o., k.- en w„ die later; met het doorknippenvan een lint;.ook de tentoonstelling zou. openen, toonde zijn instemming met Be ongeveer 55 leden van "net Kerkkoor van de hervormde ge meente in Schiedam, bekend door hun medewerking aan kerkdiensten en hun optreden o.a. in ziekenhui zen op hoogtijdagen, zijn gister avond in Irene eens voor een ..eigen publiek" van donateurs en genodig den opgetreden. Na een kert opwekkend woord van de voorzitter de beer P. Brou wer, gaf het koor een arntai num mers ten beste, bekende liederen als ..Hoog op de gele wagen". ..Laat het stormen" en ook 't populaire „Falderie" op de wandelschoenen. Daarna kwam het toneelgezel schap ONA (Oefening Na Arbeid) uit Vlaardingen op de planken met w't Wespennest" een vrolijk spel van vakantie-genoegens. Onder het toeziende oog van regisseur J. Ver schoor brachten de tonelisten het er zeer behoorlijk af. A.N.B.--kinderfeest Bij de viering van het gouden Jubileum heeft de Alg. Ned. Bouw- bedrijfsbond in Schiedam ook niet vergeten de kinderen van. de leden iets te bieden. Zaterdagmiddag 28 april is er in het Volksgebouw van 3 tot 5 uur een groot kinderfeest, waarvoor een aantrekkelijk pro gramma is samengesteld van. goo cheltrucs, clownerie, zingende pop pen enz. het idee van. de tentoonstelling, om dat hier nu eens alle facetten van deze vorm van jeugdwerk worden ge toond. Niet alleen de werkmogeïijk- heden en de studie, maar ook de aanvullende opvoeding, waar de pa troons over het algemeen weinig van weten. Bovendien wordt door het werken van de 33 jongens, die het tehuis bevolken, aan deze ten toonstelling de- geest van saamhorig heid verhoogd. Daarna volgde een rondgang door de tentoonstellings-zaal. Hier waren tien stands getimmerd, in elk waar van een van de vakken werd uitge beeld. waarin de jongens worden bekwaamd:, brood-en banketbak ken (een jeugdige bakker bood eigen gemaakt gebak aan!), auto-, en. .machinetechniek, reclame-schil deren, meubelmaken, enz, Een andere stand bracht tót uit drukking de studiemogelijkheden, terwyl getuigschriften en werkstuk ken vertelden van reeds behaalde .successen op dit gebied. Knutsel werk In een andere stand weer toonde dat de vrije tijd hier goed wordt besteed. Als frisse en opvallende noot was er een.perkje bloemen gelegd in het midden van. de zaal, zeker ter ac centuering van de jeugd van de be woners tegenover de omgeving, waar schilderingen op muren en plafonds en lofwerk spreken van de oudheid van het huis. In de conversatiezaalhebben ten slotte de jeugdige bewoners van het huis de bezoekers nog prettig bezig gehouden met een programma van toneel, muziek en sang. Klein-Babberspolder Gisteravond is in de grote zaal van het gebouw voor Chr. Soc. Be langen, de 20ste jaarvergadering ge houden van de Schiedamse Tuin ders Vereniging „Klein Babberspol- der". De voorzitter, de heer Joh. van Rosmalen, heeft in zijd openings woord in-het bijzonder detuinbouw- consulent, iri Ruijs welkom geheten, omdat hieruit bleek dat ook op het departement van Landbouw aandacht wordt besteed aan de volkstuinders. Voorts bracht de spreker nogmaals de doelstelling van de vereniging naar voren, n.L om. de leden nader tot" de natuur te.'brengen, 'en óm de kennis van:, het„tuinieren" in de meest uitgebreide zin des woord, op te voeren: r Uit het jaarverslag van de secre taris bleek, dat de vereniging thans 220 leden, telt en dat gedurende drie jaren op het nieuwe volkstuin-com plex aan de Poldervaart met succes is gewerkt. De beide voor aftreding in aan merking komende bestuursleden, de heren J. L. Pluym en NV. van Weert werden herkozen,/ Na de vergadering werd door een -ui,! ■■i'k In de centrale werkplaats is gistermiddag ont kwart over één een brandje geweest, dat even heel wat leek, maar later erg mee vieU Uit een stenen afvalbak voor stro, karton en papier, naast de fabriek gelegen, sloegen plotseling de vlammen: hoog op en de brandweer werd ijlings gewaar schuwd. Maar twee stralen water, waren voldoende-om het strovuur bin nen enkele minuten te blïissen. De schade is gering. Waarschijnlijk is een vonk uit een fabrieksschoorsteen de oorzaak.r IN de tentoonstelling „Moderne Grafiek" die momenteel te be wonderen, is in het Stedelijk Mu seum, treft men ook twee werken aan van die merkwaardige jonge Franse schilder Bernard Buffet, die vorige zomer dè sensatie was van fAduertentie fjtf.) personeelslid, van het ministerie van landbuow, veeteelt en voedselvoor ziening een drietal, door dit depar tement beschikbaar gestelde films gedraaid, betrekking hebbende op de tuinderij. De eerste film sloeg op het „tuinen" in algemene zin en was getiteld: „Vruchtdragende ar beid". De tweede heette: „Bloemen- avontuur in Holland". Tot slot volg de de film „Oogst en afzet van aardbeien", die de bijzondere aan dacht trok omdat op elke volktuin aardbei-bedden te vinden zijn. „Principieel stelling nemen" vroeg de heer H„ J. van den Born zijn talrijke gehoor dinsdagavond in de grote zaal v. h. Volksgebouw, waar bestuursleden -van bij het KW aangesloten organisaties, vertrou wens leden en verdere genodigden te gast waren op de gecombineerde bijeenkomst van NVV—Bestuurders- bond en de coöperatie DES. De oud-voorzitter van de ANMB sprak hier over de geschiedenis van de coöperatie en het belang van deze organisatie voor de verbruikers. De socialistische coöperatie is ge- evolueerd naar een algemene instel ling. Het doel van de organisatie is evenwel nog steeds hetzelfde ge bleven. Het beginsel is zuiver de mocratisch, ieder kan vrijwillig lid worden en de bedoeling is de pro- duktie van de consumentenartikelen in eigen hand te houden. De bedrijven zijn er dus ten bate van de consument. De overschot-! Over vorm en streven van de Nederlandse Huishoudraad vertelde mevrouw 's Jacob-Goddard gister avond in het Volksgebouw in het eerste gedeelte van haar lezing over .Samen, bouwen" voor de leden van de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid. Getracht wordt per gebied een representatieve ver tegenwoordiging van de huisvrou wen te verkrijgen voor het doen van onderzoeken op huishoudelijk gebied. Met voorbeelden bewees de spreekster dat er dan als oplossing betere kwaliteit en soms goedkope produkten kunnen komen. Er zijn in ons land 30 vrouwelijke architecten, dat is veel te weinig. De adviezen van de huisvrouw zijn daarom zeer belangrijk. Om een goede efficiënte woninginrich ting te verkrijgen is het nodig dat vrouwen zitting nemen in de ge meenteraad en ook dat er in iedere stad een adviescommissie komt. In Schiedam is zulk een commissie reeds aanwezig. Ook heeft Schie dam een architects Goede voorlich ting wordt gegeven in het Bouw centrum te Rotterdam, Aan het slot ontstond een zeer geanimeerde discussie, waarbij bleek dat de vrouwen nog vele nieuwe ideeën in petto hadden, die mevfomv 's Jacob gaarne bij de Ned, Huis houdraad wil indienen. Ook de klachten over sommige foutieve constructies in de moderne woning werden besproken. Eén van de dames vroeg waarom er geen ronde gootstenen kwamen, dan bleef niet altijd het vuil in de hoekjes lig gen. Ook een bevestiging voor het lekbakje in die gootsteen, zodat het werkelijk uitdruipen kwam op de proppen. Spreekster vond het zeer belangrijk dat de vrouwen bij de bouw en installatie van de moderne woning een woordje mee spreken, want herhaaldelijk is ge bleken dat de mannen praktisch in zicht missen op dit gebied. De voorzitter, mevrouw G. Bos- van Ringen leidde mevrouw 's Ja cob-Goddard voor het houden van dèZv lezing ..Saméh Bouwen', met een enkel woord in. De leerzame bijeenkomst genoot de aandacht van een grote groep dames. ten worden jaarlijks in de vorm van dividenden aan de leden uitge keerd. Niet winst js de gedachte van het coöperatief beginsel, maar getracht wordt de beste produk ten voor de laagste prijs te leveren. "We zijn er niet. aldus de heer Van den. Bom. wanneer we een positief loon hebben verworven, maar dan moet er ook nog worden gekeken wat er mee wordt gedaan. Te velen laten zich verleiden door verlok kende dure reclames, die ze overi gens zelf weer moeten betalen en te weinigen schenken aandacht aan het principiële verleden. Spreker stelde de vraag of de geestelijke eenheid van vroeger weer zo snel is vergeten. NW en PvdA vestigen te weinig de aandacht op het belang van het gezin in een juiste besteding van de Parijse tentoonstellingen, maar die hier in Nederland nog vrijwel onbekend is en dan ook, tot nog toe, niet geëxposeerd beeft. Het zijn twee stillevens met langgerekte kan ten. (deze lange rek is kenmerkend voor Buffet) en met een wondeilijke en opvallende coloriet. Negenentwintig jaar oud ïs hij, maar in zijn nog korte leven heeft hij byna net zoveel vervaardigd als de beroemd-vlijtige Augusts Renoir. En het heeft hem geen windeieren gelegd, want na zijn laatste een-mans expositie in de Galerie Drouant- David gingen de stukken weg voor 800.000 h. anderhalf miljoen, francs. Hij "is dan ook multi-mïljonair, woont in een paleis/ houdt er? de duurste Rolls-Royce op ha en js zo de levende weerlegging van. de me ning dat .een kunstenaar in--betrek kelijk gebrekmoet leven om tot grote scheppingen ie kunnen komen. De grootsheid van zijn scheppin gen wordt overigens met door een ieder erkend, ook niet door arties ten en critici, maar hij weet met zijn. werk de grote massa blijkbaar te pakken, die in drommen naar zijn exposities trekt en de werken., druk beaiscusieerd. Tot de verbeelding spreken natuurlijk ook de grote sommen die er betaald worden voor zijn meest zeer grote werken. Jareh geleden is er eens een en quête gehouden met de vraag: "wel ke schilder zal er over dertig jaar beroemd zyn? en op de lijst van kunstenaars prijkt Buffet bovenaan. Dit heeft de „marktwaarde" van zijn- werk bij de kenners weer een stuk de hoogte ia gedreven. BERNARD BUFFET, 2oon van een rijwielhandelaar in Parijs, waar hij ook zijn vrij eenzame en trieste jeugd sleet, kwam al jong tot schil deren, zonder echter op te vallen. Tot geestelijke volwassenheid;, en tot artistieke rijpheid kwam. hij tydens een verblijf van enkele jaren in het woeste, verlaten en wat trieste land schap van de Haute-Provence. De mistroostigheid en het pessimisme, van dit land weerspiegelt zich nog steeds in 2ijn. werk; er kan geen lachje af. Wat hij ook schildert, het is wat naar van. uitbeelding en o zo triest. Nog voor zijn t\ intigste jaar werd hij ontdekt dooi de excentrieke kunstkenner- Gïrardin, die hem ook naar de roem heeft gestuwd. Tegen wil en dank eigenlijk, want Buffet trekt zich weinig aan van de roem en zijn rijkdom, zijn paleis en zijn dure auto schijnt hij té accepteren als de tol voor zijn werken. "Werken die hij in een nimmeraflatende stroom vervaardigt. In zijn oeuvre vloeien, verschil lende technieken dooreen. Hij zet zijn figuren op in harde, getekende lijnen, net als Raoult en Braque ook deden, maar de tussenliggende vlak ken zijn in tegenstelling vloeiend van kleur en haast transparant. Als de inkomsten. Het loon wordt ont- emaille of gebrandschilderd glas. angen van het kapitaal en zo weer weggebracht naar een andere groep groot-kapitaal, zo stelde spreker simplistisch vast. Men ziet niet in dat men voordeel heeft door bij de verbruikscoöperaties te zijn aan gesloten. Vroeger besteedden partij en vakorganisatie aandacht aan dit probleem, maar het lijkt wel of de Merkwaardig van hem is ook de cyclische manier van schilderen. Eik jaar opnieuw neemt hij een an der onderwerp bij- de kop en pro duceert hierop een groot aantal stukken, meest fors van afmetin gen. Hij bepaalt te voren, meest aan de hand van de ruimte waar hij denkt te exposeren, het aantal schil- oude liefde dood is. Spreker hoop- I derijen dat hü nodig heeft cn zo- te dat ieder zich weer bewust zou j veel maakt hij er ook. al moet hij worden welk een belangrijke taak i er dag ,en nacht op werken. Maar het coöperatief beginsel in het ver-altijd over cén onderwerp tegelij- leden had, maar ook nog voor de i kertijd. Haast een geschilderde jour- De burgemeester van Schiedam brengt het volgende ter openbare kennis: X Op dinsdag 8 mei 1956 zal. de. kandidaatsteling yoor. de verkiezing; van de leden van de Tweede Ka mer' derStaten-Generaal plaats hebben. ;v 2. Op die dag kunnen van des voormiddags' 9 tot des namiddags 5 uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau voor de kieskring VIII (Dordrecht)of bij het door hem aangewezen lid van dat hoofd stembureau, ter secretarie der ge meente Dordrecht lijst van kandi daten (nlodel G4) warden ingele- -yerd..,-. 3. Tedere lijst moest worden on dertekend door ten minste vijf en twintig kiezers, die binnen de kies kring, waarvoor die lijst geldt, kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer. 4. By de inlevering van de lijst moet ten aanzien van de onderte kenaar, die niet is opgenomen in het kiezersregister der gemeente, waar het hoofdstembureau is ge vestigd, een door de burgemeester van de desbetreffende gemeente af gegeven verklaring worden overge legd, dat die ondertekenaar is opge nomen in het kiesregister van zijn gemeente. 5. Een kiezer mag niet meer dan één lijst ondertekenen, G. De namen der kandidaten moe ten op de lijst worden geplaatst in de volgorde, waarin de onderteke naars aan hen de voorkeur geven. 7. Op dezelfde lijst mogen de namen van ten hoogste dertig kan didaten worden geplaatst. 8. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten, 'welke bi) de voorzittervan eenzelfdehoofdste- denbureau zijn ingeleverd. 9. De kandidaten moeten op de lijst worden, vermeld roet naam, voorletters (welke geheel' of ten dele door de voornamen mogen worden vervangen), jaar en datum van geboorte, alsmede .woonplaats en adres. 10. Gehuwde vrouwen en wedu wen moeten op, de. lijst worden- ver meld, hetzij mét de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot, onder toevoeging van haar eigen naam. voorafgegaan door het woord „geboren", of een afkorting van dit woord, hetzij met haar eigen naam, gevolgd door de woorden „echtge note van" of weduwe van" of een afkorting van deze woorden en de naam van haar echtgenoot of over leden, echtgenoot. Aan de naam van een ongehuwde vrouw wordt het woord mejuffrouw" of een afkorting van dit woord toegevoegd, tenzij het betreft een vrouwelijke kandidaat met een adellijke titel of predieaat. 11. Bij de lijst moet worden over gelegd een schriftelijke verklaring (model G 11) van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij be willigt in zijn' kandidaatstelling op deze lijst. 12. Indien de kandidaat zich bui ten het rijk in Europa bevindt, is de onder 11 bedoelde verklaring niet aan enige formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch wor den gedaan. 13. De kandidaat, wiens woon plaats buiten, het rijk in Europa gelegen is, moet In de verklaring van bewilliging (model G 11), te vens een in Nederland wonende ge machtigde aanwijzen, met vermel ding van diens naam, voorletters, woonplaats en adres, 14. Op de lijst van kandidaten, kunnen de ondertekenaars schrifte lijk een gemachtigde en desgewenst diens plaatsvervanger aanwijzen, bevoegd tot het verbinden van de lijst» 15. Indien degene die de lijst In levert daartoe gemachtigd is, kan hij boven de lijst van kandidaten de naam of aanduiding van de des betreffende politieke groepering plaatsen. In verband hiermede moet de bedoelde, machtiging worden overgelegd alsmede een door de voor zïtter van de kiesraad afgegeven bewija van registratie van de naam of aanduiding der politieke groepe ring. 16. Op naam van één der onder tekenaars van de lijst of op de naam van de gemachtigde of diens plaatsvervanger, genoemd onder punt 14, moet ten kantore van de inspecteur der registratie en suc cessie een bedrag van ƒ500,— in de consignatiekas zijn gestort. De schriftelijke verklaring, welke hier van wordt afgegeven^ moet bij de indiening van de lijst worden inge leverd. 17 De inlevering vande lijst moet geschieden persoonlijk: door een kiezer, bevoegd tot deelneming: aan de verkiezing binnen de onder 2 ge noemde kieskring.; De kandidaten kunnen bij de inlevering tegen woordig zijn. toekomst voor de bevordering van het socialisme heeft De belangen van de consumenten kunnen slechts voldoende gewaarborgd worden door een gemeenschappelijke be hartiging in 'n verbruikscoöperatie. De leden hebben ook het recht om op de vergaderingen hun stemmen ïïth UttwX strijd. En alles' pessimistisch en oefenen op de gang van zaken. Het navrajnt onderzoek van de consumptie-arti kelen behoort ook tot de compe tentie van de coöperatie. Deze druk bezochte bijeenkomst werd geopend door voorzitter A.M. van der Wel, die de goede band met de coöperatie memoreerde en er aan herinnerde dat de coöpera tie gesticht was in het belang van het gezin, toen er in het verleden geknoeid werd met de levensmid delen. Het menu bood verder nog een aantal- verrassingen; een kopje koffie in dc pauze, een viertal filmpjes en een hoofdfilm: Met William naar de stad". nalistieke reportage dus. Zo vervaardigde hij de se- rie de Naakten, 'de Verschrikkingen van de oorlog cn vorig jaar Het Circus. Van dit laatste niet de grap- pen en de vrolijkheid, maar het roi.s- j troostige. armoeidge en verbeten le- ven achter de circus-schermen. Niet de schone schijn, maar de armzalige at navrant. Dit is dan een klein beeld van de schilder Bvsffet. dc momenteel gevierde grootmeester van Parijs, die nu ook even en met een onvolledig beeld is te beschouwen in Schiedam, in het Stedelijk Museum. De Nedcrl Veren, van Ex-polftïeke Gevangenen en het Voormalig Verr 2et Nederland organiseren dit jaar wederom de Dodenherdenking, die vrijdagavond 4 mei, na de plechtig heid bij het monument aan de Gemt Verboonstraat, in de Grote Kerk wordt gehouden. De Harmonie van Wïlton-Fijen- oord o.l.v. dirigent F, Pala en het Dames, en Mannenkoor van "Wü- ton-Fijenoord met Jan Lucas als cantate vorig jaar ten, doop ise ge houden. Op deze avond zal het woord wor den gevoerd door ds. P. J. de Bruiin, hervormd predikant te Kethel, pater J, Ba eten s.j. te Schiedam en ds. S. R. Smiide, geref. predikant in Dor drecht. De heer J. Mokkenstorm 11 Schiedam is aan de Rijksuniversi- te Leiden geslaagd voor het docto- raad examen gen. 2. GEBOREN: Trijntje A. d. v. G. P. de Koning en C. Stapel. Adrians T. d. v, G. P. de Koning en C. Stapel. Antonie C. z. v. A. H. G. de Kok en V. M. van Waarde. Antoinette d, v. J. Krommenhoek en C. M. Krommenhoek. Cornells P. M. z. v. A C. Damen en E. J. Huijsmans- Johannes z. v. G. Kwast en M. Ver hoef! Joyce I. d. v. M. van Waï- sum en I. L- Eiffert. GEHUWD: L. A. van Bezooijen 28 en A. H. Droge 24 J. OVERLEDEN: P. Llmbur2 82: f/ vr. van E. J. van Doom. J. van der Touw 72 j. G. Klein 7 j. G, J, van Zuuren 68 j. wed» van A. van den Berg. 18. Indien de kiezer, bedoeld on der 17, niet. is - opgenomen in het kiezersregister der gemeente waar bet hoofdstembureau is gevestigd, moet hij tevens een verklaring overleggen van de burgemeester der gemeente, waar hij in het kiezers register is opgenomen, dat hij be voegd is tot deelneming aan de ver kiezing binnen de kieskring. 19. De tot invuling bestemde for mulieren voor de lijsten van kandi daten (model G 4) en die voor de' schriftelijke verklaring, genoemd onder 11 (model G 11), zijn vanaf heden tot en met de dag der kan-, didaatstelling ter secretarie dezer gemeente kosteloos voor de kie zers verkrijgbaar. Bij toerbeurt: De Verenigde Glasfabrieken N.V. In Schiedam zijn een continu bedrijf waar- dus in drie ploegen gewerkt 'wordt. Dit schept voor de. perso- neels-vereniging van -de Viigla het bijzondere probleem, dat wanneer een feestavond op touw gezet wordt, deze ook driemaal gegeven moet worden. Aan de andere kant is het ook weer zo dat de 450 leden met hun echtgenoten of gezinsleden toch niet allen, tegelijk in één zaal kunr nen. En het voordeel Js bovendien dat de zaal van Musis Sacrum niet overvol raakt en men veel gezelli ger aan tafeltjes naar het gebode- ne kan kijken. Gisteravond nu is de eerste ont spanningsavond tn de cyclus van drie in Musis gegeven, met herha lingen op woensdag 2 en zaterdag 12 mei. De voorzitter, de heer A, C. de Raay sprak het openingswoord; vertelde dat het de pers. ver. goed gaat en ook nog dat deze zomer wederom de zo populaire bustoch ten van een dag gehouden zullen worden. Men heeft dan wel 16 tou ringcars nodig maar dat hindert niet Daarna kwamen de cabaret-arties ten aan het woord. De humoristische conferencier John Pims opende, waarop de zangeres Mary Scotti met haar levensliedjes groot succes oogstte. Herman Theunisse speelde op zijn wonderorgel, Dave Parker vertoonde een jongleur-act, Anton de Ridder kwam met populaire lied jes en de Balsamo's sloegen aan het manipuleren. Tot slot (ea bekroning) was er het grote bal m.m.v. Cor Schilper- oort's dansorkest, waarbij de been tjes van de vloer gingen- VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Westendorp, Singel 83. Bellen bü ongeval: - G.G en GJJ. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en Iedere avood (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. ïedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonsteilm- - gen: Werken van Jan van Heel (tot 30 april) en „Moderne Gra fiek" (tot 6 mei) Geopend da» gelfjkg van 2 tot 5 uur;-woens dag. en vrijdagavond van 7 tot 10- uur. BIOSCOPEN Passage, (alleen 8.15 uur): „Th« Benny Goodman Story". Monopole, 2, 7. en. 9 uur: „Satans eiland". VOORSTELLINGEN Musfe Sacrum, 8 uur: Geron Jubi leum-toneel voorstelling. lerene, 8 ,uur: Wijk VI NHG. To- neelavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Sihgel- kwartier filmavond... Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Lasclub Schiedam lering en film. Clubhuis St. Jorisdoele, 7.20 uur: Opening Clutenba.. Toonkunst gebouw, 8 uur: Alg. Toto- - kring. JECringavond.- Boterslr. 8, 8 uur: De Douche Bij eenkomst. Tivoli, 8 uur: Geref. evang. jeugd club feestavond.. Doordat de 29-jarige molenaars knecht K. de V. uit Schiedam gis teravond éven over zevenuur op het Kruispunt Marconistraat-2fi Tuiru singel geen. voorrang verleende aan een vrachtauto, bestuurd door d« heer ,D. L., werd hij aangereden. Hij kneusde zijn knie en is tn de dr. Noletstichting verhonden. Vier jongens.vari tien tot dertieU jaar hebben de laatste drie maan den een reeks van kleine diefstal letjes gepleegd in een winkel aan het Dr. Wibautplein in Nieuwland. Het betrof in hoofdzaak snoepgoed. De jeugd-brigade van de politie heeft deze affaire uitgezocht en' de jongens zullen door de kinderpolitie onderhanden worden genomen.. DAM vraagt voor haar KOUSENAFDELING CONFECTIE-AFDELING HUISHOUD-AFDELING Indiensttreding per 1 juni. Vakantie kan worden geregeld. Schriftelijk of mondeling solliciteren, Dam 9, Schiedam, N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ L. L AKKER Lange Haven 9193 Schiedam vraagt voor direct voor expeditie- en magazijnwerk. Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot opleiding voor magazijnmeester. Aanmelden bij de bedrijfsleider van 9—12.en van 2—5 uur. Bovendien donderdag- en vrijdagavond van 79 uur. GEMEENTE SCHIEDAM Ter secretarie (afdeling algemene zaken, stadhuis) der gemeente Schiedam is te vervullen de betrekking van (salaris 1944--2712.—) (salaris 2136.33B4.— Aanstelling boven het minimum Ia niet uitgesloten Sollicit, binnen 10 dagen aan de chef van genoemd» aid. 8 GEVBAAGD: voor het schoonhouden van kantoor enz. Aanmelden N.V. Pïetersen Se Co's Automobielbedrijf Nieuw Mathenesserstraat 79, Schiedam. gevraagd en v.a. 15 jaar. CONFECTIEBEDRIJF CONTON Corveratraat 6a, R'dam-W. P. J. y, <L Touw TeL 23963 ook na 8 uur melden. Direitea j Voor alle schoenreparatle Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaarter wijl u wacht Hooftstraat ill tel. 69602. Fotografie FowobwI g**r. Voor pasfotonaar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Gevraagd werkster voor donderdags. P. F. v. d. Ham men, Vlaardingerdijk 221.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1