PORGY I Politie zoekt nog steeds naar Johan Florie Dulles: Greep van Russen op satellieten verzwakt S Kamer verheugd over p; pensioenverbetering Jonge mijnwerker wil officier te lijf 1 Paragnosten spreken elkaar tegen Oliegemeenschap in Midden-Oosten Titoïsme99 maakt school in Oost-Europa Aspirin ChefariiteA n Officier: „Overheid mede schuldig aan misstap" Etherpiraat krijgt twee maanden Akkoord in de sigarenbranche Waaraan dankt zijn reputatie Aspirin 4-voudige combinatie inderdaad ved beier! gJtÊtSm TfflflMi Wijziging voor zee lieden, militairen en j j tweede verzetsstrijders Plan tot huisvesting invalide militairen Roofoverval op bioscoopdirecteur - buit 190 gulden - berecht door y- DU BOSE igfi ■HEYWARD Proefvlucht nieuwe Douglas-Iuchtreus Negenjarige al tien dagen vermist Ook Syrië wil vuren staken Woensdag 25 april 1956 3 WASHINGTON. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft gisteren verklaard, dat de greep-van de Sowjet-XJnle op de „satellietstaten" ia Oost- en Midden-Europa losser wordt. De Russen ver minderen hun controle over die landen niet bewust. Door het. Titoïsme in Joego-SIavlë te aanvaarden hebben zü de andere communistische landen aangemoedigd te geloven, dat zij onafhankelijker kunnen worden. In de „satellietstaten" is men van mening, dat Joego-Siavië er. beter.aan toe is dan zij, omdat Tito de vruchten plukt van contacten met het Oosten èn het Westen. De erkenning van Tito betekent volgens Dulles, dat de Rus sen de vorm van nationaal communisme hebben goedgekeurd, hetgeen gro te vooruitzichten voor Polen, Tsjecho-Stowakye eav biedt. „Het Westen heeft een grote overwinning iri" dë koude oorlog behaald." zei Dulles, „De V.S. zien uit naar de dag, waarop de Soxvjet-tfnie en de VjS. elkaar als vrienden en niet als vijanden zullen beschouwen." Over de uitbreiding van de werk zaamheden van dé NAVO zei Dul les, dat de leden-landen economische samenwerking met niet-Europese Felle kritiek in rechtzaal: DEN BOSCH. Felle kritiek op het ministerie van Sociale Zaken is gisteren geleverd door de officier van justitie bü de rechtbank, toen hy requisitoir hield tegen de 30-ja- rige kantoorbediende J. A. van V. uit Vught. Deze stond terecht omdat hij 7000. gulden zou hebben verduisterd ten nadele van het Ambonezenwocmoord „Lunetten". De officier betoogde, dat de over heid er gewoon om gevraagd heeft j om bedrogen te worden. Er was nief landen en steunverlening bij het tot ontwikkeling brengen van achterge bleven gebieden, zoals het Midden- Oosten, in overweging dienen te nemen. „Organisaties als de NAVO," meende hij. „groeien of hebben de neiging op te drogen." De V.S. zul len, wanneer deNAVO-aad volgen de week in Parijs bijeen es, voorstei len ter tafel brengen voor verrui ming van de activiteiten. Op hun beurt zullen de V.S. graag de denk beelden van hun bondgenoten over de nieuwe ontwikkeling vernemen. Volgens Dulles is er een grondslag voor voortdurende levensvatbaar heid 5n.de Atlantische gemeenschap. De kracht van de NAVO. aldus Dul les, is voor een groot deel afhanke lijk van de olie van het Miö de ..„-Oos ten. Gemeenschappelijke pogingen van enkele NAVO-landen tot hulp verlening aan aangrenzende gebie- GRONINGEN. De Politierech- ter heeft gisteren G. P. uit Zeerijp wee maanden gevangenisstraf wegens het clandestien gebruikma- öe minste controle de man werd i ken van een zendapparatuur ver- onderbetaald, „De overheid plaatste een man, die reeds tweemaal was veroordeeld in een positie, waarvan hij de weel de niet kon dragen en met boven dien twee superieuren boven zich, die hij tegen elkaar kon uit spelen om zijn gang te kunnen gaan" de officier, die tegen Van V. jaar eiste. I.oordeeld. Tevens werd gelast de radio- en de zendinrichting te ver nietigen. UTRECHT, Het voortgezette overleg tussen werkgevers en werk nemers Ln de slgarenindustrie heeft tot volledige overeenstemming over de te nemen loonmaatregelen geleid. Aan de werkgevers zal dringend worden aanbevolen hun werknemers een uitkering ineens van 3 procent te geven. Voorts zullen de lonen per 1 janu ari 1957 met drie procent worden verhoogd, ongeacht eventuele loon- compensaties als gevolg van te ver wachten maatregelen op wetgevend - - - -gebied. Over drie procent uitbrei- king betekent volgens Dulles niet,ding van de secundaire arbeidsvoor dat de militaire aspecten van de i waarden was reeds eerder overean- NAVO zullen worden verwaarloosd. stemming bereikt- den, zoals Noord-Afrika, zijn volgens hem mogelijk. De V.S. zouden. Spanje zeer gaar ne als NAVO-lid zien. Er zijn even wel meningsverschillen in de NAVO over dat land en de V.S. hebben niet getracht hun opvattingen aan andere landen op te dringen. De doeltreffendheid van de NAVO, vervolgde Dulles, was door de ver deeldheid onder haar leden zeer ver minderd. Meer nadruk leggen op po litieke en economische samenwer- (Advertentie I.M.) U zult zien dat een ASPIRïN'J-tablec on middellijk in een glas water uiteenvalt. De kleine Aspirin*J-deeltjes, die cnontteed de maag passeren beginnen eerst vanuit de darm hun heilzame werking. De maagwand wordt dus niet aangetast. Dit snelle uiteen vallen is één van dc kenmerken van .\spiriir*l Neem daarom tegen hoofdpijn, griep, ver- koud iieid en reumatische pijnen het be proefde onschadelijke Aspirin*! Elk buisje en elk tablet is voorzien van het Baverkruis, het garantiemerk voor hoogwaardige en betrouwbare geneesmiddelen. Prijs nu 88 cent per buitje a 20 tabletten. V GEDEPONEERD HANDELSMERK Vonnis over 14 dagoü. f Advertentie IM.) Vier werkelijk betrouwbare middelen hel'pen eikeer e» ..doen wonderen! ERt der vï« bestanddelen van Chefarm» „4" is op zich zelf al wereldberoemd. Haar de combinatie in één labiel werbt toch nég beier dan kon worden verwacht Deze 4 middelen in één labiel doen wonderen en helpen ook dan wanneer andere middelen (alen. m wordt V*ie*i«r md door (Van een onzer redacteuren) j DEN HAAG. De Tweede Kamer j heeft gistermiddag zonder hoofdely- j ke stemming de wetsontwerpen aan- vaard tot verbetering van de milt- i taire invaliditeitspensioenen, de pen. sinencn van zeelïeden-oorlogsslacht- offers cn de pensioenen de ver- zetsslachtoffers. Alle sprekers uit ten Hnn vreugde over de verbeterïn- Sten die met deze wetswijzigingen worden bereikt. I De liberale afgevaardigde Rit- meester bepleitte evenals de heer j Koersen (K.V.P.) minder strenge bepalingen tegen de cumulatie van pensioenen en andere inkomsten. MAASTRICHT. De 24-jarige mijnwerker J. L. T. uit Valkenburg- Houthem heeft dinsdag ccn geweldige opschudding veroorzaakt toen hij direct na. de eis van vier jaar tegen hem op de substituut-officier van justitie, mr. P. van Mierlo, afsprong om hem bU dc keel te grijpen. T. nam een sprong naar de lessenaar van de officier, maar mr. Van Mierlo ont snapte precies aan de klauwende hand van dc verdachte, die wit van onbeheerste -woede zijn uitval had gedaan. Bij de botsing van de man tegen aanleiding was voor de zware eis de 'lessenaar werd de bril van de van vier jaar met onmiddellijke ter officier vernield. Deurwaarder, par- beschikking stelling van de regering. ketwacht en politiemannen in de zaai snelden onmiddellijk toe en wisten de woesteling te overmeesteren. Verdachte stond terecht wegens een roofoverval op de 55-jarige bio scoopexploitant Erwin Hïrschberg uit Heerlen. Hij had deze in de late avond van 18 januari in een café in Valkenburg ontmoet. Op zijn aan dringen nam de heer Hirschberg de mijnwerker in zijn auto mee. Onder Hulsbergen vroeg T. de directeur plotseling geld. Toen de heer H, niet van plan bleek aan het verzoek te voldoen, mishandelde T. zijn oudere slachtoffer vrij ernstig, zodat deze zich tenslotte gedwongen zag zijn portefeuille met f 190.af te geven. H. slaagde er in te ontvluchten. Ver dachte werd reeds de volgende mor gen gearresteerd. Mr. Van Mierlo wees er op dat T. een ernstig psychopaat is. die zich in steeds sneller opeenvolging aan telkens zwaardere vergrijpen schul dig maakt. Mr. Van Mierlo had te voren verklaard, dat verdachte ge dreigd heeft zich van het leven te beroven als hij een zware straf zou krijgen. Hij vond echter, dat er alle omdat men invaliden niet mag ver- I gelijken met vali de mensen. Beide Kamerleden en ook de christelijk, historicus Beer- nink {bepleitten een goede rege ling voor wedu wen, die met een invalide pensioen- trekker waren getrouwd, nadat deze al uit de dienst, was ontslagen. Zij spraken de hoop uit. dat zij bij de aangekondigde algemene maatregel van bestuur niet achtergesteld zou den worden bij de andere weduwen. De heer Koersen (K.V.P.) vroeg de vezenuitkcring van 20 procent van de pensioengrondslag op 30 procent te brengen. De drie regeringsleden, die de wetsontwerpen te verdedigen had den, waren spoedig klaar met hun antwoord Staatssecretaris Kranen burg, die voor minister Staf waar nam. merkte op, dat men in het ont werp de scherpe puntjes van de cu- i mulatiebepalingen had afgeslepen, j maar dat men de bepalingen op zich- j zelf niet kon missen om in vergelij- i king met valide werkers te grote inkomens tegen te gaan. i Minister Algera, die als tweede i namens de regering sprak, uitte er j zijn vreugde over, dat de vrede met bet Prinses Margrietfonds weer ts i getekend, nu de zeeïieden-oorlogs- slachtoffers voor hun uitkeringen i niet langer meer bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat behoeven j aan te kloppen, maar voor hun be- i langen terecht kunnen bij de Buiten- gewone Pensioenraad met een moge lijkheid van appel bij de Centrale Raad van Beroep. Dé minister van Maatschappelijk Werk. mr. Van Thïel, die als laatste sprak, wees op dc instemming die de ontwerpen bij de voormalige ver zetsstrijders hebben verworven. De minimum pensioensgrondslag is voor deze groep gebracht op 3.025.— per jaar. (Van een onzer redactearen) DEN KAAG. De regering werkt aan een huisvestingsplan voor bij zonder invalide militairen. De minister voor Maatschappelijk werk Van Thicl deelde dit gister middag in dg Tweede Kamer mee. (Advertentie IM.) telt zijn trouwe rokers met honderdduizenden. Weet U waarom? Omdal. hij goed Is.' o 80 cl ters in cellophaan was; Niemand herinnerde zich wanneer hij voor het eerst onder ORGY leefde in de Gouden de plaatselijke bedelaars was ver- Eeuw. Niet de Gouden Eeuw schenen. Een vrouw die twintig van een ver en legendarisch jaar geleden was getrouwd kon zich. verleden; doch evenmin het hem herinneren omdat hij bij de tijdperk dat als een hersen- ingang van de kerk had gezeten 1 - J =-J- en zij van hem was geschrokken schim wordt nagejaagd door ieder die de middelbare leeftijd achter zich heeft gelaten, en dat in wer kelijkheid nooit bestaan heeft be halve in hei hart der jeugd; maar een eeuw waarin, de manner, die nog niet toe zijn aan dc ouderdom, jongens waren in, een oude,'schone stad, reeds door de tijd vergoten voor zij ten onder ging. In deze stad handhaafde zich de Gouden Eeuw in velerlei dingen, en daartoe behoorde niet in de laatste plaats de bedelarij. In die dagen was het een beroep met een tra ditie. Een man bedelde, vermoede lijk omdat bü honger had, zo goed als iemand die wat arbeidzamer was aangelegd om dezelfde reden bootwerker wordt. Zijn bede om hulp bracht de natuurlijke reacties te weeg van een edelmoedige in val, een beweging van de hand, en de gift van een geldstuk in plaats van de moeizame en afschrikwek kende gang van zaken bij de ge organiseerde liefdadigheid. Zijn an tecedenten en de al of niet vol waardigheid van zyn geestvermo gens gingen alleen hemzelf aan, en in de meeste gevallen had hij in alle gemoedereerdheid net zo min weet van het een als van het ander. Wanneer dit allemaal anders was geweest, wanneer Porgy een gene ratie, of zelfs maar een aantal ja ren, later was gekomen dan zou er zich een herhaling hebben afge speeld van het oude treurspel van de geest die geen kans krijgt om zich te ontplooien. Want, zo goed als de kunstenaar geboren wordt met een oog voor schoonheid, en de koopman met kijk op het drij ven van een handeltje, zo was door een goedgevige voorzienigheid Porgy behoorlijk toegerust voor een loopbaan van bedelarij. In plaats van de stevige benen die hem zouden hebben voorbestemd tot het bestaanvan stouwer op een van de grote inlaadplaatsen voor katoen., kwam hij op de we reld met volkomen ontoereikende onderdanen, die ogenblikkelijk op vielen en het meest aan de opper vlakte liggend medelijden der voor bijgangers wekten. Hij had zich, of wel van aanleg of doordat hij zich een bepaalde levensfilosofie had eigen gemaakt, een persoonlijk heid verworven, waaraan men niet kon voorbijgaan, een persoonlijk heid die tegelijkertijd belangstel ling inboezemde en bijna onmerk baar in verwarring.bracht. Hij had Iets over zich dat hem onderscheid de van de troep kornuiten die met hem samen zich in de gunst trach ten te dringen van de weekhar- tigen. Terwyl de anderen opdrin gerig probeerden de aandacht te trekken en losbarstten in een stroom van dankwoorden en heil wensen. bleef Porgy zwijgend zit ten. volkomen opgaand in zijn rol. Er lag iets Oosters en raadselach tigs in zijn sterk naar binnen ge keerde blik. Hij glimlachte nooit en zijn dank voor de aalmoezen gaf hij slechts te kenner, door lang zaam zijn ogen op te slaan waarin een eigenaardig duister lag. Hij was zwart met de bijna purperen zwartheid van onvervalst Kongolees bloed. Zijn handen waren heel groot en gespierd en zelfs wanneer zij met gebogen vingers werkeloos in zijn schoot lagen leken zij grie zelig potig in tegenstelling tot zijn broze lichaam. Tenzij iemand al buitengewoon in gedachten verzon ken was op het ogenblik dat hij een geldstuk iiet vallen in het bakje, nam hij zich afwendend een zeer bepaalde, doch* ietwat verontrus tende indruk met zich: een ge waarwording van een oneindig ge duid, en daaronder het vibreren van latente, doch ontzagwekkende kracht. Niemand wist hoe oud Porgy toen zij naar binnenging. Op een keer zag een kind Porgy zitten en zei ineens: „Waar zit hij toch op te wachten?" Dat geeft een beter beeld van hem dan wat ook. Hij zat te wachten, te wachten met de zich op één punt samentrek kende intensiteit van een brand glas. Aangezien hij zich bij de uitoefe ning van zijn beroep evenzeer aan vaste regels nield als de zakenlie den en intellectuelen die tot zijn meest gewaardeerde klanten be hoorden was Porgy iedere morgen, tegen de tijd dat de eersten de geldwijk binnenkwamen, te vinden tegen de muur van de oude apo theek die op de hoek van King Charles Street en The Meeting neger dat kan. Tegen de middag vieL er dan ijle blauwe scha duw over hem heen die met grote snelheid breder werd, de gloeiende straatstenen afkoelde en de stroom van klanten weer huiswaarts voer de langs zyn lege bakje. Maar Porgy hield het meest van de late namiddagen, als de straat weer rustig was, en het zonlicht, warm nu van kleur, vlak over het dak van dc apotheek viel om het roomkleurige stucwerk van de woning aan de overkant goud te tinten met een rode gloed en de oude, sehoongeregénde pannen op het dak te veranderen in gebrui neerd koper. Dan gebeurde het al- lijd dat de slanke, in het wit ge klede dame die in hef huis woonde de lage openslaande ramen van de salon op de eerste verdieping open wierp, en, aan de piano gezeten, waar Porgy haar vaag kon zien zitten, speelde zij dan heel het schemeruur tot de oude Peter kwam voorrijden met zijn wagen tje om hem naar huis te brengen, PORGY had slechts één on deugd. Zijn dag mocht zijn teruggebracht tot het saaie plan van het alledaagse, des avonds was hij een aartsdob belaar. Iedere avond werden zijn inkomsten zorgvuldig verdeeld in een minimum voor huisvesting en voeding, en de rest voor het ko mende spel. In het schijnsel van de walmende petroleumlamp, met de kring van opgewonden gezichten om zich heen. verkeerde hij niet langer in zijn vernederende positie van bedelaar. Zijn langzaam stro mende bloed kwam plotseling tot leven. Hij was evenveel waard als de potige bonken van kerels die balen katoen verstouwden en een ondraaglijke stank by zich hadden van het zware werk in de kunst- House Road gelegen is. Op den duur was die plek te meer daar hij oog had voor het schone —r hem dierbaar geworden. Zo zat hij daar dan in de koelte van de vroege morgenuren door de nauwe straat heen uit te kijken op het frisse groen van Jasper Square, waar kin deren aan het vliegeren waren en verstoppertje speeiden tussen, de struiken. Dan. wanneer de ochtend ver streek en de zon tussen de gelijk vormige rijen baksteen, een secni- tropische hitte uitstortte, "die daar wel moest blijven hangen, gebeur de het dat hij een aangename, ata vistische kalmte over zich voelde komen om dan onder de verschrik kelijke hitte een hazeslaapje te pakken, zoals alleen een volbloed De zandtrechter aan dc Admira. ïiteitsfeade, waar volgens de pa ragnost, de heer Croiset, Johan Florie verdronken is. LONG BEACH. Het grootste transportvliegtuig ter wereld, de C 133 A. heeft haar eerste proefvlucht i gemaakt. Het door de Douglas-fabriekcn ge bouwde toestel heeft een twee keer zo groot laadvermogen als de C 124- Globemaster, het tot nu toe grootste militaire transporttocstel. Volpens Douglas zullen twee van ae nieuwe toestellen evenveel la ding kunnen vervoeren als vijf Glo bemakers, De C 133 A is uitgerust met vier turboprop-motoren en heeft oen spanwijote van 54 m. De hoogte van •ie staart is 14.5 meter. Uitspraak 8 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Ik zie een zandtrechter in de buartvan een water. Vlakbij liggen schepen. Laat men daar goed zoeken, want daar heeft Johan het laatst gespeeld. De «andtrechter bestaat uit een stellage, die zo hoog Is, dat er gemakkelijk e«n auto onderdoor kan rijden." Tot deze conclusie kwam de bekende paragnost, de heer Croiset, toen een tante van de negenjarige Johan Florie die sinds 14 april wordt vermist zich telefonisch met de telepaat in Enschede in verbinding stelde. Volgens dc heer Croiset is Johanmiddag omstreeks drie uur hebben verdronken, masr zijn ouders kunnen, j gezien in een zandbak achter de dit niet geloven. |Jacqu»s Perkstraat. Een meisje ver- Johan was bang voor water," zeg- tolde de politie, dat zij Johan met gen zij. „Wij zijn twee jaar bezig j andere jongens vlotje had zien vaten geweest om hem zwemmen te leren.in een sloot achter de Lusthofstraat. taar het lukte ons niet. Onze jonden zou nooit bij eon kanaal spelen. Op een moment was Johan in het ■ater gevatlen. Zijn kornuiten waren Zijn tante heeft ook nog ven andere toen van schrik weggelopen, paragnost, de lieer Jim Murray uitLater kwam het meisje weer met Rotterdam geraadpleegd. Deze was j een ander verhaal voor de dag, zoriat de- politie niet veel geloof aan haar beweringen hecht. Zij heeft echter hel zekere voor van mening, dat de knaap het slacht offer is geworden van een zeden misdrijf. zaterdag op zondag j.l. in bouw putten, portieken en'in aanbouw zijn de huizen. Moedeloos keerde men in de vroege ochtend huiswaarts. Men had niets» maar dan ook. niets ge vonden. Maandag zocht de politie tever- geeft het Kralingsebos af. Tn de buurt, waar de ouders van het vermiste ventje wonen, gonst het van geruchten. De meest merkwaardige verhalen die door de politie stuk voor stuk op waarheid worden onderzocht doen de ronde. Een vrouwelijke helderziende heeft beweerd, dat Johan nog leeft en aan boord van een schip Is. Porgy voor hrt venster van zijn huisje ia Cattisch Row. mestfabrieken. Hij wist 2elfs dat hij hen, zij het met jede ogen een zekere eerbied had afgedwongen, want hu hield er een manier op na om de kleine ivoren dobbelstenen toe te spreken en te flikflooien die hen noodzaakte te reageren. Het luide „O, liefje sta me bij" en het luidruchtige „Kom nou zeven" van zijn medespelers leverde hun zel den zilver op wanneer hij dat lich te lucide gevoel had als hij zat te bedenken welke nieuwe zachtjes uitgesproken woorden hij zou zeg gen. In die uren verloor hij zijn blik van te leven in dc toekomst. Zolang de dobbelstenen rolden, leefde hij in een hevig en. bran dend heden. Op een zaterdagavond tegen het einde van april toen er voor het eerst iets dat de zomer aankon digde in de lucht was. zat Porgy in de kring van dobbelaars die bijeen was gekomen voor zijn deur in Catfish Row. en mom pelde zacht woorden tot zijn ge- liiksgodin.Heel dc dag was hij zich bewust geweest van een vage onrust. Er had ge-en wind ge staan. van dc baai en van zyn plaats buiten de apotheek zag de lucht dik blauwachtig grijs en hing zwaar boven de stad. Te- gen de avond was er ccn donder kop komen opzetten in het wes- tc». boven de horizon en had on heilspellend gerommeld; maar die was weer verteerd en dc lucht was even heet. benauwd en voch tig gebleven. De negers die des avond thuis waren gekomen wa ren prikkelbaar gestemd cn in plaats van hot gewone zingen ert praten van de zaterdagavond wa ren er nu merendeels donkere en stille kamers en het slop lag verlaten. (Wordt vervolgd) J I zu he<,ft echter het zekere voor tcn uit \va«hln*tnn Opmerkelijk Is, dat in de buurt het onzekere genomen. Met een dreff, -trev«»n n«r n iri 7nli4nrE KiiSc gin Ha AHn,ir-aTiI ,»vah aa*. 1...D m.n van Johan's huis aan de Admirali ieitskade hij woont op de Vliet- kade Inderdaad een zandtrechter gevonden. een zegen en een raam heeft men de sloot onderzocht, maar niets werd staat, zoals de heer Croiset die be- schrift. De politie, die naarstig naar het vermiste ventje speurt, waagt zich Alle plaatsen, waar Johan zich wel eens ophield, zijn door de politie afgezocht. men heeft zelfs bij dit onderzoek een speurhond ingescha- niet aan voorspellingen, „Wfj hebben keld maar het leverde geen resul- nog geen enkel houvast voor onstaat op. onderzoek." zegt zij, „Wij weten d!- j Urenlang is de politie aan het leen, dat Johan op zaterdag 14 april graven geweest in een oud riool van het ouderlijke huis heeft verlaten,het G.É.B. achter de Lusthofstraat, om op straat tc gaan* spelen. Sinds- imaar ook dit leidde tot niets. dien ontbreekt elk spoor van hem. Familieleden van het vermiste Een jongetje zou hem die zaterdag- i knaapje zochten in de nacht van NEW YORK. Volgens gerueh- n zou Engeland nieuwe en onge wone oplossing van de moeilijkhe den in het Nabije Oosten door de oprichting van een olleautoriteit naar het voorbeeld van de Kolen rn Staalgemeenschap, met Engeland, Amerika. Frankrijk, Perzië, Egypte, Zuid-Arablë en de andere olielan huidige, vaak tegenstrijdige Brits-— Amerikaanse oliebeiangen met de politieke gevolgen van dien. zou de nieuwe gemeenschap de onderlinge banden beider landen kunnen ver stevigen. De samenbundeling der economische sieutelbelangen zou een belangrijke factor kunnen zyn ter vermijding van oorlogsgevaar. Het gerucht, dat volstrekt onbe vestigd is cn dat niet rept van een eventuele Russische reactie» wekt de indruk van een proefballon maar is niettemin interessant genoeg om vermeld te worden. Reuter meldt dat Syrië zich bereid heeft ver den van het Nabije Oosten als deel- I £laard 'n „staakt het vuren" in acht te nemen langs de Syrisch-IsraclL grens als Israël hetzelfde doet. de Arabische De Syrische belofte is voortgekomen voegde olie- uit de hesnrplrmcjon nemers. Ds directe stem van de 5»m™8evoe«dc olie- uit d* besprekingen zou ecn kunnen op- ris-gencraal der Ver. Naties. Dae werpen tezen een eventuele natinnn- vag werpen tegen een eventuele nationa lise ringsbeweging. In plaats van de Hommarskjold, heeEt gevoerd in ai- 1 mascus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2