<331® Tanker tewater I Over het sportstadion spoedige beslissing HORLOGES Helikopter landt op Charloise Hoofd Zes maal Fernandel in: ,/t Schaap met 5 poten Mevr. M. de Wildt wint de eerste dames-tienkamp j Feestprogramma voor koninginnedag üsas 'i"r.A' *%- UIT DE GEMEENTERAAD Zoveel mogelijk rendabel bij capaciteit van 20.000 mensen Jeugd-concert H. TH. m. d. .VLERK „De bende van Marady" Kunstkring: Van de brug af gezien De Graafschap Meisje aangereden C. Poulus naar VFC TAFELTENNIS IN SCHIEDAM PIANO'S - ORGELS Wie heeft iets verloren? Tulpen vernield in Julianapark KERKDIENSTEN C?ftf/tüud mee' C'CWO- Jos van den Berg winnaar van Jacob Hartogprijs Eerste mei ook in Spanje dag van de arbeid „Davy Crockett" in Nederland Sm Zaterdag 28 april 1956 Twee grote drijvende bokken hebben gistermiddag echtgenote van dc directeur van die N.V., die tc vo- omstreeks 3 uur b(? de werf van de N.V. Scheeps- TeTl doopniechiigkeid verrichtteDe scheepsbou- water petaten. Het scheepje, dat 70 ton weegt, werd te rede dat de ,J*nrjtna 29 de grootste tanker is ate voorzichtig in de takels opgetild en euen voorzichtig ooit op die werf werd gebouwd, weer in het water gelaten. De ,Piir/ina 29" is n! met ENKELE TECHNISCHE gegevens van de tanker 38.5 meter longer dan de Schte op aie plaats breed zijn: lengte 38,5 meter, breedte'6 meter holte 2.10 ts, zodat de tewaterlating met op de meer georuike- meier, tankinhoitd 340 m3, draagvermogen 250 ion, lykc wijze kon geschieden. eigen gewicht 70 ton. Op de vrijgekomen plaats is DEZE BINNENVAARTTANKER is door „De direct de fciet gctfiffd voor het motortaukschip „Esso Hoop" gebouwd voor rekening van de N.V. Oostcr- Nederland 101" dat m opdracht van Esso Nederland schelde te Rotterdam en het was mevrouw De Haas, W-V. te 's-Gravenhage wordt gebouwd. Binnenkort zullen de afsluitende besprekingen gevoerd worden tussen de rgemeentelijke instanties en de besturen van de plaatselijke voefbalverenl- gingen inzake de regeling van het sportveldencomplex bewesten de Polder vaart. Dit geldt dan in de eerste plaats het voetbal-stadion, waar zowel -• SW als Hermcs-DVS een eigen home zullen vinden. Dan zal een beslissing - genomen dienen te worden op de talrijke -vraagstukken die aan deze kwestie ■'zÖd "verbonden. Dit verklaarde gisteravond ©i. P. van Bochove in de ver- I-'.-gadering van de gemeenteraad, die'opviel door de zeer korte duur van de ;*rberaadslaging. Bovenstaande werd verteld in ant woord op de vraag van de anti-revo lutionaire ir. K. J. J. -Dominicus, die, in verband met het voorstel van b. cn w. om de verdere uitvoering van het project in handen te geven van de Ned. Heide Mij. waarmee dan een .extra-bedrag van j 200.000 gemoeid is, omdat deze Mij duurder werkt dan de D.A.K.W. met zijn werklozen wel eens wilde weten of de gemeente dan naderhand nog meer geld zou moeten spenderen aan. dit project. In opzei zou het bij die twee ton moeten blijven, vertelde hem wet houder Th. J. L. van den Berg. Maar -het is altijd mogelijk dat aan voet- balverenigingcn, die een veld toege wezen krijgen en dan niet over de contanten beschikken om de verdere outillage te' bekostigen, leningen •veretrekt zullen worden. Zijn uiteen zetting werd daarop aangevuld door mr. van Bochove. die als wethouder van sport-zaken beter op de hoogte is van de huidige stahd van zaken. Wat het voetbal-stadion betreft heeft het idee voor ogen gezweefd om die een capaciteit van 20.000 toe schouwers te geven. Daar het echter wel de bedoeling is dat de exploita tie van het stadion rendabel moet zijn, dus zonder steun van de ge meente. blijft het de vraag of de twéé grote Schiedamse voetbal ver enigin- gen de vrij hoge kosten verbondon aan de stadion-bouw kunnen bekos tigen. Dit zal echter, zoals boven aan- gegeven, binnenkort eerst beslist worden. VerIbeurt De 3nderc voorstellen van b. cn v»\ gingen vlot „onder de hamer" door. Alteen wilde de heer H. Kornveld wel weten waarom er een bedrag van 52.000 nodig was voor een verf- beurt van het gemeenteziekenhuis, terwijl er op de begroting maar ƒ20.000 voor uitgetrokken was. De post van twintig mille was in 1954 opgesteld op de basis van de kosten van een verfbeurt in 1948, zo vertel- de voorzitter mr. J. W. Peck. De kosten "zijn echter sterk gestegen en bovendien waren de resultaten van de vorige ververij niet bevredigend geweest, zodat nu weer meerdere ge- bouwen opgeknapt moesten worden. Met welke uiteenzetting de vragen steller genoegen nam. Groot, gezin De heer J. Hofman had geen vrede met het voorstel van b. en w. om 6.675 te spenderen voor de verbete ring van het pand Schiedamseweg 24 (de vroegere secretarie van v.m. Kethel) en om dit pand te splitsen in tweo woningen. Er is een gezin in Kethel, zo vertelde hij. van totaal 16 'leden, dat wegens aankoop van hun .woning ten behoeve van het uitbrei dingsplan, zal moeten verhulzen. maar voor dit wel zeer grote gezin -was nog geen geschikte huisvesting gevonden. Hadden, zij nu niet in dat grote huis kunnen trekken,- inplaats van het op zo kostbare wijze te splitsen? Dit was een vry moeilijke vraag ter beantwoording voor burgemees ter. Peek- De twee nog te splitsen woningen waren al vergeven zo .ver telde hij, en naar een oplossing van het wonJngprobleem van het bedoel de grote gezin zou nog gezocht wor den. Als het dan maar op een bevre digende wijze ondergebracht zal wor den, hoopte de heer. Hofman, Aanschaf Verder besliste de raad dat .er een crediet van ƒ68.210 verstrekt zal worden aan de reinigingsdienst cn aan gemeentewerken voor de aan schaf van een aantal voertuigen en werktuigen. Zo krijgt de Plantsoe nendienst er een lichte tractor Dij met een drie-delige maaiset plus wa gen, o.a, voor het onderhoud van de sportvelden. De in Schiedam gevestigde school besturen kxygen ten. behoeve van de onder hun beheer staande lagere scholen weer de gebruikelijke ge meentelijke vergoeding en wel de Ver. voor Geref. Schoolonderwijs 39.575,49; de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs 86,673,2a; de St. WiïLibrordusstïchting 139.736,75 en de Vgr. voor- Chr. Volksonderwijs ƒ9,841,97. Ook de andere voorstellen die wij eerder hebben, gepubliceerd werden alle aangenomen, Het EotterdamschPhilharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse geeft op maandag 7 mei, des morgens om half elf in het Passage theater. weer een jeugdconeert voor de leerlingen van de ulo- en middel bare scholen. Op het programma staat de ouver ture Euryanthe van Von Weber, een fragmenten uit Psyché van César Franck, balladen van Stan Golestan en de ouverture Solennelle van Tschaikowsky. VOORHEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Nieuw!and, Dr. Wibautplein 17 en Jansen, Swammërdarasingel 41. v - Bellen bü ongeval; G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon. 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve 'woens dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten EJc. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend Iedere dag. (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstellin gen: Werken van Jan van Heel (tot 30 april) cn „Moderne Gra fiek" (tot 6 mei). Geopend, da gelijks van 2 tot 5 uur; woens dag- en vrijdagavond" van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15, 7 en 9 uur: „Het schaap met 5 poten". (Op maan dag vier voorstellingen, zelfde tijden). Monopoly 3, S,. 7 en 9- uur: „De bende van.Marady". voorstellingen Irene, 7.30 uur: Lentêklanken, uit voering van liedjes. Arcade, 8 uur: De Amateur met Ciske de Rat. Musis Sacrum, 8 uur: Schied.Car- tonhagefabr. Cabaretavond." St. jorisdoele, 2.30 en 7 uur: Clu- tenba; Edlsonpleln2 en 7 uur: Bazaar N.K.C. Blauwe Huls, S uur; Vara Televisie club. Advertentie IM.) PONT1AC OMEGA - TÏSSOT ".-'.'.ZENTRA Tijdelijk in praktische verpakking KOTTEEDAftiSEÖIJK 2 6 8 InMonopole: „De bende van Marady" is eed bende woeste ■schooiers, die het plan beraamt om, na het overhoop schieten van een postkoets, het. dorpje- Deepwater te overvallen, dat, door een list van de bende, verlaten is -door de politie. De rij dende schutter Randolph Scott komt achter deze gemene opzet en, tracht eigenhandig -het dorpje Deepwater te beschermen. Het. zit hem echter niet mee, want de bevolking, in de vooronder stelling dat hij een spion, is van Marady, keert zich tegen hem. Het had hem het leven gekost als de lieftallige Joan Weldon hem.niet terzijde had gestaan. De bende overvaltinderdaad Deepwater, maar dank zij een listi ge list. van Randolph kan de bende na hevige schiet- en vechtpartijen en nadat stromen bloed zijn. ver goten, overmeesterd worden. Een handig jongetje met een katapult speelt nog een beslissende rol in het drama, dat natuurlijk'weer goed afloopt. En held .Randolph kan eindelijk rustig gaan souperen met zijn dappere Joan. Aan actie ontbreekt het beslist niet in deze ruige western. Voor -de Schiedamse Kunstkring speelt "de „Nederlandse, Comedie" donderdag 3 mei in hét Passage theater het uitstekende stuk van Arthur Miller „Van de brug af ge zien". Inderdaad een goed stuk om het seizoen- mee te sluiten. Hierin spelen, onder /regie van- Henk Rig- ters' o.a. mee Ko van Dijk, Mimi Boesnach. Sigrid Koetze. Frans 't .Hoen en Louis Saalborn of Henk Rigters. Zondag komt De Graafschap uit Doefcichem /op bezoek bij S.V.V,. Aangezien de Doetichemmevs zul len. trachten hun kansje op de n egehde plaats- te - behouden, zal het er aan de bosrand wel stevig toe gaan. .- „Met de rood-groenen wil bet nog steeds niet,. Woensdagavond tegen P.S.V. werd er weer-uitstekend ge voetbald, maar de doelpunten ble ven uit. .Voor zondag zullen de S.V.V.-voorwaarfcsen er derhalve goed aan. doen hun gebrek aan sehotvaardigheid eens over' boord te gooien, en de Graalschap-verde- dicing extra onder, schot te nemen. In de S.V.V.-voorhoede heeft men ditmaal een plaats ingeruimd voor de jonge speler H. Kleis, die zon dag als linksbuiten zijn debuut in het eerste elftal zal maken. S.V.V. 2 gaat dit week-einde op bezoek bij U.V.S. 2, een lastige Uit wedstrijd voor deze reserves. S.V.V. 3 speelt in Rotterdam tegen Nep- tunus 2. terwijl S.V.V. 4 om 10 uur thuis de Rotterdammers H.O.V- 2 ontmoet. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde' de volgende artsen te raad plegen: mevr- C, Duyster-Jamin, Burg. Knappei-tlaan 156, tel. 69991; A. L. J. Kurize. Nieuwe Haven 115, tel, 67760 én W. A, de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend zijn op zondag 29, maan dag 30 .april e» dinsdag 1 mei de apotheken. Nieuw! and, Dr. "Wibaut plein' 17. en C. J. Jansen, Swammer- damsingel 41.Op woensdag 2 mei is geopend apotheek Van Westen dorp Singel 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Op de oversteekplaats in de Bur gemeester Knappertlaan bij de Nas- saulaan is gisteren, de zevenjarige Paulientje van L, wonende op de Willemskade door een combinatie wagen, bestuur door de heer J. G. uit Vlaardingen aangereden. !t Kind liep schaafwonden .en eén. lichte hersen schudding op en werd eerst. naar. het gemeenteziekenhuis vervoerd.v Met ingang van 1 juni is. als nc.fenmeester van VFC gecontrac teerd de bekende oud-Hermes-. DVS-speler C. Poulus, thans trainer bij het Schiedamse Excelsior '20. m De dames-tienkamp tafeltennis, die door de C.B.T.B. donderdagavond ié gehouden, in de kantine van Wilton-Fèijenoord aan de Vlaardingerdijk, is gewonnen door de Wiitonspeelster mevr. M. de Wildt-Gxoeneweg. Zij won alle negen partyen, waarvan zelfs acht in twee games; slechts mej. Engelbérts wist haar een game afhandig te maken, gen aandacht kunnen wijden aan dit manco. Wat het wedstrijd verloop betreft kan. hetvolgende worden." opge merkt.. Winnares mevrouw De Wildt Voor deze. tienkamp moesten vijf enveertig wedstrijden worden ge speeld, voordat men kon. bepalen wie als winnares uit -de. tienkamp is. getreden. Over het algemeen js er aardig gespeeld, al hadden een paar speelsters in den beginne danig last van plankenkoorts. Maar., naar mate de strijd vorderde ging het beter én werd het spel vrijer. Op één punt bleven 'echter alle speelsters in gebreke: de open hand service Mogelijk dat de verenïgin- (Advertentie IMJ Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Ter voorkoming van. misverstand willen wij'er op wijzen dat het pro gramma van „feestelijkheden op Ko ninginnedag" zoals het gister in ons blad verscheen, betrekking heeft op Vlaardingen. Het is per abuis in ons blad verschenen. Voor Schiedam is door de Ver. Nationale Feest- en Ge denkdagen het volgende programma opgesteld:-. Taptoe: vanavond van 8 tot 9 uur. op A de Grote Markt De „Harmonie" speelt van 8 uur af, later komen de andere' vijf korpsen daar ook spe len: Harpe Davids speelt om 9 uur de. Taptoe. De viering op Koninginnedag be gint om 8 uur «jet het luiden der klokken en bet uitsteken van de vlaggen. 'Muziek: Om 9 uur trekken Harpe Davids,' Crescendo en St>Ambra- sius door de stad om Vanaf. 10 uur op de Grote Marktte" spelen. Sport: op: de Boshoek worden de fi nales van "het Schoolvoetbal- en hahdbaltocrnooi verspeeld. Om 12" uur de - ontmoeting RHBSUlo- combinatie. Om 1 uur reikt burge meester Peèk de prijzen uit. Kinderfeest: Om"10 uur in dé Plan tage, met medewerking van. tal van cabaret-artiesten. Wedstrijden voor kinderen: Om 2.30 uur ringsteken op al of niet ver sierde fietsen in de Waranda. Ver zamelen 2 uur. Om 3 uur estafetteloop in de Stad houderslaan om de zilveren wissel beker. Voor ploegen van vier leer lingen van 1.0. en u.i.o., v.g.l.o., en t.s. Om 3 uur beliendigheidswedstrij- den op rolschaatsen in de Nassau- laan. Concert: Om 3 uur in de Plantage door Gusto's 'muziekvereniging. "Variétcavond: Om 8 uur in de Plan tage, met conferencier Kees Flan ders, Mieke Telkamp. en vele an dere artiesten. Kethel: Om 3 uur kindcrvoorstelhnj op het DHS-terrein, hetzelfde pro- gramma als 's morgens in de .Plan tage. was de andere speelsters vér de baas. dus daar zat weinig spanning in. Dit in tegenstelling met de strijd om de tweede plaats. Op de helft van de kamp, waren ér nog drie kandidaten voor deze plaa.ts. Op het laatst bleven er twee over met een gelijk aantal gewonnen partijen, maar daar de P.T.T.S-speelster me- .vrouw- N. Pluym-Van Heest het bes te game-gemtddelde had plaatste zij zich tweede (zij verloor van. mevr. De. Wildt en mei, N. Zondag), Der de werd Greetje v. d. Klift even eens met twee verloren partijen te- fén mevrouw De/Wildt en mevrouw 'luym. Vierde werd' mevrouw H. Marijnen-Hendrikx (Noad) en vijfde mej. N. Zondag (Wilton), beiden met. 6. punten, maar ..mevrouw Ma- rijnen had een beter gamegemid- deide. Deze vijf dames plaatsten zich dus voor de damestienkamp die volgend jaar wordt gehouden. De verdere uitslagen zijn: 6. mej. M. Engelbérts (TSF) 4 punten; 7. mêj, N. Kloos (Noad) 3 punten;: 8.- mej, D, de Wolf (TSF) 2 punten; 9. mevrouw R.. Voogd (RAF) 1 punt en mej. F. v. d. Winde (RAP) 0 pnt. Na afloop van deze damestien kamp, d:e voor het eerst in Schie dam is gehouden, reikte de voor zitter van de C.B.T.B. aan de. win nares de wisselbeker uit en aan. mevrouw Fluym een médaille. Lid advies-commissie W oonruimtewet De heer W. M. van Hoogdalem, procuratiehouder van de fa. D. Kok Có., is als representatief voor dc. hypotheekhouders benoemd tot lid van de Advies-commissie bedoeld in art 8 van de Woonruimtexvet, dit wegens het teit dat de- heer. -T; J. Holtkamp zijn benoeming niet heeft aangenomen. *Tc bevragen aan het Hoofdbvirau yan- Politie'-te Schiedam tussen 912.30 .uur en:'2—-S:uur:YA. Scooterpyjama: blauw© slobbroek; balskètting. Te "Sevragcn bij -de vinders: 1 bus doperwlen. V. V/ijk, Paulus Potterstraat 55- gedeelte van een - autobumper. De Jager,: St.. Janssteeg "deksel van auto- iviel P.Wlntersxvij k. Gasstraat30; 1 p. rolschaatsen v. i^eawen,'. Copernicys- straat 6b; springtouw, J- v. Cillen. Prof. Kamerlingh - OnnesJaan 1.46a; gummibal, B, Tettero, Nicuwstraat 8; bril. A.-V. Dijk, Var» Mussenbroekstraat 13b; lips- sleuiel. R. Bregman, Oosterstraat 67; aansteker,N C. Huizens,., Abben&roekse- straat 24a; nagelvjjl, s.j:.Tïeman,. Jülia- nalaan 86b; vulpen HRoyers.; Jan Ver meerstraat ,12; .Huissleutelv..,Oudheusr den Alb. Thymstraat 46; ring met sleu tels, C- v, Beesten, St, Janshofje 3; da. mesring, H. Zwep, Sommelsdijksestraat 15;- bedrag aan geld, P. Wies, Lange Süigelstraat 102; bedrag, aan geld, PI C. Kreuger, Newtonplein 14a; gouden, ring, B, Kinds.-Boerhaavelaan 44a; armband J, Putter/. Nassaulaan 7b; darnesarm- bandhórloge V S. v. Slobbe Boerhave. laan 35a; ringoorbel C. de Jonge, Sin gel 17; halsketting, C. Malcorps, BJK. laan'228b; hérenpolshorlogn, A„ Brussê, Mathenesserstraat '198a: halsketting,- H. v, :d. Tempel; L. Nleuwstraat 31; doublé armband, Nleuwenhuis, DrL Wibautplein 65; portemonnaie met inhoud, I. B. v. d.Lek,, Mathenesserlaan390c, Rotter dam; schooltas met inhoud. M. .Kop penhagen Buitenhavenweg 72* kinder straat 27b; akténtas, Stokhof, Newton- slraat 27b; aktetas. Stokhof, Nawton- ülein 9; pdrtcmohnaie met'inhoud, Th, •Vrijland. Morsestraat 26c; Wndérporte- monnaie, A Snijder.' M'arïastraat 97; plastic handtas, H. Vlier,VlnardLnger- rtijk 155b; kinderportemonnale, M: Ko- nings. Fr. Balsplein 4la; 1 p, grijze kinderwanten, C. "Wiese Groenweegje 70; zwarte handschoen (L) I. Haam stede Lekstraa lb;bruingele want, R, Kouwenbt>rg, Strljenaestraat 12; 1 p. he- renglacé's, C- W. Odijk, Floegstraat 11; zwart regenkapje, mevr. Stoute, Rubens- plein 24; 1 gebreide handschoen, V. Kes- sel. Burg. v. Haarenlaan. 524; grijze handschoen (L), P. v: Bockhove, .Bil- derdijkstraat 52; bruine glacé heren- handschoen (R), F. v. d. Oever Gall- leistraat 35a; zwavt-blauwe dameshand- schbeh (R), B; Suttorp. Botterdamse- dijk 66: zwarte glacé öameshandschoeti (L), Doomeveld Alb. Thymstraat 11b; X p. witte kindersokjes. P. v. Beek, Viaserstraat 3; blauwe wollen sjaal, E. v, Lingen, Rubensplein 9b: grSj2é. want, Rome ij n, Zwaansteeg 6: houtjes-touw tjes jas. v. Leeuwen, Copernlcusstraat 3b; grijze ceintuur, B. v. GLis Lekstraat 21a; glacé handschoen (R). R. Wieg man Newton plein t>; glacé handschoen; H Elderkamp Cartesiusstraat 27b; d. bruin wantje, C. v, d. Berg. Swammer- damsingel 77b; zwart glacé -damesband- schoen. K. v, d. Hart, Baan 24; zwarte werkschoen, L. Péters, Potgiete»traat 40a; 1 p. grijze kinderhandschoenen, G. Krabbendam, Rubensplein 17b. De productieve acteur Fernandel blijkt in „Het schaap met 5 poten" ook als vader niet stilgezeten te hebben. Een mopperende gebrekki ge grijsaard, zo rijdt hij met z'n invalidenwagentje in het begin van de fjlm rond. maar eens zorgde hij "voor niet minder dan een vyf- ling, allen jongetjes, welke gebeur tenis het plaatsje Trézignan veel publiciteit en. drukke nering be zorgde. Dat -was veertig jaar geleden' en omdat Trézignan sindsdien weer in het vergeetboek is geraakt, komen enkele, notabelen op het idee een soort rallye van de Vijf zoons te organiseren. Van de oudé vader, die :weinig.'met 'z'n zoons' ophad, omdat 'hij één dochter had willen hebben, ontvangt men beslist geen medewerking. Een bejaarde dokter gaat dan maar op zoek haar de vijf..; ''U-V G G/Vv: ,'r Dan bégiht de eerste van een, reeks van vijf schetsen,waarin Fer nandel zelf onder- verschillende vermommingen 'als' 'elk van. .zijn zoons optreedt. Hü krijgt dus. alle. gelegenheid zijn grote ...acteertalen ten .te ontplooien; Menziethern achtereenvolgens als een. mondaine schoonheidsspe cialist.. een werkschuwe glazen wasser, als een 'rauwe vrachtboot kapitein, een redacteur van een damestijdschrift die onder de naam „tante Nicole" de rubriek „Hart- kwesties" beheert en tenslotte als een dorpspastoor, dié geen leven meer heeft in zijn parochie, omdat hij zo sterk lijkt op een of andere gekke film-geestelijke, Don. Ca- millo gebeten... Het behoeft geen betoog, dat et" een menigte komische situaties ont staat. waaraan de knappe personifi caties van Fernandel uiteraard het grootste aandeel hebben. De familiebijeenkomst, die zelfs wordt opgeluisterd door de aan wezigheid van dc president van de Republiek, eindigt met een verma kelijke climax, die maar liever een verrassing .moet blyven voor de velen, die deze bijzonder aardige Fernandel-film. met een klein rolle tje van Francoise Arnoul, stellig niet zullen willen missen. Een paar vandalen zijn bezig ge weest in het Julianapark. Een bed met prachtige tulpen, dat aan weerszijden van de centrale beel dengroep ligt.- is geschonden, door dat -over een- afstand van twintig meter 125 tulpen zijn afgerukt, een paar bloemen zijn meegenomen, de meeste., liggen achteloos- neergewor pen in het park. Nefl. Berv. ceraeenté. Grote kerk: 10 en 5 uur ösi J- D/ Smits (H, Avond maal) Nieuwékerk; 10 uur ds. A. Hoffman er» 5 uur ds, J. Gras. Wes- terkerk: 9 cn 10.30 uur ds. J. G. Jan sen en, 5 uur ds H. W. Hemmes. Vre- deskerk 9 en -10.4,4 uur -ds H, w. Hem mes cn 7 uur ds, J. G. Jansen. Ke thel: 10 ds. P. J. de Broijn cn 7 uur ds. Slik (Schiplulden). Geref. kerk. Oosterkcrk: 10 uur ds. W. A. Krijger cn 5 uur ds. G, Brink man. Plantagekerk: 9.30 uur dr. B. Masselink (Katcndrecht) en 4.30 uur ös. W. A. Krijger. Jullanakerk: 10 uur ds. G. Brinkman en uur ds E. Mas- sclink. Kclhcl: 9.30 en 2.30 uur ds. TJ. Fecrfstra. Ziekend! enst cemccnte-zickenhuts: 7 uur ds. G. Brinkman. Ned. Hcrv. Ccref. Evantr. Gebouw Irene: 10 uur eerw. heer D. Slnlk (Nicuwerkerk a.d. rjsel» en 4 uur ds. B. Eijsinga (Barneveld). Ncd. pret, bond Westvest 92; 1030 uur ds. J. A. Hcbly. 1 Evang. IhUi. kerk: 10 uur dr. H. J. Jaanus (Rotlcrdam). Oud-katb. kerk Dam 28. 19.15 uur Hoogmis van de 4e zondag na Pa sen. Chr. geref. kerk Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-Iaan 10 en 5 uur ds. A. Zwiep. Chr. geref. gemeente. Volkagchouw Tuinlaan; 10 cn 4 uur: ds. M. J, Mid delkoop. Oud-geref. kerk Jeugdhuis Lange HaVen 97: 10 en 5 uur: dienst; Baptlstengemeente: kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur: «dienst J. Segaar. Leger de a heils. Lange Haven 27: 10 uur helligingssamenkomst cn 7.30 .uur verlosslngssaanenkomst. Gcrrit Ver- boonstraat; 6.30 uur openluchtsamen- komst O.Ï.V. majoor en. mevrouw J. H. Drent je. (Advertentie HA.) apart model ROTTERDAM 5 E.D IJK 264 (Vab onze lcunslredactle) De kunstschilder: Jos van den Berg heeft met zijn olieverf Middelland se Zee" dc Jacob Hartogprijs gewon nen, die jaarlyks .bü dé voorjaars tentoonstelling van Pulchri Studio aan een lid van dit schilderkundig genootschap'wordt toegekend. !De .tweedè. 'prljs^ Werd 'toegekend aan'de schilder Jaap/Nanninga voor 2Ün: olieverf „Compositie?;-/Vanmid dag zijn de prijzen dóór de voorzit ter van. Pulchri, de heer Wibbo Hart man, aan de winnaars uitgereikt. De Jacob Hartog-prijzen werden vijf. jaar geleden ingesteld dqor de heer Jacob Hartog. een vroeger so ciëteitslid van. .Pulchri Studio, die thans in Amerika verblijft. De eerste prijs bedraagt vijfhonderd, gulden, 3e tweede prijs tweehonderdvijftig gulden. MADRID, Spanje beëft gisteren de le mei tot wettelijke openbare feestdag verklaard, „in solidariteit met liet. werelQproletariaat". Fran co heeft bij het begin van de bur geroorlog in 1926 1 mei als dag ran de arbeid afgeschaft en vervangen door 18 juli. Deze laatste datum wordt gehand haafd als nationale dag van de a r- beid.- daar op' die dag 'Spanje „nis eerste .Westelijke natie is, opgestaan tegen het totalitaire communisme". De staking in. de metaalfabrieken té Biscay e. grijpt steeds xaeetvom zich heen. Hoewel, geen officiële cijfers:;'.verstrekt wórden, hebben goed -ingelichte woordvoerders ver klaard; dat er op het ogenblik 25.000 .man. het -werk hebben neer gelegd. Incidenten hebben zich tot nu toe. niet voorgedaan. SCHIPHOL. Op'Schfeiol is gis- teren het idool yan .miljoenen Ame rikaanse jóhgetjeS.fiHayy^Croekett alias Fess /Parker, gearriveerd. Par ker is .eon filmster, - die' onder regie van Walt Dishey de figuur van de legendarische Davy; Crockett aan.de historie heeft ontrukt en in" het cen trum, van de belangstelling van de Amerikaanse jeugd heeft' geplaatst. Davy Crockett is een hela-uit de Amerikaanse geschiedenis van de achttiende eexBv, die als beren- en Indianenvecbter, congreslid en ten slotte martelaar, een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van Texas. Gisteravond verscheen Fess Par ker in een theater in Amsterdam tij dens een voorstelling xvaar zijn'Davy Crockett-film werd gedraaid, zelf op het podium. (Van een on2er verslaggevers) Vrijdagmiddag omstreeks half vijf schoot uit de schoonge veegde lucht boven de Maas een oranjekleurige helikopter van het type Hiller C 12 om met een ruime bocht cn met de kop tegen de noordoostenwind in naar het ventilatiegebouw van de tunnel op de linker oever te vliegen en vervolgens een ge slaagde landing uit te voeren op het kooïaspad langs de rivier tussen het ventilatiegebouw en de in aanbouw zijnde radar post. Reeds ongeveer een uur vóór de landing van deze helikopter viel uit het meer dan gebruikelijke aantal politieagenten op deze plaats op te maken, dat er iets. bijzonders te ge beuren stond/ Zij trokken al gauw de aandacht van.de jeugd,1 bij-wie zich.van lieverlede de ouderen voeg den. De politie had /echter/niet,:,reel meer te doen dan een oogje in het zeil te' houden .en omdat aande komst.van.de helikopter geéri/rucht- baarheid "was gegeven, viel het' met het aantal nieuwsgierigen: wel': mee. Het toestel werd aan de grónd/ge zet door de heer SchuRer.; dir.ecteur- generaal van de N.V.1 Aero-Ypen- burg, die ons desgèxnraagd mededeel de, dat deze Hiller ,er een: van-.het- laatste type was. Twéé van déze he likopters had men .kortgeleden uit Amerika ontvangen. Van de heer H. H. van Aanhout, directeur van de N.V, Machinefabriek v/hVan Dnel en Van Ommeren, de eerste techni cus in Nederland met een. helikop- Terlicensie, hoorden xvij.dat.de Hiller zal worden gehuurd door eëh groot Rotterdams bedrijf ten behoeve yan landbouwcoöperaties, In zijn fabriek heeft men een speciale sproei-ïnstal- latie gebouwd, welkeonder deze he 'll kop ter kan worden gemonteerd, waarna hel toestel geschikt is om tuinbouwge wassen te bespuiten. Reeds eerder werden in zijn fabriek onderdelen voor vliegtuigen ver vaardigd, hoofdzakelijk voor Piper super cups. Aangezien de fabriek -aan, het Charloise Hoofd is, geves tigd,1 had men. het plan bedacht de helikop.tër in:de:. onmiddellijke na bijheid te laten landen. Op zichzelf xvas dit voor Rotterdam-Zuid wel een zeer. ongewone gebeurtenis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1