Excelsior wijst met 4-2 het zwakkere Archipel terug Taptoe voor koninginnedag C D Geïnspireerde opvoering vanCiske de Rat" Korfbal-successen voor alle Succes-teams WTTh MÊMKMÊÊfëm P^nn Heel frisse lenteklanken Lampionoptocht van Oranjeverenigingen Voetbal in Schiedam Schiedam, na harde strijd, stelt zich nog veilig Afd. Rotterdam Afd. KNVB Duivensport DOOR „DE AMATEUR" WALDO-TAXI Kinderen delen in ANB-goud 'AGENDA w- römciEEL NIEUWS i Sluiting cafés en vermakelijkheden Bekendmaking mijnwet TER BRAAK Lintjes-regen in Schiedam Cartonnagers met het laatste feest C.A.B.-tochten 'n Afscheid bij de Bibliotheek Lintjesregen in de Burgerzaal Vijfjarig meisje van fiets gevallen Jong Overschie plantte bomen Ds. W. A. Zeyclner voor 't laatst in zijn fxmetie Koude handjes en druipneuzen SCHIEDAM Maandag .30 april 1956 Over het algemeen genomen kunnen de Schiedamse verenigingen dit weekeinde tevreden zijn met de behaalde resultaten. Excelsior ^0 heeft zich tegen Archipel in prima conditie vertoond en behaalde een verdiende over winning; Schiedam was dubbel tevreden met het magere gelijke spel, aan gezien door dit ene winstpunt ztf zich veilig heeft gesteld. DRZ boekte een overwinning op SMV, terwijl SVDPW in de uitwedstrijd tegen DEH even eens won. ïn dc afdeling Rotterdam boekten dc Schiedammers in de eerste klasse 2 overwinningen en 1 gelijk spel; Ursus was de enige die verloor. De felle aanvallen op het doel van 's-Gravendeel had in deze periode een tweetal doelpunten resp. van Van Leeuwen en Van Bokkum tot gevolg. Hierna kwam de thuisclub meer en meer in de aanval en een kwartier voor de rust werd 'n tegen- punt gescoord. De gastheren kregen hierna de juiste tactiek te pakken: DHS werd op eigen helft teruggedrongen en nog voor de scheidsrechter voor rust had gefloten noteerde DHS een achter stand van 3—2. Na de rust hebben beide ploegen zich niet gespaard om doelpunten te maken, waardoor het een harde wed strijd is geworden. Geen der partijen had evenwel succes. Tediro-Martinit 0-1 De kampioenen werden voor de wedstrijd door Tediro gecomplimen teerd met het behaalde kampioen schap waarbij bloemen werden over handigd. Excelsior-Archipel 4-2 In de wedstrijd tegen Archipel, toonden de Excelsior-spelers gisteren goede lessen van de scheidende trai ner Coen Poulus te hebben ont vangen, Excelsior was overwegend sterker dan Archipel. Hierdoor golf den steeds aanvallen op het doel der tegenstanders af dat goed werd be waakt. Na 20 minuten had de thuis club het eerste succes door Meijer, l—O. Hierna was er even een inzin king in de achterhoede van de thuis club, waarvan de tegenstanders dankbaar gebruik maakten. Binnen een half uur had Excelsior een ach terstand van 12. Deze overrompeling schudde de Excelsior-spelers wakker; want fel viel de voorhoede weer aan en het was wederom de snelle Meijer die de gelijkmaker scoorde. Met een 2—2 stand ging de rust in. Na de thee viel Excelsior over rompelend aan en na 10 minuten was het Zuiderwijk, die zijn vereniging de leiding teruggaf, Tien minuten later maakte Huet er 4—2 van, waar door Excelsior veilig kwam te staan. Schiedam-N' hoorn 1-1 Met dit gelijke spel heeft Schie dam zich veilig gesteld voor het degradatiegevaar. Het was een stevig partijtje voet bal aan de Boshoek, maar niettegen staande dat, is er toch fair gespeeld- Voor de rust golfde het spel op en neer, zonder dat er veel gevaar voor de doelverdedigers ontstond. Enkele minuten voor de rust had Schiedam succes, toen J. van Gent na een aan val onverwacht inschoot, 10. Na de rust hetzelfde speïbeeld, doch na 20 minuten maakte de links binnen van Nieuwenhoom de gelijk maker. Kort hierop maakte een der Schïedam-sgelers hands binnen het penalty-gebied, 'n daverend applaus ging op toen doelman v. d. Poel de strafschop hield!1 Het spslbeeld in de resterende tijd bleef hetzelfde. Het gelijke spel gaf de verhouding juist weer, DRZ-SMV 3-1 Een rustige wedstrijd geworden, waarbij de Schiedammers zich niet al te druk hebben gemaakt tegen het zwakke SMV. DRZ demonstreerde haar meerder heid door een voortdurend aanval len, zodat de SMV-verdediging steeds moest ingrijpen. Na 20 minuten spe len schoot een der achterspelers de bal in eigen doel, 10. Vlak voor de rust vergrootte Zeeman de stand door een goed doelpunt, 2—0. -Na de thee nam de thuisclub het iets te gemakkelijk op, zodat SMV 'een tegenpunt kon scoren, 21. Zeven minuten voor het einde bleef C. Wigman overwinnaar in een duel, waardoor hij de gelegenheid kreeg te scoren, 3—1, DEH-SVDPW 0-3 Het is een zeer goede wedstrijd ge worden, waarin door belde partijen goed en zelfs bij tijd en wijle, mooi voetbal werd getoond. Na tien minu ten spelen hadden de gasten succes, door een doelpunt van S. Hoek. Een kwartier later werd de voorsprong vergroot door een doelpunt van v. d. Berg. Met deie stand ging de rust in. Een kwartier na de hervatting kreeg v. d. Vlist voor SVDFW een vrije schop op grote afstand van het doel te nemen. Met een hard, hoog schot maakte hij 0—3. DEH deed alle moeite om een tegenpunt te maken, maar kon hierin niet slagen. s-Gravendeel-DHS 3-2 In de eerte phase van deze wed strijd zag het er met naar uit, dat de Schiedammers zouden verliezen. De Postduiven-vereniging „De Snelvliegers", aangesloten bij de Ned. Bond van Zaterdagvliegers hield zaterdag de eerste wedvlucht van het seizoen en wel uit Roozen- daal. De uitslag was als volgt: 1. 10, IS, 20, M, Broekhuizen; 2, 5, Chr. Zweistra; 3, 9, J. Stolk; 4, 21. G. v. Wingerden; 6, A. J. Konings; 7. M. Vorstenbos; 8. 11, 17, 22, J. C. Korungs; 12, 19, J. v, d. Meij; 13, 18. H. de Gunst; 14, F, van Etfk en 16, H. T, Tjaden. De mannen van de Technische Dienst hebben zich, niettegenstaande een feestavond met bal, kranig ge weerd. Martinit verscheen weliswaar met 4 invallers, wegens geblesseerde spelers uit de wedstrijd tegen Ursus. Het enige gescoorde doelpunt in deze wedstrijd kwam in de 20ste minuut door Fabri. Bloemhof-Ursus 2-0 In deze slecht gespeelde wedstrijd scoorde Bloemhof reeds voor de rust beide doelpunten. Blijkbaar tevreden met deze voorsprong werd niet hard verder gestreden. Het bleef bij 20. TOGB-SFC 1-1 De Schiedammers hebben in deze moeilijke wedstrijd goed party ge geven. waardoor het een aantrekke lijke wedstrijd is geworden. Hoewel de aanvallen van beide partijen zeer goed waren, zagen geen der partijen kans de verdediging te overrompe len. Wel typerend voor het uithou dingsvermogen van de Schiedammers was. dat toen een kwartier voor het einde de gastheren eindelijk een doelpunt scoorden, zij de moed met opgaven en opnieuw ten aanval gin gen. Dit doorzetten is beloond ge worden, want kort voor het einde viel de gelijkmaker. - Verdere uitslagen Progress—WE 1—3, WF 2—Hurrica nes 2 5—1, TOGB 2SFC 2 4-0. Hekelingen 2—SFC 3 0—5, Noorder kwartier 3—SFC 4 5—0 w.n.o., Schie dam 2—Steeds Volharden 2 01, Schiedam 3Aeolus 3 35, Schiedam 4—D2B 4 16—0, DJS 2—DRZ 2 3—7. 33 De langverwachte opvoering van „Ciske de Rat" door de groep van „De Amateur" had zaterdag plaats in Arcade. Nu is het succes bij de vertoning van een bestseller bij voorbaat verzekerd, maar de uit voering van zaterdag was bij junio ren en senioren in zulke goede handen dat het geheel meer dan aanvaardbaar werd. Vooral de jon gens hebben met kennelijk enthou siasme dc kans gegrepen om tijde- Advertentie l.M.) 67570—69915 „Van je hela. hola, houdt er de moed maar in" zongen ruim 200 kinderen zaterdagmiddag in de grote zaal van het Volksgebouw. Zelf hadden ze die aanmoediging niet nodig, want ze hadden heel veel plezier. Het circus „Harlekijn" was debet aan deze beste stem ming en zo geanimeerd verliep deze feestelijke bijeenkomst dat de or ganisatoren bijna in tijdnood kwa men. Het bestuur van de jubile rende Algemene Nederlandse Bouw- bedrijfsbond heeft voor de kinderen van haar 450 ledexi deze middag belegd en uit de reacties van deze pupillen van zes tot twaalf jaar bleek de waardering voor deze Se|wippy kon alles op en met zijn ballen en ringen en Chita, de ge dresseerde gorilla deed het hem waarlijk na. Voel succes hadden de stoute muzikale clowns Toby en Nanny. De meeste belangstelling trok de wonderkok. Uit het niets slaagde hij erin spijzen, en dranken te bereiden. Eén greep in de lucht en de rijst ratelde in het kopje. Het publiek zei dan: „zszszsoóóóü" en „hhhheeéé, das gèk" en de animo om de grote tovenaar te as sisteren was overweldigend. Niet alle kinderen kunnen knechtjes van goochelaars zijn en de koek in de pauze smaakte toch ook best. Het variété Harlekijn beschikte over nog veel wonderlijks, vreemde die ren en vlotte tekenaars, en de ge heimzinnige goochelaar in een an dere gedaante. Namens de groten sprak A. Groene wegen een "welkomstwoordje. De kleinen werden bij de afloop nog eens verwend meteen flinke sinaasappel en. een formidabele zak lekkers. De Succes-korfballers hebben, dit maal flinke successen geboekt. De drie seniortwaalftallen wonnen hun partij en van de adspiranten deed de A-ploeg een flinke stapan de richting van de eerste plaats. De twaalftallen van Schiedam waren minder goed op dreef.' De eigen omgeving, waarin de blauwwitten al hun wedstrijden speelden, schijnt een gunstige invloed te hebben gehad. ïn de uitwedstrijd tegen Fams ging het eerste destijds met niet minder dan 9-1 ten onder, maar nu moesten de Hagenaars met 5—-Ï het onderspit delven. De basis van deze zege werd reeds in de eer ste helft gelegd door doelpunten van mei- N. Ouwendijk, _F. Ruseier, A. Ruseier en F. Overdijk. Na de her vatting vergrootte H. Bons de voor sprong tot 5—4 en toen vond men het welletjes. Paros zag nog wel kans de eer te redden. Ditmaal toonden onze stadgenoten zich over de gehele linie duidelijk de meerderen van hun te genstanders. Schiedam heeft zyn prestatie tegen Die Haghe van enkele weken geleden in Den Haag op eigen terrein met kunnen verbeteren. Al vrij vlug ston den de Hagenaars met 0—4 voor en wat minder vlot voerden zij hun voorsprong op tot 08. Eerst toen zag J. v. d. Tuuk kans een tegenpunt te scoren. Na 1—9 werd het 2—9 door J. v. d. Kooy, die 'n verdedigingsfout wist af te straffen. Na de hervatting liepen de gasten uit tot 213. Ten slotte stelde J. v. d. Tuuk de eind stand op 313. Ondanks de grote ne derlaag speelden onze stadgenoten een aardige partij, maar ïn techniek en taktiek staken de tegenstanders een hoofd boven hen uit. Vooral in hét middenvak lieten, de Hagenaars uitstekend korfbal zien. Succes 2 zond OSCR 4 met een 41 nederlaag huiswaarts. De derby Suc ces 3—Schiedam 3 eindigde ditmaal in een overwinning voor Succes 3 (3—2). De A-adsplranten van Succes ver sloegen Actief B met de duidelijke cijfers 7—2, maar de B-ploeg verloor met 04 van Spangen C. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Nieuwland. Dr. Wibautplein -17 en Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuïnlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openhang Leesr^al en Biblio theek, Lange Ha veigeopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (beha've woens dags en zaterdagsi van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uür Iedere avond (behalve donder- dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Moderne Grafiek" (tot 6 mei). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur; woensdag-en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 cn 9 uur: „Het schaap met 5 poten". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De bende van Marady". VOORSTELLINGEN Fiantage, 8 uur. Variété-avond Ko ninginnedag. Mub's Sacrum, 8 uur Kath. Kring Oranjebal. GEBOREN: Cornelia M., d.v. J. I. van Gelderen en C. Schenk; Marijke, dv. T. van Loenen en H. Langen- bach: Cornells H.f z.v. C. H. Groene- weg en E. Krobne; Peter J., z.v. G. P, Jansen en A. Bosdijk. OVERLEDEN: R. J. van Lecrsum. 60 M A. S. H. Bongartz, 69 j.; H, M. Selcski, 78 jaar. WBII1 GEMEENTE I 'SCHIEDAM lijk in de huid van een balda dige gedaante te kruipen. Voor namelijk Tinus van Meeteren en Cor Rij'sdijk als Jantje en Ciske gaven een goede reproduktie van de helden uit het bekende boek van Piet Bakker, Het werd een echt jolige en bruisende vertoning. Toos de Hey was weer goed in haar rol. dit keer als de moeder van het las tige jong Ciske. Onderwijzer Bruis (C. van. Schijndel) en Pater de Goey (V. W. de Raaf), de pedago gische tegenwichten in het verhaal, verkregen by deze acteurs een waardig reliëf. De keuze van het stuk bleek de gehele (zeer talrijke) groep deelnemers te hebben ge stimuleerd, want inzinkingen in het spel waren zelden en deze mtvoe- -nng is zeker één van. de beste van De Amateur. Om tot dit goede resultaat te komen heeft het gezelschap grote energie gewijd aan de voorberei dingen en dit bleek ook zaterdag aan de minutieuze afwerking. Op een bandrecorder was de verbin dende tekst bij monde van regis seur W. de Kok vastgelegd en zo werden de dertien taferelen zaterdag een vloeiend geheel. Het publiek betoonde zich zeer gevoe lig voor de levensverwikkelingen van het schoffie op het toneel. De Amateur heeft kennelijk niet alleen een grote groep actieve le den, maar ook een ruime groep getrouwe aanhang. Hieruit ontstaat dan steeds een prettige activerende wisselwerking, die ook zaterdag zulk een stimulans zou zijn en waaruit als resultaat een gave en dvnamische wedergeboorte van een overbekende „Ciske" voortsproot. Dat de jongeren zulk een groot aandeel in. het succes hebben ge had is voor de toekomst van „De Amateur" zeker van betekenis. De avond werd geopend door de heer P. Kamp. In juni wordt het tweede jaarfeest gevierd. De jeugd zal dan ook niet worden vergeten, het bestuur heeft al vergevorderde plannen, voor een uitstapje. Met „Ciske de Rat" besloot „De Ama teur" haar serie voorstellingen, van dit winterseizoen. Op maandag 30 april '56_ (Konin ginnedag) en zaterdag 5 mei (Bevrij dingsdag) mogen de cafés uiterlijk om één uur des nachts sluiten, Mu ziek mag er dan zijn tot 24 uur mits de belasting is betaald. Dancings mogen open blijven tot één uur. Op - vrijdag 4 mei a.s. mag er in café's na zes uur geen muziek meer worden gemaakt cn zullen er geen vermakelijkheden mogen worden ge houden. De Burgemeester van Schiedam brengt, overeenkomstig de Wet van 21 april 1810 (Mijnwet), ter kennis van belanghebbenden, dat ter secre tarie (Afd. Alg. Zaken) ter inzage is nedergelegd de bekendmaking van de Ged. Staten der provincie Zuid- Holland van 24 april 1956, waarin is opgenomen het verzoek van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij, gevestigd te 's-Gravenhage tot wijzi ging van de haar bij Kon. besluit van 3 januari 1955, no. 69 onder de benaming „Rijswijk" verleende con cessie voor de ontginning van bitu- mina als bedoeld in artikel 2 van bo vengenoemde wet. Belanghebbenden hebben gelegen heid hun bezwaren tegen degevraag- de wijziging schriftelijk bij Ged. Sta ten voornoemd in te leveren, vóór de laatste dag van de vierde maand, waarop deze bekendmaking is ge daan. Kosteloze inenting Op dinsdag 1 mei des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting legen pokken in het gebouw van de G.G. en G.D. Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede brengen. (Advertentie IM.) Agent Raleigh en Fongera RIJWIELEN SPORTHUIS GROTE MARKT 3 „Lenteklanken brengen, wij," zon gen hoge kinderkelen zaterdagavond in gebouw Irene. Na het gezamen lijk zingen van dit clublied sprak mevr. A. v. d. Veen-Wind, de pre sidente van de Kinderzang- en Operettevereniging „Lenteklanken" een kort welkomstwoord, waarbij zij tevens enkele huishoudelijke mededelingen deed. Een vijftiental liederen werden, daarna heel vlot door verschillende groepjes kinderen gezongen. Hoewel de uitvoering niet geheel feilloos was, deed het geheel bijzonder prettig aan. De kinderen deden namelijk spontaan hun best en de sympathiek-tactvolle leiding van dirigente mevrouw K. Verhoeff-Tora schonk de koortjes eenélan dat zijn invloed deed gei den op de kwaliteit van het ge- bodene en weerklank vond in een weldadig applaus van de talrijke aanwezigen. Vooral in een vrij wandelliedje bleek het vermogen van de kleinen, In „Uit wandelen" van G. van Vladeracken mochten zij over het podium marcheren en ongedwongen van een verfrissende natuurlijkheid klinkt <j an hun lied.-, Een tweede speelliedje „Het bruu loftspaar" van E. Jacques Dalcroze werd een echte boerenbruiloft met gekleurde erebogen, een bruidspaar in folkloristisch kostuum, ieder on geveer acht jaar oüd en. de bruide gom gewapend met de onontbeer lijke hoge hoed. Voor de vele ouders werd dit nummer het hoog tepunt. maar de enscenering stelde wel wat heel hoge eisen aan de kinderen. Het spelelement ontbrak en de figuurtjes werden blijkbaar daardoor met minder souplesse uit gevoerd. Een goede vertolking kreeg voor al de liederencyclus van Harry van Tussenbroek. Na de pauze werd het zangspel „De betoverde pap pen" van D. Au ping opgevoerd. Het werd een bonte werveling van fleurige kledij in een klatering van heldere vocalen. „Lenteklanken kan op een geslaagde avond terug zien. De vereniging heeft bijna vijftig zangers en zangeressen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. Het enthousiasme van dit groepje is aanstekelijk en het succes van de uitvoering was dan ook verdiend. Irene was vrij goed bezet. 14 onderscheidingen De jaarlijkse lintjesregen is ook over Schiedam getrokken en heeft hier veertien onderscheidingen laten liggen. De Ere-medaille van de Orde van Oranje-Nassau in goud waren voor: P. v. d. Spek, adjudant van po litie, en E. B. L. v. d. Leest, gepens. hoofdcommies bij de Tech, Bedr. Zil ver was voor R. van Diggelen, chef- huttemecster Ver. Glasfabrieken en brons voor mcj. E. Graper, zondags schoolonderwijzeres Evang. luth. ge meente. Bij het personeel van Wilton.-Fi.jc- noord zijn liefst tien onderscheidin gen blijven hangen en wel in goud voor: w. Broeder, chef afd. corresp., B. A. Strasters, sous-chef tekenka mer; J. Alderlieste, scheepsbouw- constructeur en A. F, v. d. Gaag con structeur-groepsleider. Zilver voor: L. Rosendaal, controleur-opzichter, P. Bode, baas gieterij en G. van Rhijn, onderbaas. Brons voor: A. D. M. Vis ser, maJ lencontroleur: A. Hijgeman, bankwerker en J. Molkenboer, ver- bandmeester. "Wij wensen hen allen geluk met de bun verleende onderscheiding. Ook de personeelsleden van de Schiedamse Cartonnagefabriek kwa men zaterdag voor het laatst van dit seizoen bij elkaar. De directie bood het personeel deze avond, die de derde is van een reeks, in. Musis Sacrum aan, en - het eigen per soneel verzorgde het programma. Het werd dan ook een gezellig „onderons" als afsluiting. De. caba retgroep „De Jantjes" vulden de avond met schets, zang en muziek. De twee SCF-bands, de Cartonl's en het SCF-showorkest, namen het muzikale gedeelte tijdens en voor het dansen na het toneelwerk voor hun rekening. Een groot aandeel had de illu sionist, buikspreker, conferencier, Hedeïo cn assistente in. het pro gramma. Hij trad nog op als vuur vreter, hij schoot met repeteerge weer als een moderne Willem Teil een appel van het hoofd van zij» dame en vervaarlijk sloeg hij met een .zwaard een stuk appel uit de mond van zijn lieftallige helpster. De 300 aanwezigen amuseerden zich best. Het welkomstwoord werd gesproken door de personeelschef, de heer J. Hazebroek. De tijd is weer aangebroken dat de leden van het Schiedamse Comité Auto- en Boottochten er op uit trek ken met de minder-valide stadgeno ten om hen te laten genieten van het warmer wordende weer cn de mooie natuur. Donderdag 3 mei is er een tocht via de bloembollenvelden naar Groe- nedaal in Heemstede gepland en op donderdag 7 juni gaat het naar „Oud- Valkeveen" bij Muiderberg- Op donderdag 5 juli staat het bezoek aan het „Jagershuis" te Zeist op het pro gramma en voor 6 september worden de Brabantse bossen opgezocht.' Daar tussen door is er dan nog op 31 mei de jaarlijkse cabaret-avond in het Passage-theater. BOTTERDAM Mej. v. Hillegondsberg Op 1 mei a.s, zal mejuffrouw J. C. van Hillegondsberg wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd, haar functie van eerste as sistente neerleggen en de Gemeonte- Bibliotheek van Schiedam verlaten, waar zij sinds november 1921 werk zaam is geweest. Met deze bijna 35 jarige ambtsperiode heeft zij al haar collega's hier overtroffen, voor wie de bibliotheek zonder mej. van Hil legondsberg dan ook een moeilijk voorstelbare toekomst zal zijn. Niet alleen de oudere en de jon gere personeelsleden, die haar per soonlijk zo zeer waarderen, zullen haar missen, ook de Schiedamse le zers en met name die van haar eigen filiaal aan de Lorentzlaan zullen het betreuren zich niet meer tot hair met hun verlangens en vragen over be geerde lectuur te kunnen richten. Met dankbaarheid zien allen terug op de prettige samenwerking, die zij steeds van haar mochten ondervin den. op haar droge humor, waarmee zij dikwijls verraste en op het vele werk, dat zij op haar bescheiden, en onopvallende wijze, maar met toewij ding en tempo,steeds heeft verzet Wij wensen haar nog vele jaren om van haar „vrijheid".te genieten. Zaterdagmorgen heeft wethouder J, Meertens in de Burgerzaal ten stadhuize uit handen van burgemees ter mr. G. E. van Walsum het onder scheidingsteken ontvangen van Rid der in de Orde van de Nederlandse Leeuw. „Deze koninklijke onderscheiding is bedoeld als erkenning voor alles, wat u in het belang van de opbouw van een nieuwe, moderne stad heeft gedaan," 2ei burgemeester Van Wal sum. Ook aan prof. dr. W, E. Boerman, hoogleraar aan de Nederlandse Eco nomische Hoogeschool werd deze onderscheiding uitgereikt, terwijl voorts een groot aantal andere stad genoten met bronzen en zilveren medailles werden begiftigd. „Deze jaarlijkse, reeds traditie ge worden plechtigheid," aldus de bur gemeester in zijn toespraak, „zou aan betekenis kunnen winnen, wanneer de uitreiking centraal en in de lokale verhoudingen zou kunnen ge schieden, Nu zijn er verscheidene diensten en bedrijven, waar dit ook reeds gebeurt." Zondagmiddag is de vijfjarige S. Koopmans, wonende in de Nijver heidstraat vlak bij haar ouderlijke woning van de fiets gevallen. Met een schedelbasisfractuur werd het meisje naar het Westerziekenhuis vervoerd. Als voorspel op de viering van Koninginnedag van vandaag is er zaterdagavond de traditionele Tap toe gehouden op dc Grote Markt waarvan, staande op het bordes van het stad/iuis, bureeraeestcr en me- vrouw Peck, getuige waren, evenals de gemeentesecretaris mr. N. J- Postcommissaris K. Rijpma en de bestuursleden van Schiedamse Ge meenschap en de Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen. Het feest werd geopend door het optreden van het tamboer- en pijperkorps „Harmonie" terwijl later vele Schie damse muziekkorpsen binnen kwa men druppelen na hun al dan niet ge~iliumineerde rondgang door de stad. Het werd op de markt een feestelijk gedrang niet alleen van de vele muzikanten maar ook van het publiek. Tegen negen uur zette de kapel van net Leger des heits koraal-muziek in, onderstreept door het beieren van de Grote Kerk. De chr. muzikver. „Harpe Davids" blies dit jaar de eigenlijke Taptoe. Het was een altijd weerkerend en toch altijd weer stijlvol openen van koninginnedag. Met jeugdig vuur en. ongekende toewijding heeft de Overschiese jeugd zaterdagmiddag zeven bomen geplant aan de voet van de flat „Vrieslandt". Het zijn voortaan haar eigen bomen, reken maar dat ze er zuinig op zullen zijn! De gemeentelijke Woningstichting en de Plantsoenendienst organiseer den de boomplantmiddag om de band tussen jeugd en natuur te verstevi gen. Juist als de kinderen het idee hebben dat het hun eigen groen is, dat tussen de woningen te vinden is, zullen ze het meer ontzien. De zaterdag geplante populieren waren de derde serie. Al eerder wer den op andere plaatsen bomen door kinderen geplant De jeugd deed het Ds. W. A. Zeydner, de Nederlands Hervormde predikant die na 37 jaren in het ambt met emeritaat gaat, leid de gistermiddag de dienst in da Prinsekerk aan de Schepenstraat. Hij heeft de zeer vele aanwezigen na drukkelijk betrokken bij de dienst (de laatste die hij leidde terwijl hy cog in functie was) door hun te vra gen geloofsbelijdenis, Onze Vader en het Amen na de zegen hardop mee te zeggen. Dit, nog iets ongewoons in een hervormde kerkdienst, en de overige liturgie volgens orde IV van het nieuwe Dienstboek der kerk waren getuigen van een streven dat de pre dikant tijdens de vervulling van zijn ambt altijd heeft gehad. Ds, Zeydner leidde de indrukwekkend-sobere dienst staande vóór de kansel, achter een tafel waarop doopvont en avond maalsbeker stonden. Slechts voor de predikatie besteeg hij de kansel, In die predikatie (naar aanleiding van Lucas 24 31 en 32) heeft ds. Zeydner met nadruk betoogd dat het weliswaar om een laatste optreden van een predikant ging, maar dat de „verkondiging des Woords" het be langrijkst is. Na afloop van" de dienst, o.m. bij gewoond door de burgemeester en door een groot aantal predikanten onder wie ds. G. de Ru, praeses van de Synode, hebben zeer velen per soonlijk afscheid van ds. Zeydner genomen. tuinmanswerk niet voor niets. Ze werd met een traktatie beloond. Maarpapiertjes in de pas ge plaatste prullenbak! Het opvoedkun dige mes sneed dus van twee kanten. In de meeste gevallen bibberend van de kou liepen zaterdag avond ruim tweeduizend kinderen mee in de grote lampion- en vlagoptocht, die op'de Linker Maasoever was georganiseerd door een drietal oranjeverenigingen. De kou had echter maar weinig invloed op het enthoüsiasme van de kinderen; dikwijls uit volle borst meezingend, liepen de kleinen welgemoed de kilometers lange route door Rotterdam-Zuid. Lang vóór de vertrektijd al verza melden honderden kinderen zich in. de Violierstraat; het vele oranje van mutsen, strikken, dassen en sjerpen zorgde met de uniformkleuren vbn de muziekkorpsen en met het rood- wit-blauw van de vlaggen voor een Geurig schouwspel. Het was nog niet donker toen de stoet, met voorop de vlaggengroep en het tamboer- en pyperkorps Rot terdam-Zuid, over de Putsebocht naar de Futselaan vertrok. Er stond een vrij straffe wind en dit leverde, vooral bij de allerklein sten, nogal wat moeilijkheden op bij' het ontsteken van de kaarsjes. Ge lukkig was er onder de toeschou wers altijd wel iemand te vinden die to'n dreumes met verkleumde hand jes en een druipneusje, even hielp met het aansteken van een onwillig lantaarntje. - Naarmate het donkerder werd. kwam de stoet, die werd gevormd door duizenden kinderen van de oranjeverenigingen Strijders voor Oranje, Wilhelmina en Rotterdam- Zuid, met daar tussen in de christe lijke muziekvereniging Excelsior en. het christelijk fanfarekorps iJssel- Tnonde, steeds meer tot zijn recht. Via de Voorde en Vonder ging de stoet naar de Lede waar hij voor het wijkgebcmw van de Vredeskerk werd ontbonden. Met hun honderden deinende lam pions gaven de kinderen alvast een. voorproefje van de koninginnedag- sfeer, die, ondanks vele pessimisti sche ontkenningen, tóch nog wel blijkt te bestaan. KOERIERSTERS Fotografie Koop nu Filmstroken, Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors.-Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck, K. van Vuuren, Hoogstr. 106, telefoon 66720. Diversen Van Loenen voor Vert. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P, Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel. 36777, Te hoop aangeb. Passplegels 220x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voer suitedeuren, schuilglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. Permanent Wave Dames kapsalon W. N, v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet f 6.—, Broersvest 115, tel. 67237. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames, en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent ia bij ons in goede han den. Permanent f 8.- en 10.- Olieperraanent IX (stroom loos).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1