Dr. Dices sprak bij viering van mei-dag: in Schiedam >en moet worden opgeheven Anderhalf miljoen borgsom voor Noren Met moderne dansen rond de mei- boom Motorrijden kwam 20 meter vierder tërècllt Voor aandachtig gehoor op feestelijke meeting ACK\I)i De Singelkerk bestaat vijfenzeventig jaar Geen demonstratie dit jaar Evenals het eigen kerkkoor De HBS-ploeg won Wie heeft iets verloren Burgerlijke stand WALGÖ-RIJSCHOOL ★63915 B.B.-contactavond Schiedam wint bij ambtenarenvoetbal VN-conferentie over waterbouwkunde in Nederland? SVC-voUeybal- toemooi ONASSJS VERLIEST EERSTE RONDE G.M.F.-eollecte Honkbal seizoen Nieuwe Koers in nieuwe koers Geslaagd mei-bal voor de jeugd Jubileum-feest bij Rervoets Dode en zwaar gewonde bij botsing Argentiniëkeert terug tot grondwet Mummie ontdekt van Egyptische prinses VIJFTIG JAAR BIJ AVANSTOLK SO AG speelde in Groote Schouwburg Revisie-proces kamp commandant Rees begint 23 mei Wilde 'gans haalt vliegtuig neer Olympic Challenger- vloot bracht bijna 9 miljoen dollar op P. P. KALMTHOUT OVERLEDEN Men had een speld kunnen horen vallen in de toch prop volle zaal van Musis Sacrum, toen daar gisteravond tijdens de viering van de 1 mei-dag minister-president dr. W. Drees er fcijn redevoering hield. Eigenlijk geen wonder dat het zo stil Vras, want voor de Schiedamse socialisten was het wel een evenement om de grote partij-voorman eens van zo dichtbij te zien en te horen spreken. Hij heeft dus van tevoren kunnen rekenen op een zeer aandachtig en ook zeer talrijk publiek. Gezien het feit dat het N.V.V. dit jaar het gouden jubileum viert,kon het niet uitblijven dat minister Drees in deze 1 mei-rede de geschiedenis van het socialisme ophaalde en daarbij wees op de veranderingen die zich voltrokken hebben in de viering van deze Dag van de Arbeid. Trouwens, de omgeving waarin bij sprakrwas al' een' bewijs' van deze veranderin gen. Immers, het 1 mêbcórmté heeft gemeend om dc viering dit jaar in een an der' gewaad te moéten stekèh èu te breken met de oude traditie van het .houden van demonstraties en optochten. die voor zovele oude re socialisten, zo Innig verbonden zün aan de her denking van deze dag.-' Nu-een rustige- bijeenkomst van een aandachtig publiek 'in een kalme zaal waar alleen de vlaggen van de vakverenigingen en de "so cialistische bonden, de feestelijk be bloemde mei-bomen en het grote opschrift .,1 MEÏ" op de achtergrond aangaven waar- het eigenlijk, om ging. En zo rustig als de bijeen komst was. zo bezadigd was ook de toespraak van dr.. Drees zelf. Daar de. minister'gisteravond ook in de Rotterdamse Ahoy-hal op een soortgelijke bijeenkomst heeft ge sproken verwijzen' wij voor een ver slag van zijn rede naar het artikel elders in dit blad. Niet verouderd... Het was de heer A. M. van der Wel. voorzitter van de N.V.V.-Be- stuurdersbond, die de bijeenkomst opende. „Het lykt hier wel of de aanhang aan het verouderen is." merkte hij op. maar deze schijn is te wijten aan het feit dat do jeugd, voor het eerst in de geschiedenis, de mei-dag afzonderlijk aan het vie ren was. met een mei-bal in' het Beursgebouw. „Het is een dag van vreugde en- een dag van strijd", haalde hij een oud strijdlied aan. Vreugde om bet- geen Teeds door hot socialisme tot stand is gebracht en ook om de pe riode van ongekende groei van de organisatie. Het element „strijd" werd daarna naar voren gehaald door het Ge mengde Zangkoor, „Excelsior", dat enkele strijdliederen ten gehore bracht. Een goed koor, dat door de nieuwe dirigent Deo Smit strak on der controle wordt gehouden en zo tot uitnemende prestaties in staat is. Na de toespraak van dr. W. Drees. volgde weer het optreden van het mandoline-gezelschap ..La Matina- ta" onder leiding van de heer H. F. Jung, dat hoog had gegrepen o.a. met werken van Offenbach en het Slavenkoor, zeker niet onverdien stelijk bracht. Daarna kwam dc bekende decla mator Otto Sterman, met zijn mar kante gebaarde kop. voor het voet licht. Een boeiend stuk proza en diverse mei-gedichten van Camp* De toespraak zwrt minister dr. W. Drees was het hoogtepunt won de Mèirvienhg in Schïèdamg huis. Prosper" van Hangéndónck, Adema- van Seheitema,Jacqueline van- der "Waals,- Garml Stuyveling en Margot-Vos werden voor:.; de pauze door hem gedeclameerd.- Ook danseressen, „uit de. ballet groep van Netty, v. d. Valk .traden nog in dit programma op, waarvan ze overigens niet het Sterkste punt vormden. Excursie en film Behalve deze grote mei-bijeen komst, voor de ouderen en het mei bal voor de jeugci stonden er op. het 12 mei aanstaande zal het. precies vijfenzeventigjaar geleden ztftt dat monseigneur P. M. Snickers, toen malig bisschop van Haarlem de Schie damse. kerk van OX-Vrouw Rozen krans, thans beter bekend als «de Singelkerk'' geconstacreerö heeft, zo dat op die datum de parochie van die kerk een heugelijk jubileum viert. Het heeft overigens tot 1836 geduurd voordat deze statige kerk, die vijftien jaar lang een bijkerk was bij de Havenkerk van de St. Jansparochie, tot een parochiekerk werd verheven. Toen in 1868 de gemeente Oud- en Nieuw-Ivïathenesse bij Schiedam werd Tn ons verslag van gisteren over de finales van het scboolvoetbal- en handbaltoernooi is door een misverstand een storende fout ge slopen. Wij hebben gemeld dat de ulo-combinatie de strijd tegen de rijks-h.b.s- met 1—0 heeft gewon nen, terwijl het juist de h.b.s.'ers zijn geweest die met 10 hebben gewonnen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 6 12.30 uur en 2—S uur: aktetas .met in houd; passer; i p. rode glacé damesh. echoenen;-.regenpijpen en 2 vijlen.. Te bevragen bij de. vinders: -1 p. grijze' wollen handschenen. - R. Foncke. Gr,-Relndersstraat Z8a;. d. blauw wind.- jack. L. Nouwland, Jan Vermeer- straat 5; groene shawl,- A. 'Puiter, Marconistraat llai^Plastic- .kraagje. M. ïïeljster, -Sav. Lpbraanlaan 110; witte Kinderschoen, W. V;-d, Meulen. Hoog- straat 136; blauwwitte..shawl, O Hélsinger. Fotgieterstraat16a; rood groen-witte shawl, P. 'Saas, Potgieter- straat 28a; basketbaJschoen (L), J Ruts, St. .Liduinastraat 40b; sigaret tenaansteker; 'Peters; Rozénlaan 18 zwarte .vulpen.' ■•vf:; .Wagtendonk, G Relndersstraat36b; sleutel, H. v. d Touw; Marconistraat --'49bJ. kinderbril in étui, M. Peters.' Xeibnitzstraat Sa; yulpen in étui, M. Vink, Dr. Boslaan g;rozenkrans, A.J. Mlerendorf, Rembrandtlaan 46azwarte vulpen. J. v-. 'Dijk, v. 's-Grayensandestraat 29a: "shagdoos, K. "\v Kersen,-Ph. v. Bour- gomiiestraat 10a; zijschot van vracht- -auto, ..-Portier Werf Gusto. Maasdijk; auto-wieldop, J",. Verhagen, Groenelaan 7ij herenportemonnaie met inhoud. Keizer,; IJsselpiondesestxaat 3: rode. porteinormaie'.' L. ten'" Napel," Buljs BaL- ïotsingel 4ia; gele portemonnale, - E Wen ink, Houtstraat, 8-, portemonnaie met inhoud. Verver, - Zwartewaalse- straat 54; geruit tasje, „v. d. Heiden, Oude Maasstraat17; portemonnaie met - inhoud, Onkdop,.'Kreupelstraat 44/24; portemonnaie' met inhoud; pranger; ,Cartesius3traat 3S-.heren- portemonnaie^ met .Inhoud, A, Geert- inrna, li Niéuwstraat '15b; speelgoed.- auto. J'. Fonck, Vlaardingerdljk.21b;: ■rolschaats, Kalden, Vlaardingerdljk.77; ibedxag-, aan geld, Habermehl; Vlaar- dingerdijk 21öb; dasklem,,' J. v.- d. Meulen. Rotterdamsedljk 429b;. bedrag aan meld C. - Koopman, GrieKscstraat 92a, Rotterdam; bedrag aan.-ifjeld, v. Waas. Boerhaveiaan 41b. programma ook: een ochtend-excur sie onder leiding-, van. ds stëdebouw- kundige, de heer J. M. Horyath door. .de nieuwestadsdelen -van Schiedam, waarvoor" een- ruime be langstelling bestond en een speciale film-middag vóór de kleinere kin deren in Musis Sacrum. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Nieuwland, Dr. "Wibautplein 17 en Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bij ongeval; G.G. en GD. Tulnlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag), van 9.30 tot 4,?p uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) .van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.Je. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelük Museum: Tentoonstelling „Moderne Grafiek" (tot 6 mei). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur; woensdag-en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Alleen 8.15 uur: „Het met 5 poten". Monopole, 2 7 en 9 uur: Young at heart". VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur: Oranje buurtver. Gusto feestavond. Musis Sacrum, 8. uur: Ver. Glas fabrieken Cabaret. Blauwe Huis, 8 uur: Vara TV-club. Passage. A schaap Geboren: Richard, z. van ,B. van Beek en W. Zeilstra; Martin P., z. v, H. Overheul en J. Gerrets; Antonia M., d. van L. J. Kerkhof en W. M. Hefsbach;. Louis G. P. 'M.,- z. van J. A.: van Zeijl en J.' G. Geurts; Ellen, d. van H. W..Frank en A. van Haas- teren; Marjan H., d. vaii P. .C. Velte- naar en A. H. M. van Elswijk; Pie- ter W„ z. van "W. H. Tempelaar en C. de Neef; Ary, z. van A: Rademaker en J. Bijkerk; Franeisca H., <L van M. van Geerenstein" en I. C. Bonnet; Maria P.? d.: van J. M. Dries en P. M. Etman; Ellen, d. ,v. M. van Veen en S. Mojel. Overleden: J. Hai-reman. 75 j.; L. M. Sitton, 81 j.. wed. van P. J. Romein; J. van Eekelen, 95 j.; J. A Foncke, 80 j. (Advertentie l.M.j Ook wjjk 5 van de 'dienst Bescher ming Bevolking gaat een contact avond hóudejT en wel op; dinsdag 8 mei in de kantine van -"Wilton- Fijenpord. ingang Adm. de Ruyter- straat; aanvang 8 uur. Een aantal naódwachters zal bij die gelegenheid het diploma ontvangen, er worden vragen gesteld op BB-gebied, er wordt aan mastklimmen gedaan en verder worden films gedraaid, o.a. van' de grote, brand in Zaandam jn 1954.. ■- v Programma Vara TV-club De leden van de Vara Televisie- club kunnen deze week tweemaal naarhet kleine scherm kijken. Vanavond om 8 uur wordt dëfilm vertoond „Alleen voor mannen" en zaterdag draait het nationaal pro gramma „vanuit 't Minerva-theater te Hdemstede, met een keur van artiesten. Vrijdag- en. zaterdag j.l. is weder om in Amersfoort het ambtenaren voetbal-toernooi' gehouden. Ditmaal heeft het Schiedamse team de eerste prijs behaald in afdeling B, na. over winningen op Arnhem en Delft en een. gelijk spel tegen Emmen. Het team eindigde met twee punten voor sprong. In de vier achtereenvolgende jaren werden respectievelijk de 4e, de 3e, de 2e en nu dus de Tc prijs ver diend gehaald. Daarmee komt Schiedam tijdelijk in het bezit van de wissèl- beker en definitief van de kleine bij behorende, beker. Kosteloze inenting Op vrijdag. 4 mei des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen difte rie,'kinkhoest en tetanus voor kinde- - ren vanaf 6 maanden oud ih .het ge bouw van G.G. en G.D. Tuinlaan 80. (Van onze t correspondent) •NEW YORK. Mr. D. 'U. Stikker heeft gisteren in de Ecosoc (de eco nomische en sociale raad van de V.N.) het voorstel van de secreta ris-generaal ondersteund inzake de voorbereiding van. een. internatio nale conferentie van. waterbouwkun digen. De conferentie zou tot doel heb ben vraagstukken te behandelen, die van speciaal belang zijn voor de achtergebleven gebieden. Deze vraagstukken zouden ook onder de aandacht moeten worden gebracht van regeringsccor.omen en bestu rende lichamen. Mr. Stikker deelde mee dat de Nederlandse regering van plan is Ecosoc uit te nodigen ce conferentie irt ons land tc houden, als tot bijeenroeping wordt besloten. Onze vertegenwoordiger wees op de grote ervaring van Nederland op het gebied van waterwerken en gaf De Schiedamse volleybalclub „SVG" heeft de eerste reeks wedstrijden in het kader van de nederlaagsërie weer acht erde rug_..v j. j:..- Dit keer warén do zestallen van het Rotterdamse Hou Stand in Schie dam te gast en moesten' in drie van de vier ontmoetingen het hoofd .bui gen,;. v' Dames I zegevierde na spannende strijd met 2—1, terwijl het tweede damesteam, zwak spelend, beide pun. ten moest afstaan. Met 2—1 verloren de Schiedamse reserves. - Heren 1 overspeelde het zestal van Hou Stand en won overtuigend met 3o. Heren 2 won eveneens en. wel met 21, doch speelde, mede door de zwakke tegenstand, geen jbeste wed- Vrjjdag 11 mei ontvangt SVC de zestallen van het Rotterdamse ZVC. Betere en spannender wedstrijden kunnen dan zeker verwacht wordem. gevoegd ontstond er behoefte om daar een eigen kerk te bouwenden het was de kerkmeester Jan van-de Burg die in 1877 een. stuk weiland aan de kerk schonk vóór het, boüweh'van een grote kerk met pastorie. Later schonk de zelfde Jan van de .Burg ook 'nog het geld voor, de bou>wvan de 60 m hoge toren en de drie klokken die daarin .zijn' geplaatst.j: De Rotterdamse architect E. j. Mar- gry ontwierp het bouwplan-van een grote -kruiskerk in. streng-gotische stijl, "waarbij de toren in het midden van het front.zou komen te staan. Op 7 mei 1879 werd de eerste, steen gelégd door mgr. Snickers, die dus twee jaar later- de kérk. ook kon wijden. De eerste rector - was pater Beuyssen O.P., die echter, al spoedig opgevolgd werd door pater M. Lan- gewen. Deze heeft een groot aandeel gehad in de verheffing van de kerk tot parochiëkerk.! Een. bijzonder feit is- .ook dat het kerkkoor van deze Singelkerk, „In honorem Dei", even oud is als de kerk waarbij het hoort.'Eigenlijk werd het al in 1880 opgericht, maar trad voor het eerst in de openbaarheid op bij de inwijding, zodat men de beide jubilea,maar Iaat samenvallen. Het 75-jarige gebouw is .echter- reeds enkele malen: gerestaureerd moeten worden, laatstelijk nog is 1955. - In. verband met dit diamanten ju bileum is er een-feestweek georgani seerd met tal. van'kerkelijke, plech tigheden, -o.a, een triduum en een processie. Daarnaast wordt er meer wereldlijk een revue opgevoerd op 7, 8 en 9 mei in Musis Sacrum, waar bij onder de naam „De Singelkrans" de wederwaardigheden van de kerk in de afgelopen jaren zal worden uitgebeeld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM: De zeven Noorse walvisreders hebben de eerste ronde- van hun strijd tegen het Onassls' concern gewonnen. De president van de Rotterdamse rechtbank, jnr. J. van Vollenhoven, die gisteren uit spraak deed In kort geding tussen de Noorse reders en de „Austral Finan- ciera. Comercial", verklaarde dat niet bewezen Is dat deze maatschappij thans eigenaresse Is van de „Olympic Challenger". Mr. van VoUenhovett be. paalde dat het beslag op de „Olympic Challenger" dient te worden opge heven, maar dat In plaats daarran een borgsom van 1.594.000 moet wor- l gestort; Nu aanstaande zaterdag op de be vrijdingsdag de Gezamenlijke Mili taire Fondsen hun jaarlijkse collecte gaan houden, waarin ook onze stad betrokken, is, beveel ik deze collecte warm aan en doe ik een beroep op de burgerzin der stadgenoten. - Aan de vooravond van deze dag zal het Nederlandse Vólk weer pos- thuum hulde brengen aan hun ge vallen helden. Ikm oge hierbij op het nauw verband van deze hulde en de collecte wijzen. Uw gave, zij moge groot of klein zijn, zal weer worden aangewend om velerlei nood té lenigen. Gedenk dus dé collectebus als de ze u gepresenteerd wordt Collectaiitèri "kunnen zich dagelijks van 9 tot 32 en van 1 Vz tot 5 uur melden aan het adres Nieuwstraat 26, afdeling, militaire zaken en op de Bevrijdingsdag vanaf 8 uur 's mor gens. Ook deze 'hulp is dringend ge wenst t De Burgemeester, Mr. J. W. PEEK De Noorse reders zullen een ^borg som van 23Ö.000 moeten storten ter dekking van de interest van de borgsom, die het Onassis concern stort. Het beslag op de Noorse wal-, visvaarder „Kosmos UT1 moet wor den'op geheven. De Banamese maat schappij „Miraflores", ook - èe'n on derdeel van het Onassis concern, die zegt hypotheekhoudster te zijn van de „Olympic Challenger" zag al haar eisen afgewezen.. Deze maat- een uiteenzetting van het Deltaplan. zal komen. Het honkbal seizoen begint zondag a„s. en valt door de langgerekte voet bal-competitie, gedeeltelijk met deze sport samen. Verenigingen, die beide', sporten beoefenen, zouden hiervan last kun nen ondervinden, omdat, vooral bij de'laatste .voetbalwedstrijden, waar bij veel op het spel kan staan, geen spelers vóór. het honkbalgemist kunnen worden. In Schiedam spelen zowel SW en Schiedam en Schiedam - voetbal èn honkbal: SVV behoeft a.s. zondag nog niet voor deze sport aan te treden, doch Schiedam wel. Schiedam .treft het. n.u wel bijzonder," dat j.l, zondag de be slissing is, gevallen,,.dat het verliezen van een Vo'etbalwèdstrijd geen'; in-, vloed iheerlcah' hebben "voör de ver-' eniging, waardoor Schiedam, aan de Boshoek met' een volledig negental tegen PSV'uit Eindhoven, in het veld De Koopmansbeurs leverde gisteravond bij de intrede van een nieuwe mei de welluidende aeoustiek voor een nieuw, niet onaantrekkelijk geluid. Na jaren van werken "met „zachte krachten" in eigen kring Is Nieuwe Koers er eindelijk in geslaagd het seniorenconvent van de Partij van de Arbeid er van te overtuigen dat de jongeren inderdaad een nieuwe, doch eigen koers willen varen. Voor het eerst is er een splitsing gekomen tussen de vormen van viering van de eerste mei tussen de ouderen en de jeugd- Het begrip „jeugd" is overigens zo ruim mogelijk genomen, want in de leeftijd van zestien tot vijf-en-veertig jaar waren de driehonderd jongeren gisteravond in de Korenbeurs. De vrolijke klanken van de accor deon klonken' dinsdagavond in óe benedenzaal van de Amstelbron. Een veertigtal employés van Bervoets kledingmagazijn vierde het jubileum van hun collega J. Schepens,die veertig jaar in diverse functies bij het bedrijf is werkzaam geweest. Des ochtends was de vijfenzestigjarige, nu werkzaam te Rotterdam, door de,di rectie in het hoofdkantoor te Rotter dam gehuldigd. Hij kreeg het gebrui kelijke couvert en. van het personeel een geschenk. Het Schiedamse filiaal deed het disdag mét een gezellige avond nog eens over.. Er werd gedanst, geze gen -én er werden wat spellet)es •daan. Enkele meisjes voerden een schetsje, óp waarin met de speciale karaktereigenschappen van de jnhx- lafis .goedmoedig werd gespot. .Het werd een gezellige intieme,, bijeen komst.' De bedrijfsleider van het. Schiedamse "filiaal had met een kort woord de avond ingeleid. Mei deze oude dans om de Mei boom bracht de groep AJC'ersde sfeer van het oude. in de op nieu we leest geschoeide viering van mei-dag in Schiedam, Niet met socialistische liederen, maar met „Geef:mij .maar. Amster dam" begon het grote dansfestijn. The Melody Serenades speelden een klaterende polonaise en schuchter, maar - na de eerste paren spontaan,' marcheerden allen door het impone rende handelsgebouw. Het Mei-comi té. had voor een passende versiering gezorgd. De vlaggen van de organ7 saties, gfoen en een illustere verlich ting gaven het forse interieur een prettig cachet. De ziel van de jongeren-organisa tie, de landelijk, voorzitter van Nieu we Koers en voorzitter van het ste delijk Mei-comité, ir. Kees Boerman wist met een enkel kort welkomst woord de differente vogels op hun gemak te stellen en daarna werd het feest van de arbeid, gevierd. Anders, maar daarom, zeker niet minder dan vroeger. Nieuwe Koers heeft de ba kens verzet, èen nieuwe tijd met an dere mensen vragen andere omstan- schappij", aldus.de uitspraak, „wist dat er moeilijkheden met de „Olym pic Challenger" dreigden." Zij wefd bovendien, nog veroordeeld m de kosten van dit deel van het kort ge ding. "",7. 1 De president stelde in 2ijn uit spraak, dat de" verkoop van de Olympic Challenger" niet is komen vast te staan; Bovendien zou dc „Austral-Financiera Comercial" zelfs in het geval van verkoop geen baten oplevei'fen "omdat het schip niet. is binnengelopen in de thuis haven, waar het geregistreerd staat Het beslag dat van' Noorse zijde ge legd Is kan dan ook niet als on rechtvaardig: worden aangemerkt. Ten aanzien van de vordering, die de. Noorse reders hebben ingesteld en.- die 238,000 pond sterling be draagt verklaarde mr. Van Vollen hoven, dat men er rekening mêe dient te houden, dat niet alle wal vissen, die'Hoor de Onassis' „Olym pic (-.whaling: company" zijn gevan gen "ook'door de andere walvissche nen zouden ~ijn gevangen. H3j re kende met een percentage van Zes tig procent en stelde aan de hand daarvan de te stellen borgsom vast op, 1.594.000.- Met een daverende klap zg» gis- tennlddag om tien minuten over zea op de Vlaardingerdljk in Schiedam, b|j de kruisingen met de Rembranüt- laan en de Troelstralaan een motor rijder en een bromfietser op elkaar gereden. Dr klap was'zo hevig dat- de motorrijder met een grote boog: uit, het zadeL werd geworpen, op zijn hoofd teracht kwam en nog twintig meter verder rolde, om daar na pas tegen de trottoirband tot stil stand te komen. - Het was de 23-jarïge bankwerker H. Schinkel uit de Lalileistraat 231 Hij heeft het waarschijnlijk aan zijn valhelm te danken dat hij et slechts met een - zware hersenschudding en andere wonden- is afgekomen. De bromfietsberijder, de 53-jarige heer ."W. F. Schuurman Hess van het Frans Halsplein 3b, kwam er veel slechter af. Vermoedelijk bekwam- hü bij de botsing een schedelbasis- fractuur. H|} werd in zorgwekkende toestand, samen met het andere slachtoffer naar het Gemeentezieken huis overgebracht, waar h|j vannacht Is 'overleden. -; dighéden .vraagt nieuwe manieren. De deur van het conservatisme is dodelijk zeggén de jongeren en zei willen het bruisende, leven van de jeugd. De i moderne dans, - foxtrot, wals, werd Héslist niet vergeten en daarnaast werd de aandacht geves tigd op de oude waarden. De groep van de A.J.C. danste zo als vroeger rond de, meiboom en volksdansleider Jaap van der Most wist op intelligente wyze velen te bewegen de moeilijke stap van nieuw naar oud en omgekeerd met een blij gemoed te doen. Zijn A.J.C.- ers deden de folkloristische dansjes voor, zij haalden dan uit het publiek nieuwe partners en na.de ontvangen praktische les haalde de'grote groep verse' voorraad uit het kijkende pu bliek, zodoende danste alles aan het slot ongedwongen en vrolijk. De kennismaking met de volksdans voor velen voor het eerst bleek zeer in de smaak te vallen. Meisjes van.de ARMA dansten los-: jes én bevallig ritmische gymnastiek, leden van de dansschool van Netty van der Valk toonden de Schiedam mers hoe hun opvatting van dansen balletdans was. De Arma heeft een nieuwe acro- batengroep. De routine ontbreekt nog bij het team, maar dat er weer-zulke prestaties komen zoals de vorige groep ..leverde, bleek nu ah De .vijf dames en .drie héren kregen verdiend een ovatie. De redacteur van de Nieuwe Koers de heer Henk Voorwinde, besprak op de hem eigen wijze het feest van de Arbeid. Hij .zei. dat wij allen op 1 mei blij het lied van de vooruit gang mochten zingen, maar dat wij in de uren van bezinning niet moch ten vergeten, dat wij nog een. taak in de wereld hebben. Zolang er men- sen verkommeren, zolang er 600: mil- lïoen kinderen lijden aan besmette lijke ziekten is het niet goed in dete - maatschappijen dan heeft do jeugd een taak. Het feest van jde jeugd in een eeuwenoud gebouw is een feest ge worden waar oud en nieuw elkaar hebben ontmoet, maar waar hetzelf de enthousiasme voor het ongeschon den ideaal van vroeger gloeide. Mo gelijk dat Nieuwe Koers de kracht gaat opbrengen de waardige Joods. te. worden voor dë jongeren op dé levenszee. Het „democratisch-socia- Jistisch experiment" van. gisteravond beslist om herhaling. BUENOS AIRES. President Aramburu van Argentinië heeft dinsdag de perohistïsche grondwet van 1949 ingetrokken en vervangen door de oude grondwet van 1853. Onmiddellijk, na de bekendmaking werd in alle garnizoenssteden door de artillerie een salvo van 31 sa luutschoten afgevuurd ter gelegen-; held van de terugkeer naar de democratische grondwet, Deze .wet is tot 1949 in. werking geweest.. Toen werd iüj door de peronistische beweging zo veran derd. dat voortaan werd gesproken van de „grondwet, van 1949". De president kondigde ook een reorganisatie van de vakvereni gingen aan. Zij zullen vrij van overheidsbemoeiing zijn 'en vrij om zich tot een of meer bonden te verenigen. Binnen. 150 dagen zul len de vakverenigingen interne verkiezingen moeten houden. FAYYOEM (Egypte) Egypti sche oudheidkundigen hebben giste ren een onlangs ontdekte granieten sarcofaag, geopend, waarin zich de stoffelijke resten bevinden van een Egyptische prinses, die ongeveer 3.775 jaar geleden geleefd heeft. Volgens de archeologen is het stof felijk overschot dat van prinses Ne- feroe- Piah, een. lid van. de farao's der 12e dynastie. .-. De sarcofaag werd. onlangs door. enige wegwerkers in een grotendeels vernielde pyxamide ontdekt. De bromfietser heeft aan de van rechts komende niotor geen voor rang verleend, maar deze heeft niet geremd om aan de ander voorrang te verlenen. Volgens de verklaringen hebben beide- rijders 'niet 'te, snel gereden, maar. daaruit is de hevigheid van de botsing moeilijk;'te'verklaren. Beide voertuigen werden, vrijwel geheel vernield. KOTTEKDAM Gisteren vierde de heer G. 3. "Winterswijk, motorschipper bij de N.v; Abraham "van Stolk en Zonen, zijn 'vijftigjarig ambtsjubileum.' De jubilaris, trad' 'als:1 schippers]origen bij de houthandel in 'dienst; .Hij' heeft nog 'gevaren op een zeil-, schuitje; daarna voer- h|j als 'mo- torschipper' en thans is-hy schipper op 'n motarsleepbóot-Dè jubileum dag is niet ongemerkt voorbijgegaan. 's Morgens is de 'jhcer'-"Winterswijk met' vróuw ;en: bèfdè- zoóri'srpèr auto afgehaald.- Ih 'dë directiekamer heeft de jubilaris het gebruïkelijke' ca-' deau onder: convert in -ontvangst kuhnenv; nemen. -."--t"; :-;- De "heer Winterswijk werd mee gedeeld dat hem'." de bronzen ere-;-, medaille, verbonden - aan - de Orde van Oranje Nassau was- "1 verleend; Ook werd hem de verleende penning van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid op ae borst gespeld. Onder aanbieding van verschil- lende cadeaus spraken de heren G. de Heus namens bet personeel en W. de Jong namens het" bazenper- soneel, de jubilaris toe. Wat. een goede voorbereiding tot resultaat heeft,hébben- gisteravond, dé talrijke bezoekers van de Groote Schouwburg 'aan het Zuidplein kun nen "aanschouwen;- 'Vijf maanden larig.hebberi de 3eden;van het Rot-, terdamsch operettegezelschap SOAG viermaal per. week gerepeteerd voor de opvoering van de operette „Bal in.': Savoy5' met de bekende muziek van Paul'Abraham. Het enthousiaste publieklééfde mee met de avonturen van een Franse markies,die .zich..voor vele ingewikkelde situaties geplaatst ziet als hij na-zijn huwelijksreis in zijn villa terugkeert. r "J V- Theo' Poley speelde voor. de mar- kies:én M.L deed- dst voortreffelijk, evenals zijn echtgenote,- Madeleine, 'welke rol door Jo; Brinkman ver vuld werd:- Wat opviel; was dat'de. vele bij- rollenzo goed bezé.t'-", waren.Dat heeft bijgedragen .tot.-het goéde-re sultaat. Een aantal beroepsmusici - zorgde voor de begeleiding. De opvoering van--de operette wordt op 6 en 7 mei a.s. herhaald. UTRECHT Op woensdag 23 mei zal voor de bijzondere strafkamer van .de rechtbank te Utrecht het re visieproces beginnen tegen .de Duit ser P. D. Röhrig, eertijds leider van het beruchte: gevangenkamp Rees waar 287 Nederlanders stierven. De revisie heeft betrekking op 'de vraag in hoeverre R.. verantwoor delijk gesteld kan worden voor de slechte huisvestingstoestanden in het kamp en voor zekere» mishandeling gen, door zijn' 'ondergeschikten ge-- pleegd. - .Niet in revisie komen .de'-aan R. persoonhjk ten laste gelegde geval len van mishandeling, welke de ver dachte-ook niet betwist heeft. MELBOURNE. Een straalbcm- menwerper van bot type „Canberra' van de - Australischeluchtmacht is dinsdagavond in een moeras neer gestort, doordat een wilde gans in een van zijn;motoren werd' gezogen. De. drie bemanningsleden bleven, ongedeerd. Blijkens een 'mededeling Tn de Lloyds list is de „Olympic Challen ger". het-walvisschip van .het Onas sis concern door de Olympic .Wha ling Company S.A.V te - Panama ver-' kocht aan de:',,Kyokuyo.;HogeiK.K."-: ih. Japan. "Voor het/jwalyisfabriek- schlp is een bedrag van., vier mil joen dollar betaald.De vijftien ja-' gers van de „OlympicChallenger,"- vloot brachten per stuk .300.000 .dol lar' op. Als- termijh van--levering worden de maanden april' en mei genoemd. De verkoop kwam tot stand... door bemiddeling van de Ocean - Freighting and Brokerage Corp. New York en de Pacific Ma-- rine Corp. te Tpkio. - Zondagavond is 'plotseling over leden de heer P. P.-Kahnthoiit, 'sa- lés manager vah.'=Geheral"."Motors Holland. - De:; heer Kal.mthout.. heeft gedurende ;31r jaren, de belangen van General Mators- in 'Nederland behartigd. Hij was in. de automo- bielwereld een bekende figuur. Ir» Bruinissc is dc automr.ü- sche telefooncentrale van Schou- wen-Dulvcland .in gebruik geno men. In 1937 hoopt men dc geUehi automatisering van ;j .;het eiland klaar te hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1