Koning van Katendrecht door officier onttroond PORGY RANG Verkeer eiste in 1955 1488 slachtoffers Tien maanden geëist wegens mishandeling Senaat voorzichtig over Indonesië Enkele sterke films in een wolk van Hitchcock zorgt voor eerste luchtige noot Stijging van ruim 9 pet. sinds 1954 Chefarineil dübose en FILMBALANS VAN ÉÉN WEEK CANNES r\ Veel krediet voor huisraad en radio's Zware straffen voor Spaanse studenten Juwelendiefstal in A'dam berecht Pierre Poujade voor j Algerijnse oorlog Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! HEYWARD Plaat van Johnny ook in Warschau Nederlandse grafiek naar Brazilië Woensdag 2 mei 195ó 3 (Advertentie' LM.) U kochtwel eens drups of populair gezegd „2uurtjes" Als U echter naar RANG vraagt, kunt II veel meer genieten. Probeert U eens de" fijne smaken: citroen, sinaasappel, frambozen enz. Aan de doorschijnende, kristal-Heldere kleuren herkent LI direct defrisse, sublieme kwaliteit. Los verkrijgbaar 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naam RANG op bet beschermend omhulsel van elk „Rangetje" en op tedere rol. DEN HAAG. Vorig, jaar hebben in ons land 1488 personen bQ of na verkeersongevallen het leven ver loren. Dat betekent ten opzichte van 1954 een styling met ruim 9 procent. Voorts werden bij verkeersongeval len in 1955 19.125 personen ernstig en 14.346 licht gewond. Dat is respectie velijk ruim 16 en ruim 11 procent meer dan het jaar daarvoor. Het totale verkeer nam in dezelf de periode met ruim 11 procent toe. Deze cijfers kómen voor in het Sta tistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bu reau heeft berekend, dat de 34.959 verkeersongevallen met lichamelijk letsel slechts een deel zijn van het totale aantal ongelukken. Dat be droeg namelijk. 113.461. Hiervan had den 82.912 uitsluitend materiële scha de tot gevolg. Van het; totale aantal verkeerson gevallen gebeurden er 60.634 in ge meenten met honderdduizend of meer inwoners, 26.145 in gemeenten met twintig- tot honderdduizend in woners en 26.682 in de kleinere ge meenten. Ten opzichte van 1954 was de stij ging in de grootste gemeenten het kleinst: 12,2 procent. In de middel grote gemeenten was dit percentage 16.3 en in de kleinere 21.1. In de gro te steden kwameh 341 personen bij of na een ongeluk om het leven, in de middelgrote 363 en in de kleinere. 784. Dit komt neer op stijgingsper- ROTTERDAM. De „koning van Katendrecht" zal vermoedelijk zyn kroon voor vrye lange tyd moeten afleggen. Onder goedkeurend gemompel van een propvolle publieke tribune eiste de Officier van Justitie by de Rot terdamse rechtbank gistermiddag een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar tegen de 41-jarige chauffeur J. P., ook wel de grootste vechters baas van Katendrecht genoemd. HQ stond terecht wegens mishandeling van de garagehouder W. v. IV., In een café aan de Dordtsestraatweg. Op de avond van de 7e februari was J. P., die in de bcksring gevreesd wordt voor zijn rechtse hoek, met zijn vrouw in het café aan de Dordse- straatweg. „De koning" dronk enkele glazen cognac en wilde de garage houder toen op een „rondje" trak teren. W. v. W. weigerde, omdat hij "van P., waar hij vroeger eens ernstig twist mee had gemaakt, niets wilde drinken. Dit was niet naar de zin van de sterke man. die op „de Kaap" al zo gevreesd wordt, dat bijna niemand meer tegen hem durfde te getuigen uit vrees voor zijn represaillemaat regelen. Tussen P.. van W. en de vrouw vanP. ontstond eersteen woordenwisseling, daarna vielen er rake klappen. Wie het eerst sloeg werd gistermiddag niet erg duidelijk. P. beweerde dat - hy geslagen had, omdat Van W. zijn vrouw had be- dreigd. Van W. kon dit niet ontken nen, want sinds die avond, "na de vechtpartij leed hij gedurende vier a vijf weken aan geheugenstoornis. „De koning" had hem van zich afgeduwd of weggeslingerd. De garagehouder sloeg met zijn hoofd tegen de rand van een tafeltje en bleef daarna be wusteloos op de grond liggen. Het bloed stroomde langs zijn gezicht. Hij liepeen zware hersenschuddingen diverse andere verwondingen op. De rechtse hoek op de kaak was hard aangekomen. De officier meende de koning van Katendrecht niette snel op vrije voeten te moeten stellen. „Nu we hem eenmaal te pakken hebben, moe. ten we heni niet te snel loslaten," zei hij. De verdediger was ten zeerste ont stemd over een politierapport. Hij schilderde de koning.van Katendrecht min of meer as een moderne Rcxbin Hood, die oplichterij in cafés moeilijk kon verdragen en daarom dikwijls voor dronken cafébezoekers partij trok. Ook de politie kon dikwijls op zijn.steun rekenen. Bij "een geweldige rel op Katendrecht ontzette hij eens een politieagent. Énige dagen later zei hij tegen diezelfde politieagent: „Ik heb er twee jaar voor over om je kop in te slaan." De verdediger vroeg zich af, waar om de politie met een dergelijke man in zee ging. Volgens een inspecteur hielp P. alleen maar om te kunnen slaan. De uitspraak is over veertien dagen. Advertentie t.M.) WONDEROLIE Weg niet* vnLandtge likdoomrtagen en gevaarlijke Bcheerrnc»''es. Een nieuw vloeibaar mldflel. NOXACORN. neemt do pijn weg: In 60 aeconden. Eeltpiekken ea eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje N OXACORN Antiseptisch I«rkdoommiddel van t 1.35 bespaart U *eel ellende. (6°) DEN HAAG. Het Centraal Bu reau voor de Statistiek heeft een aantal cijfers verzameld over het afbetalingskrediet in 1953 en 1954. Hit deze cijfers blijkt, dat het afbe talingskrediet een stijging vertoont De 490 afbetalingszaken, financie- ringsbanken en gemeentelijke finan- ciermgsinstituten, waarop de cijfers betrekking hebben bereikten in 1953 een afbetaiingsomzét van bijna 82 miljoen gulden, In 19o4 was -deze omzet gestegen tot ruim 115 miljoen gulden, een stijging van ruim 40 pet. Het werkelijk geleden verlies voor Spinbare posten bedroegin 1953 v.2,g en in 1954 1,1% van de totale afbstalingsomzet. Een en twintig procent van de op afbetaling ver kochte artikelen zijn meubelen en artikelen op het gebied van de wo ninginrichting. Daarop - volgen kle ding (13,41%) en radiotoestellen (16,04%), MADRID, Vier Spaanse stu denten zijn door een gerechtshof ia Madrid veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf eh een boete van 25.000 peseta's wegens het verspreiden van vlugschriften waarin de studenten opgeroepen werden te staken. De officier van justitie had vier jaar gevangenisstraf geëist. Eén der veroordeelden is een neef van de dichter Federico Garcia Lorca, een andere is een-neef van de. voormalige monarchistenleider J. C. Sotallo. Vervolg van pa£.1 Ih de debatten over de begroting van Buitenlandse Zaken welke dins dagmorgen niettegenstaande de 1 meiviering begonnen en die van daag werden voortgezet, signaleer den zjj de een na de ander de ver schijnselen, die er op duiden, dat de ^■jwjetunie thans poogt op het eco nomische vlak nader tot het doel te komen, nu het bestaan van de wa terstofbom, -het militaire geweld niet meer het middel bij uitstek voor verovering van de wereldheerschap pij doet zijn. In dat verband ver heugden vooral prof, ScheTmerhorn en pater Beaufort zich er over, dat de jongste voorstellen van de Ame rikaanse minister Dulles er blijk van geven, dat een bundeling in de eco nomische sfeer van de krachten van de vrije wereld, tot de nodige ai- ueer op hat economische vlak zal kunnen leiden. Prof, Schermerhorn noemde twee voorwaarden voor een doeltreffende afweer van de vrije wereld. Wan neer men tegenover economische agressie ee.. door liberale beginselen geleide economische afweer stelt, dan zal -het individualisme en het na tionale egoïsme tot. een catastrofe leiden. Slechts indien de economische samenwerking op dezelfde wijze wordt geleid en georganiseerd als de militaire samenwerking van de NAVO-landen kan de afweer van de dreiging het militaire succes van de NATO evenaren. Een andere voorwaarde achtte hij het verlenen van technische en eco nomische hulp aan onderontwikkel de gebieden. V, i Evenals pater Beaufort verKlaarde prof. Schermerhom, hoewel niet blind voor de tekortkomingen, de Verenigde Naties onmisbaar te ach- ten. Met grote zelfbeperking hebben de senatoren de crisis in de betrek kingen met Indonesië behandeld, daarmee beantwoordend aan een suggestie van minister Luns in de schriftelijke stukken. Men voelde in het algemeen wel aan, dat in dit stadium een scherp debat de toch al precaire verhouding alleen nog maar kan verergeren, omdat de ge moederen nu eenmaal ook in de Ka mer zeer bewogen zijn. Slechts de AR-heer Algera oefende bittere kri tiek uit op Iridonesië. dat hij be schuldigde van een, voor de inter nationale rechtsorde fatale, schen ding van verdragen. De afkeuring voor het optreden van Indonesië was intussen, met uit zondering van de communisten.- al gemeen. Slechts prof. Sehermerhorn deed Nederland niet: vrijuit gaan- Hij zei heel openhartig, zich het zelfverwijt te maken, in de jaren van het Indonesische conflict kan sen voorbij te hebben laten gaan, die ons de rampzalige ontwikkeling van thans hadden kunnen besparen. „Als ik me een verwijt te maken heb over die jaren, dan is dat, toen tl weinig te hebben gedaan. Nimmer zal ik me echter vcirvijten, toen te veel concessies te hebben gedaan". Bitter was intussen zijn kritiek op de wijze waarop Indonesië Juog- schlager en de andere gevangenen heeft behandeld. Dat gevoelen werd vrijwel door alle fracties geuit. Minder eenstemmig was men over de consequenties van al déze ge beurtenissen in Indonesië voor het vraagstuk Nieuw-Guinea. Sehermer.- hom stelde met grote klem, dat men de kwestie Nieuw-Guinëa niet los kan zien van de militaire betekenis van dat gebied en van de politieke effecten in Azië. Voor wat dit laat ste betreft, is naar zijn oordeel van g. ate betekenis, dat de verhouding van Nederland tot Nieuw-Guinea, hoe men haar ook keert of wendt een koloniale zal zijn- Hij achtte het min of meer aan gewezen, dat Nieuw-Guinea. onder beheer van een trustschapsraad van de V.N. tot zelfbeschikking zal wor den gebracht. Hij werd echter fel bestreden door de antirevolutionaire senator Algera, die daar niet het minste heil van verwacht. 1 centages van respectievelijk 9,3,' 8,4 en 9,4. Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft ook een onderverdeling gemaakt van het aantal ongelukken met lichamelijk letsel als gevolg naar de wijze yan. deelneming aan het verkeer. Bij de 34,953 ongeluk ken was in. 10.S31 gevallen een fiet ser betrokken. Hiervan kwamen er 370 om het leven. De voetgangers kwamen met 6-572 gevallen op de tweede plaats: Hier waren 454 do den. Bromfietsers vormen de catego rie op de derde plaats (5401 geval len, 229 doden), motorrijwielen op de vierde (respectievelijk 5466 en i 176), personenauto's op de'vijfde' (4002 en 187). 1 Het aantal ongelukken waarbij bromfietsers waren betrokken is in vergelijking met 1954 gestegen, met 55,7 procent, dat met auto's 11,4 pro cent, met fietsen 0,4 procent, met voetgangers 6.7 procent en met mo torrijwielen 19,9 procent. Voor de bromfietsers betekent het aantal do den van 229 een stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar met 67,2 procent. AMSTERDAM - Twee jongens van drie-en-twintig jaar stonden dinsdag voor de rechtbank wegens het plegen van een reeks van op zienbarende inbraken. De officier eiste tegen beiden drie jaar. Een van de jongens is al acht maal eerder veroordeeld, de ander had tweemaal eerder terechtgestaan. De grootste diefstal, die in de dagvaarding was genoemd, was die van juwelen ter waarde van 38.000 gulden uit een villa in Amsterdam- Zuid. Alle ten laste gelegde inbra ken waren gepleegd in november van het vorige jaar. In de meeste gev&iien waren de verdachten door mióoel van acrobatische toeren via verbroken tuimelramen binnen komen. Uitspraak op 15 mei. (Van onze correspondent) PARIJS. Pierre Poujade heeft r'ch op het congres van zQn bewe ging, dat in zyn woonplaats Saint Lère gehouden wordt, een voorstan der verklaard van voortzetting van de oorlog in Algerije. Nadat Poujade verscheidene van zijn tegenstanders in de beweging uitgeschakeld heeft berust de leiding thans weer geheel in zijn handen. Een van de andere Poujadistische leiders deelde nog mede. dat in.de j toekomst de Poujadistische Kamer- j fractie slechts aan de belangrijke Kamerzittingen zal deelnemen. He- i denavond, wanneer het parlement l stemt over de vertrouwenskwestie die premier Mollet gesteld heeft i.v. m. aanneming van het voorstel voor algemene ouderdomspensioenen, zul len de Poujadisten hieraan niet deel nemen. ■'(Advertentie LM.) V'rcr werkelijk bebouwbare middelen helpen elkaar endoen wonderen Geleerden hebben ontdekt, dal bepaalde combinaties van geneesmiddelen een bij zonder weldadig eflect hebben. Ofschoon de werking van elk.midde! afzonderlijk bekend was, bleek zulk een combinatie krachtiger te werken dan kon worden verwacht. De vier middelen verenigd in Chefarine„4"-elk afzonderlijk al beroemd werken tezamen nóg beter. Ze helpen ook dan, wanneer andere middelen falen -en doen werkelijk wonderen! Op de losplaats aan de over zijde van 't nauwe straat je, waren de vissers bezig rissen glanzende wijting en zeebrasem aan land \e brengen. De groen tcsch uiten, die met gelapte getaande zeilen op de wind kwamen aanvaren van de Sea Islands, braken het eentonige kobaltblauw van de binnenhaven met oversnijdingen van roomkleu rig fcleizog. Door de achterdeur van. het eet huisje kon men Maria, de omvang rijke eigenaresse zien, bezig een vier voet lange hamervis aan mo ten te snijden, die een der vissers haar gej even had. Al met al was het nu het jaargetijde voor de goe de dingen des levens welke men nu voor nauwelijks meer. dan er om te vragen, bekomen kon. Alleen Porgy zat eenzaam en mistroostig in zijn deur en keek hoe het zonlicht omhoog kroop langs de oostelijke muur tot het he lemaal bovenaan tot een zwak rood verflauwde en hoe de blauwe sche mer kwam opzetten onder de los plaats en warrelde door straat en pleintje. Sinds het vertrek van Pe ter was hij niet in staatgeweest om naar zijn vaste standplaats te gaan; en zijn kleine voorraad geld stukken, die hij bewaarde onder een losse steen in zijn open haard, raakte uitgeput. Bovendien viel het gemis van zijn oude vriend hem zwaar en was het hem niet mogelijk deel te nemen aan het luchthartige leven om hem heen. Op een gegeven ogenblik oetra- den twee vrouwen het pleintje, Porgy zag dat het de weduwe van. Robbins was. met haar zuster, die nu bij haar inwoonde. Hij had met ongeduld op haar komst zitten wachten want zij waren vroeg in de middag vertrokken om bedde- goed en levensmiddelen naar de gevangenis te brengen voor Peter. „Hoe was *t met 'm, zuster?" riep hij haar toe. De jongste der beide vrouwen hield haar schreden in en bleef in de schaduw staan en de weduwe viel neer op een stoel naast Porgy. Zij had haar verdriet terzijde ge steld en vastberaden haar taak op zich genomen om in het onderhoud te voorzien van haar drie kinderen. „Dit is me "n raadsel," zei ze na een poosje. ,,D' ouwe man 'eb niets gedaan, en ze 'ebbe 'm opgeslote as 'n kippedief.-Ze zeggen dat ze 'm rooete vasthoue tot ze die nik ker Crown te pakke 'ebbe: en God mag wete wanneer dat bliksems wonder zal gebeure." v't Is zeker dat de neger d'r voor opdraait om te worre bedroge in deze wereld," de jonge vrouw deed ook een diüt'in het zakje. „Porgy 'eb niet veel bene, maar hij 's wat goed bij z'n verstand." Na een ogenblik nadenken, ant woordde Porgy: „Verstand is alle maal goed en wel; maar je: tilt 'r geen vrachte mee." Een stoere bootwerker stak de binnenplaats over. zijn lichaam be woog zich met het gemak en de volmaakt beheerste enorme spier kracht van do panter. De ogen van de bedelaar kregen een peinzende uitdrukking. „Verstand 'eb de macht om je iets geheel eige te make als je een maal bent waar je weze wilt," zei hij. „Maar het 'eb nog nooit een maag gevuld die z'n rustplaats niet kan verlate. Wat mot ik beginnen nou Peter weg is en ik de straat niet op kan?" „Bidde, broeder, bidde," zei de weduwe vroom. „Hebbie dan niet gezien dat God 't hart van die gele begrafenisondernemer 'eb ver murwd nadat ik 'n hele dag en nacht tot 'm 'ad gebeë? God 'eb bene voor de kreupele," „Zeg'n d' Heer!" riep de jonge vrouw. „En 'ij sterkt de weduwe." „O. mijn Jezus!" kreunde Porgy, terwijl hij begon heen en weer te zwaaien. „En. '.ij voedt die zonder vader zijn." „Ja, Heer!" „En 'ij zal ons arme negers doen opstaan uit 't stof." „Alleluja!" „En zet'en op de plaats der rechtvaardige." „Amen, zuster!" Nog even bleven de drie gestal ten, nu nog slechts als dichter schaduwen te onderscheiden in een schemerwereld, langzaam heen en weet" zwaaien. Toen sleepte Porgy zich, zonder len. Voor hen uit liep tussen een ge ïmproviseerd lamoen, een aartsva- derHjke bok te trékken met: de hardnekkige volharding van de ouderdom dié een domper had ge zet op zijn jeugdig vuur. en die een ondragelijke stank uitwasem de in de richting van de hoffelijke en deugdzame zeepkist, Evenmin zich bewust van het komieke ïn zijn verschijning a,s van een geur waaraan hij op de duur gewend was geraakt, nam Porgy stoutmoedig een andere v>eg en reed door een straat met hoge, prachtige huizen temidden van grote tuinen waar vele da mes op en neer paradeerden., op de trottoirs of in glanzende rij tui sen. x Maar het wonder dat was ge schied bracht, zelfs in de triomf van die eerste morgen, enige vage twijfel en bange voorgevoelens in hem teweeg. Terwijl hij in de negerwijk slechts een enkele ter loopse opmerking kreeg te horen viel het hem op dat hij het ge bied der blanken nog maar nau- welijk was binnengereden of de mensen begonnen, als zij hem voorbijliepen, hun gezicht af te wenden, met een uitdrukking waarin medelijden en lachlust om de boventoon streden. Toen hij tenslotte op zijn oude standplaats voor de apotheek was aangeko men kristalliseerden zich deze voorgevoelens tot onmiskenbare vrees. Verscheidene van zyn klanten kwamen toevallig gezamenlijk langs de apotheek. Een van hen was bediende in een apotheek een woord te zeggen, over zijn drempel en sloot heel zachtjes de deur. Het was nog geen dag toen Porgy plotseling ontwaakte. Zijn ogen stonden wijdopen en zijn gezicht vertrok zenuwachtig van ongewone aandoening. In het zwakke schijn sel vair een straatlantaarn dat door zijn beslagen, raam naar binnen drong zocht hij op de tast zijn weg naar de haard en yerwyderde; de steen van zijn geheime bergplaats. Met koortsachtige haast telde hij zijn kleine voorraad terwijl hij de geldstukken op een rijtje voor zich neerlegde. Toen telde hij ze met de grootste zorgvuldigheid nog een keer en stapelde ze op kleine hoop jes. een voor het koper, een voor het nikkel en een voor de zilveren geldstukjes. Toen hij ten volle ge rust gesteld was over de omvang van zijn bezit, zakte de spanning van hem af en knoopte hij het geld in een lapje dat hij van zijn bedde- laken had afgescheurd, sloot er zijn hand stevig om heen, kroop weer in bed en viel onmiddellijk in slaap. Twee dagen later reed Porgy zijn karretje door de brede toegangs poort naar buiten, een land van romantiek en avontuur tegemoet Hij zat met de grootste ernst op een omgekeerde zeepkist die onbe wust van de ironie van het geval, de deugden van een bekende toi letzeep aanprees. Onder dé kist wen telden moeizaam twee scheve wie- (Van een onzer redacteuren) CANNES. Op liet ogenblik is het film/esliral in Cannes halverwege en het heeft enige zin de balans uan die eerste helft op te maken. Die luidt dan: een enkele werkelijk sterke .film, een paar acceptabele rot op merkelijke produkten en er omheen een wolk van middelmatigheid. De sterkste film tot dinsdag vertoond is zonder twijfel „The Harder They Eatt", gemaakt naar het boek van Budd Sehulberg, die er griezelige prak tijken in de Amerikaanse bokswereld in aan de kaak stelde. Het is stellig niet Schulbergs beste boek maar het is voortgekomen uit een oprechte verontwaardiging en de man die het schreef wist van wanten. De figuur die Sehulberg bij het schrijven voor ogen heeft ge staan moet de Italiaanse kolos Pri mo Carnera zijn geweest. De reus in de film is een zachtaardige lobbes die door een gewetenloze boksma nager als koopwaar Wordt gebruikt. Deze manager koopt de tegenpartij om zich door zijn Toro, de stier, knock out te laten slaan. Na een eindeloze .reeks van met geld ge kochte overwinningen stapt deze dommekracht die van boksen geen benul heeft in de ring als uitdager van een. oud-wereldkampioen. Die slaat de arme Toro tot moes. De gehele bokscarricre heeft Toro vol gens de boeken slechts een handvol dollars opgeleverd. De publiciteits- man van de affaire staat hem ech ter rijn verdiensten af, nadat hij zich vies van zich zelf is gaan voe len. De rol van de ..publieiteitsman wordt gespeeld door Humphrey Bo- gart en door zijn ogen zien wij het verhaal. De film is het werk van Mark Róbson, terzijde gestaan door een ploeg voortreffelijke vaklieden. Het scenario dat men uit Schul bergs boek getrokken heeft is voor beeldig. De film werkt met korte, felle shots, die de keiharde gebeur tenissen er bij de toeschouwers in hameren. Elke klap ris raak. Hmnprey Ba- gart hééft aan één mouw genoeg om er zijn rol uit te schudden. Het op vallendste aandeel wordt geleverd door Rod Steiger, die een meesterlijk portret levert van de fielterige im presario. In de verdere bezetting staan de boksveteranen Jersey Joe Walcott en Max Baer. The Harder They Fall werkt als een meedogen loze reportage, die zo gespannen staat als een veer. in zijn beperkt heid is dit een film uit één stuk. De beide andere Amerikaanse films, welke ons tot dusver onder ogen kwamen, waren „I'll cry to morrow" cn „De man die teveel wist".De eerste is gemaakt nasr de openhartige biografie van een musical-grootheid uit de deftiger ja ren, Ulian Roth. Ze zong zich rijk, raakte' aan de drank, trouwde met de verkeerde mannen maar wist zich uit vergetelheid en misère weer op te richten met behulp van de „Alcoholics Anonymous". Een bar re levensgeschiedenis. Hollywood brachthaar vrij beheerst op het. doek. maar voegde naar mijn smaak toch teveel filmsensatie toe aan een levensgang die op zichzelf al sen sationeel genoeg mag heten. Susan Hayward had de tegelijk dankbare en onmogelijke taak de hoofdfiguur uit te beelden en haar vertolking toonde zo wel het een als het ander aan. Met „De man die teveel wist" stak Hitchcock een van zijn oude films in een nieuw pak. Men ziet hem aan het werk in Afrika en Lon- den, plezierig goochelend met be hulp van James Stewart, Doris Day- en van de humorspatjes waarzon der hij het niet meer stellen kan. Een film als een zwarte olijf: U houdt er niet van of U houdt er heel veel van. Dan hebben de Fransen hun „Le Monde du Silence" laten zien. De met wonderlijk licht en wonderlijke kleuren gevulde diepzee-documen taire van Jacques Yves Cousteau. Het chauvinistische Franse publiek deed een verwoede poging, de fas cinerende wereld en de stilte daar van stuk te trappen met hun ent- iiQusiasme, dat zich uitstrekte tot j elk fraai gekleurd visje. Het lukte niet. De documentaire toonde er (zich tegen opgewassen. Van de Italianen is nog slechts één werk aan bod geweest, Germi's „De Machinist". Het vertelt op zachtmoedige wijze in prettige film taal over het lief en hét tijdelijk overheersende leed in het gezin van een robuuste treinbestuurder, die zijn zelfrespect verliest maar weer herwint. Een menselijke film, in een goede Italiaanse traditie. Germi zelf speelt de hoofdrol. Open doekj#= waren er om de haverklap voor de kleine Edoardo Nevola,. een pittig achtjarig knaapje, zowel in de film als in het dagelijks leven. Op Ger- mi's druk bezochte persconferentie speelde hij met een zeilboot en wil de liefst nietgestoord worden. De film, van Hitchcock die als de thrilter met de bekkenslag geboekt kan worden, vormde na een dikke MEESTER HITCHCOCK „..prettige spanning.... week de eerste luchtige noot in een festivalprogramma, dat vooral ook in de lagere contreien druipt van de somberste werkjes. Het was meester Hitchcock en niet eens de meester op zijn best die voor de lekkere spanning en de bevrijden de lach kwam zorgen. Het, is ter dege gewaardeerd. Een door de zon wat verwaarloosdCannes had juist zo'ry opmontering nodig. Legioen van eer voor minister van Suriname DEN HAAG Mr. dr. H. Pos, gevolmachtigd minister van Suri name, is door de Franse regering benoemd tot commandeur in het Legioen van-Eer. De uitreiking der onderscheiding geschiedde op de Franse ambassade door de ambassa deur van Frankrijk in Nederland, die in het Frans een toespraak hield waarin hij gewaagde van de vriend schap. die dr Pos steeds voor Frank rijk heeft betoond. Allren PorRy zat eenzaam cn mistrooitit: in zijn deur. Sinds het vertrek \an Peter was hij niet in staat geweest naar zijn vaste stand plaats te gaan. verderop in de straat. Hij kneep zijn neus dicht met zijn ene hand terwijl hij met de andere op Porgy wees. Toen grepen zij, schuddend van het lachen, alle maal naar hun neus, en bleven wachten om te zieri wat er zou gebeuren. Porgy bekeek zijn gespannetje eens zorgvuldig. Zeer zeker ver richtte het uitstekende diensten. Enigzins in het onzekere bond hij het oude dier aan een paal vast. Jiees zich met grote ernst, uit zijn wagentje op het trottoir en nam zijn oude plaatsje-in.. De jongelui die zo hadden1 ge lachen, stonden vlakbij en ande ren voegden zich bij hen zodat er weldra een heel oploopje was. 4 Op dat ogenblik klonk uit de apotheek dé luide stem van de eigenaar: „O. Mary, kom eens" gauw hier en breng de bezem mee. Er moet weer ergens een kreng liggen." Toen volgde het ge luid van kisten die opzij werden gegooid, terwijl het stof afkomstig van een overdadige veegbeurt in wolken de deur uitkwam. Toen kwam de apotheker, met een vuurrood gezicht naar buiten om lucht te- happen en ontdekte de bok. Het oordovend gelach waar mee hij begroet werd prikkelde zijn stemming nog meer. Heftig JJwaaiend met zijn bezem en met woorden die aan duidelijkheid niets, te wensen overlieten, joeg hij Porgy van zijn deur weg. Maar de omstanders hftlden zo genoten van het grapje ten kos«. te van de apotheker, en zij wa ren nu in zo'n bovenste beste bui. dat Porgy, toen hij even de kans kreeg om na te gaan wat hij zo ongeveer had ontvangen, tot de ontdekking kwam dat het bedrag, hoger was dan hij dik wijls had opgehaald met een hele dag gedïildig wachten. (Wordt vervolgd) AMSTERDAM. Op uerzoelc van een aantal Amsterdamse taielrentiers brengt de KLM een grammofoonplaat van Johvny Jordaan met het lied Geef my maar Amsterdam" naar Warschau. Vorigeweek waren enige Neder landse wielrenners met een dergelij ke plaat naar Polen gevlogen, waar ze zullen deelnemen aan de negende vredestour. Bij aankomst bleek dat de plaat was gebroken. De burge meester^ die de vlucht de eerste op de nieuwe lijn Amsterdam—War schaumeemaakte, beloofde toen een nieuwe te sturen. DEN HAAG Op verzoek van de minister van O., K. en W. is van de directie van het Ste delijk Museum in Amsterdam een verzameling, van. honderd werken van levende Nederlandse grafische kunstenaars in bruikleen gekregen, die ter. expositie naar Brazilië is ge zonden. De collectie omvat werken van H, Berserik, W. Beuning, P. Citroen. CorneiLle, Jenny Dalenoord, ,D. den Dikkenboer. H. Disberg. H. P. Doe- bele. Joh an Dijkstra, V. Elenbaas, Dick Differs, M. C. Escher, Dirk van Gelder. W. van Heusden, H. van Kruiningen, W. Noordhoek, Jeannè Bieruma Oostïng. J. M. Prange, Gust Romijn. W. J. Rozendaal. A, Sok, Kees Timmer prof. Jan Wiegers en Cor dé Wolff,. 2ij zal het eerst wor den tentoongesteld in het „Museu de arte Moderna" te Sao Paulo cn vervolgens in ander* grote steden in Brazilië.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2