E m mui komt iets nieuws en iets ouds gaat weer verdwijnen ■'w Het Singelkwartier bestaat 25 jaar C D De paardenvrienden van velen9 maken plaats Confectiefabriek in pand aan de Nieuwe Haven Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Koeriersters V Bij Yan Gend en Loos op 4 juni FRANS WALTMAN Later in Spaanse polder: Tot het maximum gegroeid Niet alleen amusement, maar ook behartiging der belangen Regelingen bij de dodenherdenking Arbeidsmarkt in april Oranjefeest van B. V „Gusto" Afd. KNVB Koemarktbrug afgesloten Engelse zeeman aangereden Vechtpartij voor café aan Broersvest Buitenbrandje Geslaagd Uitspraken van dc rechtbank Anderhalf jaar voor Surinamer Spaans interieur in VAmbassadeur Burgerlijke stand SCHIEDAM W. v. d. BURG EEN BRIL IliliHM® TYPISTE c.q. TELEFONISTE Donderdag 3 mei 1956 W Advertentie I M.i RALEIGH AGENT Koiterdamsedijk 240 A Telefoon 68948 Betaling in overleg Bij de Schiedamse afdeling van het AlgTransport- en Ex peditiebedrijf Van Gend en Loos zullen zich per 4 juni, grote veranderingen voltrekkenEr komt nX iets nieuws bij maar er gaat ook iets ouds en vertromods verdwijnen. Het nieuwe gebouw bij de Celsiusstraat en de Réaumurstraat, vlak bij het station aan de spoorlijn gelegen3 zal in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd verdwijnen dan de bekende grote sleperswagens met paarden-tractie uit het plaatselijke bedrijf. De paarden maken plaats voor motor-vrachtwagens. Met de paarden gaat weer een brok oud-Schiedam verloren. De grote beesten, bést verzorgd, waren, een vertrouwd beeld in de straten en zij pasten zo goed bij de oude ge veltjes, de haventjes en de smalle bruggen. Zo helemaal niet aangepast aan het moderne jachtige verkeer, waar zij, maar vooral de grote sle perskarren er achter gespannen, ook wel obstakels in waren. Elk afscheid brengt wat weemoed en vele Schiedammers die in de loop der jaren bevriend zijn geraakt met de dieren, die hen aaien en sui ker voeien, zullen ze node missen. Praat bijvoorbeeld maar eens met de koetsier-besteller C. J. van Mou- rik, die al dertig jaar lang de paar den. ment by Van Gend en Loos en die hele dikke vriendjes is met Bobby, de reus, die nu nog aan zijn goede zorgen en leiding is toever trouwd. „Pracht beest", zegt hij dan, ,.zo geduldig, zo betrouwbaar (meer dan de 130 maal sterkere motor) en altijd bereid om te helpen. Ik heb geen kind aan 'm". Maar niet alleen koetsier Van Movrik is gesteld op Bobby, c£at zijn vele bewoners uan de straten in zijn vracht-wijk, het centrum van de stad. eveneens, in de Hoog- straat bijvoorbeeld kan Bobby zijn machtige hoeven niet neerzetten of uit .de winkels komen de mensen lopen om hem op de stenige hals te kloppen, of (wat Bobby wel zo prettig vindt) hem een klontje sui ker te presenteren. Zo is Marjan Vroegerpas drie jaar oud, heel niet bang voor het goedige paard, dat vier maal zo oud is als zy zelf. Geduldig staat'ze rsmorgens te wachten of Bobby niet haast komt en een stukje suikerwerk is de stee-vaste beloning -voor zijn be zoek. Dan is er de winkeljuffrouw uit een modemagazijn die haar mode instincten op Bobby bot viert en hem op Dierendag een mooi roset met linten aan het hoofdstel vastmaakt Bobby zelf vindt die linten waar schijnlijk niet zó leuk, ze zijn niet eens eetbaar, maar goed, hij moet er op die dag toch ook mooi uitzien. Nee, zij vinden het niet zo aardig da hun Bobby per 4 juni uit Schie dam vertrekt om ergens anders in Nederland de sleperskar voort te trekken. Maar ja, dat eist nu een- maal de vooruitgang. lijke tijdsbesparing, zowel voor van Gend en Loos zelf als ook voor de klanten. Verder is het een kostenbesparing. IETS NIEUWS KOMT: het mo derne gebouw dat op 4 juni in gebruik genomen zal worden. Dit zit 'm in die overweg in de Over- schiese straat. Bij v. G. en L. heeft men uitgerekend dat door dit bedrijf alleen al jaarlijks bijna f 3.000 ver speeld wordt aan het wachten voor de gesloten spoorwegbomen. En voor de particuliere bedrijven, die goede ren aanbieden is het natuurlijk net zo. Nee. het personeel in Schiedam (dat overigens enigszins ingekrom pen zal worden daar o.a. de nacht ploeg vervalt) is wél blij met de nieuwe regeling. Niet alleen dat dan het wachten voorbij is, maar ook omdat het nieuwe pand heel wat comfortabeler is dan het oude, dat te klem en wat bouwvallig was. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Nieuwland. Dr. Wibautpleia 1? en Jansen, Swammerdamsingeï Bellen bö ongeval; G.G, en GD. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gein. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten E.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Moderne Grafiek" (tot 6 mei). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur; woensdag-en vrijdagavond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passaga. Geen voorstelling. Monopole, 2 7 en 9 uur; „Young at heart". voorstellingen Passage. 8 uur Schied, Kunstkring - Ned. Comedie .Yan de brug af gezien. Irene. 8 uur Bravo Jaarfeest. Musis Sacrum. 8 uur G.TJ3,-feest avond. Vooruitgang Een vooruitgang betekent ook het nieuwe gebouw dat volgende maand in gebruik genomen wordt. Het is thans al bijna voltooid en moet al leen van binnen nog afgewerkt wor den. Dit moderne bouwsel bevat een grote goederenloods met een opper vlakte van 400 m2. met aan beide kanten de grote deuren, die vereist zijn voor een makkelijk intern ver voer. Hier worden de klanten aan de balie bediend. Verder zijn er kantoorruimten voor het personeel en een eenvoudig schaftlokaal. Ook de douane krijgt er een plaats. Zoals reeds gemeld wordt bij de ingebruikneming van het nieuwe ge bouw een belangrijke wijziging ge bracht in bet vervoer van goederen. Van het station Schiedam af zullen dan geen stukgoederen per trein meer verzonden noch aangevoerd ■worden. De hier aangeboden stuk ken gaan rechtstreeks in de grote bekende boxen, die dan per auto naar het station Westzeedyk in Rot terdam gaan. voor oplading in de trein. Omgekeerd komen voor Schiedam bestemde stukgoederen, in Rotter dam in behandeling en worden van daar uit rechtstreeks naar de adres sen gebracht per auto. Dit systeem van werken betekent een aanzien- Het was in het najaar van 1931 dat een zestal bewoners uit het oosten van Schiedam, een stadsdeel dus dat in die tijd pas vergroot en tot ontwikkeling was gebracht, de koppen bij elkaar staken om te komen tot de oprichting van een vereniging die de belangen van oostelijk Schiedam in het algemeen en van de bewoners in het bijzonder zou kunnen behartigen.,Dit waren de heren Hochart, Verbruggen, Van der Velden, Schneider, Kerseboom en Mak erf zij zyn de oprichters van de vereniging „Het Singelkartier". Zij kregen wel direct bijval, zodat met 45 leden gestart kon worden, maar zu zullen toch wel niet verwacht hebben dat deze vereniging het 25-jarig bestaan (dat in dit jaar valt) zou kunnen vieren met bijna negenhonderd leden, dat hun initiatief dus wel twintïg-vouelig vrucht zou dragen en. dat „Het Singelkwartier" zou uitgroeien tot de grootste vereniging van Schie- dam-oost. Bekijken we echter de geschiedenis van de vereniging, dan zien we dat de groei niet altjjd zonder pijn is verlopen. Vooral in de eerste perio de, tot de bezetting toe, waren er nogal eens strubbelingen. Achttien bestuurswijzigingen in negen jaar tfjds wijzen daar op. Eens is het bijna tot een scheuring gekomen. In de oorlogstijd is de vereniging met alle 123 leden „ondergedoken" geweest, omdat men niet aan de wensen van de bezetting wilde vol doen, maar in 1945 sprong het Singel- kwartier weer tot nieuw en sterk leven. Het bestuurslid, de heer A. Teerds, nam de voorzittershamer op en, gesteund door zijn medebestuurs leden en enthousiasten, stuwde hij het Singelkwartier tot de maximale bloe^: tot bijna 900 leden. Maximale bloei schrijven we, omdat dit ledental van 900 noodgedwongen tot uiterste grens genomen moet en wel om zeer praktische reden; geen enkele feest zaal kan meer dan 900 personen be vatten, in Schiedam helemaal niet, maar ook in Rotterdam (waar de ver eniging helaas veelvuldig heen moet trekken) niet. Op de bres... Velen in Schiedam verkenen nog in de veronderstelling dat „Het Singel kwartier" een heel grote amusements- of buurtvereniging is, maar dit is toch niet juist. Wel worden er uiter aard vele feestjes georganiseerd, maar de taak die het bestuur zich gesteld heeft, ligt anders, n.l. het tot elkaar brengen van de bewoners van het oosten en om dit oosten aan te doen passen bij de rest van Schie dam. IETS OUDS VERDWIJNT: Kleine Marjan Vroeger durft grote Bobby best een klontje suiker te geven, vooral als haar grote vriendin, die het paard graag optuigt (en met St. Nicotaas een suiker beestje geeft) er bij is. Koetsier C. J. van Mourik vind het wat leuk dat zijn trouwe kameraad zo verwend wordt. Het behartigen van de belangen van de bewoners wordt zeer serieus genomen en het bestuur aarzelt niet, wanneer het gaat om de behartiging van de belangen, om in contact te treden met gemeentelijke en andere overheidsinstanties en bi) hen aan te dringen (vele malen als het moet) om verbeteringen aan te brengen. Op het verzoek en aandringen van het Singelkwartier zijn (om maar en kele voorbeelden te noemen) een aantal straten en pleinen verbeterd en ook is de opgang naast het pomp station naar de Rotterdamsedijk aan gelegd. Er zijn kinderspeelplaatsen gekomen op het Van 't Hof f plein en Edisonpleln; een busverbinding met Schiedam-west, -zuid en met Rotter dam; er kwam een filiaal van de gem. bibliotheek; de singels en vij vers zijn er verfraaid en van zwanen en. eenden voorzien en (eerst kortge leden) is de straatverlichting daar verbeterd. Er is dus wet het een en ander bereiktmaar twee grote wensen wachten nog op vervulling.* een eigen speelterrein voor de jeugd met de nodige werktuigen en de verbetering van de verkeerssituatie op het Van 't Hoffplein en Rotterdamsedijk (de be ruchte „landtong" bij de afrit van de Rotterdamsedijk). Dit laatste punt zal binnenkort verwezenlijkt worden ('t staat al op de begroting!), maar voor de andere wensen heeft men wel vage beloften verkregen van de zijde van het gemeentebestuur, maar definitief nog steeds niets. Amusement Op het gebied van het amusement biedt het Singelkwartier de leden heel wat: de jaarlijkse feestavond, St. Nicolaasviering, vele contact avonden, dan nog het zeer populaire weekreisje voor de kinderen. De dag reisjes echter zullen dit jaar niet ge houden worden, gezien de hoge kos ten die er aan verbonden^ zyn; het geld kan men beter gebruiken. Aan de Jeugd Jolijt-actie van de S.G. en aan de bevrijdingsfeesten wordt en thousiast meegewerkt. Vroeger telde de vereniging heel wat onderafdelingen, maar deze zyn in de loop der jaren óf weer ver dwenen, óf zij zijn een zelfstandig bestaan gaan leiden Overgebleven zijn nog de toneelvereniging, de kla- verjasclub en do re is vereniging. Opmerkelijk is wel dat veie 'edon, die uit Schiedam-oost zijn vertrok ken, toch als lid zyn aangebleven, zodat men Singeikwartierders aan treft in heel Schiedam. Het oudste lid (daar gaat men prat op) is de heer E. Wildeboer. van de oprichting af aangesloten en thans, na verschillen de malen voorzitter te zijn geweest, ere-lid. Voor een vlot verloop van de plechtige herdenking van de Geval lenen bij het monument aan de Ger- nt Verboonstraat op vrijdag a,s. zyn door het regelende comité aan wijzingen gegeven voor de formatie van de stoet. Zo worden de deel nemers aan. de stoet die van de Grote Markt vertrekt, verzocht zich daar om 6.45 uur te willen forme ren, opdat om 7.15 uur vertrokken kan worden. De vaandeldragers moeten zich echter om 7.15 uur op stellen bij het monument. De plech tigheid begint om 7.45 uur. Van verschillende bonden en ver enigingen ontvingen wy verzoeken om nadere aanwijzingen voor de eigen leden, te willen opnemen. Zo vraagt de NW-Bestuurders- bond van de vaandeldragers der aangesloten verenigingen reeds om 7 uur aanwezig te willen, zijn, ter wijl de lopers in de stoet om 6.30 op de Boterstraat moeten zijn. Ver zocht wordt zich stipt aan deze tijden te houden. Het Centraal Vrouwen Comité wekt de dames op om ook deel te nemen aan de plechtigheid. For mering van de ploeg om 7 uur in de Boterstraat, in rijen van zes, achter de Nationale Reserve. Ook de Alg, Bond v. Ouden van Dagen plaatst een opwekking tot deelname, speciaal voor de dames club. Om 7 uur in de Boterstraat. De N.V.EP.G. en V.V.N., organi satoren van de herdenkingsbijeen komst in dc Grote Kerk om 8 30 uur wijzen er op dat deze plechtig- 1 heid voor ieder toegankelijk zal zyn. Slechts een beperkt aantal plaatsen blijft gereserveerd voor genodigden. Kort geleden heeft de Raad der Gemeente Schiedam grond in erf pacht uitgegeven in de Spaanse Polder, ter bebouwing met z.g. in dustrieflats, kleine panden, die niet van een etage worden voorzien. Een viertal daarvan is aangekocht door de Haagse confectiefabriek Gazan N.V. In deze flats wordt een atelier gevestigd, waarin een beperkt aan tal bewerkingen zal worden uitge voerd. Het hoofdbedrijf blijft te 's-Gravenhage gevestigd. De plannen zijn in een vergevor derd stadium, doch wachten nog op de goedkeuring door het Ministerie van Wederopbouw, Inmiddels heeft het Haagse bedrijf tijdelijk de hand kunnen leggen op een oud gebouw aan de Nieuwe Haven te Schiedam, dat thans wordt gerestaureerd. Half mei beginnen daar de werk zaamheden. die mede zullen bestaan in het opleiden van krachten in deze (voor Schiedam nieuwe) industrie. Evenals in Den Haag het geval is, zal in Schiedam naast het normale, prodtiktieschema een leerlingstelsel' worden ingevoerd, waarbij meisjes van vijftien gesalarieerde) cursus sen aan een bedrijfsschool volgen. Bovendien worden de leerlingen op kosten van het bedrijf gedurende twaalf uren per week opgeleid in algemeen vormende vakken, zoals koken, hygiëne, kinderverzorging e.d. aan de huishoudschool. De meis jes kunnen na tien maanden een diploma verwerven. Bevrijdingsfeest van Veteranen Legioen Het veteranen Legioen Nederland, afd Schiedam, organiseert zaterdag 5 mei in Musis Sacrum een Bevry- dmgsfeestavond,_ aanvang om 7.30 uur. Onder leiding van de heer A. W. de Ron wordt een vrolijk caba ret-programma geboden met bal na. Kaarten verkrijgbaar Lorentzlaan 17 en Westfrankenlandsestraat 6b. Op 23 maart 1956 stonden bij het Gewestelijk Abeidsbureau Rotter dam nevenbureau Schiedam inge schreven 108 mannen en 21 vrouwen, van wie er resp. 93 en 6 geheel werkeloos waren. Het aantal inschrijvingen gedu rende de maand apnl 1956 bedroeg 107 mannen en 26 vrouwen; ge plaatst werden 75 mannen en. 14 vrouwen; afgevoerd werden 40 mannen en 6 vrouwen, zodat op 26 april 1956 nog ingeschreven stonden 100 mannen en 27 vrouwen, van wie er resp. 85 en 7 geheel werkeloos waren. Gedurende do verslagmaand wer den ontvangen 106 nieuwe aan vragen. van werkgevers voor man nen en 44 voor vrouwen, terwijl op 26 april nog 2055 aanvragen voor mannen en 137 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in april 3 nieuwe gevallen genoteerd, ter wijl 4 gevallen werden afgewerkt. Op 26 april waren nog 10 geval len in behandeling. De grote zaal van Irene was gis teravond vrolijk versierd met oran je- en nationale vlaggen, omdat hier de Oranje Buurtvereniging „Gusto" weer in overeenstemming met de traditie de jaarlijkse feestavond gaf, die verbonden is aan de viering van Koninginnedag. „Gusto" mag bogen op een grote belangstelling, niet alleen van de zijde der leden, maar ook van de autoriteiten, zodat voorzitter A. van Bedaf in zijn openingswoord niet alleen de talrijke aanwezigen ma ar ook burgemeester mr. J. W. Peek welkom kon heten, evenals de ere leden en leden van verdienste. Een aardig programma werd afge werkt door de accordeormisten de CadmL's, de humorist Harry Kloeg, die de mensen aan het lachen bracht en prof. Awiletto die de mensen er m het lopen. Maar het hoogtepunt van het programma was wel het bekende zangers-duo Black en White met hun top-songs. Cor Don verzorg de de muzikale omlijsting. Het jubileum Maar nu het jubileum. Het 25-jarig bestaan zal worden gevierd met een grote variétéavond in het Rotterdam se Odeon op zaterdag 6 oktober. Hei gezelschap van And ré Meurs treedt daarbh op, o.a. met het show-orkest de Tojrimers. Bij deze gelegenheid zal het mannenkoor van Wilton- Fyenoord voor het eerst het gloed nieuwe verenigingslied zingen, een schepping van het duo Joh. F. Pala/ L, Giphart, Op dezelfde dag zal het bestuur 's middags om 2.30 uur recipieren in Hotel de Kroon. Voor de kinderen der leden komen Voor het zaterdagmiddag voetbal van de KNVB zijn slechts bij twee wedstrijden Schiedamse verenigingen betrokken. In de 3e klasse A ont vangt HBSS, SSS, terwijl in 4A PPSC op bezoek gaat bij SVOW. Voor,de Ie klasse gaat GTB op be zoek bij DVO '32. De Schiedammers hebben vorige week met 32 gewon nen van Barendrecht, een zeer goede prestatie, die kan inspireren In 2A speelt GSS bij Rozenburg, terwijl PPSC 2 een. uitwedstrijd heeft tegen RVVH 2. Excelsior '20 heeft zondag In 3A een keurige overwinning behaald, hetgeen hen sterkte zal geven voor de thuiswedstrijd tegen Westerkwar tier, dat twee plaatsen lager staat. in 4F gaat Schiedam op bezoek bij SMV. De Schiedammers kunnen het rustig aan gaan doen, nu het degra datiegevaar is geweken. En juist op tijd. Aangezien het honkbal seizoen as. zondag wordt geopend, en het honkbal team van Schiedam reeds zal moeten aantreden, is het voetbal elftal niet volledig. DRZ speelt een uit-wedstrijd tegen HWD. De Schiedammers staan met 15 uit 17 op de 7e plaats, terwyi hun tegenstanders met 18 uit 18 twee plaatsen lager staan. In 4G is SVDPW nog het zorgen kindje en nog met buiten degradatie gevaar. Zij staan juist boven hekken sluiter. De Schiedammers ontvangen zondag 's-Gravendeel. dat uit een zelfde aantal wedstrijden tweemaal er in de laatste helft van juni twee extra-feestmiddagen, die ook in het teken van het jubileum staan. -Deze feestmiddagen staan dan los van de kinderavonden, die in het verband van het Jeugd Jolijt op woensdagavonden 30 mei, 13 en 27 juli, 11 en 25 juli in verschillende straten van het oosten worden ge geven voor alle kinderen. Voor ,de kleintjes zijn er dan drie speelmid dagen op 6 en'20 juni en 13 juli op de schoolpleinen. zoveel punten heeft, maar we geven niet alle hoop op, Afd. Rotterdam Martimt ontvangt Sportvogels, dat vorige week door een overwinning naar de 4e plaats is opgeschoven. Spanning is er in deze afdeling met meer, nu Martimt reeds kampi oen is. Ursus, dat vorige week verloor, krygt Hurricanes op bezoek, dat op de 2e plaats staat Het zal moeilijk gaan. In 1B gaat het om V/F, dat zondag door een goede overwinning naar de 2e plaats is opgeklommen en uit 17 wedstrijden 21 punten heeft behaald. Een felle strijd kan dus verwacht worden tegen koploper Saturnus en wij geven WF nog wel een kans op een overwinning. In IC is de aandacht gevestigd op Demos en SFC. beide in degradatie gevaar. Demos krijgt hekkensluiter DJS op bezoek en zal zorgen geen fouten te maken. Voor SFC is het iets moeilijker, het ontvangt Het Noorden, dat op de 4e plaats staat. In 3C is een grote di'ang naar de ereplaats onder de drie hoogst ge plaatsten, waaronder ook de Schie damse Boys. Steeds Hoger heeft na de laatste verloren wedstrijd, de kop moeten afstaan aan Abbenoroek, dat evenveel punten heeft, doch 2 wed strijden minder heeft gespeeld. Steeds Hoger ging hierdoor „iets la ger" en verhuisde naar de 3e plaats. De Schiedamsche Boys hebben, even als belde concurrenten 22 punten, doch aangezien zij 1 wedstrijd min der hebben gespeeld dan Steeds Ho ger. zijn zij op de 2e plaats ge komen. De Schiedammers zullen a.s. zondag wel zorgen tegen OHW, dat op de 5 e plaats staat geen fout te maken en zuilen wel alles in het werk stellen deze wedstrijd te win nen. Koploper Abbenbroek zal wel niet veel last hebben tegen RJB, dat op de 7e plaats staat. Voor Steeds Hoger is de wedstrijd voor zondag iets moeilijker, zodat de spanning in deze afdeling nog wel zal blijven. In verhand met herstelwerkzaam heden zal de Koemarkthrug van nacht van half een tot ongeveer half zes afgesloten zyn voor alle rijverkeer. Gisteravond om kwart over elf is de 24-jarige Engelsman W. M., steward op een vrachtboot, die in de Vlaardingse vulkaanhaven ligt aangereden op het kruispunt B.K.- laan en de Vlaardingerdijk. De heer M. S., directeur van een Rotter dams bedrijf moest met zijn auto voor een stoppende wagen, uitwij ken en hierbij schepte hij met het linker voorspatbord de Engelse zeeman, die naast een vluchtheuvel stond te wachten om over te ste ken. Bij de val werd hij aan het bovenbeen gewond en 1$ door de G.G. en G.D. naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardingen gebracht, waar hij ook opgenomen is. Voor een café aan de Broersvest is er vannacht een vechtpartij geweest met een vijftal zeer jeugdige zeelui. Zij' hebben eerst getracht het café op stelten te zetten, waarop zij buiten de deur werden gezet. Toen begon nen zij baldadig op de ruiten te slaan en lawaai te maken. Een aantal café bezoekers kwam daarop naar buiten en na een twist vielen er harde klap pen. De politie greep in en de vijf brooddronken jongelui zijn naar het politieposthuis overgebracht, waar ook de hoofdwond van de 19-jarige sto ker J. W- R. uit Roterdam verbonden is. Va ^morgen omstreeks half tien is er bij het huis Mesdaglaan 10 een buitenbrandje geweest. Een schilder was bezig met het houtwerk af te branden, maar het was zo oud, dat er brand ontstond. Toen de brand weer arriveerde wels het vuur al met eigen middelen geblust. Aan de Stichting voor Klinisch hoger onderwijs te Rotterdam slaagde gisteren voor het semi-arts examen onze stadgenoot de heer Th. M. A. Meijer. De 26-jarige Surinamer A„ H. L., die op 10 februari bij een twist op Katendrecht een jonge Finse zee man tegen het hoofd heeft geschopt, waarna het slachtoffer overleed, Is door de Rotterdamse rechtbank ver oordeeld tot anderhalf jaar gevange nisstraf met aftrek. De eis luidde twee jaar. De 30-jarige machinist R. J. G. uit Schiedam, die met het vertellen van fantastische verhalen tal van mensen geld afhandig maakte, is conform ae eis veroordeeld tot een gevange nisstraf van negen maanden met af trek en ter beschikkingstelling van de regering. De 45-jange metselaar J C F is veroordeeld tot zes maanden met aftrek wegens diefstal ten nadele van zijn bejaarde vader. De officier nad negen maanden met aftrek en voorwaardelijke ter beschikkingstel ling geëist. De rechtbank veroordeelde de 34- jarige rijwielstallingverhuurder H. van M. tot veertien dagen gevange nisstraf, wegens zware mishandeling. Er was een straf van twee maanden tegen hem geëist. De 32-jarige havenarbeider K, van S. is wegens diefstal van een hoe veelheid textiel conform de eis ver oordeeld tot zes maanden met af trek. Eveneens conform de eis heeft de Rotterdamse rechtbank twee getui gen van Jehova, die dienst geweigerd hebben, veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en een jaar plaatsing in een rijkswerkinrichting. Het zijn de 20-jarige A. van R. zon der beroep en de 20-jarige radio monteur L. A. de 77. - Dancing I' Ambassadeur aan de Rochussenstraat heeft een inwendi ge verbouwing ondergaan, die het interieur een Spaans aanzien heeft gegeven. Het ontwerp is van de heer J. Wijsbroek die er in is ge slaagd met beperkte middelen de zaal een volkomen metamorphose te doen ondergaan. Langs de wanden hangen felgekleurde affiches met aankondigingen van. stierengevech ten, afgewisseld met muurschilde ringen van Spaanse arena's. Op aardige wijze heeft men de sfeer van. „Valencia" weten te suggere ren, oa- door oranje-lampionnetjes, die aan sinaasappels doen denken, onder het piafond te hangen. In deze nieuwe omgeving heeft men het Franse orkest van Mario Lines geplaatst. Het is het eerste Franse orkest, dat na de bevrijding in. ons land optreedt. GEBOREN: Hendrika C. S„ d. v. L. van Bennekom en C. J. H. Hoeks; Herman C.. z. v. H Lelie en A. W. M Angeneni: Willem, z. v. H. Plaisier en G. Ket. Plotseling werd van ons weggenomen, door een n~ Rottig ongeval, onze lit.e zorgzame Man en Vader, de heer Willem Frederïk Schuurman Hess in. de leeftijd van 53 jaar. H. M. Schuurman Hess- Baretta Joseph en verloofde. Schiedam, 2 mei 1956 Cond. en Corresp.adres Frans Halsplein 3 B. De bijzetting in het fa miliegraf op de Algeme ne Begraafplaats „Jaffa" te Delft zal plaats vinden zaterdag 5 mei des na middags om 2 uur. Heden overleed één on zer bestuursleden, de heer J, R. Bergkotte Wij herdenken met dankbaarheid de toewij ding, die hij gedurende vele jaren aan onze ver eniging gaf. Bestuur V.V. „Ursus", Schiedam, 1 mei 1956. EN TOCH WORDT HET ZOMER Voor uw japon, deux- pieces, rok, blouse enz. ZOMERJAPONNEN v.a. 14.75 Ook in grote maten Was- en kleurecht LANGE KERKSTRAAT 19 Telefoon 66135 Schiedam D. DE BRlirN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 ADVERTEER REGELMATIG Bij de dienst van Gemeentewerken Schiedam kan op arbeidsovereenkomst worden geplaatst een op een salaris, dat, al naar gelang van de bekwaamheid, volgens gemeentelijke regeling zal worden vastgesteld. Vereist wordt een ruime ervaring in het be- dienen van een telefooncentrale en/of in. type werkzaamheden. Enige boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van referenties, opleiding, enz., binnen 14 dagen na verschij ning van dit nummer te zenden aan de directeur. Korte Haven 33. Te hoop acrageb. Aangeb. bestraling® warm- tclamp. Elektrisch kook- plaatje. 3 Jaargangen Mar griet (complect)Tropisch (klein) aquarium Junghans- klok. Dames sportschoen (nieuw) maat 38. Moutlaan R-dijk 437 a. Voor u een geschenk gaat kopen voor moederdag kom dan eerst even bij v. Doorn kijken! Grote sortering lu xe- en huish. artikelen te gen scherp concurrerende prijzen. B. v. Doorn, Broers- veld 156, tel. 67979. Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar. K, van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Ruilen Aangeboden Full Speed al bum le serie geh. com pi. voor postzegels vroegere of huidige uitgaven. Bij voor keur hogere waarden. Br. onder nr. S 483 v. d. blad. Diversen Inlijsten van platen en Toto's en aquarellen sehtlderyen. Scherpe prijzen en toch 2 laar garantie G van Lne- nen, Dam 41—43, tel 66192, showroom: Vlaardinger- straat 6. G. H. Mast, Groenelaan 6a, telefoon 67708. Uw adres voor vensterglas op maat en inge zet, grondverf, stopverf, pla muur, terpentijn, lijnolie, siccatief, koudwaterverf, zeemleder en sponsen. Alle was- en zeepartikelen, bleek- water, ammoniak, zoutzuur, lodaline, wasbenzine. Voor bromfietsberijders, benzine 55 cent per liter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1