mm m m „Van de brug af gezien": sterk en realistisch volksdrama Bravo verliest dirigent CAD naar Heemstede Nieuw fabriekspand voor Gebr. H. J. Scheffers n.v. HOUTMAN Het feest-programma voor bevrijdingsdag Een moedig verzetsstuk: „Mensen zoals jij en ik" De vierde ronde van het schaakkampioenschap Klein handbalprogramma Longa komt aan Damlaan Nederl. Comedie voor Kunstkring Ko van Dijk overheerste in zijn meesterlijke bewogen creatie WOK Afscheid van A. N. v. Daalen 995 Het Vrouivenkoor naar Wenen .Het Spook'voor persver. GTB DEKLERKeZH NKC-bazaar brengt tien mille op Burgerlijke sland PiANO'S - ORGELS IN PASSAGE: Schooljeugd en Ned. Fabrikaat Negenjarig meisje onder vrachtauto KERKDIENSTEN In Monopóle: „De laatste der Wie heeft iets verloren iStóSbe- Vrijdag 4 mei 1956 (Advertentie ZJVJJ de °Pyoerin£ door de Nederlandse Comedie van het zeer sterke, doch rauwe drama „V-an de brug af gezien", heeft de Schiedamse Kunst- fcring gisteravond in Passage het winterseizoen besloten. Voor een sluit stuk een goede greep, want de opvoering was wel een hoogtepunt in dit programma, ,,A view from the bridge" is een fel-realistisch stuk met een tot sterk spel nodende hoofdrol, die op beslist meesterlijke wijze door Ko jan Dflk vertolkt is geworden. Kreeg liet gehele gezelschap na afloop een heel warm applaus, voor hem groeide het tot een ovatie aan. En terecht. In dit stuk treedt Arthur Miller als een heel andere auteur naar vo ren als in zijn andere succes-werken »iDe dood van een handelsreiziger" en „De Vuurproef". Het is een typisch Amerikaans, opzwepened fel drama van primitieve hartstochten in di recte realistische kleuren vastge legd. Het verhaal speelt zich af temid den van de Italiaanse immigranten in de havenwijk Brooklyn en *t con centreert zich in hoofdzaak op de figuur van Eddie Carbone, een een voudig bootwerker, die door zijn tragische verblinding zijn gelukkig familieleven aan gruizels slaat en er ook aan ten gronde gaat. Eddie is zeer gesteld op zijn nicht je Catherine, die door hem is opge voed. Pas wanneer twee illegale im migranten, neven van de vrouw, in huis worden opgenomen, blijkt dat hij meer dan vaderlijke gevoelens (Advertentie I.M.) apart model voor haar koestert. En als Catherine blijk geeft verliefd te zijn op een van de twee vreemdelingen, de vro lijke snaak Rodolfo, maakt een bran dende jaloezie zich van hem meester. Hij probeert het meisje met alle mogelijke middelen, waaronder heel immorele, weer voor zich te winnen en wanneer hij daarin niet slaagt verklikt hij de twee illegalen bij de immigratie-dienst. Een lage streek, die hem tot paria van de immigran tensamenleving maakt. Bij de afre kening, een gevecht met de oerster ke broer Marco, vindt hij de dood in zijn eigen wapen. Dit is dan_ het bloederige en krachtdadige einde van het bewogen volksdrama, dat door regisseur Henk Rigters in de vereiste realistische trant is geënsceneerd (de decors wa ren zeer suggestief) waarbij vooral het innerlijke tempo van de nood lotsontwikkeling tot een goed climax is geleld. Henk Rigters vervulde de rol van de wijze advocaat, die als een soort commentator de verklarende verbin dingen geeft tussen de vele tafere len. Ko van Dyk beeldde de huive ringwekkende boze hartstocht, die zich als een ziekte meester maakt van de goedaardige Eddie met wilde in tensiteit uit en ging toch nergens te ver in zijn imponerende vertol king. Aan de oppervlakkige rol van Ed die's vrouw, wist Mimi Boesnach toch nog diepte cn vooral menselijk heid te geven. Frans 't Hoen slaagde er in de rol van de zwijgzame Marco in een langzame dreiging op te voeren tot de geweldige climax. Het jonge ver liefde paar werd door Sigrid Koetze en Ramses Shaffy aardig, maar niet meer dan dat, gespeeld. Maar tegen de zo sterk overheersende rol van Ko van Dijk moest hun spel wel wat verbleken. Volgend seizoen Voorzitter X. J. Heyboor opende de voorstelling met een opwekking tot werving van nieuwe leden voor het komende seizoen. Tevens gaf hij een overzicht wat er in dat seizoen geboden zal worden. Op 6 september speelt de Ned. Comedie weer en op 19 oktober en 22 november het Rot terdams Toneel, de Hoofdstadoperette komt op 13 december „Die lustige Witwe" brengen en op 2 januari cn 2 mei kamt het Ned. Toneel. 21 fe bruari is er mogelijk een cabaret avond en het seizoen wordt op 23 mei gesloten door de Haagse Co medie, MORGEN SPECIALE ROTTE R DAMS E 0 IJ K. £64 Het „Schiedams Vrouwenkoor" dat onder het publiek zo'n goede reputatie geniet, zal begin juni een concertreis maken naar Wiesbaden en IVen en. Het zal in Wenen de gast zijn van ..Chorvereinïgung Jung Wien", dat hier verleden jaar met zoveel succes in het museum is.opgetreden en door het Gemeen tebestuur zo charmant is ontvan- 'gen. Het „Schiedams Vrouwenkoor" met haar uitnemende dingente Kia Borgmeyer, hoopt m het buitenland haar goede naam nog te versterken en- daardoor Schiedam in de be langstelling te plaatsen. Het is zeker een eer in dit belangrijke Mozart-jaar in Wenen te mogen optreden. (Advertentie tJWJ met deze boodschap- tassen voor iedereen, omdat niemand het gemak van zo'n handfge tas zal kunnen ont kennen, maar ook niemand de ongekend lage prijs een bezwaar zal kunnen noemen. Wij kochten een partij van deze tassen, gemaakt van solide moderne kristal plas tic. Handige tassen die kort geleden als een bijzondere aanbieding nog bij duizenden voor 2.90 werden verkocht. De tas waar iedereen naar grijpt, of er nu aardappelen, flessen melk of brood ge haald moeten worden. De tas die ook U nfet mag missen, omdat U hem nu kunt ko pen voor bijna de helft van de prijs! De overhandiging van een Chi nees eetstokje (de heer A, N. van Daalen gebruikt dit Aziatisch be stek als dirigeerstok) bevestigde gisteravond symbolisch voor Bravo het feit dat deze CJMV-Mondac- cordeonvereniging een groot verlies gaat leiden. In zyn afscheidsspeech vertelde voorzitter J. B. de Bree dat de heer Van Daalen 36 jaar di rigent is geweest, waarvan meer dan vijfentwintig jaar bij Bravo. In oktober 1930 kwam de heer Van Daalen bij deze Schlcdamse vereni ging en al spoedig wist hij door zijn prettig, bescheiden optreden het vertrouwen te winnen. Elke za terdagmiddag en -avond heeft hij voor Bravo opgeofferd. Het resul taat was dat er vele eerste prijzen werden gewonnen en dat het korps zelfs een keer voor de microfoon van de NCRV mocht spelen. „Door je goede leiding gingen wij vooruit" zei de heer De Bree, „Als wij plankenkoorts hadden dan zei je als je je dirigeerstok opnam: „Daar gaan we jongens, hou-je maar aan mij vast" en aan lukte het al tijd." De scheidende dirigent betreurde het dat hij Bravo ging verlaten, maar hij meende dat hij zijn plaats voor een jongere moest inruimen. Speciaal voor Bravo componeerde Zaterdagmorgen om 9 uur begint deze bijzondere ver koop van boodschaptassen, met sofide handvaten, In de kleuren zwart, bordeaux, beige/ grijs en groen, voor g WINKELCENTRUM BJNNEHWLG. I(I.2918D „Het spook van de Vrij burcht' vermaakte donderdagavond vele GTB-ers in Musis Sacrum, Het Schiedams Toneel <wy schreven hierover reeds eerder) voerde dit blijspel nu geroutineerd met vaart en verve op. De voorzitter van de lersoneelsvereniging van GTB, de teer A. Kooyman, deelde mee dat de afdeling toneel eigenlijk een beetje ra moeilijkheden was ge raakt door het inwilligen van vele verzoeken van bevriende verenigin gen. De eigen toneelgroep heeft een serie stukken gespeeld voor andere clubs en daarom heeft GTB besloten dit keer de tonelisten wat rust te gunnen en een beroep te doen op Schiedams Toneel. De meer dan driehonderd aanwezigen genoten zeer van het gebodene. Na afloop werd er gedanst op mu ziek van de heer C. Schilperoort en zijn vrienden. Deze contactavond is de laatste van dit seizoen. In okto ber wordt het elfjarig bestaan ge vierd, Op 17 mei vangen- de weke lijkse bndge-avonden in de kantine weer aan. Tevens staat er een kla ver jasconcours op het programma. De prijsuitreiking is gedurende de Pinksterdagen tijdens een gezellig samenzijn in de kantine. De vereniging legt een grote acti viteit aan de dag. binnenkort gaan de dames van de leden op excursie. Woensdag ging een groep van der tig leden naar de Nederlandse Ka- belfabnek in Delft. Het bedrijf werd daar bezichtigd met de omvangrijke laboratoria. De lunch werd gebruikt in „Het Prinsenhof" en in één der ontvangzalen van de NKF hebben de stadgenoten enkele films over dit grote bedrijf gezien o.a. een kabel- leggmg van een enorme hoogspan ningskabel. De technici van de GTB, die zó dikwijls moeten werken met de materialen van dit unieke be drijf. hebben een prettige en leer zame dag doorgebracht in de buur stad. de heer Van Daalen een mars en een jubileummars. Voorzitter De Bree overhandigde aan mevrouw Van Daalen een fraaie ruiker en de geliefde dirigent kreeg een prach tig album waarin talrijke foto's en programma's uit zijn zilveren loop baan bij Bravo waren gebundeld. Ontroerd dankte hij allen en hij had een extra woordje voor de ouders van zijn „jongens", omdat het hem steeds zulk een voldoening is geweest dat deze aanhang zulk een aandachtig gehoor vormde. Onder leiding van de nieuwe di rigent, de heer J. Krommenhoek, lid van Bravo, speelde het gezel schap daarna een koraal dat aan de heer Van Daalen werd opgedra gen. Staande zongen alle aanwezi gen deze koraal mee. Het laatste optreden van het or kest onder leiding van. de heer Van Daalen was weer opperbest. Het vlotte Voor Koningin en Vaderland van P. F. de Kort, minder dan bij de uitvoering in maart, en een pot pourri genaamd „Wiener Schnit zels" ook van De Kort, waarin alle zwierigheid van bekende Weense nummers was gebakken, vormden de hoogtepunten. Het vorige optre den van de jeugdige accordeonisten „Het Scala-duo" was zulk een suc ces geworden, dat het tweetal ook op dit jaarfeest weer een stortvloed van klanken uit hun trekpiano's kwam aanbieden. Als tweede groep gasten was cr de enthousiaste mu ziekvereniging van de CJMV uit Feyenoord. De meer dan dertig Rot terdammers speelden onder leiding van de heer And. Potuyt vele mo derne en trekkersliedjes. De gitaren en mandolines speelden Harmonica Jim, Falderie faldera (met mede werking van de aanwezigen) en „De Vrolijke Zwervers" deden speciaal hun best bij „Ik heb u lief. mijn Rotterdam". De dames droegen leu ke klederdracht naar een eigen ont werp vervaardigd. Ook dit zes en twintigste jaarfeest is weer in Irene een succes geworden. Zwara kwaliteit gebloemds WEEFSTOF i voor overgordijnen, in 1 vele detsin* en kleuren, 120 breed, van 4.50 per meier NU Hoogpolige wollen SMYRNA TAFELKLEDEN Panische dtuslni, 170 x 140. van 64.- NU Een beperkle partij HAARVELOURS en wollen WILTON KARPETTEN 2B5 x 200, vèr beneden de waarde, NU a BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN De door Wijkgemeente V van de Hervormde Gemeente georganiseer de bazaar op het Edisonplem is een succes geworden. Duizenden hebben de grote tent bezocht. De totale bru to opbrengst bedraagt 10.792,50. Voorzover de prijzen nog niet zijn afgehaald, is op de volgende num mers eon prijs gevallen: taart 496, 580 en 1436; jersey blouse 915; auto- step 44 (groene serie); autostep 31 (grijze serie); doopjurk 2834; baby cape 3426; radiotoestel 1961. Van de overige verlotingen en attracties zijn de prijswinnaars reeds bekend. De prijzen moeten vóór 1 juni a,s, afgehaald worden bij de heer P. Jongste, van Leeuwenhoeck- straat 1. Aangetekend: A. J. v, d. Berg 19 jr en H. Gordün 18 jr; P, L. Binne- kamp 22 jr en H. Mulder 20 jr; J. J. Clarjjs 30 jr en N. van Tol 25 jr; P. Duim 67 jr en M. J. van Rys- selberg 62 jr; P. J. 3. van Dijk 33 jr en A. Rodenburg 28 jr; M. H. van Dijke 25 jr en A. Waard 22 jr; A. van Eijk 28 jr en M. J, van Gooi 19 jr; G. de Groot 44 jr en N. Su- vaal 33 jr; M, van Haaften 22 jr en M, M. Burger 26 jr; M. J, de Heij 23 jr en L. C. Vendcloo 18 jr; P. H. Kling 22 jr en C. Meerbrug 27 jr; J. C. Osnabrugge 26 jr en C. E. van Rossen 21 jr; N. C. van der Pluijm 27 jr en J. Luijten 23 jr; G. Schenk 48 jr en J. Driesen 33 jr; B. P. Swan 23 jr en H. Lenos 21 jr; E. F, Uitte de Willige 41 jr en M. Baatsen 27 jr; P. v.d. Vüst 32 jr en P. van Pelt 28 jr; Th. J. Willebrand 62 jr en C. M. v. d. En de 55 jr; J. H. van Velzen 28 jr en 3. E. Horn- stra 25 jr; 3. H. Vendeloo 27 jr en A. de Regt 28 jr. Geboren: Robert tz.v. J. v. d. Lin den en P. Mïdavajne; EUy, d.v. S. Moerer en J. Hol?«man; Wiebren J. z.v. W, v. d. Meer en J. C. van Katwijk; Peter P., z.v. L. P. S. Gommers en A. H. L- Brouwer; Thomas A, M., z.v. C. P, de Vette en A. M. C. Sebel; Wilhelmina, cLv. A. P Nugteren en D. H. van Gent; Hendrika W., d.v. W. J. van Leeu wen en A. Boonstra; Beatrix J. M., d.v. J- W. G. Huihoven en J, A. M. Heij mans; Edward P. J., z.v. W. J. te Boekhorst en T. v. d. Wulp. Overleden: J. P. van Leeuwen 52 jr; W. F. Schuurman Hess 53 jr. Het Schiedamse Comité Auto- en Boottochten heeft gisteren de eerste irin van het zomerseizoen gemaakt. Zestig oudjes en minder-validen werd™ gistermorgen opgehaald door de leden van het comité en in een lanoe stoet van dertig auto's ging-het door de bol temidden naar het landaard „Groenéndaal" bij Heemstede, waar de lunch is gebruikt. Het heerlijke weer verlokte de deelnemers om eens lekker in het sonnetje te zitten onder de prachtige grote bomen van het landgoed, zoals men op de foto kan zienNatuurlijk was mej. Truus Keizer aanwezig om de tochtgenoten nog ioat meer op te monteren met haar viano-muziek. Ook aan de Keu kenhof hoe kan het anders) is een bezoek gebracht en op de teruglueg zijn Scheveningen en het Westland nog even aangedaan. Gistermiddag heeft de heer H. 3. Scheffers, directeur van de N.V. Gebr. H. J. Scheffers, fabriek voor koper-, aluminium- en roestvrij- staalwerken, de eerste van de totaai 92 palen geslagen die het nieuwe pand van de N.V. aan de Jan van Riebeeckweg in het nieuwe indus trie-terrein ten westen van de Schie zullen, schragen. Voor hij deze han deling kon verrichten moest eerst een hinderlijk nieuwsgierige koe worden, verdreven! Het industrie terrein was dan_ ook niet zo lang geleden ndg weiland. Gehoopt wordt dat de oude fir ma. die lange tijd aan de Westvest gevestigd is geweest en thans ook weer geruime tyd aan de Noordvest zetelt, nog tegen het einde van dit jaar de nieuwe fa briek zal kunnen betrekken. Architect P, "Vreeswijk uit Rot terdam ontwierp een fabriekspand Mdziertentie IM.) Singei 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Voor de feestelijke viering van be vrijdingsdag op 5 mei is er door de Ver. Nationale Feest- en Gedenk dagen weer een aardig programma opgesteld, waarbij vooral de jeugd goed aan de trekken komt. De vlaggen gaan natuurlijk 's mor gens vroeg al uit en daarop volgt om 9 uur de muzikale rondwande ling van het Schiedamse Politie Mu ziekgezelschap door het centrum der stad. Ook zal de stadsbeiaardier, de heer F. Timmermans een concert ge ven op het carillon van de Grote Kerk. Het kinderfeest begint om 10 uur meld op het Rozenburgerplein, het Fabri-plein en dr. Wibautplein, het Van 't Hoffplein en de Parallelweg en met de muziek voorop gaat het naar de pleinen. Ilct vocaal- cn Instrumentaal con cert begint om 8 uur in de Plantage. Een groot koor. samengesteld uit le den van „Bel Canto", .het Westen", de dames van Wilton-Fijenoord. van „Excelsior" en het Schiedams Man nenkoor, zingt met begeleiding van „Oefening Baart Kunst" en onder leiding van dirigent Dick Koster fragmenten uit opera en operette. Een bevrydingsbal, aansluitend op met een gevelbreedte van 52 meter en een diepte van ongeveer 80 meter.. De totale bedrijfsruimte wordx 4500 m2, waarvan echter voorlopig 2900 m2 wordt afgewerkt. In het in moderne lijn opgetrokken voorpand komen op de verdieping het kantoor, de cantine en derge lijke ruimten terwijl daarachter, haaks er op geplaatst, drie hallen komen van een sterke constructie. 150.000 kg staal is hierin verwerkt. Aan deze dak-constructie komen twee kranen van 2 ton en twee van tien ton te hangen. r Voor hetbedrijf, dat in rtrime mate naar het buitenland' levert, betekent het nieuwe gebouw, dat door de fa. Kuypers te Schiedam wordt opgetrokken -een uitbreiding. Het huidige aantal van 75 werk nemers, zal dan ook worden uit gebreid in de toekomst. Het is 'n belangrijke Duitse film, waarin een interessant probleem op eerlijke en moedige wijze benaderd wordt. „Mensen zoals jy en. ik" speelt zich af aan de kronkelige frontlijn tussen Joegoslaafse partisanen en Duitse bezettingstroepenHet probleem is het innerlijke conflict dat een Duitse hoofdverpleegster te verwerken heeft, ats ze door de vrijheids strijders ontvoerd wordt en de opdracht krijgt hun gewonden te gaan. verzorgen. Helmut Kautner, die o.m. door Der Apfel ist ab" de aandacht heeft getrokken, is de regisseur van deze sterke en aangrijpende film, die ook zonder de interessante probleemstelling zelf reeds door haar gave, half-documentaire makelij een krachtig en voortdurend boeiend werk is geworden. „Die letzte Brücke" wordt vertoond in Passage. Als Duitse beschouwt de jonge vrouw Helga, een sterke rol van Maria ScheH, ook de geëiste medi sche hulp aan de Joegosiaven als verraad jegens haar land. Hoewel ze politiek niet geïnteresseerd lijkt, is zij te lang in de Duitse mentale sfeer opgevoed, om de partisanen aanvankelijk als vrijheidsstrijders te aanvaarden. Ze doet enkele vluchtpogingen, maar langzamerhand wordt bet haar toch duidelijk dat haar i*oe- ping als verpleegster zij promo veert hier zelfs tot dokteres 'geen onderscheid mag maken tussen vriend en vijand. Bovendien kamt zij als gevoelige natuur sterk on der de indruk van het leed en de ontberingen, die deze haveloze strijdgroepen moeten doorstaan. Zij ziet ook met eigen ogen aan wat voor een terreur- de burgerbevol king yan de zijde der bezetting blootgesteld is. Toch laat Kautner een gemakkelijke bekering van de Duitse achterwege. Haar werk wordt geapprecieerd door de Joegosiaven, maar zij blijft toch steeds het vreemde, eenzame individu in deze collectiviteit van onverschrokken resistance. Zeer ra de Plantage. Het kinderkoor het concert, is het sluitstuk van de ..Lenteklanken" verzorgt onder lei ding van dingente mevr. K. Ver- li ocif-Torn een programma van kin- der- en speelliedjes. Daarna Komt het Nieuw Ned, Jeugdtoneel o.l.v. Cruys Voorbergh met „Het eigen wijze haasje", een plezierig stuk spe ciaal voor de jeugd geschreven en dat zeker in de smaak zal vallen. De pleinfeesten beginnen om 3 uur op de Maasboulevard, de Boshoek, de Boerhavelaan en de Parallelweg Een half uur te voren wordt verza- De eerste teams van DWS komen zondag m het veld, van Wilton Fijenóord zijn de districtsteams vrij. aangezien zó nog maar één wedstrijd moeten spelen. Het Ie damesteam van DwS gaat naar Den Haag om de strijd aan te bin den tegen koploper Turnlust. dat aan de kop prijkt met 21 punten uit 12 wedstrijden. Het zal voor de Schiedamse dames wel geen over winning worden. Het eerste herenelftal van DWS krijgt zondag aan de Oudedijk be zoek van Animo uit Den Haag. Afgelopen zondag hebben onze stadgenoten met een nederiaag ge noegen moeten nemen en wij voor spellen dit voor a-s. zondag weer. Wint Operatie '55 zondag de laatste wedstrijd, waar wij vast op rekenen dan kunnen zu zich kampioen noe men in de derde klasse, waarin beide Schiedamse teams, waren in gedeeld. De stand in deze districts 2e klasse heren is als volgt. 13 12 0 1 24 13 11 0 2 22 13 8 0 5 16 12 7 0 5 14 13 4 1 8 9 11 2 1 8 5 12 2 1 9 5 11 0 3 8 3 Operatie '55 Wilton-F, Animo DWS AHC '28 CWF SOS Schutters Heren 2 van DWS krijgt zondag bezoek van Animo 2; wordt deze wedstrijd verloren, dan is er voor de Schiedammers mets meer te redden en zullen zij het volgend seizoen in de afdeüngs-klasse moe ten uitkomen. Animo 2 staat als 2e op de ranglijst, dus ziet het er voor onze stadgenoten somber uit. De seniorteams zowel van DWS als van Wilton zijn vrij. In de jeugdafdeling moeten de jun. meis jes van DWS kunnen winnen van de Schutters; de jun. meisjes van Wilton zullen het tegen Actief met gemakkelijk krijgen. De jun. jon gens van Wilton gaan naar de Schutters en DWS speelt thuis te gen Dynamo. viering ra de Plantage, Een bevrijdingsfeest wordt geor ganiseerd door het Veteranen Le gioen Nederland in Musis Sacrum, aanvang 7.30 uur. De Ver. Nederlands Fabrikaat begint in samenwerking met het ministerie van Econ. Zaken voor lichting te geven aan de school jeugd over het vakmanschap in de verschillende takken van de Neder landse industrie. Dit om de onge motiveerde voorkeur voor het buitenlandse produkt te doen ver minderen. Een aantal reizende schoolten- toonstellingen wordt samengesteld, waarvan, de eerste, „Nederlands vakmanschap in de metaalindus trie" gereed is gekomen. Vanaf dinsdag 8 mei staat zij. onder aus piciën van het gemeentebestuur op gesteld in het Schiedamse Stede lijk Museum. Zij zal door de school jongens in klasse-verband warden bezocht, Artsendienst op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L. H. Geerdes, Veenlant- straat 2. tel. 68357: J. van Buren, Buys Ballotstraat 72 tel. 60661 en W. H. F. Meijer. Swammerdam- singel 43. tel. 69695. Geopend is apotheek Gouka i Co., Groen elaan 127. die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. De vierde ronde om bet persoon lijk schaakkampioenschap van Schiedam kenmerkte zich vooral door strijd om de onderste plaats te verlaten. Wat de hoofdklasse be treft: V. d. Starre en Bijloo. elk met Va punt uit drie partijen, heb ben zich goed geweerd tegen reap. Leerentveld en Reitsma, V. d. Star re kwam met Leerentveld remise overeen. De partij van Bijloo, die in een gewonnen stelling blunderde, en Reitsma werd afgebroken. Noordegraaf ging met twee to rens en drie pionnen het eindspel in tegen Piek, die over een toren en vijf pionnen beschikte. Het kleine voordeel van Noordegraaf bleek be slissend voor zijn winst te zijn. Groen Sr. bereikte in zijn duel r?et W. de Bruin een gewonnen stelling en wikkelde goed af. De Bruin liet zich echter pat zetten en snoepte Groen Sr. daarmede een kostbaar puntje af. De grootste belangstelling ging echter uit naar de partij tussen v. Eden cn not. Meijer. Welnu, er kwam een verrassende uitslag. Met een correct paardoffer wist v. Eden. de partij in zijn voordeel te beëin digen. Als Reitsma zijn afgebroken par tij wint, dan is de stand in de hoofdklasse na vier ronden: 1, 2 en 3 V. Eden, not. Meijer en Reitsema 3 p.; 4 Leerentveld p.; 5 en 6 Noordegraaf en Piek 2 p.; 7 en 8 W. de Bruin en Groen Sr. 114 p.; 9 V. d. Starre 1 p-: 10 Bijloo 14 p- De uitslagen in de eerste klasse A waren; SlagmolenV. Etten VaYz, Winkelman V. d,Velde 01 V Beekum, Marks 0—1, Paap—V, d. Heijde 10. Penning—Planken 1—9. Aan de kop gaan hier 1 Marks 4 p.; 2 Penniv' 314 p.; 3 en 4 Paap en V. d. Velde 3 p. Uitslagen eerste klasse B: Koster Groen Jr. 10, VisserImmer zeel 1—0. A. de BruinV. d. Berg 10. SteenhouwerV. d. Meer 1—9. V. TolKoogje 01. Stand aan de kop 1 en 2 A. de Bruin en Visser 4 p.; 3 Steenhouwer 3 p.; 4 Koster 2% p. Resultaten tweede klasse; Tindal Bronneman 1—0; Den Hartog— ROTTERDAM Op de hoek van de Goudsesingel en de Willem Schümannstraat is gistermiddag de negenjarige Eliza beth de Hoog uit de Carel van Nie- veltstraat met haar fiets onder een vrachtauto geraakt. Met een hersen schudding en een gebroken dijbeen moest het meisje in hgt Bergwegzie kenhuis worden opgenomen. J. Groeneweg 0—1; Bergman Roodenburg o—I, Deijl—V. Tole do 10. Stand; 1 Roodenburg 3 p. ezr een afgebr. partij; 2 Reijl 3 p.; 3 en 4 Bergman en J. Groeneweg 2Va p. De eerstvolgende ronde wordt ge speeld op vrijdag 11 mei a.s. Na 2 weken rust komt ook Her- mes-D.V.S. weer eens binnen de lijnen en wei aan de Damlaan tegen Longa uit Tilburg. Om de eerste 5 te bereiken hebben de blauw-witten nog 2 punten en dit betekent dus. dat als Hermes a.s. zondag van Longa wint, de promotie naar de nieuw te vormen .eerste divisie een. feit is. Hermes begint de eindspurt dus tegen Longa en nu moet ons direct van het hart, dat Hermes terdege moet oppassen voor de Tilburgers. Longa strijd voor zijn laatste kans voor de eerste divisie cn zal alles in het werk stellen om van zijn kansje een kans te maken. De uitwedstrijd verloor Hermes destijds met 2-0, zo dat alle redenen voor Hermes aan wezig zijn, de zaken energiek aan te pakken. De wedstrijd begint om 2 uur en wordt geleid door de Heer H. Boer uit Enschede. Van de reserve elftallen komt al leen het derde binnen de lijnen. Om 10 uur speelt dit elftal aan de Dam laan tegen Feyenoord 3. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irenes 10 en 4 uur ds, i,. Brasser (Voorthuizen). Ned. Frot. bond. Westvest 92: 10450 uur as. H. W. Meihuizen (Den Haag), Evang, Luth. kerk, 10 uur ds. W F. Jcnse (Apeldoorn) Oud-Kath. Kerk, 'Dam 28, 10.15 hoogmis. Chr. Gereh kerk. Kerkgebouw Wa~ rande/B.K,-laan: 10 ert 3 uur da, A. Zwiep, Chr. Geref. gemeente. Volksgebouw TulnJaan: 10 en 4 uur ds. M. J. Mid delkoop. Oud.Geref, kerk. Jeugdhuis Lange Haven 07: 10 cn 5 uur dienst. Baptistengcmecnte, kerkgeb, Broers- vest 53: 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur heiligmgssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst Gerrit Verboonstraet; 6.30 uur openluehtsa- menkomsb o.l.v. majoor en mevr. J. H. Drentje„ Ned. - Herv. gem. Grote kerk: 10 u. ds. J. Gras, H; Doop en 5 u. ds. Goudswaard (IJsselmonde) Nieuwe kerk: 20 u. ds. H. W. Hem mes en 5 u. ds. C. M. J. Winter (Hillegersberg), Opendeurdlenst. Weslerkerk: 9 en 10.30 u ds. A. Hoffman en 5 u. ds. J. G. Jansen. Vredeskerk: 9 en 10.45 u. dr. L, J. Cazemier en 7 u. ds, J, Gras. suggestief ook heeft de regie de beklemming van deze bloedige gue rilla uitgebeeld in indrukwekken de beelden, waarbij de prachtige, woeste natuur en zeer sterke ef fecten, door loutere stilte teweegge bracht, een heel belangrijke rol spelen. Geen Joegoslavische filmer zou Kautner ook de realistische be handeling van het massale figuran- tenleger verbeterd, hebben. Dit i s Joegoslavië en dit zijn Joegoslavi sche mensen. Helga gaat beseffen wat haar taak is en wat menselijkheid bete kent; dat inzicht wordt haar bijge bracht door de verschrikkingen om haar heen en door haar grote een zaamheid. Aan het slot van de film staat ze wederom op can brug dit mo tief _vvordi driemaal in de geschie denis geaccentueerd tot het sym bool van haar positie aan de ene kant haar landgenoten, aan de andere zijde de partisanen, die dringend om anti-tyfus vaccine ver legen zitten. Het vuren wordt ge staakt. Helga loop de brug af en reikt de tas met medicamenten over aan de partisanen. Dar, keert ze terug naar de Duitse kant, omdat ze voelt dat haar taak afgesloten is. Midden op deze „iaaste brug'' valt ze neer. getroffen door een kogel... ven welke partij? O 5' OIOUX In ,.De laatste der Sioux" kan men zien. dat er toch ook wel sympathie ke Indianen waren jn het wilde, on geciviliseerde Noord-Amenka. Dat hun strijd om het bestaan tegen de blanke troepen, er» vooral ook tegen enkele mets ontziende gelukzoekers een dankbaar onderwerp is geweest voor de makers spreekt wel vanzelf. En zo kan men dan ook in deze. door George Sherman geregisseerde strijd, de fraai uitgedoste soldaten en de voor hen niet onderdoende India nen weer stoer van hun snelle paar den zien tuimelen, en precies zoals in iedere goede Indianenfilm kan men ook bij dit in technicolor opgeno men produkt zijn hart ophalen san de stoutmoedige staaltjes der strij ders, aan spannende tweegevechten, aan de bekoorlijkheden van de ge liefde van het opperhoofd, en vooral ook aan de ernst, waarmee aile me despelers en dat zijn er weer heel wat zich van hun taak kwijten. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 8 12.30 uur en 2—5 uur; Bruine pantalon en 1 paar sloffen: rijwielzijtassen; portemormaie met inhoud. Te bevragen bij de vinders: Rozenkrans in étui. Lagerwaard, Kortlandstraat 4; 4-kleurenpotlood, A. Lussenburg, Boerhavelaan 42 b: rozenkians, C. Geeratz, v. Esveld- straat 22; kastsleutel, W. Ham, Noordeinde 17, Kethel; balpen, L. Jansen, Rotterdamsedijk 411 b; por- temonnaie met inhoud, A. W. Prins, Parallelweg 158; damesparapluie. A. Bierhuizen, Prof. Kamerlmgh Ön- neslaan 79 b; aktetas met inhoud, A. Verhoef, Stationsstraat 27 b zeildoe ken tas, J. Prein, Talmalaan 55; por- temonnaie, H. v. Geer, Seringenhof 8. Kethel; hoofddoek, v. d. Spek, Beierlandsestraat 24 b; 1 p. heren glacé's, J. v. Pelt, Ouddorpsestraat 2o a; 1 glacé herenhandschoen (r.), Löke, Pernissestraat 12; zwembroek, washandje cn zeen, Boele. Jan Steen stra at 11; poppen muts, H. Nonner. Rotterdamsedijk 201 c; bei^e hals doek, W. Bun te, Simon Stevinstraat 3 a; balletschoentje, B. Bergveld, Rotterdamsedijk 417; groene kinder- want <r.}, P. Friedrich. P. Potter straat 10 .b; zwarte lederen dames handschoen (r.), C. Jansen, Fr. Ha- verschmidtlaan 60: gele wollen shawl, E. Zijlstra, Broersvest 95 c; broodblikje, Loke, Pernissestraat .12; ijzeren trekhaak, J. Stevens. IJssel- mondestraat 58a; bedrag aan geld, A. Gille. Wilhelminaplein 2; bloedkora len ketting, W. v. d. Bogert, Viaar- dingerdijk 50 (r.-k kerkhof); gou den ring, v. Dijk, Hoogstraat 119.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1