Stijging der consumptie met 2,7 pet. per hoofd in 1956 Veel instemming met Deltawet mei; een PORGY mi Onlusten in Marrakesj: 40 mensen vermoord Toen £sso a verstopping II IP Vreemdelingenlegioen te hulp geroepen CENTRAAL PLANBUREAU VERWACHT: Werkloosheid r\ sal dalen tot 45.000 Geef de strijd niet op tegen Pan American wil vliegtarief verlagen IN TWEEDE KAM Vraag: Gekozen oplossing inderdaad de beste?" Koleninduslrie in Engeland lijdt groot verlies niet beschoten Gaat Frankrijk een atoombom maken? DU^BOSE en HEYWARD board Nieuwe plannen voor reclame televisie Hogere Amerikaanse defensiebegroting ESSO EXTRA Willem Pijper-fonds zoekt brieven 5:1" hl Lil* i m SS 1st ¥4- K'Ir r %4 air W' pi a f'S II pp s Vrijdag 4 mei 1956 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Volgens de ra mingen tan het Centraal Planbureau zal het volume van de particuliere consumptie van 1955 op 3956 met 3,9% sty gen, of wel met 2.7% per hoofd van de bevolking. Het plan bureau verwacht voorts een geringe stijging van de overheidsuitgaven, investeringen ten bedrage van meer dan 6 miljoen' gulden en van byna 7 miljoen gulden als men de bruto- overheidsinvesteringen er bij telt, een stijging van de produktie met 3,5% en van de produktiviteit met Aldus blijkt uit het Centraal Eco nomisch Plan 1956 dat zojuist gepu bliceerd is en dat een beschrijving geeft van de economische ontwik keling in het afgelopen jaar en van de perspectieven voo»- het lopende, gelijk ook in voorafgaande jaren werd gegeven. Het planbureau verwacht een toe name van de werkgelegenheid, een daling van de gemiddelde werkloos heid van 53.000 personen in 1955 tot 45,000 personen in 1956. Het prijspeil Advertentie LM.) PIT IS de manier om verstopping te ovenvinnen: Drink 's morgens vroeg en *s avonds voor het naar bed gaan een glas water en ga op een vast uur van de dag naar het tollet. Neem eerst een week elke avond twee Carters pilletjes - 2e week: elke avond één - 3e week;om de andere avond één. Daarna niets meer. Want Carters Leverpilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig is om het voed sel beter te verteren en de darmen t6 ontlasten: ze maken bovendien dat de Ingewanden daarna op eigen kracht regelmatig blijven werken. &a Zó helpen Carters Leverptlletjes u hele maal van hardlijvigheid af.uis een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, oveitermoeidheid of gebrek aan beweging toch nog eens verstopt raken, dan zijn een paar Carters pilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Vraag naar CARTERS LEVERPILLETJES - f 14» per flacon. van de consumptie zal volgens het Centraal Economisch Plan 1956 met 1% stijgen. Voor het totaal der bin nenlandse bestedingen wordt deze stijging op 1,5% geraamd, zodat de stabiliteit van het prijsniveau karak teristiek is voor dc te verwachten ontwikkeling. Dit alles geeft, zo wordt dpgemerkt, alleszins reden lot tevredenheid. Het Centraal Economisch Plan 1956 bevat de verwachting, dat met ou derdoms verzeker mg en huurver hoging een loonstijging van 7% ge paard zal gaan. In het plan wordt dc toeneming van het volume van dc goederen- uitvoer op 7,5% geraamd. De toe name van de goederen invoer schat men* op 7%. Volgens deze ramingen zal er in 1956 een overschot op de lopende rekening van de betalings balans zijn van 350 miljoen gulden Al acht men de huidige deviezen reserve van voldoende omvang m het algemeen, een geringe aanvul- 1 ling wordt gewenst genoemd. In de berekeningen omtrent de consumptie is verdisconteerd ecu i veronderstelde loonstijging van 5% i en een verbetering van de sccun- - daire arbeidsvoorwaarden, uitgezon- derd verlenging van de vakantie. Ook is rekening gehouden met enig i effect van bcdrijftaksgewijze loon- J differentiatie. j WONING /NP W/SN. ART. IPS4 —TOO ONT'. SPANNING ram Deze grafiek toont duidelijk aan, dat het Centraal Planbureau de grootste toeneming van het ver bruik verwacht voor kleding en andere textiel-goederen. Daarop volgen de huishoudelijke maren en artikelen voor woninginrich ting. Daarna pas komt een stij ging van uitgaven voor ontspan ning en tenslotte een vrij ge ringe toeneming van het ver bruik van levensmiddelen. NEW YORK. De Pan Ameri can World Airways heeft een nieuw verlaagd tarief voorgesteld voor overzeese vluchten, dat 100 dollar lager zal zijn dan het geldende ta rief voor een* retourbiljet voor een vlucht lussen New York en Parijs. Het voorgestelde tarief zou 15 a 20 procent lager zijn dan het huidige tarief in de toeristenklasse en 40 a 50 procent lager dan het eerste klasse-tarief. DEN HAAG. Vrijwel algemeen is de instemming met de hoofdstrek king van het ontwerp Deltawet in het heden verschenen voorlopig ver slag van de Tweede Kamer. Tal van details omtrent de uitvoering van de plannen en allerlei vraagstukken, welke daar indirect mee samenhan gen. zjjn beknopt behandeld. De commissie van voorbereiding beveelt eenstemmig een vaste commissie uit de Kamer aan voor geregeld overleg met de regering over het Deltaplan. Bij het afdelingsonderzoek en in de commissie van voorbereiding bleek de algemene overtuiging, dat alles, wat in het menselijke vermogen ligt, gedaan moet worden om herhaling van een ramp als in 1953 te voor komen. De voortvarendheid van de regering en het snelle werk van de Deltacommissie waardeert men zeer. Terecht is gekozen voor afsluiting van dc zee-armen boven verhoging en versterking van de bestaande hoogwaterkeringen vindt men. Men twijfelt er niet aan of het Neder landse volk zal bereid zijn zich of fers voor de gigantische werken te getroosten. Verscheidene leden achten het plan uitermate technisch, waarover slechts bij uitstek deskundigen een gefun- Vervolg van pag- I Wij doelen nog niet eens zozeer op degenen, die in. de oorlogsjaren ge faald hebbenhet gaat meer nog om de zei [gen oegzam en, degenen die zo'n brave afkeer hebben van de „po litiek" en zich zo geprikkeld voelen door de aanwezigheid van lieden, die hen uit hun burgermansrust willen opschrikken. Geestelijke vrijheid, de heerschap pij van het recht, het zijn geen na tuurlijke gaven zoals regenval en zonneschijn. Ze zijn moeizaam ver kregen en dienen met zorg en tege lijk met kracht behoed en bewaard tc worden. Niets is gevaarlijker dan onverschilligheid of uit onwetendheid of zelfoverschatting voortkomende weifeling. Oorlog en bevrijding heb ben dat ten koste van een zee van leed en bloed op de duidelijkste wijze in het licht gesteld. Hierin ligt ook de zin van de vijfde mei: de steeds terugkerende verma ning dat er iets is om met heel het hait te bestrijden en iets anders om met heel het hart voor te vechten. Dit is geen zaak voor een snipperdag; het is een zaak, waard om er een schone meidag vol en gans aan te w ijdea. deerd oordeel kunnen uitspreken. Dankbaar voor de uitvoerige gege vens zou men toch nog gaarne een duidelijke uiteenzetting door de re gering zien, waarom zij het thans voorgestelde het beste acht, mede met het oog op de verhoging der vei ligheid en de technische uitvoerbaar heid. Enkele leden waren niet over tuigd, dat de gedane keus de beste is. Zij zyn van mening, dat als dijk verhoging langs Waterweg en Wes- terschelde voldoende is, dat zulks ook zo zou kunnen zijn aan de Oos terschei de. Men kent de ernstige be zwaren daartegen, maar acht het de vraag of ze afdoende zijn, nu ze niet voor dc Westerschelde en de Water weg schijnen te gelden. Men meent voorts, clat door dijkverhoging in kortere tijd groter veiligheid en be houd van de schaal- en schelpdieren- cultures zou kunnen worden bereikt, Een ander lid vond het bedenke lijk, dat de regering uitsluitend is afgegaan op de adviezen van de Deltacommissie, zonder andere des kundigen te toetsen. Naar zijn me ning zal het Deltaplan ui de eerste tientallen jaren met de veiligheid en de zoetwatervoorziening verzekeren en het zal eerder twintig dan t vee miljard gulden kosten. De verstrekte gegevens over de kanalisatie van Rijn, Lek en IJsscl, de bestrijdings- methode tegen verzilting en de voor genomen volgorde der Deltawerken acht dit lid onbevredigend. Hij vraagt een contra-rapport, waarin zeer veel andere leden geen enkel heil zien. Een dergelijk tweede onderzoek zou tot zeer grote vertragingen aanlei ding geven en daarom reeds met verantwoord zijn. Naar mening van vele Kamer leden zijn dc voorgestelde werken niet de enige oplossing, maar uit vciligheidsoogpunt wel de beste Men realiseert zich. dat de regering op dit ogenblik slechts een prin cipiële beslissing van de Kamers vraagt. Vele onderdelen van de uit te voeren werken zijn nog niet be kend. Naast geregeld overleg tus sen regering cn Kamer acht men inschakeling bij het overleg van be langhebbende openbare en maat schappelijke organen feeds in een vroeg stadium wenselijk. Naar ana logie van de Zuiderzeeraad denkt men hierbij aan een breed samen te stellen Deltaraad- LONDEN De Engelse kolen- industrie heeft in het afgelopen boekjaar het grootste verlies ge leden sedert zij tien jaar geleden werd genationaliseerd, In totaal bc-, loopt het verlies 36,6 miljoen pond sterling. Het zo juist geëindigde boekjaar braelit een verlies van 19,6 miljoen pond sterling. Volgens de Nationale Kolenraad is dit resultaat veroorzaakt door de zeer grote invoer van dure kolen, welke nodig werd door een aantal stakingen. Een hoeveelheid van 11,6 miljoen ton ingevoerde kolen moest tegen de prijs van binnenlandse kolen verkocht worden, hetgeen een ver lies van 27,8 miljoen pond sterling opleverde. Om aan bestaande con tracten te voldoen moest Engeland bovendien 11.7 miljoen ton eigén kolen uitvoeren. DEN HAAG Naar aanleiding van berichten over een beschieting van het vissersvaartuig „Harlingep 25" door een straaljager is een on derzoek ingesteld. Daarbij is geble ken, dat een Gloster Meteor van de vliegbasis Leeuwarden in de zoge naamde gevarenzone op het IJsel- meer zijn mitrailleurs heeft leegge schoten. De „Harlingen 25" bevond zich niet in deze gevarenzone, doch wel dicht in de buurt ervan. Dicht bij het schip zyn patroon hulzen neergekomen en dat ging, evenals het suizen van de kogels, met een fluitend geluid gepaard, waarna waterfonteintjes opspoten. Dat de schipper het idee kreeg, dat hij beschoten werd, berustte, vol gens het onderzoek voor een groot deel op suggestie. PARIJS Volgens ..France Soir" is een speciale commissie van de Franse Senaat tot de slotsom ge komen, dat Frankrijk in minder dan vier jaar een atoombom kan ver vaardigen, De kosten bedragen onge veer een miljard gulden. Deze zou den uit de defensiebegroting kunnen worden bestreden. Het Franse Kabinet zal in de ko- i mende 43 uur beslissen, of Frank- i rijk al dan niet tot het maken van een bom zal overgaan. HET was Iaat in de middag. Serena Robbins kwam de binnenplaats op, bleef staan voor de deur van Porgy en klopte vinnig op het verweerde paneel. De deur werd geopend door een vrouw. De bezoekster keek langs haar heen en wendde zich regel recht tot Porgy die in de kamer zat. ,,'k 'eb goed nieuws," kondigde zij aan ,,'k ben bij m'n eige blanke weze prate over Peter; en zij 'ebbe 'n vriend die is avekaat, en die kan 'm d'ruit krijge. Ik zei ze motte 'm naar jou sture om erover te prate, want je kan zo goed je woord doen als je met blan ke praat". Toen zij haar bood schap had afgeleverd keerde Serena de vrouw die zwijgend in de deuropening was blijven staan de monstratief dc rug toe cn met een air of zij had uit te ma ken wat er al of niet deugde in de men selijke verhoudin gen, stapte zij naar haar hoek van het pleintje. Aan de overzijde van het straatje stond een omvang rijke cn hevig trans- otrerende Maria over haar fornuis gebogen in een hoek achterin haar eethuisje. Aan de kleine tafeltjes zaten verscheidene negers aan hun vroege avondeten, druk"lachend en pra tend. „Jullie 'eb maat wat 'n knappe blan ke griete 'icr in de stad", lysde een sïan. ke jonge kleurling1). Hij was keurig aan gedaan in hemels blauw met van bo ven wijde en van on deren nauw toelo pende broek, korte gele slobkousen en midden op zijn scharlakenrode clas prijkte een enorm hoefijzer van na- maakdiamant. „Moet je die Spor. tin' Life-) hore!", zei I een zwarte lummel van een neger vol -v bewondering. „Assie niet naar dc dobbelstene kijkt, waagt ie altijd 'n ogie an de vrouwe." Heel het vertrek dreunde van Maria's zware stap toen zij het vertrek doorliep en met gekruiste armen bleef staan voor haar poes mooie gast en nijdig op hem neer keek. De man keek op, om zijn ogen onmiddellijk weer neer te slaan en schoof, niet op zijn ge mak, heen en weer op zijn stoeL „Nikker!" beet zij hem tenslotte toe en die uitbarsting trof hem zo dat hij bijna naast zijn stoel terecht kwam. ,,'k Zit tc prakkizere of 'k je niet beter fatsoendelijk kon af~ make, nou. met je trawante om je heen; of da 'k et an de blanke 'eren zal overlate om je over een poosie op te 'angc." „Kom nou, ouwe dame, praat nou niet als die ouderwetse petro- leummkkers die nooit *s 'ebbe kun ne profitére. Wel, bij ons in New York, waar 'k 'eb gewerkt in 'et 'otcibg Maar verder kwam hij met. „Noe Yo'k," schreeuwde ze. ,.'eb 't hart niet dat je gaat Noe Yo'ken 'icr in de stad. As 't aan mij lag ging ik na die Noe Yo'k boot en pakte elke God verge te nikker die de loopplank af zou komme met 'n Jozcfjas 3) an z'n lijf en een glazc koplamp op z'n boezem „Vrind e met jou?" en de diepste verachting klonk in haar stem. ,,'t Zou kenne gebeure dat 'k op zekere dag met 'n ratelslang naar bed ging cn as 't zover is mag jij meteen in bed komme. Maar 't is je geraje om tot zolang je op gedirkte karkas in Noe Yo'k te 'ouwe, tot de duivel klaar is om 't te komme 'ale!" Plotseling verdween de toorn uit haar ogen en haar gezicht werd heel ernstig. Ze boog zich voor over en sprak hem. heel rustig recht in het gezicht. „In Godsnaam, 'ou dat soort praatjes voor je bij die jonges 'ier. In deze streek hebbe ze nog nooit 'n zwarte zien lynch e. Deze nik kers kenne de blanke, en die kenne de nikkers. In Godsnaam, blijf met je mond van blanke dames af. D'r zijn d'r genog van je eige kleur om over te prate 'ou je daaran, dan krijg ie ook geen moeilijkede." Terwijl Maria bezig was haar gast een schrobbering toe te dienen rumoerde hei op de binnenplaats van de veelkleurige geluiden welke de avonddrukte met zich brengt. Nu nam het lawaai geleidelijk af, scheen geheel te verstillen. Allen wisten wat dat betekende. Er was een blanke binnengekomen. Het be schermende gordijn der zwijgzaam heid dat de neger voor zijn leven schuift zodra de Blanke daarin bin nendringt, hing bijna tastbaar in de lucht. Niemand scheen de bezoe ker op te merken. Iedereen had het ineens erg druk met zijn eigen be- bu z'n lurve om de katvis met 'm tc voere eer ie 'n voet zette op fatsoendelijke grond! Jewel; 'k 'eb m'n buik vol van die Noe Yo'k praatjes, 't Eerste dad ie nikkers vergete is daze nikkers zijn. En dan komme ze naar de fatsoendelijke, ver van de grote stad levende mensen hier en stoppe ze vol met praatjes die alleen maar geld brenge in de zak van de begrafenis ondernemer." Buiten adem besloot zij haar aanklacht door een vuist ter grootte van een ham met zo grote kracht op de tafel te doen neerkomen dat haar slachtoffer van zijn stoel opsprong en een ver zoenende hand uitstak. „Da-s dik in orde, tante. Late jij en ik vriende zijn." (Advertentie l.M.) MARRAKESJ. De mensenslachting in de Marokkaanse stad Marrakesj heeft ook gisteren voortgeduurd. Tierende j benden, gewapend met messen en ijzeren staven, trokken door de stad op zoek naar aanhangers van de onlangs overleden sultan El Glawi. In totaal zijn thans veertig mensen op de I gruwelijkste manier vermoord. De Marokkaanse autoriteiten riepen gistermiddag het Franse vreemdelingenlegioen tc hulp om een einde te maken aan de moordpartijen. Gisteravond is de rust geleidelijk teruggekeerd. Dc vice-premier cn het hoofd van t Ben Jocssof heeft hen opgedragen dc Marokkaanse Veiligheidsdienstde krachtigste maatregelen te nemen 1 zijrt naai' de stad vcrtiokken. Sultan S om de orde te herstellen en de schul- f Advertentie i.JH.) Koop Glorie en ,:ne me, deze louke plas je sprookjesfiguren eaal voor vaatwas, wol en zijde EMKALINE-id digen op tc sporen. De moordpartij begon toen een aantal Arabieren de auto aanhield waarmee twee vroegere medewer kers van de overleden pasja de stad verlieten. De twee mannen werden doodgestoken en hun lijken ver brand, Inmiddels groeide de moord zuchtige bende aan tot een duizend tal personen, aangevoerd door gil lende Arabieren. Vele slachtoffers werden gemar teld en levend verbrand. Een groot aantal huizen werd geplunderd en ui brand gestoken- Gisteren sloegen de onlusten ook over naar enkele andere plaatsen. Zestig kilometer ten zuiden van Marrakesj werd een vroegere aanhanger van El Glawi vermoord. In een andere plaats werd een woning in brand gestoken. De politie m Marrakesj kreeg gis termot genopdi acht elke terrorist neer te schieten, maar er is geen enkel bericht binnengekomen dat zy het vuur heeft geopend. Later stuurden de Maiokkaanse autoritei ten inheemse troepen cn gendarmes om de orde te herstellen. Franse gendarmes stonden op de grens van dc Arabische cn Europese wijken machteloos toe te zien. Vo rige week waren alle bevoegdheden tot het handhaven van de orde aan de Marokkanen overgedragen. Zij verhinderden slechts dat dc terreur- benden ook de Europese wijken bin nendrongen. In Parijs hebben drie parlements leden aangedrongen op een debat over de massamoord in de Nationale Vergadering. DEN HAAG Het vooroverleg tussen het ministerie van Land bouw. het Produktschap voor Aard appelen cn het Landbouwschap ten aanzien van een garantieregeling voor aardappelen is een dezer da gen beëindigd. Verwacht wordt, dat het kabinet binnenkort een beslis sing zal nemen. 't Eerste dadle nikkers vergete is daze nikkers rijn En dan komme re naar de fatsoendelijke, ver van de grote stad levende mensen en stoppe re vol met praatjes die al leen maar geld brenge in de zak van de begrafenisondernemer! zigheden. En toch maakte de nieuw-aangekomene geen enkele beweging die niet werd opgemerkt door vijftig paar onnaspeurlijke ogen. De man droeg een slappe hoed ver in het gezicht. Hij was lang en slank en liep met zijn lichaam iets voorovergebogen, als iemand die eraan gewend is moeilijkheden te ondervinden en te overwinnen. Een jonge vrouw liep langs hem heen. Hij stak een. hand uit en tikte haar op de arm. Ze bleef staan en keerde zich on middellijk naar hem toe, met neergeslagen ogen. haar hele manier van doen was onder danig, doch uitermate afwijzend. „Ik ben op zoek naar een zekere Porgy," zei hij met hel dere. prettige stem. „Kan. je me zijn kamer wijzen?" 1) Octoroon: iemand die een achtste negerbloed heeft, kleurling dus. 2) Pleziermaker. nietsnut 3) Jozef;)as: ouderwetse getailleerde jas. (Wordt vervolgd) T~lE oorlogdie wij in deze do- gen gedenken, was rijfc aan pa nieken. Ik herinner me hoe, in 1943, een vriend hij mij kwam om er een te zaaien. „Er is iemand gearresteerd ate jou heel goed kent en je adres ook'', sprak hij somber„Voorlopig zou ik maar niet thuis slapen..." Waar dan wél, zei hij er niet bijMaar toen ik, in de zomeravond, een beetje stromeloos rondsjokte, zag ik op een der grachten plotseling een bordje „Kamer te huur" voor een raam hangen. )k beidz aan en kwam bij een middelbare juffrouwmet prachtig, wit haar en een dames accent. De kamer, die zij mij toon de was heel proper en de prijs, naar de afzettersverhaudingen van die dagen, niet eens zo mat. „Ik neem 'm", zei ifc. „En ik ga. als u het goed vindt, maar meteen naar bed, want ik ben erg moe..." „O natuurlijk, zoals u wilt", riep ze. „Wel te rusten, meneer van Ba len", Want zo had ifc maar gezegd dat ik heette, geen trouvaille, ik geef het toe, maar ze vond het best. Zonder licht te maken trok ik mijn kleren uit, sioot de deur en gleed in bed, waar ik onmiddellijk onder zeil ging. Hoe lang ik gesla pen heb weet ik niet. maar de sche mer was in elk geval veranderd in zwarte duisternis, toen ik wak ker schrok door gebons op mijn deur. Op de tast vond ik mijn zak lantaarn en knipte 'm aan. In de lichtcirkel op de muur zag ifc eert groot portret can Hitler. Ik lag er vlak onder. „Bons... bons... bons..." ging het weer. op mijn deur Met een door angst geknepen stem zei ik: ,ga, wat is er?" „O meneer Van Balen..." klonk de stem van de dame. „Zoudt u even willen open doen?" Heel bang en heel wantrouwig kwam ik uit bed. deed de knip van de deur en hoorde, door de kier, haar met excuses beladen ver haal. Ze had onverwacht een logé gekregen.... En of ik het nu voor één nachtje door de vingers wilde zien dat die logé gebruik maakte van het tweede bed, dat daarginds in de hock van ?nijn kamer stond... „O, vooruit maar", zei ik. Want na Hitler viel het me mee. Ik deed de deur helemaal open en toen zag ik hem, mijn slapie. Het was een levensgrote Duitser in SS-uniform, de eerste overigens, die I ifc ooit een deemoedige toon koorde aanslaan, want hij zwom van de verzeihungsen werd, ook toen hij j zich van al zijn veldgrauw had ont- daan en als een soort mens in het ncvenöed lag, niet moe te roepen hoe „liebensw lirdig" alles van mij was. Het licht hadden we al weer uit gedaan, toen hij nog vroeg wat ik eigenlijk dééd. Kaufmannheb ik geantwoord. Want, ik kon toch moeilijk zeg gen: „Ik ben hier aan 't onderdui ken'. Dat Kaufmans, geloofde hij overi gens onvoorwaardelijk hy sliep er vlot op in. Maar ik was ae prinses op de erwt, die nacht en deed de volgende ochtend cl bijtyds de buitendeur van het grachtenhuis voor eeuwig achter mij dicht De frisse dame met het mooie, viitte haar, zal wel nooit begrepen hebbenwaarom ik een hele maand huur vooruit betaalde, voor één nachtje slapen. Maar kwaad bloed heeft het niet bij haar gezet, want ik zie haar nog wel eens op straat lopen en dan zegt ze altijd harte lijk: „Dag meneer Van Balen". „Dag mevrouw", zeg ifc. En ik denk: wie zou er nü-on- verwacht bij haar komen logeren? Ach, misschien diezelfde vent wel. KRONKEL. DEN HAAG. De Stichting Onafhankelijk Nationale Televisie heeft haar statuten gewijzigd, Zn heeft niet langer het voornemen, zelf commerciële televisie-uitzen dingen te verzorgen. De stichting wil een eventueel door haar te ver werven zendconcessie overdragen aan een exploitatiemaatschappij, Dc uitvoering van de programma's zal onder het onafhankelijk toezicht van het stichtingsbestuur blijven, dat uit een aantal commercieel ge heel onafhankelijke Nederlanders zou moeten bestaan. De exploitatiemaatschappij zou een open organisatie moeten zijn, zonder discriminatie voor wat be treft kapitaaldeelnemïng en toela ting van de programma's. In de statuten zjjn straffe regels aan gaande dc invloed van „sponsors" (adverteerders) op dc programma's opgenomen. De gewijzigde statuten van dc stichting, die reeds in juli 1955 een zendmachtiging heeft ge vraagd, zijn aan de minister ctt de Radioraad toegezonden. De Stichting ONTV is een van de beide organen, die in_ Neder land de commerciële tv. willen in troduceren. In Rotterdam is ge vestigd de.Televisie-Exploitaiie- maatschappïj N.V., opgericht na voorbereidend werk door een „co mité de patronage", die een besloten karakter heeft. KOPENHAGEN In de komen de dagen zal worden begonnen met het leggen van een telegraafkabel van het Deense eiland Fanoe naar Nederland. De nieuwe kabel zal een belangrijke verbetering brengen in de telefoon- en telegraafverbindin gen tussen Scandinavië en. West- Europa, WASHINGTON De commissie voor de toewijzingen van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft aanbevolen, dat in het op 1 juli beginnende belastingjaar 46.233 miljoen dollar voor de landsverdedi ging wordt uitgegeven. Dit is 1.741.832.374 dollar meer dan het voorgaande jaar. De commissie adviseert meer nadruk te leggen op het wetenschappelijk onderzoek cm. de Sowjet-Unie voor te blijven. (Advertentie LM.) tncil&re start, jnel/er optrekken, meer kilometers per liter AMSTERDAM. Het bestuur veto het Willem Pijper-fonds laat het volledige oeuvre van Willem Pijper registreren. Het verzoekt degenen, die brieven, geschreven door Wil lem Pijper, onder hun berusting hebben, deze brieven aangetekend te willen zenden aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Daar zullen ze wor den gefotografeerd, waarna de ori ginelen aan de betrokkenen zullen worden teruggezonden. Mijnenveger „Hoogeveen" dinsdag te water DEN HAAG Dinsdagmiddag 8 mei omstreeks vier uur zal mevr. E. P. Tjalma-Vos, echtgenote van de burgemeester van de gemeente Hoogeveen. bij de werf „De Noord" N.V. te Alblasserdam de ten behoe ve van de Koninklijke Marine in aanbouw zijnde mijnenveger, Hooge veen" te water laten. Het schip, dat behoort tot d« „Dokkum"-klasse, is" ln aanbouw voor rekening van de Verenigde Staten en zal aan Nederland worden overgedragen in het kader van het programma van wederzijdse hulp verlening. f 'l ki' «ijl 'i t il iliit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2