r Schiedam vierde Bevrijding bij een zomers zonnetje Zomerweer verslapt het spelpeil Uniek concert van 200 zangers in de Plantage De Studievrienden tonen hun artistieke kunnen DE GEVALLENEN HERDACHT Veel vlaggen maar weinig stemming Geslaagd concert Schiedam-PSV 8-0 Notarisbenoemingen Zinvolle vrije tijdsbesteding Pretentieloze tentoonstelling in de juiste (atelier)-sfeer Finales dammen begonnen Schiedam viert 48e verjaardag Duivensport Bevrijdingsfeest van Veteranen-legioen VOETBAL IN SCHIEDAM Incident bij SVDPW-Gr-deel Excelsior verliest van W esterkwartier Ons Genoegen Ballet-danseresjes gevraagd „AMERICAN WHITE" f 14,90 TIMCO TER BRAAK Af.d. Rotterdam In Grote kerk i GfJ-WA WALDO-TAXI Burgerlijke stand Spoorberm brandde over 1% km G. J. M. Feltzer overleden Maandag 7 mei 1956 Voor de tweede maal in één week tijds, heeft ScKiedam zich zaterdag in een feestelijk vlagge-gewaad gehuld; ditmaal voor de viering van de Bevrijdingsdag. Maar in tegenstelling tot Koninginnedag was er in veel mindere mate sprake van een feeststemming. Dit komt natuurlijk omdat vele bedrijven de werkers geen vrijaf hebben gegeven en de winkels ook normaal open waren, zodat men bijna geen mensen zag in de feestdag- stemming. Aan het zonnetje heeft het anders niet gelegen, want het was stralend zomerweer, dat de mensen tartte om eens buiten te gaan zitten zonder jas. Mogelijk dat juist dit weer de oorzaak is dat men liever de bevrijding vierde in de vrije natuur? Hoe dan ook, aan het Schiedamse Politie Muzi ek-gez elschap heeft het niet gelegen dat de Schiedammers niet vroeg naar buiten rijn gekomen. De opgewekte klanken die zij uit stootten hij hun rondgang door het centrum was daar wel een uitnodi ging voor Ook de stadsbeiaardier, de heer F, Timmerman heeft hier toe bijgedragen met zijn carillon- concert Veel Schiedammers (circa 1500) hebben daarop 's avonds genoten van een waarlijk uniek bevrijdings concert. Het valt evenwel te be treuren dat niet meer stadgenoten hebben blijk gegeven van hun be langstelling. Voor de initiatiefne mers en vooral voor de onbevrees de dirigent, de jeugdige heer Dick KoKster, zou een geheel gevulde Plantage een goede beloning zijn geweest. Rond twee honderd zan geressen, zangers en het korps van O.BJC hebben zaterdag gezocht naar het kristallisatiepunt van har monieus en melodieus vermogen. In luttele weken is de heer Kos ter er in. geslaagd uit de heterogene groepen van de koren Bel Canto; Het Westen; WF; Excelsior; Chr. Schiedams Mannenkoor en St, Cae- cilia ondersteund door zijn eigen harmonieorkest Oefening Baart Kunst een grandioos geheel te scheppen. Voor dit soort koren met orkest is geen uitgebreid repertoire, uit de beperkte mogelijkheden is een goede keuze gedaan. Het begin was ronduit zwak, maar reeds by bet bekende Slavenkoor van Nabuc- co werd het volume vol en bleek de gewenste versmelting gevonden. Met verbluffend gemak werden de (merendeels vrij bekende! muziek stukken als het Jagerskoor uit Der Freischütz; Matrozenkoor van Wag ner; Einzüg der Gaste en het weel derige Geschïchten. aus dem Wiener- wald gespeeld. De enige beroepsmedewerker 131 dit talryke gezelschap, de sopraan Mary Meyer-Van der Sluis zong de «oli in Letzter Prüling, Herzwun- den en het klanksehone CavaUena Rusticana van Mascagni. Vooral dit laatste werd ontroerend zuiver ver tolkt. Bij de aanzet van de eerste nummers had de technische dienst nog al moeite de juiste instelling voor de microfoon te vinden. Er was dus vooral in het begin, sprake van een. „overwicht" van de sopraan. Een dankbaar applaus viel alle uit voerenden aan het slot ten. neet; een waardige waardering voor een 'goede prestatie. 1 De voorzitter van de Vereniging Nationale Feest-" en Gedenkdagen, de heer L. Kamp sprak het wel komstwoord, waarbij h»j een speci aal welkom had "voor burgemeester mr. J. W. Beek. De heer Kamp zei dat de indrukken vervagen. Het is evenwei juist om' de gedachten aan de bevrijding levendig te houden, zodat wij kunnen beseffen wat onze vrijheid waard is. Een droeve noot deelde hij eveneens mede. De oud- dirigent van O.B.K. de heer J. C. M Feltzer is vrijdagavond overle den, Staande werd hiervoor een mi nuut stilte in acht genomen. Het bal Tegen tien uur had zich een lan ge rij gegadigden voor het dansen bij de toegang verzameld. Het dans- orkest The Rhythm Aces olv. J. Te pel bezette het podium en tot twaalf uur was er gelegenheid om tussen de resten van het groen op de to nen van een dansorkest dat de vlot te swiugstyle mint, vele vormen van de dans in de nodige variaties te dansen. Het schijnt evenwel dat de gepas sioneerdheid en de spontaniteit voor het dansen, zoals wij het m de be vrijdingsdagen in alle straten en op de pleinen gekend hebben, voorbij is. Want de rond vijfhonderd ion- geren die het bewonderenswaardige concert hadden verwaarloosd en speciaal voor het dansen, een kaar-- tie hadden gekocht vervielen tot een confereren en paraderen met de Plantage als promenade. Er werd gedanst, maar massaal kwamen ae aanwezigen niet in beweging. Honkbal De" eerste wedstrijd in het honk bal-seizoen, heeft Schiedam gisteren tegen het tot nu toe onbekende PöV overtuigend met S—0 gewonnen. Dit is voor het eerst na drie jaar. dat de Schiedammers een eerste honkbal wedstrijd in het seizoen,-winnen. Gisteren was dus PSV uit Eind hoven het slachtoffer van de slag vaardige Schiedamse ploeg, haa voorwerper De Jager geen ontzag. Had deze met de goede steun van zijn binnenveld gehad, dan zou de nederlaag veel groter dan ge worden zijn. Werper Renierse (Schiedam) had met zijn 18 x 3 slag een beste dag en verdiende zijn eerste „no-run over winning. Enkele hoogtepunten waren een prima vangbal van J v. d. Touw .en een 3 hohksslag van J. v. d. Kooij- Doordat de PSV-ploeg geen vat had op de geworpen ballen, kwam er zelden iemand op een honk, zodat het geen wonder»was, dat er in net Schiedamse veld slechts een fout is geweest; De 60 was dus alleszins verdiend. Bij Kon. besluit van 1 mei is tot notaris te Rotterdam benoemd, als opvolger van notaris Schoen- maeckers, de heer HL F. C. K*"6 en ting, voorheen kandidaat-notaris ten kantore van notaris A. S. R. a. Blaise te Schiedam. Kandidaat-notaris H. A. Sprong, die op het zelfde kantoor werkzaam was, is benoemd tot volger van notaris Middendorf te Rotterdam. Kindertoneel De jeugd is in groten getale naar de Plantage getrokken om daar te genieten van het kïnder-toneelstuk „Het Eigenwijze Haasje", dat door het Nieuw Ned. Jeugdtoneel opge voerd is. De belangstelling was gro ter dan men blijkbaar verwacht had, want er bleef geen stoel onbezet en vele ouderen moesten blijven staan. Een alleraardigst stuk overigens en heel goed opgevoerd. Een een voudig begrijpelyk verhaal met veel moraal erin, prima geslaagde kos tuums en een uitnemend decor. Geen wonder dat de jeugd een en al o01 was bij de wederwaardigheden van het eigenwijze haasje dat dacht met een geweer de vos en de wolf de baas te kunnen blijven. Ook het kinderkoor ..Lenteklan- ken" uit Schiedam-west is onder leiding van mevr. K. Verhoeff-Torn nog op de „planken" van het po dium geweest. De speel- en mars liedjes en de eenvoudige dansjes vielen best in de smaak van het jeugdige publiek. 's Middags, bif een zomerse tem peratuur zijn de jongere kinderen weer in actie geweest bi] de „plein"- feesten, die op verschillende plaat sen. in de stad en ook op het DHS- terrein in Kethel zijn gehouden. Feestelijk hebben zij zi,ch vermaakt met al die bekende spelletjes, die toch altijd weer amuseren. Ook het korte sprookje „De heks in de fles", dat door de kinderen van de St, Jo- risdoele opgevoerd is, genoot alle aandacht. Dtt is 'tl moment van de Opvoering van het spwokje irDe keks in de fels" zoals die zaterdagmiddag op de speelweide bij Nieuwland plants had door de kinderen van het Clubhuis St. Jorisdoele. Het is een goede gedachte van de teken- en schildervereniging „De Stu dievrienden" geweest om in de heel eigen omgevingin het_ atelier onder de hanebalken van gebouw Arcade, een expositie van het werk van de leden in te richten. Niet belast met de culturele ernstdie overigens tnet recht van spreken drukt op de musewntentoonstelling, gaat de be zoeker ongedwongen in op de pretentieloze produkten van deze amateurs uit alle rangen en standen en van alle leef tijden, die met meer of minder talent uit zijn op een rim-oUe vrije tijdsbesteding. De entourage van het atelier heiaas noodzakelijkerwijs voor de bezoekers wat opgeredderd schept de goede sfeer om tot een juiste waardering van de schilderijen, aquarellen, tekeningen en plastiekjes ie komen. Binnentredend beseft men, dat de tentoonstelling zijn waarde ontleent aap het goede voorbeeld, dat op deze of andere wijze navolging verdient in bredere kring. Want on der de artistieke leiding van Jaap de Raat wordt gewerkt aan een zekere artistieke en culturele vor ming, die verder gaat dan de schil derkunst alleen. Beziet men, het tentoongestelde werk in deze sfeer, dan kan men. waardering hebben, voor hetgeen „De Studievrienden" prestei-en in hun vrije tijd.. Een drachtig samenwerkend op hun ate lier hanteren de leden naar beste kunnen penseel en potlood in een poging om iets te zeggen op artis tiek verantwoorde wijze. Elk „naar eigen aanleg en inzicht, „vrij en blij", zonder een bepaalde kunst richting aan te hangen. Maatstaven voor de waardering van dit werk kan eigenlijk alleen meester" Jaap de Raat aanleggen, want hij is in staat om In het raam van de bepaalde aanleg van een leerling de ontwikkeling en voor uitgang te volgen. De bezoeker kan slechts geïnteresseerd rondkijken en zich laten verrassen door de opzet van een stilleven, Ccn markant trekje in een kopstudie of de goed gekozen, kleuren in een landschaps schildering. En die verrassingen zyn er zeker op de tentoonstelling .als men zijn uitgangspunt goed kiest en de belangrijke achtergrond het streven van de amateurs^ voorop stelt, vrienden". Na de beste wensen te hebben uitgesproken, verklaarde mr. Van Kinderen de tentoonstel ling voor geopend. Tevoren had de voorzitter van „De Studievrienden", do heer H. Muus. zelf een produktief lid. en kele woorden gesproken over de behoefte aan en het recht van be staan van de vereniging. De tentoonstelling is geopend tot 13 mei, elke avond van 7 tot 10 uur, alsmede Hemelvaartsdag van 2 tot 5 uur en zaterdag 12 mei van 2 tot 5 uur en van 7 tot 10 uur, (Zondag gesloten.) Een bezoek zij de belangstellende leek van harte aanbevolen. De finale voor het persoonlijk damkampioenschap van. Schiedam is thans begonnen. Een kleine ver traging was ontstaan doordat twee candidaten voor de finale gelijk eindigden en enkele beslissingspar- tijen moesten spelen, welke echter geen beslissing hebben gebracht. Het lot wees tenslotte de heer c. A. Habermehl als*laatste finalist aan. De uitslagen van de eerste twee ronden rijn: J. de WildeJ. C. Onmk 02; M. Jurg-—A. v. d. Moer 11; J. C. OninkW. M, Pranger 20; A. v, d. Moer—-J, de Wilde 1—1; M. Jurg— C. A. Habermehl 2—0. De stand is nu: 1 J, C. Onink 4 pnt.; 2 M. Jurg 3 pnt.; 3 A. v. d. Moer 2 pnt; 4 J. de Wilde 1 pnt; 5 en 6 C. A, Habermehl en W, M. Pranger 0 pnt. De twee laatste spe lers hebben ieder 1 wedstrijd min der gespeeld. In verband met Hemelvaartsdag wordt de eerstvolgende ronde ge speeld op donderdag 17 mei in Het Volksgebouw, Tuinlaan 50. Het was een gezellig feest, za terdagavond in Tivoli, waar de ge hele sportfamilie van Schiedam aanwezig was, ter viering van de 48e verjaardag. Voorzitter J. v. d. Touw opende en memoreerde, dat een leeftijd van bijna een halvé eeuw een hoge.leef» tijd voor een. vereniging is. Niette genstaande haar leeftijd blijft Schie dam toch steeds jong als gevolg van de goede sfeer, waaraan de re gelmatig gehouden contactavonden veel bijgedragen hebben. Hiesna was het de beurt aan ca baret „Confetti» om een program ma van niet minder dan 17 num mers af te werken. Behalve een 6- tal sketches bewezen de leden op muzikaal-instrumentaal gebied goed bedreven te zijn, zodat het pro gramma voor een. elk wat wils bracht Gelet op de lachsalvo's en daverend applaus, is het gebrachte ten volle in de smaak van de aan wezigen gevallen. Na afloop was er begrijpelijk bal onder leiding van Henk Rietveld met muzikale medewerking van „The Confetti Stars". De postduivenvereniging „De Snel- vliegers", aangesloten bij de Ned, Bond van zaterdagvliegers vervolg de het programma met een wed vlucht vanuit Vilvoorde (België) 110 km. De uitslag was als volgt; 1 P. J. van Eijk; 2 3 A. H. Osterholt; 4 5 J. C. Konings; 6 19 M. Broekhuizen; 7 11 21 H. J. Tjaden; 8 10 A. J. Ko nings; 9 J. v. o. Meij; 12 M. Vorsten - bos; 13 G. v. Wingerden; 14 15 16 Ch. Zweistra; 17 20 H. de Gunst; 18 J. Stolk. Aankomst le duif 14.33.28 uur. Laatste 14.44.47 uur. De Postduif De S.C.V. de Postduif hield een -wedvlucht van int Lohne 310 km. De vorige wedvluchten kenmerkten zich door abnormale koude,.terwijl het nu ideaal vliegweer was. De uitslag was al volgt; 1 2 11 19 24 25 26 29 J. Doejaaren; 3 6 13 17 L. Borranie; 4 8 J. Koster; 5 A. v. d, Tuyn; 7 14 Joh. Christen; 9 H. Cra- ma; 10 K, Muilwijk; 12 P. Hinten, en Zn.; 15 30 G. Kiela; 16 H. v. d. Kant; 18 Th- Weelie; 20 28 L. Verheugen; 21 Koos Christen; 22 A. v. Wagten- donk; 23 en diploma C. Verlinden; 31 A. Heeren. Een dubbel feest vierden de leden van de Schiedamse afdeling van het Veteranen Legioen Nederland zater dag m Musis Sacrum. Voorzitter J. H. Weverling zei namelijk in zijn welkomstwoord dat de bijeenkomst georganiseerd was om de verjaardag van de koningin te vieren en tevens om de bevrijding te gedenken. De heer Weverling wierp een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar. Het vrij goedgevulde Musis heeft aandachtig geluisterd naar de zang van „The Sturry Sisters" en het „Rhythme Trio". Dubois, de gooche laar toonde de aanwezigen zyn han digheid en klanken uit tropische streken brachten de musici met de snareninstrumenten, van de groep „Raraa Dengdang". Moderne muziek speelde het kwartet van Ted de Vries. Er werden enkele schetsjes gespeeld en conferencier J, B, de Ron lijmde de verschillende onderdelen van het programma aan elkaar. Aan het slot was er een geanimeerd bal. De wedstrijd Excelsior '20—Wes terkwartier was tamelijk tam en slecht, waaraan de temperatuur wel enige schuld zal hebben. De doel- verdedigers waren blijkbaar niet op dreef, aangezien een viertal doel punten in deze wedstrijd door de doel verdedigers had voorkomen kunnen worden. Westerkwartier zorgde voor de rust door toedoen van Bokkum voor twee doelpunten, Na de thee verkleinde Meyer deze voorsprong door een tegendoelpunt, waarop kort hierna Feenstra van Wester- kwartier wederom met een doel punt antwoordde. Vollebreacht bracht ten slotte de stand nog pp 2—3. SVDPW-Gravendeel 3-2 Deze wedstrijd 1s niet tot het einde gespeeld. Vijf minuten tevoren staakte scheidsrechter G. Litz de wedstrijd wegens de houding van enkele spelers van 's Gravendeel, toen een strafschop tegen's Graven deel werd toegewezen. SVDPW was in deze wedstrijd, vooral na de rust, ver in de meer derheid, al kon dit niet in doel punten worden uitgedrukt. Het eerste doelpunt voor de thuisclub kwam- van Hoek, na een voor zet van zijn linksbuiten. Tien minu ten later was het 2—0 door v. d. Vlist. Vijf minuten voor de rust kwam een schitterend tegenpunt door een pracht-schot van de mid- voor van 's Gravendeel 2—1. Na de the© kwamen de gasten even sterkopzetten en het was wederom de midvoor die na 10 minuten de gelijkmaker scoorde. Direct hierop gaf de thuisclub ant woord, want vanaf de af trap maakte Feijen uit de aanval binnen een minuut er 3—2 van. Toen werden de gasten op eigen helft terugge drongen en moest de verdediging bard werken om doelpunten te voorkomen. Dit kon. alleen door middel van zeer hard spel gebeu ren, waarvoor nog al eens vrije schoppen werden uitgedeeld. Toen het kort voor het einde weer met pluis was bij de verdedigers, en ditmaal binnen het strafschopgebied werd een strafschop toegewezen, waarmede de gasten geen genoegen wilden nemen en dit tegenover de scheidsrechter duidelijk lieten mer ken. De scheidsrechter staakte hier op de wedstrijd. Het zal nog wel een staartje „hebben. De wedstrijd Scbiedam-SMV vooi de 4e klasse F, is in 2—2 gelijk spel geëindigd. De Schiedammers, die. met het oog op de honkbalwed strijd tegen PSv met invallers heb ben gespeeld, hebben 2ich dus nog kranig geweerd. DR2 dat op bezoek was bij HWD heeft met een 3—1 nederlaag genoegen moeten nemen. Het enige doelpunt voor DKZ werd door AL- torf gescoord. De bewoners van de nieuwe flats bij Overschie hebben rich verenigd in een amusementsvereniging „Ons Genoegen".:Om tot dat genoegen te komen trekken, „de nieuwe dorpe lingen", zoals voorzitter Rinus van Evelingen ze noemt, naar Schiedam. Zaterdag waren de 210'leden in ge bouw Arcade om het bevrijdingsfeest te vieren. Een ontspanningsvereniging, die de rijkdom van een variété-artiest als voorzitter heeft, kan er van ver zekerd zijn dat er goede feestpro gramma's komen. Dat was dan ook het geval. Het zeven man sterke or kest „The Top Liners" is van zulk een klasse dat hierdoor een gang naar Arcade al meer dan verant woord was. De Amsterdammers doorbraken de geluidsmuur en haal den daarbij series zotternijen uit. Stadgenoot Wim Scholte wilde wel weten waar hij vandaan komt en hij zong met vuur de compositie van zijn vriend Ted Valerio: „Ik ben aan de Maas geboren". Het Chiantilied en het weemoedige Sonny Boy wek ten andere reminiscenties. Dan wa ren er nog de clowns De Bario's; Elly Roberti, Aad Warby en Rrnus van Evelingen uiteraard met de conference. Het dansorkest The Top Liners speelde aan het slot tot twee uur. (Advertentie l.M.) Voor de elfde maal rijn ook in Schiedam op uier mei de geua-Henen in de laatste oorlog herdacht en voor de tweede maal kon dit ge schieden bij het eigen Bevrijdings- monument aan de Gerrit Verboon- straat. Gebleken, is wel dat de be langstelling voor deze jaarlijks te rugkomende plechtigheid niet ver minderd is, want wederom waren duizenden stadgenoten er getuige van. jE?i toen om precies acht uur tgehele voor twee minuten een ,nrm, sfiUe viel, toen de vaandels neigden ■r -„-air nnif rf* wet- '®r ere van de Gevallenen, toen zul- In deze geest sp^k ookde jen wederom velen hun ontroering houder van «middaa moeilijk meester zijn gebleven. Hei ML Kindlon, 0ude Wilhelmus, dot de stilte ophief - fclonk als een belofte. in het' atelier voor een aantal be langstellenden, onder wie de heren M Holl en D. Schwagermann. „«et gemeentebestuur is niet.blind voor de noden van de vereniging cn..»k ben blij op deze ongedwongen wyze met u in contact te komen', aldus de wethouder, die daarmee enige hoop gaf ten aanzien van de sub sidie-aanvrage van ..De Sstudie- In de revue die gedurende de vakantie-week in het Passage-theater wordt gegeven, komen ook een zbji- tal dansjes voor. Meisjes, die hier aan willen meedoen, kunnen »ch woensdagavond 9 mei om 8 uur ver voegen aan het gymnastieklokaal Prins Mauritsstraat (ingang Prins Fred. Hendrikstraat), waar een eer ste bijeenkomst voor de balletgroep wordt belegd. Het balletgroepje staat onder deskundige leiding, f?V. die reeds eerder aan een dergelijk evenement hebben medegewerkt, weten, dat het leuk werk is. FABLO SHIRTS C««i' hetero herenmodes BROERSVEST 56 (Advertentie IMJ Agent Raleigh en Fongers rijwielen SrORTHUIS GROTE MARKT 3 Martinii-Sportvogels 2-1 Waarschijnlijk met het oog op de zomerse temperatuur hebben beide ploegen het kalm aan gedaan en is er aan het Volkspark een ge moedelijk partijtje voetbal gespeeld. Het eerste doelpunt voor de thuis club werd in de 20ste minuut van de eerste helft door Maltha ge scoord, terwijl 5 minuten voor de thee de gelijkmaker kwam 1—1. Een kwartier na de rust zorgde v. d. Horst voor het winnende doelpunt, waarbij het gebleven is. Verdere uitslagen Ursus—Hurricanes Ursus niet opgekomen; W.F.Saturnus 01; SFC—Het Noorden 0—1; -Martimt 2 DJS 3 7—1; Martinit 3—Eureka 4 9—0; Zwart-Wit 3—Martinit 5 6—1. Zaterdagvoetbal PPSC heeft haar wedstrijd tegen SVGW met 1—4 verloren. In het begin waren de Schiedammers ster ker dan hun tegenstanders, doch'de geboden kansen bleven onbenut. De rust ging 'in met een gelijke 1-—1 score. Na de rust werd SVOW ster ker en drukte dit door 3 doelpunten uit. GSS verloor van Rozenburg met 2—4. (Advertentie LM.) Burgemeester mr. J. W. Peek, die vergezeld van de gemeentelijke au toriteiten. aan het hoofd u«n de zwijgende, lange stoei schreed, ko mende van de Grote Markt, legde als eerste de krans bij het monu ment, beiuaakt door de in eejtuou- dige blauwe overall gestoken leden van de vroegere Binnenlandse Strijdkrachten, de stengun voor de i borst. De nabestaanden fcmamen daar na naar voren voor hun bloe menhulde, gevolgd door de vele, ve le deputaties van organisaties en verenigt «gen. Ook schoolkinderen legden hun eenvoudige ruikertjes neer bij de groeiende bloemenhoop. Na deze herdenking by het mo nument verzamelden 2icPt de Sc?«e- dammers in de Grote Kerk waar door de Vereniging van Ex-pohtie- ke Gevangenen en het Voormalig Verzet Nederland de hcrdenkings- bijeenkomst was georganiseerd. Ook hier weer de stemmingsvolle sfeer Ds. P. J. de Bruijn, hervormd pre dikant in Kethelwas de eerste spre ker en PuenaEs de anderen na hem, wees hy cr op dat de nalatenschap van de Gevallenen, de onbaatzuch tige strijd voor de idealen, aanvaard en overgenomen dient te u-orden. Opdat zij niet voor niets gevallen Daarna voerde de Harmonie Wil- ton-Fijenoord, samen met het da mes- en herenkoor van Wilton- Fijenoord de Herdenkings-kantate op van Joh. F. Pala en J. Giphard. Voor de tweede maal en even aan grijpend als vorig jaan Pater J. Boeten s.j. was de twee- i besloten. de spreker. Niemand heeft grote Liefde, dan wie zijn leren gee voor zijn vrienden, zo merkte hij op. Dit moeten wij immer blijven gedenken Nadat nog het dames- en heren koor het lied Vrede van Adem a van Seheltemd op muziek ua» Edu- ard Flipse had gezongen en dat er gecollecteerd was voor de Stichting '40—'45, voerde ds. S. R. Stniüde, gerefpredikant te Dordrecht nog het woord. Dit (s voor ons een onge woon artikel, want wij zijn niet gewend om corselets van bijna vijf en twintig gul den in voorraad te houden. Maar was dat een reden om „neen" te zeggen, toen een van de bekendste corset-fabrf- kanten ons een restant van een export-order aanbood voor een ongelooflijke prijs? Beslist niet, nu wfj deze cor selets met zijsluiting, die nor maal voor 24.90 verkocht worden, prachtig afgewerkt, bustevorm met broché-kant, het brede rugpand en 2 zij panden van een stevige fijne kwaliteit lastex, kunnen aan bieden voor nog géén zeven gulden. Met een gezamenlijk zinyen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze corselets, voorzien van steun gevende baleinen aan de voor- en rugzijde, schouder banden met elastiek tussen- zetsel en met veloutine ge voerd, kleur zalm, taille- maten 80't/m 94 WWKEICENTRUM BINNENWEG, Tel. 29180 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Gouka Co. Groenelaan 127. Belle» by ongeval: G.G. en GJX Tuiniaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van - P.30 tot 4.30 Uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJe, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling van eigen werken. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Arcade. Expositie „De Studievrien den". Geopend tot 13 mei, dage lijks van 19 tot 22 uur, 10 en 12 mei van 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 8.15 uur; „Mensen zoals jij en ik". Monopole, 2, 7 en 9 uur: ,J)c laatste der Sioux". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur; Parochie Sin gelkerk, Revue. Beijorsbergen, 8 uur: Zakenstudie- kring. (Advertentie l.M.l *47570—69915 geboren Margje H., d. v. D. J. Damen en A. M. van Es; Cornells J. D. z. v. D. Hoftijzer en A. Teilekamp Boo- lanth Adriana ML, d. v. H. v. d. Toorn en M. v. d. Most: Gerrit. z v. H Withaar en H. Klok; Wil helmus J., z. v. H. Deiman en H, v, d. Oever; Helena J., d. v. C. Boon en J. den Hollander; Wille- mina Dirkje J., d. v. J. Vroegop en K. Groenhorst. GEHUWD TE SCHIEDAM W. van Santen 25 j. en F. van Duijn 26 j., G. Bots 22 j. en A. Labrie 22 j.f P. Th. W. v. d. Kamp 23 j. en M. van Eendenburg 22 j., B. Stolk 50 j. en M. Mak 39 j., P. de Mooij 25 j. en A. C. Bas 23 j L. J. - van Potten 32 j. en J. A. Witte 28 j.. A. Meuldyk 26 j. en A. E, de Jager 24 j., C. M. v. d. Toorn 27 j. en M. M. Thyssen 25 j.. A. F. ïn 't Veld 19 j. en W. F. van der Knaap"j 20 j., W. Troracr 25 j. en C. G. Ouweriing 23 j., B. R, Bliekendaal 57 j. en E. J. v. d. Heijden 45 j.. J. A. Kloet 30 j. en W. Neervoort 20 j., A. F. P. Roovers 37 j. cn H. G. M. Corver 34 j„ P. Hoogstad 28 3- en J. C. M. Breuker 27 j., A C. de Vries 26 j. en P. A, Folsf. 24 5., A. Ouwens 24 j. en C. Veringmeter 21 j.. J, M. van den Dool 29 3. en A. Bartog 27 j.. P. Brouwer 24 3. en J. A. Löke 25 j., C. Eygendaai 23 j. en K. P. Ver- hoev 24 j., 2. W. de Jongh 25 j. en J. A. L. Mulder 23 j., J. van Suyle- kom 22 j. en J. W. Snep 20 j„ P. Boer 59 3. en A. Rogier 5g .j., A_ de Jager 31 j. en B. M. van Steen oven 29 j. Door vonken uit een locomotief ging zondagmiddag ongeveer ander halve kilometer spoorwegberm langs de Groeneweg in Kethel in vlammen op. Een aantal spoorbiels van het traject vloog eveneens in brand. Het kostte de brandweer ongeveer twee en een half uur om het vuur met een hulpmotorspuit te blussen. Jongens staken zaterdagmorgen om. tien uur de brand in een hoop zaagsel en houtafval op het terrein van de jachtwerf E. van Duyl aan de Schiekade. De brandweer had het vuur spoedig geblust 30 jaar O.B.K.-dirigent Vrijdagnacht is in de ouderdom van 74 jaar overleden de heer C- j. M. Feltzer, een vooraanstaande figuur in het Schiedamse muziek leven. Dertig jaar lang heeft hij als dirigent de baton gezwaaid over het harmonie-orkest Oefening Baart Kunst" en het muzikale peil van dit gezelschap zo hoog weten op te voeren, dat O.B.K. nu in de vaan del-afdeling 2etelt. Vorig jaar heeft hy, gezien zijn hoge ouderdom de dirigeerstok overgedragen aan een jongere kracht, de heer D. Koster. Tientallen jaren lang is hij een stimulerende kracht geweest voor het muziekleven en dat niet alleen voor O.B.K. Zyn verdiensten voor de stedelij ke samenleving zijn dan ook erkend geworden door de Schiedamse ge meenschap die hem met de ere penning, de eerste die uitgegeven is, heeft onderscheiden. Morgenmiddag vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Schiedam. Het O.B.K.-orkest zal hent de laatste eer bewijzen. Dronken op bromfiets Tegen de 40-jarige ketelmaker A. P, van K, uit Schiedam is proces verbaal opgemaakt toen hij zater dagmiddag op de viersprong Vlaar- diogerdijk—Vellevestsmgel onder de invloed van sterke drank met zun bromf ets een andere bromfietser aanreed. Het ongeluk liep goed af. £r werd geen schade aangerichi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1