Serieuze Senatoren houden zich bezig met koffie in de treinen w \3i bÉPlÉiÉ - bij begroting Verkeer en Waterstaat - NAVO kiest drie Wijze Mannen' Knallen, bier en muziek in feestend Valkenburg Acrobatische auto Edele Noble Schutterije 300 jaar üi - BALANS.,; l - Binnenhof Meer clan een uur applaus voor Isaac Stern in Moskou Sigmund Freud in Wenen herdacht Gouv. mr. Struycken denkL niet aan ontslagaanvrage Atoomproefvan V.S. begonnen Jungschlager wordt woensdag begraven Voor niet-militaire plannen Goede kans op ontwapening in 1957 r Zó boeiend is nu PANORAMA Nieuw spoor boekje op 3 juni Elektrificaties en een nieuw station Duitsers pakken woningnood fors aan ZONDAG DRUKKER DAN OOIT Maandag 7 mei 1956 3 (Van een parlementaire redacteur) TERWIJL de „geachte afgevaar digden" der Tweede Kamer op verkiczingspad tfcjgen, beginnen de secure Senatoren morgen aan de be groting van Verkeer en Waterstaat. Dat is écn van de vermoeiendste be zigheden van het Binnenhof. Want om de bewoners van allerlei pitto- nu~- reske uithoekjes des lands te demon streren hoe serieus hun burgerlijke belangen worden behartigd worden nauwgezet de tartende tekortkomingen van schier ieder weggetje en bijna elk bruggetje gememoreerd. Uiteraard leggen de secondair-rea- gerende Senatoren zich daarbij wat matiging op. Maar in het Voorlopig Verslag hebben sommigen toch maar eventjes het probleem aan de orde gesteld of de N.S geen bevoegdheid hebben om toezicht uit te oefenen op de consumptie, welke in de treinen wordt verstrekt. Zij stelden deze vraag met name met bet oogop de koffie, welke in het binnenlands verkeer wordt verstrekt en waarvan de kwaliteit —naar hun oordeel— zo danig is. dat vele reizigers er de voorkeur aan geven deze consumptie gedurende het oponthoud van de trein op een station van de restaura tie aldaar te betrekken. Nu is de 54- jarige mr. Jacob Algera een gewe tensvol, gereformeerd man mis schien zelfs wel een tikje te zwaar op de hand die moeilijk werk uit handen kan geven. Zijn aanhang ver telt bijv graag, hoe hij in die ramp zalige nacht van de grote waters nood. wild heeft staan bonzen op de gesloten winkeldeuren van Haagse ijzerzaken om schoppen te kopen. Maar dit luttel groepje Senatoren heeft hy toch op de koffie laten ko men: hij heeft hun klacht „doorge geven" - Blikvanger TntUSSEN heeft de veelheid van taken, welke onder hem berust (de naderende kabinetsformatie!), bij „vele" en „vele andere leden" zo als het Voorlopig Verslag geheimzin nig zegt de "wens doen ontstaan naar een staatssecretaris, die zijn werk zou kunnen verlichten. Nu is een staatssecretaris ongetwijfeld een personage van groot gewicht. Zijn belangrijke betekenis is wellicht nim mer duidelijker gedemonstreerd dan vrijdag jl. bij de onthulling van het nationaal monument op de Dam. Toen arriveerde namelijk als aller laatste na Koningin en ministers per statiewagen op een plaats, waar vrijwel ieder ander te voet had moe ten gaan.de 34-jarige, grijze staats secretaris voor de Middenstand, De benjamin van het kabinet. Als hij per KVF-helicoptère zou zijn geland, had hij niet meer blikken kunnen verba zen. Nochtans scheen de anders zo energieke, zelfverzekerde Tilburgse doctor Veldkamp onder die drukken de belangstelling meer verlegen dan vereerd! Hoe dit zy.in elk geval is minister Algera nog i ;t voor een staatssecre tariaat op zijn departement gewon nen. Het zal er van afhangen' of hij na de verkiezingen terugkeert zijn gezondheid doet dat wel eens betwij. felen hoe dit meningsverschil zal worden beslecht. In de Eerste Kamer is het aantal voorstanders sedert vo rig jaar sterk toegenomen. Maar als geboortig uit bet Friese Wirdum, heeft mr. Algera een. flinke portie stugge vasthoudendheid geërfd.' „Smoarch famke' DE Friese standvastigheid zal wel licht ook ter sprake komen als de bejaarde minister Van Oven ein delijk de Senatoren van repliek zal dienen op de bezwaren, welke zij hebben geopperd tegen het voorstel om het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal officieel goed te keu ren. De bejaarde Drentse liberale baron Reint de Vos van Sleenwijk en eon geboren Rotterdammer als de 33-jarige V U, hoogleraar Isaac Arent Diepenhorst zijn daar nogal tegen van leer getrokken. De professor is, klein maar dapper, opgetornd tegen de Friese hegemonie op de antirevolutionaire kandidaten lijst nb. vier kandidaten van het bovenste vijftal met een pleidooi voor behoud van de eenheid van taal m het rechtsverkeer. Hij kon nog wel billijken, dat onlangs iemand op een rechtszitting de voorkeur had gege ven aan het Fries niet omdat htj geen Nederlands kon spreken, maar om dat zijn mem metaal hem beter af ging. m verband met het feit dat zijn kunstgebit in reparatie was. Maar hij vond het overdreven om aan personen, die Nederlands even goed kunnen verstaan als spreken, een recht op het gebruik van de Friese taal toe te kennen. Had de baron, die vóór hem aan het woord kwam, er niet aan herinnerd, dat het al 60 jaar geleden was. dat iemand veroordeeld werd als, gevolg van miskenning van bet Fries? Op 12 januari 1893 werd nl. een geval van majesteitsschennis MOSKOU. De Amerikaanse uio- ïist Isaac Stern is aan het einde van zijn eerste concert tn Moskou door de 2000 aanwezigen meer dan een uur lang toegejuicht. Het was het eerste concert, dat sedert meer dan tien jaar door een Amerikaanse musicus in de Rus sische hoofdstad is gegeven. Onder ae toehoorders in het conservato rium van Moskou bevonden zich een groot aantai van de meest vooraan staande musici van de Sowjet-Unie cn vele leden van het Corps Diplo matique. WENEN De grondlegger van de psycho-analyse, Sigmund Freud, is zaterdag door verschillende weten schappelijke genootschappen m We nen herdacht ter gelegenheid van het fe:t dat hij honderd jaar geleden werd geboren Ook de komende dagen zullen nog verschillende geleerden op het ge- Jietl var de psychologie en neuro logie herdenkingsreden uitspreken Freud, d't toen de Duitsers in 1938 t Oostenrijk bin non trokken door vriendea naar Engeland werd ge bracht stierf daar op 23 september i 1939 berecht, omdat iemand over de Ko ningin had gesproken als een „smoarch famke" en de rechtbank van Heerenveen doof bleef voor het getuigenis van een deskundige, dat „smoarch famke" niet „smerige vrouw" maar. „klein meisje" be tekende! Ja, al had de bagon dan geen over wegende bezwaren tegen het toestaan van de Friese eed, de waarschuwing moest hem toch wel van het benarde hart, dat er enige Friezen zijn. die aan de voorgestelde, plechtige for mule „dat ünthjit ik" een omgekeer de betekenis schijnen te hechten: „Dat ontken ik". Verstrooiheid WEDEROM heeft zich nu een ge val van majesteitsschennis voorgedaan, via een nieuwsbrief, waarin terloops werd gehandeld over de ijver van ons koningshuis. Zo lang het beroep in cassatie bij de Hoge Raad aanhangig is, kan men daar moeilijk over schrijven. Intussen is echter opnieuw een Fries als pleit bezorger opgetreden. Pieter Sjoerds Gerbrandy uit Goengamieden, die in enigerlei relatie tot de produktie dier nieuwsbrieven schijnt ie staan, heeft minister Van Oven tenminste dertien vragen gesteld, waarin de betrokken officier van Justitie van schending van het Wetboek van Strafvordering wordt beticht. Op enkele vragen heeft Zij'ne Excellentie inmiddels geant woord, Dit antwoord bracht een. aller merkwaardigst staaltje van laat ons hoffelijk zeggen professorale ver strooidheid aan het licht. Prof. Ger brandy had namelijk o.a. gevraagd of de officier niet gehandeld had in strijd met art. 29 derde lid. En hoe luidde de droge ministeriële repliek? „Artikel 29 van het Wetboek van Strafrecht heeft geen derde lid. Ken nelijk wordt in deze vraag gedoeld op het voorschrift, vervat in de der de volzin van het eerste lid zoals dit oorspronkelijk luidde- Deze volzin werd echter bijna negentien jaar ge leden nl. bij de wet van 22 mei 1937, Stb. 202 uit het artikel geschrapt" Rechterlijke dwaling? HET was dan nog wel niet van majesteitsschennis, maar intussen heeft de Rotterdamse rechter Dirk zwager mgr. Jansen, die morgen tot bisschop van Rotterdam wordt ge wijd, er dan toch maat van beticht, zonder toestemming van de koningin in vreemde staatsdienst te zijn ge treden. Vandaar het verzoek óm deze het stemrecht te ontzeggen. Reeds is door mgr. Jansen geant woord, dat Vaticaanstad en de kath. kerk twee verschillende, geheel van elkaar gescheiden grootheden zijn, die niets met ei kaar hebben uit te staan. Vanuit Rome is deze visie be vestigd. Het lijkt er een beetje op alsof mr. Dirkzwager paapser is dan de paus! Het geval doet enigszins denken aan de bezwaren, welke in 1880 werden geopperd tegen de toelating van een geestelijke Schaepman als lid der Tweede Kamer. Art. 91 PROF. GERBRANDY: beroep op niet bestaande wettelijke bepaling der Grondwet leerde toen nog, dat een Kamerlid o.a. met tegelijk gees telijke kon zijn. En een zeer anti- clericale liberaal als de magere af gevaardigde Van Goes, Bredius jr. zware knevel en een haviksneus kwam toen met hot voorstel om tlr. Schaepman te weren. De kerkelijke wijding der katholieke priesters, zo leerde hij, is onuitwisbaar. De meer derheid der Kamer nam echter ge noegen met de verklaring van dr. Schaepman, dat hij ontslagen was uit zijn betrekking van -professor van het aartsbisschoppelijk seminarie en uit de geestelijke bediening. Kort commentaar In dit verband voerde de anti revolutionair mr. A. J. van der Hoop van Sloehteren het woord. Eigenlijk heette deze in 42 letters: Thomassen a Tuessink van der Hoop van Sloch- teren. op één na de langste naam. wel- AMSTERDAM. De gouverneur van de Antillen, mr. A. A. M. Struy cken, heeft zaterdagmiddag voor zijn vertrek van Schiphol gezegd, dat er geen enkele reden is om aan te ne men. dat hij onlslag zal vragen voor de beëindiging van zijn ambtster mijn. De heer Struycken keerde terug naar de Antillen na een kort verblijf in ons land m verband met de tussen hem en dc Antilliaanse regering ge rezen moeilijkheden over de goed keuring van de benoeming van de Antilliaanse minister van Justitie, mr. S. W. van der Meer. ke 't Binnenhof ooit op zijn ledenlijst had staan. Maar doorgaans was hij kort van stof, zoals ook nu: „Geen ambtenaar van de burgerlijke stand zal weigeren een r.k. priester, wan neer deze het wenst, in het huwelijk te verbinden; geen militaire autori teit zal weigeren om wanneer het vaderland in nood is, een pries ter, die wenst te velde te trekken, in zijn gelederen op te nemen, of schoon beide handelingen in strijd zyn met het kanonieke recht. Ik meen, door deze voorbeelden te heb ben aangetoond, dat op staatsrechte lijk terrein in Nederland het kano nieke recht hoegenaamd geen grond geeft tot explicatie van onze rechts instellingen." Als Nederlands rechter zou mr. Dirkzwager misschien ook meer acht kunnen slaan op onze wet op de kerkgenootschappen dan op de Co dex Juris Canonici. Deze leert, dat de titulaturen in de kerkgenoot schappen aan de bedienaren van de openbare godsdienst toegekend, noch ten opzichte van het wereldlijk gezag noch ten opzichte van andere kerk genootschappen enige aanspraak, rang o£ voorrecht geven Dat mgr. Jansen zich wèl aan deze wet wil onderwerpen, blijkt uit zijn recent verzoek aan de regering om haar goedkeuring op zijn plaats van vestiging! ENïWETOK. F.en kleine atoom bom is vrijdag op een atol-eiland van de Eniwetok-groep, in de Stille Oceaan, tot ontploffing gebracht. Dit is de eerste proef van een nieuwe reeks Amerikaanse atoomexperi- mentcn. De ontploffing van een door een vliegtuig uit te werpen waterstof bom, die moieen zou geschieden, is door ongunstige weersomstandighe den voorlopig uitgesteld tot woens dag. Het is -chter twijfelachtig of ook die datum zal kunnen worden gehandhaafd. De Amerikanen willen een herhaling van het voorgevalle ne in 1954 vermyden, toen door een wa terstof bomontplo ff mg opgeworpen radio-active deeltjes door de wind buit'.n de aangegeven gevarenzone werden meegevoerd. OSLO. Russische patrouille vaartuigen hebben een Noorse vis sersboot in de Noordelijke IJszee, ter hoogte van Voreni aangehouden en naar de Russische haven Wladi- mir opgebracht Ook het Deense vissersvaartuig .H. P Dameisen" is door de Russen opgebracht Het Deense vaartuig had in de Russische territoriale wa teren gevist. DJAKARTA Twee dagen, nadat mevr. G. Jungschlager-Geudkens in ons land terugkeerde, werd zondag avond het stoffelijk overschot van Leon Jungschlager aan boord ge bracht van een K.L.IVL-toestel, dat naar Nederland vertrok. De plechtige uitvaartdienst van Jungschlager zal woensdag 9 mei om 11.00 uur in de St-Servaas in Maas tricht worden gehouden. Van 10.00 uur tot half elf is er gelegen heid de familie te condoleren in de chapeUc ardente van het voormali- ge ziekenhuis „Calvarienberg*. De teraardebestelling zal geschieden op het rooms-katholieke kerkhof aan de Tongerseweg. Op nadrukkelijk verzoek der fa milie zal aan het graf niet worden gesproken. (Advertentie LM.) PARIJS. Zonder de mQitaire kant van het Noordallantisch Pact uit het oog te verliezen hebben de ministers van de NAVO besloten, een commissie van drie „Wijze Mannen" te benoemen die de po litieke en economische krachten van de aangesloten landen moeten helpen mobiliseren. Dit is het be langrijkste resultaat van de be sprekingen, die de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO- landen de afgelopen drie dagen in Parijs hebben gehouden. Leden van de commissie van „Wijze Mannen" zijn de Canadees Pearson, de Italiaan Mariino en de Noor Lange. Zij zullen de hoofd steden van de NAVO-landen afrei zen en later in het jaar rapport uitbrengen, nadat zij een studie hebben gemaakt van de verschil lende plannen voor economische, en politieke samenwerking. Amerika, Frankryk, Canada, West-Duitsland cn Italië hebben dergelijke plannen klaar liggen- Niemand weet echter hoever de landen willen gaan met hun bereidheid tot samenstelling van hun economische en politieke plannen. Het rapport van de Drie Wijze Mannen zou volgens de Amerikaan se minister Dulles, van wie het denkbeeld afkomstig is. de basis kunnen vormen voor een tienjaren plan voor uitbreiding van de wel vaart van de NAVO-bondgenoten. Het slotcommuniqué, dat zondag werd uitgegeven, geeft ronduit toe, dat er geen vorderingen zijn ge maakt bij de oplossing van enige belangrijke Europese kwesties zo als de hereniging van de beide Duitslanden in vrijheid. De ministers constateren, dat de militaire macht van de Russen blijft toenemen en dat het dus on verstandig zou zijn de militaire kant van de NAVO te verwaarlo zen. Bij de jaarlijkse politieke „rond blik" sprak de Franse minister Pi- neau over Algerije, de Turkse afge vaardigde over het Midden-Oosten, de Canadees Pearson over de ont- tAdvertentie l.M. LONDEN Na zeven weken pra ten zün de leden van de subcommis sie van de Verenigde Naties uiteen gegaan, zonder een tastbaar resultaat te hebben bereikt. De Westelijke delegaties, Amerika, Engeland, Frankryk en Canada, hebben in een verklaring laten weten, dat de be sprekingen zyn mislukt, maar dat zij een overeenkomst met Rusland nog steeds mogelijk achten. De Amerikaanse afgevaardigde Stassen zei dat de ontwapenings besprekingen. het verschil in opvat ting tussen Oost en West van „ne gen tot vijf mijl" hadden verkleind. De laatste vijf mijl zouden wel moei lijkheden opleveren, zei hij, maar Amerika blijft goede hoop koesteren. Het komende jaar is volgens Stassen het gunstigst voor overeenstemming. Vooral van. rechtstreekse onderhan delingen tussen Amerikanen en Rus sen verwachtte hij veel nut. Britse diplomaten zeiden de indruk te hebben, dat de Russen niet langer vasthouden aan een absoluut r'erhod van de waterstofbom. Aart het einde van de feest dag ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Ede le Noble Agtbare Schuttertje der Stad en Vrijheid Valken- borch te Valkenburg kwamen de schutters en hun gasten, in de Ridderzaal van de Ruïne voor de oud Limburgse Schut tersmaaltijd bijeen. fyJ (Van één onzer verslaggevers) ZUID-LIMBURG blakerde vrijdag al in een subtropische lentezon, die het witte wonder van de openspringende bloe sems in versneld tempo tevoor schijn toverde. Maar in Val kenburg heeft Lewieke Ste vens uit naam van Sinte Clara toch maar een flinke worst en twee krentenbrooden laten be zorgen bij een oud wijfke, een nimmer falend middel, zoals hij ons bezwoer, om een dag goed weer te hebben. Welnu, dank zij Lewieke of een solide West-Europees hoge druk gebied scheen de zon. zaterdag heet over Valkenburg en het grote openluchtfeest van de „Edele Noble Agtbare Jonge Schutterije der Stad en Vrijheyd Valkeborg", het eer biedwaardige, maar zeer jolige gilde, dat zijn 300e verjaardag vier- de Een viering met veel knallen, veel gulle toespraken, défilés, fan fares, veel bier. grappen en liede ren en als clou van het tierige cere monieel een schuttersmaaltijd in his torische stijl voor het gehele ge üniformeerde en in jaquet gestoken gezelschap m de met flambouwen verlichte kasteeiruine op de berg boven het stadje. Dagenlang heeft de grootste span ning geheerst onder de koene schut ters, die met de buks evengoed over weg kunnen als met de bierpul: wat zou het menu brengen? Er werd ge fluisterd: Lewieke Stevens, de goed- weer-man, de rusteloze vice-voor- zitter en vlekkeloze feestredenaar, zorgt voor een os, gebraden aan het spit. Wèl kwamen omstreeks zeven uur ferme koksknechten de berg opzeuïen met draagberries volgeladen met potten, pannen, pullen en vlaaien, met een omrankt biervat maar de os was er niet bij. Het was een stevige pot, die daar geschaft werd: erwtensoep met kluif, stamp pot met braadworst en het mag ge zegd worden, dat die winterkost op 130 meter boven N.A.P. op een zoele lente-avond een heel aparte smaak heeft. En een inspirerende invloed op de fraai gegalonneerde schutters- generaal,de wel-betreste kolonel majoor. de kapitein, de kloeke baard- dragende ruimbaan-makonde biele mannen met hun vervaarlijke bij len zij allen barstten uit in het jui chende schutterslied: Wat is een optoch zonder sjutterie? wat is gans Valkenborg zonder sjutterie? Geweer aan de sjouwer, sabel aan het lief, links twee drie vier, sjutterie sjtank sjtief (sta pal). Pronte marketentsters en schonen van de „w iefk essj utterie" schoven steeds weer meuwe volle borden aan op de tafels die geschaard ston den rond de ge weer-uitten ook al weer volgens traditie bekroond met de hoge hoeden der hoge heren. De Amsterdamse Posihavmome gaf een fraai concert en toen begon weer een ander soort knallen: een machtig vuurwerk, dat boven van de top van de berg spatte. Eten, bier, veel etan en veel bier, maar er is ook gewerkt bij deze ge denkwaardige viering, De volgende zondag knalden de schoten van. de Edele Noble en twintig andere schutterijen, voorafgegaan door hun koningen en keizers, hun koningin nen. eit heel de barokke praal van oeroude folklore. Want vergis u niet, deze schutters mogen, ons nu hoofdzakelijk voor komen als mooie-pakjesdragers en parade-stappers, hun historie kent waarlijke wapenfeiten en hun uni form herinnert aan een bewogen tijd: van de Limburgse jagers, die voor de Franse revolutie aan de boerenopstanden meededen. Drie honderd. jaar is dit gilde oud, maar dat is de officiële leeftijd. Waar schijnlijk bestond het reeds veel eer der. als bescherming van de geeste lijkheid (by processies in Hervor mingstijd) en als stadswacht. Er is heel wat geknald deze dagen. Het begon al op 30 april, de jaarlijkse dag van het koningsvogel- schieten: de schutterskanonmer Teun Lemmens loste by het krieken, van de ochtend de 23 kamerschoten, waarmee nog maar een gering deel van dc 120 kilo buskruit die de lucht is ingegaan, aangesproken werd. Ja, de trommelvliezen moes- ton er goed tegen kunnen, deze da gen m Valkenburg. De tamboers, de trompetters, het roffelde en schet terde de hele dag door. Dat is vroe ger zo geweest en dat is nu nog zo- In de annalen komt men steeds weer posten tegen als: .drossaard Ramae- kers schenkt de nieuwe koning drie tonnen bier. of: Louis Hosset, die in 1820 tamboer-majoor wilde worden, dient eerst een ton bier en zeven kan jenever (kostend 7 guldens) te geven. In vroeger dagen werd bij zo'n feestelijke gelegenheid met oude mannen en kikvorsen in krui wagens gezeuld. Thans zijn de filmcamera's in de weer en n«eft een publicity-chef een belangrijke rol te spelen bij de af wikkeling van het feestprogram. i Maar drie dingen ziin gebleven: de knallen, het bier en de muziek. wapeningsbesprekingen de Duitser Von Brentano over de hereniging en de Amerikaan Dulles over het Verre Oosten. Minister Beyen licht te zijn collega's in over het ver breken door Indonesië van de Unie met Nederland en van de politieke processen in Indonesië. De Fransen dienden hun plan in om via de Verenigde Naties hulp te bieden aan onderontwikkelde lan den. Kort voor de Franse minister Pi- neau zijn plan indiende, zei presi dent Eisenhower, dat hij niet veel zag in het toevertrouwen van hulp programma's aan de V.N. Volgens hem was het beter als de steunver lening geregeld werd door weder zijdse verdragen. Niets wees er op, dat Pmeau op de hoogte was van deze verklaring toen hy zijn voor stel indiende. Het slotcommuniqué van de NAVO rept met geen woord van het Franse initiatief. UTRECHT Op zondag 3 juni zal de nieuwe dienstregeling van de Ncde-Iandse Spoorwegen worden in gevoerd- Zij brengt niet alleen de afschaffing van de 3e klasse, doch ook een aantal verbeteringen. De belangrijkste daarvan is de elektri sche exploitatie van de baanvakken Eindhoven—Venl o en Gouda—Al phen aan de Ryn. Deze maakt het mogelijk de elek trische treinen AmsterdamRotter damBredaEindhoven v.v. naar en van. Venlo door tc trekken, het- geenT inhoudt dat tussen Eindhoven en Venlo een volledige uurdienst zal worden gereden. Op het baanvak GoudaAlphen aan de Rijn blijft de dienstregeling onveranderd. Op 3 juni wordt ook het nieuwe station Amsterdam-Sloterdijk in ge bruik genomen. Hier zullen stoppen de tremen naar cn van Uitgeest en Alkmaar via Haarlem en de treinen naar en van Zandvoort-Bad. Ook enkele van de aan de halfuurdienst richting Leiden toegevoegde treinen zullen stoppen m Sloterdijk. Op het traject AlkmaarHoorn gaan de „Blauwe Engels" hun intre de doen. ïn overleg met do Duitse spoor wegen is een drietal snelle verbin dingen via Emmerich met Keulen en het Ruhrgebied gemaakt. De middagexprestreinen van Gro ningen cn Leeuwarden naar Rotter dam, Den Haag en Amsterdam zul len gedurende de zomerdienstrcge- Iing ook op zondagen rijden. De op zon- en feestdagen rijdende late trein van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam (vertrek Amster dam C.S. 22.55 uur) zal ook op werkdagen rijden, BONN. Het Westduitse parle ment heeft een zesjarenplan ter fi nanciering van de bouw van 1.8 mil joen goedkope woningen goedge keurd. Het sociale bouwplan, zoals het ia de wet genoemd wordt, voorziet in de verstrekking van langlopende kredieten voor de bouw van gezins woningen, flats voor oorlogswedu wen. oorlogsslachtoffers en vluchte lingen. Het plan vormt een aanvulling op de particuliere en cbmnferciële bouw, welke, naar verwacht wordt, een even groot aantal woningen zal afleveren. De regering verwacht, dat het na-oorlogse huizentekort na de zes plan-jaren tot het verleden zal be horen. Vervolg van pag. I so. dat zaterdag het leeuwendeel der belangstelling voor zich opeiste, wa ren er toch nog 25.000 bezoekers. Zondag waren het er precies twee maal zoveel, waarmee het hoogste dagcijfer werd bereikt, dat in zeven jaren is voorgekomen. Onder dit be zoek nam dat uit Duitsland een zeer belangrij'ke plaats in Zaterdag wa ren van de ruim 250 autobussen met Keukenhofbezoekers meer dan hon derd uit dat land afkomstig en zon dag telde men maar liefst 460 Duit se autobussen op Keukenhof- Op de parkeerveiden in de bollen streek was het aantal Duitse, Franse, Belgische, Amerikaanse en Britse personenauto's zeer aanzienlijk. Het wordt op ruim 20 procent van de geparkeerde wagens geschat. Extra tremen uit Essen en Keulen voerden ruim duizend bezoekers aan. Zomers Duizenden trokken in de vroege morgenuren van gisteren naar de zeekant. De parkeerplaatsen voor auto's en fietsen waren al spoedig uitverkocht, Bij de autobussen, die van Haarlem een lijndienst naar Bloemendaal onderhouden stond het pubhek in iange files te wachten. In zee kon men enkele tientallen moedigen een bad zien nemen, iets, dat nog nooit voor juni is gebeurd. In Schevemngeo werd vol pootje gebaad. Ontelbaren lieten zich bruin, stoven door de zon en de terrassen op de boulevard zaten al even vol als de etablissementen op het strand. Trams en bussen konden de door strandbezoekers veroorzaakte drukte soms nauwelijks verwerken. Enorm veel belangstelling trokken ook de bloeiende boomgaarden In Zuid-Limburg. Ook hier zag men vele buitenlanders, hoofdzakelijk Duitsers en Belgen, en ook hier ont stonden op sommige plaatsen ver- keersopstoppin gen. Op de Veluwe trokken het Open luchtmuseum en het museum Kröl- ler-Muller veel bezoek. Het had een salto kunnen worden, waarvoor een berocpsacrobaat zijn vingers sou aflikken: even een aanloopje achteruit en dan over de kop de boulevard af. Maar het liep hachelijk af. zonder de soepele zwier, die het had kunnen hebbenDe autodie zaterdag middag op de Scheueningse boulevard zo aan het stunten ging bleef roemloos hangen tussen de hoge muur en een strandtent. Er waren honüeraen mensen om te komen kijken en om te zeggen „hoe kan dat. nou gebeuren?" Ook de eigenaar van de wagen, die even op een terrasje was aangewipt, u?as onder die met-begrijpenden. De brandweer wachtte tn aar niet op een oplossing van het mysterie en trok de wagen met grillige kuren en al weer naar een normaal stadsleven terug.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2