Paroollezers BOLLEN INBOEDELS II Rijn vaar I DE NÜEUWE JAWA 150 a- f 1245.- FLINKE WERKZOEKER steno-typistes dictaphone-typistes mul, en vrl, krachten B, Telexiste 0. TYPISTES instrumentmaker radiomonteur HULPVERKOOPSTERS trachten voor expeditiewerlczaamheden woonruimte classificeerders, bikkers, ontroesters en schoonmakers nette verkoopsters leerling verkoopsiers snijmeisjes slagersbedienden slagers leerlingen A STENO-TYPISTE B. JONGSTE BEDIENDE C. MAGAZIJNBEDIENDE KEURSTER NAAISTERS LEERLING NAAISTERS a. sorteurs b. ongeschoold personeel h?.kvr- so.vvecrsisrs NAAR DE MOOIE MIDDAGTOCHT OP DINSDAG 8 MEI ORGANISEERT HET ROTTERDAMSCH PAROOL voor de lezers een prachlige middagtocht NAAR DE BOLLENVELDEN IN PRILLE FEESTTOOI Vertrek kwart voor twee. Terugkomst 's avonds omstreeks zes uur. De prijs bedraagt SLECHTS f 3.per persoon. Reisbiljetten van morgen 9 uur af verkrijgbaar aan ons bureau Scbiedamse- vest 42. Ook telefonisch te bestellen (no. 25430, 7 lijnen) GAMEE!! GENIET MEE!! onrtor ctc sporthemden Nieuwe toonzaal van Hoogenboom Aan derij van showrooms;'voor 'automobielen, aan de Groenendaal, heeft', de Volkswagendealer Hoo genboom -er zaterdag eer. toege legd want op de hoek van het yostplelnwerd. een zeer modem ingerichte toonzaal in. gebruik ge nomen. Men beschikt daar over een oppervlakte van 360 vierkante meter, die gelegenheid'biedt om een groot aantal auto's ten toon te stel len. De firma Hoogenboom. die door deze aanwinst nu over drie toonzalen beschikt heeft alle mo gelijkheden benut en een rijke ver scheidenheid typen bijeen gebracht Dat er verschillende Volkswagens ataan, ligt voor de hand. maar daar- naast werden enkele Ghia- en Por- sche-modellen geëxposeepL Behal ve aan de personenauto"werd ook aandacht geschonken aan de trans portauto. En daarvan noemen we vooral de Koelwagen op Volkswa gen chassis gebouwd, een produkt van de firma Hoogenboom én de 1 FrJpdaire. De koelinstallatie werkt ook op de rriotor. Zelfs de Duitse fabriek heeft voor deze Nederland se koelwagens grote belangstelling. Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft voorlopig toegelaten de Sheer Kajus Köster. die door de West- tWitse bondsregering tot .consul ."ge- i neraal te Rotterdam is benoemd. fh talloze kleuren en dessin Sr zoweK etten alff fantaste, exclusief voor ;M erfdensf Matep 36* f/m 46.v» vanaf De moderne man draagt er een-JOKER bijv», de das, die deze zomer de grote: mode raf zijn, Irf wol of zuivere zijde 13,50 8 mei passeerden onderstaande sche pen HanswCert. bestemd voor: Euphraat". Brussel; Franciska. Antwer pen; Dordrecht 9. Jan Marcel, .Storno. Topaze, citerna; 0, Vertrouwen,' CSter- na 23, Stad Amsterdam 3, Avontuur, Rijn Schelde 11, Citema 30, Aller, Sire- ven, Pvitten, Marlon, Telegraaf 18. .Ver trouwen, Purrina 27, Toiler, Del Cassia, Albert, Maco. Henri Damour, Antonlus, Wilh. Hoger, Purfina 28. Atalanta, Fort- schritt. Herveland, Triirox. Baden 341, Fransberg, Piz Kcsch. Wllma, Express 34, Era. Nèljo, Rifn. Horst en Jussen 1, Ampauman: Kurt Bochling, Vilvoorde; Butanfa 2, Haren; Sutania.,1; Wandna, Wandre: Nieuwe Zorg, Wyneehem; Ota- ria. Merxem; Verbano, Lucia, Adriana, Boom; Nieuwe Zorg Speranza, Quo Va- dis, Deja, Chrislma. Herdersem; Perdu ro, Ladeuze; Schedlr, Qwaadmechelen Disponibel 2, Clabecq; Ruhr 5, JZuten- daai; Schwalbe, Mourib; Greta.. TTiis- selt; WtHy, Thisselt; Vaeth 9, St. Lam bert; Spe3 Vera, Amsterdam; Amstel 8, Jean Lux, Overschie; Risico, Rotterdam; Leencfert pieter; Leba, Umbrla, Citerna Zl, Alex, Theresia. Frapima. Telegraaf 8, Neutraal. Jenny. Esso Nederiand-1, Due- cini, Schie, Karl -Dictrieh; "Westscblf- fahrt 7, Ruysdaai, Schuman, 4 Gebroe ders, Corjo, Maasstroom 36. Jantina. AL letnania. Energie Jctta, S'dam; Vertrou wen. K'sumr Tony Hecrewaarden; Elise, Patria, Alfra, Zwolle; Dordrecht 3,1 Dor drechtRupel. Schok industrie 2, Puget, Poolster, Dacapo, -Tér Ape!;-Janny, La ge Zwaluwe; Acidum, Ambeiti;. Hollan- dia. Werkendam; Rio, Goad, Voor den Tijd, Clementine, Kerkdriél; Jenny, Ma- thilde. Setrunda,- GeeriruidenbcrgT Glo- bo. Stampersgat; Coöperatieve 2, Vlaar- dingen: Harvrie, - Wormerveer: Louis. Kerkdriel; Pictemella, Aayen; Briggttte. Duitsland; Succes, Stad Charleroi, stad Brugge. Monique, Najada. Vredenburg, Mainvlereck, Suzanna 3. Magdeburg, De Hoop. Corjo, Constant, Damco 20?. Rido. SchleesurC. Patrlch; Express 39, Panel; Express 21. Interna 2. Le Notre, Straatsburg, M.s, Willem Kuys: voor Port Said 19 mei 19 uur; voor Colombo 26 mei 14 uur; voor Belawan 30 mei, 7 uur; voor Singapore 2 Juni, 9 uur; voor Djakarta 2 juni 19 uur. M.s. 'Indrapoera: voor Belawan 19 mei, 19 uur; voor Colombo 29 mei, 14 uur; voor Aden 2 juni. 19 uur; voor Suez 9 juni, 7 uur. S.s. Groote Beer: voor Montreal 28 mei, 5 uur. ROTTERDAM, LIJNBAAN 54 DEM HAACS. HOFWEG 11 AMSTERDAM, KEILIGEWEG 11-17 '.Boud ouden vaa dagen lipeit 9'HM iLn XX Ö'P dèlaa'tWërgSderiag; vah dA ïotterdartis'e. Bbnd'-vöc Oude» van> Jagen-werd.- fcê£--bestuur als: volgt lamérigestbld.' - voorzitter- T- Faas, \;££ret&ris-: :;FJ Assendorp; pennrng- irieteter F,' y- d-^Vekferi; coram, van -toezicht A-. \LsgrSnd; Ze voorzitter Xj ten Hove; 2de." 'secretaris mevr. K. Bruggers; 2de penningmeester Achard van Enschut;. commissaris- gevormd doorde heren B.. Blom-, marse den. Otter en Kramer. Het secretariaat is gevestigd Birrgleijstraat I9a. 'Rotterdam W. •VoTgensj het verslag, van de" se cretaris is de bond. thans nog' steeds welvarend en het ledental is onge veer 9000 leden. De-financiële toestand is zeer gunstig .en de kasgelden van de bond en commissie bedragen mo menteel 10.000--. Als commissie-leden werden aan. tfe Commissie Cnftuur toegevoegd:; dé heren Gesdiuerre, Voorwinden^ Andriga en De Vries, Aan de commissie Eigöit Gebouw- werden de heer Ysselmtjiden en mevrotiw Harttvich weder herko zen- Dé kascontrole-commissie werd ';L?;.Ljca3WEENTÉfcb^ FEBEIKAfnK P« kandidaatstelling voor de verkiezing van de -leden van de Tweede Kamet der Sta- ten-Géneraal zal op dinsdag, 8 mei ÏS56 plaats hebben- Óp dié dag kannen van 'dés vöormfddags negen tmr tot des namiddags vijf aar bÖ de voorzitter van het hoofd- stembareatr fn kieskring V fRöttërrfam> of bfj hét door déze aangewezen lid Van dat hoofdstemfettreatr, ter secré- tarie dezergemeente fsfad- htds) - lijsten vankandidaten worden-ingeleverd.' - De hiervoor benodigde for mulieren zon op het'stadhuis, kamer 34, kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar» Rotterdam,'3 'ftiei 2930. Voor 'n compfcet frouwkostmini HENEGOOTVERLAAN 65 KLEDINGVERHUUR sinds 1898 Thuisbezorging TE KOOF GEVRAAGD TEI-EFOON 44328 R.S. STOKVIS ZONEN N.V. iverk prettig "Helman Dufiaertpfeln 3 - Rotterdam zeer spoedig verdien goed 'N FANTASTISCHE MACHINE kant en klaar vour 2 personen in rood slechts met-het vak bekend Aanmelden na telefonische afspraak 173027 vraagt voor spoedige «ndiensttrecT; In verband met uitbreiding yan dc productie van ERRES radio- en televisietoestellen, stofzuigersen telecommunicatie-apparatuur vragen wij Belangrijke handelsonderneming op téxtlelgebied vraagt voor spoedige'indiensttreding en in zwart, grijs of Iido 15. extra As Administratief goed onderlegde met behoorlijke opleiding Br. met voHcdlge jnllcbtlngen onder no. 5055 bur. blad. Ileèrling-metaalslijpërs boorder/tappers stampers houtbewerkers mannelijk en vrouwelijk personeel voor het vervaardigen van stofzuiger*, Solex-motoren, radiotoestellen of onder delen biervan. Voor deze vacatures i* het niet nodig, ervaring fn soorrgeljjk werk te hebben. Het is echter belangrijk dat U zich met een dosis enthousiasme aan dit werk geeft en dat U zich door verdere studie in de avonduren tracht te bekwamen voor meer verantwoordelijke functies in ons bedrijf die kennis en initiatief vragen. HOOFDAGENT: REPARATIE KUNSTGEBITTEN Nederlands en/of een of meer moderne talen. Sollicitatiebrieven, vermeldende leeftijd, opleiding er» praktijkervaring, worden gaarne Ingewacht bij afdeling Personeelszaken, terwijl ook persoonlijke aanmelding mogelijk is tijden» de kantooruren (van 3,30 -12,30 en van 1.30-5.30 uur), alsmede op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 mei a.s. des avonds van 7-8.30 uur (Ingang Westzeedijk 507), Borpsstr. 147 - Barendrecht - Tel. K 1806-238 Betaling in overleg Voor direkt gevraagd Op onze OntwfkkeNngsafdeirng kunnen wij plaatsen Leeftijd omstreek» 25 jaar. Persoonlijke aanmelding dagelijks van; 9-4 uur bij: GROOTSTE SPECfAAtZAAK R.S. STOKVIS ZONEN N.V. Voor de maanden juni, «Juli en augustus hebben wij in onze zaken plaats voor enkele Helman DttUaertplem 3 - Rotterdam Mondelinge sollicitaties waarbij U over boven genoemde vacatures inlichtingen kunt ont vangen elke Dinsdag- en Donderdagmiddag tussen 12.30 en 13.30 uur, I bovendien elke Dinsdag- en Donderdagavond Sl\ tussen 19.00 en 19.30 uur. V* U kunt zich melden aan ons bedrijf; BEUERLASDSEUAH 95-37 TEL 71004 - RüTTERDAtt-Z. r' Ge*n fllfafort VOOR HELE EN/OF HALVE DAGEN Schriftelijke sollicitaties Ivan dames, die 'fn het confec- tievak; bekend zijn, worden gaarne ingewacht, door Mij, Van Berkei's Patent N.V. Afdeling Perxc<t«el»zaJ(*n Keileweg 5 Rotterdam-W» vraajtrvoof Jpoedlge Indiensttreding N* 2 manden proeftijd kan vaste aanstelling volgen. Persoonlijke aanmelding bij afdeling Personeelszaken tijden* de kantooruren (8.30-12.30 en 1-30-5.30 nur) alsmede op maandag 7, dinsdag S h woensdag 9 mei de» avond» van 7 - 8,30 uur (Ingang Westzeedijk 507}. dames confectie: magazijnen al óf öfet gestoffeerd, 2 kamers met keuken, of gebraik daarvan. Hoge huur geen be- zwaari Brieven onder.no, 5054 bureau van dit blad. Classificeerdersbedr(jf .Anfverpfa" vraagt voor spoedig Telefonisch, melden 60904 KORTE LIJNBAAN 5 ROTTERDAM Maanweg 256 Den Haag Gerrifsen's slagerijen VRAGEN (kunnende winkelen) Voor de juiste mensen een zeer goed salaris Aanmelden na 2 uur Sluisjesdijk 70, telefoon 70401, na 7 uur telefoon 83087. N.V. v.h. P. Batenburg Kipstraat 23, Botterdam, vraagt: (Ned.) (mnl. of vrl.) iEiing-yisser N.V. Fabrfkantc van damesconfectle vraagt voor spoedige indiensttreding Pretlfcre werkkring, boog loon, aan trekkelijk spaarsysteem, goede 'sociale verzorging. Met vakartfleafspralten wordt rekening gehouden. Aanmelden tussen 0—5 uur; Rochussenstiraat 3, (naast C»land-West>. tel. 50298 Rotterdam die na. opleiding en. gebleken geschiktheid een hoog.loon kunnen verdienen; Aanmelden: N.V. VEREENIGDE GLASFABRIEKEN te Schiedam, Buitenhavenwcg 114-116 onVE.VAGD y.oüaag*, >rij RESTAURANT SCHELL iWest Kruiskade 65 J enkele technische materiaalkennis strekt tot aanbeveling. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3