Onse Hermes (met 10 spelers) houdt Longa op afstand (3-2) Op Nenijto-baan leverden atleten bijzonder goede prestaties Twee treffers brengen Xerxes de zege Linksbuiten Zaal uit het veld gestuurd Via zege op Rapiditas GW dichter bij top Mening van anderen Verrassende nederlaag van Feijenoord Onverwachte nederlaag van Hellas tegen Niloc Maandag 7 mei 19oG SCHIEDAMSE OPMARS NIET TE STUITEN Moeilijke passages Amateur-voetbal Eerste Mas A SHS-Excelsior 1-1 Pass socperbc OVER XERXES-GO AHEAD 1:1 Go Aheads aanval machteloos actief op cle iveg Sparta verslaat Elinkwijk (3-1) (Van onze sportredactie) SCHIEDAM. Cockie van der Tuytï heeft er voor een groot deel voor gezorgd, dat Hermes DVS (ondanks, dat het na twin tig minuten met tien man moest spelen)'toch een keurige 32 overwinning qp Longa in de wacht kon slepen. Twee knallen van Cockie en een daverende kogel van rechtsbuiten Van der Burg deden de Tilburgers wankelen, die tijdens een slot- off ensief invaller Hesselberth van het reserve-bankje moesten halen om de 30 voorsprong van de Schiedammers enigszins te minisereh. Het. pleit niet voor een club met betaalde spelers, dat men onmachtig is ;om een tegenpartij, die voor het grootste deel van de ontmoeting met tien man moet spelen, een fikse ne derlaag toe te brengen. Longa zag er echt geen kans toe en zonneklaar, bleek, dat de Tilbucgers weinig kaas van voetbal hadden gegeten. Heeds in de eerste minuut capi tuleerde het Tilburgse bolwerk. Rechtsbuiten Van der Burg was als een haas langs linksachterVeld- huijzen geglipt Uit z'n lage voorzet nam de toestormende Cock van der Tuyn de bal meteen op z'n schoen en voordat doelman Hodenius wist wat er aan de hand was, lag de bal achter hem U0). Hermes had het heft volledig in handen. Het moest dit na twintig minuten loslaten, toen linksbuiten Zaal natrapte, nadat bij tweemaal kort achter elkaar bijzon der onvriendelijk door rechtsachter Matthijsse was aangevallen. De eer ste keer kreeg de Tilburger een waarschuwing van de scheidsrech ter en de tweede maal speelde Zaal eigen rechter. Toen stuurde- arbiter Boer hem naar de kleedkamer en kende Hermes een vrije schop toe. De biauwwitten zaten even in de knel. Longa kon vrijer spelen. De stemming in en rond het veld werd echter onaangenaam, hetgeen de grootste waakzaamheid van de ster ke arm 'eisté.- De Sehiedamse politiemannen be hoefden er, hoewel de atmosfeer in de pauze bijzonder zwaar geladen was, niet aan te pas te komen, om dat de zwoegende en sjouwende Van der Tuyn direct na de hervatting voor het „verlossende schot" zorgde. De bal werd door Broeders uit een vrije trap hoog- voor het doel ge plaatst. en de uitlopende doelman Hodenius wist niets anders tc doen dan de bal boven het hoofd van de opspringende Mijnsbergen voor de schoen van Cock v. d Tuyn te stom- pen. Het was meteen raak (2—01. Dé j biauwwitten keken binnen het half uur nog vriendelijker, toen Van der i Berg uit een vrije schop even bui- ten het strafschopgebied dwars door het muurtje Tilburgse spelers kogel de en doelman Hodenius als vast genageld aan de grond'deed staan. Het w-as 3—0. Wat kon er nog ge beuren. Niet veel. want wat de gas ten aan verre trappen en doffe plof fen lieten zien was weinig verhef fend, terwijl de heren voorts vrolijk in Burgers buitenspelval marcheer- den. Tussen dit geschutter kwam arbi ter Boer voor moeilijke situaties te slaan, die hij kundig oploste. Hesselberth moest van het reser ve-bankje komen, toen Van Dicssen niet meer verder kon. Fris van de lever knalde hij tweemaal de leren knikker langs Van Diest; de twee de keer onder luid protest (buiten spel?) van Hermes. Maar Hessel- berths kruit bleek ook te zijn ver schoten, zodat Van Diest en z'n vrienden toch in een vreugdevolle stemming een flesje limonade kon den gaan drinken Dat hadden zij in de verzengende hitte wel ver diend. ROTTERDAM. Het was geen fraaie wedstrijd daar aan de Wielewaal, waar CVV een 20 overwinning op Rapiditas boekte en weer Jets van z'n achterstand op koploper RFC inliep. Ér werd nogal fors en onbeheerst gespeeld en scheidsrechter Aalbrecht moest vaak ingrijpen. Na de rust kwam het zelfs zover, dat een waarschuwing voor beide elftallen „en bloc" werd gegeven.: (bij HermesLonga) voor de fluitist De eindstand had ook even goed 5—1 kunnen zijn, als in de tweede speelhelft de palen van bet Rapidi tas doel geen driemaal redding had den gebracht na schoten van Brün- ner. Treuren en Kapsenberg. Het schot van rechtsback Bouman, die de bal alleen naar het heiligdom van Diephout had opgebracht, had eveneens beter Jot verdiend. Vlak na hét begin, toen de gasten fel in de aanval waren, ging een schot van rechtsbuiten Schaly juist over. Dit bleek een prikkeling voor CVV dat fel ten aanval_ trok. Na enkele I stormlopen kwam .in de 10e minuut het eerste doelpunt. Kapsenberg gaf snel naar De Blok door. die önhoud- baar inschoot. 10. Ev«n later een keurig staaltje solospel van Treuren: zijn schot werd vallend door doel man Mouw gekeerd, terwijl kort hierop Briinner het op dezelfde wijze probeerde, wat echter niet meer dan een hoekschop opleverde. In de tweede helft werd het wat rommelig en bleef van goed voetbal maar wéinig over. In deze periode ontsnapte het Rapiditasdoel tot drie maal aan doorboring. Het was we derom de rechterwing Groeneveld— Kapsenberg die De Blok een sco ringskans bood, welke deze speler, niet onbenut liet 2—0. RFC 20 11 5 4 27 43—29 CVV 19 9 5 - 5 23 28—19 Velox 19 9 5 5 23 40—31 DWV 20 .9 5 6 23 38—34 HRC 19 9 3 7 21 43—36 VCS 20 7 7 6 21 29—29 Rapiditas 18 6 6 6 38 27—27 UW 19 6 5 S 17 40—39 Gouda 20 6 5 9 17 19—31 Quick 19 7 2 30 16 22—26 V/, Frisia 21 6 4 11 16 32—43 Spartaan 20 4 4 12 12 25—37 De 2500 Hagenaars, die Houtrust boven een uitstapje naar het strand verkozen zullen wel spijt van hun keus gehad hebben. Noch SHS noch Excelsior bereikte ook maar even het hoofd-klasse peil. De spelers wa ren kennelijk verheugd nu eens niet om de punten te behoeven vechten. SHS nam in de eerste helft de lei ding door Willems, maar Excelsior, dat na de rust wei iets sterker was bracht door Braams de stand op ge lijke voet, toen eon der achterspelen» verkeerd terugspeelde. Kobert Manzon, de Franse coureur, heeft de Grote Pr>js van Napels ge wonnen met een 2'i liter Gordini. Tweede werd Horace Gould met Ma- scratie en derde Gerini (Italië) met Maserati. Ca.stelotti viel uit. evenais Vlliorcs: en Muaso, Toen een Italiaans jongetje geen sóep wou eten, schoot een straatjocb plotseling een bal door'het open raam die precies In '-.de soep terecht kwam. De vader vloog drif tig naar buiten cn de soep werd vergeten (SPORTDIGEST) Giovanni sat te pruilen, die had reuze-veel verdriet, luidkeels ving die aan te huilen want de soep die wou hij niet. Vader werd ten slotte driftig ■wat ik best begrijpen kan, die vertelde zoonlief giftig: Soep is best, daar groet je van! Giovanni wou niet groeien en de soep vondhij la-la, wat pa's woéde op deed bloeien ondanks 't sussen van mama. Potverblomtfie,sprak de vader in. zyit eigen schone taal en hij kwam vervaarlijk nader: Soep eten we allemaal! Net toen Pa zijn soepadviezen van wat klappen zou voorzien vloog een bal, een hele vieze eensklaps in de speptemen. Op de straat daar speelden jochies 's werelds fijnste trapfestijn tot de bal, in vreemde bochies, plots een soepbal bleek ie zijn. Vader pioog uerhit naar buiten, naar de helden-van-de-mets maar die namen rap de kuiten ba?tp voor 't nakend klits-klats- klets. Troosteloos kwam Pa weetomme, uit ztin hunt was terdeeg. Moe .wierp, zwijgend als een stomme, de terrten in 't gootje leeg. Giovanni sprak z'n vrinden toen hij later buiten kwam, hij verhaalde zijn beu inden, fcttriuend )op een boterham: Nooitnooit zag ik. van Mijn leven só een prachtschot, da's beslist, hier 's de bat, zei hij, die'keven uit de soep heb opgevist....! FHIDA WOLFF Jr. (Nadruk verboden) West WdlëCanada, de tenniswed strijd voor de Da vis Cup is door Canada met 3—0 gewonnen. Canada komt in de tweede ronde legen de V.S. uit. De a thlc hekmensen, die toch de meeste hinder ondervinden van de lange voetbalperiode, klagen zelden of nooit. Het was daarom prettig te constateren, dat zondag op.de Nenjjtobaan de belangstelling voor de eerste wedstrijden van de RAC zeer bevredigend was. Het publiek volgde geïn teresseerd de nummers, waarvoor meer dan 800 inschrijvingen waren bin nengekomen, maar zal helaas voor het grootste deel nimmer aan de weet komen, wat er wel is gepresteerd. Slechts een enkele uitslag kwam er door- de microfoon en, al weten wy wel dat het bjj zo'n deelname niet meevalt om-bU te blijven, we herinneren ons van vorige jaren, dat dit punt wel eens beter verzorgd is geweest. Ondanks alles zal ieder ongetwijfeld hebben genoten van goede sport, want de resultaten waren op deze eerste dag op vele nummers uitstekend. Plaatselijke en provinciale records sneuvelden en het wordt langzamerhand ondenkbaar, dat hierby de naam van Kees Koch zou ontbreken. Koch wierp dan de discus ditmaal 47.38 m., waarmede hfj voor de tweede maal In 14 dagen liet Rotterdams record verbeterde- Er breekt, geloven we, langzamerhand een spannende tfjd aan voor de nationale recordhouder De Bruyn, de enige, die ooit In ons land verder kwam. Om zjjn toenemende kracht te accentueren, stootte Kees de kogel 14.56'/s meter, hetgeen ook weer verder was dan twee weken terug. Eén was er, die al direct op déze eerste wedstrijddagzijri naam op de lijst van Nederlandse recordhou ders liet schrijven. De jonge ADQ-er Coenen loste eén van de beloften van het vórige seizoen in en liep in zijn serie over de 300 m 34,9 sec! Het oude De heer J. H. Hen. kes, Sam. Muller- plein 35b, Rotterdam, zei: „In deze zeer matige wedstrijd heeft Xerxes meer gekregen dan het verdiende. Go Ahead was vooral de eerste helft technisch beter maar kon door het goede werk van Ver meer en Valk niet tot de doelpunten komen die zij ver dienden. Het is toch echter wel prettig dat de punten in Rotterdam bleven, want nu is Xerxes bijna zeker van een plaats bij de bovenste vijf." De heer F. J. de De heer J. Spek, Koter, Hyacintstraat Roovalkstraat 14, 8, Rotterdam, was Rotterdam, vond van mening, dat de- (als regelmatig be- 2e wedstrijd in een - zoeker van Feijen- doelpuntloos gelijk- oord, die nu wei eens Nederlandse record, dat v. d. Knaap in 1954 vrij scherp stelde voor juni ores, moest er met 0.4 sec. aan ge loven! We hebben het, idee, dat Coe nen er zelf mettertijd nog wat meer van af zal knabbelen. Een derde jeugdige Rotterdammer leverde ook zijn deel. Suiker van DOS vestigde .bijde jongens op de 1500 m een nieuw Zuid-Hollands re cord met een tijd van 4 min. 6.4 sec. Als bewijs, dat er in de afgelopen winter in Rotterdam hard is gewerkt, .noemen we Corrie Huygen, die met een discusworp van 44.6Qi/- meter slechts 9 cm beneden, haar record bleef, de zege van Deyere over Aret op de 100 meter in 10.9 sec, de DOS- zege in 43.5 sec. op de 4 x 100 m en bij de jongens in 46.5 sec. Voorts won de DOS-jongen. v. Praagh de 110 m horden in 15.7 sec. en zegevierden de Hollandia-dames Hilde Veth, Selma Heystek en Ida Vaal resp. op de 100 m in 12.3 sec., op de 80 m horden in 11.8 sec. en bij het verspringen met 5.37 m. Niet te vergeten ook de sprong van 3.80 m die Harry Hof- meester een onbedreigde overwin- I ning met de polsstok opleverde! i Nog meer successen? Welnu, Siien Seharleman won ecu proefloop voor dames met 800 m-asp tra ties royaal in 2 min. 23.5 sec., een wei zeer fraaie prestatie van dit Victorïa-meisje als Verwey van Trekvogels (midden) won op de Nenijtobaan de 400 meter hardlopen. De Rotterdam mer Klunder (rechts) van P.P werd tweede. men bedenkt, dst de gevestigde Sagjtta-loopster Woudstra-Grezel bij de dames de 800 m won in een tijd, welke 0.3 sec. meer bedroeg! Tot de overige belangrijke resul taten behoren oe overwinningen van Verwey. Trekvogels, die de PP-er Heino Klunder klopte op de 400 m (tijd resp. 51.1 en 52 sec.), van Künen (Sprint) na een prachtige strijd met de Roosendaler Roovers op de 3000 m. waarbij een tijd van 8 min. 29.8 sec. werd genoteerd, van Vlaming (Thor) op Boere (Mirserva) op de 200 m horden <tijd 25 sec.) cn van de Trekvogel-atleet Blankenstcin in 3 min. 59.6 sec. K' NVNXf-, H. COEiVEiV Ned. jeugdkampioen op 300 meter spel had moeten ein digen. ,.Go Ahead had een goede star* maar 2akte langza merhand af, hoewel hun veldspel beter bleef. Vooral het ge brek aan tcehniek en lichaamsbeheersing van de Xerxes voor hoede is groot; wa ren deze beter ge weest dan had Xer xes het niet van de twee goedkoop ver kregen doelpunten behoeven te hebben. Linksbinnen v. Brug gen van Go Ahead was wel dé beste speler". een wedstrijd uit de eerste klasse betaald voetbal wilde zien) het vertoonde maar erg tegenvallen. „Vooral Xerxes speelde maar zeer primitief. Het had zeker niet meer dan een 11 gelijkspel verdiend. De vele botsingen, die de tweede helft ontsier den waren een ge volg van gebrek aan techniek: Doelman Vermeer was de grote man. Beide clubs stelden teleur." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Xerxes mag zich in het gelukkige bezit verheugen van een zeer sterke verdediging, die zich in 22 wedstrijden slechts vijftienmaal liet passeren, een prestatie die geen enkele andere ploeg uit het betaalde voetbal heeft kunnen evenaren. Het was dan ook weer dank zij deze defen sie dat de Zebra's een 2—0 overwinning op Go Ahead hebben geboekt en hun positie bjj de eerste vijf hebben kunnen verbeteren. (Van ónze sportcorfespOndent) I*L\ASTRICHT. Feycnoord heeft In Maastricht een verrassende 1 nederlaag geleden tegen MW, dat deze keer ver boven, zyn kracht speelde, Vooral in de eerste helft kwamen de Maastrichtenaren met snelle aanvallen voor de dag, waar mee zfj de Feüenoord-verdediging voor tal van problemen stelden. In de eerste ontwikkeling van de strijd scheen dé grote kans voor Feijenoord te zijn. want de Rotter dammers'leidden de eerste aanval len. In deze periode schoot v.. d. Hoek tecen de lat en miste Bak een fraaie kans Door deze felle start van Feijenoord wakker geschrok ken. begonnen de Maastrichtenaren een serie snelle aanvallen op te bouwen: In de 23e minuut kostte een te hard ingrijpen van Kerkum tegen Ouwen bergh Fey en oord een strafschop. Van Bun voltrok het vonnis feil Jobs il— 0). De 'thuisclub bleek gevaarlijk en in de 37e minuut bra-ht Couwen- bergh de stand op 2—0, nadat Van Wissem hem het' leer had toege- kopt. In de*tweede..helft Rotterdammers met vloeide combinaties" voor de ctag', die de Maastrichtse verdediging op haar beurt in ernstige moeilijkhe den brachten. Maar doelman Vrijhof bewaarde zijn kalmte en verrichtte een aantal knappe saves. Toen hij na een kwartier te Ver uitliep kreeg Bak een niet te missen kans om de achterstand tot 21 terug te brengen. In de 25e minuut van de tweede helft deed zich een incident voor. toen MW op de rand van het strafschopgebied wegens een over treding van Kerkum een vrije trap te nemen kreeg. Steenbergen meende zich hierover tegen scheids rechter' Beltman enige opmerkingen te kunnen, veroorloven. De arbitter „nam" het niet en stuurde de Rot terdammer prompt het veld uit. Feijenoord nam geleidelijk het ini tiatief in handen en drie minuten voor het einde werkte Cor v. d. Gijp het ieder over de lijn. Het was scheidsrechter Beltman niet ont gaan. dat v. d. Gijp de bal met de hand had meegenomen. Het bleef 21 voor MW, Als schrille tegenstelling staat hier de uiterst zwakke voorhoede tegen over. die slechts dank zij de mede werking van de Deventor-aehterhoe- de tot twee trefiers wist te komen. Go Ahead startte in een hoog tem po en zette het Rotterdamse doel al direct onder flinke druk. Doelman Vermeer verkeerde echter weer in grote vorm en de kogel van Stro- koppe uit een vrije schop kon in zijn ogen dan ook geen genade vinden, kwamen rie De drute bleef aanhouden en uit een eèn aantal van de talrijke aanvallen kwam Ten Wolde voor open doel, zijn schot was echter te slap, waardoor Ver meer wederom kon redden. Na 25 minuten was het .weer deze doelman, die met een flitsende reactie een on verwacht hard schot van Mol de weg rrerde. tegen de verhouding in vijf minuten later Xerxes de leiding. Engelman maakte, op de rechtervleugel de bal keurig vrij en voorzag De Boer van een goede pass. Deze schoot hard in de handen van doelman Hesselink.. die het leder echter niet goed pakte, waardoor het via de deklat in het doel verdween. 10. Met het Go Ahead, overwicht was het gedaan maar verder dan een schot tegen de lat van Middeldorp kwam Xerxes nog niet. Na de rust werd hij Xerxes v. d. Toorn vervangen dc >r Klomp, wat echter geen merkba e verzwakking was. Go Ahead zakte hoe langer hoe meer af, en het was een wonder dat de Xerxes voorhoede geen enkele van de. talrijke scoringskansen 'wist te gebruiken. Na een half uur stelde Middeldorp de zege echter veilig, hiertoe in de gelegenheid gesteld door een botsing tussen doelman Hesselink en De Boer, die beiden versuft bleven lig gen, waardoor de wegrollende bal een gemakkelijke prooi voor hem werd. De Deventer doelman was zodanig geblesseerd, dat hij door Brand moest worden vervangen. Xerxes kreeg hierna nog kansen te over maar verandering in de stand kwam er niet meer. Zaterdagvoetbal In de derde klas A eindigden drie van de vier gespeelde wedstrijden in een. gelijk spel. Slechts kampioen Quick B. won met 43 van Excel sior P. De stand onderging dus uiter aard geep verandering. Onderaan de ranglijst in 3 B verloor zowel Good Luck als SHS. waardoor dus ook hier alles bij het zelfde blijft. (Van onze handbalmedewerkcr) Dc strijd om het landskampioenschap is nog niet beslist, want Hellas heelt onverwacht van Niloc verloren en moet met DDI, dat door de zege op DES, met de Hellenen gelijk is gekomen, een beslissingswedstrijd spelen. Wings, Gona, Q'55 en Hellas 3 hebben zich als nieuwe titelhouders gemeld.- Het kampioenschap van Gona hing af van de Meeuwen, die tegen Vires hun Sportieve plicht hebben gedaan en de Gouwenaren met niet minder dan 102 versloegen Al heel gauw keek Vires tegen een die ten gunste van de Overkanters' 4t-0 achterstand aan. De Goudse j is uitgevallen (8—5). Zij klommen, keeper Hoogendoorn had zich zater- j daardoor naar de derde plaats ach- dag bij pleinhandbal geblesseerd en ter; Wings en Esdo, die beide'won- daarom wisselde hij na korte tijd j nen. met Den Ouden, die heel verdien- j Bij DWS liep het vrij stroef,'zowel stel ijk werk heeft gedaan. De Vires- j in de voor, als in de achterhoede, voorhoede miste stootkracht, maar 1 zodat Animo 'met 10—5 zegevierde. 1 Ook bij de Meeuwen werd het spel De dames van DWS kregen in de door individueel spel vaak te lang j eerste minuten al zes vrije worpen. "4"" voor het doel te nemen, doordat de Turnlust-achterhoede te zwaar ver-. opgehouden. De Schutters hebben zich tegen O'óö kranig teweer gesteld waardoor de Hagenaars pas tegen het eind de zege en het kampioenschap veilig konden stellen (1712). Met dezelf de cijfers als de uitwedstrijd heeft Snehviek in een regelmatige wed- dedigde. Het werd een Haagse zege (71), waardoor Turnlust aan dé kop blijft. Bij: verrassing heeft Ac tief van de staarlciub DHB verloren,- maar deze eerste overwinning is nog niet voldoende voor DHB om de strijd van Westerkwartier gewonnen laatste, plaats te verlaten. Alles wees (12—7). Een bijzonder spannende erop. dat ADO met de overwinning kamp leverde Dynamo en Hellas 2, i20u fa.an strijken. De 42 voorsprong werd tn 44 omgezet toen Gona be- ter ging schieten. ADO zag ook vele i ballen over en naast gaan'. In deze In 4 b won zwart wit >28 met 2-o Rotterdamse renners i van Spirit. Nog één punt achterstand op de twee koplopers en twee wed strijden minder gespeeld. Zwart Wit kan "t kampioensdïner vast bestellen. Capelle (in 4 C) Uep twee punten in op leider Spijkenisse, door met maar liefst 121 van Pelikaan te winnen. Met SHO op de derde plaats kan het *8«» v.an tfe.sebruikehjke tramines-1 Gouds ^e?rt Sneiwiek ,aterdag. Het stralende zomerweer van de laatste dagen deed de wielersport ais zomersport eerst goed tot haar recht kla„G" wpz* komen. Druk werd dan ook gebruik r,ron?nw*n gemaakt'van de mogelijkheid tot het (8-2) cn Swiit" Hercules kampioen geworden. De spanning in de 2e klasse A is vergroot nu Vires tegen de Jagers 5—5 speelde. De Goudse élub heeft nu nog maar één punt voorsprong op "WF. Voor de promotie-competitie hoofd- -V&K -Esca de rekening, doordat de laatste wed strijd met 2—0 van Wijk werd ver loren. Het tengere zu*arte figuurtje te midden van deze kluwen van spe lers is doelman Vermeer, die zo'n groot aandeel heeft gehad i» de 2—0 zege van Xerxes op Go Ahead., ritten door de Rotterdamse wieler clubs georganiseerd. De diverse uitslagen waren: De Pedaalridders: A-kl. 60 km in 1.35.40 uur. 1, G: Ribbelink; 2.. C. van Oosterwijk; 3. W. Bierhuizen; 4. H. v- Asten; 5. J, Meijer. B-kl. 50 km in 1.16.30 uur. 1. F. Verbiest: 2. A. v. Ravens; 3. L. Schlosser; 4. J. Stroosnïjder;5. L. van Eyk. Adspiranten, 21 km in 38 min. 1. S. Speelman; 2. J. Jansen; 3. L. Althui zen; 4. L. v. d. Léur; 5. T. Kooyman. i RotterdamSchiedam. (clubont- moeting); A-kL 108 km tn 2.42.58 uur: 1. Ca- legarie (S)2. Schliegt (S)3. W. de Outer (R); W. Slager (R); D. Rits- kes (R). B-kl. 81 km in 1.S2.50 uur:: 1. W. Sonders (S); 2. P. de Dikkenboer <R); 3. P. Hutten (R) 4. J., v. d. Hei den (S); 5. Gevaart (S). A-jun. 54 km in 1.28.4 uur: L van Zwet (R); 2. J. Heinïg <R); 3. Mole naars (R). B-jün. 27 km in 55 min.: 1. A. Sap (R): 2. Leek ER); 3. Hunnik (R>; 4. W. Tonder (R). V.R.C. Sportief: A-kL 108 km in 3.17 uur: 1. J, v. d. Ende; 2. D. van Duivebode; 3. J. Timmers; 4. P. v. d. Broek; 5. W. (Tonder. -■ middag dc pleinbandbalwedstrijd te- gen Vtres verloren met ,12—-6. Vriendschappelijk Een volkomen falend Elink%vyk verloor, gisteren in Rotterdam een vriendschappelijke ontmoeting tegen" Sparta. Ook voor rust deelde Soarta min of meer in de malaise. De-jnige die tot behoorlijke hoogte steeg was Sparta's linksbuiten v. d. „Waal, die» nadat Elinkwijk na vijf minuten spe len door Vonk de leiding had ge nomen. na ruim een half uur met een keihard schot de, gelijkmaker achter invaller-doelman v. d. Schil den joeg. Zelfs nam Sparta voor rust nog de leiding door een doelpunt van Daniels, die een kogel afvuurde, welke v. d. Schilden niet voldoende kon wegwerken, en daarna zelf zeer sportief te kennen gaf, dat de bal de doellijn was gepasseerd. 2—1, Na enkele minuten in de tweede helft had een combinatie tussen. Van Ede en Daniels het derde Sparta- doelpunt voor gevolg, welk doelpunt Daniels met een hard schot op zïjrt naam. schreef. 1—3. Het overwicht van Sparta was drukkend, doch zon der resultaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4