3 Schiedamse Gemeenschap ijvert voor de geplande Sporthal Sprankelende revue op diamanten feest Ontbreekt in onze stad 't gemeenschapsgevoel? Operatie '55 is kampioen Kans WF-dames stijgt r EEN BRIL Koeriersters De zusters blijven in Nolet-stichting 't Zwarte Paard slaat PON Vijftig jaar getrouwd SINGELKERK VLECHT SINGELKRANS Vanaf de eerste steen tot nü HANDBAL PPSG junioren voelbaltoernooi Orgelbespeling Leescijfers in de maand april „De onstuimige rebel" De Spaarbank in april gemeente) Verkiezing Tweede Kamer Extra treinen voor Nederland-Ierland SW clubrecord gebroken Burgerlijke stand Diefstal van geld Jeugd sticht brand Kind in sloot verdronken SCHIEDAM geroutineerde telefoniste MOEDERDAG geschenkendag W. v. d. BURG INWONING GEVRAAGD v J 2 Dinsdag 8 mei 1956 Aan de voorbereidingen voor de bouw van een Schiedamse Sport- en Feesthal (of hoe het gebouw ook aal gaan heten) wordt nog steeds ge- Werkt. 'Zo blijkt uit het jaarverslag over 1955 dat de Schiedamse Gemeen schap kortelings heeft gepubliceerd. Een bezoek is gebracht aan Emmert, waar reeds een mooie doelmatige hal t.it stand is gekomen en architect GosIInga heeft een schetsplan voor de Schiedamse hal ontworpen. Dit plan draagt nog een zeer tijdelijk karakter, omdat men nog niet weet waar deze hal gebouwd zou kunnen worden. Maar een verzoek is aan B. en W. gericht om een plaats daarvoor aan te wijzen en zodra daaromtrent Iets naders bekend is, zal krachtdadig aan. dit voor Schiedam zo noodzakelijke plan worden voort gewerkt. De hal moet voor verschillende doeleinden geschikt zijn en daarom is aan de SBLO advies gevraagd, "teneinde te weten aan welke eisen de hal, voor zover het de sport be treft, zou moeten, voldoen. Ook zyn "besprekingen gevoerd met de heer en mevrouw Bekering in Den Haag inzake een eventueel daarin onder te brengen rolschaatsbaan. Voor deze plannen bestaat een grote belangstelling, zowel by het gemeentebestuur als bxj de burgerij. Deze is helaas overwegend passief, zo wordt in. het jaarrapport gezegd. Dit wordt betreurd omdat de hal een stuk gemeenschapswerfc moet worden, waarin manifestaties op velerlei gebied, als evenzoveie uitin gen van een levende stad kunnen plaats vinden. Verheugend wordt daarom de ac tie genoemd die door de Schiedam se Middenstand wordt gevoerd voor deze hal, waarbij deze Middenstand dus een onbelangrijke financiële bij drage levert Ook een ander plan, dat de Schie damse Gemeenschap na aan het hart ligt, schijnt binnen afzienbare tijd verwezenlijkt te zullen morden, n.l. het Nationaal Gedistilleerd Museum. Men is er van overtuigd, dat zulk een museum in niet geringe mate kan bijdragen tot de vergroting van de belangstelling voor onze stad. Dit jaarverslag, waarvan de inlei ding gewijd is aan de nagedachtenis van. de heer Edw. den Hoed, de toe gewijde en bekwame secretaris, die einde van vorig jaar ontsliep, schenkt uiteraard veel plaats aan een nabeschouwing van de viering van de Vakantie-week in augustus. Vele waarderende woorden, maar ook enkele kritische. A ttractie-ceiitrtim Over het attractie-centrum wordt gezegd dat dit in 1956 niet meer op de Broersvest wordt gehouden, om dat de gezamenlijke bewoners van deze straat verzocht hebben nu eens Huisvrouwen-agenda Nog geen oplossing met drukker Het conflict tussen de afdeling Schiedam van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen en de drukker van het maandblad van deze vereniging heeft nog geen oplossing gevonden. Na de rechtzaak in kort geding, dat werd aangehouden, heeft de drukker geen voorstel ingediend omtrent de regeling van deze zaak, dat de vereniging kan bevredigen, zodat binnenkort vonnis zal worden gewezen. Een convocatie van de afdeling vermeldt het volgende programma voor de maand mei: maandag 14 mei, aanvang 8 uur, bloemenschikken in de Ger. Kerk; 17 mei. excursie naar Aalsmeer en 31 mei, gewestelijke dag te Vlaardingen ln de Stadsgehoor zaal met excursie door de stad en op voering van het spel van Mozart „Bastien en Bastienne". Bij de ingebruikname van. de nieuwe vleugel van de dr, Nolet- stichting is er reeds op gezinspeeld dat de zusters van de orde van de H. Carolus Boromeus te Maastricht uit de stichting overgeplaatst zou den worden naar Nijmegen. We ver nemen thans dat aan dit besluit voorlopig geen uitvoering zal wor den gegeven, terwijl er zelfs hoop bestaat dat een aantal van de zus ters in dr dr. Nolet-stichting werk zaam zal blijven. Sedert 1954 vindt er jaarlijks een tweekamp plaats tussen de schaak verenigingen P.OJN. en Het Zwarte Paard om een wisselprijs. In de ja ren '54—'55 eiste PON door 'n 16'14 overwinning en een 10—10 remise de schaakzuil voor zich op. De wedstrijden van 1956 op 12 maart en 3 mei j.l. zetten de Zwar te Paarden in met een 6%3Vz over winning, welke gevolgd werd door ZV*—Ui overwinning. Met een to taal 155 overwinnng brachten zij de schaakzuil weer voor een jaartje naar de stal. een jaar van de drukte voor de deur verschoond te blijven. Dit verzoek zal worden ingewilligd, maar een even goede plaats is r\og niet gevonden. Elke verplaatsing heeft weer invloed op de opbrengst van de verpachting, welke voor een groot deel de activiteiten van de S.G. moet financieren. Tegenover dit attmerte-ce7itrum hebben de prot christelijke groepen altijd afwijzend gestaanmaar thans is een zekere bereidheid tot samen werking met dc S.Ggebleken, maar geheel van harte gaat het nog niet Gehoopt wordt dat in de toekomst een volledige samen to er king moge lijk zal zijn. Voor de uitgave van de serie „Schiedamse Miniatuurtjes'1 waar van drie delen verschenen, alle van de hand van de heer A. v. d. Poest Clement, is een nieuwe redactie gevormd, bestaande uit de heren M. Holl, A. v. d. Poest Clement, F. Th. Kuyer en P. GroenendaaL Er wordt naar gestreefd de komende deeltjes een meer populair karakter te ge ven, terwijl ook andere schrijvers ingeschakeld zullen worden. De secties Wat de verslagen van de secties betreft, wordt opgemerkt dat bij de secties voor zang, nationale feest en gedenkdagen en muziek een ver hoogde activiteit is te merken, even als bij de afd. WV, By een sectie „culturele ontwikkeling* is weinig activiteit ontplooid, maar gehoopt wordt' dat bij een frisse aanpak heel wat meer tot stand kan worden ge bracht. Bij de secties „jeugd" en „sport" wordt opgemerkt dat deze secties eigenlijk gevormd worden door de in Schiedam, bestaande over koepelende organisaties .welke moei lijk tot eigen activiteit kunnen over gaan. Alleen het verslag van de sectie toneel is in mineur gesteld. Activiteit genoeg in deze hoek, maar het peil was niet in verhouding met de vele uitvoeringen. Door het be schikbaar stellen van een beroeps regisseur heeft de S.G. nog getracht het peil op te voeren, maar dit is op een teleurstelling uitgelopen. Mo- gehjk dat de kort geleden voorge stelde toneel-wedstrijd een stimule rende werking zal hebben- Verwijdering? In de nabeschouwing pan het rap port toordt een waarschuwend woord gesproken. De Schiedamse Gemeen schap, als overkoepelende organisa tie die de zeer vele (circa 500!) ver enigingen heeft samengebundeld, is veel en goed toerfc verricht. Wat echter ontbreekt is het werkelijke gemeenschapsgevoel. Het gevaar be staat daardoor dat de S.G. wordt tot een culturelefop-organisatie. met te weinig binding met de Schiedam se bevolking; deze is geneigd tn. de S.G. een soort -feest-comitê te zien, dal met min of meer suces de Va kantie-week organiseert De S.G. uioet zijn en blijven een organisatie voor de burgerij van Schiedam, ge dragen door de gehele bevolking, een onmisbare schakel in de stede- lijke samenleving De actie dis door de Middenstand tuordt gevoerd voor de. hal, is ech ter een gelukkig symptoom, van het nog bestaan nan de gemeenschaps- geaachte. Gehoopt wordt dat dit voorbeeld navolging zal vinden. Zonder gemeenschapszin is het werk van de S.G. niet mogelijk. De heer Pieter Plooy (75 jaar) en mevr. Geertmida F loop- Zagwijn (72 jaar) uit de Brtetsestraat Hopen op 16 mei de dag te herdenkendat ze 50 jaar geleden in het huwe lijk zijn getreden. Beide ech telieden genieten een goede gezondheid en zullen de ge denkwaardige dag in gepaste vrolijkheid doorbrengen met hun drie kinderen en zeven kleinkinderen fallen in Schie dam geboren). Van zijn 12e tot zijn 73e jaar heeft de heer Plooy gewerkt, xoaarvan de laatste 40 jaar bij de distil leerderij W. Hasekamp en Co. Na do glorieuze kerkelijke viering van het 75-jarig bestaan van de Singelkerk, parochie Onze Lieve Vrouwe Rozenkrans, op zondag, is ook bulten de kerk de viering van het diamanten jubileum begonnen. Voor de eerste keer ging maandag voor een groot aantal parochianen do parochierevue „Slngelkrans", die met zoveel vaart en kleur de historie van de kerk vanaf de eerste steen tot en met de laatste puispaal (restauratie!) tekende waarbij oud-Schiedam menigmaal opleefde dat het enthou siaste publiek 's avonds in Musis Sacrum herhaaldelijk de handen op elkaar bracht voor een daverend applaus. Een applaug dat volkomen verdiend was, want wat de talrijke medewerkers van allerlei verenigingen onder de artistieke leiding van Toscha de Jong, Kees Hagedoorn, P. van Straalen en Ria Jansen en onder algemene regie van Karei Tubbing voor het voetlicht brachten, was knap. Een fraaie aankleding, opvallend goede teksten (goed .gezegd ook!), welluidende koorzang en muziek, een goed afgewogen dosering van ernst en dwaasheid, dat alles tezamen le verde een vertoning op. die ten volle de naam van revue verdiende. Een daverende mars van de drum band betekende het beginsignaal van de sprankelende revue, die tegen de ach tergrond van stijlvolle decors de spelers met zang en. voordracht liet opkomen in prachtige klederdrach ten. Onmiddellijk waren de toeschou wers geboeid door het klank- en kleurrijke spel, een cocktail van spel, zang en dans, waaruit de geschiede nis van de Singelkerk boeiend en duidelijk naar voren kwam. Goed waren de melodieën gekozen, en raak vaak de teksten, die van de hoge ernst plotseling in vrolijke scherts omsloegen om bij de opkomst van twee oude historische „baasjes" het kolderieke peil te bereiken. Vooral deze twee komedianten leverden spel var» formaat met hun rake kwink slagen op oude toestanden en een levendige mimiek. Veel viel er te genieten van de diverse in scène gezette episodes. „De roep der klokken" bracht vertegen woordigers uit de diverse parochie- tijdens voor het voetlicht in fraaie klederdrachten, die op hun eigen tijdse wijze iets te zeggen hadden. Knap waren ook de taferelen rondom „De eerste steen", die tenslotte de vorm van een jong meisje aanneemt, dat er het hare van zegt Oud-Schie dam leefde daar op en bekende na men in gemakkelijke rijmzinnen wer den. uitgesproken, oude herinneringen voor de bezoekers oproepend. De oprichting van het roemruchte man nenkoor „In Honorem Dei" was aan leiding tot een geestige scène, waarbij de persiflage hoogtij vierde tot niet geringe lachlust van de zaal. En nog meer viel er te genieten: „De volmaakte Singelaar" met de prinses uit de Torenzaal en de prins uit de klei en de „Modeshow door het kerkelijk jaar". Lof voor de organisatoren, de leiders en al de In de districts tweede klasse heren is Operatie '55 afgelopen zondag kampioen geworden. Dit was er de Oorzaak van dat de spanning ontbrak ln de wedstrijd DWS-Anlnw» DVFS, dat met vier invallers in het Veld kwam, moest in Animo zyn meerde re erkennen. De Hagenaars, die met rust een 2—3 voorsprong hadden, wonnen tenslotte verdiend met 10. De DWS-dames, die by koploper Tumlust op bezoek gingen, was nog eens op het hart gedrukt hun nor male spel te spelen. In de eerste vijf minuten kregen de Schiedamse da mes al zes vrije worpen tegen de stug spelende Haagse verdediging. Tumlust toonde zich echter een klas se beter en bereikte by de rust een veilige 30 voorsprong. De eindstand kwam met 7—1 voor de Haagse dame». v. Het tweede herenteam van DWS verspeelde een kostbaar puntje door gelijk te spelen tegen Animo 2, DWS staat nu onder aan met 3 punten met nog twee wedstrijden te spelen. Praktisch is het vrijwel uitgesloten, dat dit team nog gelijk komt met GONA 2, dat met 7 punten en nog twee te spelen wedstrijden de tweede plaats onder aan de ranglijst bezet. Zonder te spelen ziet het eerste dameselftal van Wllton-Fijenoord de kans op de titel vergroot, doordat koploper Vires et Celeritas gelijk speelde tegen De Jagers en nu nog maar één punt voorsprong heeft op de Schiedamse dames. De uitslagen bij de junioren waren meisjes I: DWS—De Schutters 10—6, Actief—WF 5-~4; meisjes II: DWS De Schutters 11—1; junior-jongens: DWS—Dynamo 4—6. "WF—De Schut- medewerker#, die deze revue als symbool van de eenheid stadswyk- kerk-parochle op zulke uitstekende en „kerkelijk-historische wijze gestal te hebben gegeven» Nieuwe bezoekers zullen vanavond en morgenavond in Musis Sacrum ongetwijfeld veel genoegen aan deze revue beleven. De kerkelijke viering van zondag bereikte een hoogtepunt met de prachtige uitvoering van het even eens 75-jarige kerkkoor „In Honorem Dei" van de „Missa Dommicahs" van J. Wïnnubst. De receptie van het koor 's middags in hotel De Kroon was druk bezocht Onder de aan wezigen bevonden zich burgemeester mr. J. W. Peek en zijn echtgenote, en deken K. Reijnen. Talrijk waren de waarderende en huldigende woor den, die werden gesproken. De Schiedamse voetbalvereniging PPSC organiseert op Hemelvaarts dag een junioren-voetbaltoernooi op hei terrein Boshoek. Hieraan nemen z* verenigingen ceel. n,l. DHS, Schiedam, SFC, SVDPW, Zwalu wen (Vlaardingen) en PPSC zelf, die elk uitkomen met twee junior- elftallen. t.w. een B- en een C- elftal Gespeeld wordt een halve com petitie volgens de vastgestelde spel regels van de KNVB, terwijl de duur der wedstrijden 2 x 10 minu ten bedraagt, zonder rust. Voor beiae afdelingen zijn drie medailles beschikbaar gesteld, t.w. een beker, een lauwertak en een medaille. De wedstrijdleider is de heer J. Weergang. Morgen, woensdagavond om acht uur, bespeelt organist Jacq. p„ Bek kers het orgel in de Grote Kerk te Schiedam. Het programma om vat werken van D. Buxtehude. nJ. preludium, fuga en ciacona in C en koraalpartita. Van Raiek een ga votte en van J. S. Bach een fan tasie en fuga in c en een Impro visatie over psalm 473. De toegang is vrij. gecollecteerd wordt voor 't orgelfonds. Woensdag 23 mei heeft wederom een orgelbespeling plaats m.m.v. het kerkkoor van de N.H.G. en een or kest; opgevoerd 2al dan worden o.a. Handels concerto no. 4. Cefa: „Operatie Cicero" Zoals te doen gebruikelijk is, draalt de Stichting Christelijke FUmactie ook nu weer een film in de maand mei, die verband houdt met de afge lopen oorlog. Het is de sjiannende spionnagefilm „Operatie Cicero", waaraan een waar verhaal uit de oorlog ten grondslag ligt. Deze film wordt op 11 en 12 mei, aanvang 8 uur, vertoond in de grote zaal van Irene. Esperanto-agendo Jaudon, Ia lOan de majo. Klub- vespero ne okazospro la delirtago. La sekvontan semajnon vi ciuj venos al gek; v. Gink, Ploegstraat ters 8; jongens-aspiranten: DWS—119; atingeble per du autobusaj li- De Schutter» 1—2, nioj. In de maand april werden in de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek ln totaal 19-271 boe ken uitgeleend (vorig jaar 16.891) en wel 8872 romans, 4822 studie werken en 5577 kinderboeken (vo rig jaar resp. 7982, 4436 en 4473). De uitlening was als volgt ver deeld: Centrale Bibliotheek, Lange Haven; 9726 (v. j. 8683), waarvan 5907 romans en 3819 studiewerken; filiaal Dwarsstraat: 473 Cv. j. 443), waarvan 305 romans, 53 studiewer ken en 115 kinderboeken; filiaal Lorentzlaan: 2805 Cv. j. 2684), waar van. 1428 romans, 759 studiewerken en 618 kinderboeken; Jeugdafdeling: 3716 (3015); Uitleenpost Kethel; 1469 (1245); Uitleenpost Weeshuis: 266 (181); Uitleenpost ziekenhuis: 356 (349); correspondentschap Maas dijk: 460 (291). Het aantal houders van leeskaarten bedroeg 4132 (v. j. 3878). Het boekenbezit was 31.710 (V. j. 52.043). ln Mono polei Geheel in Ierland opgenomen is de Cinema-Scope-film „De onstuimige rebel", die handelt over de Ierse vrij heidsstrijd omstreeks 1815. Ruïnes van kastelen in golvende landschap pen vormen de dankbare achtergron den voor een romantisch verhaal, waarin de legendarische captain Thunderbolt en diens volgeling de hoofdrollen spelen. Roodgejaste En gelse dragonders achtervolgen op vu rige paarden leden van een geheim genootschap en. intussen duelleren hooggehoede heren met enorme pisto len. Rock Hudson; speelt de rol van de onstuimige rebel en Jeff Morrow is al even fanatiek als captain Thun derbolt Barbara Rush en Kathleen- Ryan vertolken op charmante wijze de vrouwelijke hoofdrollen. Bij de meeste spaarbanken over troffen in de afgelopen maand de inlagen nauwelijks de terugbetalin gen; zelfs werd bij meerdere spaar banken meer terugbetaald dan in gelegd. Als oorzaken daarvoor zijn aan te wijzen de „voorjaarsschoon maaken de kosten daarvan welke oorzaak elk jaar de aprïl-cijfers beïnvloedt en de inschrijving op de nieuwe staats lening. De Spaarbank anno 1820 te Schiedam boekte echter desondanks in april een inlegoverschot van 214.879,23 (ingelegd werd 759.775,89 en terugbetaald ƒ544.896,60). Het totale tegoed van inleggers bedroeg op 30 april 1956 18.561.778,37 verdeeld over 41.565 rekeningen, (op 30 april 1955 ƒ16.270.837,59 en 40 568 rekeningen). In een jaar tijds dus een toeneming van bijna 1.000 spaar ders! Bezien wij de afzonderlijke dien sten jeugdspaarbank, afhaaldTenst en het bedrijfssparen, dan blijkt ook bij deze diensten de invloed van de hoogconjunctuur. Het ge zamenlijke tegoed van de jeugdige spaarders steeg in een jaar van ƒ88.743,54 tot ƒ104.476,42. Het be drag. dat in april 1956 aan huis werd opgehaald was ƒ56.223,50 te gen ƒ49.178,in april 1955. Door bedryfsspaarders werd in april 1S56 11.468.05 gespaard, in april 1S55 6.776,75. Expositie in museum ,,2000 JAAR CHINESE SCHILDERKUNST" Van 12 t/m 27 mei in het Stede lijk Museum te Schiedam de ten toonstelling „2000 jaar Chinese schilderkunst" worden gehouden. Deze expositie, bestaande uit facsi mile's naar meesterwerken uit de Chinese schilderkunst, werd door de Unesco samengesteld en door het Stedelijk Museum te Schiedam aangevuld met Chinees meubilair, sier- en gebruiksvoorwerpen, be nevens een Chinese tuin. Ter gelegenheid van deze tentoon stelling zal' op 12 mei, aanvang S.15 uur, een avond worden gewijd aan de verschillende aspecten van de Chinese cultuur, waarbij de heer Gan Tjiang Tek, verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leider», een causerie met projectie zal houden over het Chinese toneel, waartoe ook het marionetten- en schimmenspel, muziek en dans be horen. Na de causerie is er gele genheid de tentoonstelling te be- zichtigen. rndien mogelijk worden er nog enige films over China ver toond. Het avondgebed in mei Het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdagavond plaats vindt in de Lutherse-kerk. te Schiedam, van half acht tot acht uur, zal gedurende de maand, mei door de navolgende predikanten worden ge leid: ds. E. J. Oomkes op 12 mei; dr. L. J. Cazemier op 39 mei en ds. J. D, Smids op 26 mei. 'SCHIEDAM fOFFICIEEL NIEUWST De kiezers, die bij de verkiezing van de leden van de Tweede Ka mer der Staten Generaal op 13 juni as. in een andere gemeente willen stemmen, kunnen van 8 tot en met 30 mei as. daarvan per soonlijk mededeling doen ter ge meentesecretarie afd. Bevolking. Nieuwstraat 26. loketten 1 en 2 (geopend van 8 3012 uur en van 13.30—-14.30 uur, 's Zaterdags tot 12 uur). Eveneens kunnen tot en met 30 mei a„s. verzoeken worden gedaan om bij volmacht te stemmen, even wel alleen door hen, die vermoe delijk niet ia staat zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen, noch te Schiedam, noch el ders in Nederland. Formulieren hiervoor zijn koste loos aan bovengenoemd bureau ver krijgbaar. Aan hen, die zijn opgenomen in het Centraal Bevolkingsregister (schippers, woonwagenbewoners enz.) kan worden toegestaan in een willekeurige gemeente aan de ver kiezing deel te nemen. Zij doen hiervan tijdig medede ling aan de burgemeester van 's-Gravenhage op een formulier dat ook ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie worden verkregen. In verband met de a.s. verkiezing wordt nog eens wegezen op 'a gro te belang, dat van elke adresver- anderlng binnen de gemeente, van vertrek en vestiging, terstond wordt kennis gegeven aan de afdeling be volking. Afsluiting Koemarktbrug De Koemarktbrug zal in de nacht van 8 op 9 mei a.s. voor alle rijver- keer afgesloten. 2ijn in verband met herstelwerkzaamheden. De afsluiting geschiedt van 0.30 Uur tot ongeveer 5.30 uur» Op het nieuwe bedrijfspand van de distilleerderij Bols De Koning, dat aan de Noor du est singel zal verrijzenis de «lag gehesen op de hóógste top, 24 meter boven de begane grondHet middengedeelte wordt gevormd door een staalconstructie, welke de firma H. T. Landman Zn. te Rotter dam vervaardigt. Hier komt het eigenlijke machinegebouw. Verder is er een mouterij gepland, met een afdeling voor de kiemkasten, Verder ruimte voor een magazijn, 24 silo's en de nodige garages. De mouterij van de fir ma „De Goudsbloem" toordt nu distilleerderij. Het bedrijf dat zich ge stadig uitbreidt heeft voor het nieuwe pand de modernste machines, die men in die industrie kent, aangeschaft. Ze komen hoofdzakelijk uit Duite land, waar men een monopolie op dit gebied schijnt te bezitten. Het ont- werk is oan het Rotterdamse architectenbureau Smaneueld en Gosltnga en wordt door de firma Kreuger uitgevoerd. Men hoopt het nieuwe pand in augustus in bedruf te kunnen stellen. Ter gelegenheid van de interland- voetbalwedstrijd NederlandIerland zullen er op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) extra treinen rijden vanaf het station. Schiedam naar het stadion Feijenocrd. De vertrektijden van deze treinen, rijn de volgende: 12.34 uur, 12.40 uur, 13.05 uur, 13.15 uur, 13.27 uur 13.32 uur. 13.45 uur en 13,57 uur- De treinen terug, vanaf het sta dion dus, vertrekken op de vol gende tijden: 16.20 uur, 16.24 uur, 16.44 uur, 16.52 uur, 17.08 uur en 17.21 uur. Van de zijde der spoorwegen wordt er de aandacht op gevestigd, dat de treinen van ae normale dienstregeling wél stoppen bij de halte Rotterdam-Zuid, maar niét bi) het stadion. De bezoekers van de wedstrijd wordt voor zover zij zich per trein naar het stadion be- geveu. geadviseerd reeds een dag of twee dagen van te voren plaats- kaarten te bespreken, met het oog op de te verwachten drukte. Met het aanzienlijke aantal extra treinen hoopt men het Rotterdamse stadsverkeer op de spitsuren te ontlasten. De ervaring heeft ge leerd, dat autobezitters zich veelal vlugger naar en van. hefc stadion verplaatsen, indien zij hun auto in Schiedam parkeren en de rest van de afstand per trein afleggen. Op de zondag op de Nenyto-sin- telbaan gehouden'' eerste baanwed- strijd heeft dei' S.V.V.-athleet B- Veldhoven een uitstekende 1500 m. gelopen. Hij finishte op deze af stand in 4 min. 3.8 sec, waarmede hij het oude clubrecord van S.V.V., dat sinds 11 augustus 1935 op naam stond van P. Kruse, van 4 min. 6.9 sec., ruimschoots verbeterde. Een goede start van deze S.V.V.-atleet in het nieuwe atletiekseizoen. Op Hemelvaartsdag zal er op de D.W.S.-terreinen aan de Oudedijk een vier-steden-jeugdtoernooi band bal worden gehouden. Van 10,30 tot 16.15 uur zullen er op twee vel den totaal 24 wedstrijden worden verspeeld tussen de ploegen van Aalsmeer, Eindhoven, Vires et Cele ritas (Gouda) en D.W.S. (Schie dam) in vier poules verdeeld: da mes junioren, heren junioren, meis jes adspiranten en jongens ad spi ranten. De juniorploegen zullen nor maal veldhandbal spelen, doch de adspiranten zullen zevenhandbal spelen, dus in de breedte van het veld. De duur der wedstrijden zal rijn 2 x 15 minuten. "Wilton Fijenoord zal op Hemel vaartsdag met 1 dames senioren, een dames junioren en een meisjes ad- spirantenelftal deelnemen aan het velötoemooi van de Haagse Sport vereniging Kranenburg. Deze week biedt de Vara-televi- sieclub twee amusante kijkavonden. Vanavond om 8 uur is er een film programma (boven 14 jaar) met als hoofdfilm „Vier in een jeep" met o.a. Viveca Lindfors in de hoofdrol» Zaterdagavond om 8 uur begint een rechtstreekse reportage van de tweede helft van de voetbalwed strijd Engeland—Bulgarije vanuit Londen. Daarna volgt Weekendshow met o.a. Hetty Blok Goojjer. GEBOREN: Marcelis A-, z. v. C. J. Schaap en B, C, Beevaart: Hen- drika C. F., d, v. C. J. Hagen en H. de Kort; Hendrika M., d, V. C. H Beer en M. Zwam born; So phia M. A., d. v. p. G, sta en A. A, C. Feterse; Jacobus A. M., z. v L J, Heijdra en A. C- Janssen; Ber- nardus Th. z. v, B. Th. Graaf en M. R. de Jonge; Oscar C. 2. v. O. C. F. de Pauw en K. A. Heester man; Alexandra, d. v. P, J. de Jongh en A. A.. Martschenko; Frits A, 2, v. A. van Woerkom en J de Bruin; Cornelia W., d. v. A. Bou- man en A. van Bakel; Johannes A. M., z v. H, J, Scholte en J- C, M. van den Eijnden; Cornells, z. v. D. van der Bijl en C- van Noortwijk; Jan, z. v. J. Aarssen en Ml Webers; Anna. d. v. W. Drop en A. Klop; Bernardus F. t. v- B. v. d. Zee en G. v. d Velden; Ronald Th. M., 2. v F Th. Nöring en P. M. van Es; Adrian a M-, d. v. A. Hoogendoorn en C, v. d. Gaag; Hans, z. v. G. Meijer en E. A, v. d. Does. OVERLEDEN: B. v. d. Wilt, 81 j.J J. C. M. Feltzer 74 J. Rijk de De politie heeft de fabrieksarbei der C. van H. uit Rotterdam, aan gehouden die uit de kleding van een medearbeider in de Verenigde glasfabrieken een portemonnaie met 40,heeft weggenomen. Gistermiddag stak de jeugd de brandbrand in een boomstam ach ter de distilleerderij van W. Hase kamp en Co. aan de lïavendijk, De brandweer bracht uitkomst door_ de boomstad in het water te gooien, Vyf en twintig poststukken werden min of meer door vuur be schadigd, toen een aantal knapen maandagmiddag een brandende ve ter in een straatbrievenbus aan de Alefdastraat gooiden. De adressen konden echter nog worden ontcij ferd» Omstreeks half zeven gisteravond vonden buurtbewoners het leven loze lichaampje van de twee en een half jaar oude Gemma Maria Nieu- wenhuizen in een moddersloot- ach ter de boerderij van P. van der Bosch aan de Overschieseweg. Het meisje had 's middags om half twee de ouderlijke woning aan de Pa rallelweg 164a verlaten. De GG en GD vervoerde het lichaampje naar de Dr. Noletstïchüng, Vrijdag schreven Vrij, dat bij <Se gasfabriek aan de Keilefeaven d<? heer R. van Huipsloot met pensioen was gegaan. De naam van de scheidend® functionaris moet echter gelezen wor den als ït. van Hiubsloot. De heer H. W. Prttlevltz te Rot terdam is te Lelden geslaaffd voer het doctoraal examen Nederlands recht. holiandia HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELK PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. vraagt voor de zelfstandige bediening van haar centrale (5 lijnen) M.ti.i.o.-diploma vereist. Ervaring met in tarnation, telefoonverkeer gewenst, Sollicitaties schriftelijk aan de afdeling Personeels zaken of mondeling na voorafgaande telefonische afspraak. Telefoon 294L JAPONNEN. DEUX-PIECES, ROKKEN BLOUSES enz. L, Kerkstr. 19, Schiedam Tel. 66135 Kapstokken 16.50, Kmder- kapstokken 6.90. Alles grote keus bij Plate t.o. Stadhuis Schiedam. Verf. Komt u onze etalages eens zien; grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten, f 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wiik's verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, tel. 68039- Verf. Voorjaar nu schilde ren. Grondverf j 1,55; glans- verf 2.45; plastlcverf 3.25 en 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste an goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers- veld 37—41, t.o. Passage, tel 68039. te Schiedam door net echtpaar, mldd. gr. kamer met keuken. Genegen oude heer of dame bij te staan m de huishouding. Br. onder no. S 484 bur. van dit blad. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam se dijk 240, telefoon 68948. DAN NAAR Diversen J D. DB BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, ls Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modem, Boerhaavelaan 124 Telefoon 68415. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „S0- llngen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staal waren- hand el „Solingen*'. Br oen- vest 57. Telefoon 55193. Te koop aangek. J Uitschuiftafels 42.50, mooi eiken gebeitst. Zie grote keus 4e etage bij Plate, t.o, Stadhuis, Schiedam, Alles op het gebied van glas ln lood. Jia-Ve" Glas in- laodbedrflf. West Franke- landsestraat 18, tel, 68280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1