IJsselmonde is ten einde raad De B.B. organiseert weer wedstrijden Charmant toneelspel voor personeel Gein. Werken Hermes-DVS kan zondag kampioen worden Grace Kelly op jacht in To catch a thief Felle klachten over bus naar Rotterdam Demonstratie in Beursgebouw Ideaal „oefenterrein" in 'n krot De „dode hoek" verdwijnt ctcf-é£*ü2> 995 Ivande witte duivel HOUTMAN PIANO'S ORGELS Wie heeft iets verloren Spionage film voor dé Cefa Burgerlijke stand Van de 400 fietsen voldeed 80% niet aan de eisen Koperdief gepakt Lading slingerde van vrachtwagen Meisje aangereden G.M.F.-collecte Concert in Kethel Eva Bonheur voor Kath. Kring Vlaggetjesdag53 in Vlaardingen KERKDIENSTEN Opendeurdienst Ventje (2) ongedeerd Val van zes meter hoogte uit raam W. C. 't Hart keert 9 procent div. uit „De Bazar" Zaterdag 12 mei 1§56 s tot 4 uur duurt met ty- Organiseerde de Dienst Bescherming: Bevolking voor de A-kring Rotter- f*w' Schiedam en Vlaardingen vorig jaar tijdens de E 55 eeit grote lande lijke demonstratie, dit jaar zal er weer een B.B.-manifestalie gehouden vi orden, zy het van veel bescheidener omvang: wedstrijden voor de A- kring_2clf. Deze worden dan op 9 juni a.s. gehouden in Rotterdam op het z.gr.„Koolas-terrein" bij het Haagse Veer, gelegen tussen de Goudsesingel en de Lombardkade. Het zun wedstrijden tussen blokploegen en de over heidsdiensten uit de A-kring, dus zowel uit Rotterdam als Schiedam en laar ding en. De deelname van de blokploegen aan deze Wedstrijden is zo groot dat een week tevoren, op zaterdag 2 juni, selectie-wedstrijden nodig zijn, die eveneens in Rotterdam op een nog nader te bepalen terrein gehouden worden. Tijdens de grote wedstrijden van J> juni komt er tevens (maar er los van staande) een demonstratie met een z.g. „opvang-centrum" van de Dienst Sociale Verzorging van de B.B. Hier zal dan getoond hoe in geval van oorlog de oorlogsslacht offers (niet de gewonden) verzorgd en verpleegd worden. Schiedamse blokploegen zullen dus ook aan die grote wedstrijden deel nemen, maar het plv. kringhoofd voor Schiedam, de heer H. Sjoers, heeft gemeend om op die dag in Schiedam zelf ook iets te moeten de monstreren. Dit zal dan 's middags in het Beursgebouw gebeuren, waar een z.g. „verzamel-post" ingericht wordt Zo'n verzamelpost is als het ware een voor-post van een opvang centrum waar in eerste instantie de oorlogs-getroffenen binnen komen, die van huis en goed zijn beroofd. Gedacht is om bij deze demonstra tie te tonen welke verschillende slachtoffers binnengebracht zouden kunnen worden, b.v. na een bom- bar dement. Dit zijn dan mensen met een „shock", mensen die zonder kle ding op straat zijn komen te staan, die eerste hulp nodig hebben of al leen maar wat op hun verhaal moe- j ten komen. Deze slachtoffers wor den dan op de demonstratie die van Aan Hogenbanweg Op de hoek van de Hogenbanweg en de Rotterdamsedijk (beneden- dijks), rijden momenteel zandwagens van de N.V. A. Hoogstad af en aan. In opdracht van de gemeente Schie dam wordt het zand gestort en men ziet hoe gestadig de zandlichamen groeien rondom de hoek op 't Schie damse gebied, waar in de toekomst een complex van 114 flatwoningen zal verrijzen. Ten behoeve van de bouw van deze woningen wordt eerst een gedeelte van de wegen (voor lopig) voltooid. Nog dit jaar zal deze bouw aan de grens van Schiedam een aanvang nemen. Het storten van zand „beneden- dyks" aan de Rotterdamsedijk en in het verlengde van de bestaande weg betekent ook dat de afsluiting hier zal verdwijnen en de weg zal worden doorgetrokken naar de Dremmelaar- straat, zodat ook „benedendijks" een rechtstreekse verbinding ontstaat naar het Marconiplein. Ondertussen werkt ook de gemeen te Rotterdam aan de Hogenbanweg door het middelste weggedeelte met het storten van puin op hoogte te brengen. (Advertentie I.M.J ROTTERDAM 5EDIJK264 ongeveer pes uitgebeeld. Volgens het B.S.-schema zullen er in geval van nood twee van derge lijke verzamelposten per wijk ko men, of, voor heel Schiedam, acht posten. Deze demonstratie wordt tevens een goede oefening voor dè D.S.V. als onderdeel van de B.B. Nu we het toch over oefenen van de B.B. hebben, kunnen we wej vermeiden dat door de B.B. nog steeds hard ge oefend wordt in Schiedam. Zo hard dat de werving van nieuwe leden (er is nog steeds een groot tekort aan noodwachters!) even is blijven liggen. Maar in het najaar zal de werving weer krachtig ter hand worden genomen. Voor de B.B. in Schiedam is het een grote vooruitgang, dat deze dienst sinds kort de beschikking heeft gekregen over een vast „oefen terrein". Dit is een oua. onbewoon baar verklaard huis aan Laan Ons Genoegen, dat duo- B. en W. voor dit doel ter beschikking - is gesteld. Tijdelijk, wel te begrijpen, want ook dit krot zal binnen afzienbare tijd opgeruimd moeten worden. Maar voorlopig is de heer Sjoers heel blij met dit vervallen huis, want hier kunnen de blok-ploegen naar hartelust gaap oefenen op een terrein dat de werkelijkheid zeer dicht benaderd. Of een huis bescha digd wordt door een bom of door de tand-des-tijds, dat maakt niet zo veel verschil uit. Alle moeilijkhe den in oorlogstijd, kunnen hier voor de blok-ploegen nagebootst worden. In Monopole: Een bonte avonturenfilm met Oosterse sfeer in geuren en kleuren is „Ivan, de witte duivel" van Ita liaanse makelij. witte duivel is de kozakken-kapitein prins Ivan Midvani, gevierd in de hofkringen van de tsaar en dan wel speciaal bij de dames. Deze lover in groot formaat wordt afgevaardigd naar de Turkse regering om. kostbare kunstschatten m ontvangst te nemen, die destijds door bandieten uit Russische ker ken zijn gestolen. Hoewel het Ivan emge moeite kost zïcb uit de amou reuze sfeer los te maken, gaat hij toch. En spijt heeft hij er achteraf niet van. Want aan het hof van Emir Abdoei ontmoet hij de schone prinses Jasmijn, die hij recht naar zijn aard en volgens de regelen der kunst het hof gaat maken. Daarvan kunnen de jaloerse blikken van de emir en zelfs het feit, dat de prin ses binnenkort de wettige heerseres van het land zal zijn, hem niet weerhouden. Als altijd heeft de stoere kapi tein succes in de liefde: de beide jonge mensen voelen zich onweer staanbaar tot elkaar aangetrokken. Abdoei begint echter zwaar tegen te werken en. deinst zelfs niet voor een roofoverval op Ivan en zijn mannen terug. Maar Ivan neemt wraak en na enkele heldhaftige wapenfeiten maakt hij zich meester van het paleis. Persoonlijk rekent hij met Abdoei af en daarmee is een einde gekomen aan de tirannie van de emir. Jasmijn treedt af om de man van. haar hart naar zijn vaderland te kunnen volgen. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bh ongeval: G.G en GD Tuinlaan SO. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R,k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve-, donder dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Arcade, Expositie „De Studievrien den". Geopend tot 13 mei, dage lijks van 19 tot 22 uur, 10 en 12 mei van 14 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 415, 7 en 9.15 uur: „To catch a thief". Monopole, 2, 5, 7 en 9 uur: „Ivan de witte duivel". VOORSTELLINGEN Aula, 815 uur: Opening tentoon stelling Chin, schilderkunst. Musis Sacrum, 8 uur: p.v. Ver. Glasfabr-, Cabaretavond. Irene, 8 uur: Cefa „Operatie Cicero" Volksgebouw, 8 uur; Kunst na Ar beid. Toneel „Gaslicht", Tivoli, 8 uur: Buurt ver. v. Leeu- wenhoekstr. Cabaret. Blauwe Huis, 8 uur: Vara TV-club. JAARVERGADERING MET FEESTELIJK SLOT De personeelsvereniging van Gemeentewerken Schiedam hield vrijdag avond een jaarvergadering in Musis Sacrum, die gevolgd werd door een genoegelijke toneelvoorstelling speciaal voor de leden. Met enthousiasme bracht het -toneelgezelschap va» de vereniging liet genoegelyke blijspel „Onder valse vlag" voor het voetlicht, dat met grole instemming van de zaal werd begroet. De tot allerlei botsingen aanleiding gevende tegenstel ling tussen de beide dochters van de bankier Bernadou; de nuffige Yvonne cn de levenslustige ett „vrijgevochten" Eefje, was daartoe dan ook een ge rede aanleiding. De bestuursverkiezing, die tijdens de jaarvergadering plaats vond, le verde het volgende resultaat: de voorzitter, ir. S. Moesker en de tweede secretaris, de heer C. A. Faber, werden herkozen, terwijl in De heer Moesker, die voor de aanvang van de toneelvoorstelling sprak, bracht hulde aan de heer Pluim, die 35 jaar werkzaam is geweest bij gemeentewerken. De waardering voor diens harde de plaats van de heer Hagendoorn, goede werken werd uitgedrukt met die reeds vorig jaar vertrok, de heer J. v. Engelen, die reeds tij delijk: had waargenomen, werd ge kozen.' Hoewel bleek, dat het de vereniging niet slecht ging, was toch opvallend, dat het ledenaan tal van boven de 200 was terugge lopen tot 191. Gepoogd zal worden om de mannenzangvereniging, die vorig jaar ter ziele ging, weer op te richten, (Advertentie LM.) Singel 114-llfi - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Nadat Hermes-DVS zich via een overwinning op Longa definitief in de komende eerste divisie heeft geplaatst, is nu de eindfase geko men in deze competitie, waarbij onze stadgenoten hun prachtige po sitie trachten uit te buiten voor het behalen van het kampioenschap- En dit kan zondag al gebeuren, als Hermes de thuiswedstrijd tegen Helmond wint en Haarlem en Wa- geningen gelijk spelen of verliezen. Hermes heeft n.l. uit de 4 res terende wedstrijden nog 3 punten nodig, indien Haarlem en Wage- ningen hun laatste 4 wedstrijden winnen, terwijl Helmond nog gelijk kan komen, maar dan moeten de Brabanders 5 wedstrijden in een overwinning omzetten. Deze opgaven voor de concur renten zijn te zwaar, zodat de po sitie van Hennes vrijwel onaan tastbaar is, maar het is beter, dat Hermes het zekere voor het onze kere neemt en niet de beslissing laat afhangen van de concurrenten en gaat beginnen met zich danig voor te bereiden, op de wedstrijd tegen Helmond. Helmond n.l. staat, wat verlies- Huizenveiling Bij de door het notariskantoor P. Schaberg vanmorgen in Arcade ge houden huizenveiling is voor de percelen Overschiesestraat 29, 27 en b. en 25 ingezet een bedrag van 20.000.Voor de percelen Over schiesestraat 28, 28 a en 26 is inge zet 9400- Sluitingsbijeenkomst van Vrouwenbond N.V.V. De Vrouwenbond N.V.V. gaat het winterseizoen besluiten met een gezellige bijeenkomst op woensdag 16 mej om 8 uur in het Volksge bouw. Paul Renes komt spelen en ook bet ensemble „Berg, vrij" uit Vlaardingen. N.V.V.-districtsbestuur der G. Spruyt komt een korte toe spraak houden. punten betreft, op de vierde plaats en heeft dus een prachtige kans om zich bij de eerste 5 te plaatsen, leder puntje is voor de Brabanders goud waard en met deze weten schap voor ogen zullen zil zondag naar de Damlaan komen. Het zal dus voor onze stadgenoten een zwa re strijd worden. Nu echter Hermes de vorige week heeft bewezen, ook mentaal zeer sterk te zijn, door met 10 man het hard spelende Longa te kloppen, durven wij een overwinning te voorspellen, hoe wel het aan spanning niet zal ont breken, De wedstrijd begint om 2 uur. Het 2e elftal gaat naar Vlaardin gen en treedt om half elf aan te gen Fortuna 2. Het 2e liet in de laatste 2 wedstrijden een puntje aan zwakkere tegenstanders, zodat nu weer een overwinning uit de bus moet komen. Het 3e is vrij en het vierde speelt om half drie de uitwedstrijd tegen Lekkerkerk 2 en zal het niet gemakkelijk krijgen. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12,30 uur en. 2—5 uur: Portemonnaie met inhoud. Te bevragen by de vinders: Zwart hondje met witte pootjes, Kouwit, Nieuwstr. 27; keeshondje. Rouwit, Nieuwstraat 27; zadeldek, Wes- terholt, Bilderdijkstraat 41a; be drag aan geld, M. Ozephius. Rot terdamsedijk 213 a; oorhanger, Drie huis, Suierstraat 2c, Rotterdam; kinderportemonnaie met inhoud, na 18 uur K. Mun sterman, Hogenban weg 37 a; spaarzegels. Spaarbank, Lange Haven 80; rozenkrans in etui, Zevenbergen, Mariastraat 79 b; si garettenaansteker, A. Ottens, Huijs- mansstraat 71; vulpen. Lont. Dr. Wibautplein 143; huissleutel, A. Lemmer, L. Singelstraat 24; zak met stukjes asfalt, v. Nimwegen, Rid- derkerksestraat 14 b; 1 plaat tri plex, Slavenburg, Boerhavelaan 46; zakkam, H. v, Bezoijen, Julianalaan 94 b; kaart met penselen. Lansber gen, Molensingel 46; aantal thee lepeltjes, Groen, Bagynhof 5 b; 1 paar rolschaatsen. Bakker, Dr. Wi- bautplein 7; rode autoped, J. Ma- kay, Nieuwsticht Z. 23; bruin jon gensjasje, E. v. d, Moezel, L. Sin gelstraat 16; groen windjack, Van Loenen, Divarsstraat II; voetbal shirt, v„ "Waas, Gordonstraat 50 c; badtas, J. Walbeek. Da Costastraat "31b; stofjas, Kolmeijer, v. Smale- veltstraat 16; 1 paar zwarte dames glacés, Steens, Willemshofje 6; ceintuur van regenmantel, T. van Leeuwen, Groenelaan 39; damespor- temonnaie met inhoud. Fr, Moret, Polderweg 62, Kethel; bruine por- temannaie met inhoud, v. d. Linde, UsSelmondesestraat 13; aktentas. C. Pl den Boer, L. Achterweg 6 a; por temonnaie met inhoud, J. Veltho- ven, 'Nieuwstraat ,18 b; kinderporte monnaie <met inhoud, A. de Heer, 3K.ïaan 209; beursje met inhoud, 1 Ustra, D. A, de Jonghstraat 2 b. PASSAGE-THE ATER VERTOONT: Cary Grant is op jacht aan de Rïuièra, Hij zoekt een vermetele juwelen- dief, die de dure hotels en villa's langs de hele Cóte d'Azur tetstert. Grace Kelly is ook op jacht, vlak in de buurt van het landje, waar ze onlangs een echte prinses is peiuorden. Hear mild is... Cary Grant. Acn het slot van „To catch a thief" hebben beiden de buit binnen Dit aardige verhaal, alleraange naamst gestoffeerd met het maxi mum aan natuurweelde en rykeluis- doice far niente. dat de Rivièra maar te bieden heeft, mag in de HÜehcock-tradïtie dan nauwelijks voldoen aan de voorwaarden van een oprechte thriller, het is een uiter mate aangename, speelse en dwaze film, waar slechts een izegrim geen plezier aan zal beleven. De vreemde dialogen bijvoor beeld, waarin op vermakelijk-koele toon de vinnigsle opmerkingen wor den gelanceerd, zijn een kunststukje apart en zoals Hitchcock u de Ri vièra laat zien tijdens razend snel le autoritten, soms uit een vliegtuig opgenomen is werkelijk adem benemend. In de nachtelijke klim partijen over daken en balkons keert de regisseur ween even tot zijn be proefde spanning-stijl terug, maar over het algemeen zoekt hij het in dit door Vistavision en technical lor mede voortreffelijk uitgevallen werk vooral in het luchtige, hét' Grace Kelly en Cary Grant: tête a tête in „TO CATCH A THIEFF" humoristische en bespottelijke. Daar voor had hij in de laconieke Cary Grant al een even geschikte figuur gevonden als in de toch wel heel mooie Grace Kelly, wier koele vast beradenheid hier wel uitstekend tot haar recht komt. Zij speelt de Ame rikaanse miljonairsdochter, die haar belangstelling voor een charmante ex-dief niet onder stoelen of banken steekt. Cary Grant is die man, die zijn donker verleden in de oorlog als verzetsheld heeft uitgewist, maar door de opzienbarende reeks dief stallen het werk van een knappe imitator weer onder ernstige ver denking komt te staan. Daarom neemt hy zelf de opsporing van dit individu ter hand. De film eindigt in een magnifiek gekostumeerd feest, waar het gevaar dreigt achter leder masker en de dader tenslotte gevonden wordt. Het is een daderes. een lief, dwaas meisje. Traditiegetrouw vertoont de af deling Schiedam van de Stichting Chr, Filmactie in de maand mei een film, die herinnert aan de laatste wereldoorlog. Voor de leden vond gisteravond de eerste voorstelling plaats in de grote zaal van Irene. Vanavond is er nog een voorstel ling. „Operatie Cicero" is een al bele gen, maar nog steeds boeiende spionagefilm, dte zich in Ankara afspeelt, waar Von Papen als Duits gezant optreedt. Cicero is de huis knecht van de Britse gezant in An kara, die voor fantastische bedra gen de „topsecrets" van de gealli eerden verkoopt aan de geheime dienst van. Von Papen. Een geslaag de aanval van de Britten op de Roemeense olievelden, die Von Pa pen had kunnen voorkomen met de gegeven van Cicero, brengt de Duitsers in het geweer, die min of meer Von Richter op Von Papen loslaten. De Engelsen, die een lek vermoeden, sturen, op him beurt een contra-spion. Op buitengewoon geraffineerde wijze gaat Cicero door met zijn riskante spionagewerkzaamheden, maar een onbetrouwbare handlang ster laat hem tegen de lamp lopen. De verwikkelingen, die hieruit voortvloeien, zijn van een adembe nemende spanning. Deze hele geschiedenis van spio nage en contra-spionage, die niet ver bezijden een ware gebeurtenis tijdens de oorlogsdagen ligt. geeft de toeschouwer een ontstellend beeld van al de slinkse praktijken, die zich achter de schermen afspelen. En aan sensationele spanning is daarbij geen gebrek. De Cefa-ledcn, die met gespan nen aandacht de verrichtingen op 't witte doek volgden, zagen tevoren nog een kleurig staal van de Hol landse attractie van de dag: de bloembollenveldcn met de bloemen corso's. De penningmeester, de heer B. F. J. Hoek, sprak een openings woord. een schemerlamp, terwijl mevrouw Pluim in de hulde deelde met een boeket bloemen. Onder regie van de heer J. W. Linkels gaf de toneelgroep daarna een bijzonder aardige opvoering van het toneelstuk „Onder valse vlag" van F. J. Rostink. Tante Su- sanne met haar opgeschroefde op vattingen over aristocratie schrijft de wet voor in het gezin van ban kier Bernadou Althans ze probeert het: met succes bij de hooghartige Yvonne, die dweept met dure heren en titels, en met totaal geen suc ces bij de vrolijke zuster van Yvon ne, Eefje, die het liefst in wat schamele kleren de wijde wereld in zou trekken, alle standen en vooroordelen negerend. De laatste is de oogappel van de goedmoedige vader Bernadou, die alles wijs glimlachend aanziet, In dit krakelende gezin komt plotseling een graaf binnenvallen, die juist uit Afrika is teruggekeerd. Een misverstand is er de oorzaak van dat deze graaf als loodgieter ontvangen wordt, terwijl de lood gieter zich behagelijk koestert in het onthaal, dat hem als gewaande graaf te beurt valt. De situatie levert allerlei dwaze verwikkelin gen op, waaruit tenslotte eigenlijk niets dan goeds voortvloeit, geheel naar de wens van het dankbare pu bliek, dat met een hartelijk ap plaus dankte. Goede «-ollen waren vooral de hooghartige dochter Yvonne van Ans de Koning en de goedhartige bankier van Han Plambeck. GEHUWD: A. A. Koster, 27 j. en N. v. d. Beek, 28 j.; M, M. H. v. d. Water, 25 j. en W. P. A. Veldhoen, 22 U H. J. A. Weber, 30 j. en E. M. Koorcn, 27 j.; C. v. d. Graaf, 28 j. en L. P. v. d. Mark, 25 j.; J, Noordijk. 33 j. en J A. Boon, 30 j.; J. M, Stigter, 24 j. en J. J. Muil wijk, 20 j.; C. Vroegop, 21 j. en A. v. d- Knaap, 21 j.; H. Hamerslag, 29 j. en M. Heijster, 21 j.; J. de Langen, 26 j. en A. Meerkerk. 20 j.; M. J. Gr oenhorst, 20 j. en M- J. van Wijk. 18 j.; J. C, Bosman, 25 j. en J. T. Lakervcld. 20 j J. van evangelisatie-commissie der Giessen 25 j. en G. van Vliet, 20 j.; hervormde kerk houdt op zondag D, v. eL Windt, 26 j. en M. J. Har- j 13 mei 's avonds om 7 uur in de In samenwerking met de directie van de school, maar zonder dat de leerlingen op de hoogte waren ge bracht, heeft de verkeersdienst van de politie controle uitgeoefend op ongeveer 400 fietsen van leerlingen, die bij de technische school waren gestald. De steekproef wees uit, dat 80 pet. van de fietsen, niet aan de voorschriften voldeed. Aan de be treffende fietsen werd een kaartje bevestigd waarop de gebreken stonden vermeld. De politie heeft de werkman C. H. P. van der V. uit Den Haag aangehouden, die op de werf van Wilton-Fijenoord drie koperen roos ters heeft gestolen ten nadele van de KoninkL Rotterdamsche Lloyd, Tegen de bestuurder van een vrachtwagen, K. W, M. uit Schie dam, is proces-verbaal opgemaakt, omdat gistermiddag duidelijk bleek, dat de lading van 55 zuurstofflessen niet goed was gestuwd. In de bocht Nieuwe Maasstraat—Lekstraat vlo gen drie zuurstof flessen van de wa gen* waarvan er één over een af stand van vyftig meter werd weg geslingerd. De negenjarige Lientje van H. uit de Parallelweg werd vrijdagmiddag op het Edisonplein door een vracht auto aangereden, toen zij de rijweg overstak. Het meisje liep een her senschudding op en werd door de GG en GD naar de ouderlijke wo ning gebracht. De straatcollecte voor de Gezamen lijke Militaire Fondsen, welke op de bevrijdingsdag gehouden werd, heeft een bedrag van ƒ1131.48 op gebracht. Op maandag 14 mei geeft het Schicdamsch Politie Muziekgezel schap o.l.v. de heer M. Brillemaa een concert in Kethel. Aanvang 20.00 uur. Het programma luidt; Le Tam- boer-Maitre, mars (P. B. Bissei- vink); Ouverture pour une ope rette <R. Clerisse); Fantasie Pas torale (G. H. Boedijn); Wiener Madeln.. wals (Ziehrer-Mol)Verdi- Verrassingen, opera selectie (P. J. Wierst); Lijnwood. mars (J. Ord. Hunie), Voor dit concert wordt er een muzikale wandeling gemaakt. Voor de leden van de Katholieke Kring Schiedam brengt het Rotter dams Toneel op donderdag 17 mei het genoeglijke toneelspel „Eva Bonheur" van Herman Heijermans. Hoewel reeds veertig jaar oud heeft dit diep menselijke werk van Heijermans nog weinig ingeboet aan actualiteit van het gegeven. Bet comité Vlaggetjesdag in Vlaar dingen heeft grootse plannen. Even als vorig jaar organiseert het op de twee laatste avonden voor Vlaggetjes dag, zaterdag 19 mei, een show in de Stadsgehoorzaal, waarbij met de wensen van de vissers zoveel moge lijk rekening is gehouden. „Baar gaan we weer," Is de titel van de show, die bestaat uit zang. muziek, balie# en toneel. De herdenking op het Monumen- tenplem, die vorige jaren op de avond voor Vlaggetjesdag werd ge houden komt te vervallen. Tijdens 't programma in de Stads gehoorzaal zal evenwel een korte plechtige herdenking worden gehou den. Dit jaar valt het zwaartepunt van Vlaggetjesdag In Vlaardingen, het geen gemanifesteerd wordt met de komst van minister Mansholt. ANKARA Turkije heeft de Sowjet-Unie verzocht de adjunct- militaire - attaché van de Sowjet- ambassade te Ankara, luitenant-ko lonel lelstjink. onmiddellijk terug te roepen. De betrokkene zou betrapt zijn toen hij geheime militaire do cumenten van iemand, die niet ge noemd is, in ontvangst nam. Ncd, herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur Vic. A, v. d. Ban en 7 uur ds. P. G. de Vey Mestdagh (Den Haag). Nieuwe kerk. 10 uur dr. L. J. Cazeimer en 5 uur ds J. G. .lansen. Westerkerk 9 en 10.30 uur: ds. H. IV. Hemmes en 5 uur vie. A. v. d. Ban. Vredeskerk: 9 cn 10 45 uur ds. J Gras (H. Doop) en 7 uur ds. A. Hoff man. Jeugddienst. Kethel: 10 en 7 uur ds P. J. de Bruyn. Zie ken dienst gemeente ziekenhuis: 7 uur ds. Oomkes. Ned. herv, geref. evang. Gebouw Ire ne 10 en 4 uur ds. R. de Brutn fBame- veldl. Red. prot, hond. Westvest 92: 10 39 uur ds J. A. Hebly. Evang, luth, kerk. 10 uur ds. J. Wiers- raa (Ede). Speciale dienst voor de jeugd, maar ook voor anderen. Oud-kalh. kerk. Dam 28, 10.15 uur Hoogmis van de zesde zondag na Pa sen. Chr. geref. kerk. Kerkgebouw Waran de BK-laan* 10 cn 5 uur ds. A. Zwiep. Chr. geref, gemeente Volksgebouw Tuinlaan; 10 cn 4 uur ds. M. J, Middel koop. Oud-gercf. kerk Jeugdhuis Lange Ha ven 10 en 5 uur dienst. Baptlstcngemeente. Kerkgeb. Broers- vest 53. 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Hells. Lange Haven 27; 10 Uur heüiglngssamenkomst "en 720 uur vexlossmgssamenkomst Gemt Verboon- straat: 6.30 uur openluchtsamenkomst ol.v. majoor en mevr J H. Drcntje Geref, kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. L. Bach (OJdemarkt) en 5 uur ds. D. J. Modderaar (Katendrecht). Planta- gekerk: 8.30 uur ds. G. Brinkman ea 4 30 uur ds E. J. Oomkes, Juhanakerk: 10 uur ds. D J. Modderaar en 5 uur ds G. Brinkman. Kethel; 9.30 ur ds E. J. Oomkes en 2.30 uur ds, G. Brink- IJsselmonde, en speciaal IJsselmonde-West, Is ten einde raaa. Nog steeds daagt er geen oplossing voor het vraagstuk van de verbindingen met de rest van Rotterdam cn met Usselmonde-aorp. Keer op keer heeft de wijk raad het gemeentebestuur om maatregelen verzocht. JÖet mocht allemaal niet baten, „Ik vind het verschrikkelijk." zei voorzitter J. H. Hoogland gis teravond met van verontwaardiging trillende stem, „Als het gemeentebe stuur niet helpt, wie moet dAn dc belangen van onze bewoners behartigen?" teveld. 22 j. GEBOREN: Catlierjna L. M., d. H. B- Sanderink en C. J. van Gammeren; Arie M, F., z. v. A. Exalto en H. Sluyter; Johanna J. W., d. v- A. J. Dróge en C. Kerdel; Cornells J. R.. z. v. C. J. de Ritter en G. J. Richters; Margaretha J., d- v, W. J. J. van Zwieten en J. M. Oers; Cornelis, z, v. A. van 't zelfde en C, van Zanten; Johanna, d. v. B. Kamp en H. Dijkhuizen; Pieternella C., d. v. C. A. Helle gers en P. J. van Andel; Meindert en Gerrit, tweelingz. van M. van Veen en D. O verheul. OVERLEDEN: K. Bruyn, 75 j.; J. Kien, 74 j. wed. van T. Hart- koren. Grote kerk een opendeurdienst. Ds. P. G. de Vey Mestdagh (em. pred- te Den Haag) spreekt over: „Het geschenk van de rust". Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: F. Jongerius. Vondellaan 2, tel. 67355; A, Q. C- Klomp, Jul. van Stolbergstraat 3, tel, 69952 en A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, tel. 68765. Geopend is apotheek F, H. Bac ker, St. Liduinastraat 58, die ook gedurende dc volgende week de nachtdienst waarneemt Acht jaar geleden al klaagde de wijkraad voor IJsselmonde voor het eerst over da gebrekkige verbindin gen, Voor IJsselmonde-aorp kwam in 949 een belangrijke verbetering, doordat de R.E.T. een buslijn naar de vroegere randgemeente opende. Maar IJsselmonde-West bleef aangewezen op de diensten van „De Twee Provin ciën". En als men de leden van de wijkraad mag geloven, dan schiet deze vervoersmaatschappij beslist te kort De Rijksverkeersinspectie denkt er anders over. Die zegt dat „De Twee Provinciën" wèl voldoet als streek- vervoersonderneming. Zij wil aan de „Hordijklijn" niet die eisen stellen, die aan een stadslijn gesteld moeten worden. Bij die uitspraak heeft het gemeen tebestuur zich neergelegd. „Ik sta machteloos", heeft de wethouder in een raadsvergadering verklaard. Maar de voorzitter van de wijkraad dacht er gisteravond anders over. „Als jullie zeggen dnt.de dienst op IJsselmonde-West in da behoefte voorziet, dan weten jullie er niets van," zei hij op heftige toon aan bet adres van de Rijksverkeersinspectie. De verwijten waren in deze wijkraadsvergadering niet van de lucht Een van de leden had 't niet over een „streekbedrijf", maar over een „strekenbedrijf". Hy bedoelde er „De Twee Pro vinciën" mee, die er volgens dit lid „zeer vreemde streken op na houdt". Een ander wijkraadslid sprak over een „klungelige dienstregeling" en een derde deed het verhaal van een bewoner van IJsselmonde-West, die een heel dossier van klachten over de bus had aangelegd, maar tenslotte „van louter ellende" naar een an dere stad verhuisde. Vertegenwoordigers van de Rijks verkeersinspectie en van de zo fel gehekelde busonderneming, die de vergadering bijwoonden, moesten het allemaal aanhoren. Nadat de voorzitter nog eens een uitvoerige bloemlezing had gegeven uit ds ellenlange briefwisseling en nadat diverse wijkraadsleden het hunne over deze zaak hadden ge zegd, werd een streep onder het agen dapunt gezet. „Het heeft geen zin om opnieuw met onze klachten naar b. en w. te gaan," zei de heer Hoog land. „Verschillende toezeggingen, die ons in de loop der jaren zijn ge daan, zijn immers toch niet waar ge maakt Kruising Rijksweg B. en w. hebben de wijkraad mee gedeeld dat Rijkswaterstaat al gerui me tijd overweegt rijksweg 16 te voorzien van een of meer vrije krui singen ter hoogte van IJsselmonde. Als dat gebeurt kan een einde komen aan de ontelbare klachten over de situatie bij de Koninginneweg, waar oversteken levensgevaarlijk is. De oplossing wacht echter op een beslissing' over het nieuwe tracé van de rijksweg, die bij Van Brienenoord de rivier zal kruisen. „Een spoedige oplossing wordt verwacht," schrijven b. en w. Eenrichtingverkeer op de Beneden- rijweg, waarom de wijkraad had ge vraagd, is niet mogelijk. Wel zal het verkeer uit Bolnes binnenkort via de Benedenrijweg en de Koninginneweg naar -yksweg 16 worden geleid. Aan 'verba 'ing van de Benedenrijweg hierv ,t wordt al gewerkt pe Stichting Volksmuziekschool blijkt bereid te zijn ook in IJsselmon de klassen voor muziekonderwijs te vormen. Eerst moet echter een. lokaal ter beschikking zijn. In deze vergadering werd tenslotte gesproken over de wenselijkheid van het uitgeven van een gidsje voor IJs selmonde. speciaal ten behoeve van degenen die zich hier binnenkort in de nieuwe woningen zullen vestigen. Een plan voor 600 woningen op het Zomerland wordt spoedig verwacht De 2-jarige Andreas Pieneman viel gistermiddag van zes meter hoogte uit een raam van de eerst© verdieping in zijn ouderlijke woning aan de Volderstraat. Drooglijnen^ braken 2ljn va], 20- dat het ventje ongedeerd op de grond terecht kwam. Het kereltje, dat in een fauteuil in de kamer speelde, klauterde in een onbe waakt ogenblik op het raamkozijn, opende het raam en stortte naar beneden. W. C. ft Hart en Zn. instrumen ten en apparatenfabriek nv. te Rot terdam zal over 1955 acht procent dividend uitkeren over het bij het begin van het boekjaar reeds ge plaatste kapitaal en vier procent over het in juli '55 geplaatste ka pitaal. Uit het jaarverslag blijkt, dat de productie met negen procent is ge stegen. De orderpositie is zeer be vredigend. Aan de kring van b%-fr tenlandse opdrachtgevers is een zeer belangrijke relatie toegevoegd, de Woodward Governor Cy. te Roek- ford, U.SJL Ds. W, Radstake ned. herv. pre dikant te Oosteriand (Zld.), heeft het op hem uitgebrachte beroep van de wijkkerkeraad tc Kralingscha Veer aangenomen. Ds. Radstake zal voorzien in de vacature ds. H. L. Goudt, die vorig jaar september van zijn gemeente afscheid nam om het predikambt te verwisselen voor dat' van inspecteur by het buiten gewoon lager onderwijs, - Dekens Tafellakens - Lakens Slopen Bad-, thee en Keukendoeken Keukeninrichting Wringers Strijkijzers Stofzuigers Balatum Gordijnen Vitrages - Lopers voor Dames- Heren-, Kinder- kïecimg. Magazijn K Bottrstraat 3-7 Schiedam r Tel. 67972 Prima kwaliteit en toch goedkoop gunstige betaling l tonder" extra Ik kosten-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1