Fel debat over loonpolitiek in Sociaal Economische Raad Am er sf oorter bedwingt overkokende melk Voorstelling Prof. Van der Grinten: Onwaardige vertoning Investeringsactiviteit blij ve behouden Londen biedt Moskou excuses aan Bommenwerper stort neer: drie Britten gedood Amerikaanse troepen Tito uit Parijs vertrokken IIERSTELBANK: 10 MILJOEN WINST krijgen méér meik uit Nederland Een wonderprodukt, dat Uw schoonheid verhoogt! Het geheim van de jeugdige huid MYSTERIE VAN KIKVORSMAN Russen vroegen opheldering Tumult in Franse „lekkenzaak" Hammarskjöld niet opnieuw naar Palestina Italiaanse piloten in staking TRUMAN vertrekt naar Europa K.A.B. bereikt leden tal van 400.000 'Zaterdag 12 mei 1956 3 IcijfÉm is 1 MILJOEN CtlLPtm haar hand beefde -waardoor een paar korreltjes tussen haar vinger doar vielen. Toen sloeg ze plotse ling haar handpalm over haar mond heen. Bij het wegnemen er van was die hand geheel leeg. Spartin' Life loosde een zucht van verlichting, keerde zich om, bleef met de rug tegen de muur geleund staan en wachtte. In de hoek. bij de bank van Se rena was het gezelschap aan hel opbreken. Slechts een paar vrou wen waren nog blijven zitten en'in plaats van het geroezemoes van een algemeen gesprek hoorde men heel duidelijk wat er gezegd werd. Zij hadden het over het gokspel dat zojuist geëindigd was. „D*r zit iets 'eel raars In de ma nier waarop 't geld altijd naar de zelfde plaats gaat." zei een stem. Het maanlicht ebde weg van de plek waar Bess stond met Sportin' Life. Vijf minuten waren er voor bijgegaan sinds ze haar onverhoed se beslissende gebaar had gemaakt Zo stond daar zo eigenaardig hoog opgericht kaarsrecht met de han den gebald langs haar zijden. Ineens draaide zij zich snel om, ,,'eb ie daar nog meer van?" Haar stem klonk ingehouden en gespan nen. „Zeker 'eb 'k dat!" kwam het antwoord met een zelfverzekerd lachje. „Maar dat 's nïe' goedkoop. Geef on dat geld daje daar 'eb." Zonder een woord te zeggen stak 2e haar band uit en liet de geld stukken in zijn handpalm glijden. Hij gaf haar een opgevouwen pa piertje. ,,'k 'Eb d'r meer van as je 't no dig 'eb," zei hij bij het weggaan. Maar ze hoorde hem niet eens. Ze griste hem het papier uit de hand, mackte het open en wierp de in houd in haar mond. Het pleintje zakte in slaap. Een voor een werden de verlichte ra men donker. De vrouwen bij^ de wasbank kwamen nu ook overeind. Een van haar geeuwde hardop _en een andere klopte haar stenen pijp je uit op de plavuizen waarbij de vonkjes nog naar alle kanten spat ten. Toen klonk er heel duidelijk een stem dezelfde die al eerder over het gokspel had geklaagd. ,,'k Zeg nie dat 't geen zuiv're koffie 's, of datie mee valse stene speelt. Al wa' 'k kan zegge is dad- die verdomde nikker Porgy nou al drie weke achtereen mijn San z'n 'ele weekloon afandig maakt." Uit het sehaduwdonker schoot, dwars over het maanverlichte vier kant heen, een wild gebarende ge- De vrouw sprong achteruit. De gene die het laatste gesproken had gaf een gil cn het schelle geluid ketste terug langs de muren. De naar voren stormende gestalte greep haar krampachtig bij de schouders en trok haar met een ruk naar zich toe. Wijdopen ge spalkte ogen met een rode gloed erin keken haar woest aan. Een in snikken vermoorde stem schreeuwde: „Dazeggie v'n Porgy? Je zeg dat Porgy een dief is?" Het slachtoffer was jong en sterk. Zij scheurde die handen los van haar schouders en sloeg de ar men voor haar gezicht. Een der an dere vrouwen stak een hand uit om de indringster beet te pakken, doch haar trof een zo waanzinnig boosaardige woeste blik, dat zij gillend terugdeinsde. Achter de ramen boven haar flitste het licht aan. Donkere licha men bogen zich zo ver mogelijk over de vensterbanken. Er kton- ken voetstappen die snél omlaag klikten langs de uitgesleten trap pen. Een schelle, lange, verschrik kelijke gil doorsneed het toene mende tumult en de vrouwen vlo gen elkaar aan en vielen. Omstan ders snelden toe om tussen beide te komen en werden mede in het gevecht betrokken. En midden in dat kluwen bleef een door paniek bevangen vrouw als een derwisch rondtollen en riep op afschuwelijke wijze haar God aan, terwijl ze wild en klau wend om zich heen sloeg. Het tumult nam nu angstwek- kepde afmetingen aan. Heel de be volking van het pleintje nam deel aan de algehele verwarring. In de kamers boven jammerden de kin deren in onzegbare angst. (Wordt vervolgd) FOLCENS Edna-rd Elias, is het eenzaamste ding ter wereld een half koud kippetje op het avond' kaartje. Ik heb dat jarenlang mee- gevoeld, tot ik in Parijs die juf frouw zag. Het was 's avonds tegen tienen op de Boulevard de Sébasto- pol, een straat waar de smoezelige onderrok wan de lichtstad wat af zakt. Ik las eens ergens, dat Mau rice Dekobra er zijn leven lang heeft gewoond en met die mart onderhield ik een jeugdrelatie, om dat zijn „Madonna der slaapwagens'' bij ons op school heimelijk werd doorgegeven als schuin aangepre zen, doch voornamelijk taai werkje, waarin dameskuiten duifblank. werden genoemd Welaan, duifblank is de Boulevard de Sébastopol, zo avonds tegen tienen allerminst. Eerder muisgrijs. Ik zat er op het terras van een te Iuici verlicht café, waar ik het toe ristenmenu had genuttigddat bleek neer te komen op grootspraak. Een eindje verder zaten drie mannen, in gezelschap van een dodelijk ver veelde vrouw, over automobielen te praten, met een plastiek of ze el kaar élk ogenblik naar de strot konden vliegen. Overigens was het terras leeg een stoelenzee. Tot die juffrouw kwam. Zij leek mij aan gene zijde van de veertig en droeg een net mantelpak je en een plastic bengeltasje aan haar arm. Op haar rond, goedhartig gezicht, stond een sluure glimlach en ze liep een beetje met een een depas, want ze was helemaal solo wat aangeschoten geraakt, waardoor zij het halve koude kip petje op het avondkaartje, in een zaamheid overtuigend sloeg. „Garcon! Gin-fiz!" riep ze feeste lijk. Maar kelners in Parys eyn geen feestelijke mannen. Déze had haar reeds, op tien meter afstand, geclas sificeerd en van verdere levering uitgesloten. Hij tnaakte er geen kwestie van, metdebat. Hij Het haar eenvoudig vruchteloos roepen. „Garcon!" Ze dacht nognaievelijk, dat hij haar niet had gehoord. Maar hij gaf haar een harde blik, draaide zich op cyn hakken om en liep naar binnen. De autopraters braken, op, wijzend als hengelaars. Nu sat ik, alléén, tn de ene hoek en die juf frouw, alléén in de andere hoek. GarconGin-fizf' De toon was al onzeker; het lach je van haar mond geleden. Zulk geluk is broos. Ze begon langzaam- te begrijpen, dat ze niet bediend werd en geraakte daardoor zicht baar tn. een toestand van malaise Toen kwam de man. Hij leek een van Sneeuwwitjes dwergen, een oud, volkomen ver- luisd kereltje, kennelijk op weg naar zijn plaats onder de brug. Toen hij mij zag, bleef hij een beetje wankel staan legde zijn hoofd opz\j en produceerde het afhankelijke lachje van een heue opa, die met o-zo-weinig tevreden is. Ik lachte maar eens terug. Nu stak de oude zyn vinger in de lucht en annon ceerde: „Een kleine truc!" Hij nam 2ijn onderlip tussen duim en vinger en schoof deze vervolgens naar boven, tot aan zijn neuswortel een duivelstoer, die door de vol strekte afwezigheid wan tanden en kiezenmogelijk werd gemaakt. Het was een afschuwelijk tafereel: als een harmonica kromp zijn gezichtje ineen. Gelukkig deed hij het gauw weer goed en kwam er tien franks voor halen. Toen hij het geldstukje in een lomp had gestoken, liep hy verder en bleef stilstaan voor de eenzame juffrouw, die in een wolk van Katzenjammer voor zich uit staarde, „Voila!" riep hij nu tegen haar. Én hij deed het wéér, met zijn lip. Even keek de, juffrouw ontsteld naar zijn verschrompeld hoofd. Ze kon het er nét niet meer by heb ben. In plaats van in applaus, barst te ze -uit in een plofferig snik, stond op en liep op een sukkeldrafje het duister in. De oude deed zijn ge2tch£ weer goed cn keek haar na. ,,'t Is alleen maar een truc", zei hy tegen mij. KRONKEL, gedempte stem naast haar. „Je 'ebt daar vast wel twee dollar voor 'm". Spartin' Life trok zijn elegante broek was op om er ecen knieën in te krijgen en hurkte naast haar op de plavuizen. Hij zette zijn matelot af met het kleurige lint er om en liet die snel ronddraaien tussen zijn handen. Het maanlicht scheen vlak op zijn gezicht met de ge mene, zinnelijke glimlach. Ze keek hem een ogenblik recht aan en zei toen op koude vlakke toon: ,,'k Kan me niet 'er inn eren da 'k ooit 'n neger 'eb ontmoet die me minder beviel dan jij." „Dank je vriend'lijk", antwoord de hij. niet in 't minst van zyn stuk gebracht. „Maar evengoed wil 'k vrinde met jou zijn. Jij en ik zijn nie gewend an deez' klein steedse saaie bedoening. Wij zijn nie te groot gewees om 't nachtle ven te zien zoas 't nachtleve is en 'k wil alleen maar 's met je prate nu en dan: anders nie" ,,'k eb v'rgoed afgedaan met da' soort van nachte waar jij 't over 'eb". „Geen. rooi' oge meer; 'elemaal nie?" vroeg hij opdringerig. „Nooit meer dorst, hm?" „Jawel, God weet da 'k zo nu en dan dorst krijg", zei ze spontaan; toen voegde zij er op scherpe toon aan toer „Maar 'k 'eb d'r mee alge- daan, zeg 'k je; *k d'r mee afge daan." Ze stond op om te gaan. „'k Walg van jouw soort." beet ze hem toe, „en 'k wens verder nie met je te prate." Met een kwieke beweging sprong hij op en trad naast haar. „O, kom nou. lawe d'r 'n streep onder zette en dan goeie vrinde zijn." Toen werd zijn stem zacht en dringend: „Kom nu; geef me je 'and, zuster," zei hy. Gewillig, maar niet begrijpend wat daarvan de bedoeling was, hield zij haar handpalm op. Hij liet er een klein hoopje wit poeder in glijden. Daar lag het in het maanlicht, heel rein en wit op haar donkere huid. „Geluks- sneeuw!" zei ze met ingehouden adem. ,.Neem dat spul weg, nikker, 'k Eb daarmee afgedaan, ik je toch." Maar ze keerde niet haar hand om zodat het op de grond moest vallen, ,,'n 'Eel klein beetje maar, om- derwille van die goeie ouwe tijd." fluisterde hij. ,,'t Is maar zo'n biet je dat 't geen vlieg kwaad zal doen. En je 'oeft 'r geen cent voor te be- tale," Ze bleef nog even zo staan en DEN HAAG Na ecu uitvoerig debat, dat vooral tussen de voorzit ter, prof, mr, dr. F. de Vries en mr, J. A. Berger vaak uitermate fel was, heeft de Sociaal-Economische Raad gisteren besloten het voorstel aan te houden dat onder meer beoogt het personeel van het S.E.R.-secreta- riaat een loonsverhoging te geven van zes procent. Over dit voorstel zal nu nog eerst het oordeel worden gevraagd van het college van rijksbemiddelaars. Dit werd besloten nadat prof. De Vries een voorstel van orde te slik ken kreeg van de heer Berger, dat met 25 voor en 9 stemmen tegen werd aangenomen. Inzet bij de discussie was niet alleen de loonsverhoging van het 4? personen tellende personeel van het secretariaat, maar vooral het feit of deze een verhoging krijgen die mogelijk uitgaat boven de zes procent die de regering heeft toe gestaan. Ter tafel lagen de voorstellen van het dagelijks bestuur van de S.E.R., een loonsverhoging van zes procent, verhoging van de vakantietoeslag, uitbreiding van de vakantiedagen, een uitkering ineens van drie pro cent en. een herziening van de ove rige arbeidsvoorwaarden. Dit laat ste bleek de aanstoot voor de heer Berger te zijn. Aan het begin van de vergadering deed voorzitter De Vries mede deling van een verzoek van minister Suurhoff, namens het kabinet, het voorstel van de zes procent ver hoging aan te houden. Dit, omdat het juister zou zijn af te wachten wat het bedrijfsleven voor loonsver hogingen zou geven aan beambten. De heer Berger ook voorzitter van het college van rijksbemidde laars steunde dit verzoek, zonder last of ruggespraak, zei hij. Maar hy voegde er nog iets aan toe. Hij wilde SOUTHWICK. Een Britse „Vickers Valiant" straalbommen- w er per, één van de modernste atoombommen werpers, is vrRdag vlakby Southwick Hampshire neer gestort op een spoorlyn en ontploft. Drie van de vier bemanningsleden zijn om het leven gekomen. De tweede piloot wist zich met een parachute te redden. Verscheidene huizen in de omge ving werden door wrakstukken en weggeslingerde stukken spoorrails en dwarsliggers ernstig beschadigd. Twee burgers werden gewond. Het toestel maakte waarschijnlijk een proefvlucht. dat er eerst overleg werd gepleegd met de organen die in Nederland met de looneoórdinatie zijn balast. Niet alleen voor de zes procent maar vooral deze in combinatie met de herziening van de overige arbeids- voorwaarden. Hij meende dat het fit deze grafiek geven wij een overzicht van de belangrijke kredietnemers van de Herstel- bank Aan de bedrijslak Ver keer zijn zeer grote kredieten verstrekt Hierbij moet men echter rekening houden met het feit dat een groot deel van deze kredieten oofc aan andere bedrijsf takken ten goede komt. Men denke hier bij b.v. 'aan het krediet van 30 miljoen gulden dat werd verstrekt voor de bouw van het nieuwe mailschip „Rot terdam". onjuist was dat het dagelijks bestuur nu met dergelijke voorstellen was gekomen, vooral omdat de toestand m het bedrijfsleven nog niet was ge kristalliseerd. Hij kreeg van verschillende zijden steun. De tweede voorzitter van het N.V.V., de heer Van Wingerden, voelde er ook wel voor. Zijn medelid Van Tilburg vond echter, dat de ingangsdatum van de loons verhoging geen gevaar mocht lopen. De C.N.V.-voorzitter Ruppert ver klaarde, dat de S.E.R. een publiek rechtelijk lichaam is en zelfstandig zijn beslissingen kan nemen. Hij heeft het oordeel van het college niet nodig. Hij voud het verzoek van de regering al vreemd. Prof. Van der Grinten vond het maar vreemd een oordeel van het college te vragen. „Zijn wij dan een stelletje prutsers?" vroeg hij. „Wy zitten hier met alle centrale instan ties bijeen plus de voorzitter van het college van njksbemiddelaars." Hij vond de discussie een vertoning, de SJE.'R. onwaardig. Nadat het voorslel-JBerger om eerst informeel het oordeel van bet college van rijksbcmiddelaars te vragen, was aangenomen, werd een noodverband gelegd, dat het mogelijk maakt, dat het S.E.R,-perscneel toch reeds da drie procent ineens krijgt en de ver hoogde vakantietoeslag. (Bijzondere correspondentie) PARUS, Maarschalk Tito beeft gisteravond Parijs verlaten en zal vandaag de grote stuwdam Domères Mondragon in Zuld-Frankryk be zichtigen voordat hij naar Joego-Sla- vië terug keert. Officieus vernemen wU» dat Tito Mol Iet en Pineau rr op gewezen heeft dat de anti-Stalinistische ontwikke ling in de volksdemocratieën te lang zaam gaat en dat nog te veel Stalinis ten in de satellietstaten aan de macht zijn. Het gisteren gepubliceerde Frans- Joegoslavische communiqué is in zeer algemene bewoordingen gesteld. Het spreekt van ontwapening, de beteke nis van de Verenigde Naties in deze kwestie en van de noodzaak de onder, ontwikkelde gebieden economische hulp te verschaffen. Belangrijker is, dat ook gesproken wordt over een liberale oplossing van het conflict in Algerije. Deze vage formulering wijst er op, dat de Franse regering probeert internationale steun voor haar poli tiek in Algerije te krijgen om zodoen, de een tegenwicht voor eventuele ma. noeuvres der Arabische staten in de Verenigde Naties te vormen. AMSTERDAM Bijna zes jaar achtereen reeds worden dagelijks grote hoeveelheden Nederlandse melk afgeleverd aan de in Europa De gehele levering zal, verpakt in papier, worden verzorgd door een melkfabriek te Dordrecht, Met deze levering is a an deviezen een bedrag van circa tien miljoen gulden ge moeid. Dit wordt opgemerkt m het jaar verslag over 1955 van de Herstel- bank. die over dat verslagjaar een netto-wmst heeft gemaakt van ƒ10,293 570.— (in 1954 ƒ9.643.750,—). De bank stelt zich voor op de pre- Advertentie UM.j (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. „De overheid moet zodanige omstandig heden in het leven roepen, dat zij de particuliere ondernemers aanmoedigt tot uitbreiding, modernisering en vestiging van bedrijven,. Aan maatregelen, welke pogen de conjunctuur af te remmen, is een groot gevaar verbonden. Het investerings- gelegerdë Amerikaans? SilKSren! elan vari de particuliere ondernemers wordt gebroken en het Met mgang van 1 juli zal een nogis van zeer groot belang, dat de investeringsactiviteit, zo lang niet tot ontwrichting leidt, wordt behouden. Enig risico liter melk en meikprodukten in hetmoet men terwille daarvan durven aanvaarden, tweede halfjaar 1956. - - fevente aandelen B een dividend van 3 y2 procent uit te keren en op de aandelen A, toebehorende aan de staat der Nederlanden, een uitke ring van ƒ3.020.000,— te doen, over eenkomende met een dividend van 2 Het totaal van de sedert de op richting gecontracteerde kredieten overschreed het bedrag van 1 mil jard gulden en bedroeg op 31 de cember '55 ƒ1.070.833,De toene ming der kredietportefeuille had voornamelijk betrekking op de che mische nijverheid en de bedrijfstak verkeer. In het jaarverslag wordt de hoop uitgesproken, dat de strijd om het loonbeleid van de overheid niet zal leiden tot een zodanige stijging van de_ arbeidskosten per produkt-een- heid, dat daardoor schade zal wor den berokkend aan onze uitvoer. Voor de Nederlandse conjunctuur en voor de Nederlandse welvaart, al dus hot verslag, zou dat een ernstige slag betekenen. De bank acht het geenszins uitge sloten, dat onze volkshuishouding wat de groei betreft m de eerstvol gende jaren in een kritiek stadium komt. Men diene er tegen te wa ken. dat bij velen de bereidheid mede te werken aan een ontplooiing van onze economie, wordt verdron gen door de zorg voor een recht vaardig geacht aandeel in het natio nale inkomen. Echte ondernemersfi guren zijn van onschatbare beteke nis voor de groei van onze econo mie en door een vei gelijk tussen de grote belangengroepen loopt dit type kans te verstikken. Niet aangenomen mag worden, al dus de bank, dat zelfs onder de gun stigste omstandigheden de groei kracht van de bestaande bedrijven toereikend zal zijn om de toekom stige beroepsbevolking voldoende werkgelegenheid en een aanvaard baar welvaartspeil te verschaffen. Ons land zal daarom moeten deelne men aan de produktie van nieuwe goederen en de verlening van nieu we diensten Kansen voor de Neder landse economie ziet de bank o.a. op het gebied van de energievoorzie ning. is thans eindelijk door de Britse OUTDOOR GIRL kosmetika fabrie ken ontdekt. Dank zij de massa- produktie in Engèland kan OUT DOOR GIRL betere kosmetika leve ren tegen lagere prijzen. „Secret Magic" spreek uit: „Siekret Med- zjik") is de thans uitgevonden ideale combinatie van crème en poeder, die de huid niet verdroogt en de poriën met verstopt In elegante doosjes met bijpassend donsje kost „Secret Magic" slechts ƒ2.45. Boven dien passen deze vullingen m'- alle gangbare compactdozen. Ze zijn zui nig en voordelig, stuiven niet en worden nooit korrelig! Vraag nog vandaag om het allerbeste: vraag om „Secret Magic" en uw verjongde, stralende huid zal u dankbaar zijn! Import C.F.G., Bierkade, Den Haag. LONDEN. De Russen hebben zich beklaagd over het feit, dat een kikvorsman van de Britse marine heeft gedoken bij de Russische oor logsschepen waarmee premier Boel- ganin en partijleider Croesjtsjew naar Engeland waren gereisd. De Russen vroegen opheldering over deze geheimzinnige opdracht waar bij de 46-jarige gepensioneerde ma rine-officier Lionel Crabb waar schijnlijk om het leven is gekomen. De Britse regering heeft hierop haai leedwezen betuigd over het ge beurde en vei klaard, dat zy geen toestemming had gegeven voor deze operatie Deze ootawisseling is door Radio-Maskou bekend gemaakt. In de Russische nota van 4 mei .(Crabb wordt sinds IS april ver mist! wordt gezegd, dat matrozen van de Sovjet-schepen op 19 april, 'savonds om half acht een kikvors man ontdekten, die tussen de Sow- jet-torpedojagers zwom. Hij droeg een zwart, lichtgewicht duikerspak en rubber zwemvliezen. De kikvors man bleef een of twee minuten aan de oppervlakte en dook toen naar de flank van de torpedojager „Smo- traisjtjsi". De commandant van de Russische schepen, schout-bij-nacht Kotow, stelde het hoofd van de ma rinebasis te Portsmouth, Burnett, op de hoogte. Burnett zei dat er geen duiker geweest kon zijn, want dat er op dat ogenblik in de haven ab soluut geen duikerswerk werd ver richt. Aldus de Russische nota. Volgens Radio-Mossou had de Britse regering hierop haar spyt be tuigd. Het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft tot nu toe ge weigerd commentaar te geven op de Russische uitzending. MjNCHEN. De bergreddings- dienst van het Beierse Rode Kruis heeft bekendgemaakt, dat van 1 af ril 1955 tot 31 maart 1956 bij on gevallen in de Beierse Alpen in to taal 48 toeristen om het leven ge komen zijn. In dezelfde periode van 1954—1955 zyn-daar 33 toeristen om gekomen. PARIJS. Na een hevige twist tussen de aanwezige advocaten heeft de rechter vrydag de zitting in de Franse defensiclekkenzaak verdaagd. greep zijn papieren bij elkaar en schreeuwde boven het tumult Uit; „Aangezien er niemand naar my luisteren wil, verdaag ik de zitting" en hy beende de rechtszaal uit. De twist was begonnen toen de nnister van Justitie, Metterrand, erklaarde. dat hij aan de eerlijk- eid van een mede-getuige twijfel- Ie. Deze gaf een boos antwoord, waarop de advocaten zich in de twist mengden. DE neger die bekend was onder de bijnaam Sportin' Life was juist komen bin nenlopen toen het spel een aanvang nam en had zyn plaats ingenomen tussen de spelers. Dat hij niet boven elke verdenking verheven was bleek duidelijk uit het feit dat het kleine kringetje mannen weigerde hem toe te staan zyn eigen dobbelstenen te gebrui ken cn hem dat ook ronduit zei. Hij riep hun een paar scheldwoor den toe. liet de stenen weer in zijn zak glijden en stond op om heen te gaan'. Toen scheen hij zich te be denken en nam zijn plaats in de kring weer in. Naarmate het spel voortgang had werd het duidelijk dat het geluk op de hand van Porgy was: hy won bijna voortdurend en het leeuwen aandeel van die last kreeg Sportin* Life te dragen. Maar de kleurling was een te gewiekste dobbelaar om te laten blijken dat hij zich niet o. zijn gemak voelde. Hij praatte aan een stuk dooi", lachte veel en Het geen gelegenheid voorbijgaan om terloops een sluwe verdachtma king te plaatsen wanneer de inzet naar Porgy ging. Het was niet zo dat men er zich druk om kon ma ken of dat het kwalijk kon worden genomen, maar Porgy wist niet wat hij ervan denken moest en het ge zicht van Bess stond meer dan ooit donker van boosheid. Hij had zo'n maniertje om zich juist op het ogenblik dat Porgy gooide, voor over te buigen en dan raakte zijn gezicht bijna de plavuizen, zodat hij onder de dobbelstenen kon kij ken op het ogenblik dat zij neer kwamen. En dan keek hij weer op en lachte veelbetekenend tegen Porgy en soms klapte hij in zijn handen alsof de invalide hem dat toch maar geleverd had. Toen men tenslotte opbiak was het duidelijk: dat hij het gezelschap naar de geest vergiftigd had en het goedenacht dat men elkander wen ste klonk minder welgemeend dan gewoonlijk, Bess tastte in de zak van haar schort en haalde de winst van die avond te voorschijn. De geldstuk ken waren nog een heel gewicht in haar hand. Een laatste sikkel van de afnemende maan rees boven de muur uit en bescheen met het res terende licht haar open handpalm. Zij begon het geld te tellen. Porgy liet haar alleen en sleepte zich zijn kamer binnen. Zij bleef doortellen, geheel verdiept in haar werk. „Die Porgy boft maar," zei een Dit is dan de uitvinding van de heer Vlaar, waarmee hy overko kende melk voorgoed aan banden meent te hebben gelegd en zo doende zijn bijdrage heeft gele verd tot het bewaren van de hwi- selijke vrede. Het ziet er bij eer ste aanblik nogal geleerd en la- boratorium-achUg uit, maar vol gens de ui tuinder is het toch heus doodeenvoudig. NEW VORK. De secretaris-ge neraal van de V.N, Hammarskjöld, heeft verklaard bereid te zyn de landen in het Midden-Oosten te helpen bij het tot stand brengen j van een permanente vrede, maar geen plannen te hebben naar het gebied terug te keren. Hij deelde mee, dat de volgende stappen door de betrokken landen genomen moeten worden. Hij wees er op, dat bij geen enkele aanbeve ling zal doen de landen van het Midden-Oosten of de Veilig heidsraad, tenzij hem er om ge vraagd wordt. Het belangrijkste op het ogenblik is, aldus Hammar skjöld. voor alle partyen beheer sing te tonen en voorzichtigheid. Volgens functionarissen ïn Lon den staan de Westelijke Grote Drie nu een „druppelsgewijze" wapen levering aan Israël toe ais onder deel van een politiek om het machtsevenwicht in het Midden- Oosten te bewaren. ROME. De Italiaanse burger luchtvaart zowel op binnenlandse als op buitenlandse lijnen, is van nacht volledig stilgelegd door een staking van het vliegend personeel, De vliegtuigbemarmingen van de twee Italiaanse luchtvaartmaat schappijen eisen betere arbeids voorwaarden en loonsverhogingen. Zij denken zes dagen in staking te blyven. Het ministerie van Defensie heeft bekend gemaakt, dat de verbinding van Rome met Sicilië en Sardinië gehandhaafd zal blyven. Men ver moedt dat militaire piloten de bur gervliegtuigen vliegen zullen. AMERSFOORT. De 27-jarige Amersfoortse elektro-monteur Hen drik Vlaar !s erin geslaagd een ap paraat te construeren, dat voor vele huisvrouwen een zeer belangrijke aanwinst zal betekenen in haar keu ken. Het betreft een eenvoudig, vol strekt doeltreffend werkend anti- melkoverkook-aparaat. De Amers foortse uitvinder heeft er inmiddels octrooi op aangevraagd en verkre gen. Hij is voornemens komende we ken zelf te starten met een (be scheiden) massa-produktie van zijn nieuwe vinding, die door tal van in genieurs (o.a. van de Gasstiehting, het Instituut voor Nijverheid, het E.T.L en het octrooi bureau Los en Sligter) aan een nauwkeurig onder zoek is onderworpen. Hun oordeel luidde: „Een grote, doeltreffende verbetering. Het apparaat is een een voudige, goedkope mechanische in richting, die betrouwbaar werkt, door de huisvrouw gemakkelijk kan worden bediend en geschikt is voor pannen e.d. van alle afmetingen." De op 26 oktober 1928 te Utrecht geboren Hendrik Vlaar is door zyn vrouw op de idee gekomen om eens een eind te maken aan die melk- overkokerïj. In zijn woning aan de Paulus Potterstraat 48 was altijd veel „aanloop"; dat betekende veel koffie zetten, melk koken enoverkoken. „Jij knutselt altijd in je werkplaats, van alles en nog wat maak je. Zorg er nu eens voor, dat je voor mij iets maakt om. het overkoken van de melk ongedaan te maken," „Top," zei de elektro-monteur, „dat maak ik wel even in orde." Gastoevoer afgesloten Hij heeft woord gehouden. Van het proces „melk-overkoken" maakte hij een studie. Hij ontwierp toen. een ap paraat, dat bij de octrooi-aanvrage als volgt officieel is omschreven: „De inrichting volgens de uitvinding is in hoofdzaak gekenmerkt door een op het melkniveau in het kookvat te plaatsen dry verschaal, die by het op koken van de melk daalt en via een hefboommechanisme een grendel van een onder vecrwerking staande scharnïerstang losmaakt, welke scharnierstang onder de veerwerking bij zyn uitslag via een Bowdendraad een toevoerkraan naar de brander afsluit." Populair gezegd komt het hier op neer, dat in de pan wordt bevestigd een drijverschaal Cn soort bakje), die zakt, zodra de melk omhoog komt. Door dat zakken komt een mecha nisme in werking, dat de gastoevoer afsluit- Zo op 't oog het ei van Co lumbus, maar er zijn ettelijke bere keningen aan te pas gekomen voor dat het systeem feilloos werkte. Dankzij de tiitmndinp van- de heer Vlaar kan nu zelfs de man uolgens alle httisurotticen immers het meest onbruikbare verschijn sel in de keuken,' voor de kof fie zorgen, zonder dat de melk overkookt. NEW YORK. De voormalige Amerikaanse president Harry S. Truman is aan boord van de United States voor een reis van zeven we ken naar Europa vertrokken. Hij wordt vergezeld door mevr. Tru man. Het hoofddoel van de reis is het in ontvangst nemen van een ere doctoraat van de Oxford universiteit. De Trumans zullen 16 mei in Le Havre aankomen. Zij zullen bezoe ken brengen aan Parijs, Rome, Na pels, Florence, Venetië, Salzburg, Bonn, Brussel, Den Haag en Lon den. Truman zal in Nederland door koningin Juliana ontvangen wor den. UTRECHT De Katholieke Ar beiders Beweging, die op 9 januari 1955 356.000 leden telde, heeft na een grootscheepse ledenwerfactie die op deze datum begon thans een ledental bereikt van 400.000. Op 19 mei zal dit feit worden gevierd met een plechtige mis in de St Monica-kerk te Utrecht en een ont vangst in het hoofdkwartier van deze organisatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2