Merkwaardige aspecten van het Chinese toneel SVDPW wijst Aeolus met 5-2 terug Jubileum Singelkerk Bij expositie „2000 jaar Chinese schilderkunst J. v. d. Touw ving de zege voor Sehiedam-team „Gaslicht55: moeilijk stuk succesvol gebracht Schiedam kon, onverwacht, Yelox de baas blijven WALDQ-TAXi Chinees toneel is mengelmoes Jubilarissen bij Wilton VOETBAL IN SCHIEDAM Gehavend PPSC speelt gelijk HONKBAL F 15.000 voor de restauratie K.N.A. in kleine bezetting KORFBAL Succes verloor van Trekvogels gemeente; fOFFÏCïrËrWflIWSl Afsluiting Polder- en Vlaardingseweg Duivensport Jaarfeest buurtver. v. Leeuwenhoek- straat Mijnenvegers worden in dienst gesteld TER BRAAK Corry van Dijk (12) haalt tweede prijs Schippersknecht vermist Meesters 244 jaren in dienst bij Boot Voorstellen voor benoemingen De geur van wierook en de exotische tuinvegetatiedie het trapportaal omzoomde, bracht enkele honderden bezoekers zaterdagavond al direct bi? de entree van het Stedelijk Museum te Schiedam nadrukkelijk het doel van hun komst onder ogen: kennis te maken met enkele aspecten van de Chinese cultuur, ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ,£000 jaar Chinese schilderkunstAls een goed gastheer wijdde de conservator van het museum, de heer D. Schwagermann, een avond aan de voorlichting, terwijl hij heeft gezorgd voor een sfeervolle entourage van deze door de ZJnescq samengestelde expositie uit fascimile's naar meesterwerken uit de Chinese schilderkunst, door de aanleg van een stukje Chinese tuin en r door de tentoonstelling uit te breiden met sier- en gebruiks- voorwerpen. De schilderijententoonstelling geeft een indruk- wekkend en overzichtelijk beeld van de voortbrengselen uit de drie hoofdperioden van de Chinese cultuur tijdens de aloude Han-dynastiede middeleeuwse T'ang en Sung-dynastieën en de 'nieuw e-tijdse' (sinds 14e eeuw) Ming- en Ch'ing-dynastieën. hebben getracht censuur op de tekst van deze clowns uit te oefenen. De bevolking laat zich dit voorrecht echter niet ontnemen en fluit de persoon uit, die in zijn vertolking van de clown toont te zijn omge kocht. Dezelfde opera's van het grote toneel worden ook door middel van marionetten-' en schimmenspel ver tolkt. De heer Tjiang Tek had en- In de aula van het museum hield de heer Gan Tjiang Tek, verbonden. het Rijksmuseum voor Volken- 'kunde te Leiden, een causerie met projectie over het Chinese „toneel" voor de bezoekers. Hij wees er op, dat van toneel in. de eigenlijke zin niet gesproken, kan worden, aange zien. het een mengeling van opera, toneel, ballet en variété betreft, zo als duidelijk uit de voorbeelden bleek. Hoewel de heer Tjiang Tek wel het verband tussen toneel en schilderkunst aanroerde, was het jammer dat hij hierop niet nader inging. Aan de hand van de licht beelden en. toneelpoppen vertelde - hij allerlei min of meer interessan» te bijzonderheden, maar een duide lijke toelichting op het typische ka rakter van deze opvoering bleef ach terwege. De vervaardigers van deze zg. toneelstukken door ale eeuwen heen mogten gezocht worden in de dun ne bovenlaag van de geletterde stand. (Uit de aard van het uitge breide- „alfabet" is het aantal anal fabeten groot), Voot het merendeel zijn het populaire novellen amu- sementshteratuur dus geschreven door anonieme studenten, met altijd eep moraliserend karakter, die ge dramatiseerd zyn. Bet publiek, dat de voorstellingen bijwoont, kent "al deze opera's door en door, is deskundig en steekt zijn afkeuring niet onder stoelen of banken, indien het stuk zyns inziens niet goed uit de doeken komt, of indien één der beroemde rollen- niet aan de verwachtingen beantwoordt In dit opzicht zijn deze gedramati seerde historische ^verhalen en le genden met veel symboliek en ge vierde helden dus echte - volkskunst geworden. Vele van deze opera's zijn ipare melodrama's geworden, spektakelstukken ,.met '((letterlijk) knaleffectendie bet publiek - tot tranen toe weten te ontroeren. Met welke prachtige effecten in oogverblindende klederdrach ten, geschoolde zangstemmen en balletpassen deze opvoeringen ove rigens gebracht kunnen worden, heeft de uitvoering van het Chi nese Operagezelschap in Amster dam bewezen. Op het platteland in China vinden deze opvoeringen dikwijls plaats op kermissen, waar vaak zeven stukken achter elkaar worden gebracht, steeds in kwali teit stijgend met tot slot het door het publiek meest geliefde stuk. Bij de opvoering van deze opera's, die met weinig toneelaankleding plaats vindt en waarbij de gordij nen steeds geopend blijven, vallen enkele merkwaardige facetten te -constateren. Een liefdesromance tus sen een student en een meisje van goede huize, waarin romantische idealen verwezenlijkt worden, be hoort tot één der meest populaire stukken, terwijl toch het „vrije" huwelijk tussen twee geliefden voor de Chinezen niet is weggelegd. Aan anachronismen wordt niet de min ste aanstoot genomen, zodat het kan gebeuren, dat in een middeleeuws stuk fietsen en vliegtuigen voorko men. Heel populair is de clown, die in sommige stukken op de planken verschijnt. Hij (of zy) is niet aan de tekst gebonden; integendeel, het publiek verwacht van hem (haar) een improvisatie, waarin de dingen van de dag worden behandeld en met regeringszaken op komische wijze de draak wordt gestoken. Tot ongenoegen van de regeringsautori teiten, die door de eeuwen heen kele kostbare specimens uan. deze verfijnde poppen meegebracht. Tot slot van de filmvertoning kregen de aanwezigen een serie filmbeelden te zien, waarin de enor me ontwikkeling en verfijning van de Chinese acrobatiek, jonge leer kunst en al wat daarmee samen hangt, op zo overtuigende wijze werd gedemonstreerd, dat al het geen wat wij op vaderlandse bodem op dit gebied te zien krijgen, daar bij volkomen in het niet verzonk. De filmstroken toonden op elk ge- biede een ongelovelijk meesterschap, dat in perfect acrobatisch team work uitgroeide tot een vorm van balei Wat aan behendigheid en ba- lanceerkunst en vrije oefeningen te zien was, scheen met realiseerbaar, maar naar wij aannemen het celluloid loog niet. Het was een interessante avond, die besloten werd met een rond gang over de tentoonstelling. By de Dok- en Werf Mij. Wilton- Fijenoord hebben zaterdag vier le den van het personeel een jubileum gevierd. De heren J. J. de Bruijn, baas scheepsbouw-reparatie en A.de Kruijk, chef-voorbereiding en cal culatie machinefabriek gedenken 't feit dat zij veertig jaar bij Wilton werkzaam zijn geweest De heren H. E. de Graaf, reparateur-gereed schappen en W. v. d. Poel, ijzer werker-afteken aar nieuwbouw, zijn al vijf en twintig jaar bij het be drijf. De vier jubilarissen zijn zaterdag door de directie ontvangen en waar derend toegesproken, terwijl hen verder het gebruikelijke cadeau on der couvert is aangeboden. VOOR BEDEN Apothekersnachtdienst: Apotheek F. H. Backer. St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tulnlaan 80. telefoon 692S0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 8.15 uur: „To catch athief'. Monopole: geen voorstelling. VOORSTELLINGEN Monopole, 7 en 9 uur: K.F.A.-film „Shane". Lange Haven 33, 8, uur: Ned. Ver. v. Huisvrouwen. Bloemenschik- ken. Irene, 8 uur: Pers. ver. Belastingen. Toneelavond. Beijersbergen, 7.30 uur: Zakenstu- diekring, contactavond. j Muziektent Kethel, 8 uur: Politie Muziekgezelschap, concert. I Uit een klein voetbal pro gramma zün gisteren maar weinig bevredi gende resultaten behaald. Het meest vermeldenswaard ia wel, dat SV DPW door een goede overwinning zich veilig heeft gesteld en dus volgend seizoen in de KNVB zal kunnen trachten betere resultaten te bereiken. Voor de rest zijn uit sluitend nederlagen te vermelden; PPSC-Duinoord 2-2 Alleen de wedstrijd PPSCDuin oord leverde een gelijk spel op. Het was een levendige wedstrijd, waarin uiteindelijk de partijen te gen elkaar opgewassen bleken. Voor de rust haalde PPSC een 2—0 voor sprong, zodat de Schiedammers wel licht dachten een overwinning m de zak te hebben. Dit is echter anders uitgelopen. Na de thee keerden de kansen. "Want hoewei beide elftallen tegen elkaar opgewassen waren, bleek het De feestweek die georganiseerd is ter viering van het 75-jarig bestaan van de Ol. Vrouwe Rozenkrans kerk aan de Singel is vanochtend besloten met een pontificale hoogmis die in de jubilerende kerk is op gedragen door de pater provinciaal van de orde der Dominicanen, pater Bonaventura Jansen. Voor deze ker kelijke plechtigheid bestond een grote belangstelling en 4niet alleen van de zijde der parochianen, maar ook vele vertegenwoordigers van rooms-katholieke organisaties en. in stellingen. By deze gelegenheid heeft ook het kerkkoor van de Singelkerk In Ho- norem Dei. dat eveneens vijfenze ventig jaar bestaat, onder leiding van de heer P. v. d. Putten zich doen horen, afgewisseld door het jongenskoor Jokosi, o.Lv. broeder Boromeus. Na afloop van de mis,_ was er in de parochie een receptie, waarbij ook wethouder rar. M. J. M. van Kinderen namens het gemeentebe stuur de felicitaties aanbood, ge volgd door de vertegenwoordigers van de vele r.-k. organisaties en de parochianen. Bij deze gelegenheid heeft de heer H. Nefkens namens de financiële commissie een cheque van ƒ15.000, aan het parochiale bestuur over handigd, zijnde het eerste deel van de 50.000 gulden die door de parochie in drie jaar tijd bijeen gebracht wordt om zo snel mogelijk, de schuld af te lossen, die aangegaan is voor de grote restauratie die de Singelkerk vorig jaar heeft onder gaan. - Het was van öe Schiedamse Arbeiders Toneelvereniging „Kunst Na Arbeid" zeker een waagstuk om het zware toneelstuk „Gaslicht" van Patrick Hamilton op bet repertoire te nemen om daarmee het seizoen te besluiten. Maar bü de voorstelling die zaterdagavond in het Volksgebouw is gegeven, Is wel gebleken dat regisseur P, Kreeft en zijn groep de moeilijke rollen wel aankunnen. In dit stuk komen slechts een klein aantal grote rollen voor, waardoor men wel geen beeld krijgt van KNA als groep, maar waarby men het voordeel heeft dat de sterkste spelers naar voren kunnen komen; een sublimatie dus. „Gaslicht" leent zich bij uitstek voor sterk creatief spel (zoals In- grid Bergman liet zien in de verfil ming van het werk), Alle franje ontbreekt en. de aandacht kan zich concentreren op de onvermijdelijke climax in de verhouding tussen de beide hoofdrolvertolkers. De misdadige mr. Manningham drijft zijn echtgenote sadistisch naar de waanzin en de heer B. Ver- steege speelt deze rol zo suggestief, dat het talrijke publiek in beweging kwam met de conclusie: „Wat een rotvent!" Hetgeen van- waardering getuigt Zijn, tegenspeelster, tnej. C, Zwa nenberg, kwam na een weifelend begin, later tot een overtuigende in terpretatie van haar moeilijke roL Op da rand van de waanzin, vech tend met haar twijfel, beheerst «ij het spel fn 'dit Victoriaanse stuk en ztf weet haar spanning over te dra gen op de toeschouwers. Naast deze hoofdrollen kwam mevr. C. Martensv. Unen met een goede uitbeelding van de snibbige, indringerige dienstbode Nancy die haar mevrouw sneller de afgrond in jaagt. De heer L. Ouwendijk is de reddingbrengende detective Rough: echt een type uit de vorige eeuw, vrij Engels, doch iets te week. Alleen zijn. vlotte volkstaal sloot niet goed aan. Mevr. A. Schonk v. d. Nieuwendijk voelde haar rol als de goede gedienstige Elisabeth, die haar werkgeefster wil helpen, maar niet kan, juist aan. De andere kleine rollen steunden verdienste lijk. De decors waren terecht zeer so ber, de kostuums prachtig negen tiende eeuws. Aardige effecten wer den verkregen door het op het to neel brengen van het „gaslicht", dat de angstige stemming goed onder streepte, door telkens te verflauwen op de kritieke momenten. De regie van de heer P, Kreeft was beheerst en goed aangevoeld. Na afloop van deze bijzonder ge slaagde toneelavond was er een ge zellig samenzijn. De opening werd verricht door voorzitter K. Hamelink. By de receptie die ter ere van het jubileum uan de Singelkerk is ge houden heeft de financiële com missie een cheque van ftS.000 aangeboden ter delging van de schuld die aangegaan is voor de restauratie van de jubilerende kerk. Hier ziel men van' links naar rechts de heer J. C. Breve pastoor L. D. Oorsprong, de heer H. Nefkens en de heer F. Schrijver. Zaterdagmiddag is het eerste honkbal-negental van Schiedam naar Utrecht geweest om tegen de onbekende tegenstander DOS de strijd aan te binden. De 76 uitslag is niet zo geflat teerd als die van vorige week, toen het 8—0 was. Het heeft er op het laatst nog naar uitgezien dat Schiedam met een nederlaag teruggestuurd zou worden. Dank zij een. voortreffelijke vangbal van J. v. d. Touw ging de volle winst mee naar Schiedam. In de eerste inning bleek bij het voortreffelijk slagwerk van Schie dam, dat het binnenveld van. DOS met al te zeker was. Vandaar, dat na de eerste inning de stand reeds 4—1 in het voordeel van Schiedam was. Hierna werd de binnenveld-be zetting wat actiever, zodat er niet veel lopers konden binnen komen. Eerst na de 5e inning steeg dit getal met twee, zodat de stand toen 6—1 was in het voordeel van Schiedam. Toen DOS hierna aan slag kwam, bleek de slagman wel wat mans te zijn, want door zijn prima werk, waaraan het binnenveld de handen vol had, kreeg DOS nog drie lopers binnen, waardoor de stand 6—4 werd. In de laatste inning ging het span nen; Schiedam had in de laatste slagbeurt slechts één man binnen, gekregen; stand 74. - Nu kwam DOS voor de laatste maal .aan slag. De slagman bleek goede kijk te heb ben gekregen op* het werpen van Reinierse en joeg 'met felle slagen de bal hoog en ver weg. Hierdoor kregen lopers gelegenheid binnen te komen, zodat de stand 7—6 werd. Nu ging het dus spannen; fel joeg Wat de Schiedamse korfballers hebben gehoopt, maar wat bepaald niet in de Hjn der verwachting lag, is geschied: Schiedam heeft Velox op eigen terrein weten te verslaan en daardoor zijn kans op behoud van het 2e klas- serschap opnieuw reëel gemaakt. In de kringen der roodzwarten heerst dus weer optimisme. Ook In de ODI-gelederen is men hoogst voldaan. Door een overwinning op de naaste concurrent heeft ODÏ 2 namelijk het kampioenschap voor het grijpen. De Successcrs kwamen minder goed voor de dag. Vooral de nederlaag van de A-aspiranten is wat teleurstellend. De wedstrijd VeloxSchiedam heeft een uiterst spannend verloop gehad. De Rotterdammers stelden er blijkbaar een eer in, ondanks het feit dat zij geen belang meer hadden bij de uitslag Schiedam van. de over winning af te houden. Tegenover Unicum was dit ook hun sportieve plicht. Tenslotte is de strijd na vele treffers met een doelpunt verschil in 8—9 voor onze stadgenoten geëin digd. In de eerste helft was er wei nig krachtsverschil te bespeuren. Het eerste kwartier was voor de thuis club, die met tegenwind was begon nen. Daarna nam Schiedam allengs het initiatief over om dit in de twee de helft, ondanks het wmdnadeel, niet meer af te staan. Het eerste doelpunt kwam binnen een minuut na de aanvang en het tweede liet evenmin lang op zich wachten (20). In tweede opstelling verkleinde de oude rot L. v. d. Kraan, die door een armbreuk (opgelopen met schaatsen rijden) geruime tyd niet van de par tij kon zijn, de achterstand tot 21, maar Velox kwam terug (3l). In derde opstelling slaagden J. v. d. Tuuk en J. v. d Kooy er ra de ba lans in evenwicht te brengen en H, Verschoor liet in de beginopstelling 3—4 noteren. Na 44 zorgde L. v. d. Kraan er voor, dat met een voor sprong (45) kon worden gerust. Na de thee duurde het enige tijd voor de aanvalsvakken op toeren waren ge komen, maar toen werd er om beur ten gescoord. Velox kwam het eerst ----- - over de brug (6-5), via een straf- de markt wees het scoringscijfer 81 aan voor Trekvogels. Intussen be haalde Sperwers het kampioenschap van deze afdeling. Trekvogels en het Leidse K.N.S, waren de grootste con currenten. De "wedstrijd van O.D.I. 1 vond geen doorgang. O.D I. 2 liet zich in de eerste helft van de wedstrijd tegen Spirit 2 van de beste zijde zien, hoe wel die met een. gelijke stand (2—2) werd afgesloten. Na de hervatting nam de thuisclub een 4—2 voor sprong, die de bezoekers niet verder dan tot 43 konden verkleinen. Het moet voor de reserves nu met raoei- lyk meer zijn om de eretitel te be halen. Succes 2 versloeg Actief 4 met 5—1 maar Succes 3 verloor met 0—1 van Ahoy 3, Schiedam 3 trof Zwaluwen 4 in een produktieve buil het werd 0—8 voor de bezoekers. ODI 3 kon het evenmin tot een overwinning brengen. Rotterdam Zuid 4 ging met de eer <26) strijken. In de aspi rantencompetitie stelde Succes A te leur door met 31 te verliezen van Sperwers C. Succes B eindigde te gen Sperwers E zoals begonnen was (00). ODI A verloor met 04 van ODO B. Op Hemelvaartsdag nam ODI deel aan de jubileumwedstniden van Per- nix in Leiden. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden luiden; ODI—VEO 2—1; ODI—De Ijsvo gels 0—1; ODI—Ons Eiland^ Q~~2; worp maakte H. Verschoor er weer 56 van, na 6—6 kwam J. v. d. Kooy met 8—7, waarna Velox de leiding overnam (8—7). Met nog 7 minuten spelen en onder hoogspanning zorgde K. Tettelaar van ver voor 8—8 en 2 minuten voor tyd kon J. v, d. Tuuk het ov e r w inning sd oelpunt scoren (8—9) Voor de roodzwarten is het nu afwachten hoe de wedstrijd Ve lox—Unicum zal eindigen. Als de thuisclub wint moeten Schiedam en Unicum in een beslissingswedstrijd uitmaken wie zal degraderen. Beide clubs hebben nu 6 winstpunten. Succes kon het sterke Trekvogels in de eerste helft goed partij geven. De thuisclub nam de leiding, die door F. Rusier ongedaan werd ge maakt (1—1). De eerste helft werd afgesloten met een 2—1 voorsprong voor Trekvogels, maar na de rust kwamen onze stadgenoten er niet tonego 1—1; ODI 2—DES 3 2—0; ODI 2—SDO 3—0 en ODI 2—Pernix 4 0—3. (SCHIEDAM In verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden zal de Pol derweg vanaf de Klapbrug tot de Broekkade vanaf 14 mei tm. 4 juni en de Vlaarüingseweg vanaf 14 mei t.m. 14 juni of zoveel langer of korter dan nodig mocht blyken Velde. Reinierse de bal naar de slagman, die de bal even hard retourneerde. Een hoge bal werd hem noodlottig; J. v. d. Touw ving de bal op voor treffelijke wijze, "waardoor Schie dam de overwinning had behaald. Ook het tweede negental van Schiedam heeft zich gisteren kranig geweerd tegen. Laakkwartier 2. Met een. 21—3 zege kwamen zij naar Schiedam terug. De Blauwe Doffer De Schiedamse Pastdmvenver. „De Blauwe Doffer" deed mee aan. de wedvlucht vanuit Vilvoorde, een af stand van 112 km. Gelost werd om 8 uur. De eerste duif kwam binnen om 9J27.1B uur en de laatste om S.3S.51 uur. De uitslagen zyn: 1, 12, 46, 55 v. Leeuwen. Schumpf, 2 v. d- Kant 3, 9, 29.' 31 Lens, 4, 25, 32 Morra, 5, 6, 43. 65 Kerkhof, 7, 23, 60 Konwenüerg, 8, 62, 45, 52 putters Zn, 10, 11 imevr Dameme, 13, 16, 20, 41. SS C. A. Hersbach, 14, 17, 35. 71 Gogh Kosten. 18 Sebrecïtts, 21. 50, 14 Brok- Itng, 22, 33. 37 J. W. Kazenbroot, 24 Dpi Ilmer, 25, 40, 66 Steen, 27, 56 Flipse, 28 57 Öpljenen. 29 G. Breur, 30 Iimborgh. 34. 36. 54 Deursen, 38 v. d. Sloot, 39, 44 M. Bakker, 42, 51, 69 Paardenkopen 47 J. Ballijns, 84, 62 A. v, Gogh. 49. 61 v. d. Hoeven, 53 D- Bouw 59 v. Wijk, 63 Duivenbode. 67 Ropstein, 68 Gebr. HerSbach, 70 Twljnties. De. Postduif De SCV de postduif begpn de zuid- af rich, ting met deze wedvlucht tilt Vil voorde. De uitslagen: 1. 13, 17, 23, 25, 23. 39, 50, 60, 85 J. Doejaaren, 2. 24, 30, 74 Th. Weelie, 3, 38, 64, 65, 101 F. Koppenhagen, 4. 7, 18. 27, 40, 67, 83, 92. 106, 107 J. v. d. Windt, 5, 63, 82 J. de Waard, 6. 15, 20, 72. 99. 108 A. Delmotte, 8, 14, 76, 120 A. Wagten- donk, 9 J. Hazenbrood, 10, 36, 71 A. Vi6, 11, 28, 34/ 73, 81 J, Christen, 12 E. v. Smixren, 16. 71 A. v, d. Grijp. 19 43 G. Kiela, 21, 109 du Chartemer, 22i 29, 35, 49, 54, 94, 110 J. de Koster. 26. 103 gebr. v. Harmeien en, Co, 31, 41. 44 83, 107 K. Muilwijk, 32, 128, 130 b' Verheugen. 37. 77, 86, 96, 113. 126 C' de Tuinder. 42, 87 J Verhaal, 45, 59 66, 114 H. Crama, 46, 121 A. v. d. Tuyn, 47, 61, 69 C. Verlinden, 46, 52, 112 Jac Koogje, 51 H. Blonde, 53, 58 J. v. d, Beek en Co, 55, 57, 93 Mid dendorp en Zn, 62 J". Kam, 68 127, P. Dalhuizen, 75 P, v. oos en Co. 78 A. Heeren, 79. 150 Th. Jansen, 80 L. Bor- ranie. 55, il5 Ter Eykenbroek, 89. 119, 122 H. v, d. Kant, 00 W. v. BueTen, 91 J, Verboom, 95 W. Poelman, 97 N. in 't Hol, 98 I- v. d. Tuijn, 100 P. Hinten en Zn. 104 J. Westerhold, 111, 124 AMoog, 116 J. Trelj, 117 J. Nie- meders, 118 L. v< d Mey, 123, J. Bats, 125 L. J. Crama, i2d p. Gouweleeuw. De Snelvliegers Postduivenvereniging „De Snelvlie gers". had voor zaterdag als start plaats Mons (Belgie) op 164 km af stand. Ondanks harde noordwesten wind bad de vlucht een vlot ver loop. Uitslagen: 1 ,7, 16, 19 Ch. Zwei stra. 23 H Groeneweg, 4. 5, 6, 17 M. Broekhuizen, 8, 20, 21 J. C. Konings, 0. 22 P. v. Eijk, 10, 13 H. J. Tjaden, 11 J. v, d, Mep, 12, 18 J Stoïk, 14 A. H. Osterholt, 15 A. Bezemer. Aan komst eerste duif 14.57.36 uur, laatste 15.19.16 uur. Het Confetti-cabaret zorgde zater dagavond dat de ongeveer honderd vijftig leden van de buurtvereniging Van Leeuwenhoekstraat in Tivoïi 'n gezellig jaarfeest hadden. Nadat al len. hadden genoten van het geva rieerde programma op het podium, kwamen de aanwezigen ra de zaal nog in beweging op de tonen van de dansband The Confetti Stars. Voorzitter K. de Vries sprak op dit elfde jaarfeest het welkomst woord. De reisvereniging gaat het achtste levensjaar in. By het ze venjarig bestaan van deze onder afdeling gaan de vijftig leden op 4 juli een mooie zeven-provincie- tocht ondernemen. nu de beurt van Duinoord te zijn Om te doelpunten. De achterstand werd weggewerkt, zodat de punten moesten gedeeld. Jammer, dat PPSC met vier invallers in het veld moest komen, anders zou wel een over winning zijn behaald. Voorburg-Excelsior 4-3 Excelsior '20 kwam met vier invallers uit tegen Voorburg en heeft daardoor haar wedstrijd met 43 verloren. Hoofdzakelijk de schuld van de zwakke verdediging van de Schiedammers, want het ver zwakte Excelsior wist toch nog drie doelpunten, respectievelijk door Van Jïuet, Zuidenvijk en Vollebrecht gescoord, te maken. Aan het eind van de competitie, wanneer kam pioenschap of degradatie niet meer meespreken, komt het bij vele ver enigingen er niet meer zo nauw op aan. SVDPW-Aeolus 5-2 SVDPW heeft een keurige en over tuigende 52 overwinning behaald en kan dus volgend seizoen met nieuwe moed in KNVB-verband de competitie beginnen. Er was bijzon der veel belangstelling voor deze wedstrijd. Het vlotte gisteren nogal bij de Schiedammers, die hun bes te beentje voorzetten en tot kort voor de rust een 20 voorsprong hadden. Toen de scheidsrechter het horloge reeds controleerde voor de rust viel een tegenpunt van Aeolus, Na de thee ging het van een leien dakje bij de roodwitten, want de score werd spoedig opgevoerd tot 3i en 4I. Aeolus gaf zich niet gewonnen en. maakte er 4—2 van, doch hierbij bleef het voor hen; de gastheren maakten nog een vijfde doelpunt. Vier doelpunten kwamen van de voet van Feijen, terwijl Albers er één voor zijn re kening nam. Red Stars-GSS 3-1 In deze wedstrijd zijn de kansen voor de overwinning voor beide partijen wel even groot geweest. De definitieve slag viel pas vijf minuten voor het einde. toen. Red- Stars de stand op 31 bracht. De Schiedammers namen na eni ge tijd met 0I de leiding, doch dit was van niet te lange duur, aangezien de Red Stars spoedig ge lijk maakten. In gelijk opgaande strijd ging de tijd voort en kort voor de rust werd de stand 2—1. Na de rust speelden de Schie dammers een goede partij en waren het meest in de aanval, zodat de gelijkmaker ieder ogenblik verwacht werd. Het mocht echter niet geluk ken deze te scoren. Integendeel kwam een doelpunt juist aan de andere kant; vijf minuten voor het einde maakten de Red Stars er 31 van. Schiedam 4 ham pioen Bij „Schiedam" zijn de uitslagen: Belvédère^-Schiedam 2—4, Schiedam 2—Belvédère 2 5—3; Schiedam 3 Overmaas 8 2—2. Het vierde elftal was voor de tweede maal opgeroepen om een wedstrijd tegen SMV 4 te spelen. Evènals de eerste maal liet SMV ook gisteren verstek gaan. Regle mentair wordt SMV 4 uit de com petitie genomen, en alle wedstrijden (Advertentie 1M.) met speciale aanbie dingen, waarbij de kwaliteit de grootste rol speelt. Want beter kunt U toch niet wensen dan deze fantasie Interlock van sterke uitge kamde garens, helder wit gebleekt, In goedpassende modellen. Camisoles, ronde hals -2t2S Camisoles, schouderband ±rttT Directoires En deze Interlock in een kwaliteit-waaraan niet te twijfelen valt, kunt U nu kopen 30-40% onder de normale prijs. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dit dames!nterlock, camisoles en directoires In alle maten, door elkaar voor één prijs, per stuk voor Partij damessJips, In alle maten van -P50 voor9g WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29180 Vrydag zullen op de werf Van de dok- en scheepsbouwmaatschappij Wilton-Fijenoord n,v. dc mijnenve gers „Abcoude" en „Naaiden." in dienst worden gesteld door dc com mandanten luitënant-ter-zee vlieger tweede klasse F. Blom en luitenant- ter-zee tweede klasse 'A. JM. Kamps. Beide schepen behoren tot de ,Dokkimi"-JUas$e. Het zijn kustmijnenvegers van 425 ton standaard water verplaatsing met een grootste lengte van 46.62 p.«en grootste breedte ran ongedaan gemaakt. Hierdoor is is '8 HÊt maenmevermogen be- a i-«j-asidraagt 2öuö pk, de schroeven zyn. omkeerbaar. De schepen zijn ge bouwd van anti-magnetische mate rialen. De „Abcoude" en „Naarden" wer den voor Amerikaanse rekfning ge bouwd. In het kader van het „off shore producement program" en zullen via de vlagofficier materieel, schout by nacht W. J, Kruis, die vcrantwoordelyk is voor de uitvoe ring van de tussen de V.S. en. Ne derland gesloten overkomst, aan de opdrachtgevers worden overgele verd. Daarna geschiedt de over dracht aan Nederland. Schiedam 4 in haar afdeling kam pioen geworden. SFC—Eureka I- Advertentie IM.) Programma Vara-t.v.-club Deze week heeft de Vara-tele- visieclub weer twee kijkavonden. Woensdagavond 16 mei, aanvang 8.10 uur, speelt de toneelgroep Puck het blijspel „Wie is wie". Zaterdag avond 19 mei, aanvang 8 uur, tre den Cees de Lange, Rijk de Göoij- er, Ria Verda en Toby Rix op in. Concordia te Bussum, Na het film verzoekprogramma volgt een Elek tronische Tienkamp tussen tien per sonen uit het'publiek in Concordia. Esperanto-agendo Jaudon, la 17an de majo Klub- vespero. Ni rakontos niajn travi- vajojn dunt la ciclirtago. Venu al gek.: v. Gink Ploegstraat 10. GEBOREN; Anneke, d, van J. Koning en J. M. Sjoerdsma; Rob, van P. Gïjtenbeek en W. J. v. d. meer aan te pas. Bij'het schelden van zyn afgesloten voor alle xijverkeer. i OVERLEDEN: P. Gort, 70 jaar. Agent Raleigh en Fonger» S RIJWIELEN SPORTHUIS GROTE MARKT 3 Op het accordeon-solistenconcours dat zaterdagïn Rotterdam is gehou den (heeft onze twaalfjarige stadge note Corry van Dijk weer een goede prestatie geleverd, door in de eer ste afdeling de tweede prfts te be halen. De 29-jarige schippersknecht T. M, uit Schiedam wordt sinds 5 mei vermist. Op bevrijdingsdag ver dween hij van boord van een rij'n- sleepbcot in de Wiïhélminahaven te Schiedam met achterlating van kle ding en papieren maar met mede neming van f 100.die hy van de schipper had geleend. Een ongeluk zoals aanvankelijk gevreesd werd, lykt minder waarschijnlijk, aange zien M. oo.k door de politie in Mui den gezocht wordt ter zake van diefstal en hij In onmim leefde met zijn. echtgenote. Zaterdag heeft in huiselijke kring de heer Jan Meester, die in da Zweth onder Overschie woont, zyn 50-jarig jubileum gevierd als ijzer werker in dienst bij de firma H. Boot en Zn, gevestigd aan de Rot- terdamseweg onder Delft. Vijftig jaar geleden tr?*J de heer Meester ra dienst bij scheepswerf „Vrijen ban" als aageljongen. Donderdag was de jubilaris reeds gehuldigd door de *,rma: firmanten waren hem thuis kr men opzoeken. De collega's gaven f veneens blijk van meeleven. De he >r Meester vertelde dat reeds vyf Meesters op de werf van Boot hebben gewerkt w.o. diverse ooms en z„ïn vader. Ze hebben met zijn vijven in totaal 244 jaar bij d« firma gediend. (Advertentie l.AIO *7570—69915 ROTTERDAM Nieuwe ertsboten voor Wm, H. Müller en Co. De twee tankschepen Skaraas en Skotaas, die Wm, H. Müller en Co. te Rotterdam van Skïbs a/s Nanset te Larvik heeft overgenomen, zullen bij de Howaldtswerke Hamburg A.G. te Hamburg tot ertsschepen worden verbouwd. De schepen zullen de nieuwe namen krijgen van Joseph Frering en Louis Lantz. BB-ers en Rode Kruis oefenden tezamen Zaterdagmiddag hebben in de Spaanse polder BB'ers en leden van transportcoloxtnes van het Rode Kruis uit diverse plaatsen (Overschie, Vlaardingen en Schie dam) een grootscheepse oefening on dernomen. Niet minder dan 300 man waren van de partij. „Gewonden" la gen her- en derwaarts verspreid. Soms lopend, soms gedragen, zyn ze naar de „noodhospitalen" vervoerd in het gebouw van de N.V. Nedero. „Grote en kleine branden" waren uitgebroken en de eigen brandweren waren natuurlijk paraat met klein en groot materiaal. De opgaaf „taak en werkwijze van de helpers van het Rode Kruis op een „brandterrein" is stipt uitgevoerd. B. en w, bevelende heer S. A. Barendregt te Rotterdam aan voor de benoeming tot Ieraar wiskunde aan middelbare scholen. De heer P. Baardse te Barendrecht wordt aanbevolen voor de benoeming tot leraar in tijdelijke dienst voor ge schiedenis aan de Kweekschool. Voor leraar in de wis- en zeevaart kunde aan de gemeentelijke Zee vaartschool wordt voorgedragen de heer C, de Witt ta 's-Gravenhage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1