j ven-competitie is weer onnen \gi:\d\ W.F.-dames geen kampioen; Schutters slaan D.W.S. Genoegelijke toneelavond van de rijksambtenaren EEN BRIL Zomeravond-voetbal in Kethel HANDBAL van de familie" Voor Humanistisch Verbond Anna Blaman: de „burger en de kunstenaar Weinig kans op appreciatie! Gouden huwelijk „Marcella, een circuskind Goed slot van de competitie voor SVC Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren Tweejarig aangereden De instrumenten van het poli de-orkest Oplichter gepakt Bromfietser viel over hond Nieuwe Italiaanse scheepvaartlijn Met fiets geslipt en gewond Jubilarissen bij V an der Giessen gehuldigd Examenkandidaten genoten van vier heerlijke vakantiedagen W Kerkhof 50 jaar bij Bicker Caarten Mutaties hij de PTT SCHIEDAM AFSLAG: stijl vol De N.V. Velleman Tas, ACTIEVE JONGEDAME en een MNL. JONGSTE BEDIENDE" Op DISTILLATEURSKANTOOR AANKOMEND ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) KOERIERSTERS Dinsdag 15 mei 1956 •Een zeker teken dat het zomer is geworden, ia altijd de aanvang van voetbal. Het is dan 's avonds licht genoeg om een wïS partijtje te trappen. Achter, de spoordijk in hijdorp Kethel heerste maandagavond een gezellige bedrijvigheid. De Schiedamse bedril- vencompetitie, georganiseerd door de voetbalvereniging Kethel, had een aanvang genomen op de terreinen van Pieterman. De animo voor deelname a?n. aeze_competUie, waarvoor WK voor de derde keer de verzorging op z»cn heeft genomen, is weer hijzonder groots Zo groot zelfs, dat in twee aldelingen moet worden gespeeld. De eerste cn sterkste elftallen zijn in afdeling A ondergebracht. Vroeger speelden de voetballers tersluiks op de terreinen van Pieterman, maar nu verleent de KNVB medewerking en ook de besturen van de verenigingen hebben hun toestemming gegeven. Toen voorzitter P. Bijl maandag de aftrapverrichtte, was er .weer een talrijk publiek. Sommige bedrijiseli- tallen hebben ecu grote aanhang en bij enkele geeft ook de directie blijk van belangstelling. Na de kaarten» controle en een vaderlijk woord van scheidsrechter Dingenouts sprak voor zitter Bijl de sportslieden toe. Hij rekende op een sportieve en gezonde vrijetijdsbesteding. De voetbalvereniging Kethel mocht daarna haar krachten meten met het sterke VNA. een geduchte ploeg, die is samengesteld uit bewoners van de Mariastraat cn omgeving. AZB moest het opnemen tegen Scheffers. Het enthousiasme voor deze series is begrijpelijk, omdat de samenstel ling van de elftallen aan andere wet ten gehoorzaamt dan in een „echte" voetbalvereniging, waar de krachten terdege worden afgewogen. In de be- drijfscompetitie doen de collega's en vrienden mee. vaak ongeacht de be kwaamheid. Elk team heeft eigen kleuren, shirts en broekjes zijn meestal aangepast san de homogeni teit van het elftal, maar de voetbal kousen verraden wel uit welk „nest" een bepaalde voetballer komt. In elk geval zal het gedurende een aantal zomeravonden weer oen gril lige boel worden daar in Kethel. waarbij het aan spanning niet 'za) ontbreken. De'prijsuitreiking aan het slot van de competitie zal'samenval- len met een 'grootse feestviering in één der Schiedamse zalen. Vcor afdeling A zijn deze week de volgende wedstrijden vastgesteld: 15 mei: HawekaSchilperoord. Ex celsior—JN^VWcn 16. mei: VVK— Schilperoord; voor afdeling B: 17 mei: VNA—NWW; BinghamPTT en op 18 mei: VVK-—Excelsior en Standaard NVS. VOOK HEDEN ;'Y; Apothekers nachtdienst: Apotheek F.' H.', Backer.St. Liduinastr. 58. Bellen t>y ongeval; G.G. en GD Tüihlaan 80 teJetoon 69290. Gem, Openbare LeeszaalenBiblio theek. Lange Haven, geopend iedere .werkdag (behalve maan dag) vao 9.30 tot 130 uuri; eo iedere avond "(behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur, Zondags gesloten K.k Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond r (behalve - donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des- zondags gesloten Stedev\jk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Expositie .Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. .Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 8.15 uur: „To catch a thief". Monopole, 2,-7 en 9 uur: „Rlarcel- la, eencircuskind". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur; Ouderavond ComeniusschoblrB. .Volksgebouw, 8 uur: Slultlr.gsavond PvdA Vrouwengroep. Irene, 7.30 uur: Geref. Zondag school, filmavond. De leden van de Katholieke Film- actie hebben gisteravondgedurende twee voorstellingen in het Monopo- le-theater gekeken haar de film V Shane", de bekende," super-western 'i met Aan Ladd in;: dé;hoofdrol,', die j,overal, zeer de aandacht heeft -ge trokken. Als steeds bestond er grote belangstellingvóór, deze vertoning. Het eerste dameselftal van Wil- ton-Fijcxioord is er niet in geslaagd de titel in de districts-tweede klasse te behalen. ,WeI won bet elftal in een mati gewed strijd van Tonegido, doch ook hét Goudse Vires et Cele- rilas wist haar laatste -wedstrijd te winnen tegen Olympia en behaalde hiermee het kampioenschap met 1 punt voorsprong op onze stadgeno ten. De^ Tonegido-dames gaven goed partij aan de Wilton-ploeg en in een gelijkopgaande strijd kwam. de rust met een 32 voorsprong voor de Wilton-dames, waai'van D. de Kei zer twee fraaie doelpunten noteer de. In de 'tweede helft waren de Schiedammers iets sterker, maar' de aanvallen liepen vaak dood op de verdediging vanTonegido. Wilton scoorde nog driemaal en de Haagse dames nog tweemaal, zodat de eind stand een 6i overwinning voor Wilton opleverde. De dames van DWS hadden met het Haagse DIOS niet veel moeite. Tegenover de zeven doelpunten van. de DWS-ers. (drie .vóór en vier na de rust) wisten de Haagse dames slechts één doelpunt te stellen, zo dat i.DWS verdiend, met 7—1 won. Heren 1 van Wilton-Fijenoord be haalde in zijn laatste wedstrijd im de competitie ook een duidelijke overwinning - op CWF. Hoewel de CWP-ers aan hetbegin een 3—3. voorsprong namen, hadden de Schie dammers deze achterstand bij de rust reeds omgezet in een 4—9 voor sprong, terwijl ze tenslotte met een 916 overwinning naar Schiedam terugkeerden. Het eerste... heren elftal van DWS moest met een gehavend team hei onderspit delven tegen De Schut ters, dat zondag, zijn eerste over winning (13—9) behaalde en nu De rijksambtenaren -personeelsvereniging van de Belastingente Schie dam, dte de fiere naam Atari het ITe eéuiose Amsterdamse dichtgenootschap .„Wil Votentibus Arduin" .'.(Niets' is moeilijk voor hen, die willen) heeft overgenomen, draagt deze naam triet-ere. Gedurende haur korte bestaan (precies nepenmaanden)- is de vereniging uitgegroeid, in af delingen, waar me»'allerlei binnen- en buitensporten'kan beoefenen en waar het zeer gevoegelijk toe kan gaan. Deze jonge vereniging, die ongeveer '100 leden telt, organiseerde maandag een feestavond in de grote zaal van Irene. Het Aanren 'Rotterdamse collega's van de Sportvereniging Rijksambtenaren, die met enthousiasme/het genoegelijke spel „Het witte schaap van de familie", voor het voetlicht brachten. Nadat de voorzitter van dé vereni- 1 zijn „zwarte schspen"-familie terug ging, de heer. J. C. A. Vermeulen, te keren, die hem met vreugde be de aanwezigen kort had toegespro ken, traden de Rotterdammers on middellijk aan om het luchtige, char mante blij spel- vanDu Garde Péach en Hay. bekend van radio en tele visie, vlot op gang te brengen. ..Een ogenschijnlijk zeer,nette fa milie met relaties in. goede kringen toont naar. gelang het spel vordert zeer „onnet" te zijn in die zin, dat zowel vader en moeder .Winter als dochter Pat en zoon'Pe ter met overgave „het pad der mis daad" bewandelen. Vader, is een. ge routineerde inbreker, ihoeder een handige winkeldievegge, zus een .geslepen zakkenrolster. en'broer een valse munter van formaat. Maar ge zegd moet worden, Mat de hele fami lie in haar slinksè praktijken stijl weet te leggen en daar. dan ook prat ópgaat. In al haar waarderingen is de fa milie tegendraads aan de normale samenleving, zodat van Peter die zich terwille van een meisje „be keert" met recht gezegd wordt, dat: hij afschuwelijk is afgedwaald. Hij wordt „Het witte1 schaap van de familie", maar verloochent z^jn af komst niet door aan het slot weer het „rechte"pad te kiezen en bij 55 De reeks bezinningsbijeenkomsten, die de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond gedurende het afgelopen seizoen In Musis Sacrum georganiseerd heeft, is zondag j.I. besloten met een inleiding door de bekende schrijfster Anna Blaman. In afwijking van het aangekondigde onderwerp, sprak Anna Blaman over: De „burger" cn de kunst. Uitgaande van „Het Carnaval der burgers" van Menno ter Braak besprak z(j het essentiële verschil lussen de „burger" en de kunstenaar eu het daaraan Inhaerente verschil in beider appreciatie van kunst. Voor de burger niet dc „ci- toyen", de staatsburger met de goede staatsburgerlijke deugden doch de „Spieszburger", het burgerlijke type dat men in alle lagen van de sa menleving aantreft zijn kunst cn schoonheid identiek. De burger meent dat. kunst iels verhevens is, dat a.h.w. uit het leven is gelicht om de mens te verheffen. De kunstenaar daarentegen is van oordeel dat kunst niet verheven is of apart doch alom vertegenwoordigd ia Kunst heeft volgens hem niet tot functie de mens te verheffen. Zij kan zijns inziens alleen verlossen: de mens uit zijn egocentric, dc din gen uit hun verstarring. De burger verstaat, volgens Anna Blaman, daardoor iets anders onder kunst dan de kunstenaar, doordat hij de dingen alleen ziet uit het oogpunt van efficiency, een uitvloeisel van de typisch-burgerlijke trek om voortdurend te streven naar bezit. De kunstenaar echter ziet in de verschijning der dingen hun wezen lijke schoonheid,, de z.g. dlaphone schoonheid, die de burger ontgaat. Op® grond van dit verschil in ap preciatie betwijfelde Anna Blaman de mogelijkheid om burger en kunst nader tót elkaar *e brengen, een streven dat de laatste tijd opgeld doet Temeer daar bij de opvoeding en het onderwijs aan de kunst en dan vooral aan de moderne kunst nog immer nauwelijks enige aan dacht besteed wordt Daardoor komt het individu mees- tebdijds pas op volwassen leeftijd. wanneer doorgaans de burgerlijke mentaliteit zich reeds vast gewor teld heeft toe aan de eigenlijke Morgen, 16 mei, zal het echtpaar L. Maagdenburg, wonende aan het Overschieseplein no. 1 het gouden jubileum van hun echtvereniging vieren. Ook het echtpaar Paalman, wonen, de aan de Lange Singelstraat 33 zal binnenkort het gouden huwelijks feest vieren en wel op 31 mei. groet Onder regie van H. de Kruif slaag dén de SRA-tonëJisten :ër óp zeer verdienstelijke wijze r in :het vlotte eii luchtige karakter van.hét blijspel te bewaren, waarbij de pittige hu mor van de tekst over het-algemeen tot zün recht kwam. Verschil 'ia: spelkwaliteit vieloverigens wel 'Op te merken daar leider. Jo Fekkes als gentleman-inbreker-.James Winter met kop en schouders boven zijn medespelers uitstak en enkele ma len geroutineerd de situatie voor het gezelschap rédde. Verdienstelijke creaties waren verder die van de ge wiekste dóchter door Joke 'Drerithen en van dé héler-. 5em Jackson- door J anZijnstra. j^v-p,. 0, Aan deze genodgeUike-" avonds (de tombola vond veel.' aftrek)' van" dc Schiedamse v rijksambtenaren ver leende ook het SRA-dansorkest zijn zeer gewaardeerde medewerking. kunst. Op een redelijke appreciatie is dan nog maax* weinig kans. De kunstenaar kan de burger niet te gemoet komen in zijn schepping, daar dit onherroepelijk tot verstar ring zou leiden. Op grond »an dit alles, zo besloot Anna Blaman haar interessante in leiding, lijkt een grote bescheiden heid; vooral t.a.v. de moderne kunst de enig juiste houding voor de bur ger, temeer daar de kunstgeschiede nis leert dat veelal pas latere 'gene raties een kunstwerk op de juiste Waarde.weten te schatten. InMonopole: In de Italiaanse film „Marcella, een circuskind" wordt de hoofdrol gespeeld door Brigitte Fossey, het kindsterretje, dat de wereld verte derde door haar spel in „Jeux inter- dits". Marcella is een wonderkind, en loopt in het circus over een koord, waarvoor zij 1 echter doodsbang is. Haar moeder, een trapeze-artieste, zendt haar naar eenkostschool, waaruit Marcella ontvlucht, onder weg overkomt haar een ongeluk. Ham-benen zijn \erlamd, en haar moeder zal een salto maken boven een open leeuwenkooi om het zie- kenhuis.te kunnen betalen. Zij grijpt mis, doch wordt op het nippertje door een berouwvolle minnaar uit de leeuwenkaken gered. Eind goéd al goed, 'en moeder kan tegelijk met haar redder, Marcella, die plotse ling weer lopen kan, in de armen sluiten. Het is een vrij fantasieloos verhaal met als grote troef Brigitte. Haar onschuldige ogen, haar tranen en de ernst, waarmee zij de meest wjjze rief zal gelden voor het sluiten en dingen zegt, zijn dan ook ruim vol- heropenen van de hoofdkraan van doende om de voor senümentaliteiten de waterleiding: f 3 vóór het tijd- vatbare toeschouwer het vollepond vak van V maart tot 1 november te geven. Het ligt er alleen iets te en i 6 voor. het tijdvak van -. 1 no- dik boven op. j vember tot 1 maart. i De Schiedamse Volleybal Club SVC heeft in de afgelopen week behoor lijke resultaten geboekt. Het junior- team speelde tegen kampioen Con cordia een aardige wedstrijd, de laat ste van de competitie, en wist een keurig 2—2 gelijk spel te behalen. Heren 2 speelde eveneens zijn laatste competitiewedstrijd en won regle mentair met 4—0, aangezien de tegen- partij niet kwam opdagen. Alle SVC-teams zijn nu uitgespeeld, wat de competitie betreft. Hoewel dit jaar geen kampioenschappen werden behaald, mogen de bereikte resulta ten toch 2eer goed genoemd worden, speciaal van het juniorteam., en het eerste dameszestal. SVC gaat zich nu weer terdege op de training toeleg gen. Ook de buitentraining vangt weer aan en wel op woensdag 16 mei in het Sterrebos, des avonds 7 uur. De tweede serie wedstrijden van het SVC-nederlnagtoernooi zijn op één wedstrijd na wederom Schiedam se overwinningen geworden. Dames 2 verloor dit keer met 30. van het ZVC-zéstal. Déze nederlaag was voornamelijk te wijten aan het feit, dat het Schiedamse 2estal iedere keer met andere dames in 't veld komt, hetgeén het spel uiteraard niet ten goede komt, doch de technische com missie .een beeld .van., de beschikbare krachten moet géven. Dames 1 speel de een goede wedstrijd en won. ver diend met 2—1. Evenzo deden beide he ren teams, Met 2—1 bleven de Schiedamse heren Hun tegenstanders na spannende strijd de baas. Deze wedstrijden; lagen zoals verwacht op een hoger plan dan de eerste serie. Vrijdag 18 mei a.s. komt bekerhou der Smash op bezoek. Spa; iende en prettige wedstrijden kun mm weer verwacht worden. GEBOREN:Robert. Z- van B. Hoek' en. N. v. d. Velde; Petrnnella J. M., d. van J. F. r Terwiel en A. J. M: v. d. Zanden; Jan, z. van J. v. .d. Kooij en E. ,J. Muilwijk; Hans, z. van P. Niesladt en. J. C. J. denOuden; Hendrika-, d. van H. Heus en C. van Wagtendonk. OVERLEDEN: C. van Kruyniri sen. 83 jaar; A. v^d. Slot, 66 jaar; J. C. van Hoek, 79 jaar; M. E. van Ho ij donk, 87 jaar, wed. van J. A. van Unnik. Te bevragen aan hét hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912.38 uur en 25 uur: lila damessjaal. Te bevragen bij de vinders: gummi bat, G, Hermans. Kidderkerksestraat 45 b; speelgoedbeertje, C. v. Oyen, Groenelaan 26; groen autootje, F. de Vette, Boerhavelaan 98 b; houten auto ped, K. zeverboom, Dr. Boslaan 6; streng gekleurde kralen, A. v. Dijk, Wa rande 77; kettinkje, H. Donselaar, St. Liduinastraat 1 a; armbandje, R. Bigge- laar, Jan" v. Avennestraat. 45 b; 'broche, Th... Bijkerk, ;B,K.-laan 207 b; kanarie vogel, Kuiper," Vredenóordlaan" 53 b, Rot terdam;; wit- met" zwart hondje. A, v. Gogh, v. Marumstraat'-24 b; herdérs hond. Leenderts, Prof. Kamerlingh On- neslaah 156 a; klein bruin hondje H. Sonneveld, Tcijlerstra.it 5 a; zwart-witte hond,- Gemeente Reiniging „Schiedam; 4-kleuren-potlood. A; Scholen,..v.. Swin- denstraat 39 b; vulpen.. A. Buitenhuis, Lorentzlaan 19; sleuteltje, P. Hendriks, Oostsingel 116; zakmesje, M. Lach, St. •LidumeetraatBib;, kerkboekje. L. Blonk, DrJ Küijperlaan. 57; bril. inetui, H. v. d, Tas Kidderkerksestraat 6; zakmes, Valeseck, Ant. ■Muijsstraat" 47: vulpen, H, y. Dijk, 'Westfrankelandse- straat„80 a;. sigarenaansteker, JVI. y, d. ■Voorden. ^Potgieterst-raat- 9 b';.ballpoint, B. 'Duifhuirem.;^iBóerhdvelaan'' 115 b; Zangboekje, -Ci' v.'Jtfj^BrlrikïJ Viaardiri- gerdijk93a: C2'-. veUIngJcisteii,. 3D-de Boom Wattstraat 32 a;* jongensjasje, B. v. d: IVlies Oudriorp5estraat" 2 a;.'grijs klndervest.' M. Dekker; Den Bommel- sestraat 14; handdoek en zwembroek, J, Huigen, Tuinlaan 32 b; damesregen mantel, v,. Tol, V]aardingerdijk 329 b; •wit schortje, J. v. Woerkom, Prof. Kees. omstraat 14 b; wit kinderschoentje. Ver linden, Ph. van Bourgondiëstreat 27; bruin-gele kindenvant (R), H. Haak, Daltonstraat 35 a;" aktentas met inhoud, W Leijen Obrustraat 41, Haarlem; por- temonnaie met inhoud, A. v. Otterlo, Nassaulaan 14 b; damesportemormaie, J, Jumeïet, Boylestraat 70 a; portemonnaie, H. v. d. Bijl, Julianalaan 78 b;. rieten tasje, M. de Vries, P. de Hooghstraat 12a;. portemonnaie. niet inhoud, A. Schulting Bosbaomlaan 3: aktentasmet inhoud, Bos Korfmakerstraat 73. Rot terdam; portemonnaie met inhoud, v. d, staay, Westfrankelandsestraat 121 a. voor dc degradatie nog een beslis* singswedstrijd moet spelen. Met een overwinning van 127 (niet 12—17 zoals in:de uitslagenlijst stond) op GONA 2 is het tweede herenelftal van Wilton hét volgen de seizoen zeker van een plaats, in de districts-reserve tweede klasse. Heren 2 van DWS haalde zondag de beide puntjes (die het zo hard nodig heeft) .binnen in de wedstrijd in Den Haag tegen Wings 2, die mei 612 werd gewonnen. In de onder ste regionen gaat het nu tussen DWS 2 (5 p.) en GONA 2 (7 p.>, die beide nog één wedstrijd moeten spelen, en wei tegen elkaar. Behalen onze stadgenoten beide punten, dan is een beslissingswedstrijd nodig om de degradatiekandidaat, aan te .wij zen.'. Junior-jongens van DWS klopten RODA met 3-—12, terwijl de aspirant meisjes van Wilton (nog steeds on geslagen aan kop!) met 4~-0 won nen van De Meeuwen. Gistermorgen omstreeks half 12 is het tweejarig jongetje Hubertus W. D. M. voor het ouderlijk huis in de Cort van der Lindenstraat door een personenauto aangereden. Het kind kreeg een hersenschudding en lichte verwondingen en is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Gisteravond heeft het Schiedamse politie-muziekgezelschap een con cert gegeven in de muziektent'te Kethel. Hierbij werden voor. bet eerst enkele nieuwe trommen in .ge bruik genomen, maar de andere in strumenten, waar hét politiegezel-; schap sedert kort beschikking over heeft, worden, zorgvuldig bewaard om waarschijnlijk bij de taptoe in september officieel, in gebruik; te worden genomen. Zij -zijn nu nog niet ingespeeld. De oude' instrumen ten dateren nog van 1938 en hebben totaal ƒ980 gekost, in welk bedrag burgemeester Van Haaren destijds belangrijk heeft bijgedragen. De nieuwe instrumenten hebben een tienvoud van dit bedrag gekost. Dè." 26-jarigé: los werkman C- M. van H.-.uit Schiedam, die de vorige week een Schiedamse bakker op lichtte door eeri aanzienlijkehoe- veeUieid'.gebak; in te slaan en de rekening-op eengefingeerd adres te laten bezorgen, is'door. de Schiedam-, se politie aangehouden. De man was bij de -politie geen onbekende. Een hönd, die. gisteravond plotse ling de rijbaan aan de Graaf Plons- straat overstak bracht de bromfietser C. P. B., groentehandelaar te Schie dam ten val. De man. die zijn linker duim kneusde, werd naar het' Ge meenteziekenhuis gebracht. Geen ligplaats in R'tlum gevonden Viissingen is een nieuwe scheep vaartlijn rijker geworden. Gisteren opende de Italiaanse scheepvaart maatschappij Fratelii Grimaldi haar transatlantische passagiersdienst naar Venezuela en Midden-Amerika met Viissingen ais uitvaarthaven. Bij de aankomst :raaandagmi<idag van het 10.856 br. reg. ton metende m.s. „Auriga" waren o.a. aanwezig de heer Bruneili uit Genua, cên der directieleden van de maatschappij, en de heer P. Rodenhuis, directeur van de N.V, V/m Muller en Co die de belangen van de maatschappij voor Nederland verzorgt. De opening van de nieuwe lijn trok sterk de aandacht in scheep vaartkringen. De heer Bruneili ver klaarde, dat Viissingen was gekozen omdat men-,in Amsterdam of RotterT dam geen ligplaats had kunnen krij gen. De heerBruneili beeft de mo gelijkheden in ons land voor zijn maatschappij grondig onderzócht. Hij verbleef hier ruim een jaar. Bij het afryden van de - Philips Willembrug is vanmorgen dé 48- jarige mevrouv/ T. C. van der Dón- ker-Luthart. met haar fietsop een hoopje zand geslipt en gevallen. De vrouw kwam met haar hoofd tegen de trottoirband en. werd: meteen hoofdwond en vermoedelijk een lichte hersenschudding naar .het Bergwegziekenhiiis vervoerd. '•/••in- één.:der; koffiekamers van. C. van der Giessen en Zoneh's scheep- vvérveu te Krimpen aan de IJssel is een aantal jubilarissen gehul digd, dat 40 jaar of langer aaii dit bedrijf verbonden was, De - budste'. directeur, de heer C. van der. Giessen A?n„ heette, allen hartelijk' welkom. En in het bijzon der burgemeester Aaibersvan Krimpen aan de IJssel, die deze bijeenkomst- met een speciale be doeling -=• bijwoonde. De heer Van der Giessen wees. op degrote ver anderingen die-.zich in de afgelopen 40 jaar hebbenvoltrokken. ;,Wij hebben de werf snel zien groeien en ook: door uw toegewijde krach ten is ons bedrijf groot geworden", aldus spreker, die vervolgens -alle jubilarissen van harte gelukwenste. Na een korte toespraak reikte daarop burgemeester Aaibers aan de heren H. van Kooten, .F. Spar- reboom, P. J. van den Hengel, W.' Baas, H.- Muilwijk en M. Schouten' de erepenning, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit. Uit handen van directeur P. J. van der.. Giessen ontvingen de gedeco reerden de draagmedaille. De werk nemers die 40 jaar'in dienst waren, t,w. de heren K. .Bonte, J. Breed- veld. J. Heuvelman en A. Visser, kregen een gouden ketting voor het gouden horloge dat zij bij hun. 25-jarig jubileum hadden ontvan gen.'. Aan het eind werd het woord gevoerd door de heer P. Liedorp, voorzitter vande kern, die het verheugend noemde te kunnen con stateren dat men in 't huidige tijds bestek -steeds weer geconfronteerd wordt met het. feit-dat er regel matig jubilea worden gevierd welke verband houden mét 25, 40 en zelfs meer dienstjaren. BijC. vander Giessen en Zonen's scheepswerven zijn 226 personen in dienst-met 25 of meer dienstjaren zodat; deze' groep ca. een zesde gedeelte van de totale bezetting uitmaakt. Laat dit. cijfer; voor de jonge generatie een lichtend voorbeeld zijn en voor het personeel in het algemeen een maatstaf voor de goede be- drijfssfeer, aldus spreker. 56 jongens en meisjes uit de vier de klas van de Willem Ztwijger- school, dte pas het schriftelijk Vlo- examen achter de rug hadden, ver trokken vrijdagmorgen traditiege trouw met autobussen naar Lunte- ren. Even zovele vrolijke jongens en meisjes kwamen maandagavond op getogen thuis na een vakantie', die lichaam en geest had verkwikt, zo dat er-weer flink geblokt'kan wor den voor het .mondelinge' 'examen, dat eind junieen aanvang neemt. De leerlingen hebben de vier da gen doorgebracht in de jeugdher berg „De Poelakker", te Lunteren, waar ze.met mooi weer naar harte lust konden genieten van de mooie omgeving. De heer M. v. d. Kraan, die de omgeving, daar op zijn duimpje kent en zijn onderdanen langs- de meest verborgen paadjes naar. de gewenste plaatsen wist te voeren, had weer deleiding van het uitstapje, terwijl het toeziend gezelschap werd gecompleteerd door de gymnastiekleraar, de heer Kijl- stra, die o.a. het spannende avond spel „vlaggenroof" met veel succes introduceerde, ,de heer B.. J. Ver- maat, die 'zich gisteren op de terug weg een varkebshoeder van formaat toonde door een. zwaarwichtig knor- rebeest, dat de weg bij Ederyeen versperde, te. verjagen, en tenslot te nog een drietal dames, dat spe ciaal een oógje hield op de meis jes.- Op het programma stonden uit gestrekte ••.wandeltochten door bos sen cnheide, waarbij dikwijls de uitspanning „Hét" Pannekoekenhuis" met'-een bezoek, werd vereerd. .Dit vanwege de grote speeltuin ;en ze ker niet in de laatste plaats, omdat er in de z.g. ,jpinken stal "een dans je kon worden gemaakt op .gram- mofoonmuziek.De nachtwandeling bleek ook (een" grote" attractie te zijn, terwijl het gezelschap zondag-1 middag de moed opbracht om een duikje te nemen in het Bosbad. Het slapen schoot er nog wel eens ;bij in vanwege het vele babbelen' op bed, maar hinderen deed het niet. Ai'met al was het voor de jongelui een bijzonder prettige vakantie met mooi weer, een "prachtige omgeving en goed. eten en drinken. Vandaag, al wéér in de schoolbanken, zullen ze er nog wel even aan terug ge dacht hebben. Vandaag herdacht de heer W, _C. H. Kerkhof'het feit, dat hij vijftig jaar geleden in dienst trad bij de firma Bicker Caarten en Obreen te v Rotterdam - Na door leden van de directie van'huis te zijn gehaald, werd hij gecomplimenteerd door" de oudste firmant, de heer G. Bicker Caar ten, terwijl hij. verder gelukwensen in ontvangst kon nemen van mr. H. J. van Voorthuysen. De directeur de heer J. F.-Bezemer bracht hem onder aanbieding van enkele ge schenken de gelukwensen, van het personeel over, 's Middags hield de heer Kerkhof een druk bezochte receptie in Ga land-West. ■Bij beschikking van' de" directëur- generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefohie zijn benoemd:, de tech nisch hoofdambténaar .der PTT,J. P: Kind te Rotterdam (plaatselijke- telefoondienst) - ingaande I maart 1955 tot technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten der PTT, de referendaris 2e klasse der PTT,- H. J. Brok te Rotterdam (districts- postkantoor) ingaande Ijanuari'53 tot referendaris der PTT. -De technisch ambtenaar le klasse der PTT, J,W. P. de Koning te Rotterdam (plaatselijke telefoon- dienst) ingaande 1, maart '55 tot technisch hoofdambtenaar der. PTT. Heden overleed tot onze diepe droefheid - geheel onverwacht na een lang durig gedragen Jijden, mijn geliefde man en zorgzame vader en groot vader V' ARIJ VAN DER SLOT in de ouderdom van 56 jaar.;-, M. J v, d Slot— Wenink J. J. L, van der Slot H. W. v. d. Slot— Clements A. v. d. Slot F. A. V, d. Slot v. d. Wal en kleinkinderen Schiedam, 13 mei 1956 Nieuwe Maasstraat 74 a GEMEENTE Sg^^SCHIEDftH röFFiCIEEL NIEUWS J Afsluiting hoofdkraan Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat ingevolge raadsbesluit vanaf 1 mei 1956 het volgende ta- op vrijdag, 18 mei 1956, vjm. .11 'uur, in Gebouw Arcade. Lange Haven 71 te Schie dam, van: I..Éen complex panden met open grond, inrijpoort en er ven te Schiedam, aan de Overschiesestraat, uitkomen de aan de Schie, bestaande uit een vrij woonhuis, twee aanéén gebouwde woonhui zen, pakhuizen en schuur, nummers 29, 27a, 27b en 25, gcoot 7 are 77 centiare; II. Een complex panden met erven te Schiedam aan de Overschiesestraat, in gebruik als garages en opslagplaat- sen, nummers 28a, 28 en 26, groot 1 are. 62 centiare. Trekgeld Perceel I; 20.000.-; Perceel II: ƒ9.400.— Notaris P. Schaberg, Tuin laan 102, Schiedam. DAN NAAR D. Dfc BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 OUEENIE Een charmant model Si met eon verrukkelijk». patvorrn. Een Ideaal «hoentje voor de modern» vrouw In alle leersoorten en modekleuren. *1A QC Ook met het lagere watteauhakje, .«w* fSriVESEliERSlt Marconistraat 19, Rotterdam, zoekt een T beiden leeftijd 16—18 jaar, y/,V. voor het verrichten van diverse kantoor-, 'werkzaamheden. .Vt'-""- -'i-- Schriftel. sollicitaties worden, gaarne ingewacht; is plaats voor Brieven met volledige inlichtingen onder no. S 488 bur. van dit blad. Te hoop acmgeb. Verf.' Voorjaar nu schilde- reu. Grondverf 1.55; glans- verf 2.45; plastjcverf 3.25 en 3.60 per kilo.' Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v: Katwijk, Broers- veld 37—41, t.o. Passage, tel. Verf. Komt u onze etalages eens zien;grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten ƒ.2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat-, wijkïs verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, teï. Meubelstoffen '10.59. Licht beige, Verder wollen coupon- stoffen van 27.—p. m. voor 24.p.. m. Bij I>late t.o. Stadhuis. Slaapmeubel in blank, old- fiaish-gothisch; Gaat naar Plate t.o. Stadhuis Schiedam. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus, Die moet naar „Solingen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broers vest 57. Telefoon 55193, Uw mes of schaar bot? „So- Uogen" slijpt en knapt ze op. Slijperij -en Staal waren handel „Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, ls Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124. Telefoon ,68415, Kalme bü ver dienste aangéJ boden.'. voor tipgevers -■ voor vèrhuizingen en emigratie- verpakkingen. Br. onder no, S 487; bur, van dit blad.' Auto's - Motoren Rijwielen Personeel gevr. Kapster. Gevraagd leerling, kapster J. de Ruiter, dames- en herenkapper, Lange Kerk straat 13, Schiedam, tel. 66833 Diversen AUes: op het gebied van glas in »iood. „Aa-Ve" Glas-In- loodbedrUf, West Franke- iandsestraat 15, tel, 66280. Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd rol' b'ijlevsring van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer," 37.50.' Frans Waltman, Rotterdam-, sedjjk 240, telefoon 68948/ Weggelopen ten gerieve van oiue leiera hebben wü de mogelökbeul apengesteid om onder de kleine advertentie*, tegen een: vergeter ding van 0,25.administratie kosten. annonces op t» nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan pns bureau worden' opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1