Herman Heijermans',Eva Bonheur' doet het nog steeds heel goed Overhemd KREUGER Rivièra Shirts TIMCO I Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Apartheid" in Z.-Afrika moeilijk te begrijpen 22.50 Korfballers op toernooi Herstel van oude molen Rotterdams Toneel voor Kath. Kring Nell Koppen geeft uitnemende vertolking van de titelrol Junioren-toernooi van D.H.S. 'uit deze drie KERKO FABLO IN STEDELIJK MUSEUM: Instructieve expositie Chinese schilderkunst DR. K. H. E. GRAVEMEYER: „MISTER U" f 13.95 De Extase-bar weer bioscoop-foyer Praktisch school- verkeersexamen TER BRAAK Bijeenkomst in Grote Kerk 2.49 Winkelsluiting voor vakantie STADSCARILL ON Verbetering van het Noordeinde Bazaar van N.P.B. Jeugd-concert Burgerlijke stand Concerl L.d.H.-korps Honkbalprogram Afsluiten Hulpbrug over de Schie Vrijdag IS mei 1956 vooïdf te0a-B0™SEa?lK£?-eisleri>™nd in het Passage-theater wm* «tK? S Katholieke Kring heeft het Rotterdams Toneel toch wïirt{ bewezen dat Nederland in Herman Heijermans wel een toneel- TSTsehTOIlïïSsSe^.?en »dKrK%ro^Ser ta S va?r an we k»rteeleileii nog ..Van de brug af rerien" rcüeï is dl? H^iirrm0' hebben gekregen, mag dan -.vat mank gaan, dat Heyermans en zeker diens „Eva Bonheur" het nog uitstekend »to wel vermeld worden dat Nell Koppen in de uitbeeldinz t?maLmtelSanPgl om de» «P™ "«n» tot «„IS eel fcnap sPe,> dat terecht ook een extra applaus kreeg. Opvallend was ook het decor dat door Hans Royaards is vervaardigd naar de aanwijzingen die Heijermans zelf heeft gegeven. Een dubbel decor eigenlijk, waarbij op de beneden verdieping het familie-leven van Jasper en de zijnen zich afspeelt en daarboven de kamer waar Eva haar listen en lagen beraamt. In dit an tieke milieu van pluche en schreeu wend behang wandelen de spelers in hedendaagse kleding rond: de uit drukkelijke aanwijzing van regis seur Jan Teulings dat „Eva Bon heur geen museumstuk is, maar een oude geschiedenis die in elke tijd- periode weer opnieuw beleefd kan worden. In de figuur van de invalide dag dromer Jasper, die opgaat in zijn boeken, zijn opgezette dieren en zijn microscoop toont Heijermans de wat simpele levensfilosofie dat geld niet gelukkig maakt en dat levensblij heid slechts door kracht van binnen uit kan komen. Daaraan kan de in menging van de twistzieke, angstige en or zo eenzame buurvrouw van boven, niets veranderen. En als de schoonzoon-in-spé het op 't geld voorzien blijkt te hebben zal dochter Miep hem de deur weten VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen b3 ongeval: g.G en GS) Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gcm. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9J0 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten K-k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 urn- Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, BIOSCOPEN 8.15 uur: „20.000 mijlen Passage onder zee' Blonopoie, 2, 7 en 9 uur: „Geef hem de ruimte". voorstellingen Irene, 8 Uur: C.J-M.V, Oud-Mathe- nesse. Cabaretavond, Tivoli, 8 uur: Pers. ver. Reinigings dienst Feestavond, Beatrix, 7 uur: Schied, Gymn. Bond. Contactavond. Liberty, 8 uur: De Jonge Hengelaar. Feestavond. Op eerste Pinksterdag houdt de voetbalvereniging DJÏ.S. het jaar lijkse junioren-toernooi op het ter rein aan de Schiedamse weg in Kethel. Deelnemende verenigingen Zijn V.F.C., Nado/Vooruitgang, EDS. Ursus en D.H.S. zelf. De aanvang is gesteld op 10 uur. te wijzen, ook al verwacht zij een _>van hem. Het innerlijke geluk van de familie wordt dus met ver stoord, al wordt ook een-stuk be staanszekerheid ontnomen, door de inmenging van de haatdragende Eva, Met zijn scherpe pen heeft Heijer mans felle contrasten opgeroepen, die makkelijk door te sterke accen tuering een draak kan doen ontstaan. Maar de regisseur heeft hiervoor gewaakt en de nuanceringen wat of- gezwakt (mei enkele uitschieters van Eva) waardoor een beheerst en ingetogen geheel werd verkregen. Zelfs Heijermans' breedsprakigheid is ingedamd en voor een goed tempo zorggedragen. Nell Koppen was wel Eva Bon heur ten voeten uit, een voortref felijke uitbeelding van een dank bare maar ook moeilijke rol. Zij was niet alleen de kijvenge, over haar spaarcenten wakende weduwe, maar ook de ietwat zielige, overgeschoten vrouw, hunkerend naar wat gezel ligheid.. Komisch en vaak tragisch. Haar tegenspeler was Wïm van den Brink als de blijmoedige levens- i filosoof Jasper; niet alle mogelijk heden die de seherpgeschreven tekst hem bood werden door hem uitge buit maar vooral in het derde be drijf was zijn bijdrage voor de climax uitstekend. Coba Kei "ling was als de verzoenende vrouw Mop niet altijd even sterk, maar had zeker goede momenten, zoals bij haar verhaal over haar huwelijk met de invalide Jasper. Thera Verheugen gaf een zuivere vertolking van de dochter Miep en Steye van Brandenburg voldeed zeker als de berekenende verleider Nannmg Storm. Een raak getypeer de gewetenloze makelaar, de oorzaak van de financiële ellende, gaf Wim Grelmger. Het publiek toonde zich dankbaar voor deze uitstekende uitvoering, die de laatste van het seizoen is. (Advertentie IJW.J Kies uw prima pasvorm 3 mouwlengtes Het alom bekende merk en zijn prima pasvorm 12.50 14.50 16.50 11.90 14.90 16.90 ONDER de titel „Tweeduizend jaren Chinese schilderkunst" heeft het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat een tentoonstelling georgani seerd van aquarellen, tekeningen en zwart-wit drukken uit verschillende perioden. Het geheel heeft men een passende omlijsting gegeven van meu belen en gebruiksvoorwerpenEén van dé vitrines beyat uoorts het ma teria al, waarvan de Chinese kunstenaar zich bedient by het vervaardigen van zijn kunstwerken. Met bloesemende takken en, beneden in de hal, met een imitatie van een Chinese tuin, is een niet ongeslaagde poging ge daan de bezoeker in de Chinese sfeer te brengen. (Advertentie LM.)" 'n Groot succes. Het vaste boord hemd, met reserve boord en manchetten ZIE ONZE ETALAGES MEER KEUS.... Broersvest 6 - Tel. 6S206 DE HERENMODEZAAK VAN SCHIEDAM (Advertentie 1MJ is dat te veel gezegd als wij deze Tsjechische porseleinen serviezen van vijf en negentig gulden {die wij door eigen import be duidend goedkoper kunnen betrekken) aanbieden voor nog géén zeventig gulden Combinaties van drie ser viezen van het mooiste Tsje chische porselein kunt U nu kopen méér dan vijf «n twintig gulden goedkoper dan U er gisteren voor moest betalen. Een 15-delig theeservies Een 24-deligeet servies Een 10-delig ontbijtservies Een combinatie van drie serviezen, 49-deilg (het theeservies met 12 kop en schotels), met een gezellig fris bloemdecor, goud ge biesd en de oren en knoppen eveneens met goud afgewerkt. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze combinaties Tsjechisch por seleinen serviezen, edele serviezen met een sierlijke lijn, borden en schotels met geschulpte rand, DRIE SER VIEZEN WINKELCENTRUM BINNENWEG, TiL 29180 „Het is moeilijk om het Zuid- Afrikaanse volk te hegrijpen en daarom ïs het niet juist om ogen blikkelijk een afwijzend standpunt in te nemen bij het rassenvraagstuk in dat gebied,'- aldus Dr. K. H. E- Gravemeyer donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de leden, van de Nederlandse Christelijke- Vrou wenbond in Irene. De heer Grave meyer beeft tot taak gehad om de betrekkingen tussen het Nederland se en het Zuid-Afrikaanse volk tveer aan te halen. Daarvoor is hij viermaal naar Zuid-Afrika gegaan en hij is er in totaal drie jaar ge weest Net zo min-als de Zuid-Afrikaan, begrijpt v- arora de Nederlander in de tweede wereldoorlog direct aan de z«de van "Engeland 'stond, zo moeilijk is het te verstaan waarom het rassenprobleem in de voormalige Nederlandse nederzetting bestaat. Hiervoor moet men. de geschiedenis van de kolonisten ,die boeren wer den kennen. Dr. Gravemeyer hoopt dan ook dat deze geschiedenis, een belangrijk leversverhaal van dap pere Hollanders, op de scholen zal worden onderwezen. Uit die rijke geschiedenis deed de spreker enkele fikse grepen, o.a. het stichten van de groententuïn door Jan van Riebeek op S april 1652, de bescherming door de Engelsen tij dens de franse revolutie en de nood gedwongen Grote Trek van de on versaagde Boeren naar het vrije ge bied van Afrika. De causeur schil derde de moed en de standvastig heid van deze gelovige Hollandse Boeren, die met de Statenbijbel in de hand het beloofde land introk ken. Zij meenden dat het land van niemand was en toen kwamen zii in conflict met de stammen uit het Noorden. Uit dit misverstand is de eeuwige controverse geboren. Aan de ene kant de Engelsen, die als indringers worden beschouwd, anderzijds de Boeren met de oudste rechten, die hun Nederlandse af komst niet wensen te verloochenen en dan het grote gekleurde mensen reservoir uit bet midden van don ker Afrika. Het is onjuist om te denken dat de Boeren Nederlanders zyn. Het zijn wel. afstammelingen, maar ze hebben een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Om deze ontwikkeling duidelijk te maken citeerde de heer Gravemeyer uit de psalmberijmingen, die door de grote dichter Totius (Jacob D. du Toit) zijn gemaakt. Na in sneltreinvaart door de his torie van het Zuid-Afrikaanse volk gesneld te zijn. waarbij kennis werd genomen van aard en karakter van deze hardnekkige nazaten van onze zeevaarders, die niet wensen te be rusten in de annexatie en assimilatie van „uitlanders" en „naturellen'', besprak de heer Gravemeyer, de bekende algemeen gedelegeerde van ds synode dr Ned. Hervormde Kerk, de kwestie van het rassenprobleem, Zonder kennis van de geschiedenis van dit grondgebied is deze kwestie niet te begrijpen, meende dr. Grave meyer. Hij hoopte wat begrip ge bracht te hebben over deze inge wikkelde materie en speciaal be langstelling voor onze vroegere land genoten, die met het recht van een traditie hun bevochten grond ver dedigen. Vooraf was er een korte vergade ring. De notulen van de secretares se, mevrouw Knook werden goed gekeurd, De bondsdag op 7 juni is een hoogtijdag voor de NCVB. Er hebben zich al vijfentwintig dames opgegeven om dit keer deze dag in Den Haag mee te maken. (Advertentie LM.) DAT IS 'N IDEALE BRACHT ZIE ONZE ETALAGES Voor de betere HERENMODES Broersvest 5$ - Schiedam De bar-bodega Extase in de Pas age staat momenteel leeg. Met in gang van 15 mei is door de eigenaar, het Tuschinski-concern, de huur op gezegd aan de laatste huurder, de heer C, H. Horsten, die na de nodige veranderingen aan het interieur van deze oorspronkelijke bioscoop-foyer te hebben aangebracht, de zaak in november 1955 opende. Extase zal evenals voorheen weer gaan dienen als foyer voor het Pas- sage-theater en evenals de foyer boven weer geëxploiteerd worden door de heer Hasebroek. De ruimte zal weer in de oorspronkelijke vorm worden teruggebracht, zodat het bar-idee wat verdwijnt. De ingang in de Passage zal verdwijnen, zodat de foyer alleen via de bioscoop toe gankelijk is voor bioscoopbezoekers. Wanneer de ruimte weer in gebruik zal worden genomen, is nog niet met zekerheid te zeggen. De 973 leerlingen uit de zesde klasse van de Schiedamse lagere scholen, die slaagden voor het schrif telijk gedeelte van het schoolver- keersexamen in maart (60 werden afgewezen), zullen eind deze maand of begin, volgende, maand examen moeten doen voor het praktische deel van dit examen. Dit betekent, dat de jongens en meisjes op de flets door een bepaald stadsdeel zullen moeten rijden, waarbij door controle-posten onder weg de kennis van de verkeersbor den en het rijden als zodanig zal worden getest. Het wordt iets als een sterrit, waarbij de leerlingen, die één voor één zullen vertrekken, de verkeersmoeilijkheden in het tra ject op de juiste wijze zullen moeten oplossen. Er zal op nummer gereden worden. Tentoonstellingen als deze hebben altijd een sterk instructief karakter. Zij zijn er op gericht een. totaal in druk te geven van de kunst van een bepaald land. De Unesco, die zich met deze reizende expositie belast, heeft zich dan ook al meermalen op dit gebied verdienstelijk gemaakt. Men behoeft zeker niet kunsthisto risch geschoold te zijn om de kunst die onder een bepaalde dynastie werd geboren, te kunnen waarde ren. "Voor de historische samenhang kan het belangrijk zijn en voor een beter begrip tot op zekere hoogte zijn nut hebben. Noodzakelijk is het geenszins, omdat deze kunst door haar universeel karakter voor zich zelf spreekt. Deze kunst is vooral verhalend en stijl en inhoud zijn on verbrekelijk met elkaar verbonden. En zij is bovenal dichterlijk, ontspro ten aan de geest van mijmerende naturen, voor wie haast, drukte en verkeer onbekende begrippen- wa ren. Verzonken, in een soort tijdloos heid. in een leven zonder begin en zonder einde, verdiepten deze Chi nese kunstenaars zich in de natuur en in de eenvoudige genoegens van hun volk. Hun impressies zijn nooit alleen maar waargenomen of ver vaardigd als afbeelding van de wer kelijkheid. Altijd wisten zijn er dat geheimzinnige element aan toe te voegen, dat wij religieus plegen te noemen, dat ene onvervangbare en onnavolgbare, waarmede zij door de werkelijkheid heenzagen en dat van de tekening of de aquarel juist zo veel meer maakt om het een kunst werk te doen zijn. Ze waren knap, deze Chinese kun stenaars. En ze kenden hun vak als weinigen. Ze werkten met een mi nimum aan materialen, maar met een technische vaardigheid, die aan het fabelachtige grenst. Ze hadden niet meer nodig dan een stuk per kament of zijde, niet meer dan een staafje inkt, een penseel of een riet pen. Gedurende de Sung-periode (960—1276), toen de belangstelling der schilders zich steeds meer op het landschap richtte, was het schil deren grotendeels het monopolie van de ontwikkelde bovenlaag: de amb tenaar-geleerde legde de schilder kunst zijn eigen artistieke, voorna melijk literaire traditie op. De calli- grafie, kunst der schriftgeleerden bij uitstek, ging met haar gehele geraf fineerde techniek en in al haar stij len de schilderkunst overheersen. Historie en literatuur verdrongen als bronnen van inspiratie de reli gie; symboliek cn vormentaal kwa men in de plaats van naturalisme en religieuze expressie. Coloriet maak te grotendeels plaats voor mono chroom. Bovenal zocht men het, on eindig gevarieerd, in de verheerlij king van de ongerepte natuur met de mens als integrerend onderdeel daarvan. Dit is de meest formatieve periode van de Chinese schilder kunst. Een hernieuwde invloed van het zogenaamde Zen-Boeddhisme in de 23e en 14e eeuw leidde tot uiterste Advertentie l.M.) Agent Raleigh en Fongers RIJWIELEN SPORTHUIS GROTE MARKT 3 Ook voor kampeerartikelen spaarzaamheid van middelen tot het bereiken van maximale expressie. Liang Kai's portret van de dichter Li Po is het beroemste werk van de ze stijl. Dan volgt de Mongolentljd, die de tradities van de Sung vervol maakte. Sinds de 14e eeuw valt een toenemende verstarring waar te ne men. Men imiteert, inventariseert en vertolkt het grote verleden'aan de hand van een tot in ieder detail uit gewerkte code. De kunst van elke beschaving kent dit lot. Tentoonstellingen als deze zijn vrij zeldzaam. Te weinig komt het voor, dat men een zo grote verscheiden heid van kunstwerken te zien krijgt. Wie zijn geest wil verrijken, zal daarom in het Stedelijk Museum een goed besteed uur vinden. Schiedam voor Christus" Het Comité voor interkerkelijke evangelisatie „Schiedam voor Chris tus" heeft gisteravond m de Grote kerk wederom een bijeenkomst be legd. In verband met het evan gelisatiewerk dat hiervan uitgaat onder de buitenkerkelijken, had de spreker van de avond, brigadier L. Ni)man (de bekende vertaler van Billy Graham) als tekst voor zijn inleiding „Waar horen wij bij?" Mattheus 1812 gekozen: er heerst meer vreugde over de terugkeer van één schaap dan. over 99 met- verdwaalde schapen. Spreker werd in het kort inge leid door ds. W. A. Krijger, ge reformeerd predikant, die de ver wachting uitsprak dat de geest die met Pinksteren uitgestort wordt ook op de bijeenkomst aanwezig mocht 21jn. Voor en tijdens de t dienst was er samenzang van. de vrij talrijke aan wezigen onder leiding van majoor J. H. Drentje van Leger des Heiis, terwijl het LdH-muziekkorps de zang begeleidde. Door een groot koor werden verschillende liederen ten gehore gebracht. af Morgen een speciaal Pinkster Zaterdag-koopje Enkalon kousen Verkoop van 'n partij 1e keus ENKALON KOUSEN 50 denier, met naad in de kleur. Diverse modetinten. Normale verkoopprijs van deze prachtige kous f 3.95, morgen BINNENWÊG PLEIN WEG 196 Het voetbalprogramma voor ko mende zaterdag en tweede pinkster dag is maar heel mager, omdat in diverse afdelingen verschillende ver enigingen reeds zijn uitgespeeld. Voor de KNVB zaterdagvoetbal is de wedstrijd Rijnsburgse Boys HBSS nog van belang. De Schie dammers staan onderaan de rang- In het pinksterweekend worden alleen door een drietal ODI-twaalf- tallen competitiewedstrijden ge speeld. ODI 3 ontvangt Oranje- Nassau uit Vlaardingen, waarvan gewonnen kan worden, als de zaken goed worden aangepakt. ODI 2 krugt de kans om de kampioens- vlag te hijgen. De reserves gaan op bezoek bij Botterdam Zuid 3. welk twaalftal ongetwijfeld in het zand zal moeten bijten. Voorts staat op het programma de aspirantenwed- stryd ODI B—TOP C- „O mijn ziel houdt goeden moed" In wrange toon op trommelwand verstoken IJdele hoop ligt in dit lied gewroken Vóór 't half slag de tijd bespoedt Sombere zang nu lente is ontloken en t duifje in de luidstoel broedt Verstoorde toys met vals akkoord doorbroken waarbij 3t hart opnieuw verbloedt Beschamend beeld tussen verweerde muren Want tijd verstrijkt} 't kan generaties duren eer de St. Jan nieuw klokkenspel verwerft. Schiedam3 gij wilt u op cultuur beraden Doch wil verteert die zich niet paart aan daden Wijl 't carillon een kreet.slaakt en weer sterft COR DON Mei '56 Op 2e pinksterdag neemt Succes deel aan de grote ALO-series Den Haag. Door westelijke vereni gingen is daarvoor met ruim'hon derd twaalftallen ingeschreven. De blauwwitte» moeten met een halve combinatie de wisselprijs, die vorig jaar werd veroverd, verdedigen. Verder neemt een aspiranten twaalf tal van Succes deel. ODI heeft ingeschreven voor de bondsdag van de CKB, die in Am- hem wordt gehouden. Dat wordt een grote wapenschouw van deze bond. Niet minder dan 4000 korf ballers zullen aantreden. Daarbij be vinden zich dan drie senior- en een jumortwaalftal van ODI. De organisatoren van beide toernooien staan er borg voor, dat de deelne mers een maximum aan korfbalge noegen zullen beleven. Het verkeer op het Noordeinde in Kethel ondervindtenige hinder door de versmalling in die weg, die ontstaat doordat een oud gebouw tje, een voormalige hoefstal, in de openbare weg uitsteekt. Het ge meentebestuur heeft nu besloten deze versmalling op te heffen door het afbreken van de stal, die mo menteel dienst doet als opslagruim te voor de smederij van de heer Schcllekens. Een overeenkomst met de eige naar is gesloten waarbij de hoef stal wordt overgedragen in ruil voor een strook grond achter het erf, zodat de heer Schellekens een vrij'e uitgang krijgt naar de Vlaar- dmgerweg Kappers, groentewinkels, slagers en kruideniers De Schiedamse kanpers. kruide niers, slagers en groentehandelaars hebben een verzoek tot het ge meentebestuur gericht om met toe passing van de Winkelsluitingswet voor hun branche eon verplichte va kantie-sluiting te willen vaststellen, overeenkomstig de door de organi saties zelf opgestelde regelen- Ieder verzoek wordt gesteund door een grote meerderheid onder de vakgenoten. Hieruit blijkt wel, dat, ondanks de aanvankelijke be zwaren, een steeds grotere groep middenstanders waardering begint te krijgen voor een jaarlijkse perio de van rust en ontspanning. Daar er echter een kleine groep is die zich hier met mee wil verenigen wordt het gemeentebestuur in de arm genomen om er een regeling voor te treffen, die algemeen, kan gelden. B. en "W. zijn daartoe vol gaarne bereid- En een voorstel ter goedkeuring is bij de gemeenteraad ingediend. De winkels zuilen voor een week gesloten zijn, terwijl voor de nodige spreiding is gezorgd. Voor de kappers valt de sluiting in de periode 25 juni tot 26 augus tus; de kruideniers van 6 t/m 18 augustus; de groentewinkels van 28 juli tot 11 augustus en de slagers 23 juni tot 11 augustus. Op 29 mei. 's avonds om half acht, zal in het Toonkunst-gebouw de ba zaar van de Nederlandse Protestanten Bond geopend worden door de voor zitter van de bond, de heer J. Kre- bqr. De bazaar is geopend op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 mei, 's avonds van half acht tot Kf uur. Woensdagmiddag is de bazaar speciaal voor kinderen geopend van half drie tot half vijf. Op de laatste avond, donderdag dus, zal de trek king plaats vinden van de verloting met een televisietoestel als hoofd prijs. De goederen, die voor deze bazaar beschikbaar zijn gesteld, zijn voor een. gedeelte door particulieren zelf vervaardigd. Ook van de 2ijde van diverse firma's zijn goederen voor de bazaar binnen gekomen. Ge zorgd zal worden, dat er op de bazaar weer diverse attracties zijn, zoals rad-van-avontuur, trektalels en grabbelton. In de „personeelsbezet ting" van de stands is men goed deels geslaagd. Onder auspiciën van de gemeen telijke onderwijs-inspectie zal het Rotterdams Philharmonisch Orkest maandagmorgen in het Fassage-thea- rter een pedagogisch, jeugd-concert deze afdeling er niet zo rooskleurig i geven. De aanvang is gesteld op half voorstaat, ontvangt Oud-Beijerland, i Dit concert wordt bijgewoond geen gemakkelijke tegenstander, i door leerlingen van de beide hoog- waarmede, ook in eigen huis, duch- j s*e klassen van de Schiedamse Ulo- tig rekening dient gehouden te wor- l scholen en van het nijverheidsonder den. lijst en spelen dan hun laatste wed strijd. De Rijnsburgse Boys hebben slechts 2 punten meer en staan vlak boven HBSS. Beide verenigingen zullen zich wel geheel geven, om alsnog te trachten het degradatie spook te ontkomen. Wij hopen maar dat de Schiedamse ploeg de geluk kige zal zijn. Bij de enige vastgestelde wedstrijd in Schiedam voor het KNVB zondag voetbal komt PHS tegen het onder aan de lijst staande DEH binnen de krijtlijnen. Daar bij deze wedstrijd niets meer op het spel staat, zal wel met zo heel vurig meer gespeeld worden. Bij het zaterdagmiddag voetbal van de afdeling Rotterdam, staat GTB in het middelpunt van de be langstelling. Deze vereniging heeft het gehele seizoen, slechte resultaten geboekt, doch door enkele overwin ningen in de laatste wedstrijden, zich iets omhoog gewerkt en de laat ste plaats overgedaan aan ZWSH. Nu zullen beide verenigingen elkaar zaterdag ontmoeten. ZWSH heeft in deze wedstrijd het voordeel op eigen terrein te spelen, doch de GTB'ers zullen zich niet onbetuigd laten. Op tweede pinksterdag komen in 1 A Martiint en DOK tegen elkaar in het veld. Hier zal wel een gemoe delijk partijtje voetbal gespeeld wor den. Ér staat voor beide ploegen mets meer op het spel. Ursus, dat in I „De Drie Koornbloemen" De oude korenmolen „De Drie Koornbloemen" aan het begin van de Vlaardingerdijk is nog steeds als zodanig in gebruik en vrijwel dage lijks kan men de wieken zien ma len. Maar deze molen moet dringend gerestaureerd worden. In een van de wiekenroeden is een gat geroest van 5 a 6 mater terwijl verschillende leggers van de balie zijn vergaan. Vooral dit laatste kan gevaar opleve ren, daar de staart en daardoor de kap met kettingen aan deze balie ligt verankerd. Een kapotrukken van de balie door harde wind e.d. zou nood lottige gevolgen kunnen hebben. De kosten van deze restauratie wor. den geraamd op 6 500 en wordt ge dragen door het ministerie van O.K. W. ((35%). de provincie (15%), de gemeente en de eigenaar, de heer P. van Voorden,, elk 25%. Daar het behoud van deze molen van groot belang wordt geacht voor het stadsbeeld, zijn b. en w. bereid om het bedrag van 1.625 te storten voor de restauratie van de molen. Geboren: Allegonda E. E., d. v. M. H. Cohen en A. C. P. den Hollander; Hendricus F. M., z. v. W. F. v. d. Heiden en T. A, M, Bakker. Overleden: J. H. van Oordt, 67 jaar; A. J. de Cocq, 73 jaar, vrouw van A, Koolmees. Gehuwd: G. Schenk 48 jaar en J. Driesen 33 jaar; P. Duïjn 67 jaar en M. J. F. van Rijsselberg 62 jaar; S. E. F. Uitte de Willige 41 jaar en M. Baatscn 27 jaar; N. C. v. d. Fluijm 27 jaar ett J. Luijten 23 jaar; G. de Groot 44 jaar en N. Suvaal 33 jaar; E. de Bruijn 31 jaar en J, A. Vink 31 jaar; M, van Haaften 22 jaar en M. M. Burger 26 jaar; P. J. J. van Dijk 33 jaar en A. Rodenburg 28 jaar; M. van Dijk 24 jaar en G. EIberse 19 jaar; A. van Eijk 28 jaar en M. J. van Gooi 19 jaar: G. C. Nooijen 47 jaar en M. Bozuwa 31 jaar; A. E. Meijer 24 jaar en H. C. Damman 22 jaar; J. C. Osnabrugge 26 jaar en C. E. van Rossum 21 jaar; E. T. de Goe de 26 jaar en W. Molenaar 26 jaar; J. J. Clarijs 30 jaar en N van Tol 25 jaar. Ondertrouwd: "W". J. Bout 23 jaar en E. v. d. Ende 25 jaar; N. Butter 28 jaar en M. Meuistee 29 jaar; A. Carree 22 jaar en A. H. de Vos 22 jaar; M. H. van Doorn 29 jaar en T. S. van Wassenaar 19 jaar; J. van Dijk 29 jaar en C. F. M. v. d. Meer 28 jaar; A. J. van Gerven 22 jaar en A. M. Hölscher 20 jaar; J. L. J. Helnsbroek 25 jaar en A. M. Broeren 24 jaar; J. Korpel 25 jaar en J. van Walsum 24 jaar; C. P. v. d. Kruit 29 jaar en J. E. Rozema 41 jaar; H. J. Maass 30 jaar en M- M, Groen huizen 22 jaar; J. H. W. Muider 35 jaar en C. C. Hilïe 32 jaar: A. B. Osterholt 27 jaar en J. M. J. van Gie- zen 25 jaar; J. C. Punt 23 jaar en 5". v. d. Geer 23 jaar; P. de Regt 25 jaar en T. A. Stip 23 jaar; T. N, Schotman 29 jaar en J. Jalmk 28 jaar; t. H. Sigmond 28 jaar en N. A. H. v. d. Water 24 jaar. Ondertrouwd: P. L. Steijger 25 jaar en S. J. M. A. Hermans 24 jaar; W. H. Timmermans 23 jaar en L Zagwijn 21 jaar; N. in 't Veld 24 jaar en A. Kassei 24 jaar; Vliet 23 jaar en A. P. v 18 jaar. F. A. van d. Kooy Voorts staan nog in de program ma's vermeld de wedstrijden: PPSC 3-—HBSS 3: DVO 32/2—GTB 2: DOS 32/2—HBSS 4; PPSC 4—Stedos 2. wijs. Uitgevoerd worden de ouverture „Euryanthe" van von Weber, een fragment uit „Psyche" van César I Franck, een ballade (met harpsolo) 1 i van Stan Colestan en de ouverture j Solon nelle 1312" van Tschaikowsky. I De hulpbrug over de Schie (naar het industrieterrein) zal zaterdag 19 mei a.s. van 14 tot 22 uur zyn af gesloten voor alle rij verkeer. De 73-jarige P. van S. uit de Nieu we Maasstraat viel gisteren met zijn hoofd tegen een elektrische schake laar, toen hij op een trap was ge klommen om de muur van zijn wo ning te witten. Hij liep twee diepe snijwonden aan zijn hoofd en een Op eerste pinksterdag zal het mu- I ziekkorps van het Leger des Heils o.l.v. kapelmeester Alewijn van Gu- De Schiedammers hebben zich bij lik een concert geven op het con- |bet honkbal tot nu toe zeer goed ge- .- s„1JWOnaen aan znn nooia cert-podlum in de Plantage. Aan- houden. G^ien de overwinningen, hersenschudding op. De GG en GD vang 3 uur n.m. I f, Schiedam blij- bracht hem naar het Gemeentezie- Het programma omvat: „Kings ken beide negentallen goed getramd i kenhuis. high way" (mars)„Liederen van de j te zijn. Wellicht zijn de nieuwe te- i- - Stichter" (selectie)„De Goede Her- genstanders van dit seizoen ook nietwijzing voor Schiedam, om niet te der" (transcriptiel; „Mannenkoor"; .zo sterk, als die van vorige jaren, jlauw te spelen. „Met zwaard en schild" (mars); j Schiedam heeft beide gespeeldel Het derde negental van Schi°^m „Alzo lief had God de wereld" wedstrijden gewonnen en krijgt za- gaat op bezoek bij Ondina. (transcriptie)„Zijt gij vermoeid" terdagmiddag aan de Boshoek Allen I S.V.V, heeft een uitwedstrijd legen (trombonesolo); „Volkomen overga- Weerbaar op bezoek. Allen Weer- I De Hazenkamp en Zal we), l.en als ve" (selectie); „Goddelijke gemeen- baar heeft zich tot nu toe nog niet 1 vorig jaar trachten boren aan de schap"; „Oude en bekende geeste- zo goed „geweerd" want beide ge- ranglijst te komen. Het 2e negental lijke liederen"; „De Kronincsdag" speelde wedstrijden werden verloren. van S.V.V. gaat op bezoek *-m A.D.O. (selectie) en Belmont" (hymne). 'Misschien is "dit wel een vingeraan- 2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1