PORGY BESS 11 .Kabinet schuwt geen verantwoordelijkheid' Scliiedammef VERBOND NEDERLANDSE WERKGEVERS: Zwaartepunt van conjunctuur- politiek ligt bij overheid In juni naar „Renate Leonhardt? BOSVARKEN' gevaarlijk voor ons natuurschoon Tjiluwah' werd vrijgegeven Westduitsers vieren Oostduitse opstand RYNBINDE „Vickers Valiant" aan de grond. Beleid moet op expansie zijn gericht .Koning der stropers' krijgt 2 maanden Minister Witte lot Christelijke aannemefs: Feest in Milaan om jubileum van Simplontunnel Geen hervatting van besprekingen over Singapore f&O tomatensoep Saargebied in '57 „politiek" Duits Van Beinum 25 jaar dirigent Concert gebouworkest DUd°BOSE SJl tEaSBSEgB Ambonezen uit kamp Haalderen werken weer Britse plannen voor Europese integratie Scheikundige rnV.S. spioneerde voor Rusland Vrijdag 18 mei 1956 3 D~ ée, culturele waarden van vanmiddag in het Rtjksmu- tekeningen blijven tot 5 ^randt- het leven te bezinnen en zij seum zaj openen, heeft ge- augustus m Bosnians, daar- l,™-22ÏWelling die de toont, wat hl?, die 330 jaar organiseerd. In elf zalen na verhuizen zji naar het xomenae maanden m geleden werd geboren, voor van Bovmans zijn 250 te- Rijksmuseum, en dan zal Museum-Boymans wordt de wereld heeft kunnen keningen en etsen van Bovmans de rijke schat aan genouaen. us aonderdagnud- zijn", zei de prins, die ere. Kpmbrandt tc bewonderen, schilderijen die van heden aag door Prins Bemhard voorzitter is van het comi- Drs. J. E. Ebbmge Wubben, af in het Rijksmuseum te geopend. „I?cze expositie is te. dat deze tentoonstelling Boymans' directeur, toonde bewonderen zijn, aan het een gelegenheid om ons op en die. welke de Koningin ze de prins, Deze etsen en publiek tonen. HONGKONG Het Nederlandse schip „Tjiluwah" zal maandag ver trekken: het ingestelde onderzoek aan boord heeït niets abnormaals opgeleverd. Zoals wij beridaten, hadden auto riteiten dinsdag een waarschuwing ontvangen dat dc Tjiluwah bedreigd werd door sabotage, omdat zich woensdag 25 studenten uit commu nistisch China zouden inschepen met bestemming Bandoeng voor een bijeenkomst van studenten uit Azië en Afrika. Het vertrek van het schip werd daarop verhinderd, zijn duizend tons lading en 536 passagiers werden ontscheept. De studenten zijn naar China te rug gegaan. BONN Duizenden fakkels en vuren zullen op 16 juni langs het IJzeren Gordijn worden ontstoken ter herinnering aan de Oostduitse opstand tegen het communisme m 1953. De 17e juni is thans in Wcst- Duiisland een nationale feestdag, „Dag van de Duitse eenheid" ge naamd. (Advertentie l.M.) hl LONDEN. De nieuwe atoom bommenwerper „Vickers Valiant" is aan de grond gezet omdat verleden week een toestel is neergestort. De grote viermotorige toestellen werden voor het eerst in maart ge demonstreerd. Drie squadrons van de R.A.F. zijn er nu mee uitgerust en dozijnen bemanningen worden er voor opgeleid. Het vliegtuig is zo ingewikkeld, dat de bemanningen vijf jaar bij de squa drons blijven en geen andere plaats krijgen of promotie maken. (Van onze correspondent) APELDOORN De kantonrech ter heeft de beruchte groot wild- stroprr G. J. S. uit Eerbeek, die zichzelf de „Koning der stropers" noemde tot twee, maanden onvoor waardelijke gevangenisstraf en bo vendien tot vier maanden voorwaar delijke hechtenis met een proeftijd van twee jaar veroordeeld. De io- beslaggenomen vuurwapens, onder delen van vuurwapens en munitie werden verbeurd verklaard. De eis was negen maanden gevangenisstraf. (Van een onzer redacteuren) „ONS verbond heeft zich sinds geruime tijd bereid getoond de door de regering gevoerde stabili satiepot itiek te steunen. Wanneer de regering zou willen overgaan tot het invoeren van een gedetail leerde jirijsbeheerslng, dan zou ztj ons verbond lijnrecht tegenover zich vinden." Dit wordt opgemerkt In het vandaag gepubliceerde Jaar verslag over 1955 van het Verbond van Nederlandse Werkgevers. Het rapport begint met te con stateren, dat het verbond dankbaar is voor de moeilijke problemen, waarvoor het werd gesteld. De voornaamste vraagstukken, die 2ich op het algemene niveau voor deden betroffen immers de gevol gen van de uitzonderlijke conjunc tuur in West-Europa en niet m de laatste plaats in ons land zelf. De voornaamste ontwikkelingen, die voor de beoordeling van de mate riële welvaart van ons land een rol spelen, geven aanleiding tot een gjote. mate van tevredenheid. De spanningen, die desondanks optra den, vloeiden bijna steeds voort utt de gevaren, die een zeer gunstige conjunctuur metr zich pleegt te brengen. De situatie, waarin de Nederland se arbeidsmarkt verkeert, laat, zo meent het verbond, niet meer toe de termen volledige of optimale werkgelegenheid te gebruiken. Men kan nog slechts spreken van een pathologische situatie. Het wordt niet voor betwisting vatbaar geacht, dat het zwaartepunt van elke conjunctuurpoïitiek zal (Van een. onzer verslaggevers) DEN HAAG, donderdag. „Ik tart u een uitspraak te citeren waar in het kabinet getracht heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te ont lopen." Hiermede verdedigde zich een kennelijk geïrriteerde minister van Wederopbouw, ir. H. B. J. Witte, op het congres van de Christelijke Aannemers- en Patroonsbond, welks jaarvergadering hij donderdag toe sprak. De voorzitter van deze organisatie, de heer J. van Ess, had woensdag in zijn openingsrede kritiek op het kabinet uitgeoefend. Hij had onder meer geponeerd, dat het kabinet trachtte de kritiek van zichzelf af te leiden en op anderen af te wente len; voor dit doel moest het bonw-. bedrijf voor slachtoffer spelen. „In de rede van uw voorotter." aldus minister Witte, „die commen taar uitlokt, wordt wel het een en ander opgemerkt dat echter met wordt bewezen." Uitvoerig citeerde hij uitspraken van de laatste jaren, waarin hij bet bouwbedrijf tegen onrechtmatige kritiek m bescherming had genomen terwijl hij bij herhaling op de enor me px*estaties had gewezen. .Met de voorzitter van de vergade ring had de minister geconstateerd dat er onrust heerste onder de bou- (Van onze verkeersredaeteur) MILAAN In de prachtige zalen van het paleis Isimbardi zijn gis teren met groots ceremonieel de officiële plechtigheden begonnen ter gelegenheid van het vijftigjarig be staan van de Simplontunnel. de spoorwegtunnel. die Italië en Zwit serland verbindt. Tn de vroege ochtend waren spe ciale treinen met gasten uit "Zwit serland vertrokken. In een druk en heet Milaan, waar het verkeer stil gelegd was voor het passeren van de gasten, reed de Zwitserse bonds president met de president van Italië naar het paleis. .In de middag waren beide pre sidenten bij de opening van een expositie, die aan de tunnel gewijd is Het hoogtepunt van deze Itali aanse dag vormde een voorstelling in de beroemde Scala. Vandaag wordt de Zwitserse dag gevierd. wers. Naar de oorzaak daarvan speurend veronderstelde ir. Witte dat deze misschien kon worden gevonden in de uitlatingen die hij onlangs in de Eerste Kamer had ge daan. Deze uitlatingen, zo merkte hij verder op. zijn doorgaans uit haar verband gerukt weergegeven. Ik heb in de Kamer gezegd dat sommige speculatiebouwers enorme winsten maken en dat ik voor de2e categorie geen betere regelingen wil de maken. Maar voordat ik deze uit spraak deed, had ik beaamd dat in de bouwnijverheid het winstpercen tage ten opzichte van de omzet veel lager was dan bij de industriële pro- duktie. (Van onze correspondent) LONDEN. De pogingen van Singapores eerste minister, David Marshall, om de onderbroken onder handelingen over de constitutionele toekomst van Singapore alsnog met een nieuw voorstel weer op gang te brengen, is op niets uitgelopen. Hij heeft weliswaar nog een on derhoud met de Engelse minister van Koloniën, Lennox Boyd gehad, maar de rest van zijn delegatie liet hem bij deze laatste stap in de steek, Lennox Boyd kon daardoor zijn voorstel niet overwegen. Zo schijnt thans de conferentie over de toe komst van Singapore definitief be ëindigd te zijn. (Advertentie l M.) (ook 16% omw/min) auiómaitscfe moeten liggen bij de centrale over heid. Wanneer er al krachten zijn in de particuliere sector, die geacht kunnen worden een positieve bij drage te kunnen leveren aan de opbouw van een gezond conjunc tuurpoïitiek beleid, dan zullen die moeten worden gevonden in de cen trale organisaties van het bedrijfs leven, waarbij zowel wordt gedacht aan de werkgevers, als aan de werknemersorganisaties. Als voornaamste voorwaarden voor een gezonde structurele ont wikkeling van onze volkshuishou ding, meent het verbond te kunnen noemen: de bevordering van een steeds gunstig klimaat voor een evenwichtige groei van de investe ringen van het bedrijfsleven, een be langrijke mate van stabiliteit in de prijsvorming en bewaking van een Vervolvan pag. 1 briefpapier van ir. Eingma zelf, géén volledige handtekening, géén categorische verklaring, zoals de man tegenover mij haar daareven ir". Rrngroa in de mond legde.- -- U wilt in juni uitvaren, zeg ik, maar die toren ligt toch nog altijd scheef in het Nöordzeekanaal? Is die werkelijk wel goed? „Dat scheefhangen is niets. Dat is een kwestie van ballast aan éen kant Hij is met af hè. De firma, die hem gemaakt heeft, heeft hem met afgelast. De manier waarop de kegel aan de cilindervormige werkkamer bevestigd is deugt helemaal niet. Op het ogenblik wordt er druk gewerkt om dat in orde te brengen." Maar vorig jaar zou u er toch al mee zijn uitgevaren? „Ja," zegt de man tegenover me, geen poging doende het gebrek aan logica op te heffen. „Maar ze heb ben me tegengewerkt, U hebt er geen idee van meneer, hoe slecht de werëld »s. Die firma, die de toren construeerde, heeft óók met de op positie meegedaan. Maar die oppo sitie heeft het spelletje verloren. Voor we varen komt er eerst nog een ledenvergadering. En Visser wint de laatste slag!" Weet u wel zeker, dat het goud nog m het schip zit? „Dat weet ik 2eker hoor.lk weet precies waar. Maar dat zeg ik na tuurlijk niet. Als we meteen op de goede plek boven het schip komen, heb ik het er zo uit." Is het waar meneer Visser, dat de Nederlandse Handelmaatschappij zich financieel voor uw onderneming geïnteresseerd heeft? De heer Visser knijpt de lippen samen en schudt het hoofd. „Welnee. De Handelmaatschappij heeft een garantie gestort in verband met een procedure, die loopt met een van de constructiefirma's. Maar dat geld hebben wij eerst bij de Handel maatschappij gestort." Beschikt de bei gmgsveremging over voldoende kasmiddelen om de berging uit te voeren? „Nou, die schandalige praktijken van die juristen hebben ons natuur lijk heel wat gekost. Wij zuilen eerst nog een beroep op de leden moeten doen. Daar is o.a. die vergadering voor. Het zal een moeilijke verga dering worden." En de zeestromen meneer Vis ser? Meneer Visser lacht, hardop weer. „Die toren is best hooi*. Die ligt zó vast. Vaster dan de betonnen ge schutstorens aan de mond van de Theems." Is u zeker van het welslagen van uw onderneming? „Helemaal zeker!", zegt de heer Visser. Hij zegt het rustig en vol zelfver trouwen. Ik bedenk opeens, hoe hij zo straks óók vertelde zonder zenu wen te zijn, zodat elke „aanval" van de oppositie hem met in het minst beroerde. Benijdensvvaardig, denk ik, als ik naar huis ga door de mist, die hier in de polder minstens zo dik is als de mist rond de bergmgsvereni ging „Renate Leonhardt". zo gunstig mogelijke concurrentie positie van het bedrijfsleven op de exportmarkten. Het verslag legt er verder de klemtoon op, dat het er niet om gaat de hoogconjunctuur als een kwaal te beschouwen en op korte termijn naar een remedie te zoeken, maar om aan de nationale expansie een even wichtige ontwikkeling te geven. Dit laatste houdt in, dat een op expan sie gericht beleid nu en in de naaste toekomst als het wezenlijke moet worden beschouwd. (Advertentie tM vandaag „goeie soep" mei 10 balletjes gehakt meer meest PARIJS. Frankrijk en West- Duitsland hebben overeenstemming bereikt over politieke aansluiting van het Saargebied, met zijn staalfa brieken en rijke kolenmijnen, bij Duitsland op 1 januari 1957. Als overeenstemming bereikt wordt over nog hangende kwesties zal de economische aansluiting vol gen op 1 januari 1960. Dit heeft don derdag een woordvoerder van de Duitse delegatie die besprekingen in Parijs voert, bekendgemaakt. De voornaamste hangende kwesties zijn de financiering van het voorge stelde Moezelkanaal en de vraag hoe veel kolen, de Fransen kunnen blij ven deiven uit de mijnen in het Saar gebied. AMSTERDAM Eduard van Beinum. dirigent van het Concert gebouworkest. zai komende winter zijn 25-jarig jubileum vieren. Ter gelegenheid hiervan is een ere- comité gevormd, 'waarin zitting hebben minister-president dr. "W 1 Drees, minister mr. Cais, mr. Rei- nmk, secretaris-generaal van het ministerie van O.. K. en W., bitrge- j meester d'Ailly. de wethouder van i Kunstzaken mr. De Roos en de com- missans van de koningin inNooró- Holland, dr. Prinsen. HEYWARD E EN krachtige zuil houtrook spoot uit de schoorsteen en sloeg geleidelijk neer over de haven. Vanglijnen wer den uitgeworpen, misgegooid, weer opgerold en dan opnieuw ge worpen. En toen werd eindelijk, onder een druk gesnater van raad gevingen en aanmoedigingen, het vaartuig vastgemcerd en lag het gereed om het Genootschap te ontvangen. De eerste horizontale stralen van de zon kleurden de muur met een warm wijnrood toen Porgy zqn deur opende en- ontdekte dat Peter reeds keurig aangedaan voor de optocht bovenop de rug van zijn vrolük opgetuigde paard zat. Hij droeg een hemelsblauwe jas, een witte broek, waarvan de pijpen waren omsloten met hoge, zwarte beenkappen, en op het hoofd een. militaire pet met harde klep; en van achter die klep liet hij zijn meedogenloze blik gaan over de wanordelijke herrie aan de voet van zijn ros. Over zijn borst, van ds rechterschouder naar de linker heup. liep een brede vuurrode sjerp waarop in flonkerende let ter stond geschreven: „Wees Boet vaardig zegt de Heer" en van zijn linkerschouder wapperde een wit lint met de woorden „CEREMO NIEMEESTER". Van tijd tot tijd schreeuwde hij zijn bevelen m schorre, dreigende keelklanken waaraan niemand enige aandacht schonk; en tweemaal binnen het tijdsbestek van een half uur, reed hij uit naar de aanlegsteigev. telde daar de watermeloenen en keerde weer terug om van het aantal me dedeling te doen aan een gewich tige functionaris, die in een rij tuig was aangekomen om toezicht te houden op de voorbereidingen. De verwarring steeg nu voortdu rend tot zij om acht uur haar hoog tepunt bereikte in een algemene uittocht naar de plaats van sa menkomst voor de optocht. Voor de slaperige oude binnen stad was de dag nog nauwelijks begonnen toen de stoet voorbijtrok door King Charles Street. Met een volkomen onbevangenheid ten aan zien van het effect dat zij maakte doorkruiste zij plotseling het lang zame, ingetoomde leven van de stad als een wild, barbaars akkoord. Alle statige herenhuizen langs de weg moesten het die dag zonder bedienden stellen en de aristocrati sche mevrouwen maakten inbreuk op de uiterst strenge richtlijnen der maatschappelijke wetten en stonden door de ramen aan de voorkant naar de optocht te kijken toen die met veel lawaai door de stad trok. Eerst kwam er een onmogelijk klem negerjongetje in een vuur rood jasje, met veel geschitter van koperen knopen. Op zijn hoofd hield hij een kolossale sjako in evenwicht; en terwijl hij voort- marcheerde met zijn linkerhand op de heup en ztjn schouders ach teruit getrokken zwaaide zijn rech terhand een zware stok met gou den knop zeer snel in het rond. Toen kwam de band langs, twee rijen jongens, uitgedost in allerlei variaties op het kostuum van de bandleider. Blote, buitenwaarts ge keerde. platte voeten gingen ve rend over de keien; achteruit ge worpen hoofden, de lippen aan de instrumenten die schitterden in dc zonneschiin. waagden onvervaard stoutmoedige en onafhankelijke dwaaltochten in het rijk der klan ken. Toch keerden deze improvisa ties steeds weer terug tot het eeu- wiee boem, boem, boem van een onderliegend ritme en tot een sa mentreffen met andere in het on verhoeds verweven en ontrafelen van verbijsterende akkoorden. In oogptogen verrukking biiezen wil de jonse lichamen de hoornstoten die de vamen der plechtstatige hui zen deden trillen. leven in. Brede, stoffige, blauwzwarte voeten schui felden en dansten op de veeJkleu- riee keien en het gras ertussen. De zon steeg plotseling boven de nok ken van de huizen uit en goot zijn stralenbundels als een stroom warme wittp wijn tussen de koel- rakelhke gebouwen waar zij ge vangen werden door schitterende tanden en lachende ogen. Na de muziek kwamen de man non die lid waren van het genoot schap. en de pas versnelden op aansporing van de ceremoniemees ters dip naast hen reden en het marstempo ïrachtten op te voeren met een herhaald en kortafgebeten grauwen en snauwen dat zij met fikse, militaire nauwkeurigheid van achter de klep van hun pet afvuurden- Met dwars over de borst de emblemen van hun ge nootschap gin een 7.ii voorbij. Toen kwamen de mtuigen en plotseling zoemde cn bloesoindc dc nauwe straat als een tropische tuin. In elk der rijtuigen zaten zes zusters. Het effect teweeggebracht door de kleuren had vreemd genoeg veel ovei eenstemming met hetgeen in de muziek beweiksteiligd was; scharlaken, purper, oranje, flamin go, smaragdgroen; wilde, met el kaar vloekende ongelofelijk dis- harmonièrende kleuren: en toch, met in hun onafgebroken aan het oog voorbijtrekken een vreemd en sterk naar de voorgrond tredend ritme dat hen toch weer tot el kander bracht en waar maakte dat ze zo moesten ziin cn niet anders. Het verstand zocht tevergeefs naar een verklaring. Die was er niet. Zij bedwelmden, zo werkten uitermate opwindend en toen zij tenslotte voorbij waren was het alsof zij elke kleurenstraling aan de som bere gebouwen onttrokken en een mat en vlak en doods zonlicht ach terlieten. De graaltocht had zijn ene korte ogenblik per jaar weer uitgediend. Aan de kluisters welke de bescha ving het had opgelegd was dit volk ontstegen, onverhoeds, verbazing wekkend. Zo exotisch als Kongo en nog in staat om zich volkomen over te geven aan de dolzinnige vreugde van een fantastisch spel hadden zij de gereserveerde, oude Angelsaksische stad in bezit geno men en haar, snel en onuitwisbaar, het stempel van hun eigen ge moedsstemming in het hart ge drukt. Toen zij voorbij waren lieten zij een weemoedig verkropte afgunst achter bij degenen die de tijd oud had gemaakt cn wijs. Toen de uittocht uit de Row ge heel was afgelopen bracht Bess Porgy naar de boot en bezorgde hem een plaats in een hoek van de kajuit op het opperdek waar hij het uitstapje ten volle zou kunnen naar het terrein op Kitüwar Island, waar de negers altijd hun. picnie hielden. Na een moeizame tocht tussen grote stukken drasland en beboste zee-eilandjes door kwam de boot ineens terecht in opeenvolgende lagunen die langs de kust lagen verspreid in de laaiende hitte van ■de middagzon als grote flonkerende opalen in zilver netwerk gevat. Maar eindelijk ging er een ge juich op. Kittiwar lag voor hen en een lange smalle aanlegsteiger stak uit de dichtbcbaste punt van het eiland ver naar voren in het modderige water. Toen de ontscheping achter de rug was legde Maria beslag op een open plek die in het dichte bos van dwergpalmen gelegen was en uit zicht had op het strand en gaf haar comitéleden opdracht om toe bereidselen te maken voor de lunch. Van het aangrenzende strand klonk het regelmatige, koele ge bulder van de zee en het aanhou dende rui zelen van zand, aange zien de onvermoeide wind dat van de duinen schuurde en in lage, vlakke nevels over de harde on dergrond van het strand deed stui ven. De feestgangers hoorden het en beantwoordden het met een kreet van vreugde. Weldra was het woe lige wit van de meer naar binnen gelegen branding overspikkeld met kleine, glinsterende zwarte licha men; de grotere gestalten met hoog opgesjorde rokken waren aan het pootjebaden tussen de zandbanken. Porgy hield in zijn ene hand een grote bos mirtetakken waarmee hii de vliegen verjoeg van een heel stelletje slapende kleuters. De zon hield hen gevangen in een wel dadige loomheid. Een der kinderen bewoog zich en begon te huilen. Toen neuriede hij een zacht en zoe mend liedje. Er lag een nieuwe uitdrukking van tevredenheid op zijn geticht. Na een poosje begon hij te knikkebollen. ,,'k Gaan wat dwergpaJmblade smje om de tafel op te dekke", zei Bess tegen Maria; en zonder ant woord af te wachten nam ze een mes uit een der manden en liep de diehtverstren gelde begroeiing van palm en klimplanten in die de open plek omzoomde. Bijna on middellijk bevond zij zich in een andere wereld. De geluiden achter haar werden zwak en stierven weg. Een ratelslang schoof zijn zien en meegenieten. Beneden hen, op de kade liep Maria, die de lei ding had van het comité voor de verversingen, druk heen en weer tussen de manden en kisten en, in haar omvangrijke kostuum van scharlaken en oranje leek zij wel op een pakhuisbrand. Bess het Porgy alleen en daalde de scheepstrap af. ,,'k Ben "eel 'andig met pakke," kondigde ze beseheiden aan. De kolossale negerin staakte haar bezigheden en nam haar van het hoofd tot de voeten op. „Wel. wel. 't Iijkent wel of je fat soenlijk prebeert te worde," merk te j op. Ogenblikkelijk verstrakte de vrouw. „Je kenna de Hel lope!" zei ze vastberaden, .,'k Vraag niet om "n zedeproek. Ik wil mee'ellepe. Ken je nog *n 'utp gebruike bij die pakkerij, of nie?" Een ogenblik keken zij elkaar in de ogen. Toen barstten zij plot seling allebei in lachen uit, met volledig wederzijds begrip. „Goed dan," zei de oudste der beide vrouwen. „As je dan zo'n onaf'ankelijke ben, dan ken je die mand aan boord brenge." Daarna bleven zij. tot de aan komst van de optocht, samen aan het werk zonder dat er nog een woord gewisseld werd. Als een grote, dolle kever baan de dc hekwielstomcr zich een weg over de kalme baai. Op het opper dek speelde het orkestje zonder ophouden. Daarvoor was, in een knng, een aantal negers aan het dansen, hetgeen voor hel meren deel niet meer dan schuifelen was. De zon stortte de middaghitte van augustus met volle kracht op hei met olie bevuilde water en de glad de oppervlakte kaatste die nog des te sterker terug onder de zon netent. De dekken puilden uit van kleur en herhaaldelijk drong een uitbundig lachen door de hittegol ven heen tot m dc dommelende, bekoorlijke oude binnenstad, lang nadat de boot door de eerste bocht in de smalle rivier was gegaan en uit het gezicht verdwenen, op weg dikke lijf traag en langzaam uit haar buurt. Een zwerm rode ibis sen vloog plotseling op, brak door het dichte dak van palmbladeren heen en stroomde weg boven de toppen van de bomen in de rich ting van het moeras met achteruit gestrekte poten. Zij sneed een breed waaiervor mig blad van de dichtstbij staande dwergpaltn. Achter haar ademde iemand een diepe langgerekte ademstoot. Het lichaam van de vrouw ver stijfde langzaam. Haar ogen sloten zich half en -tonden plotseling donker en wcund. Haar gezicht werd beroerd door wegtrekkend of toestromend bloed waardoor de donkere kleur zich zeer verdiepte cn het lidtteken loodkleurig zicht baar bleef. Zonder zich om. te draaien zei ze langzaam: ..Crown!" „Ja. je weet Vel goed dat 't Crown is." Het zware geluid gaf haar een schok. Als verdoofd keerde zij zich Om en nam hem van het hoofd tot de voeten op. Zijn lichaam was naakt tot het middel en de blauwkatoenen broek die hij op de avond van de moord gedragen had was weggerafeld tot aan zijn kniecn Hij boog zich enigszins naar voren. De machtige spierbundels van. zijn romp bal den en strekten zich als de flanken van een paard, Zija kleine gemene ogen brandden en hij bevochtigde zijn zware lippen. De aarde had goed voor hem gezorgd. Het drasland had hem voorzien van eieren van wild ge vogelte, en veie jonge vogels. De kreek had. hem vis. kreeften en oesters in overvloed geschonken en het woud bad hem gevoed met zijn vele bessen, en sappige palm- spruitseL (Fan onze corres- Nederland nog over is, Nederland zuinig moet pondeni) witgespikkeld met pa- zijn op de laatste rest- AMSTERDAM. Et pieren in velerlei soort jes vrije natuur, most meer «eorcien op- ^St'eld "doof'de Ee c«fers van getreden tegen het bos- gtjchtmg Natuurbehoud laatste jaren bewijzen. varken. Dat is namelijk en Recreatie, die de in dat een dergelijke pro- ee,i uiterst schedelylte Ml*, Se A.N W.B. pagaoda niet zonder «it. wildsoort, die jammer SSXÏen en de dS werking blijft, genoeg nog ior.B nut hectl overgenomen en l„ de Kennemerdul- zeldzaam genoeg .s. Het uitgebreid. nen bijvoorbeeld mc.es- b'enn" enTaat Ten'b" KHa"w "jlS" binnen" d??e wple^rik- gonder iuideUjK. spoor fcort in 'samenwerking echter. Toch is de be- met het 5°!™". dat in acMergelaten schillen ELST - De Ambonezen uit 1 ,t ni20 Werd inge" cn doz™ 011 te ruime"' woonoord Haalderen bij Etst. die uoudtg. steld. een folder onder Vorig jaar trokken er maandag het werk hadden neerge- Met „bosvarken" na- de schooljeugd versprei- 240.000 mensen naar dit legd uit,protest tegen de zelfverzor- i meluk worden die va- den. waarin de jongelui stukje duingebied. Er ging, zijn donderdag vrijwel allen i kantiegangers en dag- op heel luchtige, maar waren echter maar twee weer aan het werk gegaan. Ijesmensen aangeduid, tot de verbeelding spre- papierprikkers nodig en Kleinere groepen uit andere woon- die het kleine beetje kende manier wordt men kon het soms zelfs oorden, deden hetzelfde. vrije natuur, dat er in d'udehjk gemaakt, dat met een af. (Advertentie 1M.) BRUSSEL De Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken, de heer Spaak, heeft in de Senaat verklaard, dat Engeland een plan voorbereidt dat verdere stappen naar Europese integratie omvat Dit plan is „positiever dan de Britse standpunten tn het verleden", zo voegde de minister hieraan toe. Het standpunt van de Britten ten aanzien van de Europese integratie ontwikkelt zich „zeer gunstig". WASHINGTON Een Ameri kaanse scheikundige, een zekere Thomas Black, heeft donderdag voor een subcommissie van de Ameri kaanse Senaat bekend dat htf ja renlang gespioneerd heeft voor de Sowjet-Unle. Aanvankelijk deed hij bet vrijwil lig, maar later omdat hü bang was vermoord te zullen worden. Hij zei dat hij in 1840 een com munistische opdracht om deel te ne men aan het vermoorden van. Leon Trotsky in Mexico, uit de weg was gegaan. Black wordt ervan, beschuldigd Harry Gold, die wegens spionage veroordeeld is tot 30 jaar gevan genisstraf, aangeworven te hebben voor atoomspionage. Gold werd in 1950 tydens het proces tegen de Ro senbergs wegens spionage voor de Sowjet-Unie in oorlogstijd, veroor deeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2