COUmS^r D Honkbaltoernooi was beste propaganda DE KLEi'KeZN C Zi coup DWS kreeg de vrienden uit Bremen op bezoek „Tramlijn Begeerte" zware opgave voor Dilettant Naodo V wint 't toernooi van jumoren- DHS Twee agenten slaags met twee mannen en hun ega's EEN BRIL Koeriersters MOOI WEER EN VEEL PUBLIEK RFC wint de prijs, organisator Schiedam eindigt als derde Feestavond voor Hermes-DVS BATAVUS BILONET Voetbal bedrijven- competitie WOS/VSDAO DONDERDAG Zi?* k°»«n k°opl Geanimeerde sport-ontmoeting Lager voetbal in Schiedam ,5e TOONKUNST CONCERT, PASSAGE THEATER HET RQTTERD. PHILHARM. ORKEST Salarisverhoging voor gem.personeel Tijdelijke behuizing Gazan Confectie Duivensport Mariniers op 7 juni in nieuw tenue PUPILLENDEDEN HET BEST Vobag vierde feest Beide politiemannen werden lichtgewond Auto brandde geheel uit ZendingsfepPt in Rmèrabal Paard in sloot f 7500,- schade door brand 650 deelnemers aan zeehengelwedstrijd SCHIEDAM AFSLAG RUTGERS Dinsdag 22 mei 1950 ven hS*i0fc^?0°K d,0or d? vereniS'°S: Schiedam uitgeschre idhlMkt Ïïft? S hecI veel PubIiek Sjokken, waaruit ui ™e honkbal-sport meer en. meer gewaardeerd wordt. Het Hnï cclaröndc Hli <K,k V? bÜSelira(t'«> om de belangsiel- ,at!e ed?>£r,)deiï iq ^root te doen zijn. Voor de aanvang e,™,? f, to«™ooi. W"*™*" itbbcl1 deelgenomen de negentallen van Nept tunus (overgangsklasse). UFO (overgangsklasse), SW en Schiedam (2de klasse) ontvingen de deelnemers «It handen van de voorzitter van Schie. dam als aandenken aan dit toernooi een vaantje. A dverlentie tJVfJ De eerste wedstrijd ging tussen SVV en Neptunus. Hoewel Neptunus in een hogere afdeling speelt, kon SVV ge hike tred met haar tegenstan- ders houden en de kansen wisselden bij de partijen voortdurend, zonder echter veel verschil op te leveren. Het eindresultaat was ten slotte dat Zondagavond 27 mei geeft Her mes-DVS in Musis Sacrum een soi ree-dansante, Daar het eerste team yan de vereniging gisteren er niet in geslaagd is Wageningen te ver slaan, waar door het kampioenschap nog niet „in de zak" zit, ziet het er naar uit dat deze feestavond van zondag tevens het kampioensfeest wordt. fAduerieniie LM.) Nederlander bromt 17.000 km naar Bagdad en terug... op de Batavus Bllonet 8-50 Vraag Hugo <U Wtjs, een blonde doorzetter van een Utrechtenaar, welke bromfiets U ko pen moet en waarom. Hij vertelt U het ver haal van iljn monster rit naar Bagdad en t terug - 17.000 zware km's - op een Batavua BUonet G-50. die van geen ophouden wist! Verbazanda mofcrkratht """v- *«muarl begon de rit. Tegen loei- e winterstormen in bewees de «j zün enorme trekkrachtde 49 cc ^^O-motor hees Hugo zonder moeite de Dolomieten over - bij3t»onder nul! Oersterks constructie Tudena een watersnood aan de Grieks-Turkse grens, die duizenden uit hun huizen verdreef, raakte Hugo de Wijs tot zi|n cntddel In een kolkende stroom met 2ijn G-50. Tocht afgelopen 7 Welnee - de motor werd gedroogd en verder ging het weer naar de Turkse steppen en de Syrische woestijn! Fantastisch» tolescoopvarlng Haar, in de woeste verlatenheid, ontdekte Hugo de Wtfs dat hij net zo goed naast de onbegaanbare we gen kon ruden als er op - dank zij de perfecte achterwiel vering met telescoopbencnvoorzien van dubbele *ennp! Wereldreis met een schroevendraaier In 90 dagen uit en thuis. Bunnlk - Duits- 0% land - Oostenrijk -?*g/ Joegoslavië - Grieken- ff ig| land - Turkije - Syrië fs 1 5^ Irak - Jordanië - Sy- Tië - Turkije - Grle- kenland - Itallg-Zwtt- - seriand - Frankrijk - Bunnik. Met als gereedschap een paar sleutels en een schroevendraaier. IJ begrijpt, dat Hugo de Wijs U de Batavufl BUonet G-50 van harte aanbeveelt. Stuur een briefkaart aan Bata-vus- Hee ren veen en U ontvangt gratis het hele verhaal: „Dwars door Europa naar het Oosten"- Srtj»r, tóch «Ingaat Ziehier, de bromfiets die *t *m lever de Had na dit monsterrit-verhaal zo'n elegant model verwacht? Zulke moderne, vloelende Ujnen? Ga eens btj Uw dealer kijken, dan ziet U pas goed hoe sierlijk km-teller. koplamp en snelheidsmeter zijn Ingebouwd. Maak een proefrit en U kiest 'n Batavua BUonet. Reeds v.a. 655.-. de bromfiets die 'f 'm levert de eindstand 22 werd, tvaarop re glementair een verlenging plaats had. In deze verlenging gelukte het SW het eerst een punt te scoren, waar mee met een 3—2 stand voor SVV het einde kwam. Hierna moest Schiedam het opne men. tegen RFC, dat eveneens in de overgangsklasse speelt. Ook deze wedstrijd ging aanvankelijk gelyk op, doch RFC nam de strijd kalm op en zoch, naar -de zwakke plekken. Ditmaal bleek de zwakke plek bij de Schiedamsche werper te zitten waar van RFC na een 3—3 stand kon pro- fiteren om een 43 overwinning te boeken. Voordat de verliezers- en winnaars ronden gespeeld werden, hebben ju nioren van Schiedam en SW de strijd aangebonden. Deze jongens, m de leeftijd van 8 tot 12 jaar bleken aanleg voor het spel te hebben, waarbij de SVV-ers nog wel iets ge- routineeraer bleken. De eindstand 27 in het voordeel van de laatsten zegt voldoende. Wel mag aangeduid worden, dat de meeste SWers aan merkelijk groter van stuk waren dan de spelers van Schiedam, het geen bij honkbal van grote invloed kan zijn, bij 't vangen b.v. In de verliezersxonde heeft Schie dam zich tegen Neptunus kranig ge weerd. Het was een matige strijd, doch de organisatoren trokken dit maal aan het langste eind en wonnen met 43, waardoor zy in aanmerking kwamen voor de 3e prijs, Neptunus legde beslag op de vier de prijs. Voor de le en 2e prijs kwamen in de wxnnaarsronde SVV en RFC tegen elkaar in het veld. In het begin ging de strijd gelyk op tot de stand 2—2 werd bereikt Hierna kon RFC haar slag slaan. Het veldwerk van de binnenspelers van SVV werd slecht waardoor RFC de score kon opvoeren tot 8. Met een. 2—8 stand werd het voor SW een onbegonnen verdere strijd, zodat RFC met een volkomen, verdiende lste prijs naar huis kon gaan- SW kreeg de tweede. De bondsvoorzitter, de heer D. Beets heeft van zijn belangstelling getuigd, door bij de laatste wedstrijd aanwezig te zijn. Na afloop heeft de heer Beets in enkele prettige woorden, de organi serende vereniging Schiedam be dankt voor bet genomen initiatief Spreker was ervan overtuigd, dat deze dag, gezien de grote publieke belangstelling, er veel toe zou bij dragen, dat de honkbalsport bij het publiek meer en meer belangstelling zou krijgen. Hierna reikte de heer Beets de prijzen uit In de Schiedamse bedrij ven-com- petïtie werden gedurende de Pink sterdagen in Ketheï de volgende wedstrijden gespeeld: In afdeling A: WK—VKA 2—3; AZB—Scheffers 6—2; HA WEK A— Schilperoord 4 en Excelsior— NWW 2—2. In afdeling B VNA—NWW 8—1; Bingham—PTT 3—2; WK—Excel sior 4I en Standaard—Helios 0—6. tWEEMAAI. p£R d'9e"' I oer voor U >oot «eln)9 T, DE KL6*K CoupoM bl miv- fceleVe"1 —.JBMlstfW in go „oor minder „Bdr d® eni helK der ROTTERDAM iNNENWEG BEIiERLANDSELAAN Dit pinkster-weekeinde hebben de handballers van DWS hun Duitse sportvrienden uit Bremea-Neustadt op bezoek gehad voor een gezellig toer nooi. Het is de derde maal dat beide verenigingen bij elkaar op bezoek gaan en er heerst steeds bij deze ontmoetingen een prettige, sportieve sfeer, die vaak bovendien nog gezellig is ook, daar behalve aan sport ook nog een belangrijk deel van de t'yd besteed wordt aan vermaak en natimriük ook aan „sight-seeing". De Duitse gasten kwamen zater- i nog net met 1615 de overwinning dagmiddag met de bus op de Koe- in de wacht slepen. BremenNeu- markt aan en met het pijperkorps j stadt beeft het er bij dit toernooi er van 24 man sterk werd naar hetniet slecht afgebracht Volksgebouw getrokkdn. Daar had de De DWS-spelers kregen, van de indeling van de pleegouders" plaats. VOOR HEDKN Apothekers nachtdienst! Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen oy ongeval: G U en U-D Tuiniaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag «behalve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal eo Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag» van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst" Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „20.000 mijlen onder zee". Mbnopole, 3, 5. 7 en 9 uur: „Geef hem de ruimte". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Schop's pers. ver., cabaretavond. Irene, 6 uur: Wijk 5 N.H.G., contact- avond. Arcade, g uur: Paters van Scheut, filmvoorstelling. Blauwebuïs, 8 uur: V.A.R,A,-t.v.club. Nu de competitie begint af te lopen is met zoveel meer over het voetbal te schrijven en wij menen te kunnen j voldoen met het doorgeven van on- derstaande uitslagen.; DHSDEH is een kalm partijtje voetbal geworden, aangezien mets meer op het spel staat DHS was voortdurend sterker en meer in de aanval. Van beide verenigingen wa ren jonge krachten opgesteld om eens een proef te nemen. In dit op zicht is de wedstrijd wel geslaagd. De ruststand ging m met 8—1, terwijl de eindstand 5—2 werd. Martinit sloeg DOK met 3^-1. Ur- susOud-Beijerland is niet doorge gaan omdat Oud-Beijerland niet is opgekomen. (Advertentie f-M.J DONDERDAG 24 MEI S UUR Dirigent Eduard Flipse Solist: A. S. H. A. Blaisse Programma o.a.: le pianoconcert van Beethoven Saul en David Wagenaar Meistersinger Wagner met wie de gasten de avond naar verkiezing hebben kunnen door brengen. Zondagmorgen begonnen de wed strijden al vroeg op verreineh van DWS aan de Oudeay*». Deze werden muzikaal geopend door het pijper korps, waarna de heer C. Th. v. Geene. de wedstrijdleider nog zijn woordje sprak. Eerst waren er drie voetbalwed strijden, waarby HWD de honneurs waarnam, daar DWS geen voetbal lende leden heeft. Deze hadden een vlot en heel sportief verloop, maar groots was het spel niet. De uitsla gen waren hier: junioren HDWBre men 3—4; senioren HWD 2Bremen 2 3—0 en HWD 1—Bremen 1 1—2. Daarna was er de handbalwedstrijd DWSBremen. Dit werd een gelijk opgaande strijd met vaak heel goed spel. De ploegen waren aan eikaar gewaagd, zodat om beurten werd ge doelpunt; bij de rust was de stand 7—7, maar daarna konden de gasten Tien jaar geleden ginjr in New Vork de première van het toneelstuk „A streetcar named Desire" van Tennessee Williams, in het Nederlands ver taald met „Tramlün-hr - rtc". In recordtijd is dit knap geschreven en aan- grijpende drama ber het repertoir genon- vereniging „De DiL hebben we woeien wassen is. cc worden en is door vele toneelgezelschappen op irrdag: nu heeft ook de Alg. Schiedamse Toneel- dit stuk voor het voetlicht gebracht, maar helaas -tateren dat deze groep niet tegen dit stuk opge- Vandaag begint het overleg tus sen de regering en de_ vertegen woordigers van de organisaties van overheidspersoneel omtrent een eventuele procentuele verhoging van de salarissen van het rijkspersoneel Uit een mededeling van het Schie dams college van. b, en w. aan de Raad blijkt dat b. en w. de resulta ten van dit overleg zal afwachten. Zodra door het rijk de richtlijnen heeft vastgesteld voor de lagere pu bliekrechtelijke organen, zullen b. en w. direct de raad voorstellen doen over de eventuele verhogingen voor het gemeente-pers oneeL Zowel de 3uitkering over 1955 als de verhoogde vakantie-toeslag zijn reeds uitgekeerd. Bremer gasten elk een bronzen sou venir aangeboden, met een afbeelding van de Bremer straatmuzikanten. Verder zyn er, zowel by het voetbal len als het handballen de gebruike- lijke-vagntT*? uitgereirt - Vvs 's Middags stond er een rondvaart i met 2 Spido-boten door de havens op het programma, waarna er 's avonds in Musis een gezellig feest plaats had. De Gerto's. de Etona's en de Klema's vulden het programma, terwijl ook de DWS-jeugd een aardig steentje bijdroeg, vooral Tiny Woord oogstte succes met haar liedjes. Voordat het geanimeerde bal begon Spaanse Polder, juist op' de bedankten de dr,e voorzitters, nl de grens v£n Schiedam en Rotterdam is in voorbereiding. Men hoopt dat Met een „kleine jfit^rne .viering «is rdagmorgen de tijdelijke behui zing van Gazan Confectie Atelier Schiedam aan de Nieuwe. Haven 97a in gebruik genomen. Op de boven- etages van een oude branderij is aoor restauratie een atelier, com pleet met kantine, keuken, voor raadkamer e.d. verkregen, geschikt voor voorlopig gebruik. De bouw van een nieuw complex heer Van Weelie (DWS). de heer Meinïnger (HWD) en de heer Slecht (Bremen) zowel de organisatoren, de gasten als de pleegouders voor de bijdragen tot deze geslaagde sport- ontmoeting. Maandagochtend gingen de gasten weer naar huis. na eerst nog een be zoek aan Scheveningen gebracht te hebben. „Z)e Postduif' Op donderdag 7 juni zullen de mariniers voor het eerst in Rotter dam zun le ^en in hun nieuwe gala-umformen. Zy zullen in cere monieel tenue de ere-wacht vormen by de officiële ontvangst van groot hertogin Charlotte en de prins van Is het voor amateurs al een waag-1 falen. De tonelisten zijn er niet in 12?* 3t' f afloop v'an depïech- fiïï'na deTOortreffeliike opvoe- gelaagdonde.sle.van Kw-Orf^ j j. h?:£ de SottE De S.C.V. „De Postduif" organiseerde de tweede wedvlucht uit zuidelijke richting, namelijk vanuit Neufvolle, een afstand van 148 km. De uitslag is als volgt: 1. 4, 8. 23. 35. 55. 05. 117, 129 J. v. d. Windt; 2. 13. 79. N. in 't Hoi; 3. 28> F. Koppenhagen: 5. 77, J. de Waard; 6, 16, 17. 43. 89. 90, 115; J. Do&jaaren; 7, 37, 80. 103. 108: J. de Koster 9, 21. 50, 52. 62, 78. 119, L. Borrame; 10, L. Crama: 11, 53, 54, 53. A. v. d. Grijp: 12.48. 130. Gebr. Har- melen en Co. 14. 3. Frey 15, 121: L. Ver heugen; 18, 29, Mevr. Bakker; 19, 75, 102. 107; C. Middendorp: 20. 69. 104. 116, 123, K Muilwijk: 22. 84. Th. Weeliej 24^31 gebouw binnen een half jaar te kunnen betrekken. Esperanto-a gen do Jaudon, la 24an de majo. Klubves- pero. Mensa gimnastiko ce familio v. Gink Ploegstraat 19. Venu muitnombre, atingeble per du autobusja linioj. Rotterdam"" medi^ niet dit stuk te komen, nog geschetste figuren gestalte te geven, hache ker wordt het wanneer regis- i Het werd een gezapig Nederlands seur en spelers de sfeer van het stuk j stuk, zonder veel diepte. Bovendien niet aanvoelen. Dit is wel de eerste j wisten spelers vaak niet of zy nu reden waarom De Dilettant moestvolkstaal of „stadhuis-taal" moesten I gebruiken. Vooral de dames speelden theatraal in plaats van diep-ontroe- Het was gisteren gezellig op het DHS-terrein waar een juiuoren-tour- nooi was georganiseerd, waarvoor ook van publieke zijde, zeer veel be langstelling bestond. Voor de ju nioren, die anders zonder publiek spelen, was het dus een grootse dag. zodat de jonge spelers allen hun best deden om een goed figuur te slaan. Vooral de ingelaste wedstrijd tus sen „pupillen-junioren" of wel aspi rant-junioren. kleuters van 8 tot II jaar heeft meer aspecten opgeleverd dan de organisatoren hadden ver wacht- Men had van deze knapen een „kick- en rush systeem" verwacht, waarbij voortdurend een hele tros jongens achter de bal zouden aanren nen. Het heeft iedereen verbaasd, dat dit juist niet geschiedde, doch dat deze jongens bijna steeds goed hun plaatsen hielden zodat- van een or dentelijk gespeelde wedstrijd gepro- ken kon worden. Wel een bewijs, dat oefenen op zeer jeugdige leeftijd van VFC 21, DHS—Nado V 0-4), EDS— VFC 1—2, DHSEDS 0—0, Nado V— VFC 0—2. Afd. B; DHS—VFC 0—2, Nado V- EDS 0—0, EDS—VFC i—J, DHS— Nado V 1—5, Nado V—VFC 3—0, DHS—EDS 0—5. Afd. C: Ursus—Nado V 1—5, DHS— VFC 0—2. DHSNado V 0—4, Ursus- VFC 2—0. DHS—Ursus 0—2. De standen waren volgens deze uit slagen ahs volgt: Afd. A: DHS 4 pun ten, VFC 4 punten, EDS 2 pnt., Nado V 2 pnt. DHS kreeg in deze afdeling de eerste prijs door een. beter doel- gemiddelde. Tuun: 42, 44, 60. 73, 93. H. Craaia 45. 93 D- Weedie: 46. 87. 97 127, D. Del- motte; 49. P. Dalhuizen; 51, P. Hinten; 56, 72. 110, C. v. d.Tricht. 57. 98, 125. 126. H. v. d. Kant. 59. v d. Ark; 61. 132. P. v On; 63. 135, 136. A. Heeren, 64, W. v. hor-l ismmer dat het zo i Keuren: 63 C. de Graaf; 66. 101, 112, 3. Tto nsi-Mawi. kL£ Bats; 67. U8. J. Westerholt: IV 108. A. ant De Dilettant heeft Vts; 76 p_ G Gouweleeuw: 85. 3. Ver- noermg getracht otn nul haaj: 94, 123, j, vossen; 100. 134; j. brengen dat las boven Koogje: 103. J. Brand, 114. 133, Joh. 'r. de gewone repertoir- Christen; 124, J. v. d. Beek; 128, C. de 1 er is kennelijk ook hard I Graaf, gestudeerd, getuige de rolvastheid. maar een kundige regie heeft ont broken. j Tramlijn Begeerte is de tragischeP- V -De Snel vliegers" vioog ditmaal r> t rttirtn+ln IPri ppn af- fts" iöfi 'm c vWrtmdën' 33'J Ver-1 dammers de meuwe uniformen, ge- boom; 34, "m. ilancer 36. j Ni'emeyer, 38. j schonken door de burgery, te to- 131 J. Hazenbrood: 40.88 J. Ram: Jl. 83 nen. rend. Het is gelopen met de eens ie het p. stuk j es Afd. B; Navo V 5 pnt. EDS 4 pnt., VFC 3 pnt., DHS 0 pnt. Nado V won in deze afdeling de prijs. Afd. C; Nado V 5 pnt-, Ursus 4 pnt., VFC 3 pnt, DHS 0 pnt Ook in deze afdeling behaalde Nado V de prijs- Nado V heeft met haar 3 elftallen 12 punten bebaaJd en hierdoor ook dit jaar de wisselbeker gewonnen. Mocht dit volgend jaar wederom ge- gróte invloed kan zijn. lukken dan is Nado V eigenares. Er werd in drie klassen gespeeld. De heer J. Kersscmeijer heeft na voor de A B en C-junioren, waar- afloop namens het DHS-bestuur alle voor de verenigingen EDS, Nado V,deelnemers hartelijk dank gezegd DHS. VFC, hadden ingeschreven. De voor hun sportieve medewerking uitslagen zijn als volgt: waardoor dit junioren-toernooi zo Afd. A; ED&—Nado V 0-0, DHSuitstekend was geslaagd- geschiedenis van Blanche, de ge exalteerde dochter van een aan lager wal geraakte zuidelijke familie, die in overspannen toestand haar toe vlucht zuckt bij haar zuster. Blanche komt dan xn botsing met haar zwa- ger Kowalski. een animale bruut, die haar leugenachtigheid doorziet en haar de kans op een veilig huwelyk i ontneemt. De cataslrophale strijd tus sen die tuee hoofdfiguren moet psy chologisch benaderd worden, een zware opgave waar De Dilettant nog niet aan toe is. De aankleding van dc armelijke Deze week zijn er twee kijkavon- womng kon er mee door. maar de be- den voor de leden van Vara Televi- geleidende muziek (notabene vrijwel sie-club. Vanavond om 8 uur wordt Het ligt in de bedoeling de nieu we gala-uniformen op 29 mei over t? dragen aan de mariniers. Dit zal geschieden in de Van Ghentkazerne aan het Toepad. Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de personeelsvereniging V.O.B.A.G. van automobielbedrijf Blijdorp en Lindo, was er zaterdag een soiree-dansant in Palace. De gehele directie, leden met hun dames en genodigden, amuseerden zich kostelijk met hetgeen hen werd v.™ geboden door de Pico's, Eddy A. een traag verloop wegens de noord j Schuycr, De Boertje van Buten en westenwind. Dc eerste duit kwam aan Charles Ray. om 14. 16. 12 uur, de laatste om 14.44,08 Het dans- en amusementsorkest uur Dc uusJig als volgt- onder leiding van Jan de Klerk 5 A J kXXs i X bewondering af. De 12 IS. J. C. Konuws. 7. H. de Gunst; 8. algehele leiding berustte bg Francois J V. d. Mey: to. J. Stolk; 13. 15. G. v.; de Guisse. Wingerden; 14, M. Vorsten bos; 17, Ch. j Afgewisseld met dans en spelletjes ..De Snelvliegers a eistra. Programma Vara T V-club constant pianomuziek van Fmifred öe Italiaanse opera-film „Vrouwen Attwell!) had weinig van doen met om Puccini", gedraaid (zang van de New-Orlcans-Stylo. Een grote Benjarmno GiglD en zaterdag 26 mei struikelblok was wel de uitspraak en j om 5.15 uur een reportage uit het dictie, waar vrtf stevig tegen gezon-Beriynsc stadion van de interland- dlgd werd. j wedstrijd DuitslandEngeland. Za- astma-probleem zullen worden be- Het best bracht Arie van Toorn het i terdagavond is er een gevarieerd ca- licht, er af. Als ruige pokerspeler bleef hij baret-programma „Blokband". D< zichzelf en heel verstandig het hij is deze avond, die tot vroeg in de morgen duurde, een groot succes ge worden. Bijeenkomst voor astmatici ;ebouw van GGD in Woensdagavond om acht uur zal in de zaal van de geneeskundige dienst, Baan 170, een bijeenkomst voor astmapatifcnten plaats vinden, waar verscheidene aspecten van het zich niet verleiden tot geaffecteerd spel. Hij was goed als de ruwe jovia le Amerikaan. Tramlyn Begeerte is echter sterk genoeg geschreven om ook by een niet-sterke uitvoering te boeien, zo dat de goed gevulde ïaal zich toch niet verveeld heeft. Blauwe Veek-collecte Van 21 tot 26 mei wordt ook in Schiedam de zg. „Blauwe Week"-col- lecte gehouden voor het instandhou- t den on het uitbreidt 1 \.m de consul- I tatie-bureaus teren tiet alcolisme. te avond is georganiseerd door de onlangs opgerichte Vereniging tot Bevordering van de Belangen van Astmatici. JDezc ven 'ging wil trach ten de astmapati* i< n de betere voorlichting te geven, hen zo nodig hulp te hieden op sociaal terrein en het wetenschappelijk onderzoek in- zaken astma te stimuleren en coör dineren. Twee politiemannen zijn maan dagmiddag voor een café in de Hillelaan in een hevig gevecht ge wikkeld geweest met twee mannen en twee vrouwen, Ras nadat drie collega's hun assistentie hadden ver leend, slaagden de politiemannen erin het viertal te arresteren. Bet waren de 43-jarige losse werkman J. C. v. d. B„ zijn 4Ü-]arige echt genote, alsmede de 32-jarige chauf feur J. B. v. It. en zijn even oude echtgenote. Bij het gevecht werden twee po litiemannen gewond. Eén van hen liep een ernstige kneuzing op aan de rechterarm. De vechtpartij ontstond omdat de twee mannen en de 'twee vrouwen het café wilden binnengaan, het geen door de twee politiemannen werd verboden. De agenten hadden de caféhouder opdracht gegeven de deuren dicht te houden." omdat kort tevoren een café-bezoeker de poli tiemannen had verteld, dat hij in Aan het Aelbrechtsplem is giste ren een bestelauto geheel uitgebrand door onbekende oorzaak. De schade was niet te schatten Het was 4e wagen van de melkhandelaar Valen- turg van de Oostkous dijk. De chauf feur was H. Ruinse. Met twee ne- velstralen cn twee schuimapparaten (van het tankstation op het Plein) werd geblust onder lejding van brandmeester H. Baljon door per soneel van de blusgroep 322 en van de gereedschapswagen 3. Op woensdag 6 juni in de Rivièra- hal het jaarlijkse zendingsfeest van de classicale zending der hervorm de kerk gehouden. Er zijn drie bij eenkomsten. 's ochtends om half elf, 'smiddags om twee uur cn *s avonds om half acht ('het jeugdzendjngs- feest). in de bijeenkomsten overdag zal gesproken worden door mevrouw W, BlankhartVan Stein en dr. D. M. Blankhart, beiden uit Taruna (Indonesië) en door ds. P. J. Ma- ckaay uit Oogst geest, 's Avonds zal ds. H. J. Teutscher uit Rotterdam spreken over „De Papoeakerk in op mars het café beroofd was van acht bank biljetten van f 25. Daar dit een zaak was voor de recherche, belde één der politieman nen het bureau Sandelingplem op. Zijn collega was ondertussen het café binnengegaan om daar een on derzoek in te stellen. Terwijl hij daarmee bezig was, hoorde hy iemand op de ruiten van het café tikken. In de veron derstelling dat zjjn collega was te ruggekomen, opende hij de deur, waarop twee mannen cn twee vrou wen naar binnen wilden dringen. De politieman poogde dit te belet ten. doch voordat hy erop verdacht was, was hij in een hevig gevecht met het viertal gewikkeld. Hy kreeg spoedig assistentie van zijn collega, doch beiden waren niet in staat sen einde aan het gevecht te maken. Hierin slaagde men pas, toen col lega's te hulp kwamen. Aan de Terbergseweg bij de Hoofd weg heeft personeel van gereed schapswagen 2 van de brandweer gisteren paard, dat in een sloot was geraakt, op het droge gebracht. Het Visnet houdt woensdagavond om half aoht m'de zaal aan de L. Rottekade 99 b, voor de afdeling red dingswerk een filmavond over Afrika. Toegang vnj. De leiding van deze avond berust bij zr. M. P. C. Haayer. Aan de Eemhaveit Is zaterdagmid dag ~by een buitenbrand een schgde veroorzaakt van naar schatting f 750Q, Hout en emballage gingen verloren. Hec was bij de ijzerhandel Groon- heim er Zoon. Door vonken van een lasapparaat ontstond de brand. Met twee Stralen op de drinkwaterlei ding heeft de brandweer het vuur geblust. Aanwezig waren bluseen- heid 90 en gereedschapswagen 1 ge leid door brandmeester J. van. den Berg- BERGEN OP ZOOM. Aan de zeehengei wedstrijd op het eiland Tholen welke op tweede pinkster dag langs de boorden van de Oos- terschelde werd gehouden,- namen 650 hengelaars uit Nederland en België deel. 0e hengelverenlglng Brussel was nog opgekomen met een groep van zeventig man. Bijna drie kilometer lang was de rij van sportvissers bij de hoek van Boer Bier ens bij Stryenheim tot aan de Gorreshoek bij de haven van Scherpentsse. Duizenden belang stellenden waren met het mooie weer er ook naar toe gekomen; on danks het prachtige weer werd er weinig'gevangen. Hoofdzakelijk was het bot. schol en paling, maar hoe veel honderden krabben er werden gevangen is niet te tellen. De eerste korpsprijs werd gewon nen door de visclub Oosterschelde uit Zierikzee. Tweede visclub Vlis- singen, derde visclub Goes, vierde visclub Brussel en vijfde visclub IJzend ijke. De individuele pryzen werden ge wonnen door: A. Kiel uit Terneuzen, die 861 gram had gevangen; 2. A. Aarden, Bergen op Zoom; 3. Jan Maas, Bergen, op Zoom; 4. G. Wis- selie. Goes; 5. D. Haan, Uzendyke. op vrijdag 25 mei 1956. v.m. 11 uur. in Gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, van: het herenhuis met tuin en erf te Schiedam aan de Westvest 39, kadaster Gem, Schiedam sectie C. no. 746. groot 1 are 92 ca. Trekgeld 17.000.—. Notaris P. Schaberg, Tuin iaan 102, Schiedam. AUTO RIJSCHOOL TELEF. 65547 Bot«ardam»d<tl< 193, S'dam DAN NAAR D DE BRUIN Oranjestraat S SCHIEDAM TEL. 66431 Gevraagd een leerling-ver koopster, hoog loon. prettige werkkring. Aanmelden Ja- ponnenhuis, Hoogstraat 88. Schiedam. Te koop aongeb. Verf. Voorjaar nu schilde ren. Grondverf 1.55; glans- verf 2.45; plasticverf 325 en 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers- veld 3741, to. 'Passage, taL 68039. Verf. Komt u onze etalage» eens zien: grondverf vanaf 1.55; glansverf in 4Q tinten 2.35. De verfhandel met d« laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, teL Diversen Alles op het gebied van glas ln lood. „Aa-Ve" Glas-tn- loodbedrijf. West Franker landsestraat 16. tel 66280. Een goed gesorteerde biblio theek. steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek-Kantoor boekhan del Modern, Boerhaavelaan 124. Telefoon 68415. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bij levering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman. Êotterdam- sedijk 240, telefoon 68948. Personeel gevr. Net meisje van 95 uur. Aanmelden mevr. Brons, Ho- gerbeetsstraat 17 b, Rotter dam. telefoon 41281. Uw meg of schaar bot? „Sd- lingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „SoIIngen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Toeristenk aart en van Neder land, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal bromfietskaarten van Ne derland bij kantoorboekhan del Modern. Boerhaavelaan 124. Tel, 68415.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1