Halve eeuw vrijwillige strijd tegen 't vuur in S chiedam C D jongste bediende (mnl. of vrij b. EnkeleAssistentenvr. Hulp van burgerij nodig voor gepaste viering De Vrijwillige Brandweer doet niet onder voor beroeps-personeel Aantrekkelijk toneel voor oud-werknemers Wilton Veel succes voor ODI in het Pinkster-weekend Charmant lente-concert van Sb Caecilia *HAV BANK a. Jonge dame EEN BRiL Koeriersters De brandweer jubileert dit jaar Jeugdvoetbal van SVDPW Volleyballtoemooi SVC-Smash Wie heeft iets verloren DOK organiseert: Jeugdmiddag van NCGV Burgerlijke stand Mariniers op 7 juni in nieuw tenue KORFBAL WEDSTRIJDEN Succes deed het minder goed Jules de Corte als extraatje Wegaanleg in Nieuwland Grote C,A.B.-avond Openbare les van D. O.K. Vonk sprong over op gasfles Tentoonstelling van dekservetten Brandweer haalde kat uit boom Oud-gedeputeerde Jansen Manenscbijn overleden SCHIEDAM BLANKE HUISKAMER NET MEISJE Donderdag 24 mei 1956 Het zijn berichten die regelmatig in onze kolommen verschij nen: de Schiedamse brandweer rukte uit om ergens een brand te blussen. Meest zijn het kleine binnenbrandjes, maar ook wel eens (gelukkig vrij zelden) betreft het een grote uitslaande brand, waarbij schade voor duizenden aangericht wordt en schade voor tienduizenden bespaard. De Schiedamse (vrijwil lige) brandweer staat immer steeds paraat om te waken over de eigendommen van anderen. Thans echter gaat deze zelfde brandweer eens een beroep doen op de burgerij van Schiedam: In september van dit jaar bestaat onze brandweer (althans in de huidige vorm) een halve eeuw en de commandant en het personeel vinden dat dit zeer bijzondere feit wel op bijzondere wijze gevierd mag worden. Hun ontbreekt echter het geld daar toe vandaar een oproep aan de burgerij om medewerking. In 1946 kon, dank zy do gulle medewerking: Van bedrijfsleven en burgerij, het veertigjarig jubileum op luisterrijke wijze worden gevierd, waarbij aan de brandweerleden, de nieuwe en keurige uniformen aan geboden ztfn. Gaarne wil men nu het gouden jubileum op even waardige wh'ze vieren, maar hiervoor is geld, veel geld nodig. Vandaar dat onder de leus „Geef vrtfwülig voor onze vrijwillige brandweer" door het brandweerpersoneel met intekenlijs ten rond gegaan zal worden, om «en beroep op de vrijgevigheid te doen. De brandweer heeft wel een mo reel recht om een beroep te mogen doen op de burgerij en het bedrijfs leven. Immers, de leden van dit korps, honderd man sterk, bestaan geheel uit vrijwilligers (ongerekend dan de beroepskern van acht man, <j« inspecteur, de administrateur, de monteurs en de vier telefonisten voor-de-dag-en-nacht), die hun vrije Ook de Schiedamse voetbalver eniging SVDPW heeft op pinkster zondag een junioren-toernooi geor ganiseerd, waaraan is deelgenomen door de verenigingen Germinal, GLZ, NRC, Ons Huis en SVDPW zelf, met ieder een B- en een C- pïoeg. Het toernooi werd wel begunstigd door het prachtige weer en daar ook de organisatie voortreffelijk ■was. was de stemming goed en de sfeer zeer sportief. De groepsórijs, dus zowel voc de b- en c-afdeling, werd gewonnen door NRC met 14 punten, terwijl SVDPW tweede werd met 9 pun ten. Ook verwierf SVDPW met 18 punten de eerste prijs m de straf schoppen-serie. De uitslagen." in de afdelingen ïijn: Afd. B: 1. NRC. 7 pnti 2. Ons Huis, 6 pnt. en 3. Garminal. 4 pnt. Afd. C: 1. NRC, 7 pnt.; 2. SVDPW, 6 pnt en 3. GLZ, 4 pnt. De Schiedamse Volleybal Club heeft in. de wedstrijden tegen het Rotterdamse Smash", bekerwinnaar 1955, met wisselend succes gespeeld. Het tweede dames-zestal heeft we derom met 2—1 het onderspit moe ten delven, hoewel ditmaal behoor lijk tegenstand werd geboden. Dames 1 prolongeerde haar over- winningenreeks door het eerste team van Smash, na zeer spannende en gelijkopgaande strijd, met 2--I te kloppen. Heren 2 viel dit keer nog al uit de toon en moest in het reserve- herenteam van Smash zijn meerdere erkennen. Met 21 zege lerden de gasten. Heren l won onder een maximum aan spanning met 2—1 en bleef zodoende evenals het eer ste dames-zestal-ongeslagen. Vrijdag a.s. komen de zeer sterke D.RL.-teams als laatsten naar Schie dam- De verwachting is. dat deze vereniging dit jaar wel met de wisselbeker zal gaan strijken. Van zelfsprekend zullen de S.V.C.-teams hun gasten zo goed mogelijk party geven, zodat bijzondere spannende strijd verwacht -kan worden- T« bevragen *«n het HooftJbureau van Politie te Schiedam tussen 9—52.30 uur en 2—5 uur: Kinder bezempje, autoped, zonnebril. Te bevragen bij, de vinders: Rozen krans. G. Dullemen. Meidoom I«*n 12, Kethel; vulpotlood, F. v. Beest, Lstxge Achterweg 14, kmderbnl. Kantoor gara ge Unique BK-laan; rozenkrans, v. Be- \eren, Heenvlietsestraat 45; gedamde vulpen Armdortter, Prof. AaJberselaan 76: bril. J. Blom. Stationsstraat 45; vul pen, R. Geerdes. TuinlaStv 106; handdoek en zwembroek, Bode, Nwe Maasstraat 7a pad'indersriem, w- Duchateau, Esdoorn- laan 16. Kethei; brume dames< zomert handschoen <L); J. Jajise Manastraat Bta gekleurde zijden hoofddoek, de Kegt, Hogenbanweg 53e; blauw kindervestje, A. Scharloo. Alb. Thymstraat 57a; blauw kinder jasje, Schneider, Marias'raat 109a, handdoek iue; zwembroek, A. v. Ejjk, Lekstraat la; rood wollen klndervest. E. v. d. Heijden, Dr. Wlbautplein 84: jon gensjasje, S. de Kwant. S v. Hdthenlaan St; blauwe hoofddoek, P. de Heer. Alei- üa*trt»t rib; d. blauw jack, B. Wen*. veert. ZuldJandiestraat 9. herenregenJ as Ouwenduk, Overachieseweg 131: blauw scherm van kinderwagen, Mevr. Pelk- man, Prof. Kajnerhngh Onneslaan 124; rol kippengaas, Baammans. Broekkadé 6, Keihei; brieven weger, B, v. d. Bigg*. laar, J. v. Avennestraat 43b; kompas tn etui. H. Brokling, Korte Kerkstraat 6b, bedrag aan geld, B. Gille. Vondellaan 54b: broche Posj«n, Gerenstrafit 74b, Rotterdam Zuid: ktnderarmbandje, M. ÖeGrutjter, Burg v. Hafenlaan 271; pag. ser in étui, G. Makkenbach, Vlaardln- gerdijk 329a. wit fielspompje, v. Zullen Naseaulaan 40b, tuiruchop, R, Gütlich, BK-laan 265b; tasje met gereedschap, J. v. Vliet, BuIJsnuuisslraat 32b; rijwiel- pompje. J. Dam*tro, Warande riïaj kln- derportentonnaie met Inhoud, C. v. Mil. Vlasrdingerdljk l&3b; knipportemu-malc met iohouri, A. Lagendijk. IV. Franke- 1363, pfsmie hv, de Koning,} LI r. den hof bange Achterweg 14: pap. F. Brdc? Po'»er!iTt«3! 3?b- drfewieKg kuvj'rf otsle. C. Mol v S j iiricin.tr a at 27a; *,»>ndbal. K. Vredcn'vrcjd', BK- laan /öla. tijd offeren in het belang van de ge meenschap. En de honorering van dit werk is beslist niet zo, dat van een ruime bijverdienste kan worden gesproken, integendeel. Een voordeel van deze organisatie van vrijwilligers is, dat zij veel goed koper werkt dan een beroepsbrand weer, of. zoals b.v, in Dordrecht, Delft of Leiden het geval is. met Gen grote beroepskern. Dat in Schiedam toch goed ge werkt wordt blijk uit het feit dat de „uitruktijden" nauwelijks hoger lig gen dan by beroepspersotieel. Ook de cijfers van de directe brandscha de spreken voor zichzelf: in de laatste vier jaar gemiddeld ƒ2.78 per inwoner per jaar, tegen 4 als gemiddelde voor het gehele land. Hierbij moet men dan nog in aan merking nemen, dat met de vele in dustrieën en de grote scheepswer ven. het risico van grote schade in Schiedam hoger ligt. Want een brand in een kwetsbare fabriek richt al gauw voor tienduizenden schade aan. Dat heeft men onlangs kunnen, merken bij de brand in de verfwerkplaats en zakkenhandel aan de 's-Gravelandsestraat, Jubileum-viering Gezegd mag dan ook wel worden dat de Schiedamse Vrijwillige Brandweer voor haar taak berekend is. En terecht mag het* vijftigjarig bestaan gevierd worden. Een ere-comité voor de viering van dit jubileum is gevormd; hier in hebben zitting burgemeester mr. J. W. Peek, alle Schiedamse wet houders, de oud-commandanten van de Schiedamse brandweer ir. H. B. Aikema en ir. C. E. Alexander, com missaris K, Rypma, het gemeente raadslid p. Mak, de directeur van de HA V-bank de heer G. W. van Bergen Walraven, de directeur van Wilton-Fijenoord, ir. J. E. Woltjer en de heer K. W. G, Hoek, direc teur van Hoek's Zuurstof, en Ma chinefabriek. Het" programma van de jubileum viering is nog niet geheel in kan nen en kruiken, maar deze zal ver moedelijk eind augustus, begin sep tember vallen. Er komen natuurlijk een groots opgezette brandweerde- monstratie cn wedstrijden voor de jeugd (in de vakantieweek). Ver der zal in verband met dit jubileum in Schiedam de jaarvergadering van de Ned, Ver. van Brandweercom mandanten gehouden worden en ook de jaarlijkse landelijke wedstrijden tussen de brandweerkorpsen, maar ditmaal voor de eerste klasse brand weren (vorig jaar werden derge lijke wedstrijden hier gehouden, maar dan voor de 2e klasse). Van zelfsprekend is er de gebruikelijke receptie en, speciaal voor bet brand weerpersoneel, een grote feestavond. Hier ziet men de Schiedamse (Vrij willige) Brandweer, die dit jaar eert halve eeuw bestaat, haastig in actie kamen om het uuur, dat de eigendommen pan de Schie dammers bedreigt, te bestrijden. De Schiedamse brandweer, al be staat het korps dan ook bijna ge heel uit vrijwilligers, hoeft niet of weinig onder te doen voor een korps van beroepspersoneel. Maar om dexe bijzondere prestatie te kun nen leveren moesten wel de no dige maatregelen genomen wor den. Niet alleen dat men de be schikking heeft over goed mate rtaai, ook moet er gestadig geoe fend worden om met dit materiaal t« kunnen omgaan. Geschiedde de*e training vroeger door elke gemeente zo'n beetje nsar eigen opvattingen, de laatste jaren Is men tot het In zicht gekomen dat een meer ge standaardiseerde opleiding wel erg wenseiyk is zoals men ook meer en meer over gaat tot het standaardiseren van het materiaal, opdat elke brandweerploeg op elke plaats met het eigen materiaal te hulp kan schieten. Door de rijksinspectie van het brandweerwezen rijn enkele jaren geleden, examens ingesteld, in de eerste plaats bedoeld voor het be roepspersoneel, maar ook de Schie damse vrijwilligers zijn nu „rijp" voor het examen voor brandwacht 2e klasse dat over enkele maanden in Schiedam zal worden afgenomen- Niet dat deze vrijwilligers het werk niet kennen, maar nu zijn zij aan gepast aan de gestandaardiseerde eisen. Om de „uitruk-fijden" zo kort mogelijk te houden, zijn verschillen de maatregelen genomen. Zo is er de bepaling dat alle brandweer-lio- den. ongeveer evenveel gemeente werkers ala particulieren, in de on middellijke omgeving van de brand* weer-kazeme moeten wonen. Hun woningen zijn voorzien van een waarschuwingssysteem, dat bediend wordt vanuit een (voor een leek) vrh ingewikkelde alamerings-cen* trale In de kazerne. De regeling is zo dat bij brand melding overdag het personeel van de gemeente-smederij (naast de ka* zerne gelegen), dat grotendeels lid is van het korps, gealarmeerd wordt en uitrukt, onder leiding van de dan aanwezige beroepskern. Buiten de werktijden echter bestaat een wachtdienstregeling, waarbij het personeel bij toerbeurt de verplich- ting heeft zich 's Avonds en 's zon dags thuis beschikbaar te houden voor onmiddellijke uitruk. Dit systeem voldoet zeer. goed, want meestal krijgt men over meer personeel de beschikking dan nodig is. „Het is of de brandweerlieden ruiken wanneer er brand is," licht hoofd-brandmeester D. de Jager toe. Trouwens, over belangstelling heeft men niet te klagen en aan vrij willigers is geen gebrek in Schie dam, Ook kazerne jubileert! Vat de kazerne betreft deze da teert van 1331 en bestast dit jaar dus 25 jaar. Toen deze kazerne, cen+raa! in hot hart van de stad in gebruik werd genomen, vervie len de bestaande andere brandweer- huisjes. Het gebouw voldoet nog aan alle eisen die er aan gesteld moeten worden. Het rijdend mate riaal staat ruim cn handig opge steld, er is een behoorlijke repara- ti -werkplaats, voorts een ruim les- locaal, dat ook als kantine wordt gebruikt, een droogtoren voor slan gen, die tevens oefentoren is, een slangenwassery, enz. De kazerne heeft slechts één ge brek. zo vinden de commandanten: zij begint te klein te worden. Met de uitbreiding van de stad neemt ook het aantal b lusvoertuigen toe en het wordt moeilijk alles in de kazerne onder te brengen. De brandweer beschikt over een hele serie auto- en motorspuiten, van allerlei aard en geschikt voor het bestrijden van allerlei branden. De totale capaciteit van alle spui ten bedraagt 15.009 liter water per minuut. Daarnaast zijn. er nog twee mechanische ladderauto's met een reikhoogte van 22 meter en een vol automatische Magirusladderwagen. die zelfs tot 26 meter hoogte reikt. Maar dit Jaar nog krijgt de VOOR HEDEN Apotheker» nachtdienst: Apotheek M, M. H. Evers, Lange Haven 61. Bellen uy ongeval: G.ti, en GD Tulnlaan 80. telefoon 69290. Gém. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 0.30 tot 4.SQ uur en tedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 05 uur. Zondags gesloten KJs. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Expositie Nederlands vakmanschap in de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur „20-000 mijlen onder zee". Monopole. 3, 5, 7 en 9 uur: „Barri cade". VOORSTELLINGEN Passage, 8 uur: Toonkunst-concert. Irene, 8 uur; Algemene Bond van Melkhandelaren, toneelavond. Musis sacrum, 8 uur: O. en A. Wil ton Fijenoord, cabaretavond. Amstelbron, 8 uur: Gewestelijk Ar beidsbureau, film. De christelijke gymnastiekverenï- :ing DOK is voornemens de jaar- ijkse adsplrantenmiadag van de kring Rotterdam en omstreken van het Nederlands Christelijk Gymna stiek Verbond te organiseren. Een en ander zal plaats vinden op za terdag 9 juni op 't voormalig feest terrein in het Volkspark te Schie dam. Aanvang half twee namiddag. Aan deze adspirantenmiddag zul len pl.m, 1500 adspiranten (jongens en meisjes) van 1014 jaar deelne men. De middag vangt aan met wed strijden (3-kamp)waarna om phm. half vijf een marswedstrijd zal wor den gehouden door het westelijk stadsdeel- De volgende verenigingen nemen aan de aaspirantenmiddag deel: DIO --Dordrecht; SIOS—Dordrecht, Ad- vendoMaassluis; NIOMaasland; ODITHillegersberg; OranjeBrid le: Concordia—Rotterdam; TENA- CORotterdam; Kracht en Vlug heidRotterdam, Rotterdam-Zuid— Rotterdam en DOK—Schiedam. Geboren: Leni, d.v. J. J. Overdijk en A. Windhouwcr; Rudi E., z.v. L. J. Wessel en F. E. Kasseckert; Ro- naldus P. M„ z.v. W. M, M. Moonen en P- H. Heinrici. Overleden: M. Stuij", 66 jr; H. J. 1 Rost 52 jr. vr. van C. Swartjes. Ongeveer 1000 oud-werknemers van TVHlon-Füenoord hebben gistermid dag en vanmiddag bijzonder veel genoegen beleefd in Musis Sacrum, waar het Amstel Toneel een uitstekend verzorgde opvoering gaf van het toneel stuk „Bomen sterven staande" van Alejandro Casona (vertaling David Ko ning), Directeur Ir. B. Wilton was aanwezig eu onderhield zich met ver scheidene van *Un oude werknemers. Evenals vorige week was er 's avonds weer het cabaretprogramma voor het personeel. Ook vanavond wordt weer hetzelfde programma vertoond. „Bomen sterven staande" is een op merkelijk stuk van Casona, Het eer ste bedrijf vol verwarring mondt uit in een soort ideale instelling van een zekere dokter Ariel, die zich met zijn optimistische staf van medewerkers geen geringer doel stelt dan het ver wezenlijken van de dromen van te leurgestelde mensen. Met een „het doel heiligt de middelen" meakt men gebruik van allerlei zeer verdachte praktijken om resultaten te bewerk stelligen. Dit eerste bedrijf is niet meer dan 'n inleiding tot de twee volgende be drijven, waar het eigenlijke thema: het leed van twee grootouders om het verlies van de geliefde kleinzoon, gestalte krijgt. Het verlies betekent, dat de kleinzoon op het verkeerde {tad is geraakt Reeds op jeugdige eeftijd leidde de jongen een slecht leven en als gevolg daarvan is hij door zijn grootvader het huis uitge jaagd. De grootmoeder, die met het laat ste niet bekend is, blijft steeds treu ren over het vertrek van de jonge-- man en ziet met verlangen naar rijn terugkomst uit Ten einde raad komt de grootvader er toe opgewekte en lieve brieven uit den „vreemde" te sturen, zogenaamd afkomstig van de keinzoon, die zijn leven gebeterd heeft Maar de moeilijkheden begin nen pas goed als de werkelijke klein zoon na jaren zijn thuiskomst meldt In wanhoop stelt grootvader zich in verbinding met bet „bedrijf" van dokter Ariel, waar na vele verwik kelingen langs een vreemde weg in- Op donderdag 7 juni zullen de mariniers voor net eerst in Rotter dam zijn te zien in hun nieuwe gala-uniformen. Zij zullen in cere monieel tenue de ere-wacht vormen bij de officiële ontvangst van groot hertogin Charlotte en de prins van Luxemburg. Na afloop van de plech tigheid zullen de mariniers een mars door de stad maken om de Rotter dammers de nieuwe uniformen, ge schonken door de burgerij, te to nen. Het ligt in de bedoeling de nieu we gala-uniformen op 29 mei over te dragen aan de mariniers. Dit zal geschieden in de Van Ghentkazerne aan het Toepad, „Lente-concert" noemde het r.-k. Schiedams vianncnkoor St. Caecilia de uitvoering van gisteravond, die ter afwisseling nu eens in een tuat lich ter eenre was gehouden. En het tvdrd een uitstekend verzorgd concert, waarin de liefde in de loop der eeuwen werd bezongen en waaraan liedjes zanger Jules de Corte on zijn heel eigen wijze zeer gewaardeerde mede werking verleendeDe uitverkochte zaal tt<m Arcade dankte steeds weer met een hartelijk applaus, dat aanztro! tot een ooatie na het optreden van Jules de Corte. hoewei de uitspraak wel wat te na drukkelijk was. Een serie puntige copla's van Werumeus Buningh deed het gezongen bijzonder charmant. Na de pauze werden enkele negro spirituals en operakoren gezongen, waaruit duidelijk bleek dat St, Cae cilia tot de goede koren kan worden gerekend, die tegen een gevarieerd programma zijn opgewassen. In de rest van het repertoire vielen op „De Vedelman" van Dvorak en „Die zwëlf Rauber" van Imjalot Hoewel de blinde 2anger Jules de Corte door een treinvertraging op zich liet wachten, verscheen hij na de pauze toch op het toneel tot gro te tevredenheid van het publiek. Losjes achter de piano gezeten, met de microfoon vlak voor zich, bracht hij tussen de verschillende concert nummer door verscheidene van zijn door radio en grammofoon, hekend geworden levensliedjes ten gehore. Het wss een waar genoegen de be gaafde liedjeszanger zijn simpele liedjes te horen zingen, die ge ïnspireerd als ze zijn echter nooit in de „dreun" doodlopen, maar steeds nodigen tot verder luisteren. De romantische liedjesdichter pre senteerde met zijn tatatara-zang op een troep soldaten en het lied van de vogels, die een koning kiezen, twee van rijn allerbeste voortbreng selen. Een bijzonder geslaagde avond, die in deze geest navolging ver dient. Zoals we dat van St. Caecilia ge wend zijn. was er op dit eert weer een goede keus gem di verse nummers, die on be kwam leiding van ding Frans Moonen heel goed tot hun recht kwamen. Al direct met het roman tische „Nun fanget an" van Hassler maakte het koor een uitstekende in druk, De liefde, die in verschillende liederen werd bezongen, kreeg een mooi afgestemde vertolking m de „Serenade van de Lansknecht" van Lassus, waarin het refrein steeds warm en vol opklonk. Het moeilijke Trois petites prières" van Poulenc kreeg een lofwaardige vertolking, brandweer de beschikking over een yeheel nieuwe en moderne molor- spqit, eea nevelepult. HierbU wordt het water onder zeer hoge druk, tot maximaal 65 atmosferen, uitgestoten, dat dan als een nevel het vuur zal verstikken. Door deze nevelspuit, die overigens alleen voor branden in afgesloten ruimten ge bruikt kan worden, gal een einde komen aan de hatelijkheid die de brandweer wel eens wordt toege voegd: „Brandschade gering, water schade groot". Voor de OJ)X-korfba]lers heeft het Pinksterweekend een wrel heel Kunstig verloop gehad. Om te be ginnen wonnen zaterdag j.l. de drie twaalftallen, die competitlewedstrif. den moesten spe'en, alle hun wed strijd en veroverde O.D.I. S daar mee het kampioenschap van DIG. Aü voortzetting van deze succes-Hen werden op de bondsdag van de CKB door het 2e en 3e twaalftal eerste prijzen weggehaald. Succes nam met twee twaalftallen deel aan de A.L.O, aeries in Den Haag. maar kwam minder goed voor de dag. In competitieverband speelde ODI in Vlaardingcn tegen Oranje Nfs- s«u. waarvan met 45 werd gewon- ,en. O.D.I, 2 kwam als kampioen met een 04 overwinning naar huis op Rotterdam Zuid 3. Er staan nu nog promotiewedstrijden op het programma tegen T.O.F. 2 uit Rot terdam en waarschijnlijk VJ O.S. 3 uit Numansdorp. By de aspiranten zond O.D.I, B zyn tegenstander T.o.p. C meet een 5—1 nederlaag naar huis. Op de bondsdag won GDI 1 van de vier te spelen wedstrijden 1, - u'iöft; in i'L'L ..ni *«rtj - v 1 1 1 nabij net Lrr.ma-piantsoen gelegen, speelde er 2 gel ijk en vet Jour er J ODI 2 won drie partijen en deelde in l de punten. De ploeg veroverde daarmee ongeslagen de le prijs van zijn afdeling- ODI 3 verloor 1 par tij, maar ontving toch een Ie prijs. De Succes-combinatie 1/2 ging een vierde prijs juist de neus voorby. De adspirantenplaeg was ook met fortuinlijk. De uitslagen van da CKB-twaaïf- tallen op de Bondsdag in Arnhem luiden: ODI—TOP 2—0; DES 2— ODI 1—1; DVS 2—ODI 2—2; ODI— Rust Roest 0—2: ODI 2—DVS 4 2-0; DVO 2—ODI 2 1—2; Ons El- land 3—ODI 2 2—2; ODI 3—Excel sior 3 3—0; ODI 3—OWO 2 2—0; Fluks 3—ODI 3 0—3; ODI 3—Dasto 2 2—Q; Excelsior 4—ODI 3 1—0; asp- Thor—ODI 00; ODI—Oranje Zwart 1—1; ODI—OVVO 1—1 en Sandcv—ODI 2—2. In Den Haag kwamen de Succes twaalftallen op de ALO-series tot de volgende resultaten: Ons Eiber nest bL^ucces 1/2 3—0; Succes 1/2—Raven 2/3 2—1; Succes 1/2— Phoenix 2 0-0; HSV 2—Succes 1/2 30; aap, Succes A/BALO 0—3; Danaïden A/B—Succes A/B 0—0; Succes ABOSCR A/'B 1—2. In verband met de houw van het complex van ongeveer 700 wonin gen, op het terrein ten oosten van de Damlaan en gelegen tussen de Burg, van Ha are nl a an en de Burg. Honnerlage Gretelaan, welk com plex aan zal sluiten op het reeds in uitvoering zijnde plan van 545 wo ningen. zal thans tot de spoedige aanleg van straten overgegaan moe ten worden- Zo berichten b, en w. aan de gemeenteraad. De kosten worden geraamd op ƒ1.500.000; in dit bedrag zijn begre pen aanschaf van materiaal, arbeids lonen, transport, plantsoenen, teken werk en toezicht enz. maar de kos ten die goo «li d gaan met de aanleg van gas. cn elektriciteit zijn nog niet U cgroten. Notulen In ons verslag van de ouderavond van de Comeniusschool-B schreven wij dat de nieuwe secretaresse mevr. C. Droge-Van Roosendaal de notulen van de vorige vergadering nog niet gereed had. Men verzocht ons nu nog te wülen vermelden dat mevr. Drbge, daar zij eerst kortgeleden is aange steld. onmogelijk voor die notulen had kunnen zorgen, temeer daar het geen vergadering maar een film avond betrof. derdaad tets van een oplossing uit de bus korat Tegen de achtergrond van een goed verzorgde aankleding slaagde het Amstel Toneel er in een zeer accep tabele vertolking van dit heus niet zo eenvoudige stuk te geven. De aan wezigen vermaakten zich blijkens de reacties opperbest Na afloop werden de „oudjes" per autobus noar huis gebracht, maar niet nadat ze in de pauze nog koffie met gebak ge nuttigd hadden. Het comité voor Auto- en Boot tochten voor lichamelijk gebrekki- gea in Schiedam organiseert donder dag 31 mei in het Passage-theater wederom de grote jaarlijkse Propa- gandafeestavond, die o.a. tot doel heeft gelden te verzamelen nodig voor het goede werk van het comité. Medewerking verleent het gezel schap Berry Kievits en Gerard Wal den. in hun muzikale show „Uitver koop", Speciaal voor jongens en meisjes van 14 tot IS jaar gaf de gymnastiek vereniging DOK woensdagavond in Irene een propagandistische open bare les. Onder de algemene leiding van de heer L. P. Isings gaven de gymnasten van DOK een keurige de monstratie van vrije oefeningen, rit mische oefeningen eu al wat er meer op het programma staat van een gymnastiekvereniging. Het waren voor de jongeren in de zaal lessen, die regelrecht uit het gymnastiek lokaal kwamen. Na dc pauze namen de oefeningen meer het karakter aan van een de monstratie. De technische voorbe reiding berustte bij de heer K, Fanis, Voorzitter J. v. Noortwijk opende de avond met een propagandistisch woord voor de gymnastiek en sprak ook aan het slot van de avond nog enkele woorden. Een steekvlam schoot op toen woensdagmorgen om half twaalf bij laswerkzaamheden in de loods van. de machinefabriek en constructie- werkplaats Deppe aan de Schie- kade een vonk van het lasappa raat. oversprong op een fles. met pro gaan gas. Personeel droeg 'de brandende fles met nog twee- andere flessen, die gevaar liepen naar buiten, waar het vuur spoedig geblust was. Er werd geen schade aangericht en de brandweer, die ter plaatse ver scheen behoefde geen dienst te doen. ROTTERDAM Mevrouw J, Lepelaars-Verzijden opende woensdagmiddag in de land- bouwhuishoudschool „De Weide- bloeme" te Lekkerkerk de tentoon stelling van dekservetten, dio waren ingezonden voor de handwerkwed* strijd 19551956. georganiseerd door de Stichting voor de Sociale. Eco nomische en. Culturele Ontwikke ling van de Krimpenerwaavd. De dames M. _E. Bruggehng-Jon- gepier uit Schiedam en G. v. d. Ende uit Schoonhoven waren, una niem van mening dat het servet van mevr. M> w. Ren es-Verdoold uit Stolwijk een eerste prys had verdiend doch de inzendster ha4 buiten mededingen laten inschrij ven. Er werden acht tweede, vyf en twintig derde en een aantal eer volle vermeldingen, toegekend. Meer en meer toont de Rotterdam- brandweer zich redder in de nood, wanneer een kat hulpeioos in een boom zit en. er met uit durft komen. Aan de Polderlaan is gisteren zo'n katje met behulp van de ladderwa gen uit de boompenkclen bevrijd. Dierenbescherming is erg dankbaar voor deze sympathieke hulp. DORDRECHT. Gisteren Is te Zwyndrechl in de leeftijd v#n 75- jaar overleden de heer J. A. J. Jan sen Manenschijn, oud-lld van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die in de AJt. party een vooraanstaande plaats heeft In genomen. De heer Jansen Manenschijn is van 1929' tot 1943 burgemeester van Zwijndrecht geweest. In 1923 werd hij gekozen als lid van Prov. Staten van Zuid-Holland. Van 1948 tot 1953 heeft hij de provincie als lid van het College van Gedeputeerde Staten ge diend. Hij is lid geweest van het cen traal comité der A.R. partij en voor zitter van het bestuur van de kamer centrale Dordrecht. Voorts heeft hij in verschillende commissies van de A.R. partij zitting gehad. De heer Jansen Manenschijn, die op 4 juni 1880 iu Deventer geboren werd. begon zyn carrière als ild van de raad van Dordrecht, van welker gemeente hij van 1922 tot 1929 wet houder van financiën is geweest. In 1929 volgde zijn benoeming tot bur gemeester van Zwijndrecht. De heer Jansen Manenschijn woonde in Zwijndrecht, zie etalage 396.— BLANKE SLAAPKAMER 475.— met licht 495. (zie Toonzaal boven) BLANKE DRESSOIRS135.— Wenst u Centr. Toonkaipers te Rotterdam of andere meubelfabrieken te bezoeken, wij brengen u daarheen natuurlijk kosteloos in een pracht slee. PLATE, MEUBELFABRIEK - STGFFEERDERIJ Gr. Markt 19—21 Schiedam Gevraagd voor spoedige indiensttreding Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te nehten N.V. „DE KOMEET", Buitenhavenweg 9C. Schiedam - Dn N.V. Levensverzekering MIJ. te Schiedam vraagt: voor werkzaamheden op boekhoud kundig gebied. Bij voorkeur met M.TJ.L.O.*cpl«tdlng voor de afd. adresseer, en kwitantie machines e. d. (leeftijd 16—25 jaar) Brieven met uitv. inl. en vermelding naar welke functie wordt gesolliciteerd aan de afdeling personeel. D. DE BH l)|N O rm n jest r 8*1 D SCHIEDAM TEL. 66431 Mevr. STAALMAN Nassau]aan 43, Telef. 69586 Schiedam vraagt weg, huw. der tegenw. voor dag of d»i? en nacht Werkster en prakt.ass. aanw. Fotogrcfia Ontwikkelen van rolfilms, 's morgens gebracht, 's avonds klaar. K. v, Vuurcn, Hoogstraat 108, Schiedam. Diversen InUlsien van platen en foto's en aquarellen schilderden. Scherpe orijzen^ e»> toch 2 lear gai fintie <1 var. 1 .we nen Dam 4! 13. tel WH92. showroom Vlaardlng'T straat 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1