Schiedam staat met ere vermeld in de KORFBAL-historie 13233M Hoe de voetbal rolt dit weekeinde t Bekoorlijkste plekje w* 4 A.SJLA. Blaisse solist in Beethoven-concert Martinit speelt gelijk in de nederlaag-serie Melkhandelaren tien jaar verenigd in A.N.B.M. Ziekenhuis-duivenvlucht had (lekker) staartje K. J. Heyboer - de propagandist iDeze triomf der co-educatie verdrukking naast voetbal m 0 TOONKUNST-JUBILEUM Twee agenten onderscheiden Plan voor de onteigening aan de Broersvest Huwelijk Dc Honkbal-derby SW-Schiedam Koperdief gegrepen Bescheiden korfbalprogram *ap*a£y Burgerlijke stand Vrijdag 25 mei 1956 Tf~ORFBAL> een triomf van de coëducatie3 heeft ten onrechte 1 in Schiedam weinig aanhangersDit is des te vreemder wanneer we bedenken dat de naam van onze stad in de an nalen van de jonge korfbalhistorie zulk een goede klank heeft. Onze stadgenootde heer K. J. Heyboerheeft in het verleden veel voor deze sport gedaan. jeugdig en enthousiast onder wijzer kwam hij hier en ogenblikkelijk begon hij aan een veel zijdige taak van cultuurverspreiding. Eerbied en bewondering moet men hebben voor de man, die volgend jaar vijf-en-zeven tig jaar ovd wordt en het bestond bij de eeuwwisseling zulk een groot aandeel te nemen in de bewustwording van de massa. In 1903 werd de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond opgericht en reeds in 1905 was de heer Heyboer lid van het hoofdbestuur. Hij bleef dit tot 1936, waarbij hij de bijnaam „de paedagoog" verwierf. In de positie van scheidsrechter kreeg hij grote bekendheid. Bovendien was hy de eerste, die in Rotterdam en omgeving lezingen ging houden over korfbal. Hy had zitting in vele commissies, is erelid van de KNKB en hij was lid van het eerste bestuur van de FIK, de inter nationale federatie. Voor de eerste wereldoorlog was het beeld van de verpozing in de beperkte vrije tijd weinig attractief. De ouderen berinneren het zich nog wel. Zwart-Scbiedam leefde van en dronk de jenever. Voordat men vol ledig dronken was werd de tijd ge dood met het een of ander gokspel. Langs de dijken kon men ?,e zien liggen of op de boezem bij de bosjes en hier werd gekaart of met centen naar de streep geworpen. Dat daarbij de assistentie werd verkregen van emmers vuurwater behoorde helaas niet tot de fabels. In die sfeer kwam de amper vol wassen Heyboer vertellen van een spel. het korfbal, waarbu jongens en meisjes gezamenlijk zouden trachten een bal door een mandje te werpen. Niet te vertellen, dat men hem in het begin wat vreemd bekeken en onheus behandeld heeft Aan het idealisme en de koppige onverzette lijkheid van pioniers als de heer Heyboer heeft de sportwereld mo menteel veel te danken, niet alleen voor 't brengen van een nieuw spel. Andere Schiedammers die genoemd mogen worden zijn A. Ledeboer, de eerste propagandist, die de erebeker van de KNKB ontving; de heer A, Bovenberg, penningmeester van de Christelijke Korfbalbond en last but not least de secretaris-penningmees- ter-compeütieleider van de KNKB, de heer H, M. van Driel. De ere voorzitter van Succes, Henk van Driel, is een vurig voorstander van de vorming van een overlegorgaan (zoals het rapport Mazure sugge reert), waarin alle takken van sport, het zaken- en het culturele leven het met de vertegenwoordigers van de overheid met elkaar kunnen vin den. Te dikwijls toch komt de beoefe ning van korfbal ïr de verdrukking, vermoedelijk, omdat men het ten on rechte minder spectaculair vindt By (Advertentie IM.) Wij maken er geen geheim van Waarom U deze één persoons binnenveermatras, de originele jumbo S.B. 45 uit de laatste catalo gus, die overal voor vijf en zeventig gulden verkocht wordt, kunt kopen voor een prijs, die méér dan vijf en twintig gulden lager is dan normaal. Omdat de complete kleur- collectie was uitverkochten de kleur blauw was overge bleven, konden wij de laatste kopen met een speciale korting van 30 tot 40%. jumbo matrassen S.B. 45, overtrokken met een solide damast, behoren tot de luxe klasse en worden schriftelijk 15 jaar gegarandeerd. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze éénpersoons binnenveer matrassen, overtrokken met een bijzonder mooie blauwe damast, voor m Ook te Zeveren fn tweepersoon*. Zijpuscnd javakapok kussen 5.45 WtNK£tCENTRUM BINNENWEG. Tat. gaiBO een directe vertegenwoordiging van ae sportbeoefenaren bij de overheid kan elke sportman, zyn belangen en het belang van een volksgroep vlot ter en duidelijker aantonen. Nu kan het gebeuren dat de stem van het ..Nederlandse kykspel". voetbal, zo luid klinkt dat alles hierbij wordt overstemd. Een korfbalterrein be hoeft niet groot te zijn, negentig bij veertig meter. Een ideale oplos sing is dus de korfballers niet weg te stoppen op de grote complexen, maar hen vergunning te geven en de mogelijkheden te scheppen dat korfbal beoefend kan worden op de z-g. schoolsportvelden in de bebouw de kommen. Waar is evenwel de man, die hier de aandacht op ves tigt? r^OËDUCATEE, het gezamenlijk voeden van jongens en meisjes; eerlykbeid en snelheid dat zijn de factoren voor dit veldspeL De uit vinder van dit spel is de Nederlan der Nico Broekhuysen, die in 1902 het ..ringbal" in Zweden zag. Binnen een jaar had de Amsterdamse onder wijzer zoveel propaganda gemaakt voor zijn geheel eigen *-isie dat tot de oprichting van de bond kon wor den overgegaan. Korfbal werd in 1920 naar België ..geëxporteerd" en bij de bevrijdings- roes in 1946 werd een veertiendaagse veldtocht naar Londen ondernomen, waar de lessen gretig werden ont vangen. Voor de vele sporten, die door de Engelsen aan ons werden Binnenkort, op 16 juni, begin nen tu Schiedam de school- kor^baitcedstryden en dg or ganiserende commissie, ge vormd uit onderwijzers en functionarissen van de drie korfbalverenigingen Schiedam, Succes en ODI zhn ai druk bezig met het treffen van de voor bereidingen. Deze sport is hier ter stede wat uit de gratie geraaktwat wel vreemd is gezien het feit dat Schiedam zulke eminente korfbal-voorvechters heeft ge had. Daarom willen wij in neuensfaond artikel enige aan dacht wijden aan deze sport, de „triomf der co-educatie''. fAduenentie LM.) onderwezen kregen zij in ieder geval één en nog wel authentiek spel te rug. Wat zijn nu de voordelen? Korfbal is een zeer snel spel. Grofheden ko men bij korfbal niet voor. Door het gemengde karakter is de jongeman gedwongen te tonen dat hij een ..heer" is en de dame is verplicht mee te doen met het hoge tempo. Van de korfballer wordt een hoge mate van initiatief gevraagd. Het is niet alleen goed om te kunnen doel punten, maar omdat men verplicht is na het scoren van twee doelpunten van vak te verwisselen, is het ook nodig goed te kunnen samenspelen en te verdedigen. Het individualisme vindt dus een slechte voedingsbodem. Tn Schiedam zijn drie kovfbalver- 1 enigingen. Schiedam en Succes stammen uit 1930 en 1931, zijn aan gesloten bij de KNKB. De derde vereniging ODI speelt in de compe titie van de Christelijke Korfbalbond, Schiedam heeft circa honderd leden en het eerste twaalftal speelt in de tweede klasse. Er zyn drie senior teams. Succes heeft haar favoriete groepje in de derde Was. Ook Succes heeft drie seniortwaaïftallen, even als ODI dat in de eerste klas van de afdeling Zuid-Holland van de Christelijke Korfba'bond speelt. Bei de verenigingen beschikken over twee juniortwaalftallen. Als we de belangstelling van de Schiedammers en de actieve deel name vergelijken, met bijvoorbeeld de activiteit op korfbalgebied in een stad van gelijke grootte als Dor drecht dan valt die vergelijking wel zeer ten ongunste van onze stad uit. in Dordrecht zijn wel tien clubs en sommige hebben tien a twaalf teams. Maar mogelijk dat er binnenkort wat meer belangstelling voor het elegante korfbal komt. Op een „mennenhooid" hoort «en „•nannanbrïl" daarvoor naar Telefoon 67649 VVOK HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81, Bellen bÜ ongeval: (lü eo CJ~D Tuinlaan 8U telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Bibiio. theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan. dag> van 9 30 tot 4 30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags> van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten R.k Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst" Expositie Nederlands vakmanschap In de metaalin dustrie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „08/15. Het Vervolg". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De drie Musketiers". VOORSTELLINGEN Plantage, 8 uur: Verkiezings-bijeen- komst P.v.d.A. Sursum Corda, 8 uur: Pro' Juven- tute Jaarvergadering. Irene, 7.30 uur: Ned. Chr. Bouwbe- dryfsbond. Jaarvergadering en ca baret. HET liatsle Phjlharnionische concert van dit seizoen droeg een wel zeer feestelijk karakter, want het was tevens bedoeld luister bij te zetten in verband met het vijfenzeventigjarig bestaan van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, afdeling Schiedam en Omstreken, onder welker auspiciën ook de jaarlijkse orkestconcertcn worden gegeven. Het bijzondere karakter van dit concert werd gisteravond bovendien nog ver hoogd door het optreden van de voorzitter der Maatschappij, notaris A. S. H. A. Blaisse, die solist was In het eerste pianoconcert in C van Beet hoven. En daarop kon iedere Schiedammer, die de muziek een warm hart toedraagt trots rijn, want men heeft van deze amateur-musicus een uit stekende vertolking kunnen beluisteren van een werk, dat waarlijk geen geringe eisen stelt. Dat Blaisse* vooral in 'het eerste deel het forte mm of meer aan de strakke kant nam, lag veeleer aan het zoeken naar een klankevenwicht tussen de piano- en orkestklank, dan wol aan een te wemi-je buigzaam heid in het toucher, want dit klonk bijvoorbeeld in het Largo mooi ge differentieerd en zeer soepeL Ove rigens bewoog deze weergave zich op een peil, dat niet onder behoefde te doen voor vele vertolkingen, dis men van vakmensen te horen krijgt. Het spel van Blaisse muntte dij voortduring uit door een opmerke lijk knappe technische beheersing, vaart en doorzichtigheid, en een mu zikaliteit, die de nog weinig proble matische inhoud, welke de muziek uit Beethovens eerste periode ken merkt, artistiek aantrekkelijk en stijlvol tot zijn recht deed komen. Het werd een uitmuntende presta tie, waarvoor het tot de laatste plaats bezette Passage-theater de so list terecht ovationele bijval heeft geschonken. Bij voortduring hebben de toe hoorders bovendien weer kunnen genieten van een boeiend orkestspel. Mozarts ouverture „Don Giovanni" vormde direct al een prachtig be gin, en Wagners „Meistersinger-Vor- spiel" werd een briljant klinkend slot. Het symfonische gedicht „Saul cn David" van Johan Wagenaar, dat evenals trouwens de reeds genoem de stukken Fhpse en de zijnen op het lijf geschreven is, genoot een al evenzeer grandioze uitvoering; voor de harpsolo, gespeeld door An- nemane Bom. intussen een. warm woord van lof. Temidden van deze meesterwerken wist ten slotte het Scherzo van Leon Grthel zich op een aantrekkelijke wijze te handhaven. Het wederho ren van dit stuk was van een zeer aangename aard, want deze vlot klinkende muziek, die een zeer mu- Het eerste en het laatste kwar tier hebben de tientallen toeschou wers aantrekkelijk voetbal gezien in de eerste wedstrijd van de ne derlaagserie van Martinit. De gast heren begonnen direct een pittig partijtje en tegenstander DHS kreeg ettelijke overrompelende aanvallen te verwerken. Eén daarvan had succes. Jan Schrumf en Hoogen- boom braken door de geelzwarte defensie en, de oud-internationaal bezorgde zijn nieuwe club de ver diende voorsprong. Martinit bleef de gevaarlijkste, de mooie open aanvallen over de vleugels hadden beslist beter verdiend. Nadat even wel de snelle linksbuiten Van Leeu wen moest worden vervangen ging het niet meer zo best. Middenvoor Krommenhoek van DHS smaakte het genoegen om de gelijkmaker te produceren. Hiermee kwam de rust en ook bet einde, hoewel er in de laatste fase van deze ontmoeting nog wel enkele spannende momen ten. voor kwamen. DHS verhoogde de druk en geleidelijk kwamen er meer aanvallen op het heiligdom van keeper Troost. Deze slaagde er in soms meesterlijk te redden. Schrumf, Hoogenboom en Huug van der Moer probeerden het meerma len aan de andere kant. maar de schoten gingen naast of over. Nog enkele kansen mislukten. aan weerszijden en ondanks het laatste vinnige pogen kwam het einde van deze merendeels matte strijd met een gelyfce stand 1— Eén voldoening hebben de Mar- tiniters in ieder geval. Deze strijd heeft hun de overtuiging geschon ken dat zij de vierde klas met ge rust hart kunnen ingaan. Van deze Door de Mij. tot redding tan Drenkelingen Onder grote belangstelling van de leden van het Schledamse poli tiekorps zijn vanmorgen in de kan tine op het hoofdbureau van poli tie twee agenten onderschelden door de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Agent J. J. Brdge kreeg de zilveren draag, medaille van de maatschappij en een geldelüke beloning. Agent C. de Vos werd onderscheiden met de bronzen draag-medaille en kree* een geldelijke beloning van 75,—, Vergezeld van een toepasselijke woord werden de onderscheidingen uitgereikt door dr P. J. W. Beukers. Commissaris K. Rijpma dankte namens zijn mannen voor de onder scheiding die verleend zijn voor het toepassen van kunstmatige adem haling door de beide agenten bij de kolendampvergiftiging op 8 fe bruari van dit jaar in de Ram straat, waarbij een echtpaar be trokken was (de vrouw is toen overleden). De heer Rijpma wees op het be lang van dit werk, waaruit blijkt, dat de politie behalve de gewone taak ook nog een sociale taak te vervullen heeft. Hijzag de onder scheiding als een stimulans om op de weg van het E-H-B.O.-werk ver der te gaan. vriendschappelijke ontmoeting werd gebruik gemaakt om enkele nieu we krachten te prober *<n. Volgende week komt Xerxes 2 en de week daarop SW 2 (de be kerhouder) naar het Volkspark. Daarna worden de wedstrijden op het terrein van Boshoek voortge zet. omdat het terrein in het Volks park aan in. orde moet worden, ge maakt om aan de bepalingen van de KNVB te kunnen voldoen, Evenals vorig jaar is er weer een neutrale commissie, die een prijs zal toewijzen aan het elftal met de sportiefste opvattingen. Deze commissie, die gevormd wordt door de bondsconsul Chris van Dijk en de beide scheidsrech ters Herman van Veen en Dick Mast zal letten op sportiviteit en enkele andere spelopvattingen (o.a. hoe het team voor de dag komt, disciplinair in clubkleuren of slor dig) van elk deelnemend elftal. Het is dus best mogelijk dat de zwakste groep met de beste prijs (elf shirts) naar huis gaat. Het elftal, dat Martinit de grootste ne derlaag toedient ontvangt de beker. zikantcsko inslag heeft, was weer stellig de moeite van het uitvoeren en beluisteren waard. Voordat het tweede gedeelte van het programma werd voortgezet, be trad burgemeester J. W. Peek het podium om de jubilerende vereni ging de gelukwensen namens het gemeentebestuur en burgerij aan te bieden. In het kort memoreerde mr. Peek het vele belangrijke werk, dat de jubilaresse gedurende die tijd voor het stedelijk muziekleven heeft gedaan. Na afloop van het concert was er nog een geanimeerde bijeenkomst van genodigden en heeft het bestuur bij monde van mr. G. M. Hovingh zijn concerterende voorzitter een band-opname van diens vertolking van het Beethoven-concert aangebo den. H. VAN BORN In de kring van de eigen leden heeft de Schiedamse afdeling van de Alg. Ned. Bond van Melkhandela ren gisteravond op bescheiden wijze het tien-jarig bestaan van de afde ling gevierd met een gezellige avond in Irene- Het was de ere voorzitter, de heer J. Lips sr., die de korte feestrede afstak, waarbij hij even memoreerde dat het niet altijd makkelijk is om de melkhan delaren verenigd te krijgen. Want voor de oorlog heeft men ook gewerkt aan een organisatie, maar drie keer stierven de pogin gen uit wegens gebrek aan belang stelling. Na de oorlog lukte het be ter en thans is 98 van de nïet- confessioneel aangesloten melkhan delaren toegetreden tot dt ANBM. Inderdaad geen slecht results at. Vele voor de melkhandelarert gunstige regelingen heeft de bond kunnen bewerkstelligen met als bekroning de vakantieregeling. De dank voor het goede werken van de bestuursleden werd door de leden uitgedrukt in een bloemen hulde, die echter niet aan de heren zelf, maar aan hun echtgenoten, hun steunpilaren bij het werk, wer den aangeboden. Penningmeester De Ronde werd nog even extra in het zonnetje gezet omdat hij, als enige, al de jaren van het bestaan, van de in het bestuur heeft ge zeten. Voorzitter J. C- Kramer Freher had de bijeenkomst met een kort woord geopend en. o.a- de vertegen woordigers van de zusterverenigin gen in Schiedam welkom geheten. Daarna was het woord aan de toneelvereniging „Amicitia". die on der leiding van regisseur P, B. van Hees op zeer verdienstelijke wijze bet vrolijke toneelspel ,,'n Rare fa milie" van Arnold en Bach, op de planken bracht. Een geanimeerd bal besloot deze gezellige viering van het tweede lustrum van de A.N.BJW, B. en w. hebben, de gemeenteraad een volledig onteigeningsplan voor de Broersvest aangeboden, ter ver krijging van de beschikking over de ongebouwde en gebouwde eigendom men gelegen aan de westzijde van de Broersvest, tussen het Herenpad en de Koemarkt. De begane grond van de In het onteigeningsplan betrokken percelen is gelegen beneden het peil van de rijweg en het trottoir van de Broers vest. Voor de in het plan opgenomen percelen ligt een put, waarvan het niveau-verschil met het trottoir van de Broersvest varieert van 1.10 m tot 1.80 m. Voor het drukke nog steeds toe nemende Voetgangersverkeer over het trottoir van de in het centrum gelegen Brroersvest, is de huidige toestand onhoudbaar. Aangezien het niet mogelijk is verbetering ln deze situatie te brengen zonder de mede werking van de eigenaren van alle daarbij betrokken percelen, dient zo nodig tot onteigening te worden overgegaan. Derhalve verzoeken b. en w. de gemeenteraad om voor be doelde onteigening zich tot de Kroon te mogen wenden. Van. 28 tm. 30 mei en van 1 Lm. 8 juni houdt het Rode Kruis een huis-aart-buis-eollecte, waarbij de enveloppen, die in de brievenbussen zijn gegooid, zullen worden opge haald. Op 9 juni zal de straatcollecte plaats vinden. De vereniging houdt zich aanbevolen voor de aanmelding van collectanten. van de populaire CJM.V.- secretaris H. Plaisier De populaire secretaris van de fe deratie van Schiedamse C.J.M.V.'s, de heer P. Plaisier is gisteren in het huwelijk getreden met mej, M. I. Kooy, een gebeurtenis die natuurlijk in C.JJMV.«kringen met ongemerkt voorbij is gegaan. Bij de receptie die gisteravond in Irene is gehouden, bleek wel welk een belangrijke plaats de heer Plai sier inneemt bij het prot-chnste- lijke jeugdwerk in Schiedam. Fede ratie-voorzitter H. Meyers maakte zich .tot tolk, niet alleen van de Schiedamse C J.MV.'ers, maar even eens van het provinciaal bestuur, door het jonge paar van harte geluk te wensen,'welke felicitatie vergezeld ging van een mooi cadeau. Maar te vens liet hij doorschemeren dat do secretaris toch maar node gemist kon worden in het bestuur. Dat hoeft ook niet, verklaarde de bruidegom, die deze kwestie met zijn vrouw op een akkoordje had ge gooid. Want behalve aan haar heeft hij zyn hart ook aan het werk verpand. Welke verklaring door dc aanwezigen met een applaus je werd ontvangen. In de honkbal-competitie komen zaterdagmiddag 4 uur SW en Schie dam tegen elkaar uit, een wedstrijd die van groot belang is voor de be zetting van de bovenste plaats. Beide teams zijn nog ongeslagen, maar SW heeft twee punten meer omdat de laatste wedstrijd van Schiedam niet is doorgegaan. Deze belangrijke plaatselijke derby zal zeker de aandacht hebben van het publiek, temeer daar men. wel kan rekenen op een spannende stryd tussen deze ploegen die bijna even sterk zijn. Donderdagavond heeft de Schie damse politie de 51-jarige elektricien J. W. A. S. uit Den Haag aangehou den, die verdacht wordt van de dief stal van koper op de werf Wilton- Fijenoord. Een nader onderzoek volgt nog. aangezien S. ook in Den Haag iets op zijn. kerfstok heeft staan. Nu nog slechts de laatste ronden in de voetbalcompetities gespeeld moeten worden en de beslissingen grotendeels al gevallen zijn, is er nog maar weinig grap aan voor de Schiedamse voetbalverenigingen. Het programma voor aanstaand weekeinde biedt dan ook weinig sen sationeels. In de derde klasse trekt Excelsior '20 naar "Westlandia. Voor de Schie dammer van geen belang, maar wèl voor de gastheren, die nog in gevaar van degradatie verkeren. Excelsior 3 gaat op bezoek bij DEH 3. Van de andere in KNVB-ver- *4 i oJ/ x si«fc De Schiedamse Toneelver. „Kunst Door Oefening" brengt zaterdag avond in Arcade onder leiding van regisseur H. van Gulik de vrolijke klucht „Ketty jokt nooit" OP de planken. Na afloop een gezellig sa menzijn met medewerking va» Sla venburg» band. ONZE fotograaf zag een heel bekoorlijk plekj'e IJ ET boerenvak icordt in deze eeuwenoude in Schiedams contreien en zo legde hy het boerderij, waarin drie gezinnen ztjri. schuts poor u vast op de gevoelige plaat. Langs de Over- vest, echter niet meer bedreven. Anderhalf jaar schieseweg komt u er, linksaf over de brug naar geleden gooide de 76-jarige Dirk Zeeuw het werk de Polderweg. De grauwe fabrieksniuren aan de er by neer en nu rif hij in de zon zijn ptjp te ro- overkant'van de Schie en het oude roest schtjnen ken; onverstoorbaar in zijn blauwe kiel. de pet in alleen tot doet te hebben de bezoeker af te schrik- de ogen, schijnt ook hij met succes de tvd te trot- ken en het kleine dorado daar vlak achter aan het seren. gezicht te onttrekken. Tot de ontdekkers van dit oude plaatsje aan de Maar degenen, die opgeruimd doorzetten tot zijde van 't met knotwilgen gezoomde riviertje be over de brug en hun blikken richten langs het horen in de eerste plaats de schilders en tekenaars, zwarte pad, dat Oudedijk heet, gaan getroffen verdie hier met grote voorkeur en veelvuldig penseel der over het houten bruggetje over een smalle af- en tekenstift hanteren. Op de foto ziet u tegen de takking van de Schie. om dan een schilderachtige groepering van gebouwen en schuren te ontdek ken. die tesamen c?e boerderij «Huis te Riviere" vormer*. oude pïaukenschuiir (tussen de beide wilgen) boer Zeeuw ritten en «aast hem een jongedame, die een schets van de omgeving maakt. Rechts bu de brug heeft een schilderes haar ezel opgezet. band spelende Schiedamse vereni gingen, trekt DRZ naar Belvédère, dat reeds gedegradeerd is. Ook bij de .strijd ZuidersterDHS staat niets meer op het spel. Verder ontvangt DHS 2 DHZ 2 aan de Oudedijk en het derde elftal gaat naar HOV 3. In de afd- Rotterdam gaat het met kampioenschappen beladen Martinit toch enkele belangrijke wedstrijden spelen, zij het niet voor de compe titie. Zondag wordt namelijk de eer ste wedstrijd gespeeld om het kam pioenschap van Rotterdam, met de Gouden Plak als inzet en Martinit gaat hiervoor op bezoek bij Satur- nus. Het tweede elftal van Martinit speelt de promotiewedstrijd voor de reserve derde klasse KNVB tegen SMV 2. Ursus ontvangt Hurricanes, echter met dien verstande dat de wedstrijd bij de gasten moet worden gespeeld, omdat Ursus geen eigen veld heeft Verder nog Sportvogels 2Ursus 2. In afd. C trekt SFC naar DJS. Bij het zaterdagvoetbal zitten de Schiedamse verenigingen wel in de zorgen. In de derde klasse is HBSS uitgerangeerd en zal in het najaar een klas lager spelen. Zaterdag a.s. speelt het eeiste team niet, maar het tweede gaat bij TOGR 2 op bezoek. PPSC zit erg gevaarlijk, het staat met 15 punten uit 20 wedstrijden op de een na laatste plaats. De rode lantaarn draagt HTSV met gelijk aantal punten maar twee wedstrij den meer. Wint FPSC een wedstrijd dan is deze ploeg buiten gevaar, maar tegen Sportlust *46, die hoog op de lijst prijkt, zal het wel niet luk ken. Zaterdag a.s. PPSC 2 ontvangt Barendrecht 2. Ook GTB loopt nog gevaar te de graderen: één puntje meer dan hek- kesluiter RSIVL Tegen koploper Zwervers zullen de mannen van de Techn. dienst hun achterstand wel niet kunnen ophalen. Verder TSB 3 GTB 2 en GTB 3—Groen-Wit 2. In verband met de interlandwed strijd Nederland—België, die a.s. zondag op Houtrust in Den Haag wordt gespeeld, heeft de K.N.K.B. een heel bescheiden wedstrijdpro gramma vastgesteld en de R.K.B. alle ploegen vrijgelaten. De ploegen van Schiedam en Succes komen dan ook niet binnen de lijnen, waardoor de spelers en speelsters in de gele genheid zijn het Nederlands twaalf tal aan te moedigen. Van groot be lang voor Schiedam is de wel vast gestelde" wedstrijd Velox—Unicum die terreinrestauratie op het Rozenburg-veld wordt gespeeld om 12 uur. Wint Velox - dat is onge twijfeld het grootste kanspaard dan volgt nog een beslissingswed strijd SchiedamUnicum om de de gradatie. Ook de C.K.B.-eompetities raken op hun eind. ODI 1 speelt zaterdag de returnwedstrijd tegen Oranje Nassau, nu op eigen terrein. De vo rige week verloren de Vlaardingers met 45. Hoewel zij ongetwijfeld op revanche uit zijne geloven we toch dat ODI weer aan het langste eind zal trekken. AANTEKENEN: C. J. Katenboer 26 jaar en K. E- Groenhof 23 jaar; P. H. Hulsmaan 27 -jaar en C, M. Polet 23 jaar; F- Blom 35 jaar en A. Happee 34 jaar; B. Boekema 29 jaar en A. J, Kuipers 21 jaar; W. Dijkshoorn 45 jaar en L. Rodenburg 38 jaar: L. C. W. Geers 23 jaar en H, A. Brouwer 28 jaar; C. T. van der Graaf 23 jaar en R. M. Marre- vee 25 jaar; J. H. de Groot 24 jaar en J. M. Keridaan 25 jaar; J. Hols- wilder 26 jaar en W. L. Plooij 24 jaar; C. A. Keij 23 jaar en. C. v. d. Gaag 21 jaar; M. Landman 27 jaar en J. M. v, d. Hoek 24 jaar; K. W. v. d. Linden 28 jaar en J. W.*Mak 21 jaar; C. Meuldijk 33 jaar en A. P. Klop 29 jaar; H. A. J. Naastepad 65 jaar en J. M. Kinnegin 61 jaar; R_ van den Oosten 29 jaar en. M. J. C. Tomasxni 19 jaar; F. Rupke 24 jaar en J. van Loopik 18 jaar; P. Stolk 71 jaar en T. Tarraond 60 jaar A. J. "Wijzenbroek 20 jaar en M. J- v. d. Berg 17 jaar. GEBOREN: Johannes G., z, v. b. van Leeuwen en M. M. Post; Lam- hertus. z. v. J. D. de Graaf en A- M. All art: Rijk, z. v. G. A. Wohier T. Bakker; Johanna B-, d. v. Cf- "W, v. d. Moezei en. J. C Willemse. GEHUWD: W. C. van Diggelen. 23 jaar en E. Smeets 20 jaar; P. v. d- Vlist 32 jaar en P. van pelt 28 jaar. J. P. M. v. d. Hoeven 23 jaar en C. Vreeswijk 17 jaar; H. P. M, den Herder 31 jaar en A. M- Droog 24 jaar, P. H. Kling 22 jaar en C. Meerburg 27 jaar; B. P, Swam 23 jr en H. Lenos 21 jr; J. C, Kleiss 28 jr en M, E. Smit 22 jr; J. B. Re- soort 29 jaar en A. Groenendijk 25 jaar; P. H- Heidentrijk 30 jaar en C. Kiaasr.n 26 jaar; P. Plaisier 31 jaar en M. I. Kooy 26 jaar; G. A- Janse 42 jaar en L. van Leerdam 49 jaar: A. J. van den Berg 19 jaar en H Gordijn 18 jaar; H. Evenblij 34 jaar en I, E. Engdahl 33 jaar. VLAARDINGEN. De zieken huis-duivenvlucht, die enige samen werkende verenigingen op Hemel vaartsdag organiseerden, had gister avond een staartje in de vorm van een enigszins feestelijke prijsuitrei king in zaal Excelsior; In Maas sluis zijn de prijzen reeds uitgereikt Schiedam en Overschle volgen nog. Alvorens tot uitreiking van de hoofdprijzen werd overgegaan, heeft de heer M. de Boode de vele wer kers en de werksters vooral niet te vergeten in korte, krachtige, vriendelijke bewoordingen dank ge bracht voor hun aktiviteit, die mede heeft bevorderd dat binnen afzien bare tijd een flink batig saldo kan worden overgedragen aan het be stuur van de Vereniging voor Zie- kenhuisverplEgmg. De heer De Koo- de onderstreepte nog eens. dat het doel de hoofdzaak was van het 48 km vluchtje. De heer G. v. d. Bos, bestuurslid van het NW, heeft namens deze or ganisatie, die in het kader van haar gouden jubileumviering de ereprij zen beschikbaar stelde, de hoofdprijs uitgereikt aan de heer J. Kosten van de p.v. „De Adelaar" te Vlaar- dingen voor de „twee eerstgetoonde duiven". Ook de heren Poldervaart en De Roode ontvingen van het NW een ereprijs. De eerste prijswinnaar van de vlucht uit Roosendaal voor het ge hele rayon, de heer H. C. v. Kant van de S.C.V, ,,De Postduif" uit Schiedam, ontving uit handen van de heer De Roode een prachtige door de firma Sprij beschikbaar gestelde salontafel. In de loop van de avond werden de per vereniging behaalde prijzen, die keurig stonden uitgestald, even een,aan de rechthebbenden toebe deeld. Alle prijzen waren gratis be schikbaar gesteld:; hetzelfde was het geval met de zaal Excelsior.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1