wmrnm Over verbetering van wegen, bruggen en het verkeer <3MB C D In september begint de bouw van t spoorviaduct HOUTMAN Kadaverdiscipline II in Het Vervolg (op 08/15) Jaarvergadering N.C.B. „De drie musketiers SVV-DFC Koeriersters UIT DE GEMEENTERAAD PIANO'S - ORGELS Persoonlijk dam- kampioensch ap gCïf-éétte Bijeenkomst van de P.v.d.A. Klein drama Bibliotheek dicht Wie heeft iets verloren Vegla-competitie Nog maar enkele wedstrijden Raadslid Weergang beheert wijkgebouw Drie inbraken Auto geslipt eu omgeslagen MEESTERKNECHT ACTIEVE EN ACCURATE 10NBE0AME OUDE HUIZEN 2 Zaterdag 26 mei 1956 Een zeer spraakzame gemeenteraad heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering tal van vragen afgevuurd op het college van burgemeester en wethouders en vooral wethouder Th. J. L, van den Berg, die de portefeuille van Gemeente Werken be geert, moest steeds aan het woord komen, omdat de belang stelling van de leden in de eerste plaats gericht was op de voorstellen op het gebied van wegen-aanleg en het verkeer. En dit zijn juist kwesties die vrij moeilijk liggen, gebonden als de gemeente Schiedam is aan tal van grote projecten, die in uitvoering zullen komenj maar nu nog in een vaag stadium verkeren. Het begon al direct met vragen van de socialisten-leider A. J- van Lith en de communist J. Collé over het verhoogde trottoir bij de overweg in de Overschiesestraat. waar de be woners van de Parallelweg, via een adres aan de raad, om gevraagd heb ben. Maar de wethouder kon alle partijen grotelijks tevreden stellen door de mededeling dat hy reeds contact had opgenomen met de Ned. Spoorwegen, dje zich bereid ver klaard hebben, nu op 5 juni de nieu we loods van Van Gend en Loos in gebruik genomen wordt, het hek bij de oude loods (juist op de hoek bij de overweg) terug te laten zetten, zodat er ruimte komt voor een trot toir. Maar aan de noordkant van de overweg zal geen trottoir aangelegd worden, daar reeds in september op die plaats begonnen wordt met de bouwwerkzaamheden aan het toe komstige spoorweg-viaduct. Het zou geld verknoeien zyn om voor die laatste maanden nog aan een trottoir te begïnnen- Schuilhuisje Wel komt op die plaats een abri voor de wachtende Parallelweg'ers. Door het terugplaatsen van het reeds genoemde hek zou er misschien plaats zijn voor een tweede abri (waarom gevraagd is) aan de zuid kant, maar de N,S. is niet bereid om daar aan te beginnen omdat deze abri in het gezichtsveld zou komen te liggen van het seinhuis bjj de overweg. Het blijft dus bij één abri. Verkeerslichten Bü het voorstel om verkeerslich ten aan te brengen op het gemoder niseerde kruispunt Gerrit Verboon- straat/OranjestraatL. Nieuwstraat, bleek dat er verschil van mening be staat over het belang van dergelijke verkeerslichten. De heer K, Bosch (WD) wüde ook lichten hebben bij de Tuinlaan en vooral voor hotel De Kroon. En hoe staat het met de ver keerslichten in de B.K--laan? Een heel moeilijke materie, vond -wethouder Van den Berg. Er zijn verkeers-deskundigen die dwepen met verkeerslichten en. even grote "deskundigen die ze verafschuwen. De Schiedamse verkeerscommissie heelt als mening „zo weinig mogelijk" en daar willen b. en w. zich dan maar aan houden. Bij de behandeling van de begro ting zijn verkeerslichten op de B.K.- laan toegezegd en dan ook besteld en geleverd. Maar de verkeerscommissie zit hiermee met een probleem. Voor het geringe verkeer uit de zijstraten, kan men moeilijk telkens weer het drukke verkeer op de B.K.-laan stil leggen en ook de (niet talrijke) voet gangers zijn er nltt mee gebaat. Men ■wil dus nu wel eerst grondig over wegen of deze verkeerslichten ge plaatst zullen worden en waar. De heer Bosch vond dat de voet gangers hierdoor achtergesteld wer den by het snelverkeer, temeer daar er ook geen maximumsnelheid (15 kmi) ingesteld zal worden, maar wethouder Van den Berg was van mening dat in. voldoende mate voor hun belangen gewaakt wordt. Brugverbreding Het plotselinge plan van de extra verbreding van de Koemarktbrug werd nog eens onder de loupe ge nomen. Wethouder Van den Berg zette uiteen dat de 35 jaar oude brug nodig gerepareerd diende te worden en de uitvoering daarvan heeft men toen gekoppeld aan de verbreding van de Gerrit Verboonstraat en aan de verbreding van de burg zelf aan de kant van hotel De Kroon. Maar bij de uitvoering is gebleken dat voor een minimum van kosten de brug ook aan de andere ksnt verbreed kan v/orden. Dit was erg aanlokke lijk, zodat men daar maar toe be goten heeft. Vandaar dit extra-cre- diet. De ryweg wordt nu ongeveer een halve meter breder en het trottoir een paar meter. De wethouder stelde (Advenentie IJHj Singel 114-118 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres in het Vooruitzicht dat op de spits uren de bromfietsen over de rijweg geleid zullen kunnen worden. De heren Mak en Bosch zijn altijd voorstander geweest van een geheel nieuwe en brede brug, maar zij wil den dit nu niet (nogmaals) gaan ver dedigen, omdat al die verbeteringen verband moeten houden met bestaan de grotere verkeersplannen. De heer Mak vond echter dat bij de huidige halvering van het verkeer over de Koemarktbrug wel gebleken is hoe ontzettend belangrijk het is om de neven-bruggen te versterken, de Ko- ninginnebrug bv. En waar blijft de brug in het verlengde van de Prof. Kamerlingh Onneslaan en die in het verlengde van de Broersvest? Het wachten is op de ontwikkeling van de grote plannen, vertelde de wethouder. Mogelijk dat door de dykophogingen volgens het Delta plan de Konïnginne-brug geheel zal komen te vervallen. ,En de aanleg van de P-K.O.-brug houdt weer ver band met de spoorwegplannen. De wethouder wilde hier niet verder op ingaan, maar zijn we goed Ingelicht dan Is er een nieuw plan om over de huidige spoordijk, die na het uit voeren van het spoorwegplan, niet meer gebruikt wordt, een nieuwe brede weg te leggen, die met een brug over de Schie zal gaan en zo verder Nieuwland in. Ontsluiting sportcomplex Nog meer bruggen en wegen kwa men aan de orde. Ditmaal de tweede brug over de Poldervaart met de aansluitende wegen, voor de uitvoe ring waarvan een krediet is aange vraagd van 1.300.000. In verband hiermee brak mr. H. B. Engelsman (PvdA) een lans voor een snelle ont sluiting van het complex sportvelden en ook het nieuwe zwembad op de rijksweg 20, de Benelux-weg, de pro- vinciale weg naar Den Haag en, niet in de laatste plaats met Vlaardingen. Want ook Vlaardingen heeft belang bij aansluiting op dit complex. De gemeente zit gevangen in de plannen van de provinciale- en rijks waterstaat met betrekking tot deze wegen, verklaarde wethouder Van den Berg. Dit in de eerste plaats wat de financiën betreft. Nu is er kortge leden contact geweest met deze in stanties, waarbij gebleken Is dat op een belangrijke bijdrage gerekend kan worden, hoe veel is echter nog niet vastgesteld. De gemeente is echter in tijdnood gekomen omdat de sportvelden vol gend jaar al klaar komen, zodat er tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden. Hierbij gaat de te verbeteren Laan van Bol'es een grote rol spelen- Met Vlaai-dingen is reeds contact opgenomen en deze gemeen te heeft zich bereid verklaard om, op eigen gebied, de doortrekking van de verbindingsweg te verzorgen. Maar de definitieve verbinding komt er thans nog niet, omdat de nodige gronden nog niet zijn aangekocht. Het blijft echter een tijdelijke op lossing, tot men precies weet wat provincie en rijk gaan doen met hun grote wegen. Het thans gevraagde krediet zal uitsluitend geb-uikt wor den voor de Poldervaartbrug en de verbinding naar het verkeersplein, dit ter geruststelling van ir. K. J. J. Dominicus die er niets voor voelde om geld weg te gooien aan wegen aanleg wanneer men. niet weet hoe de grote wegen komen te lopen, „Vrije sector"-bouw Na de wegen en bruggen, is ook de aanverwante stadsuitbreiding punt van bespreking geweer' Met voldoe ning hadden de heren r. Mak en W. Kok gemerkt dat er wat .neer huizen in de „vrije sector" dus zonder over heidssteun worden gebouwd. Maar het zijn er nog te weinig. Is er geen grotere belangstelling? En hoe ligt de situatie nu er rayon-toewijzingen zullen plaatshebben? "Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren zeide toe dat hierover binnen kort een uitvoerige nota zal komen- Wel kon hij alvast verklaren dat er meerdere aanvragen zijn en dat er gronden toegewezen kunnen worden, maar enkele bouwers hebben hier nog wat bedenktijd voor gevraagd. Dure herken Notaris A. Koek was de gemeente erkentelijk voor de toewijzing van bouwgrond aan de Burg. Honnerlage Gretelaan voor de nieuwe Wester- kerk van de N.H.G. Een mooi punt, dat echter de verplichting met zich meebrengt om ook een mooie kerk te bouwen. Dit maakt de uitvoering weer duurder. Hy vroeg daarom wat het standpunt was van b. en w. be treffende een subsidie bij kerkebouw op belangrijke en zo ook dure plaat sen. Wethouder van den Berg wees er van zijn kant op dat voor het bou wen van kerken de grond tegen ge reduceerd tarief wordt geleverd, ook een soort van subsidie. Of er voor dure kerken op dure plaatsen nog een extra-subsidie gegeven kon wor den, daarover kon hij niets toezeg gen. Onteigening Tenslotte het „sanerings-plan" van de Broersvest waar de heren A. J. van Dijk en J. Alijk belangstellend naar Informeerden. Volgens de nieuwste plannen zullen alle putten' aan de Broersvest opgeruimd worden, teneinde het trottoir te kunnen ver breden. Dit plan sluit aan op het bouwplan van bakkerij Vlug maar is uitgebreider en algemener. Daar de huidige eigenaren niet de nodige me dewerking hebben willen verlenen, zo vertelde wethouder Van den Berg, heeft de gemeente naar de onsympa thieke vorm van een onteigenings procedure moeten grijpen, maar als nog zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar een minnelijke schik king. De gemeenteraad heeft tenslotte alle ingediende voorstellen, door ons eerder min of meer uitvoerig ver meld, zonder stemming, aangenomen. In de deze week gespeelde wed strijden. voor het persoonlijk dam kampioenschap van. Schiedam wer den de volgende resultaten geboekt; J. C. Onink—M. Jurg 11; A. v. d. Moer—J. C. Onink O—2; M. Jurg— W. M. Pranger 02. De party tus sen de heren Haberméhl en De Wilde werd uitgesteld. Met nog 1 ronde te spelen, is de stand op het ogenblik; 1. J. C. Onink 7 pnt.: 2 M. Jurg 4 pnt.; 3, 4. en 5. J. de Wilde. A. v. d. Moer en W, M. Pranger, 3 pnt.; 6, C, A, Habermehl 2 pnt. De laatste ronde wordt gespeeld a.s. donderdag 31 mei in. zaal 10 van het Volksgebouw. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen; J. A. H. v. d. Berg. Lange Nieuwstraat 175, tel. 68331; P. «F. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 75, tel. 68004 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 67856. Geopend zijn de apotheken C. J. Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, die ook gedurende de volgen le week de nachtdienst waarnemen. PASSAGE-THEA TER VERTOONT: Dezelfde Duitse dril-sc'ldaten, die in de vlijmende ,.08/15"-film met de geheimen der kadaverdisciphne vertrouwd werden gemaakt, zien we thans terug in Het Vervolg op dit filmwerk, wederom geregisseerd door Paul May, die ook aan het draaiboek meewerkte. Het tweede deel 08/15 behan- delt een overwintering aan het Russische front- In het slotdeel van deze trilogie naar de roman van Hans Kirst, dat binnen afzienbare tijd ook op het witte doek zal verschijnen onder de titel Het Eindewordt de tneen- storting pa» het Duitse militaire systeem geschilderd. In „Het vervolg" wordt de aan dacht niet zo sterk meer geconcen treerd op de ongelukkige Vierbeltt als in het eerste deel het geval was. De wat Ihikse. bescheiden rekruut, die zo diep leed onder de verschrik kelijke geest van de .kazernedisci- pline, is zowaar een plichtsgetrouwe onderofficier geworden en hoewel zijn afgrijselijke dood aan het einde van de film wel een zware domper zet op het in hoofdzaak sarcastisch vertelde verhaal, ligt het accent vooral op de stille sabotage, het Vrijdagavond hield de afdeling Schiedam van de Ned, Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid een jaarvergadering fn Irene, die na het ofüciële deel een byzondcr feestelijk aanzien kreeg door bet optreden van Scala's Jeilgdaccordeoniste» en „Werken de Jeugd", dat een bont allerlei van scotches en zang voor 'het voetlicht bracht. De bond, die momenteel 220 leden telt, had de tweede voorzitter van de landelijke bond, de heer Eshuis, over laten komen, die sprak over de stand van zaken betreffende het loonvraagstuk. Definitieve me dedelingen kon de heer Eshuls niet doen, aangezien er aanstaande maandag nog een onderhandeling zal plaats vinden. De voorzitter, ne boer ,F, v. Til- borg reikte op deze avood aan dme* leden het gouden insigne van de bond uit, die 25 jaar lid van de Christelijke vakbeweging waren. Het waren de heren K. Brink man, J. v. d. Kooy en L. Lager waard. Tevens werd afscheid ge nomen van de heer C. v., d. Kruit, die 22 jaar bestuurslid is geweest van de plaatselijke afdeling. De woorden van waardering van de voorzitter gingen gepaard met het overhandigen van een. enveloppe met inhoud, terwijl mevrouw v. Kruit een bos bloemen kreeg aan geboden, In z(jn openingswoord richtte de heer Van Tilborg een speciaal woord van welkom tot de nieuwe leden, die vorig jaar actober bij de fusie zijn gekomen vsn de Ned, Chr, Bond van Houtbewerkers. De heer W. Koppenol, die het j aar ver- i «.lag voorla-*, besprak de moeilijk heden. die remmend werken op 1 het bouwen. „zich drukken" van zijn kameraden. De krijgstucht is door de slopende frontdienst wet wat aangetast, maar een loopgraaf Is nu eenmaal geen kazerneplein. De nieuwe, opgeblazen commandant van de derde batterij, typische vertegenwoordiger van de „rückslchtlose" officierensoort, wil daar even snel verandering inbren gen. Zijn nauwgezette toepassing van de voorschriften stuit echter af op de weerstand van de onwillige groep. De lintjesjager veroorzaakt totaal zinloze artillerieduels, ander zijds laat hij zich door de sluwe PÏatzek, die als fouragemeester een soort particuliere handels, en trans portfirma drijft, ter wille van een aantal twijfelachtige „dames", tot een volkomen ongeoorloofde transactie overhalen. Dat er bij de nachtelijke frontver- kortings-operatie, die juist op een. dolle feestavond uitgevoerd moet worden, nog niet meer slachtoffers vallen onder het vijandelijk vuur, is dan ook beslist niet te danken aan -de waanwijze officier. Behalve de bekende figuren Vier- bein, de slimme Asch, Kowalskl, de gevreesde, maar laffe Schulï, komt men in deze film. ook de Canaris- speler O. E. Hasse tegen. Hij is de sympathieke, redelijke overste, die de nazistische geest verafschuwt, maar nog teveel militair is om het bijltje er bij neer te leggen. Het 2e deel 08/15 mist de strak heid en daardoor ook de dramatiek van het eerste deel. Anderzijds geeft zij een uiterst belangwekkende in druk van de werkelijke mentaliteit en de sfeer van de frontsoldaten, Ook m filmtechnisch opzicht is het ccn sterk produkt. (Advertentie IJH.) Éét*. apart model ROTTER DAMS O IJK 2 64 VOOR DEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen. Swammerdamsin gel 41 en „Nieuwland", dr. Wi- nautplein 17. Bellen ui) ongeval: G.G. en GJ>. Tuinlaan 80. t' 'efoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJc. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Geopend Dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9 uur: „08/15. Het vervolg". Monepole, 3, 5, 7 en fl uur: „De drie Musketiers". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Singelkwar tier, toneelavond. Volksgebouw, 8 uur: Amicitia-to- neel ,,'n Bare familie". Arcade, 8 uur: K.D.O. „Katty jokt nooit". Irene, 8 uur; Mater AmabilisschooL toneelavond. Hotel Byersbergen, 8 uur; S.Z.C., contactavond. Tivoll. 8 uur: Buurtver. Parallel weg Contact-avond. Sportfondsenbad, 7.45 uur: pers.ver. Wilton zwemwedstrijden. Cantïne Excelsior, Cabaret-avond. Muziektent Kethel, 8 uur: St. Rad boud. concert. Blauwe Huls, 5.15 en 8-45 uur: Var? TV-club. Dr. Drees in Plantage Lachend sprak minister-president dr, \V. Drees vrijdagavond op de bijeenkomst van de Party van öe Arbeid in de Plantage over de in cidenten tijdens de verkiezingsactie <in het zuiden ,van het land. De in cidenten op zich zelf' achtte dr. Drees- niet het belangrijkste, maar wel zag hij op de achtergrond het gevaar voor de goede verstandhou ding tussen bevolkingsgroepen van verschillende overtuiging en voor een aantasting van de vrijheid van meningsuiting, waarvoor het de P. v. d. A. de toegang tot bepaalde provincies moeilijk wordt gemaakt. Wel hebben de katholieke bladen het exces als zodanig afgekeurd, maar daaraan werd dan veelal toe gevoegd, dat de P.v.d.A. dan ook „uitdagend" is opgetreden, aldus de minister-president, die in zyn toe spraak argumenten aanvoerde tegen verwijten aan het adres van de p.v.d.A. Reeds vóór dr. Drees, die ook al in Vlaardingen gesproken had, heb ben sprekers het woord gevoerd op de druk-bezochte openlucht-bijeen komst. Ook de heer Geert Ruygers van de katholieke werkgemeen schap van de P.v.d.A. ageerda tegen de voorvallen in Venlo en Roer mond, waaruit blijkt dat de demo cratie op het spei staat. Het sociale vraagstuk zag hij als een wereld vraagstuk. Mej. mr. N. Zeelenberg, lid van de Tweede Kamer en wethouder te Rotterdam, sprak over de plaats van de vrouw in het openbare le ven en bepleitte het gelijke loon voor gelijke arbeid van man en vtouw. Het Tweede Kamerlid Stuf- kens, hoofdbestuurslid van de pro testants-christelijke werkgemeen schap van de P.v.d.A„ schetste de houding van de Anti-Revolutlon- nairen en noemde de maatschappe lijke ordening noodzakelijk. Huizenveiling Op de huizenveiling, die gister morgen door het notariskantoor P. Schaberg in Arcade is gehouden, is het perceel Westvest no. 39 voor 20-000.—- san G. Pistoor (q.q.) te Schiedam, In Monopole: 3* He drieste D'Artagnan, jeugdig MJ ridder uit Gascopne, moet met zijn kameradendrie musketiers pardon, Dé Drie Musketiers, dat vermaarde stel rvaaghAilzen heel wat romantische avonturen hebben beleefd. Amerika heeft zich cl eens gewaagd aan een verfilming van die avonturen, maar ook Frankrijk, va derland van het viertal dapperen, heeft zijn versie. En het moet ge zegd, de Fransen hebben er iets aardigs van gemaakt, ofschoon het een wat langdurige film is geworden. D'Artagnan, Porthos, Athos en Aramis verrichten hun romantiek (en lag die ooit ergens zo puur ge reed?) in fraaie kleuren, die ook het vrouwelijk schoon dat de toen- dertjjdse lage jurkjes aan de open haarheid prys gaven, goed doen. uitkomen. Het is de moeite waard om met D'Artagnan en zijn. mak kers te gaan genieten van de Fran se meisjes, die ook toen al zich zo appetijtelijk den volke (subs, den ridder) vertoonden. Ja, dat waren rumoerige tijden, maar ook wel móói.... De film aarzelt niet alle hulpmiddelen die de romantiek kunnen dienen, erbij te halen. Te recht. Het resultaat is zeven kwar tier vergetelheid. Toen bewoners van een pand aan de Nassau Dillen- burgstraat onlangs de markie zen neerlieten om de zon te weren, kwamen uit, de plooi en van het scherm twee mus- senkleuters naar beneden val len. Het nest toas blykbactr «akkundigr beuestipd want het bleef onder het afdak goed vastzitten. De veren balletjes kropen in paniek tussen de planten in de tuin rond. Onder toe zicht van een paar hulpvaar dige dames slaagde een tim merman er in een van de kleuters te pakken en naar zijtt /urge huis te brengen. Het andere beestje werd ■meerma len gesignaleerd, al hippend en fladderend met een van angst malende dikke krop, maar zijn minimale afmetin gen stonden hem töe voor goed onder te duiken. De vogelauders begonnen in de dakgoot een scheldpartij, terwijl de van liefde over vloeiende mensen met veel „ach's" en wat zielig's'' tus sen het groen een portie die renbescherming in de prak tijk brachten. De buurt be spreekt tui het ellendige lot van het mussenkleintje: ver scheurd door katten, verhon gerd, verregend, enz. Eenpa rig is besloten het markies voorlopig müar niet meer n'eer te laten GEMEENTE! SCHIEDAM fornciEEL nTeüwsT Het gebouw van. de Gem. Openb. Leeszaal en Bibliotheek aan de Lange Haven zal a.s. maandagavond 28 mei voor het publiek gesloten zijn wegens bibliotheekcongres. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur ert 2—5 uur: boodschap pentas, rode autostep, baret, fiets- pompje, koperen gewicht. Te bevragen bij de vinders: een doos met margarine, J. Vuijk, Popu- lierenlaan 52, Kethel; plaatje van de "Wegenwacht, E. Wigman, 2e Tuin» singel; hand pompje, J. v. Merwyk, Wattstraat 22b; stalen duimstok, Th. Knook, Buitenhavenweg 164b; vul- aen, Breevoort, v. Smaleveldstraat 9b; rozenkrans, Hoenderkamp, Mor sestraat 30c; huissleutel, A. Harte- veld, Molensingel 37; autosleuteltje met lipje, Heesbeen, Hoofdstraat 171/ 6; ring met sleutels, A. Kraak, Pot gieterstraat 4; ring met sleutels, J. Speksnijder, Leibnitzstraat 19; zon nebril en rozenkrans, G. Schuurmans, Huysmansstraat 42c; sigarettenaan steker, J. Monster, Nw. Maasstraat I5a; zakmes, J. Verhagen, Groene- laan 71; rolschaatsensleutel, P. Kas telein, Rotterdamsedijk 309c; hemdje en kaartje wol, Westhuis, Da Costa- straat 38b; hoofddoek, B, van Dijke, Talmalaan 43; kinderpantoffel, L. J. v. Ekelenburg, D. v. Wassenaarstraat 38c; jongenspak, Goudappel, Dwars straat 19b; jongensjasje, met cein tuur, Sehwagerman, Beierlandse- straat 21; gymschoentje, G. Hon te, Simon Stevmstraat 3a; kinderlaarsje, R- v. d. Sluis, Lang" Singelstraat 84b; shawl, A. Valk, Talmalaan 25; ge streept truitje, v. Tricht. Brugman straat 30b; kinderschep, F. van Gee- ne, Ridderkerksestraat 10b; mond harmonica, A. v. Hassel, Beïerland- sestraat 20b; autostep. Magazijn waar het wiel draait. Hoogstraat 69; plastic bal. P. Voortman, Goeman Borgesius- straat 10; portefeuille met inhoud, H. de Jong, W, Brouwerstraat 25a; lede ren portemonnaie, F. Hersbach, Ant- Muijsstraat 54; ki idertasje, K. den Dunnen, Ph. v. Bourgondiestraat 28b; portemonnaie, v. Keu.en, Nieuw straat 12, kamer 10; zwarte dames- portemonnaie met inhoud. H. v. d- Broek, Buitenhavenweg 106a: ktn- derportemonnaie met inhoud, B. Giit- lich, B.K. Laan 265b; portemonnaie met inhoud, W. Hoek, Middelbar- nissestr. 24; bruine aktentas met in houd, B. Rook, Boylestraat 5a; zil veren broche, R, de Groot, Alb. Cuijpstraat 7b; metalen broche, H. v. 't Hof, Hovendijk 178a; herdershond, blauw-zwart met grijs, M. Asmus, Pernisschestraat 15; grijze kip, Was serij de Pauw, Stadhouderslaan 3; Duitse staander met witte pluim staart (reu) met halsband, A. Maat, Groenew.eg 54, Kethel, tel. 226. In de door de Vegla-vereniging georganiseerde Schiedamse Bedrij- ven-competitïe 1956 werden in de afgelopen, week de volgende voet balwedstrijden gespeeld: Cartonna- gefabriek—De Geer 1—1; de Ko meet—DES 1—2; WSO—Vlug 2—2; FontijneVegla 6—0; De Geer Vlug 4—2; de Komeet—Fontijne 3— 4; Cart.fabriekVVSO 1—2; DES— Vegla 0—1; Cartfabriek—Vlug 3 7 en WSO-De Geer 3—0. Het programma voor volgende week 15: 23 mei FontijneDES; 23 mei De Geer-de Komeet: 29 mei Vlug—Vegla en 31 mei DES—WSO. GEBOREN: Gerardus D.. 2, v.A. L. Greeven en T. M, Luïjcx; Ro bert A., z. v. E. B. -van Ringelen- stijn en A. L. Ditksen; Dirkje, d. v. C. M, F. Dullaart en D. Kuiters; Gerrit, z. v. G. Mulder en J, Ro mein. OVERLEDEN: J. M. Pijl, 59 j. KERKDIENSTEN Ned. herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur <3s. J. Gras en 5 uur ds. H. W. Hemmes (H. AvondmaalNieuwe Kerk 10 uur ds. J. B. Smi&s en. 5 uur ds. A. Hoffman. Westerkefk: 9 en 10-30 uur dr. L. J. CazBmler «1 5 uur ds. J. G. Jansen. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur vic. A. v, d. Ban en 7 uur ds. A. A. Kethel: 10 uur ds. P. J. de Bruljn en 7 uur ds. Quartel (Délfshaven). Gerer. kerk. Oosterkerk: 10 uur dr. H, W. van Zuylen (Rotterdam) en 5 uur ds. W, A. Krijger. Plantagekerk: 9.30 uur ds. B, J. Oomkes en 4 30 uur dr. H. W. van Zuylen. Julianakerk; 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. E. J. Oomkes, Kethel: 9,30 uur ds. S. P. Dee (Rotterdam) en 2.30 uur ds. HANDBAL Voor de districtscompetitie zijn de meeste Schiedamse handbalteams uitgespeeld. Dames 1 van DtVS moet nog twee wedstrijden spelen en ae beide 2e herenteams zowe' van DWS als Wilton Fijenoord spelen zondag de laatste wedstrijd. De dames van DWS gaan naar Den Haag om de strijd aan te binden te gen de drager van de rode lantaarn xn de le klasse HMS. De Schiedamse dames zijn nu voor het degradatie gevaar vry en bezetten, vrij gunstig, de 6e plaats. Zy kunnen nog één plaatsje stijgen op de ranglijst, maar dan moeten zij de resterende wed strijden in een overwinning omzet ten. Zondag a.s. kunnen zij de twee puntjes wel mee naar Schiedam brengen. Het 2e herenelftal van DWS speelt de laatste wedstrijd tegen GONA 2. Kunnen de Schiedammers uit deze wedstrijd de volle winst behalen, dan hebben zij 7 punten, evenals de Ha genaars. Ér zal dan tussen deze twee teams een beslissingswedstrijd nodig zyn, om uit te maken wie degra deert. DWS geven wij de beste kan sen. Wilton Fijenoord 2 heren, dat in dezelfde klasse speelt, moet het op het terrein aan de Vlaardmger- dyk om II uur opnemen tegen Hel las 5. Als de protestcommissie de zaak van Hellas 5 behandeld heeft en 2 punten in mindering zal brengen voor het met opkomen, dan staan beide teams in punten gelijk en kan Wilton door een overwinning naar de 4e plaats opschuiven. Maar zover is het nog met. In de jeugdklasse van de afdeling Rotterdam moet het 2e damesjunior- elftal van DWS naar Zuïdwijk en de heren junioren van DWS krijgen een zware opgave tegen Vires et Celerïtas in Gouda. Zaterdagmiddag spelen de meisjes adspiranten van Wilton de laatste wedstrijd tegen Snelwiek; kunnen zij hier de volle winst uit halen dan zijn zij ongesla gen kampioen, wat voor de klemsten van Wilton eerx mooie prestatie zal zxjn. Zondag komt de Dordse ploeg van DFC op bezoek bij SW en aangezien de Dordtenaren nog kans hebbers zijn voor een plaats in d# ere-divisie. zullen zij ongetwijfeld met de beste bedoelingen naar Schiedam komen om de zo kostbare punten in de wacht te slepen. De DFC'ers hebben 1.1. zondag met de bekende stugge verdedi- gmgstactiek h.t sterke Feyenoord een gelijk speb afgedwongen ert zullen zeke*. ook met deze speel- wyze bij SW trachten hiermede succes te boeken. De SW'ers heb ben echter met dit spel in Dor drecht reeds kennis gemaakt en zullen ongetwijfeld de destijds ge leden nederlaag trachten terug te betalen, zodat de Dordtenaren er zeker niet op behoeven te rekenen de punten cadeau te krijgen. Een en ander belooft in ieder geval een spannende en vinnige strijd te wor den aan de Bosrand, DE RESERVES: SVV 2 speelt zondag in Rotter dam tegen Excelsior 2, weer een zware uitwedstrijd. Zo ook voor SVV 4 die op bezoek gaat bij Feyenoord 4. De heer Joh. Weergang, lid "van de gemeenteraad voor de Partij van de Arebid is, met ingang van IS juni. benoemd tot beheerder van het 'nieuwe wijkgebouw in Kethel Dit houdt echter, niet In dat het wykgebouw op die datum geopend zal worden, dat zal later nog volgen De heer Weergang zal in verband met deze benoeming in gemeente dienst bedanken voor het raads-lid- maatschap en gisteravond woonde hij dan ook voor het laatst een ver gadering .bij. via drie tuimelramen Gisteren is bij de politie aangifte gedaan van een drietal inbraken, die een. sterke overeenkomst ver tonen, zodat de politie veronder stelt, er één inbreker of groep ran inbrektrs aan het werk is ge weest In alle d -ie gevallen is n.l. toe gang verschaft door een tuimel raam. Twee gevallen hadden plaats in de Oranje-winkelgalerij: via de gang achter de galerij is de inbre ker door de tuimelramen gekomen in de winkels van Albert Heijn en Van Woerkom. In de eerste zaak wordt f 150 vermist, uit een busje, opgeborgen in een niet afgesloten kast en bovendien wat levensmidde len. In het tweede geval haalde de inbreker slechts vier gulden weg uit eerx openstaande kassa. De derde inbraak had plaats bij de Schiedamse Steenkolenhandel N.V. aan de Noord vest. Ook hier werd toegang verkregen door een tuimelraam aan de zijkant van het gebouw. Alie kasten en bureaus zijn daar overhoop gehaald eu een brandkast beschadigd, doch er wordt niets vermist. Op het door de regen extra glad de wegdek van de Rotterdamsedijk is gistermiddag omstreeks half vier een personenauto bestuurd door de heer R, G„ groothandelaar te Rot terdam, geslipt Dit had plaats ter hoogte van dc kruising met de Nieuw Mathenesserstraat. De niet eens snel rijdende auto slipte van het wegdek af, reed tegen een boompje aan. dat uit de grond werd gerukt en kantelde tenslotte om. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto werd zwaar bescha digd. SCHIEDAM Zlekendienst gem. ziekenhuis. 7 uur ds. W. A, Krijger, Ned. herv. geref. eva"g. Gebouw Ire ne: 10 en 4 uur ds. J. Lekkerkerker (Bergambacht). Woensdag 30 mei 8 uur ds, L. Vroegindeweij (Gameren). Ned. prot bond. Westvest 92: 10 30 uur prof, dr. W. Banning (Driebergen). Evsuig. luth. kerk: 10 uur ds. H. van. Beek (Amersfoort). Oud-kath. kerk. Dam 23. 10.15 uur Hoogmis van de feestdag van de H. Drievoudigheid. Chr. gercf, kerk. Kerkgebouw Waran de B.K.-laan 10 en 5 uur ds. G, W, Alberts (em, predikant to Vlaardingen). Chr. geref, gemeente Volksgebouw Tuinlaan 10 en 4 uur ds. M. J. Mid delkoop. Oud-geref. kerk Jeugdhuis Lange Ha ven 97; 10 en S uur Dienst. Baptistengcm. Kerkgebouw Broers vest» 53: 10 en 7 uur ds. J. Middelkoop. Oud-geref. k^rk Jeugdhuis Lange Ha ven 97: i0 en 5 uur Dienst. BapUstengem. Kerkgebouw Broers vest 53: 10 eu 7 uur ds. J. Segaar, Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst en .7.30 uur verlossingssamenkomst. Gerrit Ver boonstraat: 6 30 uur openluchtssmen- komst 0.I:v. majoor «n mevr. J. H, Drentje. DISTILLEERDERIJ - WIJNKOPER Ij B. SCHERMER EN ZOON vraagt een met veel ambitie en aanleg voor het vak. In staat zelfstandig en accuraat te werken en leiding te geven aan personeel. Eigenhandig geschreven brieven met uitv, inl. over huidige werkkring, opleiding, godsdienst enz. aart de Fa. B. Schermer en Zoon, Kleine Noord 47, Hoorn Wij hebben op onze afdeling debiteuren administratie plaats voor een die in staat is geheel zelfstandig te werken. Zij, die van oordeel zijn deze functie naar behoren te kunnen vervullen wordt een aantrekkelijk salaris aangeboden met goede vooruitzichten. Sollicitaties te richten aan N.V, Nederlandse Kantoor- boekenfabriek van Hoff Jongepier, Schiedam. Desgew. na voorafgaande kennisgeving in de avonduren. TE KOOP GEVRAAGD blokje, ook enkele komen in aanmerking. Gelegen in Schiedam. Br. onder no. S 490 bur, bl. Te koop qqngeb. j Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 63783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nfeuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Walttnan, Rotterdam sedijk 240, telefoon 88948. Permanent Wave Hélène Permanent met toe- Stel, het beste wat er is, compleet f 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Lesson Voor «cooterie* naar Autorij- ADVERTEER REGELMATIG Fotografie Voor pasfoto's naar K. van. Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt ti ze huren. H. J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration, W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- teibed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres. D.UK., Groenen dal la (Broersvcldpad), teL 67028 (na S uur teL 66789). Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, huttedik anten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon 66192. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe nen, Dam 41—43. teL 66192, showroom: Vlaardinger- straat 6, Ai les op het gebied van glas in lood „Aa-Ve" Glas-ln- lood bed rijf. West Franke- landsestraat 16. tel 66280,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1