In de slagschaduw van fabrieken graast vee Handbal-uitslagen R.Ph.O. gaf Jeugd- concert ■W»M Om Schaakkampioenschap van Schiedam Verboden rijwielen te plaatsen!! I IS Koeriersters Symbolen van oud en nieuw ÉÊmmÊm yjsszr- Schiedam niet SVC-volleybal- toernooi door DRL gewonnen Subsidie herstel korenmolen Wie heeft iets verloren? Stuk plafond tegen hoofd Jongetje door auto gegrepen Paard gedood door trein ..De Blauwe Doffer" Slim Callaghan in C.H.U.-vergadering in Kethel „Ik zie er geen brood meer in" Burgerlijke stand SCHIEDAM Ontdek •fillip ïkjÈr: Mill jaloezieën opnieuw Uw woning H^'vAN MEURS Ja ""ï.vvTr*j pf A .4 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst:-;: Apotheek y CijJ,Jan5eh,*::Swaminerdarnsinr géi 41 en „Nieuwland". Ar. Wi- baütplein 27- - r Bellen .~bü ongeval: G,G: en GJD i Tulnlaan 80;-telefoon. 692JH):' Gem. Openbar® Leesr'^l en Bibllo- ..theek,, Lange. Ha veii,.,. geopend 'iédere"werkdag "(beh ilve "maan-" dag) van 9.30tot 4.30 uur en .iedereavond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot, 8.30 uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag tbehalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk fMuseum: Tentoonstelling „2000 jaar Chinese schilder kunst". Geopend Dagelijks van 2 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „08/15. Het vervolg." Mono pole, 2, 7 en 9 uur: „Detective Callaghan grijpt in*\.. VOORSTELLINGEN Toonkunstgebouw, 7.30 uur: Opening bazaar N.PJB. Arcade, 8uur: toneel Trionica. Musis Sacrum,'' 8 uur: Hoogstraat- Belangen. feestavond. Tivoli, 7.30uur:' „Steeds Vooruit", filmavond,. '•;'.;v-~yr: Géb. "Chr. Soc. Bel., 8 uur: Protes- -tants chr. werkgemeenschap PvdA, propagapda-avond. Aan de: periferie van een zich uitbreidende stad wordt men altijd weer- getroffen door merkwaardige beelden, die als symbolen spreken over al dat nieuwe dat zich baan breekt ten koste van het,oude. Het.gezicht daarvan moest blij stemmen wegens de vérgaande vooruitstrevendheid, die er uit spreekt; maar té vaak stemt het de moderne mens weemoedig, omdat het de ondergang betekent van al dat vertrouwde uit de jeugd, omdat hij in wezen een romantische uitgave van de landman is, die met wantrouwen en vrees de zakelijkheid ziet zege vieren in stenen gebouwen en straten ovèr de zwarte aarde, die zich slechts hier en daar in enkele vierkante meters mag blootgeven Onze fotograaf ging het zwarte weggetje (de z.g. „Boerenkeet") langs de spoorlijn op, om vanuit de hoogte met de rug tegen de nieuwbouw. dit plaatje te schie ten van de hofstede van boer Dik vd. Meer, die zich met varkens, kippen, koeien en al handhaaft op het stukje grond ingeklemd tussen het spoorwegstation (ach tergrond foto) en de gloednieuwe goederenloods van Van Gend Loos. Korjbal SCHIEDAM, als alle zichzelf res pecterende moderne steden, ver nieuwt zich en breidt zich uit. In het hart .van de oude stad breekt de slopershamer gaten in het gév'el- front, waar nieuwe strakke gebou wen verrijzén naast bejaarde wo ningen. Op het polderland in het .noord-oosten schuift éen géheel nieuwe stad vooruit in grote blok ken flatwoningen, met daarachter langs de spoordijk het gele zand- lichaam van een brede verkeersader in wording. De streek langs de Maas ondergaat nog meer ingrijpende veranderingen met de aanleg van de nieuwe spuisluis in. het. kader van het Delta-plan, terwijl rond de "Wilhelminahaven nieuwe bedrijven opbloeien. Het-karakter: van de stad is in de loop der jaren veranderd en verandert nog steeds, meer, ten koste van de landelijkheid,het platteland. WELLICHT is deze verovering van de industriestad Schiedam op- het omringende platteland momen teel nog het duidelijkst 'te:zien,over de spoorlijn aan de Overschieseweg. Langs de boorden van die oude, ver trouwde Schie, waaraan zich scheep?, werfjes en hofsteden nestelen in een merkwaardige wanorde van romme lige oude gebouwen, wordt een smalle strook ..oude grond" gekne- pen tussen twee industrie-terreinen. Over de Schie aan de linker zijde bij de Nieuwpoortweg de ontwikke- hng rond de. fabriekscomplexen van o.a. Glasindustrie Pieterman, Offset- drukkerij Vita Nova en Schrnitt, aan de andere kant het industrieterrein aan de Eettoweg. Moderne fabrieksgebouwen, ja, maar ook de oude scheefgezakte boerderijen. In de fabrieken draaien moderne machinesen klinkt het geraas van de opbouw en van vrachtwagens; maar in de onmiddellijke omgeving grazen de koeien en jlevéh knorrende var kens zich uit in modderpoelen. OPVALLEND komt deze tegen stelling tot uiting als men staande aan de Overschieseweg de blik naar rechts wendt. Tussen de oude hui zenrij aan de Parallelweg en verder op langs de weg de boerderijen handhaaft zich een stuk grasland (pal vóór het industrieterrein), •waarin de koeien de schaduw van :de fabrieksgebouwen zoeken. Hoe. - lang/RPS?- - ,En hoe. langnog zal de .situatie' daar. voortduren langs de spoorlijn; .waar Dik v. d. Meer rustigyoorfc. ga«t met hét voeren vah 2ijii;beesten op de enige boerderij in de om geving? Aan het zwarte weggetje („Boerenkeet" genoemd) zit de boer derij als het ware geklemd tussen het spoor, de huizen en de nieuwe Eoederenloods van VanGend en oos. Het is er rustig en landelijk, ondanks de treinen, die hoog langs het erf denderen, ondanks de zake lijkheid van die nieuwe loods. Eigenlijk zou men het zo' maar moeten laten, met de varkens in de buitenhokken én. de kippen op het «if, want in wezen blijft de moderne rnens^ toch éen romantische uitgave van da landman. I Koeien grazen in de.'slagschaduw van fabrieksgebouwen. Merk- j u>aa.rdig beeld vanaf- de Over schieseweg op het industrieter- 1 rein aan de Bettoióeg: Op de achtergrond gebouwen, van P. A. Metzger n.v. en daar boven «ft- i de nog in aanbouw zijnde kolos- sale opslaghaV vart, de lompen handel Rutimex n.v. Het volleybaltoernooi van de Schiedamse Volleybalclub „SVC" is met de serie wedstrijden tegen het sterke Rotterdamse DRL afgesloten. Zoals verwacht ging dit jaar DRL met de wisselbeker streken, hoewel op *t nippertje. De totaal-score van de vier teams was 140—133 in hét ..voordeel- van. DRL, hetgeen, dus geen eclatante zege genoemd kan wórden. Dames 2. dit keer- door "examen- moeilykheden met 3 invalsters uit- j komend, moest met 3—0 de zege aan DRL laten. Dames. 1 klopte het dit jaar naar de Te klasse promo verende sterke DRL-team met 21. Alleen, de eerste sett moesten de Schiedamse meisjes door nonchalant spel gewonnen -. geven doch in de tweede en derde set toonden zij zichmet 15—-6 en 152 veruit de sterksten. -.v- Heren 2 speelde haar béste wed strijd van het toernooi. Met veel enthousiasme wérd een verdiende 3—0 overwinning behaald. Heren 2 kon met twee-invallers niet op te gen het beter spelende DRL-zestal en werd met 3—0 geklopt. De: wisselbeker ging dit jaar dus naar DRL voor de beste gezamen lijke prestatie welke3verenigmg ook beslag legde op de medailles in de poules: dames 2 en:heren 1. .In de poule heren 2 ging de medaille naar het Rotterdamse Smash, be kerwinnaar 1955, terwijl het le SVC-dameszestaï haar medaillebe- hield door het toernooi ongeslagen te beëindigen. Een serie prettige en spannende wedstrijden, gespeeld in sportieve sfeer, is weer voor een jaar achter de nag. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land stellen voor 'n subsidie te ver lenen in de kosten van herstel van.de walkbrenmolen „De Drie Koorn- bloemen," te Schiedam. De kosten van dit herstel, worden geraamd op 6500.-- Hiérvan wil de provincie 15 procent, tot-een. maximum van f 975.-—, voor haar rekening nemen. Kosteloze inenting Op L juni des namiddags van 2 tot 3 "uur bestaat gelegenheid voor kinderen vanaf S maanden oud, tot kosteloze'* inenting tegen .difterie kinkhoeet en tetanus in het gebouw van de G.G. au G.D. Tuinlaan 80. ODI heeft het op eigen terrein 'niet zo ver tegen Oranje Nassau uit Vlaardingen kunnen, brengen als de week tevoren in de uitwedstrijd. Bij de fust- leidden de bezoekers, zelfs met 1—0. Toen de scheidsrechter voor het einde blies,.bleek het tref fen een gelijk spel van 2—2 te hebben opgeleverd. Voor Schiedam is de kans op 't behoud van 't 2e klasserschap nu weer zeer groot geworden. Unicum verloor zon dag namelijk met niet minder dan 102 van Vt-lox. De beslissingswed strijd Schiedam—Unicum wordt nu a.s. zondag gespeeld op een ander aan ;te wijzen terrein in Rotterdam. *We 'zullen duimen voor de rood zwarten/ De ODI A-aspiranten verloren in Maasland met een dozijn doelpunten van ODO. A (12—0). Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en. 2—5 uur; handdoek en; zwempak; gummilaars zilveren rozenkrans. Te bevragen bij de vinders: sleute3s in etui, A. Hoek, G. Keindersstraat 34 a; ring met sleutels, Rozenberg, Dr. Sehflepmansingel 94; etui, met inhoud. N. Spekke, Brèedstraat 64; rozenkrans, N. zijlstra, P. Potterstraat 23 b;. rode autoped. B. de Rouw. Pcrnissestraat .11 b; autoped, N. Bisschop. Doelehofje 24; portcmonnale.' met inhoud; v. d Bos, v. Swindenstraat '46 b; rijwielzljtassen, met inhoud C. de Koning, P. Potter straat 53 a; portemonnale, met inhoud, Slieker. Hoogstraat 20; herenportemon-' naie, met inhoud, L, Melehers, Vondel laan 37 b; 2 paar laarzen én 2 paar schoenen Machinefabriek „Kano", Gus- ioweg 67; wollen- sjaal. Landsbergen, (Groenoord) Molertsingel 46. Kethel; 1 paar k 1 nderschocntjes N. Weathviis, Da Costastraat 38 b; overhemdje, v. Gent, Nieuwe Maasstraat 82; kïnderjasjé, M. Futselaar. Poortugaalsestraat -7 b; grij ze jopper, J. Jansen, Boekasstraat 8:. kinderjasje. K. v. d. Gaag. Troelstralaan 14; handdoek en zwembroek; v-, Raaij. Singel 215'; zomerhandschoen (L),'mevr., Bosehoorn, Goeman Borgesiusstr. 83 a wit babysehoenntje. C. v. Platerink. Ga-; lileistraat 83 a-, ceintuur. J. Alessie, Leibnitzstraat 15 a; badhanddoek en zwembroek, C. v. Zomeren, Aleidastraat 64 c; - kindervestje, P. Bijl, Hoofdstraat 107; capuchon v. regenmantel,-LourenS, BJC. I^an 183.' -• HET laatste R. Ph. O.-jeugdcon- certvan dit seizoen was maan dagochtend bestemd voor leerlingen uit de hoogste klassen der u.I.o.-scho- len.en voof leerlingen van het nij verheidsonderwijs. Eduard Flipse had zoals steeds een interessant pro gramma samengesteld, dat ditmaal drie romantische werken bevatte. Begonnen werd met de ouverture „Euryanthe" van Von Weber, een briljant klinkend stuk.Het hierna uitgevoerde fragment uit Franck's „Psyche" vormde een fraaie tegen stelling door het contemplatieve ka rakter ervan en door de geheel an. derè compositaire schrijfwijze. Beide werken gaven dan ook een boeien de indruk van de veelzijdigheid waarmede een componist zich in klanken en orkestrale kleuren kan uitdrukken! Deze essentiële verschillen wer den ook prachtig in de uitvoering gerealiseerd: het was een en ai klankwéelde wat men te horen kreeg. Een grandioos slot werd de weer gave van Tschaikowsky's ouverture „SoIonnelle-1012", die Flipse in zijn toelichting terecht een poème sym- phoniqüe noemde. Deze muziek met haar historische achtergrond, bleek dan ook wel zeer sterk tot de ver beelding van het jeugdige audito rium te.spreken, hetgeen voor een niet gering deel ook aan .het ecla tante en sterk beeldende orkestspel te danken was, Een blijkbaar1 zeer aantrekkelijk moment vormde ook het harpspel van Anna Marie Bom. Nadat Flipse over dit legendarische instrument de jongelui zeer interessante bijzonder heden had verteld. speelde de harpiste het wel zeer bijzonder en expressiefgeconcipieerd solo-stük; de Ballade van de Roemeense com ponist Stan Colestan.Ze deeddit artistiek uitermate begaafd en met een technisch vermogen,dat waar lijk bewonderenswaardig .was. Een allercharmantst werkje van Marcelle Tournier besloot dit .aan trekkelijk programmadeel, dat door de jeugdige toehoorders al evenzeer werd gewaardeerd. Er heeft dan ook heel wat geest driftig en spontaan applaus in het Passagetheater weerklonken. H. VAN BORN. Het eerste: dameselftat van DWS heeft een gemakkelijke 0—5 over winning behaald op het Haagse HMS, De Schiedamse dames combineerden "goed ih de voorhoede én door doel-: punten van J. Aben (2 x>, M. van Geene-nien Uyl en R. Goedhart werd met de rust' een 0—4 voor sprong bereikt. Hoewel de Haagse dames na de rust. beter partij gaven, slaagden ,ze er niet in door de goed spelende Schiedamse verdediging heen te komen; Met nóg-een doel punt van M. Geenc—den Uyl behaal den de DWS-öames een 0-5 over winning. In de districts-reserve Uveede klas se zullen nog wel enige wedstrijden gespeeld moeten worden om de ploeg te kunnen aanwijzen, die het volgend jaar in de afdeling zal spelen. Heren 2 van DWS won namelijk van GONA 2 en Hellas 5 kwam voor de tweede maal niet op tegen WiIton2. De sifcua- tie is nu zó, dat DWS 2, GONA 2 en Hellas 5 allen 7 punten hebben, ter wijl Hellas 5 alleen nog een keer te gen Wilton moet spelen. Winnen on ze stadgenoten deze ontmoeting, dan zullen de drie 'genoemde ploegen De 53-jarige. stukadoor L. F. -B. uit Rotterdam werd .gisteren. door een vallend stuk .plafondomlijsting van: veertig kg aan. zijn hoofd ge raakt toen hij aan het werk was in de oud-katholiekè kerk op de Dam in Schiedam.. Met een zware hersenschudding is de.Jjnan opge nomen in het Gemeenteziekenhuis. Bij 'het. oversteken, van de rijweg in de Van Marumstraatds de acht jarige Adriaan Z. uit1 dé Iepenlaan in Kethelgisteravond om. zes uur door", een taxi gegrepen" en tegen, de grond gesmakt. De jongen, werd ernstig gewond en liep een zware hersenschudding op. De G.G. - en G.D, vervoerde hem naar de Dr. Noletstichting. Een trein reed gisteravond om zes uur eeri- paard dood Op de spoorbaan Schiedam-Delft, ter hoog te van: post 42 bij de Joppelaan in Kethel, Het treinverkeer ondervond enige stagnatie, doordat gedurende ongeveer een halfuur ter plaatse langzaam gereden moest worden. Het paard: is-waarschijnlijk afkom stig uit het woonwagenkamp. De Schiedamse postduivenvereniging „De Blauwe Doffer" hield een wed vlucht vanuit QuentJn over een afstand van 242 km. Gelost 6.30 uur. aankomst eerste duif' 10.31.43 en. laatste 11.09.19. De uitslagen - waren: 1—15—42—60 J v: Leeuwen en co: 2~ 364648 M. Ruiters, zn; 3—14—2041 5658 gebrs. Lems; 4—12—25—35—5D N. Kerkhof; 52357 M. Kouwenberg; 6 A. v. Gogh; 7—53—63 C. A- Herebach: 8—16—28—39 H. V. d- Steen; 9—XX45 P Morra;10—19—22'. Sloot Vrouwen- deunt; 13—r3755 K; y. Loopik; 17 mevr. Domenie; 1851 P. Timer; 2154 Paar- denkoper; 2>1 H. J. Brokling; 26—3450 W,v. d Kant;.27-f32—62 J. W. Kazen- broot; 29—61 F. ■v.:-Wijk; 30 S- E. Brechts; 31, Deürsen Brokljng: 33 J. BaliijnB; 38 W. v. d. Hoeven; 40, H. J. Brokling; 43 G. Breur: 4452 J, v. Opijnen; 47. v. Gogh Kosten; 49 Un- borgh; dlpl. Deursen Brokling, In Monopole: waarschijnlijk eea halve competitie moeten spelen;'hetgeen wel moeilijk-, heden oplevert aangezien 15. juni, het" gesloten seizoen .ingaat. .Dynamo 4 dat met -13—9 van'het derde hei'en van DWS won, is hier mee kampioen geworden van de tweede klasse, afdeling Rotterdam. De heren-junioren, van,. DWS speel den met 8—8 gelijk tégen'Vires ef Cclernas. terwijl de dames junioren 2 van deze club met 75 verloren van Zuid wijk.. De aspirant-meisjes van Wilton Feijenoord wonnen zaterdag met 4 2 van Snelwiek. wat betekende, dat zij ongeslagen kampioen waren ge worden in Mdeling A. Voor de C.H; Kiesvereniging'„Ne derland en Oranje", te Kethel heeft gisteravond, mr.. H; K. J; Beernink, lid van de Tweede Kamer gesprie ken. Na het nieuwe in de verkie zingen besproken, te hebben, n.l. het stemmen tot 7 uur, de invoering van de partij-naam op het biljet, en het feit dat nu 150 leden gekozen worden, zette spreker het C.H.U.- standpunt uiteen in verband met de aanstaande verkiezingen. Hij be treurde het zeer dat door de P.v.d.A. erx K.V.P. zo verwoed - gevochten wordt.-- De C.H.U.. zal vooral aandacht wijden aan de vergeten groepen en wil Nw, Guinea niet aan dé V.N. „overleveren". De woningbouw zal gestimuleerd word-c V.V.D .-vergadering De afdeling Schiedam zal in' ver band met de komende verkiezingen op 5 juni .in de Amstelbron een vergadering beleggen, waarbij het woord gevoerd zal worden door mr. L. R. J. Ridder van Rappart. bur gemeester van Gorinchem. Oplichter meldde zich '.(Van onze correspondent) AMSTERDAM. Met de woorden: „Ik zie er geen brood meer in. Ik voel mij als- een opgejaagd dier", heeft- zich- aan., het- politiebureau Warmaesstraat een man gemeld die al bijna twee maanden lang door de politie in vele Nederlandse gemeen- •teri wordt gezocht en wiens verzoek om aanhouding in het Algemeen Opsporingsblad van dc Nederlandse politie"; m"eer,dan twee* volle pagina's beslaat.- :Het; is de 40-jarige kleer- makep-H.. G. T. die begin april tij dens een dag proefverlof uit de in richting Ayereest V ontsnapte én sindsdien minstens 25 oplichtingen heeft gepleegd. - Hotel- en pensionhouders waren zijn favoriete slachtoffers. Soms be naderde hij hen als adspiraht-hiiur- der, soms als ambtenaar maar altijd met het" verlokkelijke aanbod het een groot pakket .dekens en „lakens té bezorgen tegen een zeer gereduceer de prijs. Natuurlijk, moest er «en klein voorschot meestal ongeveer dertig gulden betaald worden. Geen van de slachtoffers zag T, ooit terug. PARUS De handelsbesprekin gen tussen-Frankrijk en Nederland welke 16 april te Parijs begonnen, eindigden maandag met de onderte kening van een hernieuwde over eenkomst, .welke gelden zal van 1 april. 1956 tot en met 31 maart 1957. DEN BOSCH Maandagavond is hier op 66-jarige leeftijd overleden, ragr. F N. J. Hendrikx. vicaris-ge neraal van het bisdom 's Hertogen- bosch, huisprelaat van de Paus en. protonotarius apostolicus. Na. het succes van Eddy Cchstan- tine als de speurder Lemmy Caution hebben de Fransen een andere detec tive uit de boeken van Peter Chey- ney tot leven gewekt, namelijk Slim Callaghan. Tony Wright werd uit gekozen voor de rol van deze popu laire v detective. Een, groot acteur is hij niét, maar hij is bedreven in het j smijten van bandieten op speeltafels, x die met. de stapeltjes geld erop kra- kend .tegen de grond gaan. Voor -de liefhebber van ruige vechtpartijen is .er dus toch wel wat aardigheid aan de film te beleven, al haalt Tony Wright, het niet bij Eddy Constantinë. Het verhaal van „Detective Callag han grijpt in" is wat verward. Maar ook dat hindert weinig, want het gaat voornamelijk om de spannende achtervolgingen in snelle auto's en om de aantrekkelijke vrouwen, die. in- speelholen oude baronnen hun laatste muntbiljetten afhandig weten te maken. GEBOREN: Hendrikus J„ z- v. H. J. .Vermeulen en M. J. van Eijk. Hendrik, z. v ,D. Bakker en C. M. Vorstenbos. Rudi. z. V. G. Verstraa- ten en G- C. Valk. Marjan,* d. v. C. Ouwendyk. en A. de Bruin. Martina J. P„ d. v, M, J. P. Dries- en J. J. van Troost. Gosiena E-v d. v. L- W.: Masselink en T. H. Kruider. Gode lief J. G. M-, d. v. F. P. M. Elshof en S, M. G. de Veld. OVERLEDEN; E. W. van Dijk 70 j, wed. van D. de Jager. De uitslagen in de 6e en 7e ronde van de wedstrijden om het persoon lijk schaakkampioenschap van Schie dam waren als volgt. 6e ronde; Hoofdklasse: V. Eden Bijloo 01;-W.-, d. Bruin-not. Meijer 01: Noordegraaf—Reitsma 0r-l; V. d. Starre—Groen Sr 1—0; Léerent- veld—Piek f/iVz. Ieklasse A: SlagmolenWinkelman 0-—I; V. Beekum—V. - Etten 0—1 :Paap-—V. d. Velde 2—0; Penning—Marks 10- le klasse'B: Koster—Visser 0—1;. A. de Bruin—Groen Jr. Ir^Op Steënhou. werImmerzeel 01; -L." Koog je— V. dl Méér2e klassé:'. Noor- dam—V. Toledo 1—0;Tindal—Deijl 0—1; Den Hartog—ïC- ^Groeneweg 0—1. BergmanBronneman C1; Roodenburg—j; Groeneweg5/ï 7e ronde. Hoofdklasse; - Riek—V. Eden 01; Reitsma—Starre 1O not. Meyer—Noordegraaf 1—6; O. BijlooW. de Bruin O—tl» le klasse Ar/V.', d, „Velde-—Penning Vs— V. Ettehr-Paap, ma)i—V. JBéeküm1-rO. 1 e kTasse B: V*. d. Berg—Koo'gje 0—1;'Groen Jr Steenhouwer 2e klasse: NoordamRoodenburg 01; K. GroenewegBergman 0—1; Deijl Den Hartog 1—0; V. Toledo—Tindal 1—0. Na deze zevende ronde Is de stand In *de hoofdklasse aldus: 1. not. Meijer 6 uit 7: 2 en 3. V. Eden éri Reitsma" 5 uit 7; i. W. de Bniln 3i/ï uit 7: 5/ Leerentveld 3 uit 6; 6. en 7; Noordegraaf en V.- d; Star re 3 uit 7;; 8. Piek - 2)/i -uit 7; 9. Groen Sr uit 6; :10 Bijloo 114 uit. 7. i r: c s -t: r De eerste klasse A: geeft twee lei ders te: zien, nl.. Marks en Penning beiden 5 uit; 6, gevolgddoor Paap en y.-.d. Velde met iVt uit 7. In de eerste klasse.B ontbreekt het even min aan. spanning. Aan. het hoofd gaan A.dé Bruin éri Visser met 0 uit.. 6. De rivalen zullen elkander :deze week ontmoeten. Op de. derde plaats volgt Steenhouwer ..met 4 lilt 7. In de tweede klasse heeft Deijl de leiding met -5 uit 7, Op hem volgt Noo.rdam uit 6. De achtste ronde wordt op vrijdag 1 juni gespeeld" 'en de negende en laatste ronde op vrijdag 8 juni. De prijsuitreiking zal dan plaats heb ben 'op vrijdag 15 juni. Hiervoor is een gezellige avond georganiseerd met eengöngwedstrijd met prijzen. f Lacop ditmartc. O.: «urn Liixa- Of Bik» Zie hoeveel Uw kamers winnen aan russ- gevende, decoratieve schoonheid. Luxaflex jebJrV*- aluminium jaloezieën V.doen" het wonder- on*ichtb»r»" dijk 'mooi In elke omgeving en verzekeren merk l« Uw »iur. <de doelmatigste licht regeling. Verkrijgbaar voor dJXrbV»f- fc 1d5 decoratieve Ideurencombinatiei.: Icwalliak. ttomMtmui». ORANJEGAIEEW 11 DAN NAAR D. DE BEOIN Oranjeatraa» 9 SCHIEDAM TEL. 66431 T» koop aasigob. Verf.Komt u onze etalages eens zien; grondverf vanaf f 1.55; glansverf in 40 tinten V 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, tel. - rv „Verboden rijwielen te .plaatsen" Het 'staat te lezen óp hei botd aan 'de Broersvest, maar de wielrijders, die rit "de: omgeving 'van de Pas sage moeten zijn, - 'schijnen het Verf. Voorjaar nu" schilde ren. Grondverf f 155t glans- verf 2.45; plasticverf 3^5 en 3.80 per kilo. Vakktm- dige voorlichting In de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk,Broera- veld 3741, t.o. Passage,, tel; niet te bemerken. Ze gooien hun fietsen althans maar tegen het r kek' of tegen de papierbak en negeren het' verbod op zodanige wijze} dat de voetgangersmoeite hebben' 'om ober het trottoir te. passeren en de bewoners in de omgeving soms halsbrekende toe- ren móéten uithalen om in of uit hun huis te komen. Te koop fletszitje voor he- renrijwiel.;tulngieter, als nieuw en kinderstoeltje Ful- tonstraat la, onderste, bel. T* huw g»vraogd Wie heeft-i 2 ongem. kamen over voor a.s. echtpaar. B.b. h.h. Man heeft leidinggeven de functie., Op nette stand Schiedam of Vlaardingen Br no. 5162 bur.-dezer. Personeel geer. Gevraagd net dagmeisje. Aanm. na 6J0. uur. Dr. Hoo- gendijk, Tuinlaan 74, tele- foon 68785: [Auto's - Motorftn Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd; gemonteerd m'. bij levering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermër 37.50. Frans Waltman, Eotterdam- sedijk 240. telefoon 68948. Mwnee Wie echt kiezen wil, beeft geen keus. Die moet naar „Solingeu". Scharen, messen. Gero Specialist Broersvest 57.. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? .So- iingén" slijpt en knapt ze óp. Slijperij en Staalwaren- handel „Soiingen". Broers- vest ,57. Telefoon 55193. Alles op het gebied van gia» In lood. sVia-Ve" GJm-Id- ioodbedrijf. West Franke- landsestraat 16, teL 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1