Schiedam is al bijna gereed voor de verkiezingsstrijd C C Autorijschoolhouders doen verkeersexamen J 48 rode potloden liggen (gepunt) te wachten Opening van N.P.B.-bazaar De „Zomiehuis' -patiëiiteii varen langs de Rijn Aardig spel van „Trionica* Gezellige feestavond van de „Hoogstraat Belangen" Gemeentebestuur berispt over naam van straat ssss^srssu^ dn JOnmi KANS OP DRIE KAMERLEDEN Man had 'n kleedje om zijn nek Voor wijkgebouiv in 't oosten Vandaag met de „Dyphina" vertrokken WALD0-RIJSCH00L 69915 De Christenen in de PvdA Jongeman wilde knalpijp stelen Subsidie gevraagd voor veerdienst ,B en W van Sliedrecht nu boos op kerk: Berisping in strijd met fatsoen Jje Schakel"in nieuw troephuis bij tienjarig bestaan In Kreupelstraat werd woning ontruimd v<SngbSÏÏS namen ringen weg Magazijnbedienden Adj. Nieuwland nam afscheid Gemeentesecretaris in Krimpen benoemd Lijk van onbekend knaapje opgehaald Eigen huis voor tien procent van bouwsom SCHIEDAM Koeriersters Burgerlijke stand Chauffeur sloeg voorbijganger kunt u niet missen geen dag volwassen en aankomende TIMMERLIEDEN Woensdag 30 mei 19a() Over twee weken, op woensdag 13 juni trekt het Nederlandse volk weer eens naar de stembus en zo langza merhand begint ook het Schieóamse publiek „politiek bewust" te worden. Kot is nog niet zover dat van enige „hitte" in de „verkiezingsstrijd" ge sproken kan worden, maar men be gint kalmpjes-aan toch op tempera tuur te komen. Bij dit opwarmen spelen de raam- en aanplakbiljetten een grote rol, die in vrij flinke aan tallen in de stad zyn te bewonde ren. Het zijn vooral de aanhangers V3n de KVP, de PvdA en de ARP. die druk aan het plakken zijn ge slagen, maai' ook van dne andere partijen komen de naamkaartjes te voorschijn. De kleinste groeperingen moeten zeker nog beginnen. 1 Enige maanden geleden heeft het gemeentebestuur aan een Amster dams reclame-bureau de rechten ver pacht op de exploitatie van alle re clameborden in Schiedam. Daarbij was echter het voorbehoud gemaakt, dat deze borden, ook ter beschikking zouden komen voor de verkiezings- reciame. Nu zijn in allerijl nieuwe borden opgericht om maar vooral de partijen gelegenheid te geven hun biljetten op te plakken. Het z\jn geen mooie houten bouw sels en ook kan niet gezegd worden dat zij het stadsbeeld nu bepaald erg verfraaien. Integendeel zelfs. Maar ze Zijn er en broederlijk naast elkaar, precies op volgord'e van de partij- nummers, prijken, er nu al de verkie- zings-biljetten op! Omvangrijk werk doen!) maar aanvulling is toch altijd nodig. Zoveel mogelijk worden de leden van de gemeenteraad ingeschakeld als voorzitter van een stembureau, maar met de 35 voorhande raads leden komt men er nog niet. Burge meester mr. J, W. Peek zal volgens traditie het stembureau in de school aan het Oude kerkhof voorzitten. 'f Potloodje! Daarnaast moet er gezorgd worden voor een. waslijst van materialen die volgens de voorschriften op een stembureau aanwezig moeten zijn. In de eerste plaats natuurlijk de onont beerlijke stembus zelf, maar verder ook zulke attributen als een stempel en lak, waarmee de enveloppen met de uitslagen verzegeld moeten wor den. voor de opzending. En niet te vergeten het potloodje om de vakjes voor de bevoorkeurde lijst rood te maken! Voor dat alles moet gezorgd wor den en dan alles nog wel in 48-voucL Maar het is nu voor elkaar. En wan neer de kiezers op woensdag 13 juni het hun aangewezen stembureau bin nenstappen, dan zal alles klaar lig gen. Zowel voor de eerste om 8 uur als voor de laatste om zeven uur. Doordat de bureaus ditmaal twee uur langer open blijven, zal de laat ste uitslag ook twee uur later bekend zijn. Men rekent echter om half elf de laatste stem in Schiedam geteld te hebben. Nu is het zo, dat de dagen voor de Passief verkiezingen een plestierig-opwinden- de tyd zijn voor velen, maar voor Tussen de tienduizenden die op die anderen is hei een drukke periode dag hun kiesrecht actief vervullen, waarin veel werk verzet moet Wor- zijn er ook nog drie Schiedammers, den." We doelen hiermee niet op de die dit kostelijke recht passief heb- j> art ij -best uren (die ook wel wat te ben. Dit zijn mr. II. B. Engelsman, regelen hebben.') maar speciaal de ambtenaren van de afdelingen Alg. braken en Bevolkings-registratle van de gemeente-secretarie. Nu valt de gemeente Schiedam wel onder de kieskring Dordrecht, waar dan ook het hoofdstembureau is ge vestigd, maar het voorbereidende werk moet tocli maar fn Schiedam verzet worden. Vooral op de afdeling Bevolking is het nu „overwerken" geblazen. Hier immers worden de kiezerslijsten op gesteld, de 'oproepbiljetten klaarge maakt en de stembiljetten, in gereed heid gebracht. Schiedam is wel geen erg grote stad, maar er zit toch nog heel wat werk aan vast om de zaken voor de ruim veertigduizend kiesge rechtigden gereed te maken. Daar komt nog bij, dat dagelijks de gang voor de loketten, gevuld wordt door de tientallen aanstaande kiezers ijlïe een volmacht willen "hebben, om iemand anders voor hen het hokje te- laten invullen. Of die vergunning komen vragen om elders hun kost bare stem te mogen uitbrengen.'De ze groepen lopen ook in de honder den personen, en een nauwkeurige1 controle is wel geboden. Maar wanneer begm volgende week de oproepen de deur uit zijn, dan breekt er-een -periode van (be trekkelijke) rust aan. totdat na de I verkiezingsdag weer de stemmen na- I geteld moeten worden, waarbij de nieuwe citograaf goede diensten kan f doen. Organisatie Voor de mannen van Algemene Zaken fs het voorbereidende werk, meest van org3nlsatorischen aard, reeds achter de rog. Men kan dus nu een „luchtje scheppen", om op de verkiezingsdag zelve weer in volle actie te komen. Hier immers komen, de processen-verbaal met de uitsla gen van de stem-bureaus binnen, die dan na geteld te zijn (een snel en secuur werkje) weer naar het hoofd- stembureau in Dordrecht verzonden worden, dat voor verdere verwerking zorgdraagt. Schiedam telt nu 48 stembureaus en het is geen kleinigheid om al deze bureaus „klaar te maken" voor de verkiezing. Allereerst moet er ge zorgd worden voor de „bemanning", bestaande uit een voorzitter, twee leden plus nog een bode voor „klus- 3es." Men kan gelukkig grotendeels! Op vrijdag 1 juni, aanvang 8 uur, terugvallen op de vrijwilligers, die houdt groep 4 van de Ned. Padvm- het werk ook vorige keer op hebben j ders „Burgemeester van Haaren" geknapt (er zijn genoeg, liefhebbers j een cabaretavond in de grote zaal die het werk al vijfentwintig jaar van Irene. die als kanshebber op nummer, 14 van de lijst van de PvdA prijkt. De heer B. E. Collé die op de 23 en laatste plaats prijkt van de CPN-lijst en de heer D. Kramer Freher die als nummer 15 voorkomt bij de gloed nieuwe Nederlandse Oppositie Unie. Partij en lokaal De kiezers kunnen hun keus ma ken op de volgende partijen (in volgorde van het partünummer: KVP, 2. PvdA, 3. ARP, 4. CHU, VVD, 6. CPN. 7. St. Geref. Partij, 8. Geref. Pol. Verb., 9. Nationale Unie en 10. Ned. Oppositie Party. De stemmen kunnen uitgebracht worden in de volgende stemlokalen-. 1. school Oude Kerk'«of 13. 2. gymn. lokaa] Oude Kerkboi 13; 3. gymn. lokaal Broers vest 113; 4. school St. Armazusterstraat 49; 5. politiepost Buitenhavenweg: 6. Rehobothschool Tuinlaan 64; 7. school Singel 5: s. Gr. v. Prïnstererschool Singel 24: 9. r.k. kleuterschool L. Singelstraat 53; 10. St, Jansschooi L, Singelstraat 55; 11 en 12. Pr. Julianaschool Oostsingel 9; 13, 14, 15 cn 16 school Edisonplein (ing. Frankhnstraat); 17 en 18 Pr. Beatrixschool B. Ballotsingel 104; 19. prof. Kahnstammschool Lorentzplein: 20. St. Mariaschool Fahrenheitstraat 8; 21, 22 en 23 school Dwarsstraat 4; 24 Alida-kleuterschool (mg. Maas straat); "5. St. Henricusschool IJsel- mondese-traat 29; 26 en 27 school Zwartewaalsestraat 16; 28. school Pr. Mauritsstraat 5; 29. Mater Deischool Schoolstraat 8; 30. school Huijsman- straat 8: 31. gymn. lokaal Ant. Muys- straat (ing. Huysmanstraat 3); 32 school Ant. Muijsstraat 2; 33 en 34 Kiveva-kleuterschool Van Beveren straat 40; 35 en 36 Br. de Visser- school Westfrankenlandsestraat 152; 37 en 38 St. Bernardusschool Bos boomlaan 5; 39, 40, 41 en 42 school Frans Halspiein 37. Voor Nieuwland komt er dan bjj: 43. Pr. Marijke- school Dr. de Visserlaan; 44. openb. blo-school Burg. Honnerlagc Grete- laan 5. en 45. buurthuis Dr. Wibaut- piein 129. In Kethel kan men stem men: 46 gemeentehuis Kethel, Scbie- clamseweg 26; 47. school Schiedamse- weg 65 en 48. r.k. ver. gebouw Kerk- weg. Vt)t>R BEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen,^ Swammerdamsin- gei 41 en „Nieuwland". dr. Wi- - bautplein 17. Bellen by ongeval: GG <en GD Tuinlaan 8U telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dagx van 9 30 tot 4 30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags, gesloten R.k Leeszaal en Bibliotheek, 'Dam geopend iedere dag (behalve maandag» van 2, tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tol 830 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museqm: Expositie eigeo werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „08/15. Het vervolg." Monopole, 2. 7 en 9 uur; „Detective Callaghan grijpt in", VOORSTELLINGEN Toonknnstgebouw, 2.30 en 7-30 uur: Bazaar N.P.B. Arcade, 8,15 uur: Stichting Schie dams Orkest, openbare Jes. Geb. Chr. Soc. Bel-, 7.30 uur: Toon kunst Muziekschool, voordracht avond. .Blauwehuis, 8 uur: Vara-televlsie- club. Irene, 8.30 -uur: Nationale Unie, vergadering. GEMEENTE (SCHIEDAM (OFFICIEEL NIEUWS") Stemmen voor kiezers met een legitimatiekaart De burgemeester van Schiedam maakt in verband met de op 13 jufu 19o6 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kar „r der Staten-Generaal bekend, dat kie zers die in het bezit zijn van een kiezerslegitimatiekaart zich ter uit oefening van hun kiesrecht moeten melden bij Stembureau I Schoot Oude Kerkhof 13- Vannacht zag een agent van poli tie in de Delistraat een fnan lopen met een tafelkleed om zijn nek. Om dat de politieman vermoedde dat de man. die onder Invloed van sterke drank verkeerde, het kleedje in een café gestolen had,-nam hij hem mee naar het bureau. Het was de 22-jarige G. M„ die een zwervend bestaan leidt en. reeds in verschillende plaatsen van ons land wegens diefstal en verduiste ring veroordeeld is. Het is eenbrulrj kleedje met beige en zwarte banen van. 1.20 lang en 1 m. breed. Werden de baten van de vorige bazaar van de Nederlandse Protes tanten Bond besteed voor de ver fraaiing van het interieur van de kerk, de opbrengst van de nieuwe bazaar, die dinsdagavond is ge- terijen zijn. op touw gezet en de „gokkers" kunnen hun hart ophalen bij enkele bekende apparaten. Ach ter het Toonkunstgebouw in de open lucht is een gezellig zitje Ingericht, waai de bezoekers consumpties kun- opend in het Toonkunstgebouw, is nen nuttigen. Actieve dames bestemd voor de bouw van een wykgebouw in het oosten van de stad Voor de officiële opening van de bazaar gisteravond door de voor zitter van de Np,B„ de heer J. Kreber. bestond een goede belang stelling. De heer Kreber wees er op, dat de groei van de NF.B. geen gelijke tred had gehouden met de ontwikkeling van Schiedam, waar voor hy ten dele de oorzaak zocht in het gebrek aan contact in het I oosten van Schiedam. Een wijkcen trum, voor verschillende doeleinden I zou hierin verbetering kunnen bren- j gen cn voor de bouw daarvan moet - de bazaar het beginkapitaal op- j brengen. De voorzitter zei er van over tuigd te zijn. dat de bazaar een suc ces zou worden en gewaagde van de vele medewerking van allerlei zijde, Aa de inrichting van de bazaar is veel "werk besteed en een keur van artikelen nodigt tot kopen uit. Lo- Vanmorgen is „Het Zonnehuis", de christelijke verpleeginrichting voor chronische zieken, aan de Boerhaave- laan gesloten geworden, want alle 54 verpleegden, mannen zowel als vrouwen zijn vanmorgen voorzichtig met behulp van vele dienstwiïhgen en o.a. van de Roode Kruis-colonne overgebracht naar het salonschip „Dyphina", dat dan het Hoofd reeds lag te wachten. Want al deze zieken gaan een fijne reis maken langs de Rijn, via Lobith naar Ruedesbeim. Hel is voor de eerste maal dat alle patiënten uit één der verpleegin richtingen. van de „Federatie van verpleeginrichtingen voor langduri ge zieken" tegelijkertijd op reis gaan. Het initiatief voor deze eefste buitenlandse reis is genomen door de oud-directrice, zuster C. Rijken, die een grote actie op touw heeft gezet om uit vrijwillige bijdragen van vela belangstellenden de gelden bijeen te krijgen voor dit doel. Het is dan ook jammer dat 2uster Rij ken de „bekroning" van baar wer ken niet meer als directrice heeft kunnen, meemaken, daar zij thans in Apeldoorn een verpleeg-inrichting leidt. Evenals by de bekende vaartoch ten van 'het Roode Kruis voor bed legerige patiënten, -die al gedurende enige jaren met de „Kasteel Sla ver den" gemaakt worden langs de Nederlandse binnenwateren, zal ook op de „Dyphina" medische controle aan boord zijn, terwijl ook enige Roode Kruis-helpsters de reis mee maken. Aan boord krijgen de pa tiënten precies dezelfde verzorging, ook wat hun dieet betreft, als „thuis" m 't Zonnehuis. Padvinderscabaret Zeg nooit te gauw „Tot weder dienst bereid,... en zo" is de mo raal en de titel van het blyspeiletje van Piet Mossinkoff, dat een tiental leden van de amusements vereniging „Trionïca" dinsdagavond voor hun collega's opvoerde. Het personeel van. de drie bedrijven verzameld in deze ontspanningsvereniging heeft door deze opvoering in Arcade een genoeglijke sluiting van het seizoen beleefd. Hartelijk gelachen is er om de dolle situaties waarin Tony Hamil ton terecht komt. De "heer F. Schot- te is in deze rol eens van de, ver drinkingsdood gered en toen heeft hii zijn redder de belofte gedaan, dat hij tot wederdienst bereid was en zo. En zo gebeurt het dan dat hij een telegram krijgt van de ster vende zeeman, die hem daarin mee deelt dat hij zijn pleegkind Charlie naar hem stuurt. Charlie (mej. L. C. van Kempen) blijkt een aanval lige, beslist niet verlegen dame te zijn. Zij wordt vergezeld door de jofele buitenman OUie Smith (W. Huyskes) en beiden zijn niet van plan de woning van Hamilton te verlaten, Bazige tante, goede rol van mej. W. J. J. Dullaart, en aanstaande echtgenoteVirginia (mej. C. de Vogel) zijn. het hier niet mee eens en met behulp van familieleden pogen ze de indringers uit de villa te intrigeren, AUe factoren voor ge- vzellige 'huiselijke ruzies en bijbe horende misverstanden zijn dan aanwezig. De moeilijkheden groeien tboven het hoofd van. de goedwillen de Tony Hamilton, t HÜj krijgt het er behoorlijk be- ijiauwd van,,, temeer daar de hulp f van_ zijn vriend' Rob - Telford tleuke creatie van de heer A. Meyer ook niet altijd de juiste is. Deze denkt namelijk: „Ik .heb lak aan tante Fanny". Na veel komisch geharrewar komt alles op zijn pootjes terecht en het blijkt zelfs dat de mogelijkheden tot een bevredigende oplossing te komen dank zy de komst van het wat vreemde volwassen pleeg kind groter zijn geworden. Het werd een leuke avond met be vredigend toneelspel. Aan het slot werd nog gezellig gedanst. De aan wezigen kregen een vriendelijk wel kom van de voorzitter, de heer A. Meyer. De patiënten, veertig dames en veertien heren, zijn ondergebracht in de twee salons die de boot ryk is. Gelegen op hun Roode Kruis-bedden kunnen zij door de brede ramen bet boeiende landschap aan zich voor bij zien trekken, 't Verplegend per soneel en de overige leden van de staf hebben hun hutten beneden- deks. A rtoertenUe l-M-I - Het ging gisteravond bijzonder ge zellig toe in Musis Sacrum, waar de winkeliersvereniging Hoogstraat Be langen, die 85 leden telt, een feest avond organiseerde. Is het wel eens moeilijk de leden op een vergade ring bij elkaar te krijgen, op deze genoeglijke avond verzorgd door het ensemble van Rens van Dorth, liet de belangstelling niets te wensen over. En daar was op gerekend, want de voorzitter van de vereni ging, de heer J. Buijs, had nog wel iets tot de leden te zeggen. Na de pauze bekiom de voorzit ter het podium om een lans te bre ken voor de samenwerking en orga nisatie van de winkeliers die geza- „In de Party van de Arbeid is ook plaats voor de belijdende Christenen van de verschillende ker kelijke stiomingen. Voor hen be staan immers de „werkgemeenschap pen" waar zy zich kunnen bezinnen op hun taak zowel als Christen, als socialist. Hun taak. is belangrijk want op hen rust de doorbraak", oz ongeveer sprak de beer G. Nlima, wethouder van Alphen a.d. Rijn gisteravond op de bijeenkomst van üe Frot. Chr. "Werkgemeenschap in de P v.d.A,, die gisteravond is ge houden in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Een veelzijdige avond overigens, W3nt na een kort inleidend woord van voorzitter A. Aar doem. kwam het mandoline gezelschap „La Ma- tinata" met cnkcie stukken aan het woord, terwijl ook de dichter Jsn. H. de Groot enkele van zijn sonnetten voordroeg en toelichtte. Drie uit stekende documentaires besloot het programma van deze bijeenkomst, die een vry grote belangstelling had getrokken. heren hebben op verschillende plaatsen post gevat en staan klaar om de bezoekers op hun wenken te bedienen. De eerste avond verliep in een uitstekende sfeer en alles bij elkaar genomen mag gezegd worden, dat de opzet van de bazaar bijzon der goed is. Vandaag en morgen is de bazaar 's middags en 's avonds geopend. (Van een onzer verslaggevers) „Wanneer -noet u 'alle verkeer voorrang verlenen? Wat doet u allemaal als u van plan. is links af tc slaan? Wat is hel verschil tussen een wacht en een stopverbod?" Over dergelijke en andere vragen braken zich van- clriig op het toelatingsexamen voor de C.V. „Coöp. bond van erkende auto rijschool houders", de B.EA„ dat in enkele zalen van Caland West werd gehouden, 48 kandidaten uit het hele land, allen eigenaars van een auto rijschool, het hoofd. 4 Deze zeer uitgebreide praktische én i auto- en motortechniek, terwijl zjj theoretische verkeersexamens wer-bovendien aan de hand, van een elek- den door specialisten van de ver-, keerspolitïe afgenomen. De kandi daten werden getoetst op hun kennis van de wegenverkeerswetgeving; op autorijden, op praktisch lesgeven, op In de Narcissenstraat hielden twee agenten van politie de achttienjarige magazijnbediende L. van D. aan, die aan een bromfiets had-zitten morre len Bij onderzoek bleek, dat,hij de knalpijp reeds gedeeltelijk losge schroefd" had. 3l Op 't bureau bekende hij dat hij de knalpijp mee had willen nemen om op zijn eigen bromfiets te,zetten, Een andere jongen, een vijftienjari ge leerling-loodgieter, die op de uit kijk had gestaan, werd later thuis gearresteerd. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben aan Provinciale Sta ten voorgesteld om 40 procent van ia kosten van het instandhouden van de verbinding Goeree-Overfiak- kee bij de ijsgang, door de provincie te laten dragen. Het rijk betaalt reeds 50 procent van de kosten, en het komt Gedeputeerde Staten bil lijk voor, aldus de motivering, dat de lokaliteit op het eiland de reste rende 10 procent voor ijzn rekening neemt. De Rotterdamse Tramweg-Maat schappij heeft om stagnatie te voor komen, de veerdienst de afgplopen winter in stand gehouden in afwach ting van het toekennen van een sub sidie. tnsche maquette werden getest op hun vermogen wegwijs te worden uit allerlei netelige verkeersproblemen. De examens van.de B.E.A. worden elke maand door het gehele land ge houden en openen, nadat de kandi daat is geslaagd, ingevolge de statu ten van de organisatie de mogelijk heid voor hem om lid te worden. Zolang het instituut van de autorij scholen Rog niet Wettelijk is geregeld wil men reeds nu trachten een be paalde sanering te bereiken. Daarom behoren deze examens tot de zwaar ste in Nederland. De B.E.A.'bestaat thans anderhalf jaar en telt al meer dan, 300 leden. Door de examens groeit dit aantal nog steeds, omdat nagenoeg alle kan didaten, die zijn geslaagd zich aan sluiten bij deze organisatie. In Rotterdam telt de B.E.A. meer dan vijftig werkende ieden- en auto- ryschoolhouders. ROTTERDAM (Van onze correspondent) SUEDRECHT Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht hebben, zo deelden zy de Sliedrechtse raad mee, de kerheraad van de plaatse lijke Christelijk Gereformeerde kerk een briefje gestuurd, waarin zfj vra gen voortaan verschoond te blijven van uitnodigingen om officiële kerke lijke gebeurtenissen bij te wonen. Het gaat om wat een christelijk gerefor meerde predikant heeft gezegd over een naar een rooms-katholieke voor man vernoemde straat. De brief is het staartje van de intreedienst van ds. Smits op 18 mei. Die dienst waarvoor b. en w. waren uitgenodigd, werd bijgewoond namens het gemeentebestuur door wethouder A. Baars Azn, B. en w. hebben aan de kerkeread nu geschreven; .Niettemin heeft ge noemde predikant zich niet ontzien tijdens zyn intree-predikatie het ge meentebestuur te berispen in ver band met de naam die indertijd door de gemeenteraad met algemene stem men werd gegeven aan een straat in onze gemeente. B. en w. achten deze „berisping" door ds, Smits in strijd Op zaterdag 9 Juni zal groep 8 van de N.P.V. van de chr. padvin- dersvereniging „De Schakel" een nieuw troephuis In gebruik nemen. Een feit, waarvan de feestelijkheid nog verhoogd wordt, doordat onge veer op dezelfde tijd het tienjarig bestaan van de groep herdacht wordt. Groep 8 haar intrek nemen in het achterste deel van de pad- vindersboerdery „Vyfsluizen", Zoals bekend is deze boerderij ge legen op Schiedams grondgebied, halverwege de Vlaardingerdijk tus sen de Foldervaart en het sportpark van de B.P.M. In het voorste deel van de padvindersboerdenj zijn de padvinders van het NP.G. gehuis vest. De laatste 'jaren, heeft groep 8 twee veel te kleine en voor betpad- vlnderswerk ongeschikte lokalen in gebruik gehad in het voormalige SL Jacobs Gasthuis "aan de Hoogstraat Het nieuwe troephuis betekent dan ook een uitkomst. Door financiële en materiële steun van bedrijven en particulieren, alsmede dank zij de opbrengst ven een verloting, kon 't huis door eigen krachten tot een geschikt verolijf voor padvinders worden ingericht. De ingebruikneming van het nieu we troephuis op zaterdagmiddag valt nagenoeg samen met het tien jarig bestaan van de groep. Op 1 Juni 1946 werd „De Schakel namelijk, opgericht door.de heer X M. Reedijk thans erelid van de groep. Het is dus dubbel feest. menlijk in staat zijn grote campag nes op touw te zetten. Het streven van de winkeliers aan de Hoogstraat is tegen geen enkele buurt of straat gericht. Integendeel, men verwacht navolging van het goede voorbeeld door winkeliers in andere buurten met acties, die het zakenpeil verho gen en het publiek meer service bie den. Op deze wijze kan men het hoofd bieden aan een trek van ko pers naar Rotterdam. De heer Buys wees er op, dat de smalle Hoogstraat een eigen gezellig winkelkarakter heeft, waar per soonlijk contact met de kopers van groot belang is. Nadat de voorzitter in zijn ope ningswoord had opgewekt tot gezel ligheid deden Rens van Dorth en de zijnen alle moeite om die gezellig heid te brengen met de fleurige re vue „Voor U"! En gezegd moet wor den, dat het gezelschap daarin uit stekend slaagde. Al direct met de vlotte en fleurige entree in de vorm van een kermisprogramma kwam 't publiek los en de goede uitwisseling bleef bestaan tot aan het einde. De vlotte praatgrage Rens van Dorth. Cas Oosthoek, Ted Valeric en al die anderen verleenden op beproefde wijze hun medewerking aan. dit bonte programma. Tot <Üep iu de nacht waren, de Hoogstraters ten slotte nog gezellig bij elkaar op het bal na afloop. Gisteren is mevrouw Vermulm- van der Lubbe, wier echtgenoot momenteel de militaire dienstplicht vervult, uit de woning Kreupel straat 42 gezet. de inventaris .van de woning op jn piaats van pijlkokerdoppsn had- straat deponeerde. Inmiddels heelt clen tvveE magazijn bedienden de 30- mcyrouw vcrmulm elders tijcienjsc Jarige van v. en de 32-jarige M. onderdak gevonden. L. B. aan een afnemer flansdoppen Tot voor kort woonde mevrouw gezonden. Daarvoor hoefden ze de koperen ringen, die bij de pylkoker- cloppeii hoorden niet te leveren. In plaats van de ringen naar het maga- zyn teiug te brengen gingen ze er mee naar de opkoper. Het leverde hen-24 gulden op. „U hoort hier helemaal niet thuis", zei de politierechter vanmorgen te gen hen. Hij veroordeelde de mannen tot een geldboete van veertig gulden of twintig dagen; Handbal: Het Zuiden tegen Rigtersbleek Als de competitie om het lands kampioenschap een aanvang neemt, resten er meestal nog maar weinig partijen van het gepasseerde sei zoen, En van dat restje zijn er maar enkele nog van betekenis. Het treffen tussen Unicum en Schiedam, waarbij het om een. plaats in de tweede klas zou gaan is door Uni cum gewonnen gegeven, zodat de Rotterdammers degraderen. Voor het landskampioenschap spe len aan de Enk Het Zuiden en het Enschedese Kigterhleek. Dat zal een. vinnig partijtje worden, want al mogen de Oostelijken dan in tacti sche en technische vaardigheden bjj de westelijken ten achter staan, wat enthousiasme aangaat, doen ze ze ker niet voor Het Zuiden onder. Niettemin voorzien we een overwin ning voor Den Haxtogh cn de zij nen. Semi-officieel is de jaarlijkse ont moeting tussen de reserve-eerste klas-kampioenen Westerkwartier 2 en Deetos 2. met de normale regelen van fatsoen." Ds. Smits heeft op -zeer scherpe toon gesproken over da naam van mgr. dr. Schaepmanstraat en over 't rooms-katholicistne. -- Het besluit om de straat te.vembc: men naar de bekende vroegere rooms- katholieke voorman werdindertijd genomen met algemene stemmen, dus ook met die van de drie staatkundig gereformeerde raadsleden in Slie drecht. Na een diensttijd van. 37 jaar heeft adjudant C. Nieuwland, chef van de recherche van het bureau Hoflaan de politiedienst met pensioen verla ten. In het instructielokaa'i van het politiebureau aan de Boezemsingel hebben superieuren, collega's en on dergeschikten afscheid van hem ge nomen. Commissaris J. van Dop roemde de rust, yver en voortvarendheid, als ook het heldere inzicht van de schei dende politieman. Spreker bracht i dank voor alle werk bij de politie, f maar vooral wat hy voor de recher che heeft gedaan. Hoofdinspecteur P, Jansen legde er de nadruk op, dat Nieuwland, die in 1938 bij de rechérche kwam. een goed rechercheman was geweest en dat zijn heengaan voor de Rotter damse politie een. verlies betekende. Klein van postuur, stak hij wat het werk betreft, met hoofd en schou ders uit boven de meesten. Namens het personeel van het bu reau Boezemsingel' werd hem een blijvend aandenken aangeboden. Inspecteur L. v. d. Zande nam. af scheid van adjudant Nieuwland en bood namens het personeel van. het bureau waar Nieuwland werkte eeji vulpen ten geschenke aan. Daarna voerden nog het woord rechercheur W. Kuil en brigadier Spit voor de bond-van Chr. Politie Ambtenaren. Ook uit particuliere grin gen wer den blijken van meeleven gegeven. Adjudant Nieuwland dankte voor de woorden van waardering en de geschenken. Op de gemeenteraadsvergadering van. Krimpen a.d. Ussel is de heer P. de Rijk, hoofdcommies en plaats- secretaris van Krimpen a.d, IJsseh is in Sliedrecht de grootste meeleven; de kerkelijke gemeente. s Maandag zal de brief van b. en w. in de gemeenteraad worden behan deld. Van ds. Smits is bekend dat hij aanhanger is van de Staatkundig Ge reformeerde partij. In het water van de Schïe bij de Mathenesserbrug zagen voorbijgan gers vanmiddag twee handen boven het water uitsteken. Zij waarschuw den de politie, die het stoffelijk over schot aantrof van een acht a tien jarig jongetje, dat een grijze trui, groen broekje, roodbruine lage schoe nen, kniekousen met blauwpaarse sokken droeg- Het ventje heeft blond haar en een schraal postuur. Men heeft direct kunstmatige ademhaling toegepast, doch helaas zonder resul taat- Hoewel de politie by alle scho len in de omgeving heeft geïnfor meerd, slaagde zij er nog niet in de identiteit van de jongen vast te stellen. Mevrouw A. M. van den Bergc-De Koning uit Rotterdam heeft op het dameskapconcours voor dag- en avondcoiffure, dat jn Den Haag werd georganiseerd door de club „Marcel- Ie" een eerste prijs en een geldprijs gewonnen. De heer De Ryk volgt als zodanig de heer J. A. van Leeuwen op, die heengaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. DEN HAAG. Binnenkort zal xnen een eigen huis kunr.en laten bouwen wanneer men de beschik king heeft over slechts tien procent van de bouwkosten. De staat zal da overige negentig procent als voor schot geven. Dit is dinsdag in een Koninklijk Besluit gepubliceerd. De regeling zal op 1 juni aanstaande in werking treden. Het ministerie van Weder opbouw en Volkshuisvesting zal de bepalingen vaststellen, waarin staat wat er gedaan moet worden om gel delijke bijdragen te krijgen voor het bouwen van een eigen woning. Tot nu toe kon slechts een krediet van ten hoogste zestig procent worden verleend. Vermulm, die in verwachting is nog bij haar moeder in de kleine wo ning Kreupelstraat 23, waar door gebrek arn ruimte (er slapen acht personen) moeilijkheden rezen. Ongeveer een maand geleden be trok de dochter de woning op nü, 42 met toestemming van óe eigenaar, maar de woningsdienst keurde het niet goed. aangezien deze woning reeds voor een ander gezin bestemd was. Daar het ons onmogelijk ia u allen persoonlijk te schrij ven, danken wij u op deze wijze voor uw hartelijke be- - langstelling betoond bij het overlijden van onze onver getelijke man en vader, be huwd- en grootvader broe der en behuwdbroeder ARNOLDU5 STEPHANUS HUBERTUS BONGARTSZ Schiedam, mei 195S Uit aller naam: C. M. Bongartsz—Schot GEBOREN: Geradus H- en An- tonius. tweelingz. v. G. H. Weber cn A. Hendriks; Gerrit J., z. v. J- G; Zoll en J. Immerzeer; Piebe T., v. v. -M. Zuidema en G. C. Zomer- schoe: Cornells "W. z. v. C. J. Stir petie'en J. C. M. feorsboom; Carta, d.'V. H. Stadman en R. Witvoet. OVERLEDEN: D. Hoefnagel. 32 j„ wed. van H. v. Bergem; F. J. de Bruijn, 69 j.; E. M. Oostkamp, 89 j.< vr. van L, Maagdenburg. De politierechter heeft vanmor gen de taxichauffeur W. B- veroor deeld tot een geldboete van vijftig gulden of twintig dagen, conform de eis van de officier van justitie. De man had in de Wollefoppe- straat een automobilist in het. ge zicht geslagen. Hü verkeerde in dê mening dat het slachtoffer hem had aangereden, wat echter in liet ge heel niet was komen vast te staan. Te koop aangeb. Te koop een witte kinderwa gen, half Engels model, veel chroom, prijs 75.—. J, C. HÖlsken, Galileistraat 60 b. Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. All« soorten films. Foto K, v. Vuuren, Hoogstr. 105. Voor pasfoto's naar K, van Vuurem Hoogstraat 108, téL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Personeel gevr. Gevraagd net dagmeisje. Aanm. na 8.30 uur. Dr. Hoo- gendijk, Tuinlaan 74. TeL 88785. TH. J. h. VAN DEN BERG N.V. Admiraal öe Kuijterwe* 27, Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding: Aanmelden vrijdagavond tussen 7~9 uur Admiraal de Ruijterstraat 27, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1