(SUB Cabaret-avond Groep 4 Pa ris Ca n a ille'meis je jaagt op commissaris HOUTMAN Scliiedam degradeert niet, overwinning voor Succes Inwijding van vernieuwd Passage-theater Jarenlange handel in gestolen kolen ontdekt Koeriersters van iVSEURS PASSACE-THEATER VERTOONT: PIANO'S - ORGELS KORFBAL Martinit speelt" vanavond Theodorade keizerin (Pftf/ioud KERKDIENSTEN VOORPROEFJE VAN JUBILEUM OOM,. Schiedamse bedrijvencompeti tie Twee waterstokers waren helers Instuif Onder Ons Rekening van gem. gasvoorziening Z.-H. Begroting van gem. gasvoorziening Z.-H. Kosteloze inenting Orgelbespeling Frans. M. J. Moojn-n directeur S'<3 amse Muziekschool 1 Ds. Sclioclï spra k over Palestina Coaster Poortvliet, aan de grond Burgerlijke stand Vrachtauto botste tegen bromfiets Coloradokever in Schiedam ontdekt Timmerman kreeg luik op rug Rijksweg 4 A wordt aanbesteed; Vrachtauto reed 5-jarig ventje aan Hand van jongen (16) aan hek -■•■gespietst -■ SCHIEDAM A. C. J. SCHAARS ds JOumi kunt u niet missen geen dag CURSUS VMT0 SCHIEDAM Inschrijving van leerlingen R.K. Huishoud- en Industrieschool St. Liduina - Schiedam Aanmelden van nieuwe leerlingen NOTEN HUISKAMER 525- 435- SLAAPKAMER MAHONIE PLATE MEUBELFABRIEK Mnl. Kracht TECHNISCHE SCHOOL ZONDER ENIGE VERPLICHTING, EVEREST M EUBELEN J? de wöSdij A JJAN,Jaren-te. bïeien hellil eehai- »«e sprankelen- heei PaJfrVA,tl° humoristisc)lc yescfiiedems van jeugd en liefde inèJL'irl J!n als extTa-attractie heelt de blijkbaar zeer tie- c»imw&»^3!f^S^*m2|17r4ffcSt d00T- dat tekoOTlijke'verhaal n qesuooïfi "ÖTl ae prettigste plekjes en instellingen van de Licht- Zalmluu 2 juni I9S6 Advertentie Z.M.) Singel 114*116 Schieda m Sedert jaren vertrouwd adres Het is dus een zeer Parijse film se- worden, waarin echter de „ondeugd" i voorzover men daar nog vankan spreken opzeer onschuldige en innemende manier wordt bedreven. Hoe zou het ook anders, kunnen ais een avontuurlijk kostschoolmeisje Penny zich op de eerste avond van hun ontmoeting ingraaft in'het ap partement van een aardige 'jonge man? In zo'n geval blijkt die jonge-; man natuurlijk juist -uit zeer dege lijk hout gesneden te zijn. hij wenst tenminste niet van de situatie te pro- fileren. Danny' Robin speelt de rol X'ah liét agressieve, verliefde kind en zij doet dat bijzondér ontwapenend, ingenue en heerlijk-rechtlijnig.' Do bakvis ontdekt dat haar aau- gebedene Antoine commissaris van politie is.op het bureau St. (Zfermain- des-Prës, maar al vindt de jonge functionaris zich in de meest deli cate positie, doordat Penny's moeder hem met opdrachten tot opsporing van het vermiste schaap bombar deert. het meisje blijft hem met de onmogelijkste manoeuvres sarren. De radeloze politieman, Daniel Ge- lin, die bovendien nog een «argwa? nende vriendin moet zien te sussen, raakt zijn. aanbidster niet kwijt,-' hij zet haar op de trein, maar een paar uur later is ze al weer terug,.in .zijn béd. öf zijn badkamer. Tenslotte' doet het voor-niets terugdeinzende kwelduivelinnetje zelfs aan een strïp-teasewedstrhd mee, om An toine tot bekentenis van zijn latente liefde té krijgen. Dat gebeurt dan ook, na een woeste vechtpartij, de commissaris geeft, zich .over. Daniel Gelin is minder'somber dan normaal, maar hijblijft toch nog ernstig,.ge noeg als dé. sympathieke - tegenspé: Ier van Dany: Robin- VOOR BEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek ML M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bi] ongeval: G.ü. en GD, Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Blbllo (beek. Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 0.30 tot L30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 "uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur;des zondags gesloten Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9 uur: „Paris Canaille". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „Keize rin Theodora". VOORSTELLINGEN Sportfondsenbad, 7.30 uur Afzwem- feest. Musis Sacrum, 8. uur Onderling Kunstgenot Toneelavond. Voor Schiedam 1 en Succes 1 is de competitie afgelopen. Succes speelde' gisteravond zyn laatste competitiewedstrijd en Schiedam behoeft niet meer aan te treden tegen Unicum om uit te maken, wie van de beide ploegen moet degraderen. Unicum heeft dit lot i.v.ni. overgang van een aantal leden naar een ^andere vereniging, vrijwillig aanvaard. Voor onze stadgenoten is het tweede klasscrschap hierdoor behouden gebleven, een feit, waarmede we de roodzwarten gaarne gelukwensen. In plaats van zondagmiddag half drie speelt Martinit vanavond om half zeven op het terrein Volkspark de wedstrijd tegen LMO. dio gaat om het kampioenschap van Rotterdam van de K.N.V.B.' Succes heef]; Dé Spartaan getoond, dat de Rotterdammers inderdaad de zwaksten van de afdeling zijn. De blauwwitte» lieten allerminst goed korfbal zien. maar slaagden er niet temin in vier doelpunten te maken, waar de bezoekers er slechts één tegenover kondén stellen. Na 20 mi nuten profiteerde mej. N. Ouwendijk van een verwarring in de verdedi ging en 10 minuten later maakte K, Goedhart uit vrije positie er 2—0 van. De tweede Succes-aanval bracht er niets van terecht.. Daardoor kon De Spartaan ondanks groot overwicht van de thuisclub 18 minuten na het begin van de tweede helft een legen- punt scoren. Eerst 20 minuten later slaagde F. Overdijk' er in de voor sprong tot 3—1 te vergroten. In derde opstelling was het overwicht van de thuisclub nog groter. H. Bons drukte dit in een laatste doelpunt uit.. Succes heeft de competitie daarmee afgeslo ten met acht winstpunten. De Spar taan is nog steeds puntloos. Voor het komende weekeinde staan twee competiewedstrijden van ODI en. seriewedstrijden van de Rotter damse Korfbalbond op het program ma, ODI 3 gaat bij KOAG 2 op be-' zoek en ODI a bij TOP a, Schiedam en Succes nemen zondag elk met twee twaalftallen deel aan de R1CB- series, die op de terreinen aan de Gordelweg in Rotterdam worden ge houden. GEMEENTE lllIsCBIEDAir ÖFFICIËIlTNiEUWS i In Monopole: Nu de filmproducenten, begonnen zijn, aan de exploitatie van de ge schiedenis van de Westerse bescha ving, is er geen houden meer aan. Steedsvaker zien wc Romeinse le- gjoénen. marcheren tegen een achter grond van puntgave zuilen, worden we geconfronteerd met volle arena's en krijgen we mensenetende leeuwen tc 2ien. De Italianen bleven niet ach ter: zij kwamen met „Theodora, de Byzantijnse; keizerin". De geschiedenis is gebaseerd op de romantische levensloop van de twee de echtgenote van keizer Justinia- nusl, Theodora. Ze was dochter van een dierentemmer en won op een goede dag de. wagen rennen. De prijs bestond uit de kroon, die ze één dag zou mogen dragen. Do keizer werd door haar betoverd, hij huwde haar. Als keizerin stond ze aan de zijde van het volk en ze redde voor haar echtgenoot de troon, die complotte rende patriciërs hem wilden ontne- mén. Gianna Maria Canale krijgt in de ze film ruimschoots gelegenheid om als Theodora haar werkelijk bijzon dei' fraaie gelaatstrekken en ledema ten ten toon te spreiden. Georges Marchal loopt aan haar welgevorm de zijde als Justinianus I klassieke gezichten te trekken. .Verschillende taferelen'duren te lang om boeiend te. blijven (de- wagenrennen .bijvoor beeld),. eenserie verwrongen ge zichten'van Ööor Teéuwen 'bespron gen bewakers dutirt zó lang dat het j op 'de lachspieren gaal-werken. Het Na het volledig In gebruik nemen van het gerestaureerde Passage-thea ter vond vrijdagmiddag nog een re ceptie ter gelegenheid van de ope ning plaats in de foyer van het thea ter. Directieleden van het exploite rende Tuschinski-concern ontvingén burgemeester mr. J. W. Peek en diens echtgenote, mevrouw I/Peek- Linthofst, en verder vertegenwoor digers van gemeentelijke instellingen en van de Schiedamse Gemeenschap. Onder leiding van de heren M. Gerschtanowitz cn E. C. A. Kaposi, hoofddirecteur en directeur van het krachtige voordracht van het be- j °e e p aaUes- faamde-chanson ParisTCanaille- Het-j: knappe scenario is van Cécil Saint-; TT Laurent, dc schrijver van de Caro- Aio 1 rUll^C: "M/T Tl line Chérie-verhalen. -j iXlo JL 1^1 llXv^O Will t Als Hérmes-DVS zondag de wed strijd tegen 't Gooi (en- dat kan wel aangenomen worden), dan is er na tuurlijk feest in Schiedam. Als het elftai uit'Hilversum komt, wordt het natuurlijk ontvangen in hotel Beij- ersbergen. waar bovendien van 8.30 tot 9.30 uur de officiële receptie wordt gehouden. Maar voor de le den zelf verplaatst het feest zich naar Musis Sacrum waar van 8.30 af - een gezellig samenzijn is. Het kampioenselftal zal daar om 9.30 uür komen. De plannen gaan niet uit naar een feestelijke rijtoer door de Advertentie IJd.) apart model Ned. ïlerv. Gem. Grote kerk: 10 u. ds, G, Jansen (H. Doop) en 5 uur ds. A van Aartsen (Delft). Nieuwe kerk; 10 uur dr. L. J. Cazemier en- 5 uur ds. Tj. Alkema (Fijeiioord). Wes- terfcerk: 9 en 10.30 vïc. A.' v. d. Ban en 5 uur ds. H. AV. Hemmes. Vredcskevk: 9 on 10.45 uur ds. Hoffman en 7 uur ds. J. O, Smids. Kethel: 10 uur ds. P. J. do Bruijn.cn 7 uur ds. De Ru (Rot terdam). Geref. kerk. Oosterkcrk: 10 uur ds- W. A. Krijger cn 5 uur ds-. D. J, Mod deraar (Rotterdam). Platnagekerk: 9:30 uur ds. P. Robbers (Rotterdam) en 4.30 uur ds. W.- A, Krijger. Julianakerk: 10 uur ds.-J. M. van Krimpen en 3 uur ds. P. Robbers Kethet: 3.30 uur ds. D. j.Modderaar: en. 2.30 uur dB. J. M. van Krimpen. .-. ZieKendicnst- gesn.-ziekenhuis: 7 uur ds.:J; G. Jansen, v-V^V Ncd. Hcrv. Gercf.Bvang: 'Gebouw Irene: 10 ^en 4 uur. cis. J, van-der Vel den (Dordrecht).' Ned. prot.. -bond.. West vest. 92: 10.30 uur ds. J. B. Sehouwink. Evang. Luth. kerk, 10 uur dienst Oud-Kath. kerk. Dam. 28. 9.30 uur H. Mis van de tweede zondag na Pink steren. Chr, Getet kerk Kerkgebouw Wa rande /B.K.-laan: 10 en 5 "u.ur ds. Zwiep. Chr. Gcref. Gemeente.. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds., M. J. Mid delkoop. Oud-Geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Baptistengemeentc: kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur ds. J. Se- gaar. Leger des HcDs. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst en 7,30 uur verlossingssamenkomst Gerrit Ver- boonstraat: 6.30 uur openlüchtsamen- komst o.l.v. majoor 'en mevr. J. H. Drent je. ROTT E R DAM 5 E 0 i J K 2 64 lh de Schiedamse Bedrijven Compe titie zijn in de afgelopen week de volgende wedstrijden gespeeld: afdeling A: HWK-NWW 2—1; Excelsior—Sch: 1- peroor-d 1-—6; WK—AZ8 40; VNA Schilperoord. 5—0; Seheffer—NWW 3—2; HWKVVG 5—0: VVK—Excelsior 5—1 en VNA—NWW 5—1. Afdeling B: PTT—Standaard 3—0: BinghamHelios 08; VVKVNA 2—2; NWW—PTT 3—5: Helio&r-VVK 80 en StandaardBingham 1—2. „Hup jongens, hup, zet Jebeste beentje voor" zongen de padvinders van de Burgemeester van Haaren- groep 4 gisteravond in Irene en het refrein eindigde met de belofte: „nooit vergeten, iedere dag een goe de daad". De band van de Carton- nagefabriek begeleidde lustig en ook de ouders en de vijftig genodigde ouden van dagen lieten zich niet on betuigd. Niet le vermelden dus dat de stemming reeds van de aanvang af uitstekend was. Deze bijeenkomst droeg een bij' zonder karakter, want de padvin ders van de Burgemeester van Haa- rengroep gaan binnenkort het twin tigjarig bestaan vieren en de anders zo actieve knapen lieten zich bij de aanvang van deze jubileumviering alvast verwennen door de cabaret- Naar wii eerst thans verne- denierszaak drijft, gedurende de w_ p/ i.ii„ i wintermaanden geregeld kleine hoe- meii, heeit de recnter-commis» voelheden kolen op, die werden ont- saris tc Kotterdain momenteel een zaak in behandeling, waar bij het gaat om de diefstal van tenminste 400 mud kolen, ge durende een aantal jaren ten nadele van dc Schiedamse Steenkolenhandel aan de Over- schiesestraat. In verband met deze affaire zijn reeds zes personeelsleden van ge noemd bedrijf cn twee waterstokers, die als helers optraden, voor de Of ficier van Justitie geleid. In af wachting van het verdere beloop van de zaak zijn deze acht mensen in het huis wan bewaring tc Rotterdam opgesloten. Sinds 2942 reeds kocht de 49-ja- rige waterstoker C. M. uit Schie dam, die in de Galileistmat een krui- vrcemd op hét terrein van de spoor wegen in Schiedam, waar de Schie damse Steenkolenhandel N.V. is ge vestigd. Bij het overladen van de spoor wegwagons werden door enkele per soneelsleden extra kolen op de ge reedstaande wagens geladen, die dan aan M. werden verkocht. Deze verkocht de kolen weer aan particulieren. De juiste hoeveelheid kolen,, die op deze wijze werd verduisterd, is nog niët vast té stellen. Op dezelfde wijze handelde ook de waterstoker V. W. B. in de ge stolen kolen. Naar zijn zeggen: gaat het om een hoeveelheid van 100 mud die hij sinds 1954 opkocht ,en ver handelde. Beide waterstokers hebben toege geven dat ze wel begrepen hadden, dat het hier om gestolen kolen ging, hoewel het hun nooit verteld was. groep van de Schiedamse Cartonna- gefabriek; Deze zomer gaan ze eerst nog en kele weken kamperen en dan zijn er voor september en november gro te plannen. De bedoeling is voor de Schiedamse jeugd een groot kamp vuur te houden en ook zullen ae jongens in een programma in één der zalen ftohen wat zij in hun mars hebben. Oubaas J. A. M. Knaape sprak een kort welkomstwoord. Hij dankte de personeelsvereniging van de S.C.F. voor hun bereidwilligheid *om be langloos dit feestprogramma voor hun rekening 'te willen nemen. De S.CF. verzorgde heel vlot een afwis selend ncn-stopprogramma. Schetsjes voor het toneel en de band achter het doek in een andere gedaante dan hun vorige, optreden of omgekeerd, zo wisten de caba retiers heel vakkundig vaart in hun revue te brengen. De jeugd (en ook de ouderen) vermaakten zich best, er werd geschaterd om de gek ke voorvallen en liet de muziek zich dan weer horen, dan werd er krachtig meegezongen. Een geslaag de avond, vermoedelijk de prelude voor een klaterend jubileum van groep 4 van de Schiedamse NPV. De HBS-erswaren vrijdagavond voor het laatst „Onder Ons" in Tivoli. De schoolvereniging „Onder Ons" heeft met deze instuifavond het seizoen besloten.' Op 13 juli is .er nog een grote avond in Musis Sacrum, er zal dan een zeer ge varieerd programma worden ge boden waarbij getracht zal worden het alle muzen naar de zin te ma ken. De instuif vrijdag werd weer intensief benut om te dansen of groepsgewijs spelletjes te doen. En kele leraren van dé R-HBS gaven blijk .van bun belangstelling. - Eén teleurstelling, was er. de band was niet gekomen. De bassist van het kwartet voor deze avond was ziek geworden dus moesten de KBS-ers dansen op jazzmuziek van grammofoonplaten. De schade wordt op 13 juli ingehaald, in het programma verleent een combo van oud-leerlingen medewerking ert voor het bal kómt. weer een .dixie- landorkest in grote bezetting. Tuschinski-concern, bezichtigde het gezelschap de vernieuwingen in het bioscoopgebouw. De heer Kaposi wees in zijn toe spraak tot de aanwezigen op de bij zondere plaats, die het Passage-thea ter in het Schiedamse culturele leven inneemt en schetste in het kort de verschillende vernieuwingen, die zijn aangebracht, „In dit theater, dat geheel is ver groeid met het Schiedamse leven, vinden voor een groot deel de cul turele manifestaties in onze stad plaats", zo sprak, vervolgens mr. J. W. Peek, die zich verheugde over de restauratie van het theater: Een in richting als deze ïs van het grootste belang voor. een stad bij het vervul len van de culturele taak. De veranderingen in het theater zijn in eigen beheer en door eigen werklieden uitgevoerd onder leiding van de chef van dienst, de heer G. Vonk, en met advies ten aanzien van de kleuren door de heer W. Schu macher (vgl, Thalia in Rotterdam). Zoals de bezoekers reeds bemerkt zullen hebben, maakt het theater vooral een ruimere Indruk door het wegnemen van ornamenten, het doorvoeren van strakkere lijnen, goed gekozen kleurencombinaties en een nieuwe lichtinstallatie. De., grijze, plastic wandbekleding dóet het goed bóven de betimmering. De lopers in de gangpaden' zijn "ver vangen door .zwai'e rubberlagen, ter wijl. onder de zitplaatsen devloer met Tinélèiim "bedekt' is. - c De moeilijkheden bij het plaatsen van het grote projectiescherm, dat reeds enige maanden in gebruik is, zijn door de firma R. H. Jansen (die ook voor de elektrische installatie zorgde) op bekwame en bijzondere wijze opgelost, zodat de voorstellin gen op het toneel ongehinderd kun nen plaats vinden. (Het scherm wordt opgetrokken). Bovendien kan het projectiescherm aan de zijden wor den ingeklapt, waardoor het op rails buiten het te smalle toneel (8.40 m) Het College van Beheer van dc Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid- Holland brengt ter openbare kennis, dat dc rekening over het jaar 1955 van dit intercommunale lichaam, zo als die op heden aan deAlgemene Raad is aangeboden, gedurende 14 dagen'ter secretarie van de gemeen ten Delft, Gouda, 's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Schiedam voor een ieder ter lezing is neerge legd en aldaar verkrijgbaar is ge steld. Schiedam, 2 juni 1956. Het College van Beheer van de Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid- Holland brengt ter openbare kennis,' dat de begroting voor het'jaar 1957' van dit Intercommunale lichaam, zo als die op heden aan de Algemene Raad is aangeboden, gedurende 14 dagen ter ..secretarie van de gemeen ten Delft, Gouda, 's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Schiedam voor een ieder ter lezing is neerge legd en aldaar verkrijgbaar is ge steld. Schiedam, 2 juni 1956. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen Jr.. Swammerdamslngel 43, tel. 6B516; J, J. G. de Maeyer. Burg. Knapperllaan 30, tel. 68163 en H." J. Or- mel. Singel 76. tel. 68250. Geopend is apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven SI, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Op dinsdag, 5 juni 1956 des na middags van 2 tot 3 'uur bestaat gelegenheid 'tot kosteloze inenting tegen, pokkeh in het gebouw van G.G. en G.D.. Tuinlaan 80. Trouwboek]eé der ouders of ge boortebewijzen der kinderen: mede brengen. Woensdag,6. juni - zal -hei orgel, in de Grote kerk bespeeld worden dooi* organist Jac:' P. Bekkers. Het "pro gramma vermeldt „Herr Christ, der ein'ge .Gottes-Sohn." en „Gottes Sohn is£ kommen?, - van:; JU-S. ?'Ba_ch en Ernst. Pepping, de Toccata* irn "F van Bach, een'' improvisatie. 'ov'er- 'psalm 8: 1 van C. Franck en -de -Choral van C. Franck. De eerstvolgénde orgelbespeling is op 19 juni m.m.v. Corry.Robbers. Het bestuur - van de v Schiëdamse Toonkunst Muziekschool heeft op' de vergadering van gisteravond de heer Frans M. J. Moonen benoemd tot di recteur van de school. Het-ligt in de bedoeling, dat- hij per 1 september zijn functie aan vaardt. De heer Moohen, die op 15 decem ber 1921 te Venlo geboren werd, is een bekende figuur in de muziek wereld. Hij vervulde een groot aan tal leidende "functies. Hij "is /piano leraar' aan de toonkünstmuziëk- school te Rotterdam én assistent-di rigent van de koorklasse van het conservatorium- te ^Rotterdam,., diri gent van -de Delftse 'stüdentenz'ahg- vereniging, hoofdleraar köordirëctie en dirigent koórklasse van liet' rhu- zïeklyceum te Amsterdam, assistent- dirigent ;van -het .Philips philharjno- nisch koor. Dc meeste bekendheid geniet hij echter als dirigent van het Schie damse mannenkoor St. Caocilia'. en als dirigent van het Rotterdams Opera Koor. •„Pftïejfi,i,i is vrtti bo>:-eudc- .'cj- j/« mevknri voo'-ycrffR'.'icat viel-'in n.-t min.si uiortit veroorzaakt Utn>r-de nt-if tegenstfillhiyen 'die in dlt klcinè'liind te- constateren .bij)?. Doch hr-t.. ire h 'Een hnm.ensé y.' telen rstellingén h ija mónstr'tuiUs* zoals-vevKhculcnc piaau '■seiï bo or 'dé, toeristzijji - a a yeb uit." Met. rléze Woorden' schetste cis. ;yi; L. W. Schoch zijn reiservaringen iu Palestina, tijdens-1 een bijeenkomst, dié was belegd door- de vier .Jonge •Kex'k-groepetï 'in Blijdom ten bate •van de vernieuwing van de kaneTvan de-Prinsekerlc. - In een zeer interessant relaas ver telde 'deïpredikanti- hóe hij enerzüris geconfronteerd werd met het heilige land, zoals het in de bijbel wordt be schreven en hoe hij anderzijds werd -getroffen door de hypermoderne toe standen welke hij;er -aantrof. Ook vertelde hij iets van zïjn: in- -drukken over .de staat. Israël. „Hét is - iets - fascinerends, om metde mensen kennis te. -maken, diedeze-, dappere staat, omringd door een kring van haat, bevolken," aldus ds. Schoch. A at).-de hand van een kaart en lan taarnplaatjes verduidelijkte hij zijn reisverhalen. Nadézebijeenkomst, die ongetwijfeld de vele belangstel lenden bijzónder geboeid heeft, vond er ..-een. collecte plaats voor" .de ver nieuwing yan; de Prinsekerk-kapeL De' ongeveer .500 ton metende Ne derlandse'kustvaarder Poortvliet van de rederij'Soétermeer en: Fekkes is Vanmorgen "om kwart voor 2even. bij "Yai-mouth aan de 'grond gelopen. Het schip, schijnt zover omhoog 'ge lopen te zijn,' daf er- zelfs-bij hoog water weinig'kans op vlot komen bestaat. GEBOREN: Eriki z. v. Vi.-.Nan- Loosbrosk en H. F.. A. M. Sliepen- beekj -Piete.r^z." v, P, Vink. en XL dén Housing;Jeroen H.- lfeLj z. v.J. jM. Crama en B. C Klóos;, Martinüs.'S., z. v. p: J. Mulders chi M.' "Rijksen; Frank A., z. v'. A. Jobse, en G. A. Dutman. OVERLEDEN: P. J. Zondag, 67 j.; C. de Koning. 47 j„ vr. van j. B. F. van Oijen; T. v. d. Graaf, 91 j., wed- van J. Tarmond. kan worden gereden en daar bij CinemaScoop op de breedte van 9.30 m kan worden uitgeslagen. Op de kruising Burg. Knappertlaan -Veenlantstraat botste gistermiddag om vier uur een vrachtauto, tegen 'n bromfiets. De'bromfietsbestuurder der. de 55-jarige voorman M.. A. uit Schiedam brak zijn linker arm en is in het Gemeenteziekenhuis opge nomen;'Tegen De B;, de-bestuurder van de vrachtauto, de Schiedammer J. de W., die geen voorrang verleen de is procesverbaal opgemaakt. 'In hetStèrrèbós" tëy Schièdam'. 5s een - coloradokever -gèvonden":v De vinders hebben. "tiét: insékt"naar ?de politie gebracht, die" het dier "vernie tigde. ROTTERDAM In een ruim van-het Liberiaanse s.s. Cnogsaga 'in de. Waalhaven werd gisteravond de 24-jarige timmerman P. Smeding, die in do Neptunus- slraat woont, getroffen door con val lend luik. Met kneuzingen in dc rug moest hij in. het. Zuiderzieken- buts worden opgenomen. Dc ANWB bericht, dat op 12 juni a.s. de aanleg van de aardenbaan. van rijksweg 4a. Rotterdam—Ypen- -Vlak bij de ouderlijke woning in de Havenstraat is gisteravond de vijfjarige DirkN." "Schouten aange reden door, een vrachtauto;Met een gat" in hét achterhoofd werd hij naar het Bérgtyeszlekenhüis ver voerd. Het ventje- was plotseling de rijweg,-opgelopen.. Gisteravond? ii- det .rzesti en j a ri ge Bob Hu gön^ /tö t e 4 gy-Middelland - straat' .die pp. een-hek-aan dé Olym- .piaw.eg was geklommen Uitgegleden. Hèt .gevolg; -was.c dat. de punt van het heks door d& rechterhand -. .van dc jongen, drong. Hij -werd naar. het :Zuiderziekephuis vervoerd. - burgBurger veen. (Amsterdam) tus- 'sensen de provinciale weg Leider dorpWoübruggc'en dé Ringvaart zal worden aanbesteed. De rijksweg moet in het voorjaar van i960 in gebruik worden' gekomen. kinderarts Warande 169 - Schiedam Telefoon 69922 'Spreekuur voor particulieren Dinsdag 34 voor zuigelin gen en jonge kleuters tot 2 jaar. Donderdag 34 uur oudere; kinderen. De N.V. Distilleerderij WENNEKER CO. vraagt MANNELIJK en VROUWELIJK FABRIEKSRERSONEEL van 15 tot 25 jaar. Aanmelden dagelijks op kan toor: Schie 202, - Schiedam. Opleiding voor dag- cn avond M.T.S. School voor scheeps- werktuigkundigen cn bewijs algemene ontwikkeling N.O. 4 t.m. 7 juni dagelijks van. 9-tS uur 5 t.m.8 juni 'savonds van 7—9 uur Aanvang cursus: 1 september a.s'. BURG. VAN HAARENLAAN 87, SCHIEDAM ADRES VANAF SEPTEMBER BURG. v. HAARENLAAN Primaire opleiding.- Opleiding tot assistente in de huishouding, ver koopster, kinderverzorgster," gezinshulp,- linnen- en kostuumnaaister. Dinsdag en donderdag van 2 tot 4 uur. Wést molenstraat 24 en van 7 tot 8 uur Tuinlaan 82. Ook voor avondcursussen naaien en koken. NIEUWSTE DRESSOIR, 1 TAFEL, 4 STOELEN met inbegrip gewatteerde sprei, Koopt bfj de fabrikant, des uit dc eerste, hand t/o STADHUIS SCHIEDAM KEY A KRAMER ASPHALT RUBEROID N.V. MAASSLUIS vruft voor Calculatie-afdeling i «cbooloplafding {tenminste 4 jaar MULO) #n eenvoudige bouwkundige kennis. Het werk omvat het uittrekken van tekeningen, uit rekenen v»« materialen en lonen, altmede de admini stratieve cotrtróte op de uit te voeren werken. Tnfoctkaart Rotterdam-Ma*»liris wordt vergoed. W**tanl}rf woninf h haaailuk beschikbaar. teOtetmim Hetbu* 29, Masistvii. Te koop aangeb. Blanke dressoirs f 139.- én hoger. Blanke stoelen 11.90 en hoger. Blanke ronde ta fels 69.—. Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Mahonie slaapkamer 435. met gestikte prachtsprei als reclame. Plate meubelfa briek, t.o. Stadhuis Schiedam. Burg. van Haarcnlaan 87 - Tel. 67883 - Schiedam INSCHRIJVING VAN leerlingen Dagelijks van 9 tot 17.:'uur \De Directeur: v' - u-'-'- i J. Pulleman. kunt u de volledige, collectie verantwoordo op de fabrleksshowrooni bezichtigen. Op uw verzoek wordt ui per auto ge- haald en-gebracht. Om u .èën indruk -te geven hebben wij ook enige- van deze meubelen in.onzè'etalage'tentoongesteld. i ORANJEGALERIJ XX - TELEFOON :6784'4 Personeel gevr. Gevraagd net dagmeisje. Aanm. na 6.30 uur. Dr.- Hoo- gendijk, Tuinlaan 74, TeL 68785. Lessen inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen- en tocb 2 iaar garantie. G. vah Loe- hëhi Dam 4143,". tel. 66192, showroom:. ..Vlaardin ger straat 6. Voor scooterles oaar Autoru- school H.. P. Take. Jan Son- lëstraat 4. R'dam. tel. ,367.7.7 Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Nw. elcktr. naaimachine met vrije stoparm ter overname. Spotkoopje. Event, op ge makkelijke betalingsvoor waarden. Brieven onder no. 5179, bur. v. d. blad. Permanent Wave Héiène Permanent met toe stel, het beste wat er Is, compleet f 5.—, stroomloos f 7.50, Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsaJon „Héiène", Rembrandtlaan' 22. telefoon 67170, Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd ra. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbesehermer 37.50, Frans Waitman, Rotterdam- sedijk 240, telefoon 68948. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan* telbed. Prima afwerking.- als nieuw terug. Hetgoedkoop ste adres.-. D.UJC... Groenen dal la (Broersveldpad).' tel 67028 (na, .6.uur tel. 66789!; Ledikanten, "matrassen,-• -op*. klapbedden, I hutledikanten. kampeer bedden,) énz.Kom eens praten, Alles, op bet- gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf. West Franke- landsestraat 16 tel 66280 Voor uw feesten geen stoe len Ier) en bij de bureu, maar bijóns kunt u ze huren. H. J. Sten tier. '.Stoffeerder ij •Meubelmakerij annex Repa- ratiën,1 W. Frgnkelandsestr. 79.tel. 6997^, Fotografie Voor pasfoto's'naar K. van Vuurèn. Hoogstraat 106, Tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Al le' 'sOorlen' films;Foto K. v. Vuuren, Hoogstraat 106. Womngruil 3 k'. flat R'dam Centrum, tc ruilen 'téëêh wbriing 'liefst beneden te^-Vlaardin gén. Br on dér hoi 5)78- biir. v.'d.-bl: Van Loenen ivoor Verf. De zaak met dé .vakkundige voorlichting.Dam «^43.1 ADVESTEE8 REGElMfiT!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1