meer et-re MET ROTTERDAMSCH PAROOL Auto met 90 km tegen autobus: twee doden Centrale ministeries dragen taak over Sowjet-hoofdstad bejubelt Tito Geen nieuwe politiek erije op komst Bruidspaar en 6 gasten Eén dode bij explosie/ZKI1stffvoor: Even in Rotterdam Geslaagd Oranje-shirt r~ [éy; Zaterdag M eer staking in IJmuiden? Zeven mensen in Canada vermoord Kind verdronk in diepe waterput hi Weer 4 slachtoffers van verkeer ALS VERLOREN ZOON V Grote veldslag in Algerije ten einde Mollet vraagt vertrouwen Merel vloog in mijn Maurits 100 AUTO'S zonder Chauffeur Botsing in Engeland! j n i i.-i w Club 1%voor op de „bommelsdijk Drie gewonden worden verpleegd in Terceira op de Azoren nu in Canada Mollet spreekt met Adenauer over Saarland 5e vriendin was oudere vrouw 16e jaargang, no. 123 Opgericht dooi de Stichting „Het Parool" Rad en Adm lange Haven 103 Tel 67279 en 66505 Abonrt prijs per week 0,50 per kwartaal f 6A5, losse nummers /0,t0 DE SCHIEDAMMER Maandag 4 juni 1956 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier! Amsterdarasche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Sj. van der Schaaf (Van onze correspondent) IJMUIDEN Als er zaterdag nog geen positieve resultaten met be trekking tot een nieuwe c.a.o. voor het trawlvisserjjbedrtff bekend zijn, gaat de boel plat. Dit is het besluit van een zaterdag gehouden spoed vergadering van het Onafhankclijh Verbond van Bedrijfsorganisaties, dat een belangrijke rol heeft ge speeld in.de staking, die de eerste drie maanden van dit jaar de trawl- visserti lam legde. De vissers zijntoen uiteindetijk naar zee gegaan op de. toezegging,, dat binnen twee maanden positieve resultaten bij de. onderhandelingen over een nieuwe c,a.o. zouden moe ten zijn bereikt. Tot nu toe hebben zij daarover niets meer vernomen. De termijn is verstreken Zij willen nu weten waar' zij aan toe zijn. Het scheelde maar twee stemmen of zaterdag was de staking al een feit geworden. Met 24-22 stemmén werd besloten het nog een week aan te zien. Met het Zweedse schip „Tavast- land" heeft - prinses Margarethe, kleindochter van koning Gustaa.f van Zweden een kort bezoek aan Rotterdam gebracht. Zij heeft incog- nito een bezoek gebracht aan Rho des en is thgns op: de thuisreis. Vrijdagmiddag kwam ze in Rotter dam aanZaterdagmiddag om twaalf uur vertrok de „Tavastland". weer uit Rotterdam. De sleepboten had den al vastgemaakt toen prinses Margarethe op het laatste ogenblik de loopplank op kwam. Ze had 'de ■morgen in de stad doorgebracht en Rotterdam had' haar zo geboeid, dat ze .de tijd bijna had vergeten. Waar ze-hét meest van had genoten? „De schitterende nieuwe .gebouwen en de bloemen overal"r zei de slanke, blonde Zweedse 'prinses. „De Lijn baan vond ik schitterend". Met haar kleine gevolg heeft ze. enkele «ren in. - de binnenstad doorgebracht. Stralend besteeg ze na afloop de loopplank van de Tavastlandom de thuisreis te aanvaarden.. EDMONTON De lichamen van zeven, vermoorden heeft de „Royal mounted police" zondag in een boer- deiy nabij Esskine in Canada aan getroffen, Zij waren allen doorscho ten 'om het levengebracht. De slachtoffers zijn. :een moeder, drie dochters, een zoon, 'een knecht en een bezoeker. De politie zoekt naar. de eigenaar van de boerderij, een zekere John Clark. NIJMEGEN? rr De', zevenjarige. -A.' G. v,Megen is bü het'spelen óp het terrein van de havenwerken in Nij megen-west. verdronken in èen die pe waterput. .- van verantwoordelijkheid der repu blieken geëist wat betreft de leiding van hun eigen zaken. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft lief principe van „alle-lijnen, die het 20ste.congr.es van de macht-in-één-hand" ten dele verlaten en een Ingrijpende de- ^™5congresChee^t ^en^lroter mate centralisatie van de economische taken van de Sowjet-regering doorgevoerd. Dit besluit, dat zondag is bekend gemaakt, geeft de afzonderlijke republieken waaruit de Sowjet-Ume is samen» gesteld een grotere vrijheid om hun eigen zaken te regelen, Drie centrale ministeries die van Justitie, Wegvervoer en Binnenlandse Waterwegen zijn opgeheven-en hun taak is overgedragen aan de regeringen van de republieken. Een vier de ministerie, dat van de textielindustrie, is samengevoegd met het ministerie voor de lichte industrie. Bovendien zijn twaalf andere ministeries beroofd van hun macht over vele sleutel- industrieën.. Het communiqué van Tass, waarin de reconstructie wordt bekend ge maakt, zegt, dat het besluit mogelijk is geworden door het stijgende aan tal ervaren technicien bedrijfslei ders waarover de Unie-republiekên beschikken. De republieken krijgen thans een groter aandeel in het eco nomische beheer, dat tot nu toe vrij wel uitsluitend .van Moskou uit werd gevoerd. De decentralisatie van het Sowjet- bestnur is reeds enige tijd aan de gang. Inapril werden de bevoegd heden van het ministerie van de steenkoolindustrie overgedragen aan de afzónderlijke republieken.- Na de jongste wijzigingen in het Sow jet- bestuur omvat dé regering in Mos kou nog 52-ministeries en tien aan i de ministerraad ondergeschikte com missies en comité'e. Inplaats van .het'centrale ministe rie van Justitie in Moskou krijgt elke republiek thans zijn eigen minister van 'Justitie. Ter. coördinatie van al déze nieuwe ministeries sal een ju ridische commissie worden gevormd die zal ressorteren onder, de minis terraad. Deze commissie zal ook be last worden niét. de codificatie-en systematisering van het Sow jet- recht. Volgens Tass zijn: de wijzigingen doorgevoerd op grond van de richt- MOSKOU. Als de Verloren Zoon is president Tito van Joego-Slavië, acht jaar nadat, Stalin hem als ket ter vervloekt had, in Moskon bin nengehaald. Met spandoeken, bloem- versieringen en uitbundige toe juichingen hebben de Russen Tito willen duidelijk maken, dat zy niets liever willen dan de vriendschaps banden met Joego-Slavië zo sterk mogelijk te maken. Die gezindheid bleek ook uit de welkomstrede die werd uitgesproken door president Worosjiiow. Tito, die gekleed was in maar schalksuniform met al zijn linten en decoraties, antwoordde in het Rus sisch. Hij zei: „Zowel ons verre als ons nabije verleden is vol lijden ge weest Daarom kunnen wij uw lij- {Van onze correspondent) ROERMOND. Twee mensen kwamen om het leven en een groot aantal werd gewond, toen zaterdag middag op.de rijksweg Roermoc»'.— Sïttard onder de gemeente Her pen de auto van de 34-jarige Amsterdamse architect A. Dropvat en zyn vrouw met een snelheid van 90 km. een autobus van de VADA ramde. De heer Dropvat passeerde twee stilstaande auto's, maar merkte ken nelijk te laat.de bus op, die 28 pas sagiers vervoerde. Hij kon rjet meer tijdig de rechter weghelft be reiken en botste tegen de bus, -Zijn auto werd totaal verwoest, zijn ^iimDe Bilt verwachtasa*^ Af e.n toe regen I 3 Van maandagavond tot dins- dagavond:. g m Aanvankelijk zwaar bewolkt ei met regen, later opklaringen, maar ook enkele buien en kans fl g op onweer. Dezelfde tempera- S g turen of iets lagere. Over we-tg §5 gend matige zuidwestelijke 'm wind. g m Zm op AjZt uur ónder It H £2'- uut- Maaa op 2.32 uur onder H m 38.15 uur. J HET WEER IN EUROPA S 1 uur voormiddag s Max', - sg r-i ja Wesrs- terriD. Neerel. Il g Stations toestand gist. in 24 U. e licht IS Stockholm 8 Kopenhagen hrij bew.. 19 Aberdeen, ziv. bew. 15 g?Londen regen 18 sï Amsterdam regen 13 f Luxemburg zw. bew. 17 0.2. fS Parijs g Bordeaux f€ Nice S Berlijn München g. Zürich s T-ncamo 'jg Wenen ss Rome half bew: 22 zw. bew. 23 zw. bew. 22 licht bew 20 nevel 22 onweer! 27 licht bew 22 nevel 26 temp. heden Den Helder lichte reg 14 Vpenburg geh. bew, 13 lichte reg 34 regen en m otreg. 14 lichte reg 14 zw. bew. na motr. 13 zw. bevr. na reg.b. 14 M Vlissingen. 'M Eelde gtDe Bilt W Zuid-Lilmb. juni. Hoog water te Rotterdam Ie tij 1.04. 2e tij 13.54. 5 juni. Hoog water te .Dordrecht le tjj 1.51. 2e' tij 14.26. 5 juni. Hoog water te Hellevoetsluis 1* tij 0.O1,2etij 12.37. 5 :-junl. Hoog water te Hoek van Hol land le -tij II «56, - Zetij- vrouw bleek op slag gedood, de heer Dropvat zelf overleed 's avonds. De autobus werd tegen een één- meter dikke boom langs de weg ge drongen en kantelde vervolgens op zijn linkerzij. De boom knapte af en viel op de bus, waardoor daarin de ravage nog groter werd. De chauf feur, de 31-jarige H. Niessen uit Echt, werd ernstig gewond, de pas sagiers Hepen vrijwel allemaal ver wondingen op, die van minder ern stige aard bleken; Sneek. Zondagmiddag om kwart over vyf is op een onbewaakte over weg een personenauto gegrepen door de trein uit Leeuwarden. De bestuur- der, de 55-jarige J. Kath, een apo theker uit Leeuwarden werd op slag gedood. Zijn vrouw, M. Kath-Bouma werd zwaar gewónd naar een zieken huis vervoerd. Nijmegen, De dieseltrcin uit Nijmegen naar Den Bosch is zater dagmiddag bij een onbewaakte over weg tussen Nuand en Rosmalen op een met huisraad geladen vracht auto gebotst. De auto kwam na een salto om de lengte-as in de greppel naast de spoorbaan terecht. Het treinpersoneel, dat, op het erg ste voorbereid, terugrende naar de overweg vond daar de chauffeur rustig.bezig de brokstukken van het meubilair rondom de zwaarbescha- digde auto bij elkaar te zoeken. Apeldoorn Tengevolge van een verkeersongeval is in het Sint Lidui- na-ziekenhuis overleden het zesjarig jongetje E. A, M. Berenschot. Zon dagmiddag stak het jongetje per fiets plotseling de Deventerstraat over en werd door een passerende personen- auto gegrepen. ALGIERS. De Franse strijd krachten in Algerije hebben vier da gen lang een grote veldslag met re bellen. gevoerd. De actie heeft ets re bellen 200 doden gekost. Meer dan 260 nationalisten werden door de Fransen gevangen genomen. (Bijzondere correspondentie) PARÏJS. Het. driedaagse parle mentaire debat over de algemene, in de eerste plaats :Noordafrikaanse polltjek der Franse regering, waarbij dc politiek: in? Algerije op de voor grond stond, is zaterdag beëindigd. De regering heeft de vertrouwens kwestie niet alleen ten aanzien van haar Algerijnse maar van haar ge hele poütiek gesteld. Hierover zal morgen worden gestemd. Het is ver bazingwekkend hoe weinig nieuwe gezichtspunten over Algerije dit debat heeft opgeleverd; Met uitzondering van de commu nisten, keurden de sprekers van alle partijen de politiek der regering in Algerije goed. De katholieke volks republikeinen en de conservatieven kritiseerden échter de Franse hou ding in Tunesië en Marokko, omdat deze naar hun mening tot een volle dige uitschakeling van de Franse in vloed in deze landen geleid heeft. Mét spanning -werden de uiteenzet tingen van de minister voor Algerije Lacoste en premier Mallet afgewacht Wie belangrijke nieuwe gezichtspun ten had verwacht, kwam bedrogen uit. Lacoste hield een zeer optimis tische rede zonder een werkelijk be wijs voor zijn optimisme te leveren. Binnen enkele maanden, zo verklaar de hij, zouden de resultaten van het optreden van het Franse leger tegen de rebellen de Algerijnse bevolking RINSES BEATRIX verliet zaterdagmiddag, verheugd lachend en f- een bos bloemen in haar hand, het Baarns Lyceum: zij'had zo juist gehoord dat-zij was geslaagd voor het eindexamen gymnasium- at/a. De koningin en prins Bernhard waren aanwezig bij. de uit reiking van de diploma's aan de geslaagde leerlingen. Gecommit teerden waren de heer A. van Dam, inspecteur van het voorberei dend hoger en middelbaar onderwijs, prof. dr. Elisabeth Visser, prof. dr. T. Locker en'prof. dn J. Slijper. Na de grote vakantie gaat prin ses Beatris sociologie studeren aan. de Leidsc tmipersiteit. Zij komt te woiien bij de adjunct-secretaris der curatoren aan die universiteit mr. Dnjboer, die twee kinderen heeft en op het Rapenburg 45 woont. er toe brengen zich bij Frankrijk aan te sluiten en dan zou de vrede in Algerije worden hersteld. Hij beweer de verder, dat de door hem begonnen hervormingen, d.w.z de opneming van Arabieren iri het bestuur, de loons verhogingen voor de landarbeiders en de toewijzing van land aan arme boeren thans door de Franse kolo nisten geaccepteerd werden. „Het spook van' een burgeroorlog is aldus uitgebannen" riep hij uit. Mollet volstond nade ovatie, die Lacoste ten deel viel, met een her haling van hetgeen zijn minister reeds gezegd had. Het valt moeilijk uit de beide toe spraken een positieve conclusie te trekken. De regering schijnt geen andere politiek dan. die der militaire perspectieven te hebben. Mollet for muleerde in negatieve vorm. de Fran se politiek in Algerije aldus: „Het is uitgesloten dat Algerije' een muzel man nenstaat wordt en wel daarom, omdat daar een miljoen Europeanen leven. Het is evenzeer uitgesloten, dat Algerije een Arabische staat wordt, omdat in Arabië vele Berbers leven. Het is tenslotte uitgesloten, dat Algerije een Franse provincie ge lijk de andere wordt, omdat daar acht miljoen muzelmannen leven." De grote vraag is hoe de commu nisten morgen zullen stemmen. Omdat over de gehele politiek van Mollet wordt gestemd, mag verwacht worden, dat de communisten, zich van stemming zullen onthouden of zelfs een regerings-vijandige houding aan de dag zullen leggen. Daaren tegen kan worden, verwacht, dat de meeste volksrepublikeinen en conser vatieven vóór de regering zuilen stemmen. MAASTRICHT Een lader op de 548 meter verdieping van de staatsmijn Maurits" vond, toen hij een wagen met kolen wilde vullen, een merel op de bodem van de wa gen. De1 man ving het vogeltje en stop te het zolang in een papieren zak, maar daaruit ontsnapte het. De mijnwerker vond het diertje terug in een gang en stuurde het in een stofmaskerdoos naar boven, het de vrijheid herkreeg. den begrijpen. Onze banden zijn door bloed versterkt". Zinspelend' op zijn moeilijkheden met Stalin, sprak Tito: „In een he- paaide periode was hot 2eer moeilijk voor ons. maar wij vertrouwden, dat de tijd zou komen, dat" onze vriend schap, weer versterkt zou worden. De geest van Lenin's beginselen van collectief leiderschap is van dien. aard, dat ik er zeker van ben, dat er nooit meer misverstanden tussen de volken van het socialisti sche kamp zullen zijn": Tito preés de huidige Sowjct-lel- ders en sprak zich uit voor nauwere banden tussen Joego-Slavië en de Sowjet-Unie. „Ons lot is onscbeid- baar", zei hij. De nieuwe Sowjët-ministcr van Buitenlandse Zaken. Sjepilow, was bij de begroeting aanwezig. Toen Tito op zij... reis naar Mos kou Boekarest passeerde, hebben Roemeense leiders hem uitgenodigd op de terugweg besprekingen te ko men voeren over vraagstukken, die Roemenië en Joego-Slavië raken. Het is niet bekend, of Tito de uitnodi ging heeft aanvaard. De reis van Tito wordt met zeer grote aandacht in het Westen ge volgd. Van de resultaten van dit be zoek hangt het voor een groot deel af, of Joego-Slavië zich verdér naar het Oosten zal wemden. Tito zelf heeft herhaaldelijk verklaard, dat vriendschap met Rusland niet .nood zakelijk behoeft te betekenen, ver minderde samenwerking met hef westen. Chroesjtsjew en Tito hebben gis teren een wandeling gemaakt in Moskou. Zij bezochten een ijssalort. waar zij ijs .aten, en champagne dronken. Bij 'hun vertrek werden zij door eert geestdriftige menigte omstuwd. Fer auto reden ze door de Gorki- straat over het Rode Plein langs de rivier de Moskwa naar de Lenin- heuvels. Vandaar bekeken ze dt lichtjes van de hoofdstad. WENEN Na de V,S. heeft ook de Sowjet-Unie haar steun toege zegd aan de kandidatuur van We nen als zetel van de voorgestelde internationale organisatie voor het vreedzaam gebruik van kernenergie. Onmiddellijk na 'zy>i aan- komat inMoskou hield pre sident Tito van Joeqo-Slavie voor een batterij microfoons een rede. Geheel links Sowjet- premier Boelganin. Achter Tito diens vrouw en naast haar partijsecretaris Chroesjt sjew. Rechts (met hoed) de Rus3isehe president Worosjv- law. Advertentie 1M.) ANGDLA '56 7 P- d. 4 7 c. p. km. CONSUL '58 8 p. d. 8 C. p. km. Autoverhuurbedrijf BEREND NIJMAN ESSENCLTRGS1NGKL 128 b <W) Telefoon 36107 IIEBRONSTRAAT 10 C Telefoon 113563 PUTSEBOCHT 193 C <Z.) Telefoon 174922 Nf ROTTERDAM, De 47- jarige voorman C. A. Klaver- küTDrp vit Rotterdam is om het ïcvsti gekomen door een ont- plulx.ng, welke zich heeft voor- T> y c i gedaan in de machinekamer Jrl esiclent oOeKarnO van het motorschip „Sommels- dijk" van de Holland Amerika ONTARIO. President Soekarno is zondagavond uit Salt Lake City per vliegtuig bij de Niagara-water- vallen aangekomen. Dit is het uit gangspunt van zyn bezoek van vy'f dagen aan Canada, dat hem zal voe ren naar Ottawa, Quebec, Arvida en Montreal I Soekarno werd in Canada welkom geheten, door. Paul Martin, de minis- J ter van Gezondheid en door gemeen- i telijke. autoriteiten. Lijn, Het schip, dat op weg was naar New York, bevond zich op het ogenblik van dé explosie ter hoogte van de Azoren. Na een noodsignaal zijn de „Sommelsdyk" en de „Wes- terdam", eveneens van de H.A.L., naar elkaar toegevaren. Hoewel het vrij ruw weer was, is de scheeps- a.ts van de „Westerdam". dr. L. B. J. Stuïjt, in volle zee oveivmstapt en met de „Sommelsdijk" mfgevaren naar Terceira op de Azoren Twee ernstig gewonden, de derde werktuigkundige A- M. Vertegaal uit Hazersvroude en de vierde werk tuigkundige J. A. van Oost uit Nieu- werkerk in Zeeland, zijn daar over gebracht naar een Amerikaans hos pitaal. Hun toestand is nog ernstig, maar er is sprake van een kleine vooruitgang. Ook do zeventienjarige tremmer W. de Lange uit Rotter dam, die licht gewond werd, is daar ter verpleging opgenomen. Door de ontploffing .werd een van de twee machines van de „Sommels dijk" uitgeschakeld. De bemanning heeft echter onderweg en tijdens het oponthoud te Terceira (van zater dagavond tot zondagochtend) kans gezien de schade te herstellen, waar na het schip de reis naar New York heeft voortgezet. De aankomst van de „Westerdam" in Rotterdam is door de geboden hulp aan de „Som- melsdijk" een dag vertraagd. "VENLO. Het bestuur van de K.N.V.B. kan een voorstel verwacn- ten van de voorzitter van VVV, de heer J. van Daalen, tevens lid van de bondsraad, om één procent van de recettes der interland-thuiswed strijden uit te betalen per speler van het Nederlandse elftal aan de clubs die de spelers ter beschikking stel len. De K.N.V.B. toucheert van.alle wedstrijden in K.N.VJ3.-verband 2 procent der bruto recette welke, ge zien de verhogingder toegangsprij zen bij de voetbalwedstrijden, zoals de heer J. W. Hanssenuit Heerlen, voorzitter van district Zuid II van de KN.V.B., tijdens een. te Venlo gehouden vergadering mededeelde, sedert de invoering van het betaalde voetbal tot een vijfvoudig bedrag is gestegen. DEN HAAG Bü K.B. is met in- gang van 1 juni 1956 benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad van Adel: jhr. dr. D. P. M, Graswinckel, lid van de Hoge Raad van Adel, in "s-Gravenhage en tot lid van de Ho ge Raad van Adel: jhr. mr, M. A. Beelaerts van Blokland, in 's-Gra venhage, SHEFFIELD. Een jong Engel» bruids-aar is zondagmorgen vroeg bij een auto-ongeluk bij Sheffield om het leven gekomen, sléchts en kele uren na het huwelijk. Met zes bruiloftsgasten reden da jonggehuwden in een reiswagen na de receptie in de richting van Shef field, met de bruidegom aan het stuur. In dc vroege ochtenduren reed hun auto op een autobus, waarbij de achtInzittenden van de reiswagen allen gedood werden. Zes passagier* van dc bas werden gewond. Het bruidspaar was zaterdagmid dag In de echt verbonden. De bruid, de 21-jarige Florence Avis Curbish- ley, hield haar bruidsbouquet nog vastgeklemd in de hand toen. men haar dood tussen, de wrakstukken, van de auto vond. De andere slacht offers waren: de 22-jarige bruidegom zijn moeder, zijn oom en vier in tieme vrienden. De bus was 'met vakantiegangers op weg van Sheffield naar Londen. Er zaten dertig mensen in. De plaats waar het ongeluk ge beurde was een bocht aan de voet van een heuvel. De auto botste te gen de bus, sloeg een gat in een stenen muur en vloog daarna weer de weg op. Het Poolse toncelspeelstcrtje Christina Lubicz zc is 21 jaar ia zaterdag in Wim bledon getrouwd met een 22- jarigelandgenoot uan haar. een elektro-techpisch inge nieur. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst in Zuid-Frank rijk (Christina was toen ze- ven) en daarna zagen ze el kaar.-in- dertien jaar. niet. Toen het bruidspaar uit de kerk kwam greep de wind de sluier van de bruid -waardoor een fotograaf deze merkwaar- - dige foto kon maken- (Van onze corespondent) PARIJS Minister president Mollet en bondskanselier Adenauer zullen elkaar vandaag in Luxem burg ontmoeten, waar zij in de eer ste plaats zullen trachten het Saar- probleem op te lossen. Het Saargebied zal op 1 januari Idol politiek- bij. Duitsland worden gevoegd en de Frans-Saarlandse va luta en tolunie zullen tot 1 januari 1963 gehandhaafd blijven, wanneer Mollet en Adenauer het over enige andere vraagstukken eens kunnen worden, die na wekenlange onder handelingen tussen de experts niet konden worden opgelost. Frankrijk wil voortzetting van de exploitatie van het Wamdtbekken, een. Saarlandse enclave in Lotharin gen. Het verlangt dat 't van de ko-' lenproduktie van het Wamdtbekken negentig miljoen ion ter beschik king gesteld krijgt, terwijl Duitsland slechts 45 miljoen, ton wil toestaan. Frankrijk is daarentegen niet be- reid orn zoals van Duitse zijde ver langd wordt, de aanlegkoslen van het Moesel-kanaal tè betalen. Het wil ook niets weten van een Duitse eis, die cr op neerkomt hoge dou anetarieven voor het gebruik van het kanaal te heffen. LONDW .Een Amerikaanse kenner heeft dé teleurstelling .van zyn leven beleefd. H\} haalde enkele.. weken geleden al zfjn geld van' dc öa"/c en reisde naar het Engelse plaatsje Surbiton om daar 'ti knap pe, 23-jarige secretaresse met wie «U al vier jaar correspondeerde, ten huwelijk te vragen. Toen hy aan de woning aanbelde, üeed een oudere vrouw open. Hij vroeg naar het meisje met wie hii gecorrespondeerd had. Ze barstte in tranen uit en vertelde dat ze. een foio gestuurd had van e<_n jonge vriendin die reeds getrouwd wa? m de verwachting dat hij toch nooit naar Engeland zou komen. „Ik heb haar toch maar mee uit dineren genomen", vertelde de koil- ner, ..en \ve zyn als de beste vrien den gescheiden".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1