Juichende supporters ontvangen >ioen Hermes-DVS Is Grandioos zwemfeest in Sportfóndseribad Duizenden wachtten tevergeefs...!! WALDO-TAXI TALRIJKE SPREKERS VOERDEN HET WOORD Schiedam nog ongeslagen, SW verliest van PSV Martin it won vanLMO Kog nimmer zoveel geslaagden! Z WEMSPORT ALLERLEI IN CALEIDOSCOPISCH BEELD Onderling Kunstgenotwekte mummie tot vn DUIVENSPORT Pirates FC verloor van Zeeburgia B.B.-demonstratie wordt uitgesteld HONKBAL ■MMWIM ïsmmm GERINGE DEELNAME AAN POLDER- WANDEL TOCHTEN Waterleiding naar Ketliel afgesloten Bepalingen van de kieswet Collectanten voor het Rode Kruis Maandag 4 juni 1956 (Advertentie l.M.) COoMCiXiKCCCccoXCixmscaxoxaaocixcamo 47570—69915 onvermoeide werkers als scheids- rechetrs en keurmeesters, die er be langeloos voor zorg dragen dat de organisatie in de sport feilloos werkt. Vele handen werden nog ge' schud en in een lange colonne gingen de genodigden, spelers en bestuur daarna naar de feestzaal Musis Sacrum. Let' terlijken figuurlijk werden de favorieten daar in de hoogte gestoken. De 'band van Henk Lodeman, die enkele clublie deren van club-makker Jacv. Oudheüsden had ingestudeerd; speelde dat het een lieve lust Lager voetbal By het lagere voetbal was eigen lijk de enige wedstrijd van belang, die van Martinit tegen LMQ. Mar tinit heeft zaterdagavond de wed strijd tegen LMQ om de „Gouden Flak" |het kampioenschap van de afdeling Rotterdam)' met 4—3 ge wonnen, zodat er voor de Schie dammers nog een kans is om in het' bezit van de trofee te komen. JDe Bussen met juichende supporters en luid zingende jongelin gen met hoeden, paraplu's en toeters in de bekende blauw witte kleuren deden zondagmiddag Schiedams bevolking al vóór de aankomst van de roemruchte elf op luidruchtige wyze kond dat het eindelijk zover was: Hermes-DVS kam pioen van dc eerste klasse B. Met een klinkende 3—0 overwin ning op 't Gooi was er alle reden tot feestvreugde, die slechts ten dele ongedaan-gemaakt kon worden door het ontbreken van een rijtoer door de stad van de elf overwinnaars. De vreug de van de Schiedammers heeft zich niet kunnen uiten in da verende toejuichingen, want de duizenden stadgenoten, die zich spontaan langs de Rotterdamsedijk en het Koemarktplein hadden opgesteld, moesten tot hun teleurstelling ervaren, dat de bus met matodoren bijna ongemerkt door dc stad was ge slipt naar hotel Bcyersbergen, waar het kampiocnsmaal al in gereedheid was gebracht. DE EERSTE FELICITATIES wer den aangeboden, een menigte sup porters verzamelden zich rond hel honk van de blauwwitter» en reeds kwamen jongens met de eerste bloe men. Het zcu daarna eèn grote stroom van felicitatiezendingen wor den. Jo de stad sloften de aanhangers wat teleurgesteld naar huis: enkele groepjes jongens, gepavoiseerd met hoge blauwwitte hoofddeksels, lieten merken dat KDVS in feeststemming was. Om organisatorische redenen heb ben bestuur en feestcommissie geen groot uiterlijk vertoon van deze blij de gebeurtenis gehouden, hoewel het er.ige weken geleden vel in de be doeling heeft gelegen. Later is men van dit plan afgestapt omdat bet geheel dan te overladen zou zijn ge worden. VELE GELUKWENSEN Deze zienswijze bleek gister avond de juiste te zijn geweest, want voordat de voetbalbenen zich konder, ontspannen op de dansvloer van Mus»6 Sacrum vervlogen er enkele uren. waar in met gelukwensen werd ge strooid alsof het een dagelijkse gewoonte was. Aan dc dis hield Aad van Diest, aanvoerder en doelverdediger var> het kam- pioenstcam. een grandioze rede. waarbij hij ieder dankte, die hiervoor in aanmerking kwam. Begj-ijpelijk dat hij dc hulpvaar dige obers van net ..tehuis van HDVS": Beyersberger. niet ver gat. Aan de chef de reception, de heer B. Stouthandel was daarna de taak om de tijdnood te bedwingen. De eerste spreker op de receptie was wethouder mr. P. van Bochove, die bestuur en- spelers namens de ge meente geluk wenste. Hij voelde zich een beetje alsof hij zichzelf geluk wenste omdat hU 37 jaar lid van Hennes is. De heer Van Bochove besprak de omwenteling in de KN.V.B.; cr wer den toen offers gevraagd van HDVS en het zag er naar uit dat de aan sluiting gemist zou worden. Het be stuur heeft de weg naar herstel verdienstelijk aangepakt en de wet houder hoopt? dat in de komende ..struggle for life" op de allerbeste wijze strijd zal worden gevoerd en een eervol resultaat zal worden be haald. HDVS heeft een eervolle re putatie op te houden als één van de oudste verenigingen in de»* lande cn Schiedam is trots op deze vereni ging. VOORZITTER H. J. BEYER be loofde dat zijn club de reputatie van 73 jaar zou hoog houden cn zijn uiterste best zou doen. De voorzitter van Haarlem, de heer Van Balen- Blanken sprak als naaste concurrent een sportief woord. Hij herinnerde aan de aloude samenwerking en de faire ontmoetingen. HU vond het jammer dat het z\jn club niet was. maar hoopte dat HDVS de zware stap naar de eredivisie zou kunnen doen. Namens de S.B.L-O. sprak de heer E. A. Leenderts. Deze zei dat de S.B.L.o. verdriet had over de tegen slag va" SW in de hoofdklasse, maar er was toch weer vreugde over een andere Schiedamse club cn ook li(j dacht aan de komende strijd voor de hoogste afdeling van de KJV.V.B. Deze gedachten gang beheerste uiter aard de gesprekken van de avond. NOOIT GETWIJFELD De heer Wenneker van dc supportersvereniging zei dat hij en de grote aanhang nooit aan KDVS hadden getwijfeld. Hij hoopte dat de aanhang een steentje, had bijgedragen tot hét behalen van de successen. Als extra verrassing deed hij de 'uitnodiging'óm op"13 'juni naar de bijeenkomst van de supportersvereniging te ko men, omdat dan bestuur en spelers een grote huldiging van de talrijke bewonderaars staat te wachten. Het kam pioensfeest wacht dus een. re prise. V De heer Beyer, stak de. noodzaak van supporters niet onder stoelen of banken. Dankbaar memoreerde hij de grote opkomst en de hartverwar mende aanmoedigingen. De suppor ters, die met 14 bussen mee naar Hilversum zijn gegaan, hebben mo reel een groot aandeel in de over winningen.- VOOR DE K.N.V.B. afdeling Rotterdam, sprak bondsvoorzit- ter J. Bijloo. Deze had als Schie dammer altijd een zwak plekje gehad voor de Schiedamse clubs en hij was verheugd dat HDVS zich zo goed had hersteld. Voor zitter C. Maltha vertelde dat hij wist wat het betekende zich te moeten bevrijden uit een de pressie, HU vond het een bijzon dere prestatie en hij hoopte dat HDVS het beter zou doen dan SW en dus in de eredivisie zou terecht komen. Een sympathieke rede hield J. van der Touw na- Wethouder mr. P. u. Bochove feliciteert aanvoerder Aad.van Viest. mens Schiedam, SVDPW en De- ®os. OP DE SCHOUDERS Ook de heer L. van SijlV voorzit ter van de SSV, besprak- de. moeilij ke periode waarin HDVS heeft ver keerd. Hij had grote bewondering voor de geleverde prestaties. Bonds- consul Chris van Dijk, de nestor in de Schiedamse sportwereld, deed daar zijn welgemeende woorden bij. De heer Beyer vond het'hier bij dit feest de juiste plaats otn woorden van hulde en dank te richten aan ,T ry rT van oc iruiee ie Jio •u?as. Alles zong: „Bravo Her- eindstand bewijst wei, aat mes éénjullie hebben van- -- daag je best gedaan". Op stoe re schouders gingen blijde voetballers de hoogte in en luid riep ieder uit: „ohohohohoho, wat een club is dat!" Tot drie uur in de nacht werd gedanst, een verdiende ontspanning na veel inspanning. In diverse hoekjes werd nog lang nage- babbeld over het reusachtige feit dat nu toch werkelijkheid was geworden. OP ZATERDAG GEEN AVOND-VIERDAAGSE Er is een kleine wijziging geko men in het programma van de Avond-vierdaagse van' de Ned. Wan delsport Bond. In afwijking van het jaarlijkse gebruik zal geen keuze kunnen worden gemaakt voor de vier avonden, die in de week van 4 t.m. 9 juni gelopen kunnen worden. Met het oog op de te houden „Haringrit" naar Vïaar- dingen zal in geen geval op zater dag gelopen kunnen worden. In verband hiermee heeft men. de avonden vastgesteld op dinsdag 5, woensdag donderdag 7 en vrij dag 8 juni a.s. De start za! na' de officiële ope ning plaats vinden bü de St.-Tho- masschooi aan de Warande, waar de afdelingsvoorzitter van de NWB, de heer F. Deenekamp een korte toespraak zal houden. De start zal worden opgeluisterd door het mu ziekkorps van de sportvereniging Excelsior, onder, leiding van de heer C- J, Baüens. gevochten is Voor de overwinning. Hoewel de gasten voor de rust met de tamelijk sterke.wind in de rug trachtten met verre schoten iets te bereiken, kwam het eerste succes aan de andere kant Hoo- genboom doelpuntte met een keu rig schot en in de 25ste minuut kopte dezelfde speler een voorzét in (2—0). Na .de thee werd er'wederom fel gespeeld en de strijd golfde van het ene doel naar het andere. De gasten scoorden .het eerste (2—1), maar Schrumpf. antwoordde met een tegendoelpunt als uitkomst van een solo-ren. LMO verkleinde daar na de achterstand tot 3—2. In het laatste kwartier scoorden beide ploegen elk nog een keer (Schrumf voor Martinit), zódat 'de eindstand kwam roet .4-^3. Martinit 2 speelde gelijk tegen DCL, doch zal nog enkele wed strijden moeten winnen om te kun nen promoveren. De uitslag Mar tinit 4Pechvogels was 3—1. NEGENTIG KINDEREN hebben zaterdagavond deelgeno men aan een zwemfeest, dat. speciaal'voor hen was georgani seerd. Na afloop.van het grandioze festijn waren er vele blijde gezichten, want nog nimmer waren erjtoveel geslaagden bij het diplomazwemmen. De.,,winterploëg" van. het Sportfondsen- bad heeft dus goed geoefend: Aan dé leiding van het Sportfond- senbad is het wel toevertrouwd een goed en aantrekkelijk -pro gramma samen te stellen. Mét medewerking van de verenigin genSRB, SZC en WE werd het beeld van de zwemsport deze avond volkomen caleidoscopisch. Bij de demonstratie wedr strijdzwemmen zag het bijzonder talrijke publiek meren deels familieleden van de jeugdige kandidaten een trainings - oefening van: de snelste zwemster ter -wereld, onze stadgenote Cockie Gastelaars. -. r V'V;' LAATSTE UITVOER! NG OP JAARFEEST 55 „Onderling Kunstgenot" slaagde zaterdagavond in Musis Sacrum een mummie, tot leven te -wekken. Tenminste' dat deed heer fnu Ven- deloo als Professor Wagemans'in hét blijspel ..Wie kust de Mummie?" van Lex Kqrsemeyer. Na dit experiment komt de pro fessor evénwel in moeilijkheden. Voor zijn onderzoekingen heeft hij zich een mummie aangeschaft en dan blijkt dat zijn. rechtmatige eigen dom door de autoriteiten wordt be twist De mummie moet weer terug. Dat gaat echter niet 'bestmeer, want de knappe professor heeft Amenhotep een tweede leven ge schonken. De enige manier om op een fatsoenlijke wijze Amenhotep weer in zijn verstarde staat te bren gen is.een kus van een jonge da me. Er komen zoengrage kandida ten, die zich hiervoor willen opof feren, maar binnenstormende ver loofden of rechercheurs verijdelen" voortdurend deze goedbedoelde po gingen. Aan. het slot raakt de.herrezen, fa rao verliefd op huishoudster Antje (mevr. Vender bosHendriks)Het traditionele contact tussen vurige lippen blijft dan niet uit cn 'tot de schrik van. Amenhotep voelt deze; dat hij - tc zeer met dé moderne maatschappij in aanraking is" ge weest. De heer J-Gouka bekent dan,dat hij een zwak momentje heeft gehad en slaperig begeeft hij zich. weer vierden de jongeren het Kampioenschap, van- hun club. voor-goed naar. zijii: sarcofaag. Antje bej ammert haar, „goede jongen". „Onderling Kunstgenot"',heeft van haar .vierde, en laatste uitvoering een genoeglijke avondgemaakt- Toeval lig was bet 'zaterdag zesentwintig jaar geleden dat Ö.K.G. werd opge richt. Het jaarfeest werd niet ge vierd; maar dé'.uitstekende toneel avond, was al een 'feest op" zichzelf. Dé goede vertolking van het tien tal tonelisten hield, een waarborg in voor de toneelkwaliteit van O.K-G. in detoekomst. Het welkom sprak voorzitter CL van derGraaf.' De fa tale kus van Antjè %verd niet lang betreurd, want het -doek was nog niet tot rust gekomen," of de talrijke aanwezigen besteedden aandacht aan het "tweede deel van deze avond: het gezellige bal met medewerking van de muziek van P. M. van.Hassel- „De Snelvliegers" S nel van- Oyoh (Fr.)- over 27B km. Door de west-zuidwesten wind kregen de duiven een snelheid van. S2 Ion per uur. Aankomst .eerste duif 13.58.5S en de laatste duif 14-21.34. De uitslag was als volgt: l 3 15 J. C. Koniugs; 2 5 6 10 A. Faas; 4 J- Stolk; 7 M. Broekhuizen; 8 9 A. J. Konings; 11 H- de Gunst; 12 16 H. Groeneweg; 13 H. J. Tjadeh; 14 G. v. Wingerden; 17. A. Bezemer. Zaterdagmiddag iser op het ter rein van Wilton Fxjenoord aan de Vlaardingerdyk een voetbalwed strijd gespeeld tussen Pirates FC (supertendes van WF) en de Am sterdamse tweede klasser Zeeburgia. In deze wedstrijd, die geleid werd door de heer Nieuwenhuis, bleek Zeeburgia met beter samenspel iets sterker. Na 25 minuten werd het O-1-! door Seharf en vijf minuten later vergrootte Jonker de voorsprong van1 Zeeburgia tot 0—2, Het enige tegenpunt van Pirates FC werd in de 2e helft gescoord door Ter Wiel. Former-bezorgde Zeeburgia tenslotte met een kopbal een 1—3 overwin ning. Voor het begin van deze aar dige wedstrijd; met vaak goede spelmomenten, overhandigde de aanvoerder van Pirates FC een vaantje aan de aanvoerder van Zee burgia. Esperanto^tgendo Jaudon, la 7an de junto. Khipves- pero parolata gazet0 ce familie v. Gink Ploegstraat 19.. Ankoiau ciait»'atingeble per du- autobosaj liniof. De demonstratie van de Bescher ming Bevolking, die op 9 juni in het Beursgebouw gehouden zou worden, .zal geen 'doorgang vinden. In verband met de verkiezingsac- tiviteiten en de sportdemonstratiès op die dag. die; waarschijnlijk vooral 's middags veel'publiek zullen trek. ken, acht deleiding vande B.B. het -wenselijk de demonstratie uit te stellen tot september of oktober. Spectaculair was de redding uit de auto. De drenkeling had een mi crofoon meegenomen en zo had hij contact met de honderden aanwezi gen, die zagen hoe bekwame red ders bent uit de kist in het heldere water baalden. HET ZWEMBALLET voerde leuke boerendansjes uit en (minder maat vast)-ook klassieke nummers als de „Urendans" van Poncbielli. Tussen de attractieve gedeelten in plonsden rissen jongeren te water om. te trach ten het belangrijke document en de fraaie tegel te verdienen. Honderd meter schoolslag, vijfentwintig me ter rugslag, .zéven meter ónder wa ter en een minuut watertrappen. „Heeft u het niet te lang gedaan??' vroeg een peuter, hijgend uit het water krabbelend, aan badmeester Garnaat, Ze had het gevoel een uur in het water te hebben, geworsteld, vertelde ze haar trotse ouders. De vreugde werd nog groter toen ze in de hal het begeerlijke diploma mee haar huis mocht nemen. Tot slot was er een massale ver- kl eedpart ij. De heer F.A. Putto deelde voor de beste kostumes prü- zy uit. In de komische afdeling werd „de poedel" nummer èèn en „jnet melk meer mans" tweede. „Origi neel" zag als eerste „Nivea" cn als tweede .„Margriet". Bij de groep Fraai was de strijd groot. Hier werd eerste „Fee" cn dc tweede prüs was voor „Onze Lieve Heersbeestje". Uit "banden van de heer Garnaat ontvingen een diploma: Diploma 1, meisjes: Edith Noor^ dijk, Anneke Taverne, Mathilde. Fe- lius,. Connie van der Bos, Janneke Krijger. Ansje Noordyk, Elly Bak ker, Paula Rink, Maria Nefkens, El ly Landsbergen. Ingrid Ósephius, Carla de Raay, Willy Senger, Nanda. Stokhof. Elisabeth Nefkens, Grada Bottema, Anneke Zijdeveld, Yvonne deHeer, Marianne Schipper," Ria Knotsenburg. Martina van Driel. Letja Dobbelaar,. Lydiade Nooyer, Corcie Cappello." Carla Geeratz. Yvonne Scholz. 'Elly van 'der-Berg, Marjan Sprcngers en' Tosca, van der. Kamp, Jongéns: Bennie Dubbeldam, Hans Duitgen jus. Bram Apon, Ed. van der Ende,. Albert Versluis, Hein Kuyper, Cockie van der Stel, Gemt Groot huis, Freddy Bodeker. Wim Quak, Arend Quak, Gilles Beemster, Rob bie van der Waard, Wim van der Maas, AlbertBrouwer. Jim Noor- dijk, Rob Heidenrijk. Henk, Everse, Fokert van Rijssel, Mari van der Most, Paul van Hoek. Tom Hersbach, Hans Vreugdenhil, Martin Vrcéyk, Hans van der Most, Cor Groenewe- ^Evenals^vorige week tegen Schiedam, heeft SVV ook gisteren met een (8—2) nederlaag tegen PSV genoegen moeten nemen. Schiedam daaren tegen heeft The Blue Llons eronder kunnen houden, zodat deze vereniging met de volle winst uit vier wedstrijden aan de kop staat. Het is aan de Bosrand zondagmorgen toch nog een aardige wedstrijd geworden tussen bVV en PbV. Van beide partijen was het veldwerk goed zodat de bezette honken dikwijls weer vry gegeven moesten worden. gen. Piet Slingeland, Tom Laét. Eén jongen zal nogmaals examen moeten .'.dóetv Voor het: moeilykèr diplonia twee slaagden: Meisjes: Clara van der Tuyn, Ina Verlinde, Cobi van Ekris, Hanneke van Tuyn,-Yvógne Meerman, Greetje Rutten, Cobi Licht, Leo-van Weel e,. Marian Schoojimade, Maria Ode, en Hanna Platteel. 'Jongens: Hans Smit, Aad. van Wes- Ad. Krijger, Hans van Dyk, Paul Kluwen, Mich, de" Boer, Aad Zuidgeest, René Timmer, Cock van der' Zouwen, Hans van de Heuvel. Lau.Nijs, Leo var» Santen, Hans Ci~ no, Chris Zijdeveld. Harry Smul ders, Jan Smit, Cor Hersbach; Johan Ottèrloo én Lou Smulders. VOÓB HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M, H. Evers, Lange Haven 81. Belles by ongeval: G.ü; en GD. TuinJaan 60. telefoon 69290, Gem- Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tót 430 urn en iedere .avond behalve woens dags ér» zaterdag3>. van 7. tot 8.30 dut. Zondags gesloten ILfc. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend iedere dag (behalve. - maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve, donder* dags en zaterdags) van 7 tot 0.30 uur; des zondags gesiöten. Stedelijk Museum: Expositie eigen - v/erk. Geopend.'dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15. uur: „Paria Canaille". Monopole, 2, 7 erx 9 uur: „Keize rin Theodora". VOORSTELLINGEN Burg, Verveénschool, 3 uur: Ouder avond, GEMEENTE tOFFICIEEL NIEUWSli Spanning ontstond hierdoor niet, zodat zowel spelers als de toeschou wers zich niet lieten horen. Bij de vijfde inning was dit (na een uur spelen) zelfs nog zo," al'had SVV toen een magere 1—0 voorsprong. Hierna kreeg de Schiedamse wer per De Lange blijkbaar een inzin king; zijn worpen waren te doorzich tig waardoor de PSV-slagroan de kans kreeg goede slagen te doen. Ook in het veld werden toen kapitale fouten gemaakt, waardoor in de 7e inning de stand, was veranderd in 1—2. De goed georganiseerde Polder- Wandeltochten van de YV.S.V. „De Wandelvrienden" hadden werkelijk een grotere deelname verdiend dan vooral gisteren bet geval »s geweest. Zaterdag heeft de vereni ging T.O-P- van de katholieke scho len, welke met zeven groepen aan de start verscheen, het aantal deel nemers nogal omhoog gewerkt, tcr- wül hét wel typerend was, dat de zustervereniging van dc WandeU vrienden Wandellust (eveneens aangesloten by de N.W.B.) ver stek liet gaati, Iiaewel bestuurders in het startlokaal een. kijkje kwa men nemen. Niettegenstaande dat, zijn de toch ten zowel voor de organiserende vereniging als. voor de deelnemers, een succes geworden. Vooral zaterdag bij de terugkomst van de wandeling, was het voor de jeugdige lopers aan de Juiianalaan een verrassing, opgewacht te wor den door de drum-band van Wilton Fijenoord, die de lopers roet -vro lijke muziek de- nog resterende ki lometers- naar het startbureau (ca fé Boulevard) aan de Rotterdamse dijk,. begeleidde. Begrijpelijk trok deze fleurige stoet wandelaars met wapperende vlaggen op het, druk-, ke namiddag-uur veel bekyks. Zaterdag startten acht jeugd- cn twee schoolgroepen. benevens tien individisHen op de 10 km. Voorts op de 20 km twee juniorgroepon be nevens één senior-groep en vijftien individuelen, terwijl op de 30 km slechts .zeven individuelen hadden ingeschreven (totaal 331). De uitgezette par cour sen waren, inet zorg gekozen en leidden via Boerhaveiaan en Overschieseweg in de richting Kethel, om langs de Van Hogendorplaan er gerdijk terug te keren'. De juryleden, de heren Venveij, Braber, De Groot en v. d. Sande, hebben nogal secuur beoordeeld en bleken, na bekendmaking van .de puntentoekenning, niet heel, veel te verschillen. Op de 10 km hadden drie groe pen. van T.O.P. een prijs: groep 4 had dé Ie prijs met 64.2 .punt. groep 12 de tweede met 63.6 punt en groep 5 de vierde met 63 punten. De groep van de St, Bernardus- school ontving de derde prijs met 'een puntenwaardering van 63.3. Op de 20 km behaalde Rotter dam-Zuid de le prijs met 65,1 punt, groep 3 van TOP de tweede met 63.3 punt, terwijl Rotterdam-West als aanmoedigingsprijs de Parool medaille ontving. Gisteren startten twee groepen van DOV uit Lekkerkerk; ëên, op 10, de tweede op de 20 km. Voorts schreven zondag nog vijftien indi viduele lopers in. waardoor het aan tal deelnemers slechts 56 'werd. De beide groepen van DOV ontvingen een aanmoedigingsprijs. Van dit ogenblik af kwam er meer leven in de brouwerij. Toen in. de 8ste inning PSV aan slag gekomen was, werd het pleit beslist. Met een viertal honkslagen. brachten de Eind- hovenaren de stand op 1—6. Het veldwerk van PSV was toen SVV aan slagbeurt kwam zo hecht, dat geen. enkele loper de. kans kreeg om binnen te komen. Vooral het vang- werk viel bijzonder op.' De negende inning ging in. Nog gaven, de Schiedamse spelers de moed niet op. Het veldwerk van de rood groenen werd toen v/el beter, al gaf werper De Lange de lopers te veel vrijheid. Slechts één loper kwam nóg binnen, waardoor de stand 1—8 werd. Nu kwam do laatste kans vo<m SW, Een prachtige hoge-slagbal van' De Lange maakte dat drie honken bezet werden, terwijl nog geen enkele nul was genoteerd. Zouden deze drie lopers kunnen binnenkomen, zonder dat er nullen, zouden ontstaan, dan. was er nog een. klein kansje voor SW. Helaas een vangbal maakte aan alle illusies een einde. De resultaten van de werpers wé ren: Schiedam: 9x3 slag, 3x4 wijd. PSV: 11x3 slag, .5x4 wijd. Voor. PSV werden _4 veldfoutèn genoteerd en Vlaardin- voor SVV 7. Schiedam heeft zijn bonkbalzege- iocht gisteren voortgezet met een 3—0 overwinning op de The Blue Llons. Het is een gezellige en uiterst spor tieve wedstrijd geweest, waarin de tweeöé inning de beslissende is ge weest. Want het was in deze inning, dat Schiedam drie lopers binnen kreeg, als enigen in de gehele wed strijd. Werper Renierse was deze middag bijzonder goed óp dreef; slechts 2x' heeft hy 4 wijd gegooid, waar tegen over staat dat 16x3 slag voor hem ris genoteerd. Het veldwerk van beide partijen was zeer goed, speciaal dat van de gastheren. Het aangooien van de bal len was steeds zo .snel, dat de lopers het honk niet konden halen. Want heel dikwijls zijn de honken, vooral door de Schiedammers, bezet ge weest' Werper Renierse van Schiedam no teerde 16x3 slag en 2x4 wijd, terwijl dc werper van The Blue Lions 8x3 slag en 5x4 wijd noteerde. De directeur van de Technische" Bedrijven maakt bekend, dat de watertoevoer naar v.m. Kethel, van af Café „Sport", zal wórden onder broken vanaf dinsdagavond 5 juni 8 uur tot woensdagmorgen d.a.v. 5 uur. De burgemeester der gemeente Schiedam herinnert in verband 'met de aanstaande verkiezing- van de ledert der tweede kamer aan. de on- derstaande bepalingender kieswet, 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht - te zorgen, dat iedere werknemer, die bij. hem in dienstbetrekking, is en bevoegd aan de verkiezingen deel te némen, voor zover; deze niet'bui ten de tijd van zijn dienstbetrekking aan de verkiezing kan deelnemen-, daartoe de gelegenheid krijgt. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die uit. hoofde van hun dienstbetrekking binnen de voor de stemming bepaalde tijd niet vertoeven in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente, tenzij* zij om aan de. stemming deel te nemen niét meer dan gedurende twee achtereenvolgende uren ver hinderd zullen zijn, hun arbeid te verrichten. 2.. Volgens artikel I 11 der kies wet ig iedere, werkgever, die door personen van drieëntwintig jaar" e«V ouden arbeid doet' verrichten in- fa-' brieken of werkplaatsen,' verplicht te zorgen, dat in élk arbeidslokaal" gedurende ten minste- twee werk dagen vóór en op dé dag der stem ming op zichtbare wij2e is opgehan gen een. door of namens henó on-, derteken de lijst, waarop ten aanzien van de kiezers, aan wie de onder 1 bedoelde gelegenheid wordt gegeven aan de stemming deel te némen, de tijd daarvan vermeld staat.' ROTTERDAM Lekgestoten ,,Damco 232:1 aan de grond gezet Hét 750 ton metende Nederlandse vaartuig „Damco", dat met een. la ding grint op weg-was van Duits land -naar Hengelo, is zaterdag bij Kehl in West-Duitsland lek gesto- ten. De bemanning heeft het schip i aan de grond gezet. Volgens-deskun digen bedraagt de schade ongeveer- 250.000 mark. Morgenavond' (om acht uur ia Odeon, Gouvemestraat56) en Woens dagavond: (eveneens :om acht uur in Spes aan de Dordtsestraatweg) houdt het Rode-' Kruis coüectanteh-fihti- avonden. Men kan zich tijdens deze avonden mits men boven de vijftien jaar js. nog opgeven ais collectant voor de zaterdag te houden collecte.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2