I ACHTTIENJARIGE RUS WINNAAR VAN PIANISTENCONCOURS BRUSSEL ifl !$l P vd A hield in Leiden bejaardéncongres Bedrijfsplóegen blusten twee en dertig „branden Na een week van werk in l weekend vermaak Natuurtheater .Roekanje voldoet aan alle eisen Mevr. van der Giessen laat „Giessenkerk'' te water Derde petroleumhaven woensdag open water Orkest speelde in zes avonden 24 concerten Brandweerwedstrijd op St. Jacobsplaats Franse wapens niét meer naar Arabieren Vliegtuig met zonnebrandstof „Zwarte Ruiter" op 14 juni voor Japans parlement: levensgevaarlijke werkplaats" Operette in orium Wilde betoging in Bombay Prachtige aanwinst voor Voome Bij Van der Giessen in Krimpen Grote boerderij uitgebrand Brand smeulde heel weekeind lang Reeds 185.000 man ontslagen Hitier wilde in 1944 paus naar Duitsland halen Oostenrijkse PTT wil TV-toestellen in huurkoop geven Twaalfjarige jongen verdronk in Vecht Soevereiniteit over Baarle voor Int. Hof ii f eü 4| fill Maandag 4 juni 1956 Van halverwege de ochtend tot laat in de middag hebben zaterdag bedrijfsbranüiueerploegen denk beeldige boerderij-branden ge blust' op de St. Jacobsplaats bij het Haagsevear. (Van een onzer verslaggevers) Van halverwege de ochtend half zes in de middag hebben zater dag ploegen brandweerlieden welge teld twee en dertig branden in een boerderij geblust. Dat gebeurde op de. St.-Jacobsplaats, bij het Haagse- seveer. Er kwam alleen water te pas aan die tweeëndertig „branden", die namelijk denkbeeldig waren. Vuur was er niet, of het moest het inner lijk vuur zijn geweest waarmee de brandweerlieden hun werk deden. Het algemeen brandweerwedstrijd- comité had de tweeëndertig blussin gen georganiseerd; .het 'was een pro vinciale vooinvedstrijd van de jaar lijkse landelijke brandweerwedstrij den. Deze zaterdag traden uitslui tend bedrijfsbrandweergroepenuit allerlei Zuidhollandse plaatsen aan. Gastheer was deafdeling bedrijfs zelfbescherming van het Rotterdam se PTT-bedrijf. Er was veel lof voor de wijze waarop deze afdeling een en ander had voorbereid. Zo ontbrak op het wedstrijdterrein zélfs niet een telefoonaansluiting! Op twee, wedstrijdbanen vónd de wedstrijd plaats; telkens" startten twee ploegen tegelijk. Maar dat wil de niet zeggen' dat zij direct tegen elkaar streden. Voor elke baan kwam tenslotte een aparte rang schikking tot stand; en de twee best- geplaatste ploegen van iedere baan mogen naar de landelijke wedstrijd. De beide nummers? één *van zater dag, de winnaars van de twee banen, zullen daar oófc indirect strijden om het bezit van de wisselbekér dié voor de nu gehouden wedstrijd was PARIJS Premier-Mollet heeft meegedeeld, dat zijn regering geen contracten voor wapenleverantles aan Arabische landen meer zal slui ten. Hij voegde hieraan toe,, dat er geen lichte wapens aan Arabische landen worden geleverd, met het oog op de mogelijkheid, dat deze wapens iti handen van de. opstandelingen in Al gerije komen. De laatste tijd is de regering door d- pers fel aangevallen over de le vering van lichte tanks aan Egypte en lichte machinegeweren in Syrië. Vorige week liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten, dat de levering van veertig snelle tanks meteen kanon van 75 mm,aan Egyp te wordt „voltooid". Volgens het con tract, dat vorige zomer werd gete kend, zullen ook twintig houwitsers vsn 155 mm: worden geleverd. SANTRANCISCO De president van de Amerikaanse maatschappij ..Hoffmann .Electronics" heeft zater dag aan journalisten een klein mo del van een vliegtuig getoond, dat wordt voortbewogen door zonne- energie, Het bevat een batterij, wel ke volgens- Hoffmann dé eerste is. die aan het zonnelicht een hoeveel heid „werkelijk bruikbare elektri sche energie" onttrekt. DEN BOSCH, Op 14 juni zal voor de rechtbank de behandeling beginnen van de strafzaak tegen de 30-jarige H. G, uit iVIïerlo-Hout, beter bekend als de „Zwarte Ruiter". Er zijn door de officier van justitie negen dagvaardingen uitgebracht. In totaal "bevat het dossier 27 strafbare feiten, waaronder een groot aantal vermogensdelicten en twee misdrij ven tegen het leven gericht. Deze laatste zijn de aanslag op de post kantoorhouder in Ravenstein op 15 november 1954 en het schieten op zijn achtervolgers na een autodiefstal in Tilburg, TOKIO Na de hevige inci denten die zich vrijdagnacht in de Japanse Eerste Kamer hebben voor gedaan, dreigen de ordebewakers en schrijvers van het parlement thans hun werk te staken „indien rij geen bewaking tegen deze hef- hge politici krijgen". Een'tiental van. hen werd gewond «en conservatieve en socialistische afgevaardigden slaags raakten. De vakvereniging, van. Japanse patiements-ambtenaren beschrijft de f^r6te Kamer als een „levensgevaar lijke werkplaats". Surinaams oud-minister J'oort 15 maanden eisen. PARAMARIBO Het openbaar nutusterie heeft zaterdag 15 maan den gevangenisstraf geëist tegen de oud-minister van justitie Karamat wegens verduistering en: mein eed. Zijn advocaten vroegen vrij spraak en onmiddellijke invrijheid stelling. De rechter bepaalde de uit spraak op 11 juni. Tri gebouw Emporium heerste za terdagavond een echte Weense sfeer. Het was eigenlijk geen won der dat de kledij van de tonelisten er zo keurig uitzag want het was n.l. de directie van de N.V. Nëder- landsche Kleedingindustrie, die de personeelsleden uit Rotterdam en Zevenbergen een feestavond aan bood. Eigen krachten .hadden het aangedurfd om de operette „3n het Witte Paard" (lm weissen; RössI) voor het voetlicht te brengén en rij zijn er'inderdaad in geslaagd om deze operette op smaakvolle wijze in beeld te brengen ondanks het feitdat de souffleur vooral tijdens het tweede bedrijf nogal vaak als redder in nood móest optreden. Corry Eykenaar, als de waardin van het hotel waarin de - komische verwikkelingen zich afspelen, bleek een goede zangeres die zich zonder moeite kon aanpassen aan de muzi kale begeleiding van het. orkest de. Tordano's. Harry Smit gaf - voorts. ;een vlotte typering van de veelbe tekende oberkelner. Aan de top van allen stond echter Frans Cremerdie in zijn creatie als de bekende Sülz- heimer veel succes oogstte. De re gie was in handen van Jos Molen kamp. - Na de opvoering van de operette konmen nog een dansje maken op het bal via de muziek van het dansorkest van peter Nobino. In Flevozaal: Maatschappelijk werk Voor de laatste maal liecft regisseur Ritmsn dc scepter gezwaaid over de Rotterdamse .toneelvereniging „Maat schappelijk Werk" en het is voor hem een prettig afscheid geworden. Zoals vele amateurgezelschappen reeds eerder deden hééft, ook Maatschappelijk Werk het blijspel „Vogel, vlieg de wereld in.in studie genothen en de opvoe ring daarvan, welke zaterdagavond in de Flevozaal van het Twaalfprovinciën- huis werd gegeven, was zeer behoorlijk. In deze vrolijke familiegeschiedenis, aarin zo nu en dan ook ae ernst van het leven naar voren komt, worden de ervaringen behandeld van een chtpaar dat zijn kinderen langzamerhand de huiselijke haard ziet verlaten om elders het geluk te zoeken.. De rol van het' enfant terrible Myra een uiterst be langrijke rol werd door Kockie Harle- man voortreffelijk vertolkt. Evenzo de rol van miljonair, die Arie Slot voor zijn rekening nam. Voorzitter J Blonk deelde aan het begin van de avond mede cfat het be stuur grootse plannen heeft voor het volgende seizoen; dan viert de vereni ging n.l. het 40-jarig jubileum. De band van Dick Boonstra zorgde tenslotte "voor gezellige dansmuziek op het bal. In Odeon: Kaiser Frazer In de grote zaal van Odeori kwam za- die'reeds jaren bet theoretisch' gedeelte van de cursus behartigt. „The Union Stars" onder leiding van dc heer H. .A. de Groot, verzorgden hiernahet cabaretprogramma. Uit deze vereniging zijn verschillende trio's en bands gevormd die. bijgestaan door het zangeresje Charlotte Bijkerk, het mu zikale gedeelte heel verdienstelijk voo» hun rekening namen. Een gewaardeerde afwisseling vormde het optreden van de heer T. Donker, dié de accordeon vaar dig bespeelde, „The Union Boys" onder leiding van de heer Wuijster produceerden de bal- muzick na afloop In Spes Bona: Tot aller vermaak .De toneelgroep yan.de Amusements Vereniging „Tot Aller Vermaak" heeft zaterdagavond in Spes Bona het toneel spel „De Troonopvolger" opgevoerd. De tonelisten van „Tot allerVer- maak" beginnen het toneelspelen 'aardig onder de knie te krijgen, al kampt men nog steeds met veel mutaties. Zaterdag avond echter liep alles vlot. Vooral Henk Geur tense als de troonopvolger, die d» eerste keer van z'n leven op de planken stond, bracht het er bijzonder goed af. Ook Anneke Quispeï. Jan Wit. Kam, Bep v.. d. Weide en Miep Harpc lieten aannemelijk spel zien. De voor treffelijke regie berustte bij Piet Look horst.- In de pauze speelde Arie Snee pels jr. accordeon; „The Rhythm Aces" o.l.v. J. Tepel ver zorgde de muziek op het gezellige bal, dat tot diep in de nacht duurde. In Verenigingsgebouw Var a-af deling De afd. Overschie van de VARA beeft zaterdagavond 2 juni in de grote zaal van het Verenigingsgebouw een feest avond belegd om het seizoen te beslui ten. Tot zijn vreugde kon voorzitter. H. Preskerts, meedelen dat de afdeling dezer dagen, het 2200e lid kon boeken. Het gezelschap van H. Bukman heeft de avond op een prettige wijze gevuld. Bukman verzorgde de conference, Ans Meijer boekte succes met haar paro-, dietjes, J. van Oost bracht pianoklan ken en accordeonmuziek ten gehore en Jou Andy jongleerde. Na afloop was er bal. BOMBAY Op een ppenluchtbU- e en komst in Bombay waar premier Nehroe een toespraak hield, heeft do politie zondag het vuur geopend en traangas gebruikt om een menigte demonstranten te verspreiden. Er waren tientallen gewonden. Vijfhonderd politiemannen vorm den een kordon, rond de .bijeen komst. waarop 150.000 personen aan wezig waren, terwijl buiten - deze ring nog 50.000 mensen trachtten toe gang tot het terrein te krijgen. De monstranten, die -met stenen gooi den, trachtten de bijeenkomst te ver storen. Nehroe sprak over de plaats van ;èctiè pfT in Den Haag (659); die stad Bombay in het reorganisatie- cók het door Rotterdamse PTT-. Plan dat thans in het parlement brandweerlieden uitgeloofde vaantje wordt behandeld. - won, 3. groep 1 van do N.V. Nepa- Ook in het' centrumvan de stad rofa in Rotterdam (630). 4.. groep 3.1 werd gedemonstreerd, waarbij een van de Kon. Ned. Glasfabrieken' I stadsbus vernield wérd voor de poli- „Leerdam" (622). j tie kon ingrijpen. uitgeloofd; hun puntental straks geeft de doorslag. Dc. uitslagen waren: Baan I: 1. groep 1 van de Centrale Directie PTT in Den Haag (734 punten), 2. groep 2 van de Rijksautomobielcen- trale ïn Den Haag (670), 3. groep 2 van de Kon. Ned. - Glasfabrieken „Leerdam" (646), 4. N.V. Enk es uit Voorburg; baan II; 1. groep 1 van de Kon, Ned. Glasfabrieken „Leerdam" (678), 2. groep 2 van.de Centrale Di- Zaterdagavond heeft het natuur theater „Rockanje" zijn poorten ge opend. Dat de eigenaar de naam na tuurtheater verkoos boven die van openluchttheater, bleek bij dc ope ning volkomen juist te zijn. Het na tuurtheater Rockanje ligt niet alleen in de open lucht, maar bovendien in een prachtige natuurlijke omgeving. Aan alle zpden is. het omringd door de Yoorncnse duinen, en "de bloeien de meidooms vormen een achter grond, waarbij de kostbaarste coulis sen in het niet verzinken. Wanneer er even een ogenblik rust'is tussen de programmapunten, dan vermengt de zang van de nachtegaal zich met het ruisen van de branding. Zeer. terecht noemde burgemeester H:'.E. Haak van Rockanje dit theater een belangrijke aanwinst voor de ge- héle streek. Hij was van mening, dat het theater bij de uitvoering van het delta-plan een belangrijke culturele taak toebedeeld zal krijgen. Hij hoopte, dat de programma's steeds een behoorlijk peil zullen hebben, zodat mén hier opvoeringen zal kun nen zien, die anders in deze streek gemist moeten worden. Over het, tot stand komen van het theater, vertelde de heer Haak, dat de voorzitter van de V.V.V., de heer Van Soest, drie jaar geleden op een weitje bij het kampeerterrein een gezelschap Amsterdamse artiesten liet optreden, en daarmee eigenlijk dé grondlegger is geweest \Tan het open luchttheater. De landschapsdesk un ci ige, de heer Sipkes, heeft deze duinvallei als de .meest geschikte aangewezen en tenslotte heeft de .heer T. Wageveld het geheel met eigen krachten in gereedheid ge bracht. Mevrouw Haak verrichtte de sym bolische opening door een lint door te knippen. Namens het gemeente bestuur bood de burgemeéster de exploitant twee palmen aan. Ondanks de harde wind, die op de eerste avond woei. waren van de tweeduizend plaatsen toch zeker duizend bezet. Het theater heeft be wezen aan alle eisen, die men daar aan mag stellen, te voldoen. Van alle plaatsen, waar meri vrij beschut zit, hebben, de bezoekers een goed ge zicht op de speelvlakte van de ar tiesten. Ook de akoestiek is voortreffelijk. De spelers beschikken over een rui me kleedkamer én de'technische in stallaties blijken uitstekend te func tioneren. Deze-eerste avond werd verzorgd door een gezelschap békende radio artiesten. Cor Steyn bespeelde het Ham mondorgel uit de studio, Jan-Ora- die liet zien hoe hij al die wonder lijke geluiden weet te produceren, Bert Robbe zong operette-melodieën, de Mens Moeria Minstrels riepen herinneringen, aan de Zuidzee-eilan den op en Scot Black zorgden voor komische acrobatiek. Zaterdag liep de „Giessenkerk" vlot van de Helling in het water van de IJssel. bedrilf, dat een dergelijke groots op gezette feestavond voor het personeel werd gehouden, vertelde de directeur, de heer F. Hattink in zijn openingswoord, maar hij. hoopte dat dit familiefeest 20- als hij het noemde, tot een jaarlijkse traditie zou uitgroeien. Hij wist toen r.og niet, dat hij later op de avond als de vader van de Kaiser-Frazer-famllie zou worden gehuldigd, omdat bij juist die dag zijn verjaardag vierde. Het programma werd verzorgd floor Hens van Dorth en zijn ensemble, die hier voor de laatste .maal hun revu.e- sbow- „Voor U"- presenteerden. Een re vue, die na talloze opvoeringen nog met dezelfde vaart en .elan wordt gebracht en die wel zijn hoogtepunt bereikt In de plezierigeconferences van Bens van Dorth. Na de .revue bleef men nog geruime tijd dansen o.l.v, Theo Moens. In Patronaatsgebouiv: Rotterdam EHBO Dit jaar legden een twaalftal cursisten van de afdeling B van de: vereniging „Rotterdam e;h.B.O." met goed gevolg examen af voor het eenheidsdlploma. Zaterdagavond kon de heer J. Terwiel de diploma's uitreiken in bet Patro naatsgebouw aan de Hammerstraat. Te vens dankte bij dr. K. M. van Horssen, De dijk tussen de Derde Petroleumhaven en de Botlek zal Woensdag worden doorgebaggerd. Hoewel er dan nog aanvul lende werkzaamheden nodig zijn, zat deze doorgraving Rotter dam in het bezit stellen van weer een nieuwe haven, die. aan onen water is gelegen. (Van een onzer verslaggevers) Bü C. van der Giessen en Zonen's Scheepswerven N.V. is zaterdag het 8580 b.r.t. metende motor-vracht- en passagiersschip „Giessenkerk", dat daar in opdracht van de V.N.S. wordt gebouwd, te water gelaten. Op de vrijgekomen helling zal binnen kort de kiel worden gelegd voor het m.s. „Zonnekerk", dat eveneens voor de V.N.S. wordt gebouwd en wat groter zal zyn dan dé „Giessenkerk". Het nieuwe schip voor de VNS, dat een lengte ovex* alles heeft van bijna 151 meter, een breedte van 19,20 meter en een holte van 11.75 meter, gleed zaterdag, nadat mevr. E. A. H. W, van dér Giessen-Veder het had gedoopt en het en zijn be manning een goede vaart had toege wenst, vlot van de helling. De shelterdekker heeftdrie rui men voor en twee achter de machi nekamer. Een tussendek zal gedeel telijk als ladingkoelruim worden in gericht. Er zijn een aantal tanks aan boord, die gebruikt kunnen worden voor het vervoer van eetbare olie, daarnaast kunnen zij echter ook worden gébruikt voor waterballast en voor het vervoer van stukgoed. Voor de twaalf passagiers zijn één. twee en drie-persoorishutten inge richt. De eetsalon en de rooksalon worden gebouwd volgens een eigen ontwerp van de werf. De „Giessenkerk" zal worden voortbewogen door een enkelwer- kende tweetakt dieselmotor. In de tropen zal deze motor een continu vermogen van 9000 a.p.k.. bij 115 omw/min kunnen ontwikkelen. ARNHEM. Zondagmiddag is de boerderij van de weduwe Ten Bosch- Van Gameren aan de IJseldjjk te Westervoort geheel door brand ver woest. Het vuur, dat in een grote stal door kortsluiting van de elek trische pompinstallatie is ontstaan, sloeg weldra over op het woon huis, dat snel ïn lichter laaie stond. Een hengst en een stier, die zich in de stal bevonden, waar de brand is ontstaan, zijn in de vlammen omge komen. AMSTERDAM Het weekeinde heeft voor een polüstschyvenfabriek op de hoek van de 3e Hugo de Groot straat en de Frederïk Hendrikstraat catastrofale gevolgen gehad: een be gin van brand, waarschijnlijk reeds zaterdagmiddag ontstaan, kon zich in de nacht ongestoord voortzetten. Eerst zondagochtend zag een voor bijganger vlammen uit de hoog gelegen kozijnen slaan. Hij hoefde niet ver te lopen: vlak voor het ge bouw stond een brandmelder. De brandweerlieden zagen zich genoodzaakt de afgesloten, toegangs deuren in te trappen. Met gasmas kers op waagden, zij zich naar de felbrandende etages waar de inven taris in vlammen opging. AMSTERDAM Zaterdag is een 60-jarige voetgangster in de Spïnoza- straat op brutale wijze van haar handtasje, beroofd. Een passerende wielrijder rukte het haar uit de hand en verdween voordat de verblufte vrouw alarm kon slaan. In het handtasje zaten een bedrag van ƒ.300, een spaarbankboekje met een tugoed van ƒ2200 en een paar loterijbriefjes. invoering van de definitieve ouder domsvoorziening een einde, gekomen aan de strijd, waarvóór zeer vele jaren is gevochten» Voor véle oude ren, die actief óf' als tóeschouwer deze strijd hebben meegemaakt, moet dit een grote voldoening zijn, zei hij. Auto-industrie in V.S-. WASHINGTON. Het aantal werklozen in de Amerikaanse auto- i Industrie Is vorige week tot 185.006 [gestegen doordat nog 18.000 arbei- ders werkloos werden. Deze jongste De heer W. Scheerens, die tijdens toeneming van het werklozer.cfjfer dit congres sprak over de huisvesting veroorzaakt ernstige verontrusting der bejaarden, wees er allereerst op. j'liij vertegenwoordigers der regering dat in feite minstens de helft van de en der vakbeweging, tegenwoordige bejaardentehuizen zou Kegeringseconomen vrezen, dat de LEIDEN Onder leiding van partijvoorzitter Evert Vermeer heelt de Partij van de Arbeid zaterdag in de Stadsgehoorzaal een landelijk be jaardencongres gehouden, dat in de avonduren werd besloten" met een feestavond» waartoe de bejaarden uit Leiden en omgeving waren uitgeno digd. De bijeenkomst werd door vier P.v.d.A.-ministers, dr.. ff, Drees eii de heren Evlansholt, Van der Kieft en Suurhoff, bijgewoond. De eerste spreker, de heer. J. J. A, Berger, gaf een uitvoerige toelichting op de inhoud van de onlangs aange nomen algemene ouderdomswet; Speciaal liet. hij het licht vallen op de noodzakelijkheid, dat minister Suurhoff bij de behandeling van deze wet in de sta ten-generaal vasthield aan zijn aanpassingsartikelen. moeten worden afgeschreven, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen. Op het ogenblik hebben de goede tehuizen een totale capaciteit van circa 75.000 personen, wat gezien de behoefte, veel te weinig is. Er zijn in ons tand 880,000 inwoners" van 65 jaar en ouder, over 15 jaar zullen dat er vermoedelijk 1.220.000 zijn, over 25 jaar 1.450.000. Volgens de beer Schee rens is het gewenst, dat 5% tot 10% van de totale wemngproduktie voor de bouw van huizen voor bejaarden wordt bestemd. Mr.. J. F. Beekman sprak over het hoe en waarom van de voorbereiding tot de -pensioengerechtigde leeftijd. Nadat hij gewezen had op hét zo ge heel verschillend'levenspatroon voör en na de 65 jaar, stond hij stil bij de materiële, de psychische en de levensbeschouwelijke kant, waar mede men bij het bereiken van deze leeftijd veel tc maken krijgt. Dr. Drees, die in de avondvergade ring het woord voerde zag met de VATIC AAN Paus.Pius XU heeft een exemplaar van bet boek „Het leven tegen de dood" van Igi- no Giordani gekregen, waarin de schrijver een verslag geeft van de pogingen van bet Vaticaan om een einde aan de oorlog te maken en hulp te verlenen aan de- slachtof fers. Volgens Giordani wilde Kitler in januari 1944 dat de paus overge bracht zou worden naar Wurzbürg in Duitsland, met bet oog op de geallieerde invasie in Italië, maar de paus en het college van kardina len verzetten zich hiertegen. De toe stand in Duitsland was toen reeds zo, dat Hitier hetniet meeraan durfde geweld 'tegen de paus tc ge bruiken en zich daarmee de oppo sitie van de gehele katholieke we reld op de hals te halen, aldus de schrijver. minder goede toestand in de auto- industrie uileindelyk ook de buiten gewoon belangrijke staalindustrie zal treffen, als er niet gauw verande ring inkomt. Een woordvoerder van AFL-CIO, de nieuwe door fusie ontstane enor me vakverenjgings-orgahisatie, ver- klaarde dat zijn organisatie zal. aan dringen op belastingverlagingen, watmeei de situatie nog slechter mocht worden. WENEN. De directeur-generaal der Oostenrijkse posterijen heeft voorgesteld, dc posterijen televisie toestellen te laten verhuren tegen yüïtlen gulden pér maand geduren de drie jaren, waarna het toestel eigendom van de huurder rou wor den. De posterijen zouden 20.600 toe stellen ter beschikking moeten stel- Jen. De Oostenrijkse staatstelevisie- dienst is al een jaar m vier steden, in werking, maar er zijn desondanks in Oostenrijk slechts 1300 ontvangst toestellen geregistx-eerd. De prijzen der toestellen zijn volgens de direc teur-generaal te hoog en de pro- gramma's op een te laag peil. Uit breiding van het aantal kijkers zou volgens hem leiden tot verbetering van de kwaliteit der programma's. UTRECHT Zaterdagmiddag, om streeks twee uur is de 12-jarige H, J. de Kaes, wonende aan de Hogelnn- den W.Z., tjjdens het spelen in de Vecht gevallen en verdronken. Een voorbijganger heeft het knaap je wel in het water zien liggen, maar dacht dat de jongeu aan het zwem men was. Anderhalf uur later heeft politiepersoneel., geassisteerd door enige omwonenden het lijkje met een sleepdreg,. niet ver vari de plaats waar de jongen in hét water was ge vallen, opgehaald. - BRUSSEL. -T- In de nacht van za-. ierdag op zondag om half twee kwam in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, eeneinde aan het' concours Reine Elisabeth voor pianisten beneden de dertig Jaar. De jongste deelnemer aan het concours, de achttienjarige Rtts Wladiihir As- kenazy bleek winnaar te zijn gewor den van de door koning .Elisabeth geschonken eerste "prijs van honderd- vijftigduizend jroncs. Tot op het laatste ogenblik is de uitslag van het gevecht tussen hem en de tweede geplaatste,■-.de 23-jarige Amerikaan John Browning die als prijs honderdduizend francs ont vangt, onderwerp van verhitte spe culaties geweest-evenals de totale volgorde van de klassering. De. jury, die zaterdagnacht van elf uur tot half twee nodig had om tot een uit spraak te komen, had misschien wel dc moeilijkste taak van het gehele concours te volvoeren. - Toch stond het vrijwel voor Ieder een vast dat het tussen de Ameri kaan en de Rus zou gaan: De eerste een groot sylist en subtielkunste naar; de laatste in feite van een zelf- de type maar met iets meer nadruk op het virtuoze. Op de derde plaats eindigde de twintigjarige Pool An- drzej Czajkowski, een fantastisch ta lent en een geboren muzikant, die zich zelf echter af en'toe te veel door zijn temperament liet meeslepen. De .eveneens twintigjarige Fran- <?aiseCecile Ousset kwam' op de vierde plaats,:.iets waar men ook al weer lang over kan twisten aange zien zij weliswaar naar Franse pia nistentraditie zeer zuiver en helder speelde maar naar onze smaak toch nogal koud.: De volgorde der andere bekroon den is: 'vijfde L. Bevrröm. -Rusland: zesde T. Vasary, Hongarije; zevende S.Knorr. Tsjechoslowakije; achtste C. A. Coppens. België; negende G. Banhalmiy. Hongarije; tiende mej. H. Kash U, Japan; elfde H. Graf, Oostenrijk; twaalfde P. Frankl, Hon garije. In het paleis voor schone kunsten in Brussel heerste zaterdagnacht weer de zeer bijzondere sfeer die het einde van .het concours Reine Elisabeth kenmerkt. Het; publiek dat uren moest wachten op de uitslag van de jury, tw^tte al óp voorhand over do nog te nemen beslissing. Deelnemers 'aan het. concours wer den op soms bijna gewelddadige wijze handtekeningen 'afgedwongen: Zo zagen wij. even voor de'jury iedereen weer naar de grote zaal liep, de Amerikaan Browning ach tervolg door. een schare jonge meis jes een garderobe invluchten die hem althans enige bescherming te gen de aanstormende enthousiasten bood. In de concertzaal zelf was het toen het grote moment aanbrak, zo ongehoord vol dat zelfs de gangpa den; vollédig met nieuwsgierigen wa ren bezet, hetgeen tegelijkertijd de sfeer uniek maakte en de tempera tuur vrijwel ondraaglijk. Alleraardigst was het ogenblik, toen Askenazy met een van zenu wen vertrekkend jongensgezicht en Browning elkaar met ineengestren gelde handen gelukwensten. De executanten wi.ee spel op bij zonder hoog peil stond, hebben bijna een maand van spanning achter zich. Zij moésten o.a. ieder het bekroonde en bijzonder moeilijk speelbare pia noconcert van de Belg Defossez uit voeren. Maar het zou bijzonder on dankbaar zijn de prestatie té verge ten van het Belgisch Nationaal Or kest 'o.l.v,Franz André, dat de twaalf bekroonden ieder in twee werken heeft begeleid. Alléén fysiek is het spelen; van 24 concerten in zes avonden een niet geringe kracht- iöer. i*". O O EK ARNO bezocht tijdens LJ zijn reis door de Verenig de Staten ook Disneyland, de ïc oud er tuiu van Walt Disney. De man van de tekenfilm reed de Indonesische president vol trots door het naar hem genoemde landje in Califor nia. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De Belgische en de Nederlandse regeringen: zijn overeengekomen om gemeenschap pelijk het geschil met betrekking tot de soevereiniteit over de twee kadastrale percelen te Zondereijgen (Baarle Hertog ,eh Baarle Nassau) aanhangig te maken bij het Inter nationale Hof van Justitie.-Dit be sluit getuigt.deelt men officieel meae, van het verlangen van beide regeringen ora éen oplossing te vin den, welke zal bijdragen tot de ver dere ontwikkeling van de- uitsteken- de betrekkingen tussen beide lan»"' den. v BUENOS AIRES In-Argentinië zijn zondag meer dan 150 mensen gearresteerd. Volgens de autoritei ten werd er. samengespannen 'om maandag tcrreüraanvallën te onder nemen. Het is dan 13 jaar geleden,! dat door een revolutie de weg-vrij kwam voor de dictatuur van Pcron.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3