wekelijkse sportbijlage t Feijenoord en Elinkwijk staan elkaar niets toe m Sparta brengt strijd te Utrecht tot goed einde DOS met 2-0 geklopt SVV laat &VV nog in onzekerheid (2-1) Steenbergen en Klein laten boeiend duel op 1-1 afsluiten Mening van anderen Een dot van een kans kampioen Ilermes-D.V.S. door zege op 5t Gooi Excelsior kreeg NO AD op de knieën (2-1) Maandag 4 juni 1936 50.000 TOESCHOUWERS ZIEN HET.... Praetvaer FEIJENOORD-ELINKWIJK Feijenoord 2 is kampioen Martinit boekt winst op LMO Van Ede met twee doelpunten matchwinner TRH beslaat veertig jaar Amateur voetbal Eerste klas A RBC wint met 4—1 Xerxes kansloos verslagen Zeilen op de Kralingse Plas (Van onze sportredactie) ROTTERDAM. Niemand van de 50.000 Ijezoelters in liet Stadion Feijenoord heeft zich ook maar een ogenblik verveeld, bij het bijzonder aantrekkelijke duel tussen Feijenoord en Elinkwijk. Het 1—1 resultaat was een liaarzuivere weergave van dit snelle en pittige treffen, waarin Elinkwijk zich kracht dadig verzette tegen de technische frivoliteiten van Feijenoord. Spanning was er tot de laatste minuut cn aan sensatie was er ook geen gebrek. Als kort voor heleinde Moulijn vrij voor doel staande de hal niet tegen Kraak had geschoten en als in die zelfde fase van de strijd Huntink de bal niet tegen de paal had gekogeld en als direct daarna doelman Van der Bijl zich niet voor de voeten van dc toestormende Huntink had geworpen, dan weer ging beheersen, steeg de span ning met de minuut. Kraak weer stond kogels van Schouten en Bos- solaar en aan de andere zijde moest Van. der Bijl al z'n gaven als doel man demonstreren om Huntink (middenvoor) twee maal tot staan te brengen. Het uitvallen van Van Dijk. waar door Kreyermaat spil, Westers •echtshalf en invaller Willemsen rechtsbuiten ging .spelen bad voor Elinkwijk geen nadelige gevolgen. Wel kreeg Feijenoord de meeste scoringskansen, doch daar wisten Kraak en z'n mannen wel raad mee. Het slotoffensief was voor de gas ten. Als toen Van der Bijl met een katachtige sprong het knetterende schot van Vonk niet had gestuit, dan Nu bleef het IX. Feijnoord etaleerde meteen alle technische kwaliteiten. Linksbuiten Moulijn wilde aantonen, dat hij ten onrechte uit het Oranjeteam was ge- fa-toten. Daar werd van Kilsdonk de dupe van. Keer op keer verblindde hij de stoere Utrechtse rechtsachter met een serie onnavolgbare trucs uit z'n rijk gevarieerde arsenaal. Voor Kraaks doel. ontstond al direct de nodige verwarring en als Kreyer maat. en Van Dijk resp. Schouten en Cor van der Gijp niet zo zwaar on der bewaking hadden genomen dan zou het Utrechtse bolwerk vroegtij dig zijn getuimeld. ,Het stugge verdedigen van Van Dijk, Kreyermaat; en Onink en het spectaculaire optreden van Piet Kraak ontnamen de ritmisch en ge- Aan de kant zat een'meneertje met een hengel in zijn hand j en dat haalde -menig keertje -', op, dat is ook logisch, want 'i hij zat op een lekker plekje, zoah dat in. vistaal, heet, j en hij had, een fijnbestek je: v&ic malen had hij beet. In 'de tijd van een kwartiertje had hij dikwijls opgehaald dat.- was. dus. een vangpleziertje troarbijP k'ténwréx had* géfaaldï zeer laconiek keek het heertje •near zijn dobber, het. ping best en de fllöed ran 't zomerweertje deed aan ztjn fuuneur de rest. Toen een man. hem wou passeren bleef die. toch eens even staan, om zich teat te amuseren bij het net,1 zo vól gelaan; U heeft hier een éniy plekkie sei h\j, doch de ander 'zweeg, die creëerde net een sjekkie, dichtgeplakt met tongeveeg. De passant begon te praten. terwijl hij haar 't wissen keek; je kreeg'aanstonds, irt de gaten dat hy bar loslippig bleek; hij spon lange monologen over vis- en. vanjgfeultuiir, zulks verklarend in vertogen van, ik lieg fiet niet, een uur! Hijvertelde - breed van zinnen wat hij zelf van-vissen wist, stories schoten hem te binnen, dol van pure visserslist. Vissers bojjen, sprak non stemme scherp de, visser, vol verdriet trant ze zwijgen zo ze zwemmen: prachtig! Zwammen doen ze niet.' PHIDA WOLFF JE. (Nadruk verboden) raffineerd uïitgevoerde aanvallen van Feijenoord alle effect. Tegen over het- breedtespel van de Rotter dammers stelde Elinkwijk. snelle, uiterst gevaarlijke aanvallen, die met dieptepasses door de beide bin- nenspelers Vonk en vooral Klein werden gelanceerd. Doch de beweeg lijke. De Jong en de razendvlugge buitenspelers Huntink en Westers moesten in het trio Van der Hoek, Kerkum en Osterholt hun meerdere erkennen. Het opbouwende werk van de Rotterdamse middenspelers Bak (deze middag Feijenoords uitblin ker) en Steenbergen was van der mate gehalte, dat kort voor de rust Kraak moest capituleren. Een scrim mage voor het Utrechtse doel, we derom ontstaan door een uitgeba lanceerde dribbel van jongleur Mou lijn deed de bar via Schouten en Van Woerden voor de voet van rechts half Steenbergen belanden, die zich geen moment bedacht. Het harde klimmende schot was doeltreffend. (1—0). Elinkwijk. dat z'n kampioensillu sies zag verbleken, nam na de her vatting Het helt in handen. Met veel machtsvertoon werd Feijenoord op eigen helft teruggedrongen. Rechtsbinnen Jan Klein was de ani mator van dit krachtige initiatief, dat hij zelf. met een beheerst schot ^afrondde, nadat hij de bal uit een voorzet van de naar rechts gezwenk te De Jongh voor z'ti schoen had ge kregen. Doelman Van der Bijl wai geslagen «1—1). Dat smaakte naar meer. Vrolijk switchte Elinkwijk naar de Rotterdamse veste, doch Vonk en z'n vrienden Kepen, blinde lings in de .buitenspeival. Naar mate Feijenoord de strijd Atletiek Kouwenberg wint de R. v. Katendreeht dÖoor de atletiekvereniging „Croos- wijk" werd zondagmiddag de elfde Ronde van Katendreeht (hardlopen) gehouden. Bij de seniores namen 20 lopers deel aan de 15 km wedstrijd. Winnaar werd J. Kouwenberg, die hiermede voor de derde maal be slag legde op de wisselbeker. De beker is nu zijn eigendom gewor den. Hij legde de 15 km af in 57 min. 48 sec.: 2. B. Boelee; 3. L. Bon- tes; 4. B. van Zijp; 5. F- Sprong.. Bij dë juniores, dié 3 km moesten lopen, won H. Staal in de tijd van 10 min. '23 sec.; 2. J. de Gans; 3. G. Kruik; 4. H. Ot; 5. P. Lomé. De heer H. Stad,. Gouvemestraafc 40, Rotterdam, die reeds 28 jaar scheidsrech ter is, vond, dat het gelijke spel tuisen Feyenoord en Elink wijk wel het beste de verhouding weer gaf. Elinkwijk kreeg meer kanséiv om te doelpunten,doordat Feyenoord niet zo het accentop. de ver dediging legde, als Elinkwijk. van - wie -■ de middenliniede achterhoede meer steun verleende dan. zijn eigen voorhoede. Feyenoord speelde technisch, beter voet bal- en was-, in het veld sportiever, dan,, de tegenstander. Mevrouw M. v. d. Beide-Van Dük.Bel- levoystraat 42, Rot terdam vond het ge lijke spek wel de juiste verhouding van. "de doorlopend spannende strijd, die na de rust evenwel meer boeide dan in de eerste speelhelft. Feyenoord speelde technisch iets beter,, doch de tegenpartij wasenthousiaster. De verdedigingen van beide partijen waren in prima vorm;, (vooral Kraak).Zul ke wedstrijden zie ik met veel genoegen, besloot mevrouw v. d. Heide. Rob v. d. Weyen- berg. Zuideras 39, Kotter dam, een. 6e klasse leerling van de school de Mare, hield zich voor de •wedstrijd Feyenoord Elinkwijk, tijdens de rust en li a afloop -met enige vriendj es onledig met de ver koop van de" NOC- loten. Hij vond het .een fijne wedstrijd. die. Feijenoord wel had behoren te win nen. Schouten deed voortreffelijk werk, maar had weinig ge- luk. De Jong was ook een .doorlopend gevaar. Op deze twee topscoorders heb ik speciaal gelet, zei Rob. Het doelpunt van Feijenoord. Doel man Kraak van Elinkwijk; kijkt wanhopig de bal na, die Steenber gen met een klimmend schot in de touwen heeft gejaagd,.. Het tweede elftal van Feijenoord gisteren door een 4—2 overwin ning op NAC 2 kampioen geworden van de reserves-klasse E van het betaalde voetbal. De titel kon wor den behaald omdat concurrent DFC 2 met 3—1 van Sparta 2 heeft ver loren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zondag. De 2—1 uitslag was een zwakke afspiegeling van het spelbeeld in de ontmoeting SVV—BW. Een overwegend sterker SW, dat als herboren aantrad, behaalde een volkomen verdiende overwinning op de Bosschenaren. Met twee doelpunten van Kóneman en een van de BW'er, Van fïintum trokken de Schiedammers'aan het langste eind en zullen'd.e Bosschenaren volgende week opnieuw moeten proberen, de twee punten, die hen voor de Ere-divisie veilig moeten stellen, ie veroveren. De Schiedammers hadden verschil lende wijzigingen in bun elftal aan gebracht. In het doel stond Soudeyn, als ïin ksbuiten Kleys en op de mid den voor plaats was Slavenburg opge steld. Na enkele aanvallen over eh weer pikte Van Beurden de bal in het middenveld op en dirigeerde hem naar zijn linksbuiten Van Dungen, die scherp voorzette en de toestor mende Van Hintum gelegenheid gaf om hard xn te schieten. 0l. Dit bleek het sein voor de Schie dammers om de zaken anders aan te pakken en vanaf dat ogenblik zijn zij praktisch niet van het BW-doel weggeweest Vooral middenvoor Sla venburg ontpopte zich als een zwoe ger, doch zijn tekort aan techniek stond persoonlijk succes in de weg. Vróuwe Fortuna bleek ook niet op de Schiedammers gecharmeerd te zijn, want wat Köneman c-s. ook pro beerden, het lukte niet. Schoten van Slavenburg en Köneman gingen ra kelings langs of over. Bij een van de Schiedamse aanvallen kwam de BW-er Kerssens met Kleys in bot sing. Hij moest zich wegens een oog blessure laten vervangen door Hui- bregts. Eerst vlak voor rast kwam verdiende gelijkmaker, toen Na de hervatting bleken de Bosse- naren zich te .verzoenen met deze stand, want, gaven zij voor rust nog wel een aardig staaltje van hun .toch wel b.tere techniek, nu lieten zij zich volkomen door de Schiedam mers overspelen. Reeds na tien mi nuten kon Köneman uit een afge meten pass van J- van Schijndel de stand op 2—1 brengen. BW pro beerde zich nog aan de druk te ont worstelen. maar kreeg bij dit SW geen succes. De gouden plak Martinit heeft zich door een 4'S zege op LMO de kans op de gouden plak (het kampioenschap van de Afdeling Rotterdam) niet-verder la ten ontnemen, waar Saturnus, dat verleden week van Martinit won, het meest mee gebaat is. Met de rust had de thuisclub een 2—0 voorsprong verworven, die echter kort na de rast tot 21 slonk. Via' Heyster hard inschoot werd zijn schot i de standen, 3l; 32, 4-7-2, 4—3 door de paat gekeerd en opgevangen i ivist Martinit tenslotte de winst naar door Köneman, die kon scoren 1—1. zich toe tc trekken. (Van ónze sportredactie) UTRECHT. Op knappe wijze wist Sparta gisteren in het Utrechtse stadion DOS een 3—0 nederlaag toe te brengen. Een verdiende zege voor betere ploegteebnfek, roede dank zij voortreffelijk spel van Kien Terlouw in de verdediging en twee uitstekende doelpunten van Tonny van Ede, die met Win» van der Güp een prima rechtervleugel vormde. De zege van Sparta, dat door een schare supporters, met een extra- trein en bussen aangevoerd, was ver- vergezeld. is eigenlijk geen ogenblik in gevaar geweest. De verdediging, waarin Van Dijk knap zijn doel ver- dedigde, sloot goed eh gaf de pro ductieve voorhoede van de Utrech ters maar weinig kans en de voorr hoede, goed gesteund 'door de halfs Verbeek eh De Koning,- stelde de matige defensie van DOS vaak voor grote problemen- In zes minuten tijd stelden de roodwitten de zege en hun kampi oenskans ten aansckouwe van 16.000 toeschouwers veilig. Een mooie com binatie met, Wim van der Gijp be- In dc lunchroom van Van Nellc hield het hestuur van The Rising Hope zaterdagmiddag een receptie ter gelegenheid van het veertigja- 1 rig bestaan. The Rising Hope ofwei De Rijzende Zor. bereikte haar grootste hoogte op de helft van haar bestaan, het seizoen 1936—'37. j Het bezat toer, een elftal de eerste i klasse waardig cn het jag in dc lijn der verwachtingen dat die pioeg tct in dé hoogste regionen zou dooi- dtingcr.. F,en toer door Duitsland brak de concentratie zodanig, dat i hot kampioenschap tweede klasse. hetwelk voor het grijpen lag werd gemist. Ja. zelfs zc erg werd het. dat het jaar daarop TRH weer de- gradeerde. Terug naar de derde klasse, waar het zich tot op heder. handhaafde. TRH vervuld daar een oescbeiden, maar gezonde sportieve Vertegenwoordigers uit alie lagen der sportwereld gaven op dc recep tie blijken van belangstelling. De heer D. Nijs bood numens de KNVB de bondsvlag aan, de heer J. P. Coelingh voegde namens de directie van Van Nello er r.og twee dundoe ken aan toe. Hij huldigde bovendien ce cudste bestuursleden, voorzitter IV. Ie Nobte en secretaris P. van Savoijen. die van de oprichting of hun club voorbeeldig hebber, ge diend. Als vertegenwoordiger van co burgemeester sprak dff heer K. van Driel en de heer J. Bijloo. voor zitter KNVB afd. Rotterdam, liet zijn woorden vergezeld gaan tioor een enveloppe met mhouo. velende dat amateurs r.u moeite hebben de financiële touwtjes aar. elkaar te knopen. Hierna spraken nog vele afgevaardigden van zusterverenigin gen en andere organisaties woorden van lof aan dc jubilerendevereni ging. Voorzitter le Noble had de heer J. P. Coelingh, directeur van Van Nelle het ere-voorzitterschap aan. geboden, wat deze aanvaardde n alle sprekers op een zeer harte! ij Wö er. sympathieke wijze beantwoordde. Zaterdag 9 juni gaan dc blauw-w4t> ten in een intieme kring het fofelt verder vieren. De spelers van Hermes-DVS wa ren voor de wedstrijd tegen 't Gooi zo nerveus, dat zij -nauwelijks tijd kandén vinden om voor onze foto graaf te poseren. Het kampioens elftal bestond uit: c.l.n.r. V. d. Burg, Leo 'Janse, v. d. Tuijn, Mijnsbergen, Schenk, vd. Gevel, Rijke, Broeders, v. d. Sloót, Burger en Van Diest, •(Van onze sportcorrespondent) HILVERSUM. Met een 30 zege op *t Gooi Jieeft Hennes DVS er geen twijfel meer over laten bestaan. Het werd kamptoen vun de eerste klasse B (betaald voetbal). Op de schouders van enthousiaste supporters en omhangen roet bloemen werden de spelers naar de kleedkamer gedra gen, In Schiedam heeft het bestuur en het eerste elftal in hotel Beyersber- gen gerecipieerd en daarna is het feest vroljjk voortgezet in Musis Sacrum. Voordat de ere-wyn in Schiedam kon vloeien, hebber, cc biauw-wit- ten eerst 't Gooi onder de dwm moe ten houden. Veel moeite hehben zij I daar niet mee gehad Herrr.es-DVS i gmg, wellicht met ce wetenschap genoeg te hebben, aan een gelijk spel, sterk verdedigend spelen, waar- docr de toch al niet gevaarlijke Gooi-voorhoede er hoegenaamd niet aan te pas ktvam. Cock van der Tuyn was als ver- bindir.gsspeier de grote man in de Schiedamse ploeg; hij viel op door z'n byzonder krappe techniek en door z'n schotvaardigheid. Toch I maakte hij geer. van de drie docl- pur.ten. Het eerste kwarn na twintig tninu- ten van invaller-linksbuiten Van der Gevel, die de bal binnen z'n bereik kreeg r*r.d=t h man Bekkering een schot van rechtsbuiten Van der Burg wel kon i keren, maar de Ieren knikker niet onder controle kon krijger,. Nog voor de rust werd het 02 door een.treffer van Mijnsbergen. Hoewel na de rust het spelpeil aanmerkelijk zakte, lieier. Van der Tuyn aan Schiedamse. en Schaap aan Hilversumse rijde bijzonder I vlotte staaltjes voetbal 2ien. Toer. de strijd het einde van de bekende - nachtkaars begon aan 1e nemen, kwam zes minuten voor het laatste fluitsignaal een kleine opleving. Middenvoor Leo Janse kogelde de bal tegen de lat en de kleine Van - der Gevel was er als de kippen, bij om de terugstuitende bal achter Bek kering te prutsen. Zo werd het dus 30. Scheidsrechter Jongenelis was de eerste, die Hermes DVS feliciteerde, waarna een 'bestuurslid van 't Gooi met de eerste bloemenhulde kwam. De van vreugde uitgelaten Schie damse supporters namen vervolgens bezit van het Hilversumse sportpark om hun favorieten onder luid ge juich naar de kleedkamer te dragen. De promotiewedstrijden voor een plaats in de ere-divisie zal Hermes- DVS (als de KNVB er acceord mee kan gaan) spelen in het Stadion Feijenoord. RFC CW Velox UVV HRC DWV VCS 'Rapiditas Quick Gouda zz West Frisia 22 De Spartaan 22 22 31 48-31 27 '34-23 27 52-42 23 "54-43 23 50-48 23 43-42 21 32-34 19 29-40 19 25-30 19 22-35 18 39-48 14 29-41 P. OpreU. voorzitter van de kegel- club ..Alle Negen" te Maastricht, is tij- (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL. RBC—Xerxes was een zeer slecht gespeelde wed strijd die voor de rust gelijk opging met KBC iets meer Ln de aanval. De ruststand ging in met D—0. Na rust opende RBC de score en bracht kort daarna de stand op 20. Xer xes liep wat van de achterstand iu. 2—1, maar RBC liet het daar niet bjj en met nog twee doelpun ten wist het Xerxes de grootste ne derlaag van dit seizoen toe te bren gen. Na de aftrap was spoedig te rien dat Xerxes er deze middag niet veel van terecht zou brengen. De rust ging met «en blanco stand in. Na de rust was de Xerxes-opslel- Iing gewijzigd doordat Engelman was uitgevallen en Cammeraat hem op de middenvoorplaats verving. Direct na de aftrap ontstond er een overrompeling bij de Xerxes- aebterhoede waaruit Bruinïcx scoor de, 1—0. Uit een vrije schop om nogal vreemde reden, scoorde Brui- nincx onfeilbaar en verhoogde de stand tot 2—0. Xerxes voelde de dreiging van een nederlaag en gooide er één schepje op waardoor Cammeraat de achterstand tot 2—1 verkleinde. Bij een ongelukkige botsing moest stopperspil Van der Knaap vervangen worden door Lebbink, Het ploegverband werd toen nog minder en zo wist RBC door twee doelpunten van Luyt- gaard Xerxes een klinkende neder laag toe te brengen. j sloot Tonny van Ede met een solo dribbel in de 29e minuut (10) en j hetzelfde herhaalde hij in de 35e minuut. Beide keren gaf hij doel- man Van de Bergh geen kans. Daar- t na en verder de gehele tweede helft weerstond Sparta met glans alle aanvallen van DOS- Pech had dc goed spelende mid denvoor Verhoeven, die na de her vatting zodanig roet doelman Van de Bergh in botsing kwam, dat het nodig werd geoordeeld hem naar *t ziekenhuis te verroeren. Daniels kwam zijn plaats innemen, hetgeen de aanvalskracht zeker verzwakte. Na röntgenolisch onderzoek bleek dat hier sprake was van een ern stige spierblessure. Per ziekenauto is Verhoeven gisteravond nog naar huis vervoerd- Dit weekend werden door VZOD op de Kralingse Plas wedstrijden gehouden voor 16 ni2-klasse en Vrijheidsklasse. Zaterdagmiddag stond er een zeer harde w. wind met gevaarlijke uit schieters waardoor de zeilers het hard hadden om hun scheepjes voor omslaan te behoeden. Zondag was het ideaal zeilweer. Beide dagen waren er zeer mooie starts en span nende aankomsten. Na vier wedstrijden was de stand van de nos. 1 en 2: J. V/, v, Beu- ningert, R. en - Z. de Maas en P. H. P. Aiers, Schieland. ieder 64 punten. Bü de 16 m2 verspeelde W. Bar- zjlay zijn laatste kans door vlak voor de finish niet tijdig ruimte te geven waardoor hy gedisquaüficeerd werd evenals Hamersféld.. De stand was hier A. A. Taselaar. mét 75 en P. Verhoeven ook 75 punten; B. Molenaar 56, Hamersfeld en Barzi- lay ieder 48 punten: De vijfde wedstrijd bracht bij de Vrijheïdsklas Alers op de eerste plaats met 77 punten en v, Beunin- gen op de tweede met 73 punter- In de 18 m2 verdedigde Molenaar uitstekend zijn kans met no. 1 aan •te komen wat hem op 81 punten bracht en Verhoeven kwam op 89 punten. Taséiaar, die moest opge ven, behaalde in totaal 78 punten.- De laatste .wedstrijd moest in beide klassen de' beslisisng brengen. Tot bij de laatste boei was v. Beunin- gen in de V-klasse nog voor Alers, maar door een ongunstige wind vlaag moest hij z'n concurrent voor laten gaan. Alers behaalde mei 89 punten de eerste prijs- v. Beunin- gen had 81 punten. In de 16 m2 was eveneens tot de finish geen zekerheid wie als eer ste zou eindigen. Doordat H. Mole naar no, 1 werd en Verhoeven no. 3 kwam Molenaar met 1 pt. verschil op 103 pt en Verhoeven, op 102 pun ten. ROTTERDAM. Het 4000-koppige publiek heeft op Woudestem een zeer matige toedstrijd gezien. De gasten hebben de béste kansen gehad, maar brachten deze door slordigheid om zeep en daar doeipunten nog altud een toedstrijd beslissen traden de roodzwarten als overwinnaar te voor schijn. Voor de rust speelden de Rotterdammers dc bal te veel door het midden, waar Braams geen partij was voor stopper Walltout; Het enige gevaar voor de Tilburgenaren ku*«nn ran linksbuiten Corpeleyn, die rechtsachter Looze dikwijls te vlug af was. Hij ondervond echter te wei nig medewerking van zijn medespelers. Na zeven minuten spelen werd een kans kreeg de gelijkmaker te sco- door Braams uit een vrije schop in geschoten bal door doelman Hqys- mans naar zijn voorhoede gediri geerd. Slagter miste en linksbinnen Van Osch had geen moeite met een hard schot zijn club de leiding te geven. Noad combineerde beter dan de thuisclub, maar veel gevaar dreigde er toch niet voor Excelsior. Na goed spel van vjd. Polder, die weer een degelijke partij ten beste gaf. kreeg Braams een kans een flit send schot te lossen. De bal schamp te jammer genoeg de paal. Na de thee trapte Excelsior af en ging meteen tot de aanval over. De vijandelijke verdediging werd. geheel uit positie gespeeld en Pijper kon ongehinderd- voorzetten. De bal kwam bij Córpeleyn, die met een vrij veld voor rich een dot van een ren- Hij kwam niet zo ver, want Looze bracht hem in het strafschop gebied ten val. Scheidsrechter Bronkhorst gaf zeer terecht een. strafschop, die Braams benutte (t—1), Hoewel Noad ha dit doelpunt lichtelijk was aangeslagen, kreeg het toch een paar niet te missen kan sen. Noch Louer nach Van Osch wensten er gebruik van te maken, en dit zou de nederlaag betekenen. Want drie minuten voor'bet einde mochten de gastheren een Indirecte vrije schop nemen. De bal werd wel weggewerkt, rhaar prompt door Den Hartog weer in vijandelijke, doelge bied geplaatst. De goed op gestel Córpeleyn schoot de bal liard eu on houdbaar in (2—1).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 5