VOGELS LATEN ZICH IN JUNI NIET ONBETUIGD Zonncboot weer binnen! Nachtegaal en bosriëtzanger weg Gymnastiek-demonstratie van 1200 aspiranten Nieuwe wereld ging voor hen open Laatste zomervogel weer terug Spotvogel doet naam eer aan Vogels zingen noch broeden in Afrika Vlak naast elkaar inKethelse bos Ned. Chr. Gymnastiek Verbond Vakantieweek in teken van scheepvaart H. W. Tilanus op CH-bijeenkomst o#;,- '7 V-VZ! U-tlimv gr I Reclamemarkt van kooplieden TAFELTENNIS-COMPETITIE WILTON IN DE FINALE? READY UITGESCHAKELD Nieuwe boeken Gym.-demonstratie in Kethel Kampioen H ermes worcll gehuldigd Nogmaals J or daan Cabaretmiddag voor ouden van dagen Dertig jaar in het bioscoopbedrijf Auto in aanraking met spoorbomen „De Kunst" opent kantoorgebouw Diefjes door hol in consumptietent Auto reed jongetje oyer beide benen Burgerlijke stand Uitspraken van de rechtbank Bromfietser gedood ;G/ 2 Donderdag 7 juni 1956 Hoewel de lente ditmaal lang op zich liet wachten en alle bomen en heesters tot begin mei er kaal. en. doods "bij stonden, heeft zich daarna het. wonder voltrokken, dat. vrijwel alles in een wegk tijds in .volle bloei stond. Het'was toen opeens een bloemenweelde, die we haast -overdadig zouden kunnen noe men.. In de polders was het "gras in die :week sappig groen ge worden en paardebloemen,madeliefjes, pinksterbloemen, speenkruid en dotters bloeiden allerwegen. Dat ook de vogels zich-in die dagen niet onbetuigd gelaten hebben, behoeft-wel geen betoog. In die "dagen arriveerden de tuinfluiters uit het zuiden en," zoals het meestal gaat: aanvankelijk hoorde ik een of twëe exemplaren en enkele dagen later waren er verschei dene. Detuiixfluiter is steeds gemakkelijk aan zijn zang te herkennen. Zijn zong lijkt veel op die van de merel, alleen hij zingt stukken vlugger ;dan deze. Het was inmiddels bijna midden ïnel toen de laatste zomervogel, 'de spotvogel, was terug gekeerd. Nu zingen de spotvogels weer overal: bij boerenhofsteden in de poldèr, in het Sterrebos, het VolkapaTk, In de houtwallen rondom de sportvelden, 3a overal waar maar enkele heesters bij elkaar staan. Het gezang van de spotvogel be gint met enkele grappige tonen van eigen .fabrikaat, gevolgd door een aantal geluiden, die hij van andere vogels heeft overgenomen; net als de spreeuw dat doet. Nu eens hoor je enkele, strofen van de .merelzang, dan weer een hese; schreeuw, die hy Van een overvliegende kapméeuw. heeft overgenomen, of het schelle ge. luid van een sterntje of visdlefje, dat over het bos vliegend naar de binnenhavens trekt om daar als'het -kan een klein nietig visje te ver schalken. De spotvogel doet zijn. naam dus alle eer aan: hy is inder daad een echte: grappenmaker,- waar ikgraag eens een poosje naar lüis- ter.-. v „Brabbelliedjë" Een dag te voren had de braam- gluiper zich al. gemeld,, maar om de ze'te horen moet je je oren heel' wijd.open zetten. Het is een echt brabbelliedje dat. bij ten gehore brengt, waarvan het eerste gedeelte meestal ontgaat, tenzij je vlak in zijn nabijheid bent. Andere jaren wist ik er meestal een stuk of. drie "vier te zitten..maar dit jaar 'heb ik er' nog maar één gehoord. Maar mis schien volgt de rest nog wel. '-v.- Precies op bevrijdingsdag hoor de ik de eerste gierzwaluwen weer krijsen en tegelijk zag ik een stuk of tien van deze don kere vogels als zwarte schimmen achter elkaar aan zitten, terwijl ze hun schel „sie-sie-sie" riepen. - Bepaald muzikaal klinkt dat niet. maar toch was ik blij dat ik ze weer hoorde. Dan heb ik eigenlijk pas het idee. dat het werkelijk zomer wordt. Hun, ver- blijf te. onzent duurt nauwelijks drie: maanden, want op een dag in begin augustus bemerk je op eens, dat -zé weer verdwenen zijn. Binnen die korte termijn moeten ze dus een nest bouwen, eieren leggen en deze bebroeden,, de jongen verzorgen en deze moeten uiteraard in staat zijn om de lange reis,naar midden- Af rika te ondernemen. Geen wonder dus dat ze altijd haast hebben. "Wat de boeren-, en huiszwaluwen betreft: het aantal van deze soorten is eerst tegen begin van deze maand weer normaal te noemen. Geduren de de hele maand mei was hun aan tal gering. Nu hebben zij niet zo'n haast als hun sier-naamgenoten; het is meestal begin oktober voordat zij ■dé, weg naar het zuideninslaan. Zelfs in de Kaapprovincie komen hele troepen zwaluwen uit Europa voor. Zoals men weet ia hetdaar volop zomer als 't bij ons wintert, zo dat de vogels; die ons in het najaar verlaten, altyd zomer hebben. Om deze reden zou ik graag met zc mee willen. Merkwaardig Is voorts, dat de vogels daar in Afrika steeds in grotere af kleinere troepen verke ren en noch aan zingen noch aan broeden denken-, hun Jongen komen uitsluitend in Europa ter wereld. Zingende nachtegaal! Wat ik" niet had verwacht is het ■feit, dat er gedurende een dag of tien een zingende nachtegaal in het Volkspark heeft vertoefd. Begin mei hoorde ik hem voor het eerst en ook anderen hebben, van zijn zuivere zang genoten, getuige de vele mede delingen die ik hierover van de le zers ontving. Tk vind het bijzonder prettig dat er al zovéél belangstelling voor de vogels bestaat. Op 13 mei hoorde ik de nachtegaal nog en'dat wastevens de laatste maal. Vermoedelijk vond hij het bos onder de huidige omstandig- heden.niet geschikt, om. et' een i huishouden te vestigen.' i Het komt weTmeer voor, dat er in het voorjaar vogels in. het bos zin gen, die na enkele dagen weer ver-' trekken. Ik denk dat zij eerst eens onderzoeken willen of de omgeving hen geschikt .voorkomt en indien dit niet het geval.is, gaan zij op zoek naar een plaats die hen'.beter lijkt. Ook kan het gebeuren, en dat geldt misschien ook voor onze, nachtegaal, dat er geen wijfje aanwezig is en er dus niet gezorgd kan worden voor de instandhouding van de soort. Weinig zanglijsters Nog een vogel die weer vertrok ken Is, is de bosrietzanger. Deze heb Ik slechts een enkele maal gehoord. Toch hééft hy in het bos meermalen gebroed. ZJjn zang houdt het midden tussen die van de spotvogel en de gewone rietzanger en dientengevol ge is het-wel eens een beetje moet ij k om hem te determineren. Al met al is het vogelkoor thans op zijn sterkst en het is meer dan de moeite waard om daar, en bij voorkeur in de vroege morgenuren, eens wat tijd aan te besteden. Opmerkelijk is dat er ditmaal zo weinig zanglijsters op het appel zijn. Ongetwijfeld, moet dit worden toe geschreven. aan "de strenge koude van februari j.l„ waarbij vele zang lijsters moeten zijn gesneuveld/Me rels hebben "zich heel wat beter fcunnen handhaven; zü kwamen ook veel dichter bij onze woningen om van het uitgestrooide voedsel te eten en dat deden de zanglijsters beslist niet. Het zal. wel enige jaren duren, voordat deze achterstand weer is ingehaald, Tal van vogels hebben reeds jongen. Merels scharrelen met drie of vier jongen achter zich aan door de struiken en de éer- ste collectie jonge spreeuwen is ook al weer over het aardrijk lo£ gelaten. In het Kethelse'bos broeden broederlijk in eikaars nabij heid een fuut en %éen. visdiefje, terwij 1vermoedelijk nog enke le visdiefjes bij een andere plas broeden. In de houtwallen langs de sportvelden zingen tortel, fitis, tjiftjaf, grasmus, tuinfluiter en spotvogel.en kort geleden hoorde ik. zelfs een grote karekiet zingen, dat het over het hele terrein te horen was. Ook de koekoek laat zich vaak horen. Fraaie donspakjes De weidevogels hadden voor het merendeel in. mei al jongen even als wilde eenden en waterhoentjes. De jongen van kievit, tureluur en grutto zijn met hun fraaie donspak jes bijzonder mooie diertjes. Al de eerste dag de beste trekken zij met hun ouders de wijdewereld in en keren dan niet meer op .het nest te rug. Vanaf de eerste dag zijn .zij reeds in staat om hele afstanden, uiteraard nog te voet, af te leggen. Men noemt zulke vogels nestvlie- ders in tegenstelling tot de vogels (voornamelijk zangvogels), waarvan de jongen naakt uit net ei komen en die derhalve nog geruime tijd op het nest gevoerd en verzorgd moe ten worden. Deze noemt men daar om nestblijvers. Ook roofvogels zijn ncstblyvers en als men soms jonge torenvalken wil horen als zy om voedsel bedelen, dan moet men maar eens letten op de toren van de r.-k. kerk aan. de Nieuwe Haven. Daar kan men op ieder uur van de dag de hongerroep der jonge valken horen. Naar men mij verzekerde huizen op andere to rens in de stad eveneens torenvalken en dat moet ook wel, want soms zie je in de polder meerdere torenval ken tegelijk in de lucht hangen. A. DE JONG Ter gelegenheid van de aspiran tenmiddag van de kring Rotterdam en Omstreken van het Ned. Chr. Gymnastiek Verbond, welke in het Volkspark tc Schiedam gehouden wordt, geeft de organiserende Schie- damsc gymnastiekvereniging „Door Oefening Kracht" op zaterdagavond 9 juni a.s- van - 7.45—9 uur een gymnastiekuitvoering op het Plan tagepodium, welke gratis toeganke lijk is. Het programma luidt als volgt: openingsnummer; vrije oefening, meisjes I A; Iangematturnen, jon gens; baloefening, meisjes I B; be wegingsscholing, meisjes II B; Tiro- lcr-fantasie, meisjes IV West; Lan- ge-matturnen, dames; knotsoefening, dames Kethel; paardspringen, meis jes; bewegingskoor op Slavische mars, dames en sluitingsnummer. De deelnemers van de eigenlijke aspirantenmiddag zelf zijn meisjes en jongens van 10 tot 14 jaar uit verschillende gymnastiekverenigin gen, behorende tot de kring Rotter dam en Omstreken- van het NSGV. Allereerst is er op die middag voor de aspiranten de jaarlykse gymnastiekwedstrijd. Het is een driekamp, bestaande uit brugtur- nen, bokspringen en vrije oefening, Deze wedstrijd is afzonderlijk voor: meisjes 10 en 11 jaar, meisjes 12 en 13 jaar, jongens.10 en 11 jaar, en jongen 12 en 13 jaar. Er wordt gewerkt in ploegen van 6 k 8 meisjes of jongens. Telkens vormen, vijf ploegen van dezelfde vereniging tezamen een verenigings- groep. Uiteindelijk gaat de wed strijd tussen de verenigingggroepen. Inelke categorie van de wedstrijd is er een 1ste, 2de en 3de groeps- prijs..' De deelnemende verenigingen, die in alle categorieën van de wedstrijd 1 of meer- groepen hebben,: dingen tevens mee naar de prijs voor de" hoogst geklassificeerde vereniging (een wïsselprijs). Behalve de gymnastiekwedstrijd is er ook nog de marswedstrijd. Deze staat geheel afzonderlijk van de De spotvogel is zoals zijn naam al aanduidt een echte grappenmaker, die het gezang -van ande re vogels nabootst. gymnastiekwedstrijd. Ook in deze wedstrijd zijn er drie prijzen. Het sluitstuk van de middag wordt gevormd door een gymnastiekde- monstratie van groepen uit de deel nemende verenigingen. De gymnastiekwedstrijd begint 's middags om 1.45 uur en zal duren tot ongeveer 4.30 uur. DOK en ODO zullen voor deze wedstrijd vermoe delijk het eerst aan de beurt zijn. De deelnemende verenigingen zijn: Rotterdam-Zuid; Concordia, Rotter dam; Tenaco, Rotterdam; K. en V.. Rotterdam; DIO, Dordrecht; SIOS, Dordrecht; Advendo, Maassluis; ODIT, Hillegersberg;'ODO en DOK, Schiedam. Het totaal aantal deelnemende meisjes en jongens is ongeveer 1200. 's Middags om 5 uur. begint de marswedstrijd. De marsroute zal waarschijnlijk zijn: vanaf het feest terrein rechtsaf Stadhouderslaan, brug over Westerhaven, Rozenburg- scstraat, Rozenburgerplein, Nieuwe Maasstraat, Oude. Maasstraat, Foor- tugaalsestraat, Havendijk, Lekstraat, Nieuwe Maasstraat, Middelharnis- straat Groenelaan. linksaf Willems kade, brug over Westerhaven, Stad houderslaan, Willem de Zwijger- laan, Nassaulaan. Juliana van Stol- .bergstraat, Stadhouderslaan, Prins Bernhardlaan, feestterrein Volks park.- Om 6 uur wordt na een opmars op het terrein de gymnastiekdemon- stratie geopend door de Kringvoor- zitter, de heer Kremer. Daarna volgen verschillende de monstratienummers tot 7 uur, waar na de sluiting door de Kringvoor- zltte'r geschiedt. Intussen zal. naar gehoopt wordt, de'telcommissie de bij'de wedstrij den door de jury gegeven cijfers verwerkt hebben en de wedstryd- uitslag berekend zijn. Deze uit slag zal dadelijk na da sluiting bekend gemaakt worden. Het zevende Schïedamse Vakantie- feest dat gehouden wordt van 23 augustus tot en met 1 september, zal geheel In het teken staan van de scheepvaart en de scheepsbouw. Een interessant gegeven voor een stad waar bedrijven van allerlei soort zich met de scheepvaart en de scheepsbouw bezig; houden. Middelpunt van alles wordt een tentoonstelling ïn ons Stedelijk Mu seum, gewijd aan „Schiedam en de scheepvaart", welke een beeld zal geven van het grote belang dat onze stad in de loop der eeuwen gehad heeft en nog heeft bij de scheept vaart. Daaromheen zullen veel evene menten in het teken van de scheep vaart gegroepeerd worden, zoals een revué in het Passage theater „Alle hens aan dek", een etalagewedstrijd, een puïzeltocht voor de jeugd, sport evenementen en een verlichting van het JuIIanapark. Daarnaast komen dan nog 24 jeugdvoorstellingen met tfiïm, toneel, ballet, variété en poppentheater, acht avonden In de Plantage, een wielerronde en een groota vuurwerk. Voor de Christelijk Historische Kiesvereniging te Schiedam heeft de lijstaanvoerder van de C.H.U., de heer H, W. Tilanus, gisteravond in Irene gesproken, over de C.H.U. en de verkiezingen. De heer Tilanus noemde de ver kiezingsstrijd heftiger dan ze in ja ren geweest was, maar maakte te gen de „manier waarop" wel; be zwaren: de C.H.U. doet niet mee aan die moderne methoden. Met de nieuwe grondwetswijziging zal de C.H.U. nog 4% zetel bij de 9 zetels krijgen. Die ene halve zetel moet' worden vol gemaakt, aldus de heer Tilanus, die hoopte op 4500 stemmen in Schiedam, De lijstaan voerder besprak enkele principiële punten uit het C.H.U.-programma. Het meuwekabinet zal voor een complex van problemen ten aan zien. van het maatschappelijk leven en. de overheidsinmenging komen te staan, waarbij de vraag wordt ge steld: Hoe verdelen we de welvaart? De overheidsinmenging moet niet meer dan noodzakelijk, worden toe gepast, vond de, heer Tilanus. die zich uitsprak voor een vrijere loon vorming en bij het oplossen van de woningnood voor meer vrijheid, aan. 'de gemeentebesturen; De lijstaanvoerder "werd ingeleid door de voorzitter van de Chr. His torische Kiesvereniging, de heer NU Koorn; Spaarbank annö 1820 AANTAL SPAARDERS NAM TOE MET 1000 Evenals in alle voorgaande maan den van 1956 bij de „Spaarbank an no 1820" overtroffen in de maand mei de in slagen.de terugbetalingen, etv wel - .met- ,126.432,44, Ingelegd werd 834,440.81.. cn terugbetaald 708.008,37. In 1956 was tot en met 31 mei 't inlegoverschot 1.483-046,.17 (v.j. 931.631,65). Het totale tegoed van inleggers bedroeg op 31 mei 1956 ƒ18.688.210,81 verdeeld over 41.662 rekeningen (op 31 mei 1955 ƒ.16,417.351,73 en 40.637 rekeningen). In een jaar ty'ds dus een toene ming van meer dan. L.009 spaarders- Ook de afzonderlijke diensten boek ten in mei 1956 behoorlijke resulta ten. JEUGD SPAARBANK Het tegoed van de jeugdspaarders steeg tot 104.973,17, verdeeld over 6.290 spaarders. Op 30 mei 1956 werd het 10.000ste jeugdspaarbankboekje, sedert de oprichting van de jeugd- spaarbank in 1947, uitgereikt. afiiaaldienst In mei 1956 werd aan huis afge: haald 70.637,50. Tot en met 31 mei werd dit jaar bij deze dienst 307.737,50 gespaard, (t/m31 mei 1955 256.093,50). Het. aantal deel nemers steeg tot 2-889. BEDRIJFSSPAREN In mei 1956 werd door looninhou- ding en door .verkoop van bedxyfs- spaarzegels 9.937,gespaard. Tot en met 31 mei 1956 bedroeg het in- legtotaal 49.952,41 (t/m. 31 mei 1955 39.264,25), BELEGGINGEN, LIQUIDE MIDDELEN Het spaartegoed was ultimo mei 1956 als volgt belegd: Effecten 10.846.164,46. Onderhandse leningen 6.637.055.16, Hypotheken. 3.0S2.172.o0. De beschikbare middelen bedroe gen op 31 mei 1956 978.931.69. ■k' iSffis ÖE ZONNEBOOT" is.wecr binnenDat toil en men roemde de uitstekende verzorging, Jiet eten. zeggen, dat de 52 verpleegden uit het-Zon^ en al die personen, die zo poed gezorpd hadden, n'ehnis, de 30 verpleegsters en verzorgsters, de di- van de verpleegsters tot kapitein :H. Rensen. „Voor. rectrice, zuster P. C. Beek, zuster C. Ryksen en dr. vele van de patiëntenis de tocht een openbaring G. ,W. Orrtiel, na .een h-eerlijfce bootreis van acht geweest, een. nietitoc tuereld ping/uóor hen open dagen langs de Rijn weer in. Schiedam zijn. aan-:' Sommigen hebben in geen vijf jaar het bed vér- gekomen. Gistermorgen omstreeks elf. uur meerde laten." Aldus luidde het commentaar van. dokter de „Dyphinia" de speciaal uoor de patiënten in- Ormel. Daarbijheeft hét weer goed meegewerkt: gerichte salonboot aan het Hoofd en gistermid- niet te heet, vrijwel geen regen en toch zonnig."Uit- dag 'vond de debarkatie plaats en werden de ver- stekend voor de patiënten, die het allen er goed hèb- oleegden met auto's naar „huis" in de Boerhave- ben afgebracht en nog zeer lang over deze tocht zul- laan gebracht „Een prachtige reis", zei iedereen len napraten. De betékenis ua» dit geslaagde expe riment kan niet hoog genoeg worden aangeslagen! De marktmeester, de heer H. v. Hoogendalem bericht ons, dat de kooplieden voornemens zijn op 15 juni een reclamemarkt te organi seren, op! de Schïedamse markt. Hier toe'heeft zich een comité gevormd, bestaande uit de heren C. J. v. d. Velde, A. Fister en J, den Held. Naarmate de bekercompetitie haar einde nadert, worden de wedstrij den spannender. Da afgelopen week moest de vereniging Ready toezien, hoe haar tweede team, dat zich tot nu toe in de. bekerwedstrijden had gehandhaafd, door NOAD 1 werd overwonnen. Hierdoor, was de laatste kans van deze vereniging om de beker te winnen in rook vervlogen, Het duel tussen Ready 2 en NOAD 1 verliep vry eenzijdig. De eerste klassers behaalden een vrij vlotte 90 overwinning. Door dit resultaat heeft de vereniging NOAD thans twee teams bij de laatste drie, te weten: het le en 3 e team. De mogelijkheid dat NOAD met drie teams in de finale zou komen is niet verwezenlijkt. Het was het eerste Wilton-team, dat hier een stokje voor stak. Met forse cijfers werd NOAD 2 aan. het verstand ge bracht, dat "Wilton ook nog een vin ger in de pap wil hebben, om de beker te veroveren. Het was in het duel "Wilton 1—NOAD 2 alleen Aad Balhjos die door een nederlaag te gen Nico Almendinger een puntje aan de bezoekers toestond. Zo ver loor NOAD 2 met 8-^1- Hedenavond gaat m de schuilkel der van PTT (ingang plein Ikn- dracht) de wedstrijd PTTS 1—Wil' ton 1. De winnaar van deze wed strijd komt in de. finalepoule uit met de twee NOAD-teams. Inmiddels is ook de.eerste wed strijd .verspeeld in. de finalepoule tussen het le en 3e team van NOAD: Ook deze wedstrijd had een verras sende uitslag, want NOAD 3 won met 5—4. Het is een uitermate span-, nend duel geweest met wedstrijden die soms op hoog peil stonden. Jan Verstegen won voor het eerste zijn drie partijen. Dik Aaldijk voeg de hier nog een overwinning aan toe, maar Kees Marynen kwam niet tot winst. Han Hazeïzet en Daan v. d. Oever wonnen voor het derde ie der twee partijen en Jan :Hendrïkx één partij. Bij vele sets moest een derde game 'de beslissing brengen. NOAD 1 speelt nu zijn volgende ■wedstrijd tegen de winnaar van de wedstrijd PTTS I—Wilton 1. PTTS komt uit met Cor Piuym, Wim Groe- VOOK HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bi) ongeval: - G.U. en GD Tulnlaan 80. telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van .7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten E.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uu*. BIOSCOPEN Passage, 2- en 8-15 uur: „Paris •-. Canaille!', jf -\y j; VjrV Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Jolanda, de dochter van de Zwarte ;Pi- raat". t VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur: A-R. Kiesvereniging. prof. dr. S. U. Zuidema. Passage, 8 uur;Showavond. Gaiscr G, „Eine Stlmiuc hebt an". Honvan over de moeilijkheden die de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt heelt in een Duits stadje, en de wijze waarop ieder tracht zich aan de veranderde om standigheden aan te passen. Coudgc, E „Klokken zingen over dc stad", Een jong dichter, die de verant woordelijkheid voor het leven, Sn het bijzander voor het huwelijk en kinder ren niet aandurft, wordt door de op voering van een toneelstuk, gemaakt naar zijn autobiografische gegevens, ge confronteerd met zijn levensverhouding en besluit het vaderschap over zijn kind te aanvaarden. Goudge, E.: „De vogel Sn de boom". Een oude levenswijze grootmoeder, de centrale figuur ia dit romantische fa milieverhaal, doet haar kleinzoon en hsar schoondochter die van elkaar hou den, inzien dat er dingen bestaan, waar voor zelfs dc liefde wijken moet, SeidftI, I.: „Das unverwesiiche Erbe." De geloofscrisis, die. een van huis uit katholieke vrouw doormaakt, nadat ze bij haar huwelijk protestants is gewor den, laat niet na het innerlijk leven van haar man en kinderen blijvend te beïn vloeden, doch wekt bij dezen tevens de overtuiging, dat „het onveranderlijk erfdeel", de Goddelijke liefde en genade boven, kerkelijke verschillen uitgaat. Ullman. J. ft.,: „Rlo flel.sol." Een jon ge man d-le zich schuldig voelt aan de dood. van zijn .vrouw, begeeft zich in dienst van een oliemaatschappij naar het Amazonegebied in Brazilië, om zijn ge loof in het leven en het vertrouwen zichzelf terug te. vinden. Waiehcren, G van de: „Scherven langs de hemel." Satire cp de bedrijfsefficien cy waaraan de individuele mens wordt opgeofferd, met schijnbaar karikaturale tekening van de figuren, doch met gro te kennis van de industriële wereld en haar praktijken en. met veel humor be schreven. White, N. G.: „Twee zusters." Het verhaal van een Jonge vrouw, die zich in de vriendenkring van haar briljante zuster door haar belangstelling voor haar medemensen een. eigen plaats ver werft Laye, R.: „Kind van Afrika". In ro manvorm geschreven berinneringen uit de kinderjaren van eon thans te Parijs werkende neger, die vooral de Islami tische en Afrikaanse tradities van de zwarte bevolking van. de West-Afri kaanse kustonder -de aandacht brengt. Sabatier, R.: „Le gout de la ccnflre". Hst egoïstische verdriet van Jeanne na de dood van haar enige zoon in een concentratiekamp verhindert1 haar huis genoten om gelukkig te zijn en brengt ten slotte verwijdenng tussen moeder en dochter. Vries, J. dé: „De jeugd vliegt uit". Het boek naar het hoorspel over dc £a- miüe De Wit. Zikken, A>: „De vrijwilliger". Door mensen te bespieden in hun gedragingen zowel in hun omgang met anderen als wshneer zij denken alleen tc zijn, pro beert een uitIndonesië teruggekeerde jongen deze mensen werkelijk te leren kennen en. waar hij dit noodzakelijk acht, in hun leven, in te grijpen. Waarschijnlijk zal de gymnastiek-, vereniging D.O.K.zaterdagavond 16 juni op een sportveld in Kethel een openluchtuitvoering geven. Deze demonstratie zal verzorgd worden door alle afdelingen in Kethel en door enkele groepen uit Schiedam. De supportersvereniging van Her- mes-DVS zal op woensdag 13 juni een huldigingsavond in Musis Sa crum' organiseren, waar het kam pioenselftal warm zal worden ont haald. Leden, die de avond bij wil len wonen, kunnen tot uiterlijk za terdag'9 juni toegangskaarten kopen hij de heer P.; v.. Eijk, Kethelstraat '31.;- Wegens de grote belangstelling voor het optreden van Johnny Jor- daan vanavond in het Passage-thea ter, zal Schiedam nogmaals in de gelegenheid worden gesteld de zan ger te zien en te horen op donder-' dag 14 juni. Aan het programma zullen verschillende radio- en tele- visiesterxen meewerken. 10-jarig bestaan Bond De Schiedamse afdeling van de Algemene Bond van Ouden van Dagen is één van de oudste in Ne derland. Op dinsdag 19 juni wordt al weer de tiende jaarvergadering gehouden. Dit vindt plaats in Musis Sacrum en begint om twee uur. Op woensdag 11 en donderdag 12 juli. 's middags om half twee, wordt een cabaretmiddag voor de ouden van dagen gegeven door het caba retgezelschap van Eens van Dorth, dat de cabaretrevue „De lach in top" ■presenteert. Medewerkenden zfjn o.a, Rens v. Dorth, Truce Speyck, Cas Oosthoek, Ted Valerio, Dick Binnendijk en Tonny Huygen. Op 21 juni hoopt de heer Louis Daniels het feit te herdenken, dat hij dertig jaar in het bioscoopbedrijf werkzaam is geweest. Dat is dan in. het Monopole theater aan de Hoogstraat, dat de ouderen nog wel gekend zullen hebben als Pandora eh City. De heer Daniels heeft in zijn functie veel sympathie verworven bij publiek en plaatselijkeautoritei ten zodat van deze zijde zeker be langstelling 'zal komen op de ge denkwaardige dag hoewel het ju bileum in stilte gevierd zal worden. De jubilaris heeft ook bekend heid verworven als voorzitter van de Hoogstraat belangen (waarvan hij thans ere-voorzitter is) en als voorzitter van de propaganda-afde- ling van de Vereniging tot Bescher- ïïïlng van Dieren. Een personenauto kwam'woensdag in aanraking met de neergaande spoorbomen bij de spoorwegover gang aan de Overschieöestraat, De jomen werden licht verbogen. De bestuurder van de auto. reed door zonder te stoppen. ,,v,: Brandweer bluste twee brandjes Gisteren is de brandweer twee maal uitgerukt. Eer, oververhitte elektromotor in de meubelfabriek Modern aan de Buitenhavenweg werd met een. C02 apparaat behan deld waarna het gevaar geweken was. 's Middags om half zes ontstond er brand in een hoop houtzaagsel en krullen in het ketelhuis van de N.V. Houthandel W. S. van der Wetering en Co. in de Nieuwe Maasstraat. De brandweer had het vuur spoedig ge blust, ROTTERDAM Het algemeen ziekenfonds „De Kunst" zal op zaterdag 23 juni het nieuwe kantoorgebouw in gebruik nemen. Ter. gelegenheid hiervan zal op deze dag 's middags om drie uur een receptie inMusis Sacrum wor den gehouden, neweg en Bram Luteyn. Het Wilton team met Wim Maassen, v. d. Brink, Aad Ball ij ns en Cor Groeneweg. - In deze wedstrijd zou PTTS. als tweede klasser verplicht zijn te win nen, Wilton 1, die er. in is geslaagd zijnpromotiewedstrijden alle te winnen en nu! definitief volgend jaar in de tweede klas uitkomt, zal PTTS het vuur na aan de schenen leggen. Het lijkt ons daarom ver standig "op deze wedstrijd geen voor spelling te doen. In de 'cónsurnptietent van de Sportvereniging Excelsior aan de Oudedijk is weer ingebroken, 'Vier en twintig p'akjes kaugomentien repen chocolade zijn „weggenomen. Het ..moet, door kleine jongens ge béurd zijn, wantde diefjes hebben zich toegang verschaft door een hol ïtï de grond onder de tent, waar door een volwassene moeilijk naar binnen zou kunnen kruipen. Het drie jarige jongetje W. B. uit Kethel is gisteren in de Schiet- baanstraat aldaar voor "het achter wiel van een zandauto gevallen. Hoewei het wiel over beide benen van het kind reed kwam het jonge tje wonder boven wonder nog goed af met slechts lichte verwondingen. GEBOREN: Johannes, z. v. J. Mulder en W. J. van Hoek. Christina d. v. A. Filius en E. W. Gouwe leeuw. Johan, z. v.- A. J„ Broer 'eh P. Pors. Eduard F. z. v. E, H. de Vries en E- Kruis, OVERLEDEN; C, M, Huppertz II dgn. N. J. Hoebeek 64 j. wed.'van Th- J. M. Beyersbergen, De Rotterdamse rechtbank heeft hedenmorgen de 48-jarige metaal gieter A. R. conform de eis ver oordeeld tot tien maanden mot af trek waarvantwee maandl-n voor waardelijk met twee jair proeftijd. Hij had enige jaren blokjes lager- metaal gestolen op de werf waar hij werkte enaan een opkoper ver kocht. .- Zijn vrouw, dié van de diefstal len op de hoogte was, en vaak de bakjes^naar de opkoper bracht is eveneens conform de eis veroor deeld. Tegem haar. had- de officier zes maanden met; aJtrek, waarvan twee voorwaardelijk, met Uvee jaar proeftijd en toezicht geëist.. Vier jaar gevangenisstraf eiste <ie Officier van Justitie veertien dagen geleden tegen' de 31-jarige opperman A. van D„ die 'een keer een mislukte en daarna een ge slaagde overval, pleegde, op een juwelierszaak in de Hoogstraat. Dé man heeft reeds een langstrafre gister. De rechter veroordeelde hem conform de eis. Zijn beide broers: hadden hem bij de - diefstal geholpen. "1 Deze. de 28- jarlge havenarbeider P. van ,D. en de 22-jarige metaalsorteerder H. van D;, tegen wie twee jaar en zes maan den en een jaar met vier maanden voorwaardelijk was geëist, zijn- ver oordeeld tot een jaaren 'negen maanden met aftrek en zes maan den x'oorwaardelijk met een procl- tijd van drie jaar. Op. de kruising Nieuwe Binnenweg —Heemraadsingel is gisteravond de 40-jarige brander Th, C. Prinsen van de Essenburgsingel met zijn brom fiets tegen een tramwagen van lijn 14 gebotst De man reed tegen' ae. voorzijde van de tram en werd te- gen de straat gesmakt. Met ernstige verwondingen aan het hoofd werd hij naar het Westerziekenhuis ver voerd, waar hij kort na aankomst is overleden. Het slachtoffer dat met een vaart van 35 k 40 kilometer van de Heemraadsingel kwam, heeft waarschijnlijk de tram te laat opge merkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1