m - - eveer 950 scholieren fietsten voor diploma Zware promotiewedstrijden voor Hermes in zicht Geladen Haarlem aan Damlaan VOOR JEUGDVERKEERSEXAMEN Nog een avond- 'se K. J Heyboer-fonds opgericht C.A.B.-PUPILLEN GENOTEN WEER VAN MOOIE TOCHT Huldiging van de „pionier" K. J. Heyboer Èeescijfers in de maand mei SVV 2 klopt Martini t Honkbal wedstrijden voor dit weekend Verkiezingsrede - prof. Zuydema Geslaagd EDO-SVY Martin i t-Sa lurnus Burgerlijke stand Tippelaars met muziek ontyimgen Wie heeft iets verloren? „Zonnetent" in brand gevlogen jartij van drie jongetjes Autosnelweg is veel veiliger dan cle gewone weg V Reis naar maan deze eeuw Culturele samen werking inet de West Leider van Israels communisten naar Moskou Strenge perswet in Turkije Egypte wijst Britse onderwijzers uit 1 Vrijdag 8 juni 195Ó Het praktische deel van het Jeugd-verkeersexatnen, dat gisteren en vandaag In het oosten van de stad (omgeving Buys Ballotsingel) is gebonden, beeft weer een uitste kend verloop gehad. Zich de ernst van dé zaak volkomen bewust, heb ben ongeveer 950 scholleren hun fietsen door het verkeer gestuwd, er zorgvuldig op lettend in de uit gestippelde route geen fouten te maken. De controlerende agenten, onder leiding van inspecteur J. J- Knook, met Argusogen toeke ken.' waren dan ook best tevreden over de verkeersverrichtingen van de jeugd. Op een feestelijke bijeen komst zullen binnen afzienbare tijd de diploma's aan de geslaagden, worden uitgereikt. Van de 972 scholieren, die slaag den voor het theoretische deel van het vexkeérsexavr.en. hebben slechts weinigen verstek laten gaan. Be halve de normale moeilijkheden, die op hér uitgestippelde traject te over winnen waren, hadden de mannen van inspecteur Knook nog enkele „Verkeers-obstakels'' geschapen: een poort met drie doorgangen, uitge rust met venvarring-stichtcooe" verkeersborden aan het -Newton- plein. een verkeerslicht in de Edi- sonstraat en een stopbord in de Pascalstraat. Alles bij elkaar was het voldoen de om de. examen-kandidaatjes, al fietsend, op de proef'te stellen, en een algemeen beeld van het ver- keersbegripte krijgen. Bij zes con trole-punten werd nauwlettend op de verrichtingen van de fictsertjcs gelet, die één voor één startten me*, nummers op de rug- Dc wethouder van onderwijs, de heer H. Sabel, j de commissaris van politie, de heer K. Rijpma, en de voorzitter van de Vereniging voor Veilig Verkeer, de heer H. W. G. Hoek, gaven van hun belangstelling blijk door. gisteren een'-.kijkje te- komen nemen.- v Verheugend^ bij deze jeugdver-' keersexamens-is. .«dat .'.j.het aantal I deelnemers ieder jaar gestadig j groeit. Steeds meer scholen geven j zich op. Deze keer-waren het er 35- Voor de politie betekenen deze exa mens een hoop extra werk, want behalve het werk buiten is er veel j administratief werk te verrichten. Trouwe 'medewerkers' van inspec teur J. J. Knook.'-"die hieraan veel i gedaan hebben zijn: brigadier J- Molenaar en hoofdagent A. Wesset. Zoals bekend, is ;het verkeersexa- men met meer dsn 10Ö0 jongens er. meisjes begonnen/ Mogelijk dat met ingang van het nieuwe schooljaar het verkeerson- derrieht op school verplicht word', gesteld. Dat betekent dan dat het onderwijzend personeel, dat nu reeds vaak door de politie geïnstrueerd wordt, ook op dit gebied bekwaam heid zal moeten verwerven. Advertentie l.M.i. Eerst denken dan doen, redeneer de dit examenkandidaat je en stap te prompt van de iiets om die vreemde poort met verkeersbor den inogenschouw te nemen; Ze dacht even en deed het toen, en. goéd ook! VI Maandagavond a.s. begint - voor de tweede maal in Schiedam een Avond-Vierdaagse, ditmaal georga niseerd door de Wandelsportkring voor Rotterdam en Omgeving CWFR). Zowel op maandag als pp .dins dag a.s. kan voor deze. Avond-Vier-1 daagse gestart wordenin de Ko- renbe urs aan de Lange Haven, al- Waar alsnog ingeschreven kan wor den. Wandelaars dienen er wel re kening.mede te houden, dat afge zien van de startavond - steeds vier avonden'achtereen gelopen, zal moeten worden. De drumband van de „Oranje Garde", vendel Schiedam, heeft zich: voor elke loopavond beschibaar ge steld- om de wandelaars bij het be gin van de route uitgeleide te doen;. - Handbal ALLEEN DWS-DAMES SPELEN ZONDAG NOG Aanstaande zondag worden dc nog resterende wedstrijden voor de handbalcompetitie gespeeld. De dames van D.W.S, ontvangen Hellas op het terrein aar> dc Oude- dijk- D.W.S. moet deze laatste wed strijd in een overwinning kunnen omzetten daar "de Haagse - dames (die de 'vierde plaats bezetten op de. ranglijst van de eerste klasse) de laatste wedstrijden wat uit vorm zijn geraakt. D.W.S. kan hiervan profiteren. De andere Schïedamse. elftallen, zowel de districts- als de afdelings- ploegen, zijn uitgespeeld. Voor de 145e maal organiseerde de C.A.B,het Comité voor Auto- en Boottochten voor lichamelijk gebrekkige», gisteren dè bekende tocht voor ongeveer B0Schiedammers, die 5s mor gens rnet 41 auto's van bereidwillige autobezitters naar het ontspanningscentrum Oud Valkeveen bij Muiderberg werden gebracht. Het behoeft nauwelijks betoog, dat het wederom, een zeer geslaagde tocht. was. Een tocht, die deze keer nog een bij- zonder feestelijk tintje kreeg door de huldiging van de bekende secretaris-penningmeester van de C.A.B., de heer K. J. Hey- boer, die 30 jaar lang een stuwende kracht in het comité is ge weest. Morgen een bijzonder Zaterdag-koopje in Dames-flats Leuk vïol model BALLERINES met open teentje. Bijzonder zacht kalfsleer met geheel lederen zool. In de kleuren wit en bleu. Bijzonder voordelig NU voor 95 BINNENWEG PlEtNV/£G 196 Omstreeks een uur werd de kof fiemaaltijd in Oud Valkeveen ge nuttigd, waar volgens goede Gooise traditie pannekoeken op de tafel Verschenen. Daar ook vond de hul diging plaats vatv de onvermoeibare en actieve heer Heyboer, voor ieder een oude en trouwe bekende, die in C.AB.-verband een begrip is. gewor den. -' Tydcns zün tafelrede maakte de voorzitter van de C.AJ8-, de heer A T/Schuddebeurs bekend, dat men besloten heeft het K. .T. Heyboer- fonds op te richten, als kroon op het werk van de secretaris-penningmees ter. Dit fonds zal zich bezig houden met het verstrekken cn onderhou den van ïnvaltdemvagehs. De voorzitter memoreerde de gro te groei van de .C.AJ3. in 30 jaar en sprak vol. lof over het vele werk van de.heer Heyboer, die ook tot de oprichters behoort/Namens de auto rijders overhandigde de heer Schud- debeurs een kist sigaren aan de ju bilaris, terwijl mevrouw Heyboer nadrukkelijk in de hulde werd be trokken met een vaas met bloemen, want ook zij heeft veel tot de goede gang van zaken in de C.A.B. bijge dragen. De groep van vaste rijders meen de de secretaris-penningmeester het beste te kunnen eren door het op richten van het naar hem genoemde fonds De gelden voor het fonds zul len toevloeien uit de kas van het daarvoor gevormde comité. Er is reeds een bedrag voor aankoop van een invaiidenwagen. aanwezig!. Tjit naam van dc invaliden sprak de heer. A. Visser, die hoopte dat de pionier, de heer Heyboer, de C.A.B. voorlopig nog niet in de steek zou laten.-Van deze zijde werden even eens geschenken aangeboden. In een zéér sympathieke toespraak dankte de heer Heyboer. voor de be toonde hulde, waarbij zyn zorg voöi de C-A B.-pupillen duidelijk bleek. De tocht naar Oud Valkeveen was gegaan via Alphen aan de Rijn, Loe- neii-en Hilversum. Om circa half vier keerde men. in de beste stem ming huiswaarts, terwijl - evenals *s morgens in Schiedam de wegen door de politie werden vrij gemaakt. In het Kralingse Bos werd de lange colonne ontbonden, waarmee eert einde, was gekomen aan deze du- zonder geslaagde tocht. VLAARDINGEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas vergadert aanstaande dinsdag in hetHandelsgebouw te Vlaardingen. Op. de agenda staat o. een bespreking over. het De,ltaPr"' een subsidie voor, het streekonder- zoek dp Voorne en Putten, ae dienst regeling veer Maassluis-Rozenburg, etc. Vóór de aanvang van de CAB- tocht werd liet echtpaar Hey boer met een auto van huis ge haald. De voorzitter, de heer A. T. Schuddebeurs, was aan wezig om de heer K. J., Hey boer als eerste te feliciteren met zijn dertigjarig jubileum bij de c a:b In de maand tnei werden in. de Gemeentelijke Openbarè Leeszaal en Bibliotheek in totaal-18,770 "boe ken uitgeleend (vorig jaar mei 18.199), te weten: 8.803 romans, 4.697 studiewerken en 5,270 kinder boeken' (vorig jaar resp. 8.769, 4.744 en 4.686). Deze uitlening was als volgt' ver deeld: Central Bibliotheek, Lange Haven: 9.523 (v.j. 9.535), waarvan 5,807 romans en. 3.722 studiewerken; filiaal Dwarsstraat: 563 (v. j. 449), waarvan 369 romans, 42 studiewer ken en 152 kinderboeken; filiaal Lorentzlaan: 2.864 (v> j. 2.796), waarvan 1.478 romans, 729 studie werken en 657 kinderboeken. Jeugd afdeling: 3.422 (v. j. 3.289), waarvan 2.403 kinderboeken en 1.019 kinder studiewerken. Uitleenpost Kethei: (Advertentie LM.) Uil «an vaalvoud van modellen kle*t tij „haar" brilmontuur hij MEEEB Telefoon 67649 De laatste wedstrijd van de. Marti- nitserie op het Voiksparkterrein is wederom geen grootse kamp gewor den. Dit is te-meer een teleurstelling geworden, omdat het talrijke pu bliek speciaal voor. deze strijd geko-, men was. Vorig jaar heeft tegen stander SVV 2 het zo voortreffelijk gedaan en dit team "kwam daardoor zelfs in aanmerking voor de "beide hoofdprijzen, als de sterkste, en. de meest sportieve ploeg. Donderdagavond "werd" het een schamele vertoning. Weliswaar won SVV ten slotte, maar verdiend was het niet. Voor de rust had Martinit zelfs een behoorlijk.overwicht. Twee prachtige doelpunten vormden de basis om met optimisme - aan de tweede helft te beginnen. Hoogen- boom had na een voorzet van rechts prachtig ingekopt en even. later kwam uit een scrimmage het twee de eveneens keurige doelpunt. Na de thee ging de conditie van dé roodgroenen een woordje mee spreken. De aanvallen werden talrij ker, hoewel beslist niet overtuigend. Het waren eigenlijk alle fouten van. de achterhoede, waardoor de voor sprong van Martinit in het tegen deel verkeerde. Een ver schot werd door Troost verkeerdbeoordeeld ,en tot verbazing van een ieder was het 2—1 Even later maakte de uitste kerfde rechtback Huisman onnodig hands. De penalty werd benut en het was 2—2. Vlak voor. het einde -behaalde SVV wederom met een verre -gelukstreffer het winnende doelpunt. Na. de drie gespeelde par tijen heeft-dus sw voorlopig de leiding, omdat de beide vorige wed strijden in een gelijke spel zijn ge ëindigd. Volgende week worden de scne- wedstrijden op het terrein van Bos- boek voortgezet. Dit gebeurt omdat maandag heb terrein in het Volks park aan een kuur van de plantsoe nendienst wordt onderworpen. He. terrein moet na de promotie van Martinit geschikt gemaakt worden voor de eisen van het voetbal m ae competitie van de KNVB. Vrijdag 15 juni is Neptunus 2 de eerste te genstander op het complex van Bos- .hoek - -M Het honkbal-team van. Schiedam ontvangt zondag aa n de Boshoek USC. dat gelijk staat met PSV. De Schiedammers,die nog steeds on geslagen aan de kop gaan, moeten het tegen USC kunnenbolwerken, daar deze ploegmidden op de ranglijst staat. Het lijkt zeker «iet onmogelijk, dat het kampioenschap voor Schiedam is weggelegd. SVV speelt zaterdagmiddag thuis j tegen Allen Weerbaar, dat uit <*e i drie-gespeelde wedstrijden nog geen énkel punt heeft behaald. Met zes punten uit vier wedstrijden hebben onze stadgenoten een goede kans op de overwinning. Zij zullen echter moeten oppassen om niet hetzelfde te doen als de vorige week tegen PSV waar té veel veldfouten van SVV' aan PSV de overwinning brachten. DOS. dat |ehjk met SVV staat, Voor de Anti-Revolutionaire Par tij hield, professor S, U. Zuydema, hoogleraar in de-wijsbegeerte; don derdagavond in de. zaal van Irene een verkiezing'srede.' Spreker stelde de eis dat de politieke'partijen kleur, moeten bekennen. Hij veroordeelde het 'humanisme;'-omdat dit als ach tergrond'het communisme had. De Partij van Arbeid had zich niet goed uitgesproken ov.er' de crematiewet en ook' het bisschoppelijk mande ment had deze partij niét juist aan gepakt. Er was slechts een protest- meeting geweest- tegen Romme maar niet tegen de bisschoppen. Hier ligt juirt het kernpunt vol gens de heer Zuydema. De Rooms- Kathoüeken vormen een staat in de staat, zij laten zich de vrijheid met ontnemen de geestelijkheid te vol gen als het nodig „is. In het. socialis me zag hij duidelijke familieportret ten in de'figuren'van Hitler, Mus solini en Stalin.'Ook in andere par tijen signaleerde de spreker onwaar achtige houdingen. Hij noemde zich een tegenstander van het hberale kapitalisme, maar ook staatsdingis- me kon in hem geen voorstander vinden. Een vijftigtal aanwezigen volgde' met grote aandacht deze P°" litieke lezing. krijgt 'thans op bezoek. Voor het doctoraal examen in de economische wetenschappen slaagde ae heer A K-t. Schoot te Schiedam. Zaterdagavondspeelt S.V.Vhaar laatste wedstrijd ïn Haarlem tegen E.D.O- Aangezien er -voor oeiüe clubs geen belangen meer op spel staan, kannen beide ploegen uiter aard, volop experimenteren. De rood groenen zijn 1.1. zondag tegen Bvy in hun nieuwe opstelling verrassend voor de dag gékomen, met als ge volg dat men tegen E.D.O. weder om in-deze samenstelling binnen de lijnen zal komen. Jan van Schijndel en zijn mannen zullen echter wel Lager voetbal Bij het lagere voetbal speelt Mar tinit zaterdagavond tegen Salumus om de gouden plak. De. vorige wea- strijd tegen Saturnus* werd door de Schiedammers met 0—1 verloren.en ,iUJ(Ullt„ Wint Martinit dezekeer dan heefttrachtcn om deze laatste competitie- het nog een goede kans op het-kam- Wed3tri3d in een overwinning om pioenschap van de afdeling Rotter- j te jjetten, ^XJrsus spéélt zondag thuis tegen j. Oud-Beierland: Bij deze wedstrijd staat niets meer op het spel. Gbïs i speelt tegen Heinoord 2 een promo tie-degradatiewedstrijd. De wedstrijd van Martinit is de GEBOREN: Adriana De 'wedstrijd van iviarunn is jfMak~en A/ A. Hoek. Comelis z. v. laatste in dit seizoen, die no-e m..-Konines en H. C. -A. van Dijke. het Volkspark gespeeld wordt. u. Aomngi en n v ■- (v. j. 1,029), waarvan 578 ro mans, 140 studiewerken en 662 kin derboeken. Uitleenpost Weeshuis: 273 kinderboeken (v. j; 324). Uit leenpost Ziekenhuis: 278 v. j, 353), waarvan 265 romans en 11" studie werken. Correspondentschap Maas dijk: 463 (v. j, 424). waarvan *"x" romans, 53 studiewerken en' kinderboeken. Het aantal houders van leeskaar- ten bedroeg 4-143 (v. j. 3,911). Het boekenbezit was: 52.002 (v. j. 52.273). Vanavond zullen de deelnemers aan de Avond-Vierdaagse van de NWB hun laatste route lopen. De plaatselijke regelïngs-comTnis- sle heeft gemeend de .wandelaars op éen feestelijke wijze te- moeten bin nenhalen,waarvoor medewerking is toegezegd d°°r dedrumband van Excelsior. Om circa half negen zullen de lopers door deze-band tegemoet ge gaan worden tot aan het Edison- plein,- waarna met muziek via Watt straat, Singel, Broersvest. Hoog- -straat, Dam, Vlaardingerstr.,VJaar- dingerdijk, Aleidastraat. :Renmn§- lasn dr. Noletstraat. Juliana vanStolberglaan. Louise/de, Colig- nystraat. Willem de-. Zwijgerlaan naar de finish r.an dé Waranda zal gelopen worden. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12.30. uur en 2—5 uur: Portemopnaie met-inhoud; rozenkrans In etui; sierspeld; pak kar- Te bevragen "bij de vinders: voetbal, Schilthuizen, Singel 39-a; speelgoedau tootje, H. Kegelaar, Passage 10; gele ketting. Hage J. Steenstraat 37: her dershond, J- v. Ekeren,- Rotterdamse- dijk 315/3; zaklantaarn, J. Rijkuiter. Dat Hermes-DVS in de voetbalwereld en vooral bij de Schïedamse bevol king ceu vooraanstaande positie inneemt, is zondag gebleken door de uit/ bundighcid, waarmede het kampioenschap van onze stadgenoten werd begroet en nog in meerdere mate by de daarna gehouden receptie. Het lijkt ons onnodig te zeggen, dat spelers en bestuur hierover zeer verheugd 'en dankbaar zyn, vooral omdat dit enthousiasme een stimulans is-voor de komende zware wekcii. Want nu de kampioensroes min of meer is weggeëbl, gaan de blauw-witten zich voorbereiden op dc promotie-compe titie, een serie van acht wedstrijden, waarbij het uiterste van spelers en leiding zal worden gevergd. En daarbij is het prettig te weten, dat gerekend kan worden op de; stéun van een groteaanhang.Doch alvorens het zo.ver is, wacht Hermes eerst nog het besluit van dè normale competitie; nl. a.s. zondag aan de Danilaan tegen Haarlem. De ontmoetingen tussen Haarlem. en Hermes-DVS- worden tot de- z.g. „klassieke" ohtmoetingen gerekend- En terécht, want Haarlem en Her mes behoren tot de oudste clubs in den lande en hebben dus in de loop der jaren een groot aantal wedstrij den tegen elkaar gespoeld. En het toeval wil. dat deze wedstrijden meestal van groot belang waren en in de meest prettige sfeer werden gespeeld. Ook nu is dc wedstrijd weer van belang, want al heeft Hermes niets meer te verliezen, voor Haarlem staan de, zaken anders. Haarlem, is n.l. nog niet geheel zeker van een' plaats in de .eerste divisie en: heeft daarvoor nog één punt! nodig. Men kan er dus van "verzekerd .zijn,' dat: Haarlem alles op alles zal zetten' dit' puntje., te; bemachtigen, Men" moet échter niet denken, dat de Haarlemmers al' binnen zijn, want Hermes. zal cr prijs op stellen," met éeii .zö groot, mogelijke:, voor sprong .té eindigen.: Daarom, ver-, wachten we een ouderwetse Hermes H a a riem-wedstrij d,dat wil dus zeggeh'. spannend en'aantrekkelijk; De strijd begint om 2, uur en wordt geleid door de heer A. la Croix uit Amsterdam. '-.y". Het tweede elftal van Hermes klop. te vorige week Excelsior. 2. met 4^-1, en gaat zondag dê competitie beëin digen. met de thuiswedstrijd tegen ADO 2. Aanvang half elf. Bij Scheepswerf De Jong Met drie wagens rukte' de" brand weer gisteravond, omstreeks negen uur uit: voor -een brand bij .scheeps werf De .Jong aan' dé Westfranken- landsedijk y (Wühelmïnahaven), die zich aanvankelijk- vrij érnstig, liet aanzien. Egr/ z.g.zonnetent op éen ponton w-as in brand gevlogen door dat het dek oververhit was door laswerkzaarnheden..De felle wind wakkerde het vuur. aan, zödat. het personeel er niét in slaagde hetvuur met blusapparaten te blussén.- Onder leiding van ir. 'S.' Moésker nam. .dé brandweer dc.-blussing over met twee stralen, 'gevoéd Moor een .baby- spuit. Binnen korte tijd was hét. vuur gedoofd. De schade bleef be perkt tot de zonnetent. Vanmorgen om half negen vloog ér een daklijst van het. gemeente ziekenhuis in brand, doordat schil ders bezig waren met het afbranden van de verf. Met een schuimblusscr werd het vuur gedoofd. De brand weer die uitrukte, behoefde slechts controle uit te oefenen. Drie knaapjes van om en nabij negen jaar zijn gisteren op hun ma nier aan de boemel geweest. Een van de jongetjes, die ƒ20.van zijn moeder had weggenomen, trakteer-, de op allerlei snoep, waaréa'n hij met zoveel geld uiteraard grote hoeveelheden kon kopen. Toen een van de knaapjes na de „braspartij" huiswaarts keerde, zetten de beide anderen het vermaak voort met rondjes rijden in de tram. om twaalf uur 's nachts kreeg het tramperso neel argwaan en waarschuwde de politie, die de kinderen bij-de onge ruste ouders afleverde. ■(Advertentie jM.) Gevist in verboden water De politie heeft 'procés-verbaal op gemaakt tegen- de 46-jarige-Rotter dammer A, J. D..1 die in eeri vijver van het recreatiegebied ib Kethei aan het vissen was. Dat Maar ove rigens wel ben visje te vangen' is, bewees een aantal jongetjes, - dat reeds een veertigtal vissen had op gehaald: KNA C van oordeel DEN .HAAG 'Op', de speciale autowegen in Nederland: is het", ge middelde aantal ongevallen, per 10 miljoen afgelegde voertuigkilometer 7.6. Het gemiddelde aantal ongtwal- len, .waarbij motorrijtuigen (exclu sief de bromfietsen) zijn betrokken, op het gehele nederlandse wegén- net bedraagt echter 94 per-10 mil joen afgelegde yoertuigkilometer. Met andere woorden: de kans op een ongeval met een motorvoertuig is op een gewone weg ruim twaalf maal zo groot als op een autosnel weg1. - Deze mededeling deed- de voor zitter van de Koninklijke. Neder- landsche Automobiel Club, jhr. mr; J. Th. M. Smits van Oyen op de jaarlijkse algemene vergadering dezer organisatie. Een. modern we gennet achtte hij v dan ook nood zakelijk. evenals een deskundig toezicht op de weggebruikers dat zich niet uitput in futiliteiten. Arii z. v. A. Hommel cn G. H Bronkhorst. Nikolas z. v. W. Schnei der en "VV. J. van Houten. WilhCi- mus J. H. z. v. C. J. M. Looman en P. M. de Waard. Hans z., v. E- i Mast en -W. N. Planken, ONDERTROUWD: G. Baas 26 J. en. D. Jansson 24 j. R. Blommers 26 j. en J. M. L. Breve 25; j. P. van Buuren 43 j.en N. v. «oeyen 40 j. G. J. Caljé 34 j. en J. H. Ver sprille 25 j. L. Frenaij 28 j. en J. M. van Luijn 23 j./A C. yanGarve» 26 j. en J. Si L. Kamp 28 j. A/ J. - van *t Hof 38 j- en M. Lems 29 j. I A. de Koster 21 j. en G. M. van der j Maten.20 j. F. A. Leenderts 29 y en Mtüêenbröekstraat 10-b: Frans j A- p Wéstdyk ^5."J*oteL.x '44 -(*' boek. Hoenderkamp, Aleidastraat 12-b: 1 PieUirs o3 en H. A. Bootsma ei ina i gekleurde ketting,. v.-Alphen; L. Nieuw- H. Pomp 33 3. en L. L- Dagevos 21 istraat iB-b;armband. G. Steenhoek, j. c. B. Scheybeler 28 j. en S. v, d. Herenstraat 25/4: armband, W. v. Ar- piaSse 26'j J. D-' W. Taat '26 j. en Dijckstraat 12-a; 4-kleurcit pot- j Kreft 24 j J H. de Vree 30 j. erf U zult het niet willen ge loven maar toch is deze tekening een natuurgetrouwe copie en de prijs beslist geen abuis. Dit zijn inderdaad divan bedden, geen gewone, maar- oërsotïde divanbedden, met bovendien een afklapbaar hoofd- en voetstuk. Diyinbedden van" zwaar buis- werk, een vrijd ragende veren spiraal, groen gelakt (echter met kleine beschadigingen aan het lakwerk). Duizenden zijn er gemaakt voor het Amerikaanse leger, maar met - de laatste 1500 stuks rezen- er onoplosbare, export-moeilijkheden:' En Zaterdag beginnen Wij; met de verkoop van de tweede helft (en dat zijn de laatste) voor een prijs, die met de waarde niets meer te maken heeft, inderdaad voor een ongelooflijke prijs. au Zaterdagmorgen om 9 uur begint (tegen contante be taling) de verkoop yan deze divanbedden; voor de hon derden gezinnen die de kin deren zo graag een eigen bed willen geven (maar er nooit toe konden, komen), voor. zomerhuisjes, logeer kamers enz.divanbedden voor een ongekende i prijs, voor WINKELCENTRUM BlHHENW.EG, TéL 29180. lood Verbeek, tekenkamer werktuig- "nb "v r" Witberè 23 V bouw,-.Wilton.Fijeitoord Schiedam; kin- N. v. d. iSmt derzonnebn!. A.. Zevenbergen. Maria-en H. A- M. Koogje 22_J. E. Nieu straat 73: iündeTbril; v. Gelderen. Dr. -wenbur2 45 3. en J. H. Schaap Zb J. Schaepmansingcï' 84: rozenkrans, N. j GEHUWD: W. Dijkshoorn .45 j en Krommenhoek. WestfrankeJandsestraatvf. Rodenburg 38 j- K. W.'. van der SO-'D; zakmes. Holleman, Hogenbanweg.004 »n t W Mak 'l i 3i-C; lipsslcutel. a. Landheer. Atótda- jenden 2B j. en J. V, straat 50-e: knipportemonnaie met in-P- P., J- H. Ham j en n-, j houd; Goutziers... Prof. - Aalberselaan .4: Kampen 22 3. _H, A% J. Naastep^u damesportemonnaie met inhoud. L. de 65 'j. en; J; M.Kmnegm .61 J. M. U. Boef, ItozenbtirgerpJem kinder- van Qoorn 29 j. en T: S. .van Was^ portemonnaie met inhoud, B. Gunne- senaar ig t 3. Boekeman'29 j, en wegh, Copermcusstraat 2-a; damespa- 01 1 v RtiDke 24 j. raplu J: Akkerman Rembrandtlaan A. J. Kuipers VL J- - Jwpxe j. 92-b; piastic tasje met Inhoud. Dijkitdc. en J- yan. Looplk. 18 j.-R. acn Mariastraat 117; tas Inh. speelschepje. Oosten 29 j. en M. J. C,. Tomastni D Fsber. G. Relndersstraat 7-b; l. paar jg j j. Holswilder36 j. en W. L nylonsokken. Holleman, Huljsmansstr. pio£y 34 j J. H. W. Mulder 35' j. en 40-b; zwarte glacé dameshsndschoen Mille 32 j. C. T. v. d. Graaf I 35 i..M. H. dams'ewee 240: blauw glacé dameshand-, .van Duke 25 j. en A. Waard 22 3. schoen, uInch, Gerrit Verboonstraat'2; a. B. Osterholt 27 3. en J. M. J- wit kinderschoen t je (R) _B. de -Wit, |- van .'Giezen 25 j- P. de Regt.."25 J. Buys Ballotsingei 83; ^grijze, wollen T A. 'Stin 23 j. C. P. V. d. Kruit want (R).'A. Koeimaitj Rembr^dtlaan2g en .j E_ Rozcma 41 j. 'H. R- iVlaaVdinlerdilk mi vegenkapje-Vxpngs- j'Rotóer- 22-'j. C» J* heuvel Vlstr,- 63-a1 paar witte da- M. Landman 27 J, en J. M. van £len meshandschoenen. A. Seeters. Aleida-j.Hoek- 24 j. C'. Meuldijk 33 3. en A- straat 42.a: geel.-brume dameshand- .p Klop 29 3: schoen (RL, J. de Regt, Nmu\vstraat 0VERLEDEN:B.' de Jonge 66 47-b: zakjewasgoed, P. Sla, Simon Ste-y Kralingen .2 dagen, vinstraat .1. DEN HAAG. „De drie landen van het koninkrijk zullen alleen dan een sterke innerlijke gemeenschap kunnen, vormen, wanneer daaraan mede ten grondslagligt het besef van een. geestelijke verwantschap. Om;dit. besef te doen .groeien'is een; voortgezette ontmoeting op geeste lijk gebied nodig." Dit zei de minister van Overzeese Rijksdelen a.i., prof. dr. L.. .J. M. Beel, gistermiddag bij de installatie van het bestuur van dé Nederlandse Stichting voor Culturele' Samenwer king met Suriname en de Ned, An tillen, een der beide, stichtingen; die het werk van de voormalige Sticusa zullen voortzetten.;, -• De voorzitter' van het bestuur Sti- cusa-West, mr.„H. J. Reinink, zei in zijn antwoord, dat -het'de innige wens van. het bestuur was," te han delen ;in overeenstemming met ;:de wensen van overzee./ JERUZALEM. De Israëlische communistische leider dr. Sneh is naar Moskou vertrokken, waarhij wil. proberen opheldering te krijgen over de - Russische,, houding in hef Israëlisch-Arabisch, conflict. v De Israëlische communistische par-' tij, "die slechts, vier of vijf. procent' van het kiezerskorps achter- zich heeft, ia in een moeilijk parket ge komen door de levering van wapens uit communistische staten aan de Arabische landen. Dr. Sneh, die eerst contact wil opnemen met communistische lei ders in Roemenië en andere Oost- europese landen, zou een onderhoud willen hebben met-vice-premier Mi- kojan, die: van plan zou zijn/in de zomer een bezoek aan-het Midden- Oosten te brengen. PITTSBURGH. Een Britse en een Amerikaanse raketdeskundige hebben onafhankelijk van elkaar voorspeld, dat de mens binnen af? zienbare tijd naar de maan en te rug zal vliegen. '-LDë'Amerikaan Crowlejr, een hoofdingenieur van het ministerie van Defensie zei; dat de''tocht; bin? hen 25 jaar ondernomen zou' kun nen worden.' De 'faket moest vol? gens hem 375 meter-lang-zijnen minstens 800.444 ton wegen.J' Zijn Britse coliega Cieaver nam de tijd iets.ruimer. Hij dacht dat de mens vóór het jaar 2000 heen en terug naar de maan zou vliegen en een generatie later naar Venus en Mars. Cleaver zei. dat omstreeks 1975 een onbemande raket met instru menten naar dc maan kan worden gestuurd. ANKARA. Het Turkse parle ment heeft 'h strenge perswet aan vaard, na een stormachtige zitting. Tweemaal werd de zitting on derbroken- door gevechten. Op een gegeven moment kwam er een re volver midden in dezaalterecht. De eigenaar van-het wapen, een lid van de., vrijheidspartij die deel uit maakt van de oppositie, werd.' uit de: zaal verwijderd; Een afgevaar digde, die zijn tas .de zaal instin- gerde. wérd eveneens, weggeleid. Krachtensde wet kunnen .jour nalisten dié „vals" nieuws publice? ren, dat de politieke - of "financiële positie van Turkije sch'ade toe- - brengt, tot' langdurige gevangenis straffen worden veroordeeld. Het Internationaal Pers Instituut heeft krachtig tegen de nieuwe wet geprotesteerd. CAIRO. Twee Britse onderwij zers hebben donderdag aanzegging gekregen Egypte te- verlaten. Zij' -worden ervan beschuldigd de chris telijke leer te - hebben onderwezen - aanMohammedaanse -kinderen; De ^Egyptische wet - verbiedt het onderricht aan ..1 schoolkinderen -van een godsdienst, die niet. door de; ou- ders:;wordtbeleden. De onderwijzers behoren tot- een .protestantseymissier die: haar- hoofd kwartier in Londen heeft. Een van hen verklaarde, dat -de wet door eert misverstand g'schonden ->;• - zijn;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1