1200 jeugdige gymnasten bevolkten het Volkspark Voetgangerstunnel onder Coolsingel C 3 Geslaagde sportdag Wilton-F ijenoord Koeriersters Aantrekkelijk programma met driekamp en mars WALDO-TAXI DBO-feest Verkiezings-„vogelkwam drie kwartier te laat Schiedam nog ongeslag ook SW volle winst en; - met rollend trottoir - KRING R'DAM VAN NED. CHR. GYM. VERBOND Stal omgetoverd in tehuis „De Schakel' opende nieuw troephuis aan Vijfsluizen Satumus-spelers liepen uit veld Tien jaar personeelsvereniging HONKBAL WEDSTRIJDEN WF in toernooi van Snelwiek St Ambrosius is gepromoveerd Juniorenm iddag van Excelsior Jonge booswichten Afsluiting van Koemarktbrug Brandweerexamen Bromfiets gestolen K.J. MÜLLER PLEIT VOOR: SCHIEDAM G. PET Xauto\ Xrijschool\ BUTGEBSX Maandag 11 juni 1956 De christelijke muziekvereniging: D.OJL was zaterdag de gastvrouw van negen zusterverenigingen, die hebben deelgenomen aan de door haar georganiseerde ..aspirantenmiddag" voor de Kring Rotterdam en Omstreken van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond. Zaterdagmorgen vroeg waren de getrouwen van ,.Door Oefening Kracht" al op de terreinen van het Volkspark aan het werk om alles in orde te maken voor de ontvangst van meer dan 1200 jeugdige gymhasten en zeker even zovele belang stellende familieleden. Bruggen, bokken, lange matten, banken en luid sprekers werden klaargezet. Na dit vele voorbereidende werk werd het hoofdterrein zaterdagmiddag in bezit genomen "door honderden in sportieve kamp strijdende jonge mensen. De Stadhouderslaan en omgeving werd van twee uur tot ver na zeven herschapen in een muzikaal mierenveld. Uit touringcars wipten telkens weer nieuwe troepen jolige deelne mers, die door de drumbands en het korps van „Jong Harmonie" harte lijk werden ontvangen en vanaf de Koemarkt kwamen na het ver laten van de extra-trams keurig in het gelid de groepen uit Rotter dam met muziek voorop. Voeg daar bij de „ommetjes", die diverse clubs op de maat van hun trommelende clubgenoten maakten. De medewerking van de autoritei ten was uitstekend. De politie regel de het verkeer voor de komende en gaande jongelingen, de kleding kon veilig en droog in de school Prins Mauritsstraat worden achtergelaten en talrijke gymnastieklokalen hadden voor het benodigde massale materiaal tijdelijk een aderlating ondergaan. Niemand liet zich door het sombere gezicht van Pluvius intimideren. Warrelend mozaïek Op het veld bewoog zich een war relend mozatek ran meer dan duizend witte bloesjes met bijbehorende wit te, zwarte, blauwe of anders gekleur de rokjes en broekjes. Bjj de rijtjes controleerden de vele juryleden- An dere leiders schalden door de micro foon de aanwijzingen en de verrichte prestaties. Van iedere vereniging trachtte elke groep van vijf maai zes jongens of meisjes zoveel mogelijk punten binnen te halen in het verplichte w-edstrijdnummer brugtumen, bok springen en vrije oefeningen. De afwerking van deze driekamp vergde uiteraard nog al veel tijd en de organisatoren hadden de handen vol. Het was al vijf uur toen alle deelnemende verenigingen zich op het bijveld opstelden in een lange slinger om te gaan beginnen aan het tweede deel van deze middag: de marswedstrijd. De jtary had enkele controleposten uitgezet en fier en kwiek marcheer- - den de vaardige jongens en meisjes uit Botterdam, Ylaardlngen, Maas sluis, Hillegersberg en Dordrecht door Schiedam-Zuid en terug langs de Nassanl&an de beide ziekenhuizen «n de resten van het Sterrebos naar het feestterrein. Het programma werd daarna be sloten met gymnastïekdernonstraties. - De groep van Rotterdam-Zuid liet leuke boerendansjes zien m folkloris tische kostuums. Er waren kntoefe- ningen, vrije oefeningen en. opmer kelijke prestaties leverden vooral de grootste meisjes van ODO uit Schie dam op lange mat, paard en bok. Tenslotte reikte kringvoorzitter Kre- mer. die vooraf reeds een propagan distisch woord had gesproken, de Prijzen uit Prijsuitreiking Het hoogste aantal punten had Rot terdam-Zuid behaald. 2571-9. Deze vereniging nam de wisselbeker mee naar huis. Een ereprijs verwierf Te- naco uit Rotterdam voor het feit dat deze vererving de regelings- en technische commissie de minste moeilijkheden had bezorgd. Overige prijswinnaars waren: Marswedstryd: le pr. DOK, Schiedam. 231.4 pnb; 2e pr. Tenaco, Rotterdam, 229.1 pnfc; 3e pr. Concordia, Rotterdam, 223.8 put. Als groep behaalden de meisjes van 12 en 13 jaar van ODO het hoogste aantal punten (671.2). Meisjes 10 en 11 jaar: DOK, Schiedam le pr. 656J2 pnt.; DIO, Dordrecht 2e pr. 647.4 pnt.; Rot terdam-Zuid 3e pr„ 636.9 put Meisjes 12 en 13 jaar: ODO, Schiedam le pr. 67L2 pnt.; DIO, Dordrecht 2e pr. 663 put; DOK, Schiedam 3e pr. 662.5 pnt. Jongens 10 en 11 jaar: Rotterdam-Zuid le pr., 657 pnt.; Tenaco, 2e pr. 635 pnt.; K. en V., Rotterdam 3e pr., 618 pnt. Jongens 12 en 13 jaar: Rotterdam-Zuid le pr. 660 pnt.; Te naco, 2e pr. 633 pnt.; K. en V. 3e pr. 605 pnt. Na de prijsuitreiking en de zelfs nog door een zonnetje begunstigde gymnastiekdemonstratie namen de gasten groepsgewijs afscheid. In de Plantage Het voltallige D.O.K. marcheerde daarna onder aanvoering van de tamboer-maitre. mej. C. Verkade, naar de Plantage. De onontbeerlijke sjouwers in de verenigingen hadden ook nu weer hun taak naar behoren verricht. Met spoed was een. gedeelte van het materiaal van de terreinen van het Volkspark naar het Plantage- podium gebracht. Hier werd een gymnastiekuitvoering gegeven, die bewees dat gymnastiek de sport is voor een harmonische lichamelijke opvoeding. Ontspannende ritmische gymnas tiek, sierlijke baloefeningen, leuke fantasietjes in Tiroler kledü, of de meer concentratie cn energie eisende demonstraties van de groep dames met knots of op lange mat Een kunst zinnige bewegingsscholing op Slavi sche mars vormde een climax. Was de belangstelling voor de wedstrijden 's middags wat tegenge vallen, deze avondvoorstelling werd door een talrijk publiek gespannen gevolgd. Dreigend vielen soms zware regendruppels, maar niemand wilde iets van het aantrekkelijke en veel zijdige programma missen, zodat dan maar fluks de paraplu als verdedi ging te hulp werd geroepen. t Advertentie IM.} oouooecoxiOQOO»xyTTerine)rTO3«iooootxxinaoi30ooooq 67570—69915 Voor de 400 leden van Door Be vrijding Ontstaan zat nog steeds wat in het vat. Voor dat dit zoet genoegen door de komende zomer hitte zou verzuren heeft men zater. dag het tienjarig bestaan maar ge vierd. Het bestuur had de afgelopen winter toen het tweede lustrum een feit was deze feestavond be- loofd en m Musis Sacrum voerde het cabaretgezelschap Klaveren Vyf I uit Roosendaal zaterdag deze belofte uit. Het werd een zeer gevarieerde cabaretavond met medewerking van een groot aantal eigen leden, die het meestal in het vocale zochten. Aan het slot danste ieder door be middeling van de muzikale vijf kla-t vers. Een leuk nummer in het genre van het duo met gitaar waren de dames Van - Kerkhof en Boels met hun snareninstrument. De stemming kwam er al direct in na het vlotte openingswoord van voorzitter P. Maasdam, toen het gemengde koor onder leiding en met piano-begelei ding van de heer Groeneveld een klaterende potpourri zong: „Kris, kras de wereld door". De feestvie renden hadden, er geen bezwaar te gen om via de „blanke top van. onze duinen" een zwerftocht over 't aard oppervlak te maken. De cosmopoïiti- sche Impressies, die Klaveren Vijf daarna gaf, sloten er goed bij aan. Terwijl belangstellenden toekeken en de padvinders en vel pen hun tra ditionele groet brachten, verrichtte de adj. districts-commissaris van het XJ.V., de heer A. M- Sunderman, zaterdagmiddag de officiële opening van het nieuwe troephuis van groep 8, de chr. padvindersvereniging „De Scha kel". door het ontsluiten van de toegangsdeur met de dtatel, die hem ter hand gesteld was. Daarna konden de gasten en troe- pe i. zich. naar binnen begeven om zL^ct te overtuigen van de buitenge woon. aantrekkelijke wijze, waarop „De Schakel" zich geïnstalleerd heeft In het achterste deel van de padvin- dersboe rderü „Vijfsluizen", gelegen tussen de Poldervaart en het sport park van de BP.M. aan de Vlaar- dingerdijk. (Het voorste deel van de boerderij wordt gebruikt door de padvindsters van het N.P.G.) De oude stal is omgetoverd in twee keurige vertrekken, terwijl een aangrenzend vertrek eveneens danig opgeknapt is, zodat de beide wdpenhorden en de verkenners- groep zich van praktische verblijf plaatsen hebben verzekerd. Geheel goor eigen krachten werd de boer derij in vrije "ren ingericht De 1 oudercommiseie nam de schilders- kwast ter hand met enkele leiders en zorgde op die manier voor een frisse binnenvoering. Met touwwerk zijn in de ruimte mooie welpennes ten afgeschoten, terwijl voor de ver kenners als het ware kleine kamer tjes zijn gebouwd met lage ingan gen, die de zg. patrouille-hoeken vormen. De gasten waren vol bewon dering over de aantrekkelijke aan kleding. Waarderende woorden werden ge sproken en hopman J- v. d. Kooy had geschenken in ontvangst te_ nemen van de afdeling van 't Padvindsterg Gilde en van de welpenleidster mej, Baron. Vergeleken bij de vorige huisves ting In het voormalige St, Jacobs Gasthuis aan de Hoogstraat betekent dit nieuwe tehuis een grote verbete ring. Voorwaar een mooi geschenk bij het tienjarig bestaan van „De Schakel" dat op 1 juni jl, werd her dacht. Met des te meer vreugde echaarden de padvinders zich zater dagavond rond het kampvuur. Byna drie kwartier later dan vastgesteld was, arriveerde zater dagmiddag om kwart voor zes de verkiezings-helikopter van de Par ty van de Arbeid op het grote veld aan de Maasboulevard. Drie kwartier, gedurende welke een duizendtal be langstellenden steeds maar hemel waarts blikte en de uitgelaten Jeugd rond het veld meer dan eens met luid gejuich de schijn wekte, dat de vreemde verkiezinssvogel dan toch eindelek in aantocht was. Toen de helikopter dan toch ein delijk neerstreek en het Tweede Ka mer-lid J, H. Scheps op Schiedam se bodem afzette, waren de rijen be langstellenden rond het veld door het lange wachten en door een lich te regenval 20 aanzienlijk gedund, dat het effect voor een groot deel verloren gmg. Tot overmaat van deze vertragings ramp, die voor de helikopter al in enkele voorgaande landingsplaatsen was begonnen, was ook de wagen met geluidsversterker nog niet ge arriveerd. In. arrenmoede begaf de heer Scheps zich naar een hoek van het terrein, waar hij zijn verkiezings toespraak maar vast zonder geluids versterker begon, om het publiek vast te houden, dat bij enige regen val steeds meer aanstalten tot ver trek maakte. Toen de geluidswagen even later arriveerde, kon die nog ingeschakeld worden, maar voor een effectieve actie was het toen toch al te laat. Terwijl de heer Scheps verder sprak over de doorbraak en de ge volgen van het verhoudingsgewijze hoge geboortecijfer in confessionele en speciaal Katholieke kringen, legde de jeugd een grote belangstelling aan de dag voor de wonderlijke „vo gel", die de "P.v.dA.-man had ge bracht. Later in de avond steeg de helikopter weer op met de heer Scheps om het volgende programma punt af te werken. Er is iets verkeerd gegaan sn de wedstrijd Martinit—Saturnus bei de afdellng5kainp!0en in de le klas se van de afd. Rotterdam met als inzet „De Gouden Plak" van deze afdeling. Zestien minuten voor het einde maakte Martinit een derde doelpunt, waardoor de stand 32 werd. Sa- tumus protesteerde tegen het toe kennen van dit doelpunt, waarna de heer Booster, ten overvloede, de bei de grensrechters hun mening vroeg. Beide grensrechters constateerden „doelpunt". Hierop verlieten de Sa tumus-spelers het veld. Naar wij vernemen, heeft Satur- nus geen protest aangetekend, zodat De sportultwisseling, die de personeelsvereniging van Wilton-Ftfertoord zaterdag organiseerde met leden van de mstervereniging van de Neder landse Dok- en Scheepsbouw-MaalschapPtj te Amsterdam, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, heeft een buitengewoon prettig en bevredigend verloop gehad, in een achttal takken van sport is op sportieve wijze stryd geleverd tussen de Schiedammers en de Amsterdammers, waarbij het niet aan spanning en goede sfeer ontbrak. Na deze wedstrijden kregen de gasten een broodmaaltijd aangeboden in Öe kantine van dokkantoor-oost en om zeven unr 's avonds vertrokken er negen bessen naar Odeon in Rotterdam, waar de „tegenstanders" zich uitstekend vermaakten met een afwisselend cabaretprogramma. „Het is een in alle opzichten ge- afdeling voetbal W.F., kreeg van slaafde sportdag geworden", zo sprak zijn Amsterdamse collega een voet- de heer Keyzer, voorzitter van de balafbeelding op standaar<i aange- personeelsvereniging W.F., tijdens de 1 boden ter herinnering aan deze ont- bijeenkomst in het dokkantoor-oost. I moeting. Voor de aanvang van de voorstelling Bij de tenniswedstrijden, die in een. in Odeon sprak ook de directeur ir. prettige sfeer gespeeld werden, toon- B. Winton nog enkele woorden tot den de W.F.-crs zich verre de meer de aanwezigen. Hij sprak zijn be- dere van de N.D.S.M.-ers. De .uitslag wondering uit over de grote bloeiwas 237 in het voordeel van W.F. van de personeelsvereniging (thans 3500 leden') en sprak vol lof over de sportuitwisseling, In de pauze maakte de heer Key zer de uitslagen bekend. In de voetbalwedstrijden op het terrein van Wilton aan de Vlaardin- gerdijk verloren zowel het eerste als het tweede elftal van "W.F. van de elftallen van N.D.S.M. (W.F. 1— N.D.S.M. 1 1—2 en W.F. 2—-N.D.S.M. 2 24). In de wedstrijd van de eer ste elftallen werd stevig, maar toch niet unfair gespeeld, zodat deze de moeite van het aanzien waard was. De heer Riemeyer, voorzitter van de De honkbalnegentallen van Schie dam en SW hebben dit weekend belde een overwinning behaald. Schiedam klopte USC met 7—2 en SVV versloeg Allen Weerbaar met 104. Met de volle winst uit vijf wedstrijden handhaaft Schiedam zich ongeslagen aan de kop, SW heeft im in zes wedstrijden 8 pun ten behaald, evenals PSV, dat zon dag DOS klopte. De stand in de af deling 2 D is thajls: Schiedam 5—10, SW 68, PSV 6—8, DOS 5—6, De Hazenkamp 66, USC 54, Blue Lions 62 en Allen Weerbaar 5—0. SCHIEDAM—USC De beide invallers, die Schiedam tegen "ÜSC in het veld bracht, v. d. Touw en Lupker. voldeden goed, vooral door hun veldwerk. In de le inning bracht USC het niet verder dan het bezetten van twee honken; geen enkele loper kwam binnen. Bij Schiedam kwam alleen Kok binnen, waardoor de stand 10 werd. Ook in de 2e in ning had USC geen geluk, terwij] voor Schiedam Renierse de stand op 2—0 bracht Eerst in de vierde inning kreeg USC de kans de ach terstand. te verkleinen, door een veldfout van Schiedam, naeen mooie stootslag (1—2>. Toen een hoge bal de Allen Weer baar-lopers een kans gaf om binnen te komen, zagen wij Spronk een reusachtige snoeksprong maken en zwevend de bal uit de lucht grij pen. De kans voor A.W. was voorbij. In deze inning Heten zowel v. d. Touw als Tupker zien, uit goed hout gesneden te zijn, want beide lopers kwamen snel binnen (4—1), terwijl deze inning met 6—1 sloot USC verkleinde in de volgende inning de stand op 5—2. doch een home-slag bracht Stolk binnen (6—2), terwijl ook Renierse voor een punt zorgde (7—2). De achtste en laatste inning bracht geen ver andering in de stand. SW—ALLEN WEERBAAR Allen Weerbaar maakte zaterdag middag tegen SW niet de indruk onder aan de lijst te staan met nog geen enkel punt. Slechts door het uitstekend werpen van De Lange <3x3 slag) kreeg A.W. in de eerste mmng geen enkele loper binnen. Door een veldfout van A.W. kreeg SW Gommel binnen (1—0). In de tweede inning bracht geen van bei de partijen het verder, maar in de volgende inning speelde A.W. plot seling veel beter. Het goede slag werk had tot gevolg, dat A.W. de stand op 14 bracht Even scheen SW onder de in- 1 druk van dit goede spel en zakte iets terug, maar toen was het ook met A.W. gedaan. Het werpen van Suermondt bleek te doorzichtig, zo dat de ballen ver werden wegge slagen. Lubbers en De Lange pro fiteerden hiervan en kwamen bin nen (34). SW speelde gesterkt zonder nullen verder, zodat na 4 wijd de stand gely'k was (4—4). Het vervangen van werper Suermondt door Hoogendijk bleek voor A.W. een verbetering. Maar SW had het zelfvertrouwen terug en een zeer goede slagbal van Heshof bracht de stand op 64. Zeker van zichzelf slaagden de SW-ers er in de stand tot 104 op te voeren. Wilton-Feijenood heeft twee prij zen gewonnen met zijn vijf handbal elftallen in het handbaltoemooi van Snelwiek uit Rotterdam. Het wa ren de junioren jongens en. meisjes, die de prijzen behaalden. Het eerste dameselftal van Wil ton, dat met drie reserves moest spelen, veroverde in de eerste wed- strijd tegen Actief bij de rust een 1 20 voorsprong. In de tweede helft I bracht Actief de stand gelijk, maar het was tenslotte nog Wilton, dat won <32). Ook de tweede wed- strijd tegen het Goudse Vires et Celeritas wisten de Schiedamse da- I mes 4n een zelfde overwinning om te zetten. (3—2). Maar in de derde I en laatste wedstrijd ging het uit- houdingsvermogen te kort schieten en verloren de Wilton-dames met j 2—5 van Lijnden uit Badhoevedorp, dat zich eerste plaatste vóór Wilton. Heren I van Wilton won van Vi res et Celeritas met 6—3 en van Actief met 7—5, doch moest tegen de eerste klasser Dynamo het on derspit delven (5—6). Ook hier dus een. tweede plaats, achter Dynamo. Junior-jongens en aspirantmeisjes wisten een eerste prijs voor Wilton in de wacht te slepen. Het Schiedamse Harmonie-gezel schap St. Ambrosius heeft gisteren deelgenomen aan het te Hiilegom gehouden Bondsconcours van de r.k. Bond van Harmonie- en Fanfare korpsen. En met goed succes! In de eerste afdeling harmonie behaalde het korps met 312 punten de eerste prijs met promotie, zodat St Ambro sius nu overgegaan is naar de afde ling „uitmuntendheid". In de marswedstrijd werd boven dien met 87 punten de tweede prijs behaald. In Arcade was zondag de tweede en laatste juniorenmiddag van de r.-k." gymnastiekvereniging „Excel sior". Nu waren de kinderen uit Schiedam-zuid, oost en Kethel aan de beurt. Arcade was overvol, de temperatuur daartoe boven normaal en de stemming uitstekend. Brug-, bal- en bankoefeningen stonden op het programma. Ook de tamboers en pijpers lieten zich horen. De oudere meisjes onder leiding van mej Kalk es toonden gave even- wichtsbalk-oefeningen. Enkele leuke nummertjes als „Veilig verkeer" en „Vrolijke Werkstertjes" met matten kloppen brachten de nodige-variatie. Tot slot was er een muzikale fi nale. De aanwezigen, merendeels fa milieleden, waren niet karig met applaudiseren. Ook deze jongeren- middag werd weer geopend door da algemeen voorzitter, de heer Kreu- ger. Programma Vara TV-club De leden van de Vara Televisie- club kunnen woensdagavond van 11 tot 2 uur in het clublokaal terecht om. daar te luisteren en te kijken naar het bekendmaken van de ver- kiezings-uitslagen, hetgeen zal ge schieden vanuit het gebouw van de Arbeiderspers in Amsterdam. Zater dagavond is er een gevarieerd .pro gramma, „Voor scherm en zaal", aanvang 8 uur, waarin tal van be kende artiesten medewerken- Twee jongetjes van zeven en acht jaar, vermaakten zich zaterdagmid dag op de Koemarkt in Schiedam met het plaatsen van klappertjes op de tramwissel. De politie bracht de jongens naar 't posthuis over, waar bleek, dat dc jongste rondliep met scheermesjes, die hij in de Hema had weggepakt. De oudste had bij zich een band klappertjes en een zaklantaarn, deze had hij in. de Hema gekocht, maar betaald met geld. dat hij uit moeders beurs had weggehaald. De jongetjes, die in Rotterdam wonen, werden aan de kinderpolitie overgeleverd. deze kwestie nader door de Bond zal behandeld worden- Zo goed als zeker is. dat de resterende 18 miny- ten alsnog gespeeld zullen moeten worden. Een speler van Saturnus werd door scheidsrechter Booster naar het kleedlokaal verwezen, omdat hij 2ich tegenover hem niet behoorlijk ge droeg. Zoals gebruikelijk, had scheids rechter J, Booster een tweetal scheidsrechters als neutrale grens, rechters ter assistentie, de heren Boelhouwer en Vermeulen, GEMEEItTE SCHIEDAM f ÖWÏCÏEEL NIEWS 1 Wegens de ln uitvoering zhnde verbeteringswerken zal de Koe marktbrug in de nacht van maan dag 11 juni op dinsdag 12 juni van 0,30 tot 530 uur rijn afgesloten voor alle wegverkeer, dus ook voor voet gangers. Hier werd door de Amsterdammers een bekertje aangeboden, waarop de heer v. Thonen de gasten de door W.F. gewonnen prijs overhandigde. In Irene toonden de Schiedammers zich ook weer sterk de meerdere van de Amsterdammers bij het' tafelten nissen. Al de vier "wüton-ploegen wonnen met resp. 8—2, 91, 7—3 en 91. Een totaal aantal deelnemers van 71 nam deel aan de viswedstrijd, die by slecht weer en regen door Wilton gewonnen werd. De totaal uitslag is 53 in het voordeel van Wilton geworden, als we in aan merking nemen dat de W.F.-ers kla verjas, schaken, tennis, tafeltennis cn vissen wonnen en voetbal, biljart en bridge verloren. Een mooi aandenken aan deze sportmiddag, als cadeau voor het tienjarig bestaan bedoeld, was de prachtige barometer, die de voorzitter van N.D.S.M., de heer .v. d. Meyden, aan ztjn Schiedamse col lega, de heer Keyzer, overhandigde. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M.M.H. Evers, Lange Haven 81, Bellen bU ongeval: G.U. en GS), Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend tedere werkdag (bohaive maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJc. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere evond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur: des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uu*. BIOSCOPEN Passage, 2 en. 8.15 uur: „Sissi*. Monopoie. 2 uur; „Het bataljon der gedoemden", VOORSTELLINGEN Monopoie, 7 en 9 uur: KF.A., „Emile en zijn detectives". Donderdagavond zullen ongeveer 70 Schiedamse brandweerlieden in gebouw Irene deelnemen aan de schriftelijke voorexamens voor de brandweerexamens, die later zullen volgen. De heer J. J. V., wonende aan de Rijksweg in Vlaardingen, deed aangifte bij de politie dat zijn brom fiets, die hij gistermiddag onbe heerd aan de Damlaan had laten staan, gestolen was. Esperanto-agendo Jaudon, la 14art de junio, Klub- vespero Pendas sur la muro. kaj tike taktas. ce gek. v. k, Ploeg- straat 19. Venu multnombre au- Jdble per du autobusaj linioj. Het oversteekprobleem op de Coolsingel zon alleen opgelost kunnen war den door middel van een voetgangerstunnel, liefst met een zeer breed rol lend trottoir of iets dergelijks. Aldus de mening van de chef der Rotterdam se verkeerspolitie, hoofdinspecteur K. J. Muller. Ook daar zijn echter allerlei moeilijkheden, onder andere In een artikel in het maandblad De Maasstad wijst de heer Müller er op dat we. wanneer de nieuwe Bijenkorf klaar is, geconfronteerd zullen worden met horden voetgan gers, die dan geconcentreerd zullen oversteken, tussen Beursplein en Van Oldenbarneveltstraat. Ondertunne ling noemt hij de enige oplossing. „Ook elders zullen de oversteken de voetgangers nog wel in toene mende mate moeilijkheden gaan op leveren voor het ryverkeer, bijvoor beeld aan de toegangen van de grote verkeerspleinen, maar er zijn wel technische middelen om deze moei lijkheden te bestrijden,'aldus de chef van de verkeerspolitie. De heer Muller schrijft ook over de Rotterdamse verkeerslichten. De apparatuur wordt nog steeds met de hand bediend, omdat de verkeers stromen zich nog niet voldoende ge consolideerd hebben om deze lich ten automatisch te regelen. „Er z(jn echter plannen in ver gevorderde staat om ook onze stad een goed en modem verkeerslicb- tsnsysteem te geven. Daarbij wordt niet over het hoofd gezien dat ook op dit gebied in de laatste tijd de elektronica veld wint!" aldus hoofd inspecteur Müller. Het Opbouwdagnummer van De Maasstad, dat we pas dezer dagen ontvingen, bevat een interview met wethouder Meertens, waarin deze vertelt dat er over gedacht wordt de Prins Al exan derpolder te gebrui ken voor door de vele glascultuur. De schadevergoeding aan de tuin ders zou schatten geld kosten. „Konden we het zo ver bren gen dat de Prins AJexander- polder, de zes meter beneden A.P. ligt, zou kunnen worden volgespoten, dan zouden we voor dertig jaar geborgen zijn," aldus de heer Meertens. „Dan zouden nederzettingen, zoals Kxalingseveer, moeten worden gespaard en omringd door dij ken." In het Ophouwnummer schrijft Ir. Van Traa over de aanpassing van het basisplan aan de behoeften. Hij vertelt onder meer dat de mogelijk heden voor vergroting van de capa citeit van het Van Hogendorpplein nader onderzocht worden. De direc teur van Stadsontwikkeling doelt hier waarschijnlijk op een mogelij ke uitvoering van het plein (op de plaats van de tegenwoordige Bijen korf) in twee „verdiepingên", door middel van een viaduct of een tun nel. In een artikel over de groenvoor ziening wordt meegedeeld dat in. het Kralingsebos kassen en een orange- rie zullen worden gebouwd, die de Rotterdamse palmen in bet koude jaargetijde zullen herbergen. arts (waarnemer van dr. Hoogendijk) PRAKTIJK HERVAT Gepolitoerde kapstokken. Mooie Keus by Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. Personeel aangeb. Bxa. een net meisje voor hulp in de huishouding v.d, e.n. Brieven onder no. S492, bureau van dit blad. w TELE F. 65547\ Lessen Voor scooterlea naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- iéstraat 4. R'dam. tel 36777. j Permanent Ware Dameskapsalon W. N, v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet f 6.—. Broersvest 115. tel. 67237. Personeel gevr. Moderne coiffure*. K v. d. Krult, Dames- en Herenkap per, Emgel 195 (nabij Sta tion)» lel. 6684L Uw perma nent is by ons in goede han den. Permanent 8 - en 10-» Oliepermanent j 11 (stroom loos). Persoon gevraagd voor be diening pont aan de Noord- vest. Aarnn. W. van Vliet, woonarkt bij pont Noord vest. Bij W. Hajekamp Co- Distilleerderij. kunnen enige Dirersoa jj worden. Ook jongens. Aatnn. Willemskade 23, Schiedam. Toeriütenkaarten van Neder land, Belgi ë-Luxembur g, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal bromfietskaarten van Ne derland bij kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124, tel. 68415. Te koop aangeb. j Blank eiken 2-detira en 3- deura linnenkasten. Plate, Meubelfabriek to. Stadhuis, Schiedam, Pawpi egels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 1 17.—geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifgla*. autoruiten enz. levert u Loo- pik*a glasindustrie, Boteratr. 30, Schiedam, telefoon 68845. Van Loenen voor Verf. Dö zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon 66103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1