Nieuwe Statendam werd vanmorgen uitgedokt mm C SCHIEDAMS VROUWENKOOR oogst Not. Meijer kampioen van Schiedam Champagne schuimt pas bij proeftocht m veel succes in buitenland Aardige en opgewékte van voorzitster brief Kopen op de markt met een bijzondere premie r Verkiezingsdienst De Schiedammer Statendam5' sneller klaar dan werd verwacht* - met maar enkele decimeters speling - Muziek voor uniformen J EEN BRIL Koeriersters Ontvangst in Naurod boven verwachting Wie heeft iets verloren Burgerlijke stand Weer 'n loterij op vrijdag a.s. „De jeugd in gevaar" Zomeravond-voetbal bij Wilton Avondvierdaagse van de W.K.R. Woensdaga vond weer .present op het Koolas Accommodatie voor 955 passagiers Oudjes vertrokken naar Apeldoorn Om de schaaktitel Penning naar de hoofdklasse Expo gé-congres in Vlaardingen en Rotterdam JONGEMAN CHAUFFEUR EN BIJRIJDER JONGSTE BEDIENDE Dinsdag 12 juni 1956 EEN BIJZONDER AARDIGE en opgewekte brief van de voorzitster van het Schiedams Vrouwenkoor, mevrouw F. PenningBakkes, uit Naurod, stelt ons in staat om onze lezers reeds nu enkele aardige bijzonderheden te vertellen over het begin van de tournee van de Schiedamse dames in het buitenland. „De dagen waren geheel gevxUd, zoals u wel zult kunnen opmaken uit 'deze kladjes, die ik op bed heb geschreven," noteert mevrouw Penning zélf over haar brief, waarin duidelijk tot uiting komt, dat iedereen zich uitstekend vermaakt, dat de ontvangst in Naurod alle verwachtingen nog heeft overtroffen en dat het optreden van het koor een groot succes is geworden. HET OOGGETUIGEVERSLAG van mevrouw Penning, dat we op de voet volgen, begint bij het vertrek de vorige week woensdagavond in alle vroegte» Na een prachtige tocht dcor het mooie Rijnland, kwamen wij om circa half acht in Naurod aan. In Mamz werden we reeds ver welkomd door leden van het Nau- rodse mannenkoor „Liederblüte", die ons tegemoet waren gereden Het leuke was, dat we de heren on- middellijk konden herkennen aan de Nederlandse vlaggetjes, waarmee de auto's en motoren van onze gast heren waren versierd. Stadje liep leeg Na de allerhartelijkste begroeting zette de fleurige optocht zich in be weging en spoedig ontrolde zich voor onze ogen het prachtige pano rama van het oneindig schone Tau- nus-gebergte, aan de voet waarvan het stadje Naurod zo bekoorlijk is gelegen. Toen wij dan in Naurod aankwamen leek het wel, of het hele stadje was leeg gelopen. Een dichte haag van mensen, de kleine kinderen voorop, allen met vlaggetjes in de hand, stond opgesteld voor het ^ver enigingslokaal van „Liederblüte", terwijl opwekkend hoorngeschal ons tegemoet klonk vanuit een raam. HET MANNENKOOR hief een welkomstlied te onzer ere aan en daarna nog één, waarop ons vrou wenkoor een klein begroetingslied ten beste gaf. Het was werkelijk ontroerend. Maar al spoedig waren we vergezeld van onze goede gast heren al weer op zoek naar de „kwartieren", waar we ons heerlijk verfristen en de inwendige mens versterkten. Voor de dames er erg in hadden was het al weer negen uur: tijd voor de samenkomst in de lokaliteit van Liederblüte, die tot de nok .gevuld was met echte Nau- roders. Zowel de voorzitter van Lieder blüte als de burgervader van ,het stadje spraken bijzonder loffelijke woorden en zeiden zich reeds bij voorbaat te verheugen op het be- zeek m september aan Schiedam. Voor de dirigente Ria Borgmeyer en de voorzitster was er een aardig schildje, het wapen van Naurod voorstellend en met een inscriptie, die betrekking had op ons bezoek. Na deze dag vol ervaringen en emo ties genoten alle dames van een heerlijke nachtrust. Zingen in omveer IN DE BESTE STEMMING traden wij de volgende morgen aan voor een bezoeek aan het nabijgelegen Wiesbaden. Een be zoek, dat zeer de moeite waard was. want Wiesbaden is niet karig bedeeld met stedeschoon. Een tocht door het imponeren de Taunus-gebergte in de mid dag bracht ons in verrukking. Maar nauwelijks waren we een eindweeg doorgedrongen, of een hevige onweersbui barstte los boven het gebergte. Bliksem schichten doorkliefden de lucht, terwiil wij onze toevlucht zoch ten in een verscholen berghut. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—5 uur: halsketting; 2 kentekenplaten; ring met sleutels: 1 paar regenpijpen; blauwe damessjaal; gekleurde hals doek. Te bevragen bij de vinders: lapje stof, M. v. Dijke, Geert Reindersstr. 2lb"; stapeltje wasgoed, G. de Man, Troelstralaan 126; jongensjasje, B- Rijnberk, P. Potterstraat 9b; wit wol len babyschoentje. Dijkshoorn, Kreu- pelstraat 10; dnewielig kinderfietsje, W. de Groot, Hagastraat 2; blauwe autoped, J. Lips. Nic. Beetsstraat 26; sleutel van bromfiets, F. v. Aart. Strijensestraat 4; rozenkrans.^ N. Hof man. Stationsstraat 80/7; ring met sleutels, Bloemenkoopman bij het Station; kmderbril, H. v. d. Kooi. Prol. Aalberselaan 19; zwarte hond. J. Verboom, Anthonïe Muysstraat 26b; bruine jachthond. WHton Fijen- oord, afd. Beveiliging; bruin-witte jachthond, J. Pannekoek, Grofbaan 71; kop van rywiellantaarn, A, Chris ten, Havendljk 6; passer, v. d. Velde, IJsselmondesestraat 37b; herenpols horloge. F. Etman, Cartesiusstraat 13b; bedrag aan geld, K. de Ruijter, Halleijstraat 20b; witte oorbel, M. v. Vonderen, Geerviietsestr. 2; dames polshorloge, v. Beveren, Fratiselaan 194c, Rotterdam: 2 schetsboeken, P. Koppenhagen, IJsselmondestraat 86; leefnet. Bakker, Goeman Borgesius- laan 85; hengel met dobber en sim, F. Bak, Alex Numanstraat 16a; akte tas met inhoud, v, Thienen, Broers- veld 123; geruit kmdertasje, N. Bak ker, Nieuwe Haven 299; zwarte hond, Gem. Reiniging, Buitenhavenweg. GEBOREN: Pieter en Job, twee- De goede stemming werd hier door echter niet in het minst verstoord. Terwijl het machtige spel der natuur voortduurde en. de donder tegen de bergwanden weerkaatste, zongen wij het hoogste lied. Overdonderend succes TERUG VAN DEZE ENER- VERENDE TOCHT was het al weer tijd om voorbereidingen te treffen voor hei concert, dat 's avonds om half negen gegeven moest worden en waaraan ook het „Mannerchor" zou meewerken. Aan dit concert zullen we altijd de beste herinneringen bewaren, want met de vele Nederlandse lie deren, die gezongen werden, had het Schiedams Vrouwenkoor een over donderend succes bij de bevolking van Naurod. Geestdriftig applaudi- seerdeU de toehoorders, zodat onze dirigente besloot nog twee toegiften te geven. Als soliste trad op Truus v. Ameyde. Mooie bloemenrulkers werden aangedragen voor de diri gente Ria Borgmeyer, voor Truus van Ameyde en voor de begeleid ster Bcp Borgmeyer. Na nog enige tijd gezellig bij elkaar gezeten te hebben, zoch ten de dames, dankbaar ge stemd over het succes, de nacht verblijven weer op. De volgende morgen vertrok ons gezelschap weer uit Naurod in de richting van Wenen, waar het volgende concert gegeven zal worden. Hartelijke woorden werden ge sproken bij bet afscheid en na gewuifd door de gastheren ver trokken de dames m de bussen- Zoveel blijkt uit deze opgewekte brief wel, dat de koorleden uitste kende ambassadrices in het buiten land zijn en dat de naam Schiedam in de omstreken van Naurod in de toekomst geen onbekende klank meer zul zijn. Woensdagavond laat zullen de dames weer in Schiedam aan komen, na hun bezoek aan Wenen. Het is onze vaste overtuiging, dat het Schiedam1? Vrouwenkoor ook daar succes zal oogsten en dat van dit slot van de tournee ook niets dan goeds te vermelden valt. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M- H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bh ongeval: G G en GD Tumiaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 6-30 tot 430 uur en Iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3Ö uur Zondags gesloten R.fc Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelyk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 toj 5 uuv, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Sissi". Monopole, 2 uur: „Jeugd in gevaar". De Schiedamse vrijdagmarkt mag zich (we schreven het al eerder) verheugen in een goede belangstel ling; niet alleen van de zijde van het publiek, maar ook van de kant van de markthandelaren. Dit blijkt wel uit het feit dat alle 107 kramen, het maximum dat het Broersveld kan bevatten, steeds verhuurd raken en dan nog meest a3-» de vaste markthandelaren. Maar deze hande laren, verenigd in de Centrale Ver eniging voor de Markt-, Straat- en Kïvieriiandel, zoeken steeds naar wegen om dit marktbezoek nog te- stimuleren en vooral ook om naast de vele „vaste klanten" die zich in de afgelopen jaren hebben gevormd, ook nieuwe klandizie aan te trek ken. Zo is ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, vorig jaar sep tember de eerste „feest'-markt ge organiseerd, die een zeer groot suc ces heeft gehad. Daarop volgde de kerstbout-markt in december, dat eveneens geen slechte resultaten heeft opgeleverd. Nu hebben de markthandelaren de smaak te pakken van deze voor hen zeer voordelige feestmarkten In Monopole: m de film „Jeugd in gevaar" van Lionello de Felice wordt het zoontje van de president van de rechtbank in een kleine provincieplaats de dupe van de voortdurende ruzies van rijn ouders, terwijl ook de school hem de nodige moeilijkheden bezorgt. De 15-jarige André zoekt compen- j satie voor het gemis aan ouderliefde en huiselijke sfeer bij een meisje van zijn leeftijd, Annetta, in wier ouderlijk huis, hij dit alles wel vindt. Een nieuw conflict met zijn vader di ehem_ naar de kostschool wil sturen, drijft hem nog meer naar het meisje, dat hij in alle een zaamheid zijn liefde bekent kostschool wil sturen, drijft hem nog meer naar het meisje, dat hij in alle eenzaamheid zijn liefde bekent Zes maanden houdt André het vol op de kostschool en. dan vlucht hij naar zijn Annetta. Als hij daar komt blijkt, dat het meisje een kindje ver wacht. Annetta wordt naar een zie kenhuis overgebracht, waar een zoontje ter wereld komt, maar An netta sterft m het kraambed. Door deze dramatische ontwikke ling ontdekken de ouders van André wat ze zijn tekort geschoten en voor het gezin breekt een betere tijd aan. Dat is de moraal van deze film. Gisteravond is de Zomeravond competitie begonnen die door de af deling voetbal van de vereniging voetbal van. Wilton-Feijenoord is georganiseerd. Dit jaar voor de derde maal» De elftallen van de ver schillende afdelingen van de grote werf-maatschappij komen hierbij in drie poules tegen elkaar uit. Op het \V F.-terrem zijn gister avond de eerste vier wedstrijden gespeeld. Het nog vrij talrijke pu bliek heeft overigens niet zo bar veel gezien van het spel, want er hing een dichte mist over het ter- lingz. van S. den Boer en J. Tanis j tein, waarin de spelers als schim- Jannetje, d. v. P, v. d. Brand en J. men ronddoolden. en daarom wordt er vrijdag aan staande weer een bijzonder tintje gegeven aan de marktdag. Met een wat groot woord wordt deze dan aangekondigd als „zemerfeest"- markt, dit in navolging van derge lijke dagen in Rotterdam. Het bijzondere zal er ditmaal weer uit bestaan dat bij de markt een loterij is georganiseerd, waar voor de handelaren zelf mooie prij zen bijeen hebben gebracht: een. ra dio, een stofzuiger, een keukenuit- zet, horloges, serviezen, levensmid delenmanden, enz.: die men nu kan bewonderen bil zeilmakerij Mak aan het Broers veld. Als gebruikelijk zullen ook nu weer de standhouders de loten, to taal 50.000 stuks, gratis uitgeven aan het kopende publiek, waardoor het kan mededingen naar de fraaie prijzen. De regeling van het-een en ander is door de centrale vereniging ge legd in handen van een commissie van drie, t.w. de heren C. J. v. d. Velde, a. Fister en J. den Held. De trekking van de loterij zal na af loop van de markt, omstreeks 6 uur, plaats hebben op het Broersveld. Het zag er gisteravond niet aan lokkelijk uit, om in de avond-vier- daagse van de W.KR. een ferme wandeling in de landelijke* omge ving van Schiedam te gaan maken. De zware grondmist maakte, dat het wat huiverig was, terwijl de regen als het ware uit de lucht was te plukken. Gelukkig is het In de omgeving van onze stad nog droog gebleven en werd het, na 't optrekken van de mist, veel milder in de natuur. In de onmiddellijke omgeving van Rotterdam, vooral ten noorden ervan, is de optrekkende mist in zware regen overgegaan. Op de eerste startavond (er kan ook hedenavond nog gestart worden, met vrijdag als laatste loopavond) is het aan de Korenbeurs, waar het startbureau gevestigd was, niet al te druk geweest. De inschrijving bleek toch reeds 20 pet. boven die van vorig jaar te liggen. Wanneer de weersomstandigheden vanavond wat gunstiger zijn, ver wacht de leiding nog vele inschrij vingen. van. Voorert. Margaretha, d. v N Nederveen en M. C. Elsbof. Willem z- v. J. H. Slieker en S. J. van Est Eva H-. d. v. M. Jansen en A. M. v. d. Zuidwind. Mie H. d. v. S. Ko en W. Tamming. OVERLEDEN- W- van Huiten 91 j. M. E-. de Lange 82 j. wed van M C. d Maas A Piaizier 61 j vr van A v d Wal De uitslagen van gisteravond zijn: Uzerwerkers Rotterdam—Buiten- sjouwers 6--0: KoperslagersIjzer- werkers reparatie 41- Kokers Branders 0—2 en Bankwerkers 35 35 Evenals op voorgaande verkiezingsdagen zal ook woensdagavond de verkiezingsdienst van „De Schiedammer" in actie zijn om de uitslag van de stemming voor de Tweede Kamer bekend te maken. Van acht uur af zullen op het Koolas (hoek Lange Kerkstraat— Broersvest) de uitslagen snel en regelmatig per microfoon worden omgeroepen en op borden worden gepubliceerd. Teneinde de onver mijdelijke Avachtperioden op te vullen zal een filmauto a an viezig zijn om met de vertoning van een serie leuke filmpjes de tijd te korten. (Van één onzer verslaggevers) De vanmorgen tc water gelaten „Statendam" zal 23.000 ton meten. Het stoomschip wordt dus niet zo groot als de „Nieuw-Amsterdam" met zün 36.000 ton, maar altijd nog bijna twee duizend ton groter dan de „Willem Ruys". De bouw is tot dusver zé vlot ver lopen, dat het uitdokken een maand eerder moest gebeuren dan in de bedoeling lag. Had men langer ge wacht. dan zou het casco zó zwaar zijn geworden, dat het niet meer over de drempel van het dok kon worden gesleept. Het nieuwe schip voor de Hol- land-Am. Lyn biedt accommodatie aan 955 passagiers, verdeeld over twee klassen, m de toeristenklasse is plaats voor 871 en in de eerste klasse voor 84 passagiers. De „Statendam" is ruim 176 me ter lang en 24 meter breed. Zij krijgt een vaarsnelheid van 19 knopen. Die snelheid wordt ongetwijfeld gunstig beïnvloed door de gladde scheeps huid. Negentig procent van het schip is namelijk gelast. Een ander voor deel van deze bouwwijze is de ge wichtsbesparing: het ontbreken van klinknagels maakt de „Statendam" maar liefst 900 ton lichter. Het nieuwe stoomschip, dat de in 1953 uit de vaart genomen „Veen- dam" gaat vervangen, is bestemd voor de transatlantische dienst van de HAL. De „Statendam", die vol ledig wordt „voorzien van air-con ditioning, zal ook worden gebruikt voor het maken van cruises vanuit New York. AI vroeg in de morgen hadden zich vandaag ongeveer 2SO Rotterdamse bejaarden op het Doelwater verza meld, het startpunt voor de stertocht naar Apeldoorn. Met nog een kleine duizend andere bejaarden zijn zij vandaag de gast van „De Daad", de commissie voor het weldadigheids- fonds van de Nederlandse Reisverenl- ging. In opperbeste stemming en met alle hoop op goed weer stapten zij een voor een in een der zes bussen, die omstreeks acht uur in de richting Apeldoorn vertrokken. Daar ligt het trefpunt waar de Nederlandse ouden van dagen met elkaar een zorgeloze dag zullen doorbrengen. Aan de organisatie van deze tocht hebben 15 afdelingen van de Ned. Reisvereniging de helpende hand ge boden door het opzoeken van de be jaarden in de uitgekozen gemeenten. Men heeft getracht, de deelnemers zoveel mogelijk buiten de bestaande inrichtingen te zoeken. Notaris Meijer is kampioen van Schiedam. Hij heeft hiermede de titel heroverd op Reitsma, aan wie hy hem de laatste maal moest afstaan. Overigens is dit niet het eerste kampioenschap van notaris Meijer. De indrukwekkende reeks is al begonnen in 1926. Het toen tweejaarlijkse kampioenschap werd door hem geprolongeerd in 1928, 1030, 1932, 1934 en 1936. Na een afwezigheid van enkele jaren komt hij in 1942 nog even in de kampioensarena terug, die hem een derde plaats oplevert. By zijn rentree in 1952 legt hij weer beslag op de titel en in 1954 werd na een serie be slissingswedstrijden met Reitsma het kampioenschap op het nippertje door hem gemist In de eerste klasse A is de be slissing om de promotie lang uitge bleven. Penning en Marks hebben het in hun laatste partij verre van gemakkelijk gehad. Zij hebben zelfs het uiterste moeten geven om hun promotiekans te behouden. Niette min zijn beiden er in geslaagd in de laatste minuten van de laatste ronde hun partij te winnen. Door toepassing van het stelsel Sonnen» born-Berger kwam Penning op de eerste plaats. Hü promoveert daar door naar de hoofdklasse. In de eerste klasse B wordt de eerste plaats ingenomen door Visser met de prachtige score van 9 uit 8. Ook hij promoveert naar de hoofd klasse, waar zijn verrichtingen met grote belangstelling zullen worden tegemoet gezien. In de tweede klasse hebben de concurrenten elkander ook al geen duimbreed toegegeven. Tenslotte zijn Deijl en Noordam met 6)4 punt Op de gedeelde eerste en tweede plaats geëindigd. In overeenstemming met het wedstrijdreglement promoveren beiden naar de eerste klasse. Negende. Tonde De uitslagen in de negende ron.de waren: Hoofdklasse: Groen Sr.—Van Eden, afgebr.; Reitsma—Piek 10; not. Meijer—Leer en tveld 1—0; Bij- Iqov. d. Starre 01; W. de Bruin Noordegraaf 10. Ie klasse A: Marks—Slagmolen 1—0; v. d. Veldev. d. Heijde i0; Van Etten—Planken 0—I; Winkel man-Penning 01; Van Beekum Paap Va14, le klasse B; v. d. Berg—Koster 14—14; Immerzeelv. d. Meer 14—14; Groen Jr.—Koogje 14—14; Visser—Van Tol I0; A. de Bruin Steenhouwer 1—0. "2e klasse: Bronneman—Noordam 01; K. GroenewegJ. Groeneweg 0—1; Deijl—Roodenburg 1—0; Van (Van een onzer verslaggevers) De „Statendam", een nieuw groot passagiersschip voor de Holland-Amerika Lijn, ligt sinds vanmorgen half acht in open Water. Champagne, toespraken en sleepbootgeïhiit kwamen aan de vroege tewaterlating niet te pas. Het schip werd name lijk vervaardigd in een bouwdok, zodat de traditionele stapel loop kon worden vervangen door een op het eerste gezicht eenvoudig uitvaren. Toch bezorgde dat uitdokken de men sen van Wilton-Fijenoord heel wat hoofdbrekens: de opening van het Schiedamse bassin was maar net breed genoeg om de „Statendam" te laten passeren. Met enkele decimeters speling aan weerskanten werd het 8.00 ton zware casco heel voorzich tig naar buiten gesleept. De „Statendam" is dus nog onge doopt. Waarschijnlijk zal de cham pagne schuimen tijdens de officiële proeftocht, die niet zo heel lang meer op zich zal laten wachten. Als zich geen. onvoorziene omstandig heden voordoen, kan het schip bin nen zeven maanden, dat is dus be gin 1957, worden opgeleverd. Het uitdokken gebeurde bewust vanmorgen in alle vroegte. Voor dit werk was men. namelijk aangewezen op springtij, waarbij de kans op vol doende hoog water het grootst was. Gisteravond heeft het Schiedamse Harmonie-orkest St. Ambrosius de grote actie voor het „uniform-fonds" ingezet. Dit orkest dat zo vaak deel neemt aan mars- en concert-uitvoeringen is namelijk, „door de uniformen heengeraakt". Deze dateren dan ook van 1936, zodat het niet te verwon deren is dat ze versleten zijn. Enkele jaren is reeds begonnen aan dit „uni/ortn-jonds'', doch het geld, nodig voor ae aanschaf van „nieuw" i$ 'nog niet binnenDaarom is de actie ingezet om. met behulp van de Schie damse burgerij, aan de middelen te komen voor de aanschaf. Gisteravond dan is de Boerenkapel van St. Ambrosius (als eerste stap in de nieuwe nieuwbouw—Onderh magazijn 0—6 I actie) op een vrachtauto geladen, voorzien van borden, die aan- duidelijk- De wedstrijden zulten op m n- fieid niets te wensen overlaten en deze kapel zal dan in de komende dagen das dinsdag donderdag en vrijdag op verschillende plaatsen in de stad populaire meloateen ten ome geren de/o 5*1 ol«ende week voortgezet in Ae hoop dat men hierdoor de milder gever», fccm trekken. Opdat het worden. orkest in september weer in nieuwe uniformen kan pry ken, ti het bouwdok van Wilton- Fijenoord is in de afgelopen maan den aan twee schepen voor de HAL gewerkt. De „Dinteldyk", die een stuk kleiner is dan de „Statendam" werd zaterdag al uitgedokt. Gistermiddag was ook het tweede schip gereed om te drijven. In het dok werd zoveel water gepompt, dat de „Statendam" van de bouwplaats naar de vaargeul in het midden van het bassin kon worden getrokken. Het bouwdok is daar dieper, zodat als het water buiten maar hoog ge noeg staat, het in aanbouw zijnde schip zonder meer naar de haven kan worden gesleept. Tenminsteals dat schip niet al te breed is. De „Statendam" met zijn meer dan 25 meter, kon. de 25 meter brede opening van het bouw dok maar met moeite passeren. Twee supertankers van 32,000 ton, die de plaats van de „Dintcldijk" en de „Statendam" in het dok zullen innemen, zouden er niet eens kunnen uitvaren. Om die moeilijkheid op te lossen, zal de opening nog vóór het einde van heb jaar worden verbreed tot 28H meter. Geen sleepboot De „Statendam" werd bij het uit varen getrokken door staaldraden, die waren verbonden met een drij vende kraan. Bij kleinere schepen doet een sleepboot dit werk, maar vanmorgen moest men nauwkeuriger kunnen manoeuvreren. Het grote schip werd in. het mid den gehouden met hehulp van drie langs het dok meerijdende trans portwagens, die elk met 35 ton ijzer waren beladen. De tevoren gemaakte bere keningen klopten volkomen en zelfs het weer werkte volledig mee. Zou het hard hebben ge waaid, dan had het uitdokken uitgesteld moeten worden tot een volgend springtij. Nu ver liep alles volgens de plannen. Kurkzakken bewezen echter goede diensten, want de wand van de „Statendam" schuurde af en toe rakelings langs de betonnen wanden van de ope ning in het dok. Sleepboten vingen het casco op, toen het goed en wel in de Wiltonhaven dreef. ToledoBergman. 14— Den Hartog 0—1. Tindal— De standen Hoofdklasse: 1. not. Meijer. 8 pun ten; 2. Reitsma 7; 3. Van Eden 6 en een. afgebroken partij; 4, W. de Bruin 4*4; 5. Noordegraaf 4; 6. v. d. Starre 4; 7. Piek 3)4; 8, Leerent- veld 3; 9. Groen Sr. 214 en een af gebroken partij; 10. Bjjloo 1%. Ie klasse A: 1. Penning, 8 pun ten 2. Marks a; 3. paap 6; 4. v. d. Velde 6* 5. en 6. Slagmolen en Plan ken 4; 7. en 8. Van Etten en Win kelman 3; 9. v- d. Heijde 2; 10. Van Beekum 1. Ie klasse B: 1. Visser, 9 punten; 2. A. de Bruin 7 en een afgebroken partij; 3. Immerzeel 514; 4. Koster 414 en een afgebroken partij; 5. en 6. Koogje en Steenhouwer 4; 7. en 8. v. d. Berg en v. d. Meer 3)4; 9. Groen Jr. x)4 en een afgebroken partij; 10. Van Tol 14 en een afge broken party. 2e klasse: 1. en 2. Deijl en Noor dam 6)4 punt; 3. Bergman 6; 4. J. Groeneweg 6; 5. Roodenburg 5)4; 6, K. Groeneweg 4; 7. Den Hartog 314; 8. Van Toledo 214; fl. Bronneman 214; 10. Tindal 2. Waar mogelijk werd het stelsel Sonnenborg-Berger toegepast Maandag en dinsdag: In Rotterdam en Vlaardingen houdt de internationale vereniging van ex- politieke gevangenen haar vierde congres. Dat zal gebeuren op maan dag 18 en dinsdag 19 juni. De vergaderingen beginnen maan dagmiddag. Dan komt men samen m het Groothandelsgebouw. Maandag avond is men bijeen in het Vlaar- dingse Delta-hotel, de volgende och tend in het Holbeinhuls te Rotterdam en 's avonds weer in het Delta-hotel. Het congres, dat zal worden bijge woond door afgevaardigden van de Franse, Belgische, Poolse, Duitse, Tsjechische, Spaanse en Nederlandse organisaties, zal een verhandeling over de pathologie van de ex-poh- tieke gevangenen horen van. dr. Mans uit Parijs. Maandagavond wordt het 'congres ontvangen op het Vlaardmgse stad huis door b. en iv. van Vlaardingen. Er na biedt dit college een diner aan. Dinsdagmiddag is er een. ontvangst op bet Rotterdamse stadhuis, gevolgd door een tocht door de havens. Daar na biedt de Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen een di ner aan in Vlaardingen. SCHIEDAM Gevraagd: op handels- en fabriekskantoor: leeftijd ongeveer 16 h 17 jaar, ter plaatsing als assistent in de afdeling expeditie. Mulo-opleiding strekt tot aanbeveling, is echter niet noodzakelijk, Eli, die nog op school zijn kunnen eveneens sollici teren. Met eventuele vakantieplannen wordt reke ning gehouden. Soil, mondeling of schriftelijk aan N,V. Maatschappij „OXYGENIUM", Buitenhavenweg 50 Schiedam. Expeditiebedrijf R. L. van Lingen Zonen vraagt voor lijndienst auto's en stadsbestellingen TEVENS: voor lichte kantoor-werkzaamheden Aanmelden; Mariastraat 17, Schiedam, Tel. 68151 j DAN NAAR ID. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66451 Mahonie slaapkamer 435.- met gestikte pracht sprei als reclame. Plate Meubelfabriek t.o. Stadhuis, Schiedam. Blanke dressoir 139.— en hoger. Blanke stoelen 11.90 en hoger. Blanke ronde ta fels 69.—. Plate, Gr. Markt 19—21, Schiedam. Personeel gevr. Bij W. Hasekamp Co., Distilleerderij kunnen enige flinke krachten geplaatst rvorden. Ook jongens. Aan melden: Willemskade 23. Schiedam. Diversen Uw mes of schaar hot? lingen" slypt en knapt ze op, Slijper'y en Staalwaren.- bandel „Solingen". Broers- vest 57, Telefoon 55193. Geen geld of goederen af te geven aan mijn vrouw M» van de Vlies—'van de Ven, daar door mij niets betaald wordt. C. van de Vlies, Ver brande Erven 14. Verf. Komt u onze etalages eens zien: grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers veld 37—41, t.o. Passage, tel. Verf. Voorjaar nu schilde ren. Grondverf 1.55; glans- verf j 2.45; plastieverf 3125 en 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers veld 3741, t.o. Passage, teL Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-In- loodbedryf, West Franke- landsestraat 16, tel. 66280. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „SoIIngen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest 57. Tei-foon 55193. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer 37,50. Frans Waltman, Rotterdam- sedyk 240, telefoon 66948.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1