a r Statendam wringt GerefKerk bouwt zich een nieuwe kerk Typografen maakten valse interland-kaartjes Schiedam trok vanmorgen rustig ter stembus Vlootoefening „Showpiece voor Nederlandse kust Grotere belangstelling voor Avond-vierdaagse Koeriersters 't Kon net 17-jarige Wim redt meisje uit het water Voetbalcompetitie van St. Jorïsdoele een OVERHEMD ALLEEN VOOR EIGEN GEBRUIK..... Koemarktbrug weer gesleten WALDO-RÜSCHOOL Hond vlucht, voor „hakker"-zwaan BOFJE VOOR SCHOOLJEUGD Zomeravond-voetbal bij Wilton IN SCHIEDAM-ZUID Diefstal in Hermes- kleedlokaal NÏETJWËROMANS ODI verloor van Pernix 2 Steun-lijsten voor bouwvak-stakers Amerikaan verdronken Comeille in het stedelijk museum Burgerlijke stand Havenarbeider in het ruim gevallen Vuilnisbelt vloog in brand Val met bromfiets Litar treedt op bij opera-ballet Het Rode Kruis kreeg 1.000 Zwethbnig wordt geheel vernieuwd Ijzer gestolen Joegoslavisch blad valt Djilas aan SCHIEDAM gestoffeerde KAMER 'Woensdag 13 juni 1956 (Advertentie 1JH.J Gistermorgen is de Staten damhet ?iieuwe grote pas sagiersschip van de Holland- Amerika Lijn hij Wilton- Fijenoord uitgedoktMaar beter dan men met woorden kan beschrijven, kan men op bovenstaande joto zien hoe voorzichtig dit uitdokken meest geschieden. De opening van het bouwdok is immers ■maar 25 meter breed en de Statendamis op dek meer dan vijfentwintig meter breed Er is dus heel wat passen en meten voor nodig geweest om het uitvaren mogelijk te maken- Het afbouwen mocht niet te ver gaan, anders toes het casco tc ztocar geworden, was het te diep komen te liggen en had de doorvaart nog meer moeilijkheden opgeleverd. Vandaar dat het uitdokken een maand eerder is geschied dan verwacht toas. En nog heeft dit de mannen van Wil ton heel wat hoofdbrekens gegeven'. De foto werd gemaakt vanaf de drijvende kraandie met zijn trcee lieren het achterschip van de kolos ■naar zich toe haalde. De „Statendam" had maar enkele decimeters speling aan weersken- ten. Voldoende om het schip onbe schadigd buiten het bouwdok te brengen. Het was echter goed dat er een paar af houders met kurk- zakken klaar stonden. Die zakken krasten de verf, maar verhinderden dat de scheepswand langs de be tonnen toonden, van het dok schuurden. Zonder zich te bedenken, sprong de li-jarige Wim Gouweleeuw uit de Franklinstraat dinsdagmiddag in liet water van de Lange Haven, toen hü daar by de Appelmarkt- brug een drenkelingetje mg sparte len. Met de hulp van ijlings toe geschoten voorbijgangers slaagde de moedige knaap er in het drenke lingetje veilig op de steile kade te brengen. Het was de zevenjarige Cissy de Kok, één van de tweelingen uit het r.-k. weeshuis aan de Hoogstr.. die zo hevig schrok van een hond dat ze achterover in het water tui melde. Het meisje en de moedige redder, die geen van beiden nade lige-gevolgen van het bad in het vuile water hebben ondervonden, werden in een woning aan de Wal visstraat van droge kleren voorzien en konden daarna huiswaarts keren. Nu de eigenlijke zomeravond- voetbalcompetitie geen doorgang kan vinden omdat het nieuwe ter rein van SVDFW niet ter beschik king is, organiseert het Club huis St. Jorisdoele een kleine com petitie op het terrein aan de Laan Ons Genoegen. Op donderdag 8 ju ni is deze voetbalcompetitie begon nen en deze eindigt eind juli. Deze zomeravond-voetbalcompeti tie is verdeeld in een A-. B- en C- afdeling. De elftallen in de C-af- deling spelen een half uur en die in de A- en B-afdeling een uur. Op één avond worden er in C drie wedstrijden gespeeld en in de an dere afdeling twee wedstrijden. In de C-aXdeling worden de wedstrij den gespeeld voor hei meren deel op de dinsdagen van 12 ju ni tot 24 juli. Ut- de afdeling B zijn het de vrijdagen van 8 juni tot 13 juli en voor de afdeling A van 7. juni tot 12 juli. Aan deze competitie nemen deel; St. Jorisdoele. Het Anker, Piet Hein, COJ, TTB, DSB, DWO en Rowal- lenhuis. Voordrachtsavond De Hervormde mannen-organisa tie „In dienst der kerk" zal van avond in Irene de jaarlijkse con tactavond houden. De bekende Am sterdamse voordrachtkunstenaar J. B Oosterwelder komt met humor en ernst. Voorzitter A. Stam zal spreken over doel en werken van de organisatie. ZONDAG 17 JUNI VADERDAG Voor Vader de grootste sortering (luxe verpakking gratis) vindt u bfj voor de betere herenmodes. BROEKSVEST 56 VOOK HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M.M.H. Evers, Lange Haven 81, Bellen ny ongevat: G.G. en G£>. Tulniaan 80, teJefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten fLk. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uu*. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Sissi"- Moaopole, 2, ,7 en 9 uur; „Jeugd in gevaar". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Supporters vereniging Hermes-DVS. Huldi gingsavond, Irene, 8 uur: Herv. Mannenorg, Voordrachtsavond. Blauwe Huis, II uur: Vara TV-club. In verband met .de uitvoering van verbeteringswerkzaamheden aan de Koemarktbrug zal deze hedennacht van 12 tot 5.30 utir 2ijn afgesloten voor alle wegverkeer, dus ook voor voetgangers. (Advertentie LM.) 6 9 915* Vanmorgen heeft die grote Airdale-terrier dan toch ein delijk zijn streken thuis ge kregen. De hond had er een gewoonte van gemaakt om met uitdagend blaffen bij de vijver aan de Marconistraat vader zwaan zijn zelfbeheer sing te doen verliezen in aan wezigheid van moeder en kroost. Dat deed.de hond vanmor gen dart weer en met het be oogde resultaat: woest stoof vader zwaan- door het water, de kop strijdvaardig achter over gebogen tussen de uit staande vleugels. Maar deze keer ging hij nog verder, om dat de terrier in een onbe zonnen bui het swanen-heilig- dom wel watïe dicht gena derd was. Terwijl de nieis-vermoeden- de hond enen zijwaarts blik te, schommelde vader zwaan de wal op'en deelde een fik se vleugelslag uit, die de uit dager maar even raakte. Maar het machtsvertoon was voor de bluffer voldoende om ijlings de benen te nemen. „Een zwaan, die zelfs voor geen bakker staat, kun je be ter uit de weg gaan," heeft hij. misschien wel gedacht. Ven het stembureau 1 in de Mulo-school aan het Oude Kerkhof is de loco-burgemeester, toethouder H. Sabel (links op foto) de voorzitter. Maar in üe middaguren trad burgemeester mr.'J. W. Peek in functie als voorzitter. Vandaag ls ook Schiedam ter stembus getrokken. Heel rustig, zoals ook de hele verkiezingssfeer de laatste dagen in onze stad ls geweest. De brie venbussen lagen vanmorgen nog wat voller dan anders met propaganda materiaal en voor het laatst zijn er nog demonstratie-wagens door de straten getrokken. Maar daarby is het ook wei gebleven. Dezelfde wat lusteloze stemming was vanmorgen ook te merken bij de stemlokalen. Om acht uur stonden er by velé stembureaus al wat gehaaste kiezers te wachten, die van de gelegenheid gebruik wilden maken om nog voor het naar het werk gaan te stemmen. Bovendien is het 's morgens nog rustig in de stemlokalen. Maar door de toeloop van al deze vroege stem mers was het nog even druk. Tegen half negen zakte de drukte weer. wat en. bleven de huisvrouwen over, die 2ich in deze rustige tijd hadden losgemaakt om aan hun staatsrechtelijke verplichtingen te voldoen. Maar bij geen van de stem bureaus, waar we een kijkje kwamen nemen, wat het bepaald druk, meest zelfs erg rustig. Als gewoonlijk valt de grootste drukte in de middaguren, wanneer de grote groep werkers van de arbeid thuis komt. Maar ook dan zal het wel meevallen, omdat immers dit keer voor het eerst de stemlokalen tot 7 uur openblijven. Toch is er een categorie Schiedam mers die de verkiezingen heel erg appreciëren en er ook van profiteren. Dat zijn de schoolkinderen, wier school in gebruik is als stemlokaal en Daar het weer wat beter was, be stond er gisteravond een grotere belangstelling voor de voetbalwed strijden in de Zomeravond-competi tie, die door de afd- voetbal van de vereniging van Wllton-Fijenoord is georganiseerd, - De uitslagen zijn als volgt: Be- drijfssehoolGeschut 2—3; Kantoor Gronings XI" 4^1; Plaatwerkers^-' Mach.fabriek 1—3; Elektro—Lassers 3-5. Voor de jonge kerels van de Be- drijfsschool was het wel een'grote teleurstelling dat na bij de rust met 20 voorgestaan te hebben, nog met 23 verloren. De kerke raad van de Gereformeerde Kerk in Schiedam heeft reeds geruime tyd plannen om een nieuwe kerk te bouwen in Schiedam-zuid. Deze plannen zijn thans in een vergevorderd stadium gekomen etvop de laatste vergadering van de kerkeraad heeft het architecten-bureau Swane- veld en Goslinga het schetsplan getoond voor deze Zuiderkerk. Binnenkort zal de kerkeraad zich moeien uitspreken over dit ontwerp en het goed- of afkeuren. "Volgens het plan zal de kerk ko men naast de nieuwe Spuisluis in de Havendijk dus in de buurt van de openlucht zwemplaatsen. De gemeen te heeft hier. een stuk grond aange boden, welk .aanbod is aanvaard. Verder wordt er vaart gezet achter de bouw van deze kerk. Was het aanvankelijke plan om in i960 te beginnen, thans blijkt dat het moge lijk is om in het voorjaar van 1958 met de werkzaamheden aan te van gen: gehoopt wordt dat de kerk er in 1959-zal staan. Over een jaar of drie zullen dus de gereformeerden uit Schiedam- zuid in hun eigen wijk ter kerke kunnen gaan, In Niemvland 'De'Gereformeerde Kerk heelt ech ter verdere plannen voor de kerke- bouw..Zo'is de wens uitgesproken om in het steeds uitbreidende Nieuw, land ook een gereformeerde kerk Zeven spelers van. Hermes DVS zijn dinsdagavond de dupe gewor den van de diefstal door een. per soon, die zich toegang verschafte tot het kleedlokaal aan' de Dam- laan, toen. de spelers aan het trai nen waren. Uit de kleding van de Hermes-mensen werden portefeuil les en portemonnaies weggenomen. Het totale'geldbedrag dat oj? deze wijze .gestolen werd, is "niet zo groot, maar met de portefeuilles zijn diverse papieren verdwenen, dxe voor de personen in kwestie van betekenis zijn. De volgende nieuwe romans zijn bij de Gemeentelijke Bibliotheek te ver krijgen: W. Ph. Pos, „Dramaturgischever kenningen". Schrijver, opvolger van Balthazar Verhagen als directeur van de Academie voor dramatische kunst, heeft in deze beschouwingen zijn .col leges dusdanig uitgewerkt, dai zij. ook. het lekenpubliek aan de hand van vele voorbeelden uit. de toneellitteratuur, inzicht geven in de structuur en in de technische kwaliteiten van een dra matisch kunstwerk." U. Neuhaus. „Melk. de witte levens bron". De geschiedenis van de melk van de vroegste tijden tot op heden. H. Nolthenius, „Mozart miniatuur". Beschrijving van een belangrijk en dra matisch jaar uit Mozart' leven, zijn tocht naar Parijs in 1778. die voor de jonge kunstenaar „de reis naar de vol wassenheid" zal worden. J. Viegen. „Balans der moderne Lim burgse wand- en glasschilderkunst", i Rijk geïllustreerde verhandeling over de opbloei van de monumentale kun sten en over de leiding gevende figu ren Henri Jonas, Charles Eyck en Joep Njcolas wier levensstijl en kunstenaars schap groeide uit hun christelijk ge loof. de liefde voor hun geboortegrond en hun gevoel voor saamhorigheid met het kenterend tijdperk waarin zij le ven; waaraan tevens een volledig overzicht van hun werken met aandui ding van de plaais waar deze; zich be vinden. is toegevoegd. S. Andres, „Der Mann von Aster»". Uit vrees voor zijn nageslacht en om zyn schuldbewustzijn uit te boeten, leeft de hoofdpersoon jarenlang als kluizenaar op Asteri, maar door de confrontatie met zij» natuurlijke zoon ontdekt hij, dan deze gevoelens ook in de eenzaamheid niet te ontlopen zijn en keert naar het maatschappelijke leven, terug. C. Baardman, „Controlearts". Ro man over het werk van een contro lerend geneesheer ten platteianöe. L. Bemelmans. „To tt»e one I lave the best". Episodes ujt het leven van i één van Amerlka's bekendste vrouwen van deze tijd. Lady Mendl. Heyer. ,.Sophy?. Een jong meisje uit de hoogste Engelse kringen,, dat door haar onconventionele opvoeding zeer geëmancipeerd Is.- voor haar tijd, veroorzaakt door haar wens fouten in de samenleving van vrienden en fa milie te corrigeren, overal waar zij komt opschudding, maar door haar charme, durf en inteliigen',ue slaagt zij erin haar doel te bereiken, Spring. „These lovers fled away Familieroman die de geschiedenis ver haalt van 8 personen, vanaf de Boeren oorlog tot op heden. F. Brett. Young. „The crescent spelend tij' die zo een vrije dag hebben gekregen. Toch is een aantalvan hen naar school getrokken en van hen kwam het nodige (zéér deskundige) com mentaar op de verkiezingen. Korfbal De korfbalvereniging ODI heeft de competitie 1955—1956 thans ook afge sloten en als we balans opmaken dan moeten we vaststellen, dat de wit- zwarten dit seizoen het best voor de dag zijn gekomen van de Schiedamse korfbalclubs. J.l. zaterdag werd in Leiden de laatste wedstrijd tegen het lang niet zwakke Pernix 2 gespeeld. Na een kwartier was de stand reeds 33 en na het verstrijken van de eer ste helft. 54 voor de thuisclub. Deze beschikte in de tweede helft over de langste adem, want toen de scheidsrechter voor de laatste maal blies bleken de Leidenaren met 96 te hebbengewonnen. ODI heeft dit seizoen 14 winstpunten behaald uit 14 wedstrijden en eindigde op de 4e plaats van de ranglijst. Zoals bekend eindigde Schiedam, op de voorlaatste plaats evenals Succes in hun respec tieve afdelingen. De ODI a-adspiranten verloren met I4 van TOP b. Ook bij een paar in uitvoering zijnde werken in Schiedam hebben bouwvakarbeiders hetwerk neer gelegd. zulks rin aansluiting op de acties die in'.Rotterdam en elders worden gevoerd. Maar voor zover hekend is, ligthet werk nergens geheel stil.. Door het actiecomité is gisteren in „Beatrix" -.een bijeenkomst ge houden, waarbij steunlüsten aan de stakers zijn uitgereikt Hiermee probeert het comité onder de bur gerij gelden in te zamelen tot steun van de'stakers, die immers geen uitkering krijgen -uit de ioncsen van de' vakverenigingen. (Van één onzer verslaggevers) Twee voetballiefhebbers die in de Hef do voor hun sport totaal verkeer de wegen waren ingeslagen, stonden vanmorgen voor de Rotterdamse politierechter. Kort voor de Inter landwedstrijd NederlandIerland, die op 10- mei in het Feijenoord- s tad ion werd gehouden, zijn ze 's nachts door een portier betrapt, terwijl ze kaartjes voor de wedstrijd aan het namaken waren in de druk kerij waar ze werkten. De politie nam de zaak tegen de 41jarige typograaf B, R. en de 31- jarlge hulpvakarbeider L. J, aan vankelijk hoog op. De beide mannen werden gearresteerd en de politie stelde een uitvoerig onderzoek in. Er zijn in Rotterdam al eerder valse voetbalkaartjes in-omloop gebracht en men hield er rekening mee, dat hier een complot bezig was. Dat bleek niet het geval te zijn. De mannen hadden wel een heel stapel tje kaartjes gemaakt, maar ze ble ken alleen maar de bedoeling ge had te hebben ze voor - zichzelf të gebruiken. Ze waren wat scheutig geweest met proefdrukjes. De officier zei in zijn requisitoir dat het hier geen omvangrijke zaak betrof en dat hij daarom met een boete, wilde volstaan. Hij vroeg voor ieder ƒ50,— boete of 20 dagen. De De 31-jarige zeeman Hewitt Ran- delston Teïlo uit Baltimoreis gis teravond van de kade in de Mer- wehaven gevallen en verdronken. Hij was een opvarende van het Amerikaanse s-s. Southland. Van 20 juni Lm. 15 juli zal er In het Stedelijk Museum - een tentoon stelling .worden gehouden van de werken van de schilder Comeille. De tentoonstelling, is dagelijks geopend van 2 tot 5 uur. Op woensdag 2o juni vindt de opening van de tentoonstel ling plaats in-de aula van het stede lijk museum. De dichter Jan G,. El- burg zal hierbij een inleiding houden. te plaatsen. Aanvankelijk was ge dacht met de bouw van deze kerk in 1963 aan te vangen, maar gezien de snelle groei van deze' stadswijk, lijkt het de kerkeraad wenselijk om als streefjaar aan te nemen 1960, Waar deze Nieuwland-kerk zal komen is nog een .open vraag. Een van deze tijd. „Lady^Mendl. paar jaar geleden was optie gekre gen op het terrein waar nu het woonwagenkamp staat, maar deze plek wordt niet zo gunstig geacht. Door de wijziging van de stadsuit- breidingsplannen zal het misschien mogelijk zijn dat een gunstiger plaats wordt verkregen.' Dit hoeft echter nog niet te be tekenen dat tot 1950 gewacht moet worden met het instellen van kerk diensten in dit nieuwe deel van Schiedam. Er is aan gedacht om in - - het nieuwe. n°g te openen tjuurtge- it ts SSwttS In itn ones- bouw Nieuwland s zondagsmorgens cuitiVeerd gedeelte van Afrika waar kerkdiensten te houden. Een verzoek een groepje Engelsen zich in de m* hiertoe is reeds bij het gemeente-be- pyheid van een Duitse kolonist ge- stuur ingediend. vestigd hebben. Prijsuitreiking voor schaakkampioenschap Óp vrijdag 15 juni 's avonds om 7.30 uur zal in de kantine van de n.v. Werf Gusto, Maasdijk 5, de prijsuit reiking plaats vindenaan de win-, naar van het persoonlijk schaakkam pioenschap van Schiedam. Notaris Meyer zal dan de wisselprijs van de gemeente in ontvangst nemen, als mede de zilveren koning, de wissel- prijs, die door. ons dagblad beschik baar is gesteld. GEBOREN: Rudolf F, z. v. J. C. Koopmanschap en M.C. Steffens; Christiaan.' z. v. J. de Lange en C. de Rooij; Carolina J. J., d. v. J. H. Hei koop en H. M. van Rutten. OVERLEDEN; J. J. van Haaste ren, 74 j. _Aan boord van het Noorse: s.s; Talabot in de Merwehaven is de negentienjarige havenarbeider H. van de Meyden van de Waaldijk in het tussendek van een der rui men gevallen. Met een hersen schudding werd hij in het Haven ziekenhuis opgenomen. Door broei ontstond er gister avond brand in het afval op da stortplaats van de gemeentereini- glng aan de Jan van Riebeekweg. De brandweer, die het vuur bluste met een straaL moest vanmorgen om half vijf weer uitrukken aange zien de brand weer was opgelaaid. Spoedig was het vuiir echter weer gedoofd. De 37-jarige mevrouw H. A.-K. uit de lepenlaan in Kethel kwam dins dagmiddag met haar bromfiets te vallen in de Damplaan. Met een her senschudding en een bloedende hoofdwond is ze naar huis gebracht. Het dochtertje van mevrouw A., dat achter op de bromfiets zat, kwam met de schrik vrij. Van wie is dat hond je Gisteravond is er een pinchèrtje (reu) aangereden door een perso nenauto. Het gewonde dier is naar het gebouw van de gemeente-reini gingsdienst aan de Buitenhavenweg gebracht De eigenaar kan het hond je daar terughalen. politie vond het bedenkelijk dat mannen van een dergelijke ontwik keling tot zoiets kwamen en ver oordeelde R., die de inkt had ge leverd tot ƒ40,of 20 dagen en J„ die het eigenlijke werk had gedaan tot SO,of 20 dagen. Festival-voorstelling met twee premières De danser en choreograaf Serge Lifar treedt op in de festïvalvoor- stelling, die het ballet van de Ne derlandse Opera maandag 18 juni in de Amsterdamse Stadsschouw burg geeft. HU danst, evenals hif enige tijd geleden te Rotterdam bü het jubileum van de Alliance Fran ca«se gedaan heeft, zyn beroemde werk „Prélude a l'apres-mldi d'un faune" Het programma.bevat voorts twee premières: ten eerste het ballet Pas d'acier (Frokofieff) dat Lifar in 1927 als solist bij Diaghilew voor het eerst danste. Het ballet heeft in 1948 een nieuwe vorm gekregen: décors zijn van de schilder Fer- nand Léger. De tweede première is het ballet „Fhèdre", eveneens van Lifar, zonder muziek en op teksten van RAacine, die door leden en. leerlingen van de Comedie Fran- gaise, als klassiek koor zichtbaar op het toneel zullen worden, gezegd. Een onbekende heeft de afdeling Rotterdam van het Rode Kruis ver- biyd, met een gift van duizend gul den. Dat bedrag bleek een aangete kende brief, die dezer dagen werd ontvangen door de waarnemend di- rectetir van het Rotterdamse bureau van het'Rode Kruis. De gift is in hoofdzaak bestemd, voor het Jeugd Rode Kruis en voor de bloedtrans fusiedienst. Pogingen onv de .gever te kunnen bedanken bleven tot op heden vruchteloos. De Zwethbrug by de Schie met aan de ene kant de Rotterdamsewcg en aan de andere kant de 'Delftweg, zal geheel worden vernieuwdzo heeft het polderbestuur besloten-. De politie heeft de 21-jarige op koper J. B, aangehouden, De man had uit een tuinderij aan de Klei weg twee ijzeren platen cn een staaf van dertig kilogram gestolen. BELGRADO. Het orgaan van de Joegoslavische communistische partij, „Borba", heeft „zekere reac tionaire "Amerikaanse kringen" er van beschuldigd, dat zij tijdens de afwezigheid van Tito opnieuw een anti-Joegoslavische campagne heb ben. georganiseerd. Ook deed het blad een felle aanval op Djilas, een voormalige leidervan de' Joegosla vische communistische partij. die er van wordt beticht, „blindelings de duistere doeleinden van deze cam pagne te hebben gediend ten be hoeve van zijn eigen ziekelijke eer zucht". 55 Op de oorlogsschepen die, zoals bekend is vrijdag 13 junivan Den Helder naar Rotterdam zullen varen, zal tussen IJnmiden en Zandvoort om ongeveer elf uur een oefeningsluchtaanval worden uitgevoerd. De schepen varen dan nog niet in groot verband, dit zal eerst te ongeveer 12 uur het geval zijn, als de beide kruisers van de Koninklijke Marine, Hr. Ms. „De Zeven Provinciën" en Hr. Ms. „De Ruyter" alsmede de Britse kruiser flms. „Glasgow" de aan de vaartocht deelnemende kleinere sche pen zullen hebben ingehaald. Zodra dit het geval is, zal tussen 12 uur en 12.30 uur op volle zee een bemanningslid van „De Zeven Pro vinciën" door middel van lijn en „broek" worden overgebracht naar ,De Ruyter". De schepen stomen dan. in verband op naar Scheveningen. Deze scheeps macht zal zich om ongeveer 13 uur 4 mijl benoorden Scheveningen be vinden en van de boulevard af kun nen worden waargenomen. In marsformatie varen de sche pen naar het zuidwesten. Voorop het vlaggeschip „De Zeven Provinciën", op ca. 600 m. afstand gevolgd door de „Glasgow" en door „De Ruyter", Daarop volgen op ca. 300 m. afstand, in formatie, het fregat „Fret" met de drie patrouillevaartuigen „Hefring", „Hadda" en „Freyr". Deze scheepsmachtwordt begeleid door zes mijnenvegers, drie aan bakboord en drie aan stuurboord. Iedere groep van drie mijnenvegers vaart in kiel- linie op onderlinge afstanden van Pas gisteravond, de tweede start avond voor de. avondvierdaagse, bleek het totaal aantal deelnemers, dat zich bij het startbureau Schie dam (Korenbeurs) heeft laten in schrijven. Dit startbureau is niet al leen bedoeld voor Schiedamse wan delaars, doch ook voor wandelaars uit Rotterdam-West. Het aantal inschrijvingen. Is hier nooit groot geweest, omdat vele wandelaars/zowel uit Schiedam als Rotterdam, zich bÜ één van de an dere startbureaus laten inschrijven. Maar het is ook in Schiedam ge beurd, dat een groep uit Rotterdam- Zuid, „De Sportvrienden", naai Schiedam kwam om zich hier te la ten inschrijven en de vierdaagse in de omgeving van Schiedam te lo pen. De parcoursen, zowel gisteravond als. maandagavond waren zorgvul dig gekozen, zodat gisteren de Schie damse lopers groepen uit Overschie ontmoetten, terwijl maandagavond de parcoursen vanuit Vlaardingen en Schiedam elkaar kruisten. Men was aan het startbureau Ko renbeurs tevreden, omdat, evenals bjj de andere startbureaus, de deel neming is gestegen. Vorig jaar meldden zich 138 deelnemers, ter wijl dit jaar 182 lopers zich lieten inschrijven. Een stijging dus van 31.9 pet. De deelname iri het dis trict Rotterdam was in totaal 4160 wandelaars, tegen 2904 in 1955; een stijging van 1262 of 43.45 pet. Van de wandelaars in Schiedam liepen er 135 de avondvierdaagse voor het eerst, 28 voor de tweede keer, 8 voor de derde, 6 voor de vierde, 2 voor de vijfde, 2 voor de zesde en 1 voor de zevende maal. 200 m. De afstand tussen de beide groepen mijnenvegers en de hoofd macht is ongeveer 1000 m. Voor Scheveningen zullen alle schepen 90 graden van koers veran deren en recht op de kust afstomen. waarna de oefeningen zuilen worden uitgevoerd. Onderwijzeres zoekt per 1 september of later evt. met warme maaltijd, Br. no. S493 bur. v.d. bi. Fotografie Rolfilms vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Al le soorten, films. Foto K. v. Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel, 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te koop aangeb. Slaapkamer Avodire 475.- met licht f 495.—. Zie toon zaal boven Plate Meubelfa briek t.o. Stadhuis, Schie- dam, Uitschuif tafels 42,50, prach tig eiken gebeitst, ook in blank. Plate t.o. Stadhuis Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1